Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 07, 1903, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Danskeren.«
If
sredcs den 7. August 1903.
Plain Nyly
Mr. Latå Anker-sen- det for nogen»
Tid siden tejsie kned sin Datter og
Svigetspn Mr. Wim. Jvhnson ti!
Eplotado for at udse sig en bekvem
Plckds til et nyt Hjem i det saa be
kendte sunde Klima der, hat nu væket
Inn heldig at finde sig et smukt Hjem
i Boulder umiddelbart op til Bier
gene.
Mr. Andetfen assluttede straksHan
deien og gav 82925 for »Residence«
med Udbygninger, alle Bekvemmeligi
siedet og et. Areal 60 by 200 mer
alle Slags sin Frugi.
Dei bebste af det hele er bog, at
Familien findet Opholdet i Boulders
Klimu at have en soerdeles velgørende
thflydelse paa Mrs. Johnfons Hel
hred, hvorfor de alle er fcekdeles
glade ved Forandtingen.
Mr. Lars Andersen tejfer her fra
spen, faafnart han tan faa sit Vate
lager og eventuelt sit smukke Hjem
folgt. s
— Mindre frnutke Kvinder bliver
smukke, og smutte Kvindet bliver
Sktnheder. Det . virkfomste Stin
hedsmiddel i Baden. Saaledes er
Rocky Mvuntain Te. 35c. Skusser
alt-rig. Farnham sc Sumpf-m
—- Miss Anna Nielfens dansteSom
mtstole holder Sondag Eftm. Kl. 3
Slutningsfest paa Hpjsstolem hvsortil
alle Forældte og Venner af Sagen
venligt indbydes.
—- James, bild sdig alstig ind, at
du gifter dig med en Mknstetkvindh
med mindre du bestemt ded, at hun
dritter Rocky Mountain Te. 35c.
Farnham Fc Sampsow
— Førftt Sondag blivet der-Gabs
tjeneste til sædvanlig Tit-, Kl. 10,30.
— John McQuarrie hat et sivtt
Oplag af Bygningsmaterialer og Ku!
til laveste Prifer.
— Præfterne O. Ryse Qlfen, Lin
coln, Nebr» og L. Zinsen, Rustin,
Nebr» hat i Dag til Morgen paa
Gennemrejfe aflagt en fort Visit i
Publifhing spoan
— En Kvindes Udseende bot vcere
faa ungdornmeligt fom mutigt. Jo
fette Aar hun fynes at bere, desto
strtre er hendes Magt til at sejre i Li
vets Kamp. Rocky Mountain Te be
voter Ungdom og Stdn-den«
Farnham 83 Sampfon.
En Pige kan faa Plads hos Fran!
Castrtter, Bleir.
,c
-
« Ttl Abonncntcr.
Efter 1. Eeo 11tem1er er Alb-muc
mentgprisen vasa »Lmak)a Tasli
NewS« 81.--« for et Aar. «leonnes
ment met-taker i August til den gam
le Pris, SLW for et Aar.
Luther High scbool and college
begynD-er, ern GUD vil, sit andet Zio
leaar Den 1. September. Fulostændig
engelft NO- r sna l, Aca Dem y.
College Iz; Businefs Cour
ses. Taktik .Højskole.5iurqu.
Religion, Sang og« Musik.
Særliqe Klasser for Be
gyndere baadei Engelst
J g T a n f k.
anttift Underoisning Og bedste
Bekvemmeligheder byde5. -
Pris — alt indL efattet — 816 00
pr. Manna
Strio efter Katalog.
C. H. Jenfen, H. Skov Nielfen,
Racine, Wis.
.Miösiousmsde og Kitkeindvielfr. i
Med Guds Hjælp afholdes Mis
Ttonsmsder fra 25.—80. August ved
Trufatt og Greenville, Mich» med
Kirkeindvielse i Sidney Eentet den
sidste Dag. Alt vort Folt invbydes
pas det hjetteligsieL Flere fremmede
Priester ere indbudte.
J.S«. P.H.Miller.
Special las-M
tin-wic- sites
Vil Stocke l Kraft km othnkt steil
ps- Cdiasio ä- North Wut-org Rath-H
Pt- s. til IF. Auf-. 011163 Tatst
as ists plus bot-. « l Mehr-m Nod-. .,
koan Jså » North-It Rohr-sk
M.Ut—14,»cit.165,til Zemäom
»O Ics
Einst-Cl Dom tu Billet-kosten tot
ARIEL-Westen Lin-.
Dcskorresponimncer
« I
Cedar Falls, Ja.
J. W. Pattersen hat folgt sin An
del i »Ihr Patterfon Fc Williamss
Mfgt. Co. til Mr. W E. Wjlliatns,
og Forretningen vil blive fortsat un
der Navnet The W. E. Williams
Mfgt. Co.
—- Byraaoet og flere and-te Form
ningsmcend var Lordag Formiddag
indbudt til at bese vor nye Biblioteks
bygning, der nu stulde væte farbig.
saa vidt Kontrattpren har noget med
den at gere. Men paa Grund at
adstillige Mangler, som ille stulde vak
re, vilde Byraadet ikke overtage den«
for risse blev afhjulspne, og Kontrah
tsren maa da førft se at faa rettet det
manglende, for Byen vil overtage den.
Det tommer bog not snart i Orden,
faa Bygningen tan tages i Brug.
— Henry M. Anderer og Huftru
sammen med Svigermoder, Mes.
Jothnsen, reiste i Lordags til Wan
paca, Wis» hvor de en Tiv vil beføge
Slcegt og Venner. Andersen og Hu
stru agtek tillige at tage et længere
Ophold i Colorado, for de igen ven
ver tilbage.
— Christian Petersen Ist for Flo
den rejfte i Onsdags mev Familie til
Spencer, Ja» for i nogle Uger at be
fpge Slcegtninge der paa Egnen.
— Dr. A. St. Hausen tom i Urs
dags tilbage fra Europa, hvoe han
hat opholdt sig paa avftillige Pladfer
de sidfte fyv Maaneder.
— Cecilie Juhl vg D. M· Viberg,
vore danste Sygeplejerster, synes altid
at have futh op af Akbejde enten her
eller i Nckbobyerne. Sivstnævnte hat
lige haft en Patient i Waterlvo, og
fststncrvnte blev atter i Mandags
kaldt til Hampton for at pleje en syg.
— J Mandags sit vi atter svære
Regnftyl her paa Egnen, hvillet got
det vansieligt for Farmeke og andre
at faa deres Arbejde gjort.
l
Chicago Sydsidr.
Vev Gudstjeneften 8. Siøndag Hex
Trinitatis optoges Hans Chr. Jener
i Golgatha Menighed.
—- Iamme EønDag blev Chr. Lim
Druvsg lille Tattet hebt, og Meniglse
ten var indbth til Aften i Unter
ning of Den ists-stetige Bryllupgdag.
Afteiien tilbragteg med Sang os«
LrgelspiL hoorefier Pastor Nielfen
talte til «Tinbrudeparret« un fra
Hojsangem R. Kap» T. Vers, og be-v
tonede en Udtalelie af Bislop Mut
tenfem »Den keroniste Zamlecen :
Kæriighedens freiiiftrirenbe Vcelst er
Ægteftalsets Lnlialiglxd.«
« Council Bluffs, Iowa.
Sidste Eønvag havde vi Lptagelife
i Menighedenx IF unge Piger opto
ges-, hvoraf 2 noieske og 1 harrst Dei
var en hsjtidelig lille Stand under
—Optagel«fen, fom i Forbindelfe med
den vorige Del af Gubstjenesten
gjorde Tagen til en af digse gode
Dage i Guds Has, som bedre tan er
fares end bestri«veå. Herren velsigne
faa deres Komme til hans Æte, Me
nigheden og dem til Gavn.
—- Ongdag og Torsdag i tut-ever
rende Uge hat vi faa Bazar til For
del for Bitten. Haaber ogfaa, den
gode Gud maa lunne velsigne dette
Foretagendr.
—- J Sondags aflagde Miss Mart)
Anders-m og hettdes Brodes fra Blatt
os Bespg. Vi var glade ved at se
dem.
—- Nceste Sind-sag er der ingen
Gubstjeneste og ingen SInIdagsftÆ
da der bliver Missionsmsde ude ved
Westen, hvoti de flestr hetfra vil del
tage, og vi fotmodet, at Prisen pr.
Jernsbane blivet sat nsv i den Anleh
ning. Toget afgaar fra C. R. J. P.
local Section 7.20 Form- fra U. P
Teansfr., til-Man ask-get spr.
—- Den W. August blivet her Ppr
nefeft i Faiemont Pakt Kl. 2 Eftm
Dette er HutdagsstoleniAsslutningB
fest, hvotved ogsaa indsamjes ved fri
villtge Gover Lcteteui LIn.
— MW Als-ten den 1. ds. omäm
3 Magd i et »Wart« paa Wut-ask
R. R. livt syb fn M, fotaatfageck
ved en Kso m Stimmcmgeth Den
ten-de file fes i Ade til at stawdse
Sport Wir og We Wem
see visit-m pas Lostsømotivet, som for
lsd Unwesen-gen og rullede over i
Ottftem Miit-freuen- tedvede
sig ved at springe af. Den- tret-ie,
en »Meine-A dtde paa Bei tit Despi
talet, og 2 andre tom til Stadie. Det
var Bremserens førfie Tur.
WebfterGrove og St.Louis, Mo.
Fra den 15. til den 19. Juli havde
vi Missionsmøde her i Webster. Ung
domsforeningen havde nemlig indbudt
Past. A. Rasmussem Tom tog msod
Jndbydelfen og talte Guds Ord for
os, og vi havde velsignede Dage am
Guds Ords Forkyndelse og Sam
fundet. Maatte det blive til Sjceles
Frelse for een eller Flere af diöse
mange Sjcele, som sporge efter, hvad
de stulle gsre for at blive ialiget Vi
have nemlig iblandt as mange, som
set og forstaar, at de vandre paa den
brwe Vej. De fe, at de maa blive am
vendte Mennefler, men synes iike at
komme længere, da de have staaet paa
dette aandelige Standpunkt i lang
Tib. Ja, nogle synes endog at gaa
tilbage til Verdens Glcede igen. Dog
vi, som have Bpnnens Aand, bede og
haabe, at Herren maa blive den Sei
rende ogfaa i disfe icere dyretpbte
Medmennester.
—-— Hvad Guvs Riges ydre Side an
gaar, faa et Kirkespørgsmaalet Ho
dedemnet iblandt os for Tiden. Ved
Menighedsmsdet Mandag Aften den
3die August blev der nedfat en Komi
te til at foretage en Subsiription og
komme med en Plan for en ny Kiste.
—- Mrö. Keller er temmelig syg for
Tidem men vi haabe paa Hereenö
Hjælp til helbredelfr.
—- Mrs. Anderfen og gamle Mrs.
Rissen hat veret temmelig syge, men
er nu i god Bedring.
—- Mr. O. Johnsens lille Dotter
dsde den 9. Juli og blev begravet den
10 Juli. O, om den kcere Frelfek
derigennem tunde faa draget de icere
Forældres Hjerte helt til fig
Mr. O. Johnsens er nu flyttet fra
St. Louis til Tuxedo, Mo·, hvor de
have mere Anledning til at samles
om Guds Ord, hvprved Trer kom
mer. -
—- Mr. ChristianChriftianfen, som
tom her til Byen i April, blev syg
af Tyfus oa afgil ved Dsden den
21. ag blev begravet den P. Juli.
Mr. Christiansen havde itke nogen
Familie her i Amerika. Men saa vidt
det hat lunnet lade sig finde ud fra
Breve. sosm han efterlod fig, bot hans
Slcegtninae i Holftebro, Danmari.
—- J Anledning af Verdensudstils
lingen er her ankommen en Del dansie
unge Mænd baade fra fvrsielkige Ste
der i Amerika kg direkte fraDanniart.
—- Onsdag den 29. Juli antom
Mr. Pederfen lige fra Renne, Born
holm, og fit Arbejde med det samme.
—- Det gaar smaat medForberedel
ferne til Verdensudstillingen. De
afsiedige i Siedet for at antageMcend,
sont de maa, hvis de stulle være far
dig til Udftilling 1904. Mange store
Bngninger ere fcerdige; men ogfaa
mange er itte begyndt paa. Dog siger
Præsfdent Francis, at desnol siulle
blive farbige, medens andre tillade sig
at være as en anden Mening.
— Wiss Thiefen, der tog Elsamen
fom Læreinde sidfte Foraar, venter at
faa Anfættelse ved een af Byens Sto
ler.
—- Torsdag den 13. August afhol
der vi vor Sondagssiolefeft, sam vil
blive ved «Creve Coeur Lake. Bi leje
en Jernsbanevogm som vil viere med
Toget der afgaar fra St. Louis Kl.
9. Billetprisen er Retur 25 Cents for
voksne og 15 for Bern. Bart dansie
Fall bawde gamle og unge ere alle
vellomne.
Glem ikkc
at fenbe KurikwKaSsem Di sinder den
uundvcktlig.« Saaledeå lød det Post:
sirithm, Hr. Mahlberg, Den gamlr.
højagstede Skibstaptajn i Trondhjem
i Norge, spjede til et Btev til en Ven
i New York, der fkulde fende ham en
Del Bote-. Udgiveren af «Notdiste
Divende«, He. Emil Nielsen i New
York, hat varet saa venlig at gpre os
opmcerkssom vaa denne forte, men syn
dige Anbefaling. Bestillinger paa Dr.
Peters Kuriko kommer ind fra de
fjætneste Dele as Werden. J Sandhed
den er et Lcegemiddel for hele Maine
steslægtm Spsrg ikte efter Dr. Pe
tets Kurito paa Apotheiet. Den kan
ikke erholt-es der, men sælges direkte
til Fotbrugeme, gennem Lotalagen
ter, as Dr. Peter Fahtney, 112—114
So. hoyne Ave» Chicago, Jll.
Messer i Dammes seit-ges ei
Isl. Dunst Vier-Konsist,
Theo— Otten
—
Missionsmsdr.
Om Gud vil, blivser der Mission-Z
msde i Wahre, Nebr» 15. og IS. Aug.
hvott"il Bekendte indbydes i Jesu
NAVW
J. Risdalh ,
Meniglxedens Præst.
Kredsmödr.
J Bethania Menighed, Buona,
Nebr» afholder sydlige Nebtasialteds
sit Eftetaarsmsde fka den 4. — S.
HSeptember. Modet "begynder med
lGubstjenefle Ftedag Fokmivdag Kl.
Joz
Folgende Emnek foreligger til
Dwftelfe:
1. »Hm-b tan der gstes for at vinde
og bevate de Unge for Gads Rige
og vor hauste lutherste KirlEW
2. ,,.siendetegn paa Guds Bstn.«
J. Th. L u n d,
Kredsformand.
If Il( O
Bethania Menighed invbydet herved
paa det lctligste alle, som lau og vil,
til at deltage med os i ovenncevnte
Dage. Deltagekne bedes om at melve
detes Komme til P. Simonsen R. R.
3., Sutton, Nebr» senest til 29. Aug.
De, fom lommer med Toget, bedes
om at sitive, enten de kommer til Ve
tona eller Saronvillr.
Paa Menighedens Vegtm
J. Markuösen,
Menighedens Ptæfh
P. S i m o n s e n,
Seltetær.
Kkedsmöde i Bosion
vs
Missionss og ngdomsmsde
i Worcester.
Im Nub vil. afholder den mlannfkestreds
in aatlige Krebs-nahe im d. 4 - Os. Zembr. i
Bethemia daan luth. Menighed, SNZ Colum
busz Ave« IskoxbunL Bostoih Mags.
pmnetr
I :Iknm.1«.!, 1 -2.
:·«. »H: usndk Mcmghedgliv« usw« Nei. Is,
M s.
Lonbag sinnnnddaq mholdes et smms
llnzdomcimøbr.
Pan Mcmqttcdesnci Gegner
A. P. Hanscm Set,
IIkemgbeden mdbnder herveb alle Lands
masnd m at drltage i onennasvnte Und-)
akade. Ei! m euc-. undeu, spm gerne vildc
delmgc Ict sank-unt Dis-Le, og vom manni
unse,atdeUsekunnc1)ck1e71usd,sotdtdr tm
much ogiksesnlhmenoqrnlu:h.11mughcd,
Bill-Imdicks:ku,(11dcbork(nxr alle Ruunh
iighcdn von m komme-. jihejsendc bedec
meddelrdereo.scv11i1:1e txt Paiwx A. ’1T..L":1n
scn euer n! nimmeqncde encn d Zi-. IlugtnL
Ho .I.Vie-11quscden-:s Gegne·
P. Eprcnfem "-!.Ick-.b.g sxmm»
si, Iou.31..
.Vc’os.l)uu), Mag-.
«.’)i(-:·su«n«:- N llngbomsjmcde whole i
Ezsouenn ,,:"c1bm Tan« d. T. Sep» Tagen
scsm .«(u-rs:2nmdc:, oq nle smdkms Wann
jml virre u: Zude, Iom iaa mmmc iom um
»W: af IcicdsmcrssechLmnt Ewig sLTrjm
«t-.Llade1·b(st, bhver Der et zum-wude cui-is
Jmholdeg du Heim-n. Modri lieqnnder Hel.
: Uz Durch Kl. 117 Mode om Nim. Alle
velkomne. - «- ss .
Poe Memghedens Gegner
Ol. P. hausen,
Mthi Puer
Husk at kpbe edeth Vater i
L. Ermessens
. . . Forketning.
Bogens hsiefte Priskt Male- for Farin
Produkten
s .S " mit pu a I
s«s-«s.:.«;i;«;s»- «3.»«,.. »m»
Scolges ho
f-' R U 0 l. BE N.
97 W. M. st. F wohn-h NJ
pKls Ac
Pnt Ohn- sslvs sk uckmotkst tot
Macht-II- byldsgn gomlc sur. esse-IN
spat-. usw k stvottoto d o II
dko hudsysdommay e
Tit eshver, som satt-endet 25 cost-.
Erim-then vil vi set-de sslvou krit
Hniiiliik
10 Aats Vitkiomhed.
z Forfendes til g
Z alle Stater. E
Brygget paa ægte gammellands
J Mann-. Striv efter Prizlistr.
Aseuter umges.
IILLc clTV Ists-Mc co.
" III-Im Wis
Midian-, liominion-,
While starLlinos
KORT, SiKKERp KOMFORTABEL og BEKVEM FORBINDELSE
meiiem
iigw York, Bustuii Philmieiphiti Montreui Augias
snuiiiamxnon, liugfpool Ougensmwn
samt
SVERlGE NORGE DANMARK ogFlNLAND.
OEN ITOKST MUUCE OMVEKDEN GlVEs PASSAGERHL
man feist-r Ins-d dir-sc- Linirrks lmnmenn Uc- csk Muts-it il-« kit(1r-te-·-z:is(-k Vesttllslsscs
Damm-n- pim Atinnleu Ists-Ist Imiclok »Zum-n- l-’«-rl)in(ie·l--1-k uns-i Nisclosnnsowsns
iur Its-Hit« l’u-k»sgensk til rller km ilt- Ikmsclimnsiskplum«-l-(-f«r11-s--«131-«I«IVlies-E
ngsvmwxisnlixzt Uplmitl i En lumL folgt-list sum Reis-on til eilt-r im l)l«..l" nAM Z
LAND gute-A instit-h mn lk Heut-r hol-»- ptm A m c r i r is » . Untn i n I isfn eilt-s
W h i t t- H ( « k Lin es En ist«-i- l)e-0 nf Nimm-et its ichs-»- csk intisicslt ibuliyuek
Mk 2- Colle-r I· Pers-much Hm m Fumiiitsr »k- k-·j—«-«lmmm··«tt«-r imn imns cis-km- p et
lijem umin sinke-isten- Al Tins er frit trinkt«-til knu- Usnnptsnns sinnt-l sum Um et
Gesunemkejsusn l html-Inst
T I l .- k ki v ns eilka unserm-sites Ase-ist fus- ssxpntmswstp Unier Nil-Okt- HONI
ninmsr Hnnt l’m—«- nsk Tut-linker D(-t1(it-.«(i«stI-uks.
O. E. ERST-Uc. T. H. LARKE
X. UT l'. Axt Ame-rinnt X. US Papst-. ALL. F- c· B Row N I
sc» Fkhites Zim- Liutsst. ists-nimm liinkln EVEN-P PASR At-P«XT.
lU INPT Ullili 8"l.. 317"istsltl«2lk« S ·.· -
dtmxs.u---»-«1.—.Him-. s-I·.t-«ukt,..811xx. 90«90 Deskbom Skss chiusos
lron
fMountain
Reute.
Det tote Sydve t- System.
Da mest direkte Line kr
OMAHA
Kansas City og St. Louis
til Pladst mod
ØST, sYD og SYDVEST
Rot springs. Art-» san Antoaio
Tex» og alle stcder mod Ost og Vett.
Henvesd Dem om lfndekretning til
T. F.(;01)l«’RSY,
Passaqep og Einem-kont.
0miiha, Nebr
H. c. TOVVNSENlL
G. P. ö- T. A» st. Louis. Mo.
W
WW
EDk. F. R. Stewatt.
Læge og Kinn-g,
sum net hallet-I speist
—quik, Reit.
Wun
——-——Ti1E ORDN
sEUs
AND
lillWs
Wlikll 8HOW8.z
a« ARENAER scENER 2
Virkeligd komd-M Hippodmmer.
sl.000.000 MenagerL
En storartet Fremstilling af ny
og iørste Klasses
Mærkv rrdigbeder
En samling Nyheder.
. , »
» -«,«,
Et Man-geri.
iuiclgixtsnciigl up lit«r(-ri;.-;t, funuivn
Inimgu midn- X)«he·icy, samt gut
l The Orest
sglls unti Downs Uniieii snows
til citst Atursttsi Yes-den«
To Forestillmger daglig
Resn elle solskim
Eftekmiddag og Akten·
Unckek l0 Ackes vaneltct List-fett
l B l- A l R
Ist-T 1s. August
The
Northwestern
LlNE
Srk stieg o
hobbelt Spok
Jskrnmme weitem Missouri Rivek
nk Cbicnga
Hin-the Linse- QiI st. Paul-Miet
nenp()lis·
Duft-Mc Linie til Blut-It stills.
nein-end Dem til nie-nieste
Agesnt f0r1’tisek, Kost og Kore
plans-:
Iernhanelisie. «
PJ
edles-A si. Psal.
Iwane-poll- « much-.
sycl pas·
Nr. 7. 0mshu Phasen-yet . . . 7.54 Erm.
— 1. (10. do. . . . 10,32 —
- ö. do do. . . . 8,21 Bit.
N o r d paa.
- 4. Twin Pilze Passe-user . 7.17 Pfg-.
2. sioux th Possen-get . 2.48 Ett
— s. Ums-In l’ussetigesr. . . CLZZ —
NL 7 oc Nr. A Justiz umfingen send-s
edle-so s n. w. K. II.
Vogt paa.
Nr. 1«.«. Lincoln Fug-denken . 8.12 Pkm
— Z. lälkusk llills Pass- . . THIS Hit.
U gt p n s.
— 2s). Mo. Vullssy Fug-L . . 950 Prm
- ti. (Jlsj(-ng01«2111ju-J. . . Cxpo Bit.
Nr ls as Xr. 20 slngllg nndtngrn somit-it
Skal Te reife —
— til Siedet øst
l ellet syd for Chicago, san beb Teres lokqte
Agent give Dem Billet sra Lmaha til
Chicago mcd
»chicago, Milwaukee ä
Ist. Paul Benen,
den kortest mellem didse tu Vyen Tog pas
denne populckre Bank sorlader Union
Tepot, Oniaha, hver Dag og hak For
bindelse med Tug, fom komme ind pqu
Union Paeific Banen, Burljngton, F. I
G M. V. o.s.v.
Prcegtigt udftyret Tog med Palast
Sovevogne, «Busset« og Biblioteksvogne,
og Prisen er itte leere end andre Bauers.
Angaaende nærmere Lplysninger med
Hensyn til Bauer, Ptiier, o.s.v. skriv til
F. A. NASH,
Gotte-tut Weste-n- A ges-it
504 Fern-m Ste, Den-In- Nil-.
Chas. A. Hoff,
Alm. Gtvvsmedeqrbejde
og Maikintepakationer.
Alle Stqu Vognaklswe og Musika
keimten-net
Speeiqmm wildesqu
Neuen-ern alle Siebenter-. Telei. 11
Land ønfkes. . .
Un Former last ved Vlair pnfkek
Lplysningeeaitgaaende Wut-, fom
er for Zalg 1 Wisconsin og Minne
sota. Man bedes adtessece:
Peter seyen-, we 1, .I(e11nakd, Nebe.
Y» Ost W » »Es
da vi hat faaet vete uye
Semmervarer.
—
Bi bar alt, hvav De fasten
tun ind es siv os Lejllighes til at lade De
ipste Ds m 40 pcr. pas alle Lake-.
Sas Bros.
Vi Male Messe Ptis for alle Oanbpwduktek