Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 24, 1903, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    R
k
k ,
g-—
,,Danskeren.«
B
zkms m 24. Juli 1903.
.;T.J » Blei-, Neb.
,k—--- - www
wissest-kommende Sendag blivee her
Minessegudstjeneste mev Sänfte
maal og Untergang til sædvanlig Tit-.
Pastvt Kr. Anker prædiker og form
tet Altertjeneste.
— Mr. Paul Petersen, Direktiv-l
fot Publ. Dense, ladet i denne Tib!
ovate en ualnkindelig smuk og ftilfuw
Bygning pas fianagegrund vis-a-vis:s’
de Grunde med Parter og BygningeLY
der tilhører Mr. Crowell senisor.
— Dersom en Kvinde nogen Sinde
flulbe blive faa »mindre smuk«, at
hun ikke er værd at se paa, faa get
hun bebst i at Dritte Rocty Mvuntaint
Te. Blomftrende Ungdom vender da
tilbage. 35 Gent-T
Farnham Fa Sampfon.
—- Den voidfomme Hagelbyge, der(
iMandags Llfteå git hen over Blaik
og Omegn, visek ftg heldigvis at have
giott betydelig mindre Stabe end for
modet. En Tel af den i Fokvejen
knappe Frugwefmnb blev desværke
flaaet nen, men Majer fynes tun at
have lidt ubetydelig Stabe.
—- Har Die dankng Smag i Mun
ken, er uoplagt, new-s og fortrcedelig
og filer Smerte og Kvalme eftet
Maaltidet — Roctn Mountain Te vU
helbtede Dem i Lobet af 80 Dage.
Ubert Helbredelse ingen Betaling. 35
Ents. Farnham 82 Sampson.
« — Bot elftvaerdige lille By er il
denne Tid hjemføgt as en starre Unrei
fende Gøglertrup, der teltek i det frie
pg apr Reklamerabalver eftek alle
Kunstens Regler. Hvis man kan be
dtrnme Truppens Jndtcegter efter
Stytten af de cimbtifte Hol, der om
Aftenen udstøbes i og omkring Teltet
af Byens »glade« Ungdom og store
Drenge, maa Fotretningen vcere tet
lukrativ.
—- Tet pnnter svcert vaa Byen, at
der i disfe Tage nedlcegges et meget
smukt og folidt Cementfortov paa en
sitt-re Strækning af Washington
Streck, hoor Vore bebste Fortetninaer
et beliggende.
, —- De sha: set ind i et virkelig smutt
«Unsigt, fet det yndige Smil, de tosen
fatvede Kinder og de stælmfte Dink,
og De fukkede: »Gid Naturen havde
gjort mig tiltrættende!« Rocty Merm
tain Te get grimme Feuer og Freie
Iet smukke. Fatnham Fc Sumpf-du«
·- Jiohn McQuatrie hat ct stort
DPICS Cf Bygningsmatetialer og Ku!
ztil lavefte Ptiser.
Mk. Jens Andersen, Mts. Jakob
fens Svigerssn, hat ksbt den Ejendom
M Nebraska Street, hvvri han div
til bar boet til Leie, as Mr. H. J.
Hausen af Drum, Mr. Johannes
Jenseits Svigerssn, ver nsylig havde
den stvre Sorg at miste sin Husttu.
Mesummen et 8825.00.
En Pige kan faa Plads hoö Frant
Castettey Plain
Excutsiou Rates.
Fra 4. til 7. August sælges pack
Grund af Vædbeløb Billetter til
»An-und Trip« fra Stationer i Nebra
stq til Tekamah for 11.:«i Pris. Bil
letten gyldig til 8. August.
Til Arlingtom Nebr» Tut og Re
tur for Ni- Pris 1. August i Antw
«niug of Picnic i J. O. O. F» Unber
chvldniwg i Arlington Part
Gaa med.
Blair, Nebr. O. L. G o o d r i c h,
Tit. Agent.
Mission-Butsu
Om Gab vil, blivet der Missions
vg sgdomasmsde i St. Pauli Me
uighed, Pottawattamie Co., Iowa,
den 8. og 9. August. —- Mtdet holdes
den 8. i Menighedens Kirke og den 9. i
en Stov ved Westom
Alle er veltomne.
Gudmund Grill.
« »
Form til entg.
Ved den danitluthcrske Kirke paa Vice
ctsxd Fresbotnt5o.,«Minn» et en Faun 1 got
Duft nl Salg. 220 Aue-. 050 pr. Acke.
« Man henvende sig til
Alls clseth Lerdal p. o» Miit-«
Im og Im er Zeus-.
cIqxorresponimncer
Conneil Blnsss, Ja.
Den foin ofteft uveltomne Gefi,
Dpdem hat ogsaa meldt sig iblandt os
idet Mr. Christen Danielsen blev bott
laldt den 13. ds. efter lun to Dageg
Ssygdotn. Vedtommende havde tun
vceket her omtrent 2 Uger og lom fra
Danmarl hertil. Han var en ung
Mand, og faa didt vides sine For-cel
dres enefte Son og havde heller itle
Behov at forlade Hjemmet; men Her
rens Veje ere underligez oqfaa dette
minder os om, at vcere beredtr. Der
blev giort en Jndfamling saaoel i socn
uden for Menigheden,og velvillige Ga
oer indlom, saa en anftcendig Begra
velfe blev ham til Del. Paftok Grill
var til Stede og forrettede ved Be
qravelfen, da Paftor Provensen var
ftavcetende. Begraoelsen foregil Dus
dag den 15. ds.
— Sidfte Fredags Aften odelagdelz
Doktor W. P. Hombachs nye Kontor
bygning ved Gaselsplosion. Bygnin
aen med alt i den odelagdes faa at sige
fuldstcendig, og Mutstenene i Grund
muren et spredte til alle Sider. Dol
toren felv lom saa nogenlunde sra det;
men hans Huftru sit det ene Ben brei
tet og modtog andre Bestadigelferx dog
er der godt Haab om, at hun vil kom
me over det. Gassen var indlagt
famme Dag, og man vil sige, at Ar
beidset var daacligt gjort og derfor den
direkte Aarfag til Ulyllen.
—- Torsdagen den 28. ds. vil alle (?)
»groceryftores« og Slagtetboder blive
luliede, og deres Ejete forlade Byen
for en Dag og gaa til Missouri Valley
til Picnic. Alle, sont lobe Billet, er
dellomne.
Cedar Falls, Ja.
LUDIJH Ztøtx Der for ca. otte Vlar
fiden reiste til Eazile Late, J.Ilin::.,
hvsr hart sit-en bar været Besmrer
Vaa en fwrre Moll-: er atter i fis-site
Use med fin Familie flntxet her ::7
Bnen og er bleer ans-at i sin qarixle
Mars-is bci Cedar Falk Mill Co.
-— J sidste Uge reiste Chr. W. Ebri
itianfen !il Council Bluss5, twor han
fsrelobig agter at tage Lpbold.
— Lied llngdomkmødet fidste Fre
Esqu Vlften valgteg til Einrelse for de
kommende setz Tillaaneden Hans
Zniiot, Mathias ZmiDt, Ellen Juhl
Da Eline Arildsen. Sryv nye Medicin
mer blev optagne i Foreningen. Det
verstoqu at inobyoe llngdornsudvalget
til at afholde Vereg forestaoende Adre
møde her i Cedar Falls-. Lin Jud
bydelsen vil blive modtaget, vides end
nu itte.
—- Mr. George Eli-usw« Model
handler, er efter i lang Tiv at have
vceret syg alter at finde i sin Form
ning. J Lordags blev han talbt til
Albert Lea, Minn., for at være be
hjælpelig ved en Begrabene
— Pastor Th. Beet tom hertil sidste
Fredag og talte ved Ungdomsmsdet
samme Aften. J Sindags peceditede
han og fvtrettede ved Altergang
tblandt os. Mandag Morgen rejste
han attet til sit Ziem.
—- Mts. Hobbels Dotter, en Pige
paa 13—14 Aar, sit i Mandags nogle
underlige Jdeet, idet hun om Efter
middagen mellem Motten 2 og 3 git
Port fra Mem-met, fit sit Haar af
ftlippey ifstte sig Drenget-j, vandtede
ksaa ud paa Landet og lob sig leje til
en Former for at gste Drengeatbeidr.
LMen da Aftenen tout, men itte Pigen,
Phlev Modeten nrplig og satte Nat-ver
sog Politi i Virkfpmheb. Man com
paa Spor eftet den bortlsbne og fandt
Gerede has Farmeren, der gleedede sig
;over Mengem sont nu siulde hjcelpe
jham med Arbejdet. Pigen ftrtes lib
Hligt i Titödags Motges tilbage til sit
Hiem.
; — Christian Jahr Savetmagek,
var i Lsrdags Aftes, da han vilve
»in-ekle sin Ko hie-m fra »Pasture«, faa
»uheldig ved et Fald at faa sit «ene
Blen meget slemt forslaaet paa en
Sten, af hvilten Grund han i nogle
Daae hat muttet sidde inden Dere;
men vi hanc-eh at det snatt maa
bedeeö.
,
Iisinchis stät-leis .
I
,
E ’ - l
« u » cse se hauan
MAX-« « Ist-Mk M
’ einsde
Js- . III-Ist ask-H
,«I- s.
see-II
»se- «-«·« «
I· s. Dies-w '
« « lass-il ie
s seit
Anders-m Iowa.
Som Sceden nu stod og saa godt
oa lovende ud til en god Host, sit di en
Hagelsiorm, fom hat antettet megen
Odelceggelse, saa det set ud nu, sont
vi ingen Heft vil faa. Dette hat
vel forstykret en Dei Betegninger vg.
Selvsilterhed og bragt en Dei Eisin
soraer til nceften alle. Og dog kan det
io nceppe feile andet, end at her maa
sindes en Del Mennester, sorn hat
lcert at kaste alle Sorger paa ham,
fom er almægtig, og fom siger, at han
hat Omforg for os. Det tan jo vere,
at nogle hat svckrt netop paa dette
Omraade, naar det gcelder timeligt
Tab; andre et maaste bleven prøvet og
hærdet ad andre Befe, saa det synes
dem lettere.
Disse Sorger hat naturligvis bragt
en Del Bevckgelse, saa man lan saa’
godt tænle sig, at der næppe sinsdes et
Hus eller et Menneste i Hufene bekom
lrina, sont ikte nu er med, tilslyndet
af Sorgen eller af det stete, at tale om
det.
Om dog bare Mennesiene tunde faa
iaa meaen Omsokg for detes Sjcelä
Ftelfe oa Salighed, saa de tunde faa
den Sorg, for hvillen der gives Trost
i Matt. 5—4: ,,Salige ere de, som
sorge: thi de stulle hufoales," da var
Itet den storfte Fornojelse at komme
jocnlring i Hufene og hsre dem alle tale
om det, der var kommen til at ligge
dem paa Hierte, og da vilde vi leitete
oa bedre tunne sige: »Dann gav,
Herren tog, og Herrens Navn date
lovet.« C. J.
)
) Ell Horn, Iowa.
I 21. Juli
» En hel Omvæltning paa Sagerne
her og i flere Mileg Omtrebs slete i
Gaar Eftermiddags Kl. 4, idet en»
vældia Orkan, ledsaget af Lyn, Tor-H
den og Hagl drog over og odelagdeJ
al Avl paa sin Vej. Alt ftod faa
frodigt, baade Majg og «S-mall
Grain«, men er nu totalt odelagt.
Tabet er uhyre, da Uvejret lommer
liae nu i denne Tib, faa alt gaar
med, naar undtages noget Ho, sont
io er bjerget. Det er umuligt at var
dere Staden, men al Avl paa mindst
IU Mils Bredde er gaaet, 4 Mit veit
oa c Mil oft for Ell Horn. hvor
lanqt Nord og Syd vides itte. Fragt
træek, fyldte med Fragt, Mobler,
Stalde o. s. v. ligger hentaftet rundt
om, saa det fer sprgeligt ud. Dog tror
jea itle, noget Liv et gaaet tabt. Ja,
der er talt til os paa en Maade, sokn
ilke let vil glemmes, og dog maaste
oalaa dette lan tjene os til Gabe, om
vi ilte nu kan forsiaa det.
Minneapolis, Minn.
Pastor Madsen hat et Par Zon
dage talt de fyges Sag iblandt os.
—- Religiongstolen begyndte den C.
Juli med Stud. Eritsen som Laster
— Mts. Past. Land, Hampton,
Nebr» der hat været Paa en Maaneds
Bei-g blandt Slckgt og Venner het,
reiste hjem sidste Mandag.
— J Ssndags dar Past. Nielfen i
Nelson, Minn. J hans Sted talte
Stud. Etitsen om Fotmiddagen og
Stud. Nielsen om Aftenen.
— Pastor Anker og Miss Johnson
aflagde os Bespg og talte lidt til os
sidste Onsdag Aften.
— Stud. Nielsens Hufttu et ansat
fokn »headnutse« ved en Del of den
tvindelige Asdeling i Minneapoliö
thospital Hun stal date der til
September.
—- Sidste Totsdag havde di Sin
dagsstvlefeft ved Mänmlonlusjecny
hvor di tilbragte en dejlig Dag med de
fmaa i den grsnne Stop. Vi anlotn
dektil med MilwauteeWanens Tog
benved Kl. 9.30. Eftekat di havde
spift til Middag, git vi i Flot og Fslge
ned til Ssen og ombokd paa en Lytt
damper, i hdilten vi sejlede omtring
vaa Jndspetne. Efter denne Tut
talte Post. Nielsen og Student Ettl
fen til fmaa og store. Bed Aktens
tid begav vi os faa atter hjemad med
Tal til Gud, at han havde givet os
godt Vejt og bedaret os alle og givet
os en heilig Dag.
Bis-seg, S. Dak.
Der ster underlige Ting her paa
Gauen i Aar. Som tidligere for
talt sit vi t eraaret et tytt Jslag
over Interne, efter at de var nd
sptunqnr. Og saa i Gauk, 20. Juli,
faldt her Vogel ellek Jiftumpet, der
var ca. 4 Sommer t Gennemsnit, ellee
nett-me bestreut var de strrfte af dem
lnoqet aslangt runde og slade, saa de
maalte omtrent 4 Tomsmer en Ves, 3
Tommer en anden og 2 Tom-net
ltvsttrs igennem. Her gjotde de degt
Title stor Stabe, da de faldt stille og
jfvredtr. »
Men da Hagelbygen var truktet
over, sit Bernene teavlt med at samle
ststnmpernh og det nceste Var, at de
lsik den Ide, at de kunde benyttes til
at feyse ,,Jcecteam«. Ftyseten blev
snart syldt med gratis Js, vg vi fik
os en god Ret Jceckeam til Aften.
i — For Resten hat vi det tigtig
godt vaa disse Eanr. Bi havde For
aatssrost, vi bar hast megen Regn og
nu lidt Hagel; men al Modgang er
ovekvnnden, og det tegner til, at vi
stal faa en ualmindelig god Hast.
Smaalcsxsiil Beginde :.t modnea
Nogle bar bostet Rug og Bya. Maj
sen var en Tid noget tilbage; men
nceppe noget Aar hat lovet bedre ved
denneTid, naak undtages nogle Band
hullee og saa nagle Agte, hvot Far
meren ladet Majsen og Gras-sei gto
one Kap. s
—- J Foraaars (Søndag Estermidi
dag) bavde vi en stsn Fest her. Past.?
Andersen havde indbudt alle de unge,!
han hat konsittnetei her, ialt 73, tilt
en Assiedssesi. Tiden velslede medt
Tale, Sang ag Nydelsen as For-feist
ningek ssom Lemonade og Jcecteatn.
Det var en tigtig stsn Estetmiddag.
Jkke alle de lonsitmetede, men dog
mange as dem vg desuden lkte faa
baade unge og asldee havde givet’1jfisd-e.i
Saa vel de unge som Pratstefamilien
vil nol mindes den Dag lange og med:
Glcedr. j
Cnllendet, Jan-tu
Vi hat hast en Maaned Religion-Z
siole med Mary Frey som Lerci-inde.
—- En Del Bsknesygdoin hat gras
seret iblandt os i den sidste Tid. J
Smdeleshed hat Hans Petersens
Dotter Anna vaetet meget syg, men
er da nu i god Bedring.
—- Jøtaen Hansens Familie et ble
ven for-get med en Son. Vi gratu
sleten
’ — Vi hat hast den Glæde at have
lBesøg as Mes. Engholm i den sidste
Tit-. Ligeledes besagte nagte unge fta
Rolfe os til vor Fest d. 4. Juli. Vi
siaet Tal for Des-get Kam igen,
saa snatt J lan
St as Intukens Mitten tan ikte siade
selp den sangeste Konstiiutiom llaar aldtig
iesl tot Sommertage bog unge og gamlr.
Te. Fort-lese lsxtkact os Wild Strawbekry.
T Ktcdsmiidc i Vofton
so
Missions- og Ungdomsmsdc
» i Wut-restri
l km Mud vil· niholder den atlantislesueds
sit natlige Kredimnde tm d. 4. sk. Septbk. i
IBethanin dansk luth. Menighed. 9552 Colum
»bug Ave» Ratt-arm Post-m Mass.
’ simnecx
l. Nom.12, 1—-2.
2. »Er fundt Menighedsliv« (Ap. Nek. O,
ZU
Spndag Mietmiddag afholdes et støne
Ungdomsmsdr.
Pan Menigdedens Vegnet
s. P. haufen. Sek.
Menigdeden indbydek herued alle Lands
nuknd til m deltnge i ovennævnte Krebs
mjdr. Iil en ellet andeu, iom gerne vclde
delmge iet insdant Mode, og iom manne
make, at de Ikte kunne væte med, fordi de do
affidei es ikke tilbnke nagen liab. Meinst-eh
ville vi btot sige, at de du raste alle Veransc
1ighedek dort dg komme. Iflkejfende bede
nteddele deres Komme til Psftot A. P. Han
ien ellek til undektegnede seneft d. 29. sagqu
Pan Menighedens Beque:
I. certain Mgh s Form»
g, TOMS .....,
Ratt-unp, Musi.
Missioni- og Ungdoknsmjde qiholdes i
Wokeestet «Lndot Dav« d. 7.Sep., Degen
eitek Kredimsdey og alle Kredit-II Presse
vil væke ttlStede, sont san mange fom mu
ligt ai Atedlmsdets Tel:agere. Hvis Beim
tillader det, blivet det et Früh-stimde elleti
aiholdes det Mitten. Medet degyndek Kl
1 oi Instit Kl. H Mode om Cftnh Alle
velkonmr.
Pan Menighedend Weg-m
I. P. hassen
Mgh.s Prass.
Ungdoms-Misfionsmödc.
Vor Fnlfers Menigsheds Ungdoms
Ifotening i Netnah,Wis-, indbydet her
ved til et Ungdoms-Missionsm-de,
som agtes ashobdt fra Onsdag den
29. Juli til Sindag den 2. August
IMIM begyndet den 29. Juli om Af
tenen Kl. 8.
De Unge fra Nah-Wenig,hederne
dedei melde detes Komme til under
tegnede en Uge i Fort-ejer
»Kommet alt et tede«.
h. P. Jensen.
Motiven-, Million-,
Wu- star-lines.
KORT, leKER, KOMFORTABEL og ZERVEM FORBINDELSE
mellem
New York, Zustan. PhjludglpW MontsguL Duengo
snuthnmmon, ljueorcponl Uueenstnwn
samt
sVERlGE NORGE. DANMARK ogFlNLAND.
DEN STOKST MUUCE OMVEKDEN kleEF PMB-WEle
»Im nstsk nich Ali-su- l.ini·-r- Dummste-. hist-H lxsvi-l(-1--.-(ut-ts-»x;!---1.- xs«v-1sv«--·M
DisnII»-t(- Its-:- Ällnnttsn Hut-It Imhlksr rosxnhssns i««rl-1n«l-«l-«ss unsJ sz!(««1"«"'·""««·
sur niksnt l’«--;sge«rt-r til tslltsr fr« Jss siknntlinisx i-I«- las-Us- I »f«k·I""« ’!,«l«· « · «L««!
Is;s-x«no-HssnlikstHohile i link-Inmi. fulkssslijz sum Nrsposss til --Il««l' ksss ULI UCNLH
LÄNU Lin-s- lsnnikzh um »ich-UN- lcuiuski Ins-I A m o- s « is « . ID« In i It I sk« «’H"7
W h i ( e- s E « r L i n es« Et- Hsir lws us Nimm-N s IF Klio-w- iss Stuhls-H I ksshVHPk
sur LI. Hsllssr I’ I«--k-»In-r. Hm I» Fissliilipk uzx R--j-isk;sm»Is-rnh-t km- hsnts Este-« Eis-!
«an instit-f Soff-mit Al Tit-K est ktit usulmnl pim Unmptstnts —.-I;sx pl »Hm uns ·-k
(ik-nIu-Inn-j-»(-ni »Nun-!
’s1-· l( ki r »s; osllssrnskknnssns.XL(-1U soc --H«un;c-r«k(- Linn-k. x sl·«r-- NUMB
Iiinkrk sinnt Pf s- Isg Turljstek sinnst-I- clis stunk-«
O. E. HAECKE. T· H. LÅRUE w
N. Es l'. Axt Ame-sinnt N W. Pay-. ALL. F· c« B Ro N I
Je U·hi«- III-» Linse-. lmminun Uns-. XVH’T PÅSF Ahbssx l
121 HILT It!suss«1. :«.".-.L --:s:k'l’8'l’. ·
IIIXNHAPPHstdu«-L H« IsÅ1’t..dltxx. 90·96 Deskbom stss ehe-so
KNSCAR cot.t.E(:"E.M
sen stät-Its statt-smossiksnsks Ungsomukolc i se Poren. stink
Skolens
Facultct:
24 Lærere og
Forste Aas-s
Record:
214 Elevetc
Lærerindcr.
l-e«1nc!ck-it ’..« situlpnsk den kusespwmben Finden-i ninc tilhyiltsu j folg-Indes Ue
psneinentun Full-Hinu- H Aus j. Amstlemy « Ann. scslnml Hi Aushiusqsturp 4 Ast-« Kur
ssssl « Ahn. srlmul us com-norm- imd rinnmgmxshy s1-2 Auf-· cunpsseskvntmky us Flnsnc
(2 «I Anti.7«cl»s-)1»f Akt t! Auf-. bunte-up l·Jcsm-«Is)«. «nulmlslnmkzssMiit-»O Ann. Tit-il
soskvins sl Antl- Pølszemlv somit-r Uhu-lik-: A( «»l1.SF.. li. Nitscin H. sc jn An lu
les(’st1«-. Unmut-»Komm its Ninus-l sinnst-Instit ftssk Teraman Kennst-ist«- uitlsssut
sum minmims »j; fru Sehnt-l tsf (’««mn-k»- ant! thmgmkslsy tun-— imllsrinxksnilts stil
liuger. Fut- nasrmesns Uplysninussk »F Hat-sing lustn«k:tt(1sst nun Fig til
H. W. FOGHTI As H-- Nessus-W Hutchinsom Minn.
The
Northwestern
uNE
SIIGIIOI I
Dobbeli Spot
H J;t«n«.I-:Ins,- nnsllrm Jlissunri Nin-r
» ug L«lti4«u«,;·1.
» Hin-Mc Liniss til St. Paul-Min
« II(-;sj)uli.s·.
l)irc«kt(« Linie til Hintle Hi 1.-4.
Ili-«x(-n:1 th til nnsrnnskdns
! Axt-til fuk l ri-(-t·. kurl »z; Kuh-«
« I).inn«r.
Jernbaneliste. a
WI
Edle-Im st. paus
Mlnnespolli is- dumm«
syd 11 Hu.
Nr. 7. Omahit Passisnger . . . TM Frm
- l. du. Ju. . . . 1«,:«-2 —
- ö. do do. .. . txle Eit.
N » r d p a a
· 4. 'l’wjn(’it71'usseng0r . 7.17 Prin.
2. sit-tut citykassengvk · Texts Bit
· s. Utnuha l'itssenger. . . 6.35 —
XI. 7 us Nr. s disk-ils umfingen Musik«-.
edle-so s- ti. W. II. K.
V e s t p s a.
Nr. 19. Ljncoln ihn-engen . 8,12 ka
- Z. lzlack llills Pan-. . . 3,25 cit.
Ø s t p s s.
« 20. Mo. Valloy Poss. . . 9.50 Hm
- 6. Chiesgo Limlwd . . . »so litt-.
NkJI o- Nr. M tin-lis- untstsken sonnt-s
Skal De rejfc —
— til Siedet oft
eller iyd for Thicago, iaa bed Deres totalt
Ugent give Dem Billet ska Omaha til
chicago med
chicsgo. Milwaukee F
St. Paul Benen,
den tortest mellem disfe to Byer. Tog pa
demke sorgte-re Ban- foriader Unio
Depst, Durchs-, bver Das og hat For
bindelie med Tug, fom komme ind pas
Unipn Pacisie Bauer-, Burlingtom F. c
it M. B. o.i.v.
Prastigt udstyret Tag web Paladsi
Sovevogne, «Bnsset« og Bibliotetsvogne,
og Vkiien er ikce hsjere end andre Bauers.
Angqaende metmere Dplysninger med
Densyn til Bauer, Vriier, o.f.v. striv til
F. A. NASH«
General Weste-n Asent.
604 fu«-m str, Ost-sin- Nob
Vztsevrf det Tid at tobe«
fda vi hat faaet vote nye
Y Sommervarer.
Bi hat alt, hvad De Iuster.
tun End og sit es szllighed til at lade Deus
spare 25 M 40 Ich pas alle Jena«
) Sas Bros.
I M heult Wiese Ittset for alle Inbrunst-z
lron
Au Mountain
Reute.
! Det store Sydvest-system.
Den mest direkte Line lra
OMAHA
Kansas City og st. Louis
til Placlser mod
øsT. sYD og sYDvEsT
llul Spring-» Ark» Sau Amt-um
Tex» Ug alle Ruder niml U-! »l: chh
llcnvcnl llcni mu l":i«l««r.-·« Imm; til
T. l·«. til pl)l««lx«l««·Y.
X).x,-·,;1;»-x«r- us,»- llxlli ’.i·.k«11!.
()in.-l1.1. N--l)r.
H·C. TUWNSEXM
G. l«. ö T. A« St. l.·-uis. Ali-,
lot- alle Dampslcllissblnlek
pai
,,l)anskeren«s Kontor.
Ønsker De at rejse til Danmark,
cllcr vil De sencle en Billet til
Danmarlc, cla slcriv til »Da-ishr
ken«s Kontor.
Alle Foreskmrgsler besvares fra
. , Dass-kenn « ·- lconlor. Blsik, Nebr.
Chas. A. Hoff,
Alm. Gtovsmedearbeide
og Mailinteparatiouer.
II- Slqss spinnt-tm iq Mal-lu
cis-Umka
Speeiqlitm heilt-stack
Mute-et alle Tabernik-. Tem. U
Husk at lobe edel-S Vater i
E. Anlasse-IS
l
. . . Fortetning.
Tage-w hiler Prilek Mate- lok Fam
Produkten
Urvesager i Danmark belirges as
Kul. Daan Vier-Koniul,
Theo. Olier
Nu o · · o
Dr. F. R. Stewart.
Lege es Arm- ,