Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 23, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
.- sisti stuqu
RUJREXEU.
»Danfkeren« UdkOMMek hvek Tiksdag Og erdag fredagS-mdgaveo »Dansteren« kostet tun 81.50 per Uatgong.
Nr. 84. Blair, Nebr» Fsrcdag d. 2:3. Oktober 1903. 12te Aarg.
szs Nyhedsagenterne havde
· alligevel Ret.
Amerika vaudt iAlaskasagca.
Kanadierne vil itle under
strive.
London, 20. Okt. — Alaska Kom
msissionens ofsicielle Afgørelse kund
gjordes i Eftermiddags. Kanada sank
Pottland Kanal, og Øerne Wales cg
Pearce· Amerika faar Resten af dct
omstridi-: Territorium. Kendelsen i
Alaska Gtcenseftrid untertegnedes i
Aftes af et Fretal af Kommissionens
Medletnmer.
Kommissioncererne Anlesworth og
Jeit sra Kanada vægrede sig ved at
scrtte deres Navne under Dolumen
tet cg forlod Udenrigslontoreis VE
relser. Det har foraarfaget ilte ringe
Uro i officielle Kredse, da man haa
bete, at Lendelsen vilde blive eisum
mig.
Kendellen giver U. S. alt, hvad det
forlanger undtagen Portland KanaL
som tidligeee bereitet. Den vil siaa
Prove, da Lord Chief Justice Alver
sione, Senator Lob-ge, Senator Tut-:
ner og Minister Rast, sum m:de1str::),
utgør et Flertal as stonuniesmnexn
Ter udtalses intet Hans Din, at de
lancdifte Frwnmissicnærer dil reimt
siderere Dei-es Beslutning rg ander
slrive Flentelsern
Konnniiiionen bar beilnttrt ille at
tnnrgrre sin lindersøigelse for Of,
fentliiglxtcm Lord Chief Justic Al
verstone bar overgivei Kommissio
neng Resultaier lil Reprcesenianter
for de to vedtommende Regt-ringen
csg de vil ineddele dem til deres re
spettive Regeringer.
If III III
J Tillckg til, hvad vi meddelte i
sidsie Numer angaaende de omdispu
terede Punkter s,er endnu folgende:
Storbriianien og Russland bestemie
Gransen ved Traktat i 1825, og da
United States fit Alaska, blev der in
gen Forandring gjort med Densin til
Gransen. Jndtil der opdagedes
Guld, var der ingen Dispui oin
Gransen.
Granselinien stulde, torl sagt, be
gynde ved Prinre af Wales Øens fad
ligste Punkt, folge Portland Kanal
og Fasilandet indtil 56. Parallel, der
fra slnlde den folge Biergtoppene, som
lsber langs med Kysiem men hvor der
ingen Bierge var, stulde Gransen gaa
mere end 10 Spmil fta Kyfien indiil
ei Punkt ncer ved Mount Si. Elias-,
hvorsra den slulde lobe iil Jshavei.
Siriden gialdt Groensen syd for
Mount Elias. Amerika paaslod, ai
under Traktaten med Rusland var
England udelutlet fra Udlsb til ha
vet, og at Kystlinien slulde lobe oven
om alle Havarme, medeng England
holdt paa, at Grenan stulde lobe fra
Landhoved til Landhoved. Dersom
denne Paaftand havde sejrei, vilde
Siagway, Dyea og andre Kolonier
mange Mile fra Jndlsbeneö Mundw
ger blevet britisl Territorium.
Under Kendelsen faar vi, hvad vi
amd bar fordert. Der var dog Grund
til Dispui angaaende Portland Ka
nal. Amerilas Paastand var, kxi
»F Gransen begyndte paa Sydssssiden af
J- de to Øen som ligger i Mundingen,
vg Englands, at den lle paa Nord
vesisiden. Der er en rummelig Band
ves paa begge Sider, og Øerne er
smaa og uden Beiydning.
Den engclstr Auquistleder,
John Turnu, her i Landet.
New York, 19de Okt. —- Det u
lyktedes den betendte engelste Anak
tist og Fag-Forensingg-Agitatot ct
siippe ind i De Forenede Stam. Paa
Spstgsmaal am, hvotleded vet lyt
iedeö ham at undgaa Sammenswd
- b Regetingifunttioncretne, sagde.
han: ,,Jngen stillede noget Stil-reis
maal til mig. Sandsynligvis saa jeg
sor respettabel ud til at blive mis
tcesiikt sor at vcere Anarkist.«
Turner ser nærmere ud som en dei
siaasende engelsk Forretningsmand end
som en Arbejderagitator. Han er
sandsynligvis den bedst lendte Anak
lisi i England med Undtagelse as
Fyrst Krapotlin Han tog en stem
ragende Del i den historisle Dokstrejt
og organiserede »National Amalga
mated Association os Shop Assn
stants, Warehousemen Fc Clerts.«
Turner vil opholde sig io Manne
der her i Land-et og holde Taler sor
Fag-Foreninger i slere Byer. Han
besøgte Amerika under Nationalvalg
kampen i 1896 og holdt Taler i Bo
ston og Filadelphia, Brooklyn, Bus
salo, Cleveland, Pittsburg, Chicago,
Jndianapolig, Detroii, St. Louis,
Omaha og Denoer.
Nord og Syd skal sorenesi
Ægtesknb.
En Daiterdatter as Gene
ral Grani og en Sen as en
Sudstatggeneral stal
gistei.
Washington Bl. Okt. ——-- J diss-:
Tage iDaioen er endnn ikie bestenils
vil der finde et Giftermaal Sted, som
oil interessere Folt fra baade Nord
dg Syd. Dei vil blive Giftermaalet
as Misg Rosemary Satoris og Loh
nani John Wright, U. S. A.
Misg Satorig er Datter as Nellie
Gram Saloris og Datterdatter as
General U. S. Grant. Lojtnant J.
Wright er en Ton as General Mar
:us J. Als-right, en as de mesi bersnite
Generaler i Sydstatsarmeen Paa
mangen en Slagmarl stod han og
Grani imod hinanden, og den ene
bavde stor Agielse sor den andens
Dygtighed
Lojtnant Grant beerer nu den blaa
Unisorm med lige saa stvr Kredit, som
hans Felder bar den graa. Han er
Dssicer ved senkte Jnsanteri Regi
rnent og har gjori betydelig Tjenestr.
Da den spansle Krig udbrsd,’sorlod
han sit Lovkontor og lod sig ind
sirive som Voluntsr. Bed Krigens
Stutning gjordes han til sztnani i
den staaende Organisation og har
siden tjent ved sit Regimeni i IMP
pinerne.
Hvek Flusse vkktd en Heft.
Mc.Lian, N. D» 28. Apr. 1902.
Jeg kan aldrig bekomme Wattins
Vegetnble Anodyne Liniment not. -——
For jeg fit fat i Wattins Liniment,
misteoe jeg to Heft-e af Kolit, men ji
den hat jeg tureret mange Jldebefin
dender med Wattins Liniment. De
tan regne hvet Flusse til den Pris,
Detes Heft er vard. K. H. H a u g e.
—- - --(.-—-««--——
Efstcamode af Konstessem
Washington, D. C» 20de Oktbt.——
Præsibenten hat udfiedt en Prokla
mation, der indkalder skongresfen til
Etfttasession den 9. November. Pete
sidenten sigek, at det et vigtigt for
Landets ossentlige Junker-sey at
Traktaten med Cuba trckder i Kraft
saa snatt som muligt. Og da det
ved Senatets Bestatning af 19.Msarts
1903 blev gjott nødvenvigt at have
Kongkesfens Appkobation for ncevnie
Traktat om Reciprociket mellem Cu
ba og De Fotenede States-, undekteg
net i Havana den 11. Decbn 1902,
—- indkaldes Kongressen til Eistre
sessiom
III-. Mich Aas-Pisa Pisis
It IMM, sum os made-ist Ismel ist m esa
sen-« posted-sah syqlmertey sahest-h krumme
serv-met. Melusine-U stritt-stud, Om, sei-ein«
Jud-bona imm- ovtmu eller Isoeflu es Mermis
case-s apum Inmitten-sen s Volks sa. In
Iweeteeellnseamal se. suec Ins-«
I s» IM com
Czaren truer.
Kan bei-les ilke ai hiclpe Japan.
Det itues med alvorlig
Straf, verfom det taget
Del med Okigei.
London, 22. Okt. —- Fka Peking
berettes, at den tussisle Minister M.
Lessat hat tilsendt Hovedet for Kinas
Udenrigsministerium, Prins Ching,
en lang ,,note«, hvori del siges, at
Japans Jndblanding i Manchuri2
Spøtgömaalet vil tvinge Rusland til
at jage endelige Fotholdsregler, og
truer Kinn med alvorlig Revselse,
dersom det stiller sig paa Japans
Side.
En Depeche til Reuters Buteau fra!
Tofio siger, at det antages, at der’
vil blive holdt en Konfetence mere of
de ccldre Statsmænd, formodentlig i
Morgen, da man ventek Sltidt, scm
vil have ftor Betydning for fremtidk
ge Begivenheder,skønt der ingen Frygt
nceres for øjebliklelige Ftedsbrud.
Yokohama, 22. Okt. —- Det betei
tes almindeligt, at Kutten paa Trac
Den i Forhandlingerne slyldeg Japan-I
Fokbrinq paa lige Jernbaneret med
Russland i Manchutiet; men man
trot, at der elsisterer en sie-tr-: Var
sseligbed. Man venter her Telegm II
fra Admiral Alexieff, den russisie Vi
:elonge. Følelsen af Uro i Folket ir
i Tiltagende. Afahien i Tokio be
reitede i Tag, at der er udftedt en
Ordre til foteløbig Mobiliseting of
trettende Arme - Division. Sksnt
rette officielt nægtcs, saa stcmmer
Rapporten med andre aabne Farbe
kedelser til at mede Uroligheder.
Trettsen Slibe af den japanesisle
Esiadre er beflceftiget meb Sünde
Ivelser.
St. Petersborg, 22. Okt. — En
Unmodning af Associated Press om
Udtalelse fra Udenrigsministeriet an
zaaende Ruslands Stilling iil
Spotgsmaalet i det fjerne Osten ledte
ille til nagen Ausland et tavs.
i
Ruöland hat en ny Traktqt.
Berlin, 21. Okt. —- Underretnin
get fra Ruslanld siger, at en ny Trak
tat er lommet i Stand mellem Rus
land og Japan. Ved den «overtager
Nusland Kontrol orer Manchuriet,
stsnt dette Land flal vedblive nomi
nelt at være under kinesisl Hemde-m
me.
Territoriet vil blive under linesiske
Troppets Kontrol, med mindre Trop
Peknse ille vise fig i Stand til at mag
te Situationen, i hvillet Fald Rus
land vil yde Bistand.
Derfom der flulde blive Firig fosn
Folge af denne Traktat, flal denne
spres af Russland og Kan i For
ening. Dersom Kinn ncegier at tagt
Del i Kam-pen, flal Manchuriet over
Drages Russland, dersom det sejrek i
Ktigen.
Dscar aabner Thiuget.
Han haabet, færfkilte Kon
sulervil gavne beggeRigeT.
Kriftiania, 19. Ott. Kong Oscar
aabnede i Dag Storthinget. Han
sagde i Trontalen, at han haabedsz at
Gans for begge stiger. Han oplyste
der-. selvftændige Konsulrepræsenia
tion for Murg-e og Sverige vil blive
til Gavn for begge Riger. Han op
lyste endvidere, at der er asabnet Un
dethandlinger med flere Statut om
Aflsutning af Voldgiftsttaktater.
Vor Traktat med Kinn.
Chie Fsoo, Kina, 20. Okt. — Rus
lano er yderst foknærmet "paa De
Forenede Stater for Afslutningen as
Traktaten «med Kan om at aabne
Mulden soz, Verrenshagdelw « Dei-«
sigies, at Rusland vil protestere og
hcevdsey at Havnen ikke kan aabnes
uden Ruslands Samtylle.
Ten russisie Flaade ligger nu i
Port Arthur, og 20,000 kinesiske Ar
bejdere bygger Knatterer, fom vil
tumme 1.0,000 Mand.
AlexieffsMenkng. ·
Port Arthur, 20de Okt. —- Vier-l
admiral Alexieff sagde om Mukdenå
Aabning: »Du er et S’pørgsmaal,
fom vi vil ordne i -al Venfkabelighcd
med De Forenede Stater. Den in
ternationale Handel maa naturligvis
Igaa uforftyrret.«
)
l
Bnrlington tjcner godt.
Chicago, Burlington Fc Ouincys
niogfnrretnvende Aarsberetning viser
en Tilsvækft i samlet Fortjenefte af
88,84!3.133 og i Nettefortjeneste
PS,9833,586. Dens hele Fortjenefte
var over 362,()00,000, Ovserftuddet
84.491,5-«57. Driftgomkostningekne og
Statter viser en Tilvækft af 84,859,
Tisn samlede Millængde, fom opes
reredeg af System-et for rette Aar,
var-, 8,.·".19 Mit med 8,1().«) Mi! i UND-T
Hexe Fortjcnesfen Pr. Mil Var
SCHLEIpr Trijtsomtosmingeme, ide
Tegtzet Zink, var 84,87k-3.48 pr. Mil.
Busen befordreke Mk ,-;f32,12f) Pos
fagserer. Auf-U Tan as »revexme«
Fragt var 4,93-:1,185,()14, en Tilvætst
af 3!29,535»,76-39 Ton-Z over 1902
For Konstruktion og Udskvr udbes
talte Kompagniet 88,377,.'-Z02. An
tallet af ny Lokomotioer svar 90,
»der tats« 1O(10, Kul »aus-« 200.
.......,—
En tansk Skonncrt gaar under.
31 Persona- umkommen
Auftin, Tex» 20de Ott. — Fra
Maxatlam Mex» meldes, at den
Stettin som hjemføgte Byen og Dav
nen for nogle Dage siden, krceveve 31
Mennsesstseliv. 16 Personer omkom i
Byen, og den dansie Skonnert »Cla
ra«, som laa for Anker i Havncn, gik
under. sKaptajnen og fjorten Mund
drutnede.
.—-—..-——-. U
Hvis De hat tagt ud
otntrent saa mange Penge, som De
brnder Dem om og desuagtet ikke er
bleven frist, da er det paa Tibe, at De
sorsøger en Flaskie Kuriw. Der er
Læaeltast i hver eneste Flaske as den
ne Medicin. Allerede den sørste Dosig
vil bevise dette. De kan ikte faa den
paa Avotheter. Den selan til For
brnaernr direkte as Fabrikanten, Dr.
Peter Fahrney, 112——114 So. Hoysre
Ave» Chicago, Jll.
Til »ansketcn«d Abonnentcr.
DanishLutheran Publishing Hon
se vil snakt udsende Regninger til
alle, sont staat tilNestance for »Dan
sieren'·. Det vil spare Huset baade
Arbejde og Penge, detsom vore Ven-v
ner vil indsende Betaling sor »Dan
skeren« samt andre Blade inden den
Tid kommen da vi skal udsende Reg
ninger. Enhver kan se paa Adresse
sedlen, til hvilken Tid Bladene er be
talte. Jan. 1 betyder 1. Januar
1901, Jan. 2 betyder 1. Januar
1902, July s betydex 1. July 190:3,
o. s. v.
Da »Dansteren« nu er saa billig
da udkommer to Gange ugsentlig for
den samme Pris, som den kostede en
Gang ugentlig, har vi gjort Regning
paa, at »Dansieten« burde altid be
tales forud. Dust det, Benner, naar
Betaling indsendes, at sende mindst
et Aar i Forstud.
Pan Danish Luth. Publ.
houses Begne:
Pa· -c- Pete se
’WW"WWW"WW«W «
-- Danfk-Amer1tanst. is
MWWWW "
En af Chicagos danske
Pioneerer, Oberst August "Jacobsen,
afgik den 15. Oktober Ved Døden af
et Hierteslag. Det var under hans
Beføg i Washington, D. C., hvor han
overvcerede Afsløringen af Sherman
Monumente-t, at Døden faa pludselig
og uventei kaldte ham.
Afdsde var født i Middelfart 1885,
hvor hans Fader var Vognmand, og
i fokholdsvis fattige Omstændighedeus
J TyveaatsAlderen reiste han sam
men "med sine to Brødre til Chicago
rg deltog sammen med den ene of
Brødtene i Botgsertrigen, hvor han
avancerede til Oberst. Efter Krigen
cpholdt han sig en Tid i St. Louis,
hvor han giftede sig med en meget rig
Dame ved Navn Blad — som efter
et Par Aars Ægtesiab døde barnløs,
en Tid efter giftede Hr. Jakober iig
igen, saa vidt vides, med en Stifter
til fin afdøde Husiru, men yqsaa hun
døde barnløs. J 1891 købte hnn sam
men med den belendte dnnfke Ban
tier 5Pfindåilev cg en Amerilaner
Tollmnn ten saa bek-:ndte Subdivis
sion rer Humboldt Part, sum er tenht
ander Tlhvnet Jacobfen, Mindglcv
on Tallmans Subdv. —- kg som scerg
lig blev Danflicrnes Hjesn —- isg
den Tag i Dag bei meit ndprcegese
dksnste Settlenkent i Shicago. Af
Døde hat for man-te klar haft sit Hjecn
ma ,,11nion Hinb« on var forholdks
Dis nieqset lidt tcndt iblandt Vyens
Danske og meget populcer iblandt re
Land-Imaan som lendte hom. Han
bar gentagende Gang-e bespgi Dan
mark og var for faa Maaneder siden
tommet tilbage fra sit Barndotns
l;iem. »D. d. P.«
—
Violinift. —- Den unge dankte
Violinift Marinus Poulsen fra Chi
rago hat nu i Følge ».D d· P.« taget
fast Opholb i Omaha, hvor han vil
nnstasse sig et Studio og give Unber
visning paa Violin. Hr. Poulsen hnr
et betydeligt Navn fom Soloist og
Laster og vil antagelig erhverve sig en
sinnt Fremtid i Omsaha. Han hat
Chsicago Musical Colleges Gab-me
daille. Hr. Poulsen ertlcerer, at han
ved given Lejlighed i en nær Frem
tid vil give hetvcerende Dunste Lei
lighed til at høre ham i en af hans
bekendte Soloer.
Fra »Den d. Kirke.«
lEfter »Dannevirke«.)
Samfundets Styrelfe
boldt i sidste Uge Msde paa vor Stole
i Des Moines. Forhandlsingserne
drsejeoe sig fcerlig om vor Mission
Der hat maaste aldrig som for Tidcn
ilden Tid, vortSamfund har bestasaet,
riceret stillet saa mange Krav om fast
præflelig Betjening fraMenigheder cg
Krebse, der hidtil enten iikke hat vak
ret betjent fra vori Samfund eller
ogfaa tun lejlighedsvis eller en Gang
cller sasa om Maaneden. Dette er in
i højestr Grad glcesdeligh om end det
sætter os i en vanstelig Stilling, idet
Mangselen paa Præster got, at vi ille
i Øjebliilket kan efterkomme alle de
stillede Ktav.
Stolen i Des Moines. —
Eftematsterminen begyndte med godtH
30 Elever. Nogle flere indmeldte
naasede itle at Komme med fra Begyn
delsen. Pastor Nordentoft er flyttet
ind i Forflandetboligen, hvor hans
Stoffen der kom fra Danmark den 9.
Oktober, holder Hus for ham. J Fol
ge med hende lom Frølen Krag, der
skal være Læretinde i Musik, Hannib
gerning og Gymnast«il. Bygmester L.
Jensen vil ogsaa i Vinter komme Eil
at lesde de mandlige Elevetö Gewinn
stil.
ventede man at faa en teologist Kan
didat fra Danmark som Lærer ved
Stolen. Som faadan er nu antaget
Kand. Højberg, der for Tiden havve
Plads fom Leeres ved Friskolen i
anltring ved Lemvig. Han og Hu
ftru ventes til Des Moines tsil Este-·
aargterminens Begyndelse. H. til
blive ordineret føt sin Afrejse fta
Danmarl.
Past. Brunneer der hav
de meldt sig til fotnyet Tjeneste i vort
Samsfund og var bleven taldet af Me
nigheden i MinneapoliT hat senpt
Meddelclse om, at han itke kommer,
hvad der er en stor Stusselse, særlig
for St. Peter-Z Menighed, Mistwang
lis, der havde glcedet sig til nu snart
at faa fast Ptæst igsen.
Fta Pacisickysten.
Efter »Bien«.
Sau Francisco. —- Kaptajn
Jørgensen, Forer af Skonnerten Ad
Vance, migtsede i Mandaas Livet oppe
Paa iOrsegon-.ltysien. Hsan befandt sig
ombord paa en lille Dam"per, der busi
sereke Stonnerten nd af quuille
Ritter, Da en Braadsø rev ham over
bota. Baaden fra den ncerværenke
thedningsstation kom hurtigst muligt
til, ca man fi! barn truktet cp af Van
det; wen han var Da i døende Til
stand og udaandede lort efter, trods
de meft ihcerdiae Forsøg paa at redde
hans Liv. Afdøde efterlader Eule
og fire Born.
Fl)v. Købmand Martin
E r i c l se n agter efter Forlytende
til Foraatet at reife til det gamle
Land med sin Hustru. Denne hat
i lang Tsid lidt meget af Asthn1a, og
Rejfsen foretages i Haabet om at for
bedre hendes Helbtedstilstand.
Mr. R. B. Johnsen, en af
Fresnos bedst kendte Dunste, hat
fornylig løbt Pakt i den state Kul
Brwnde- og Bognmandsforretning
paa Steuart Strcsxt mellem Howakd
og Folfom Streets. Firmaets Naon
er Hugh Flynn E Co.
Mr. Chris Ravn fra Betaut
ma bragte i sidfte Uge sin Hustru her
til Byen; hun stal unbergaa en Ope
ration paa et af de herværende Ho
spitaler.
F r se s n o —- Torsdagen d. 8. Okt.
fejrede Mr. Thorvalv Frandsen og
Miss Carrie Jepsen keres Bryllup i
Hjemmet bog Mr. P. Møller i San
ger. Bruden er veltendt her. Hun
er en Soff-er til INesfrs.Chris og Carl
Jepfen, Dei Rev. Brudgommen cr
cgsaa Velkmdt i Del Rey og Omegn,
bvor hun bar opholdi sig i flere Aar.
Ca. 60 Venner rg Veninder af de
Nygiftc ovcrvckredc Vielsen.
Oakland — C. G. Olsen, en
Skibstømrey bosiddende 116 Oregon
Stteet, San Francisco, var i Quä
dags faa nheldig at faldie ned fra Ma
sten paa ei Sksib, som han arbejdede
paa nede ved Bootes Skibsværfi.
Han faldi fra en Højde af 25 Fod og
kom meget flemt til Stude. Hans
ten-site Ben blev breitet paa to Ste
der, ligesom Rygraden blev alvorligt
fordreden. Dei befrygies ogsaa, at
han hat taget indvendig Stude.
knk
wiin
ns
W Special keckacetl
tixcaksioa Rates
C h i c a g o : Live stock Efxposæ
iion, Nova. 28———3k).
Lands-geres Billetprifser til mange
Egne førfte og ttedie Tirsdag i Ot
tobet og November-.
US.Z»UHU4 -