Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 04, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,1)amkcsce« imkommet yoek Ciksdag og Fredag
EVEN
JfredagS-Xlldgave.
,,Vaniketen« kostet tun 81.50 per Uacgcmzk
Bis-u Ren-» chimzsd 4 Demut-ers ji«-z
12te Aarg.
Verdens vigtigste
Kanaler.
Handels og Arbejdgdepartenientet
äWasdington har ladet sit statististe
Vutean udarbejde en Oversigt over
de viatiaste Kanater, som hidtit er
antagt baade i den gainte og i den
un Verdern Departeincntet niener,
eg vist nied Rette, at en faadanOveri
figt just for Tiden vit vcrre as atmen
Interesse
Der findes 9 Kanater saa store,
at de tan passeres af dybtgaaende
Stide Eets nf digse er i den gamte
Werken-, neintig: 1. Suez-Kanaten,t
sutdendi i 1869, 2. stronftadt:sSt.
Peterstsiirastanatem sutdendt i
lässest, k-:. Korinthsttanatem sntdendt
i« MAR, «4. Manchester-Landen
futdendt i 1894, 5. Kaiser Wilhelm
Ranaten futdendt i 1895, og 6.Etbe
Trade-standen futdendt i 190().
De øvrige 3 sindes her i Amerika,
nemtigt t. Wettand-.5tanalen niellein
Lake Erie og Lake Ontario, 2. og Z.
Santt Ste Mark-Anna n og On
tario-.ttnnaten; den cnä digse ejes
If De sorenede Stater, den anden as
Ranara
E n e z : K an a ten er Verdencs
tcengste stanat, den er km Mil, wen
Totrediedete af den gaar igennem
gtunde Jndsøer, cig det nieste as Re
sien er gravet gennein Sandjord Op
rintsetia var denne Kanat 25 Fod
bist-. Men i 1895 nddybedes den,
taa den nn er 31 Fod dnb og 108
Fod bred vaa Banden
Iprindetig tostesde Kanaten III-«
MO,·)00, og dens Udvidetse tostede
s5,t)««,»00. Ved Udgangen af 127270
bavde 486 Stibe pasfeket Kanaten
tned en fanitet Tonage cis 654,915
Tons. J Aaret 1900 passeredes Kai
naten as ft,441 Stibe, famtet To
nage 12.699,2·)-7 Tons. Kanaten gi
ker Attieejerne natmindelig godt Ub
dyttr. J 1899 reprcesenterede Netto
fcktjenctien omtrent 10 Procent af,
hvad staunten bar kostet.
Suez:Kanater er under hete sit
Lob i Højde med Havstadem saa den
bei-over ingen Stufen Det taqer gen
nemsnittig 18 Timer at passen den.
Den tan Dasferes tige faa godt ved
Nat fom ved Dag, tattet vaere elek
trist Betysning. Dampstibe tan
feste igennem den ved egen Drivtrast.
Kanatasgiften er i ameritanst Mønt
omirent 32 pr. Ton.
Kronstadt-Kanalen sor
dinder St. Peteksbutg med Kron
stadt-Buaten. Den er 16 Mit tang,
naar «Stibstnbet i KronstadtsBugten
medtegnes, men fetve Kanaten er tun
6 Mit. Den hat stor baade kommen
eiet og stratetist Betydning sor Nas
tand. Kronftadt tigger ved den finste
Zagt Kanaten er 20z Fod dys),
og den-Z Bredde varieter mellem 220
og 350 Fod. Den hat kostet
810,000,000.
Korinth-Kanaten ejes of
Gartenland og sorbinder Bugten ved
Korinth med Bugten ved Ægina.
Jngen as de andre Kanater svarer ef
ter sin Natur saa nnje tit, hvad Pa
nama-.5kanaten vit btive, sont denne.
, Den gaat nemtig over Jsthnien eller
Landtangen ved Korinth og fort-in
der det adriatiste og cegæisie Hat-.
Den er omtting fire Mit lang og
gravet dels gennein Jord, dets gen
nem Klippemasfer. Ogsaa den er
uden Stufen Deus Dybde er 265
Fod og den« Vidde paa Banden 72»
Fed. Den bar kostet 85,000,000.?
Genneinsnttsprisen for Pastagen er
18 Cents Ot. Ton og 20 Cents for
en Passager.
Manchester-Kunden for
de. Ists-·- MPOII Puls
CWMIWUMUIII
www-man
Oinder Manchester (Engtand) nicc
Many-Flaum Liverpool og Anan
terhavetz Den et 85 Mit tang. Fra
Havstaden ved Manchester stigek Den
60 Fad, dett Inellem site Sæt Stu«ser.
Disse Stuser drioes med hydrautist
Kraft. Kanaten hat kostet 875,00(),
«(")(). J 1901 var Jndtcegten as den
omtring st,:300,0()0. J det Haw
aar, som endte ZU. Juni 1900, sva
Jedes der Kanatasgist as 1,487,8-«
iTons-s.
De to tyste Kanatek sor
binder Østeksøen og Nordsøen. Kai
set Wilhelm-staunten er scettig htm
aet sor Krigstitscetde, men den hat
vist sig ogsaa at have Betydning sor
almindetig Stibssart. Den ek 61
Mit tang. Dens Endepunkt ve)
Østersøen er Kietethavnen. Kanatenss
Dybde et 2933 Fod og dens Bredde
paa Bunden 72 For-. Det tneste as
denne Kanat gaat igennem Moser og
arunde Jndsøer, eller ogsaa føtger
den Floden. Den hat kostet 840,
000,000. J 1900 passeredes den us
21,571 Stibe med en Tonage as
4,282,258 Tons. Den samtede As
gist var ca. 8500,000.
De amerikanste Kanatek,
som sotbinder de store Jndsøer insp
byrrses og disse tned St. Laurancek
Ftodem et 1. Welland-Kanaten, op
rindelig byaget i 1833 og udvidet i
1871 og 1900, 2. St. Maky Falls
Kanalen ved Sautt SteMarie, Mich.
aabnet i 1855 og udvidet i 1881 og
1896, og Z. St. Maty käme-Kana
ten, den tanadiste Ende as den sure
gaaende KanaL aabnet i 1895.
Stal man dømme estek Fcerdsetem
saa er Sautt Ste Muth-Kunden
tangt vigtigere end WellandgKanai
ten, ja den vigtigste as Verdens Ka
natek. Der gaar nemtig 8 Gange
saa et Sautt Ste Marie Kanaten
igenneni WellandsKanatem og den-?
Tonage er 8 Gange starre. Den be
fcerdes ogsaa as stere Stibe hvert Aar
end Suez-Kanaten.
Welland-Kanaten forbinder Lake
Ontaeio og Lake Erie med St·
Lawrence-Ftodens tanadiske Pred.
Den er 27 Mit lang, hat 25 Stuset,
stiger 327 Fod og hat iatt tostet ca.
25,000,000. Den indbtinger ons
tking 8225,000 otn Aaret.
Sautt Ste Marie-Kanaten tigger
op til St· MarnFtodens Vandsatd.
Den sorbinder Lake Superior med
Lake Huton og tostek ellet sænkek
Skibe sta en Vandstade tit en anden
i en Højde as omtring 20 Fad. Den
Det as Kanatem som tilhører Te
sotenede Statet, blev begyndt as
Staten Michigan1853 og aabnet
1855. Dens Langde var 5,674 Fad,
den havde to Stnset og kunde fsre
Stibe, som stat 12 Fad. Med Mi
chigans Tilladetse har vor fodeknte
Negering udbedret Kanaten 1870 eig
1881, saa den er bteven 1.6 Mit ten
gere. J 1882 feasagde Michigan sig
at Kontrot over Kanatem og i 1878
btev den gamte Stuse tevet sukdstasm
dig ned vg- erstattet as en, som er
800 Fod tang, 100 Fod bred og 22
Fod dyb. Kanaten gjotdes 25 Fod
dyb.
Den tanadiste Det as Kanaten et
hatvanden Mit tang, 150 Fod bred
og 22 Fod dyb.
Vort Lands Del as Kanaten pas
seredes i 1902 as 17,588 Stibe, den
tanadtste as 4,204.
has - -..--.O- -·——- -——.
Fortællinger sg Sagaer.
Af H. L. Lefolii.
Dette udmærkede Vers i tre Sam
linger snbefales varmt. Forste Sam
ling, 328 Sitten kostet 40c., anders
Samling, 844 Sider, 50c., tredie
Jamling, 288 Sider, 50c., og helc
Von-let s1.40. Jndb. i Paspbiad meh
solisv Ryg. Kisb den, spr den er uds
folgt.
Danks-h Luth. Publ. dense«
Dawie siges at være fallit.
t Onlin- qt t lvejchtinge 81,000 000
li Zion City, meu faat tun 81,00».
(
I Hang Gckcd ek s750,000.
Zion City, L. Dec. —- Uagtet alle
Byeng Fortetninget er i Øvrighe
diens Hænder, gaak Falk omkring,
som de intet forstaar om Stillingen.
Dei fynes, som de hat urotket Tm
tpaa Dowie, og itke faa erklaererz
,,Mr. Domie vil gøre Nat af dem»
allesammen.« «
« Tag —— ved Modet, som ,,Elias5«
sammentaldte i Aftes for at tilder
bringe 81,,000,0()0 til at betale sin
Gæld med, varBegejftkingen itke stor.
J Tabernatlet, fom hat Siddeplads
set til 6000 og gerne er fyldt til
Traengfel vev færlige Lejlighedek, var
der tun mødt 3000. og disse var itte
meget loyale. ,
Dowie talte lcenge og foksitrede sine
Tilhængere, at der var funden en
Maade at overtomme Vansteligheden
paa. De vilde gaa triumferende ur
af Sagen og med Tiden genopbygqe
Jerusalem.
»Styerne beqynder at spredeö,«
fagde han. »Jet; tommer til eder og
besser om Hierin Jeg ded, at J itte
vil svare nei. Er J Zionsborgere?«
,,Ja---a« var det fvaqe og lang
trukne Svar.
.,Vi manglcr 81,000,000,s« fort-·
satte han, ,,og jeg ønster, at de tw
faste ftal bidrage det halbe af den
jSurn Jeg ønfter det nu —- i Af
ten.«
Der optoges en Jndfamling, og
der indtom noget under 81,000.
« Assærens alvorligfte Side er, at
,,the receiver« hat-bestem ilte at
modtage »chects«, som bruges i For
reiningerne i Zions City. Ehecks er
saa at sige det eneste Betalingsmid
dei, Falk bar, og hvordan de ftal bære
ssig ad at faa Føden, hvis ikte nogen
hjælper dem, det er en Gnade
t Man har fundet, at Dowies Gæld
er meget starre, end der fra sprft of
bereitedes. J Gaar ttoede man, at
SRZQOM vilde dækte den; men Un
dersøgelse visek, at han stylder tæt
l ved 8750,000.
s En a«f Dowies Banter fandtes an
ben i Gaar, men den blev snart lut
ltet af ,,the teceivee«. Zionsbantens
·Hemmeligheder Vil nu blive nøje un
der-spat Statsautoriteteene hat sat
dria kunnet faa Status af dens Til
sftand, og Fort-g, Legislaturen give
.de paa at bitt-e kendt med dens Me
tode, sing feil.
Reeeiver Cur-riet siger, at han troc,
at Dowie maasse eventuelt kund-e bli
Ive i Stand til at bewie.
- CO
Q
spm en af de Hiedfter Jan gespeist
En Arbeit-ers Beretning
Or. W» J. Grotz, Blactwell, Okla.
-Ty., striver: ,,J fem Aar var jeg
fkm næsten hele Tiden. Jeg forsøgte
Mediciner og Lægek, men intet hinw,
sførend jeg begyndte at jage Dr. Pe-;
ter’s siurika Nu er jeg i Stand til
at arbejbe haardt, fom jeg plejede at
gere. Jeg hat vgan tiltaget 20 Pund
i VægL Deres Kuriko er i Sandhed
en Velsignelse for Mennesieslæqten.«
Dr. Pseter’g Kurito svigter aldcig.
Der er intet Tilfcelde saa slemt, at
den jo hjcelper noqu. Ei Par
Doser bevifet bette. Behag at erin
dre, at den ikke er en Apotekermedi
ein. Den sælges direkte til de stme
af Fabrikanten, Dr. Peter Fahrney,
112—-114 So. hoyne Ave» Chicago,
Jll.
Bedste Jernbanespekulatiou i
Amerika.
E. E. Caine, Pmstdent Pacisic
cllpper Line, siger: »Mit i alt be
sagter jeg Masta Central-Bauen
Roosevelt kalder Alaska det rigeste
Land i Werden »Det5 Muligheder
er næsten utrolige,« siger han. Jeru
baner i Alaska tjener ustyrleligt med
Penge. Folk, som for 5 Aar siden
»invested« i While Pasg Fe Yukon,
den engelske Jernbane i Alaska, bleo
alle eige. Aktier i While Pass F:
chlon (as et paalydende Beløb 850
pr· Aktie) er nu vcerd over 8500 pr.
Aktie. De solgtes for 8650 pr.
Aktie i 1898. Alaska Central-Ba
nen, som nu bygges gennem den
bedsie Del as amerikanst Alaska, vil
betale endnu større Udbytte. Nogle
faa Dollaks ,,invesked« nu, vil sand
synliavis slasse dig en hel liden For
mue. Tilfredssiillede Oplysninger
rned Fiori over Alaska og Præsident
Noosevelis Anbesaling af Alaska
Central-Bauen sendes frit. Skrio
strakg paa Norst ellee Engelsk til
Adolka Bydal, Agent,
Crookston, Minn.
—- Co» » ——
Blev 102 Aar gammeL
Den celdste Jndbygger i Fond du
Lac Co» Wis. Martin Gill, døde
den 2. Dec. i Byen Fond du La«:.
Han var 102 Aar gammel. Han Var
frdt i Maaa Culmin, Jrland i 1801.
Han levede alene og opvartede sig
selv til Tirsdag. Den Lcege,
som blev tilkaldl den Dag, han ds
de, fandt ham liggende kold og stiv
paa Gulvei i sit Hug. Tre af hans
Dotre bot i Chikago.
-«.
Mafia- Bande arresterct
Ei Hus i Jlalienerlvaklerei i
Philadelphia fik den 2. Dec. Beng
as Politiet, der attesterede 15 Mand,
som antoges at høre til en Mafia
Forenina. Politiets Jndskridsen var
en Folge af Klager, det havde mod
iaget fra italinske Forreiningsmeend,
sont paastaar, at de hat modiaget
Breve, hvori de trues med Døden,
dersom de ikle betaler, hvad der for
lanaes as dem.
Ved ei soretaget Forhør tilstod de
arresterede, at de var Medlemmer as
en ElJlafia-Fotening. De var alle be
vcebnede, da de blev arresteret.
Dqgkden....
Werd-eng støtste, rigeft jlluftrerede
danste Mannedsblah tun fa a s
frit. Jnsbfend et Bluts Betaling
for ,,D a n s l e r e n«, fom lun toitcr
Ist-TO for 12 Maanedet Eller forny
Deres SubslripLion Alle, der ind
scnder Stil J« til »Dansteren«« Kon
tor, vil faa dette ndmckrlede Bluts
cg »lllnrden« for fr- m me Pris et
he lt A a r
Men indsend Betalingen nu, inden
15. December-, faa De kan faa »Not
den«s store, elegante Julenum
mer, der dil indeholde 86 Siber
med over 50 pragtfulde Jl
luftrationer fra baade Dan
mark og Amerika samt Bidrag fra
de bedste Forfattere paa begge Sider
Atlonterhavet. «
Benyt denne eneftaaende Lejlig-k)eb!
Amerikas to bebste hauste
Blade for 81.50et Aar·
Sktiv til Dianish Luth. Publ.
Hause, Blair, Nebr.
Jnlefager i ftort Udvalg.
Mange forstellige udmærlede og
elegant udstyrede Boger til Julegaver
baves paa Lager til de billigfte Pris
fer. Striv til os efter nogle af vore
gode Boger og glæd eders Venner
med en Bog fom Ju«legave.
Stort Udvalg as danste Juletort
as mange forftellige Stags til Priset
af ö, 10, 15, og 20 c. Sthkkei. Kor
tene et elegant uvstyreve med paa
trykt Glied-US III«
W·WWWWWWW
-· Daicsk-Anteritamk. E
PMMMMW
Euston, Calisornia. Mi.
iQ Landberg sristede i Folge
»,,Bien« sorrige Torsdag den Sorg
at miste et af sine Born, en lille, op
vatt Dkengfder maatte butle under
for Hjærnebetcendelse. Jordesaerden
sandt Sted Dagen eftet«sra den dan
sle Kitte, hvor Past. Andreasen talte.
—— Den dansle Bygmester i Ox
nard, Mr. A. Enkebølle, hat paata
get sig Opførelsen as det tidligere
okntalte danste Missions- ogsSlolehus
i Oleander, pasa hvilket Arbejdet med
det sørste vil blive paabegyndt. Saaz
lcenge dette Arbejde vater, vil Mrj
Entebølle tage Bopæl hos Pastor An
dreasen; men det er forøvrigt hans
Hensigt at boscette sig her i Euston,
hvor han silkert vil sinde et godt Ar
bejdsseli.
Vallejo, Cali. — En dansi
Sømand, M. Hausen, kom i Folge
«Bien« i Lordags ulykkelig af Dage
ombord paa Marine Bugserdampe
ten Unadilla. Damperen var lige
ankommen til Flaadestationen fra
San Francisko, og i en as de sncevre
Gange paa Baaden lcenede Hausen
sig tæt op mod en Dor, som fette
ned til Mastinen, for at lade en an
den Person passere. Pludselig
sprang Døren op, og Hansen styktede
ned i Mastinrummet og bræklede
Halsen; Døden indtraadte paa Ste
det. Hausen havde i mange Aar dre
ret ansat som Underofficer i Mari
nens Tjeneste.
San Rasael, Cali. — Char
les Olsen der har Plads soin Kust
hos Mrs. A. Kent, var forleden ude
at løre med stn Hustru, da hans fy1i
ae .Heste, der var forspcendt et let
Koretøj, blev sty og lob løbsk. Olfen
blev tylet ud as Vognen, men føgte
at holde fast paa Tømmerne og blev
slarbt et Hundrede Fod langs Vejen,
inden han gav slip. Mcerkelig not
slap han fra det med nogle Stin
drisier og et spoleret Ssæt Tøj· Mis.
Olsen llamrede sig imidlertid fast til
Vognsædet og slap usiadt fta det he
1e, i det Hestene tort eftet blev stand
sede.
Peter Morteniens Hen
1 e l t e l fe. Dei set tungt at siulle
beretle om en Landsmands Hemm
telse. Men liqe saa viel fom vi glæil
der os ved at fortcelle om alt, hv«.1d»
,der tjener til vore Landsmændsl
Rog, tror vi at burde bereite, hvad
der lan advare imod at slaa ind paa
Lastens Befe. Vi meddeler folgende
efter »Bien«:
Den danske Morder Peter Motten
fen i Salt Lake City hat endeltq»
maattet bøde med Livet
Hans sidste Haab glippcde forrlge
Torsdag, da han —- efter at hans
sidste Appel til Højeftetetten var ble
ven afvift —- havdc Foretrwde for
Statens »Board of Pardons«, hvor
han paa en indtrcengende Maaoe
bad om Staansel —- i det mindsle
indtil videre —- faa han kunde faa
Lejlighed til at fremlægsge nye Be
vifer, fom stulde kunne stadfæste
jhanö Ustyldighed, hvilken han stand
lhaftig hckvdeu Men hans Bonn-r
svar ogfaa her omssonst, og dermed
Ivar hans Skæbne a’fgjort.
Niæste Formlddag fandt Denkmal
sen saa Sied.
Kl. 10z blev Mortensen fort ud i
Ganrden og specndt fast til en Stol,
der ftod op mod den solide Stenmut,
sder omgivet Fængfelsgaatdm Lige
til det sidste bevorede dem sin Sind
ro og alle-rede sig bescheer og han
frabad stg Priesters Nat-vatele Ef
tet at den sorie hielte var tullet over
Salve af feks Stud. Dis-se kom fta
et Stur, hvor seks Mcend, ens llædte
og Masterede, stod opstillede bag spe
cielt indrettede Skydehuller. Af de
seks Rifler var de to ladede med løft
Krudt, og de blev raflede samtnen cg
uddelte blandt de seks Mænd faule
des, at ingen Vidfte, hvem de affyre
de de dødbringende Skud, og hvem
der stød lø’st.
Da Studdene faldt, gav det et Scet
S den Døbsdømte; saa sank hans Ho
ved forover, og ——- alt var fotbi. Det
Inifte sig, at fire Skud var gaaede li
ge igennem hom.
Døden var indtraadt paa Siedet.
Senere blev Liget udleveret til Mor
tensens Slcegtninge.
Dette var den ottende lovmcessige
Henrettelse, som har fundet Sted i
Utah, og den første i fyv Aar.
Mortensen var anholdt, forhørt,
funden siyldig i og henrsettet spkar
det paa en ung Mand, James Han,
i December 1901. Hay var en Af
ten kommet op til Mortensens Hjem
for at indkasfere et Beløb paa 3000
Dollars, som sidstncevnte flyldte det
Firma, Hay arbejdede for.
Det var sidsie Gang, at den unge
Mund var sei i Live, og der gil fnart
Rygter om, at han var ftutket af med
Pengene. Et Par Dage senere fandt
man imidlertid hans Lig i en 21
Tommer dnb Gran paa en Mark tæt
Ved Mortensens Hieni.
Ei Par Dage efter blev Motten
fen arrefftereh og Jndicierne imrd
ham var stærke nok til at domfælde
ham.
J v o r go de B y III-ed ca. TUUI
Elankinnrer findes ikke en eneske
T·andirmtifl Tandlæneflrire ,,Perkh
Anfbe Flkbl.«. En dygtig faadan
vilde silkert tunne gøre god Form
ning herfteds.
En hygtig siandinavist Læge vilde
ligeledes lunne atbejde op en god
Praxis her i Byen.
En dansl Sagfører vilde nok oglaa
kunne leve her. «
En standinavisi chedehandel vilde
utvivlfomt faa god Søgning af vort
Folk.
Og en siandsinavisk Møbelhandel
er her fikkerlig Plads for.
Hun reiste til Amerika
En Husmimd i Horsensegnen heu
vendte fig til Politiet for at faa nogle
Oplygninger om sin Konr, der var
reist hjeni til fine Forælore uden at
vende tilbiige igen. Han fik da at
vide, at Firmen lceniie havde tcenkt
paii at reife til Amerika, og nu, da
deres yngfte Born var tonsirmeret,
bavde hun gjort Alvor af det. En
Bruder, der bor i Cl)i«:ago, havde i
Fl. »Hm-IT Daqblad« sendt hende
Reiswean
En Tant. Tet Danfle Pe
troleumsselsicib, der er stierlt om sig
paa Grund af begyndende Konkur
rence fra forflellige Siber, vil i Fl.
»Sorø Amtst.« nu anlcegisie en Tant
i Slagelse, hvor Hoveddepotet ftiil
være for et Ospland paa flere Miles
Omtrcds. Trinken sial ltgge paa den
nordlige Del cif B.anegaatdspladsen,
Opførelsen ster under Ledelfe af
amerikanste Haandværkere, som be
gynder Arbejdet i disse Dage.
P 1 00 Welonning 5100
Dim- Vlads Wim- nil viere somisiclic over .. trink-.
nt her i dct nmidfte er eII frwIisI Embin tom Lsioeus
I.:ui-i sidiiisiisliiis .i)1ii ci: tu ci ate dens3.. Ita
dick im de Iisi AIiIIiIIib ttcill ·« - Laut-its ( mi- er bei
ernste Ii.i iiiiis ) ius« .-iiil can-. rsisl L ii. l- . vi i
ve-. söjss tInIiIIsilH cis msiinn tIoursl SIi ichs-i ·» »vor
tsju Eli ·LI« i itt U. -’1 But · O« .i « h
t«ss« n HWN III fkk VII-M »I- Alisfiikl Iil Optik-is ;:1
t I .k
t iov iil «II1:c«-."I!:s Ist ut·:t«i szls
I :...« ioi » s-, iiititi «Id
t..i-: iiiii »in-n Timo til erw- hclbteviiide timin -.i- di
t. o . ei «i«,.c.ii.i « . isisink tin-II Aulis-wit- lieu-c
Inn eMelvsim tm biin ·.-·. i AsctlmbkiI-. Tod«-o eint
Lin-· ug » th: www
z JJ Chrischätiih Tokyo-O
K Sei-lass has tx- is-: cre.
Us- Iswlls W. - er de b M
Malta-IV