Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 16, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    s'. s. .o.,
iXJYIIIIMIIIIIII
»Danskeren« udkommer hver TirSdag og Fredag Ifre edagS-mdgaveo »Danskeren« kostet tun 81.50 per Aas-gang.
Nr. 82. Blair, Nebr» Frcdag d. 16. Oktober 1903. 12te Aarg.
fLovløs Handlemaadef
Masset af Jmmigkanter unters. —
Omgaaelse af Natutaliiationsloven.
— Paa Zagt eftee de ftyldigr.
Washington, D. C» 13. Oktbr. —
Natuealisationsbedtagerier i en soc
baosenbe stor Uditrcetning hat i Lip«
bet af re firste saa Aar fundet Stes
paa sorsiellige Siedet i Landen Re
geeingen bar vætet vicende om, at
saadanne Bedrageriet fandt Sied, og
den hat gjort alt, hvad der stob i
dens Maat for at faa sat en Stopper
so: dem. Zpecialagenter sor Justitss
depattementet, Bietjente as det hem
tnelige Politi og andre Regerings-·
sunttionæret hat i de sidste to Aar
været ivrint beslceftiget med at estek
sage de stnldige.«
De siefte as disse Bedraaerier er
udøvet af samvittighedsløse Personer
fom itte paa nogen Maade staat i
Forbinrelie med Regeringem og hViJ
eneste Jliaal er at plynbre nvidende
Jmmigranth og berige sig sein. Dei
bereite-; i Tag sra bebiie stim, at
djxsse Bedxaqetier hat funket Tit-ed i
boer eneite Tel as Land-et.
De paar for sia paa den Mande, txt
samvittigkzdslose Personer opsøaer
Jmmiaranter som har litt Pengc,ag
fortnller tem, at dersom re ndtazacr
NaturaTisationszpapirer, san vil bist
Faa der-. oidundcrligt aodt i Landet.
Jmmijmnterne tror tan risse Histo
rjer ca stiller sitz glnbeliq tieo bete-s
Penae for at tomnxe i Vesiddelse .:f
salsle (sertifikatee, hvoras der altid
lzaves en stok Forsyning reb Haans
ren. Te Doinmere, som natntalisete
Udleensinae i Henhold til salste Pa
F- pitet, er ielo Osre for Bedragekiet Ja
itte ineditnioige i bette. .
Btud paa den nye Lon.
Tacoma, Wash» 13. Ottbr. — E.
D. C. Vandusem Specialagent for»
Justitsdepartementet, hat tonstatetctI
talrige Ooettrcedelser af den nye Na-»
tntalisationslkv i Chieago og andenl
Sie-disk Vandusen erllcerer, at deni
Bestemntelse i ten nye Lon, som txt-s
strenger Fall med anaetististe Meniikl
get eller Tendenser fra Adgangen til
at blive Borgete i de fotenede Sta-J
ter, er i mange Tilseelde bleven igno-!
terei. Dei heder, at Prcesident Rot
sevelt vil foreslaa Kongressen, at der
goees en radikal Forandring i Loven,
saa at Reiten til at natutaliseke ind
slreenies til de soderale Retter.
Det er oplyst, at en Chicago-Dom
mer hat natukaliseret 1,800 Udlæn
dinge en eneste Asten, noget, som vit
de have verret umuligt, uden at ver-.
kommende aslagde Even i floltevis.
Loven sokudsætter imidlettid, at tun
een Person ad Gangen stal tages i
Ed. —
J Ohio er over 250,000 Meend ta
get i Ed as Stifteretsdommete, som
ingen lovlig Bemyndigelse hat til at
ndfste nogen saavan handling. Ung
tet disse Meend handlede i god Tro,
er de alligevel ifslge Loven stemdeles
at betragte som Udlcendinge.
Bedtagetier i St. Louis.
St. Louiö, Mo» Is. Ottbr. —
Entelihedetne ved de frckteste Natu
talisationsbevrageeiee, som nogen
Sinde hat fundei Steh her i Landet
et btagt sor Lyset vev de as den nu
sotfamlede Geandjury anstilleve Un
derssgelser. Jurnen udstedte i Gaae
site Tiltaleoevm knod en Politikap
tain sot Delagtighed i saadanne Be
dtageeier. Vonedseedei sot Summen
sveetgelsen ee en saataldet politist
Mal-, sont tonttolleeee en vie Del as
Ættiftnrten og seen vev Politietg
- Diele- har branvstattet Byens todt-se
Elementee soe at san Penge til sine
, Mem Dennes poliiiste Mut-s
ones-takes gn up m at nass- spie
speise-ede m heb-estim
- f M IMW
at forspge Paa at aabenbare den
ulovlige Trafil, lod Politiet harn
firals arreftere paa en ellek anden la
vet Anllage og ttuede ham til at for
holde sig kons.
Klubben var Samlingöstedet for
Nylommere til ,,L"ittle Jerwsalem«.
J Klubværelferne fil de den Mittel
lelige Undervisning og Øvelse, saa
jde lunde indfinde sig i Reiten og af
flckgge Eben uden at begaa nogei Zeil
Jgrelx Mange havde bog ille engang
jdei Brydeti at gaa til Reiten, men
sfil sig udleveret fallle Papirer gen
»nem— Klubbens Medlemmer.
Virker tilfredsstillende.
Center, Col» 4. April 1902.
Vi bruger Watlins’ Begetable
Anodyne Linimeni mod Kolil ng
Forftuvning, rg det virler aliid til
fredsstillcnde.
MIs- Walter Adair.
Text-til Bart forlist.
Ei Telcgram fm Mazailan (Mexi
ccs BefilyftJ meddelek, at den dankte
Bart Clara forrige Onsdch er forlist
Ved Jnkfejlingen tjl Hab-neu DersiscdD
sg at l;:!e Besætxiingtn pxm 23 Mann
er Omlothkseih 4
Stil-et havde lrndset ure i Seen i
site, sen-. Dage, da den voldfoni:::e
Etorm czi bin enorme Soziaan gjcr
re Dei rcfilattelt at list-: ind i Hag
nen. Da Ziormen forrizie Suspka
lagde sig saa megeh at Slibeis Forer
ansaa det for silteti at lobe ind, blev
Forspget gier Men ret fom Bar
lsen var lige ved Jndløbet, bu-:
Ziormen los med fornyet Styrle :g
lastede Barlen ind paa ei Klipperm,
hvor den blev slaaet fulbstcendsig i
Styller eg sank i Lobet af et Var
Minutter, og alle de ombotdvmende
var redningslpst soriabir.
Ulyllen saas fra Land, og ihm
dige, men frugieslsse Forspg ber
gjort paa at komme de ulyllelige lEl
Undsæining; en af Redningsmcendene
satte endogsaa Livel til.
En Del Braggods og flete Lig er
senere dkevne i Land. Telegrammet
melder intet om de ombotdvcetendes
Navne sellek om Slibets Hjemstavn,
og hvok det lom fra.
Dpdödomt Dunstkr
Den tidligere eintalte dankte Mor
rer i Utah Peter Mattener er nu
for anden Gang dødsvømt. Mor
tensen blev for omtkent to Aar sibscn
arrefterct for Mistanle om Mord
paa en ung Mand. Slønt han fast
holdt sin llftyldighed, var Jndiciekne
moo ham bog saa stætle, at han tend
teZ slyldig ca blev dømt til Dom-L
Dekfra appelleredes Sagen til Hok
lstereh hvor den behandledes i Ler
dags. Her forspakede Mottensen sig
i en Tale, rek varede 12 Time, og
foruden at fastholde sin Ustyldigth
fremhaevede han stinkt, at han ilte
havde haft et upaktisi Fothør, thr
fot han bonfaldt Højesteret om at
beordre Forhøkstetten til at tage Sa
gen op forfta. Hans Bpn blev imid
lertid afslaaet, og 20. N-ov. blev fast
fat som hans Dødsdag. J Utah hat
en dsdsdsmt Net til at vælge mellem
at blive hangt eller studt. Fotrige
Gang valgteMottensen at blive statt,
og han vælger sandsynligviö samme
Dsdsmaade su.
Tuberknlofe blandt Laterne.
Jndianapoliö, Jud» lö. Okt. —
Statens Sundhedsbommissiow hat
vedtaget en Dei nye ReglM hvilte
de, fom Uhr-us tæringssyge Leere
te i de ossentlige Stolet. et de nig
tigltc. Kommissionens Undetspgelsec
hat lonst·ateret,at 250,000 Leuen li
der af Tæring. Disfe vil blive af
stedtgede, uaat dete- Jetmtn udljber.l
Frugtavl i South Dakota.
S. Daiotas Landbrugssslole got
sig store Anstrengelser soc at faa
Landmcendene lil at lage fat pag
Fruglavl Stolen har planlet 25,000
Æbletræer for derved at fætte Land-»
mændene et Elsempel og for at blives
klar over, hville Arter, der bedst lan:
trives i Stufen. Vor Landsmand,’
Prof. Han«fen, atbejder ivrigt tnchl
digse Forspg, og bl. a. har han ftal
sin Reife i Russland for nogle Aar
siden Hjetnførl en Art Vandmeloner,
der trives godt i S. Dakota.
»Dannev.«
Sandt nok, meu —.
Ved Melhodislernes aatlige Kon
fetence i Sioux City, Jowa, holdt
Bistop Fowler iflg. »Den danfte
Pioneer« fotleden en Tale til de unge
Priester-, hvori han gav dem en Del
gode Rand· El as disse var: »Mit
eher, og gift cder med sinnt-eh der
hat god, fund Finaqu Gaa ille
hen og gift eder med en Lolnde, blIt
fordi hun er gudfrl)glig. Hvis del
siiller sig sanledes for eder, at J kan
dælge mellcin sen Fivinde, der bar god
og fund For-imst, men innen SieligioxiJ
dg saa en sit-inde, der hat fillistp
af Religitim men ille cel nieaei as del
anbel, saa vælg J bat-e ganfle rclig
den fsrigxn For Religion lan lfinn
faa not as to Tiiner eite: J er lslevcn
gift, nien hdig huki derinicd er filld
of Religirm men itle lxur mete For
stand end lzun lrcenger til, er der flur
Fare for, ai J i Æglcslabel vil gioe
bende altfor mange Lejlighcszer lil
at glemme Ricligionen.«
si· si- «
Bi kan dng ille lro andet, end at
Bifloppen har flinlet dette gode Raad
med en Tilføjelse omtrent sanledes:
»Men hat J Valget mellein tte Kvins
der, en forftandig uden Gudsftygi,
en gudfryglig uden Forftand og en
forflandig Kvinde med et ægte gas
frygtigt Hinte, saa tag endelig den
sidfte.«
Prækicbrand.
Hutchinfen, Kan» 15. Lit. Gn
Præriebmnd et udbtudt over den fod
lige Del af Forb County i Rath-eben
af Mineola, en Station i Clarl
Crunm og Tusinder af Acres af gth
Gras er fortæret af Flamme-kne. Jl
ken er endnu itte sluktet.
Studenterne hialp ham.
Madiscn, Ris» 15. Okt. Omtrcnt
200 Studenter tog i Tag en fjortsen
Aars Dreng fra ,,Deputn Gomi
Watden«. Drenaen havde stjaalet«
Æbler vg var of den Grund bleven
artesteret af Morden.
-.---—— -——-—
Tit ,,Dansfeten«ö Abonnentcr.
Danithuthcran Publifhing Heu-—
se vil snakt ubsende Regninger til
alle, som staat tilRestance for »Dan
skeren«. Dei vil spare Hufet baade
Arbejde og Penge, dersom vore Ven-v
ner vil indsende Betaling for »Dan
steren«« samt andre Blade inden den
Tid kommet, da vi sial udfende Neg
ninger. Enhvier kan se paa Adresse
fehlen, til hvilken Tid Bladene er be
talte. Jan. 1 betyder 1. Januar(
1901, Jan. 2 betydet L Januar!
1902, July 3 betydek 1. July ums
o. s. v.
Da »Dansteeen« nu er saa bill«q
og udkommek to Gange ugentlig for
den samme Pris, fom den kostet-e en
Gang ugentlig, hat vi gjoet Regning
rea, at ,,Danskeren« buede altid be
tales fotud. Hast det, Venners naar
Betaking indsendes, at sende minde
et Aar i Formel-.
Paa Danifh Luth..Publ.
Hauses Beque
Pauk Peteejew Seitdem
Stillingen i Østen
, ser bedre ud.
haab om Frev. — Futen er dog taugt
f fra oft-ruht
St. Petsersöcrg, 13. Okt. -— Dei
tusfiste UDenrigsministerium siger,at
der betragter det asiatiskie Spørg5
Inaal som afsluttet. Den nuværenve
Stilling er at bebrejde England, Ja
pan og Kina. Hvis disse Magteh
atter vil aabne Underhandlingerne;
m modtage risse Bietingelser, som de:
fer hat forlastet, staat det dem aa:(
beni. Rugland vil intet gere.
Mangler Bettæftelse.
Berlin,13· Ott. —- ,,Kølniscl)e
Leitung« lkar et Telegram fra Port
Artur om, at Admiral Alein har
udftedt en Runda-rufe som bema
ter, at de japancsifte Trdprer er land
fat i Mona, og siger, at alle found
linenre Telegmnnner er sendt i Sp«
tulantcrg «L(jrinde.
Beroligcnde.
Lisndoih Ist. Ott· —- Bardn Hanas
fixi, Japan-:- bereasrende Y.ltinif:er, fi
gu, at tyxxn i ljftermiddag dar mrsxss
takes tsekulinendc Tciezjrnunner su
fu« nie-gering, saa ut han nu ikie nn-:
set Stillinigen for f.1rlig i Liebliitei.
Akt vix vix-» »al! right«
1
Berlin, IJJL Lit. — Ureo Jnontxx ,!
gen japnnsle Minister l:cr, szer J
nl Ting niellkm Japan on Russland
sit dlise ordnet daa frevelig Munde
Venægter tinesiste Efte1
retninger.
ZokrlmmaJ 1.«’-. Ott. —All-: Rats
porter, sont tommer fra Shanghac
angaaente Aabningen af Fjendtligs
t;ed-3r mellem Russland og Japan, an
fes her for meningsløsr.
Japanesere hjemtaldt.
Rom, 1f1· Ott. —- 45 japanesiste
Officerer, som hat studeret ved Mi
litæratademierne i Madena cg Rac
cogni, er hjiemlaldte ved Telegram
fra Krigsministeten og afrejste die
blittelig.
Troppemønstring
Port Artur, Kinn 13. Ott. —
Admiral Alexieff mønftredse i Dag
40,000 Mand af Kvangtung- Heeren·
Der var tot Begejstring dlandt
Tropperne.
Japan ønfter Frev.
Tolio, Japan, 1:?. Ott. —- Der
txoldtes i Dag et nyt Ministertaad,
hvoti Mikadden og sanxtlige Mini
itre var til Siede. Fra mest paali
relige Kilde tan meldes: Trods alle
Tegn i modsat Retning er endnu it
le Muligheden for en frevelig LIES-!
ning udelukket. Men Japan benut-;
ter sig af den Fordel, som visse Be-i
givenheder frembyder, og indtagerl
en fast Holdning, fuldt forberedt paa
den Mulighed, at Rusland forlaster
de Forslag, den japanesisle Regering
har fremsat.
Anden Seltetcek i den russiste Le
gation hetsteds afrejste til Port Ar
tur den 12. ds. med vigtige Depa
cher til Admiral Alexiess, den russiste
Vicelonge.
vSet fra London af.
London, 18. Okt. —- Det set ud,
sont om Japan og Rusland atter lig
get i Dsdvande med deres Und-ek
handlinger. J Aftes sammentaldte
den japaneftsle Kejser — Mikadoen
— et Krigstaad men hvad Resulta
tet af Konferencen var, ved man na
turligvis lite.
Fra Chefop, Kinn, medd«eles, at
et ruistst Krigsstib med 500 Mund
om Bord nfgik fra Port Artus til
Kot-n den st. Oktober. Japans Jn
’ Its w -
ncenot til assisterende Chef for Genes
rclstaben »Times«’s Korrespondent
i Tolio siger, at denne Udncevnelfe
betragtes nied almindelig Tilfred5
;l)ed, da Kodama anses for en as Jn
pans mest fremragende Officerer.
Fra Mostwa telegraseres i Dag til
»Times«, at den 10. Oktober afgit
en stor russisk Troppestyrke fra
Kharho over den sibiriske Jernbane
til Asien.
England er bange.
London, 13. Okt. —- Baron Hann
shi, Japans Minister i England, si
ger, at han ikle vseds noget orn, at Ja
pan hat sendt Rusland etUltimatum.
Hnn sagde om Stillingem »Natur
ligpis hat jeg Underretning as for
slellig Art, men ingen herorn. Krig
niellem Japan og Rusland pilde vak
re til stor Stabe for dem begge, men
iTilfcelde af, at en Krise bliver
fre:ntpunget, haaber jeg,at Japan vil
lpave altiv Sympati hos dets For
bundcxscellh England.«
Denne direkte Hentydning til Eng
lands traktatmcessige Forpligtelser
og ten misstrøstiqe Tone l Ministe
rens lidtalelser, sont spr altid has-·
Vasret frrlpnadiiinggsnlre, bar few
iolaelizk Pakt a!:1:indelia Afnafseise i
England Selp de inere frrlzaacv
ninassnlrc Gualanden tror ikke
langem Flriacn tan afpende3.
Londonz VIII-set bar sinkt errirent
file andre Skontsngthasil i Bnnrnndm
oa er sulde as Tele;:«a:!imer fra alle
Werden-:- Starter orn Stilliniam Vef
Eiren ljeras trnkles lange Bestriv-:l
ser af Russlaan og Japans Stride
trailer til Lands og til Bands, ret
lebende Llrtitler over den fremtidige
Krixisstuetslads o. s. v., kort sagt,
Zpørgmaalet om Krig mellem Ja
pan kg Rusland behandles ligesaa
rieferlig, sorn om Krigen direkte an
git England
»Dann Telegraph« hat en fagmces
sin Artikel, som statistist drager den
thitnina, at til Søs er Rusland og
Japan lige stærke. Men Japaneser
ne er bedre uddannede, taaler sorn et
niere cedrueligt Folt mere Anstræn
aeslse end Ruslands og er fremsor
alt besjtelet af en Fædrelandstcerlig
hed og en Samholdsfplelse, som i
Farens Stand vil gpre Japans Of
ficerer og Mcend dobbelt saa beerdi
sulde som Ruslands. »Dain Mail«
Tiger, at Japan er alt for vel vidende
om, at Udscettelse vil gavne Rusland
mer-e end det, til at det vil udsætte
Krigen lcengere.
Der er visse Ting, Rus
land itke maa.
London, 13. Oktober. —- Det med
keles i det engelile Udenrigsministei
riun1, at de Manier, sont har trak
tatmæssige Rettigheder lige over for
den kinesisle Regering, er enige i, at
Rusland itle vil blipe tilladt at ind
skrcenke eller tilintetgore disse ved r.t
opsige sin Traktat med Kan angesa
ende Manchuriet. Hvis dsisse Ret
tigheder respekteres, vil neppe Japan
eller nogen andcn Magt gsre Jud
vendinger mod, at Rusland træsser
Sikkerhedsssoranstaltninger for sine
TScerrettigheder i Manchuriet, men
Rusland vil ille blive tilladt »Ud
videlser« eller »Asrundinger« elle:
nogen anden as de Bevægelser, book
med dette Land plejer at stjule Tit
Landrov.
Frankrigs Stilling neu
traL
Paris, 18. Okt. —- Det fransle
Udenrigsnlsnisterium følger natur
ligvis Ruslands og Japans Beme
gelser i Asien med den største Op
mcerksoinhed, men haaber, at Rus
land ikle vil trcekle Franlrig med
ind i Krisen- De omfattende Rust
ninger, som længe shar gaaet for sig
og nu gaat sot sig nie-v ststre Jvet
end nogm Stude, visetfflustdlertidz
De Rustninger, sorn man mente, at
Frankrig gjorde med en Erobring af
Marocco for -Øje, Var tydelig nok i
ForventnLUg nm den nu forestaaende
Krig, hvorom den russiske Regering
naturligvis havde givet den franske
et Vink paa Forhaand.
En underlig Omvej.
St. Petersburg, 18. Okt. — Dei
har vakt almindelig Opsigt her, ct
den ofsicielle Bekendtgørelsestidende
astrykker, hvad »Lokalanzeiger« i
Berlin siger om den russiske og japa
nesiske Hæks og Flaades Bevægelser
og den ncer forestaaende Krig mellem
Rusland og Japan. Man gaar nd
fra, at den russiste Regering paa
denne Maade visl gøre Besolkningen
betendt med, hvordan Sagerne staat.
De sorenede Stater paa
Vogt
Washington, D. C» 15. Okt. —-—
Admiral Evang, Kommandsøren for
Den amerikanske Flaade i de asiatisle
Farvande, er i Nagasaki, Japan, og
Vil blive i Osten med en stcerk Flan
de sorn en Advarsel for Japan og
Rukland Te nye Forsikringer fka
russisk Sie-e om, at traktatmcessige
«I-’etiia.k,eder vil btive respekj-eret, Vil
ilke blipe anset for tilsi irækkel ig Ga
ranxi ich er de gentaane Brud cjf Ad
linere Løften
Admiral Evens-er i Nagascsti med
Z!anf1’idet ,,5icntuckn« paa «12,500
Tons, Slaaskibet ,,Orenon« paa
1U,.,"—«s;)0 szns m, Pantserkrydsercn
»Albany« paa 5,-'300 Ton-J. Admiral
Cocper er i Yokohama med Slagsli
bet ,,·..-"J1.sisconsin« raa 12,000 Tons,
Prydserzn »Eincinnati« paa 8,300
Tons-, Krydsc r n ,,T)mleigk;i« paa 3,
JOO Tons sog Krndseren »New Or
ieans« paa 8,800 Tons. J Shangs
haj er Monitoterne »Monadnock sog
»Monteren«, txt-er paa 4,000 Tons,
og Kanonbaaden ,,Helena" paa 1,500
Tons samt en hel Del mindre Ka
nonbaade. J Manila er Admiral
Sterling med en stor Flaade af smaa
Kanonbaade, iaget fra Spanien og
bragi E suldt kampscerdig Stand.
———————·.
Hat De nogcusinde hört
cm Dr. Peter’s Flurifo? Sandsyn
ligvig hat De. Hat De nogensinde
forføat dette gamle, saa Undene Lee
gemiddeR Hvig De ikke har, rsg hvåij
De er fng oq lidende, er det nietoo,
hvad De tiltrænqer Prøv ikke at
erhoxde Dr. Peter.s IIIva In h-- Osh
scuxuv yuu aku
tljeken Den scquicg ilke der. De kan
blot faa den af Mauren, der subtile
rer den, Dr. Peter Fabrney, 112——
114 So. Hoyne Ave» Cbicago, Jll.
—...- -...—.-- . . —-.——
,,Excurfion Rates-« til Lincoln. -
Fra 17. til SO. Oktbr. inklusioe
curfmn Tiefele til Lincoln, Nebr»
for 11;"; Pris Tut og Retur msxd
Gyldighed til 26. Oltbk.
A. L. Goodrich,
Tkt. Agl.
Billige Takstcr til Kansas City.
Fra 17. til 20. Oktbr. inilusive
scelges Tur- og Returbilletter til
Kansas City, Mo., for 89.05. Re
turgyldighed til 26. Oktbr. inklusive.
A. L. Goodrich,
Tit. Agi.
kais del tw- qaa i Baugqu
WW
med at indsende Betaling for Boger
og Blade til Danish Lutheran Pub
lishing House.
Det sparer baade Tid og Penge
samt Vesper, om alle vore Venner vil
indsende de mange Smaabelsb sein
vi have tilgobr.
www