Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 19, 1903, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —
Danmark
Stolemsder.
Som scedvanlig hat ogfaa i Aar
de danste Pakdogoger benyttet Pinse
ferien til at afholde en Rette Stole
nmder Lan-des oder-. Bande Roskilde,
Aas-bus, Odenfe. Stipe, Varde og
Randers er i Aar Siedet for saadanne
Mode-, paa hvilke det af Referaiekne
kan fes, at ifcet den nn Skolelov et
bleven drvftet og i det hele hat fanden
Tilsiutnincx z
Psaa Møket i Roskilde indlededei
Føtstrlærer Franz Rasmusfen fra
Stovshosrcd Diskussionen om »Al
menskolen« oa udtalte sin Sympati for
Stoleloven i dens Hel«hed, selv om han
kunde have onst-et, at der var dleven
givet Tid til nsjere at drøfte flete
Enkeliheder. Vied Eftermiddagsmøk
det holdt LceTer Hedemand, Bredsted,
Foredtag om Alkobollæren i Tiroler
ne.
— J Skolemødet i Odenfe del
tsog 3—400 Mennefker. Her talte bl.
a. Biiftop Koch om Fkifkhed i Unver
visningen, og Stolebesiyker, Dr.
phil. Tuer om den gamle og den nd
Stole. Han udtalte sin fulde Til
slutning til den ny Stolelov.
J Aarbus aabnedes Mødet af
Ovetlærer Müller. hvotesier Valgme
nigshedspræst M. Larsen fra Holfte
bro holdt et Foredraa om Kristendom
og Rationalismr. J Eftetmiddaas
modet talte bl. a. Sagfører Vald.
Christensen om Købstadbsrns zerfe
ophold pasa Landen
— J Skive var ca. 1000 Mennesker
fotsamlede og vaahøtte med stot Jn
tekesse et Foredrag af Skuespiller
Jetndorff om Tale og Læsning. Se
nere talte Fotstandek M. Christener
fra Gjedsred om Bøtns Opdragelfe til
Lydighed. Tilsidst foredrog HI. Jem
dotff nogle Folkefange assisteret af et
Armes-In
—- J Randers hode Realskolefore:
ningen ARE-mode Stoleinspektør
Peterfen, Nnborg, inklekekz en Dis-:
kussion om Steige-Dem cq Fereninf
genå Jemand Stolebesscrer LIMpr
Ohne hcidt en Mintetgle Drir Pr:7.
Müller.
— 0—.————-—
Prins Julius dad.
Kcng Christian bar ktft der-. Zcrf
at mii1e Den ene ai fine extdiru rilbaai
værende Broer Priniji Julius, ce:
efter lænqere Tin liltaqenke Illder
domssvagbed 2 Pinsedaa er aixxic
ved Toben i Jtzekwr.
Prins Julius, Der Var Zøii ci
Hering Vilbelm ai Holsten-'Zønder:
hing-Glückberg op. Prinfesfe Louiisz
af HcsseniKaåseL blen iødt paa Got
jorp den 14. Oktober 1824. Her blev
ban til bang Morfader, Landgtev
Carl of Deser i ists beide, hvsorefter
han opholdt sig vaa Gliickgborg Elst,
hvor hans Unrerväsiiing fortsaites op
affluttedes.
J en Alder af 18 Aar indtraadie
Prins Julius, efter Konq Christian
»den Ottendes Ønsle, i den projsiske
Heer som LøjinanL J to Aar —— fra
1844——46 —- studerede han besahen
vev Universiietet i Bonn og fortsatie
rerpaa fm militcere Løbebanr. Hun
var Major i den prøjsiske Her, da
hans Bruder besteg Danmarks Thro:
ne, og Krigen 1864 u«bbkød. Selb
følgelig tiogPrins Julius nu sichm
kelig fiu Affked fra prøjsiik Krigstjei
neste og anfattes a la fuite i den
hauste Heer, sprst som Qbersftløjtnant,?
Aar-e est-: spm Oberst, og fka 1868L
som Generalmajor. J 1864 utmævm
ies han iillige til Rinde-r af Elefanten.
Eftet at PMB Julius den 2. Juli
1883 that-de irrt-Samt morganatistÆk
teslab med Elifckbeth de Ziegefar,
Gtevinlve af Roesi, Dotter as den
fachsisie Mvallerirszicempholidwvim
sen sig bestandig i leandei. hat-s
Witwe ji«-de all-rede 1887, tun
31 Aar WI, og den gqmle Prins
Haft M den W W Wtwii i
GWHIK fis-Ochse
W WF W fandi
SM- ! W W den st.
ct
Smaanyn
W
—
Btand i Hiersensx —- For
leden Aften omtrenj KLIOY opstod der
Jw i Sagfprer Marias Pedersens Ei
dom »Von-l Horsens". Bagbygnin
gerne nedbmndte fuldstændigt, i dem
fandtes tre Beboelfeslejcighedet, Sa
delmagervceristed, to Smedier og en
Heftefta«1d.
Jlden angreb ogsaa stærk Naboejen
kommen »Es-viel Fønix«.
I JFden opstod i Sabelmagervcktkste
det, og man var Hex-te over den ved
Etttdem
Brygningerne var asfmetede i
Ksbstædetnes Brandfovsitring for
54,000 Kr» der brændte for ca.
30,000 Kr. As Los-ret, der var for
sikret i forsiellige Selfkabet, brændte
for ca. 25,000 Kr.
Tet lykkedies i sivfte Øieblik at red
de Bebt-erne, en Heft og nogle Hpns.
En Del Duer indebrcendje.
Dei er den største Brand, som hat
vertei i Horsenå i de sidste site Aar.
En fenete Eftektietning meddeler
følgende:
Ved Halvfyvtiden næste Morgen
opstod der Jld i Bagbygningen til
«Hok-.el Fønix«, indekxoldenbe Kegle
bane og Binardstue med tre Billarder.
Jlden er opftaaet ved Gnister fra
Branden i Naboejmdommen »Hm-et
Hotfens« og hat fortnodentlig ligget
og ulmet hele Ratten· Der flog Vludis
selig state Flammet ud gennem Tag-et,
der var dcektet med Tagpap. Jlden
varede en Timesti«d. Brandskasden er
anstaaet til ca. 15,000 Kr» Bygnin
gerne var forsikrede i Kpbftæderncs
Brandforsikring.
Ten anden Naboeiendom til »Hotel
HorssensC Helms Apothets Pakhus,
var ftcertt truet ved Branden og led
betvdelig ved de stote Vandmasfer,
fom fprøjtedes over det for at forhin
dke Antcendelfe.
J Bed r i n a. —- Frn Eskbwket
Tf «Llfkcv, der i lcenc ere TED bar været
fæn,7:let til Znueleiet befindet sie tm
ifcsl ge Flohan Blei-: « i en III-Leth
per-In frexxgrstkiksze Perris-«
":;«:«Tl!I-s". f"-.?e et« r-:".:: :J::·«.-E".
Ihn-L II Ten
Fu- forfkelliqe Gans as Lande-: er
der fiel-ge .,Nil«e Z:if:-.-!i:e."1«
rerse kestilt Værtlfcr on
.L«V:el« til ten paazrws Tiers Te f
lvilket uncezteiilf er ; rd Tip.
lfn Tnv »Um-sei ever
Bord oa TrukneL Irr-. VI
lenkte Tetektin, Lvsrbetient Feier, Tons
reiste til Kkifliania frrleden for at
cfbentet Tinmantmren Alfr· (Tefaris:.
der besä- Zøftrene Bentzen danke lebt
Juveler og betglt med en falfk Anspie
ninq, bar undetvefs haft ket Ubeld, «
bang Fanqe er fprunqet over Bord ca
drutnei. Zelvmordet fandt Sted om
Jlftenem kort efter at De bavce fpift.
He. Kier bar nckpve ladet det mangle
paa fornødent Tilfyn, men han trans
porterede Fangen scxa dISlret fom mu
ligt. At Cefario virkelig er sprunget
over Bomer der ingtn Tvivl om. Hele
Skibet afføqtes nemlia fort efter, men
uden Resultat Hr. Kier bavte da il
ke andet at gute end at melde det pas
ferede til Politiänfpektørm
Pigen, der brændte sit
B a r n. — Den unge P·ige, Julie An
tonius-sin, der tfente bos Statt-Zinswe
ftawderen i Lerbjerq, blev forleden of
litt-bettelten dømt til 1 Aars Forde
dringshus for Batnefødsel i CLASS
maaL
Hun bande, som det vil erste-dres,
brændt sit Bam, men paastod bagefs
ter, at det havde været disk-fde
Os. Maj. Kong Ostar af
lagide fertige Mai-bog et længere Be
ssg paa Marienlysi Badehoteb
Lungen kam med Damspfærgen fra
helfingbokg inkognito og i et smre
herrefelstab. Baron Blixm- Finale
fom en Tmteittd kkdlsigere pq fort-cred
tc del longeäce Mig. Eu Rette
Messer blsvihnjpghcstgjprii
M i den uyete Dontbygsrings
Beiw, og et siege-at Jst-WI
MMMI ei sfde wisset i SM
Spaadommen gis iOp
fy I de l s e. —- BseEd etHIjremsde for
rige Torsdag Aften i Kobenhavn kalte
Wägen-ed Moll-r, Dr. Lärm-, Povl
Rasmusfen og Schwellen Undet
Rasmussenc Tale raubte et nagt
Mennesie, der havde tuget Scede paa
Plankevcerket: »Ti. du stille,du Dum
pekandskdat!« Nasmusfen spat-Oe:
»Was paa, De kunde selv dum
pe!« cg i det samme faldt den
unge Mund ned fta Plankevcerket un
der vild Jubel fta Fotsamlingen.
Badetidens Oftr. Brutd
gravek Thomas Peter Jensen, der var
besiæftiget ved Kanalanlckget i Fan
rup, er ifølge »Ribe Sjiftstibensds
csoktige Mandag dtuknet under Bad
Ining i the KanaL Den paagceldende
fkal vcere gift og bofat i Esbjerg.
Hatt menes at have vceret noget betu
fet.
Tom i en Sag mellem to
G c d s e j e r e. — Ved Hjøtring By
tbing irr faldet Dom i den meget em
talte Zog mellem Godsejer Harald
Branih, Spr. Elkjær, og Godsejer
Jørgen Larsen, Gaakdlsogaard. ;
Larer fkrev i Fjor i »Vendisyssel
JTidendM en Artikel, lwoti Branth
Ebeftvkdtes for Pattisihed i fm Stilltmg
Jsom Statsdnrekommisfæn J Dom
»mcns Prcemisfer udtaltes, at man i
Artiklen maa se eansinuation om, at
Brantb alene bevarede sinStilling fom
Formand for Statsdyrsesiuesdommerne
Og Fellesledklfsen for derred at bibtiw
pe Fvlt den Tro, at de stcd sig bebst
ved at lobe deres Tyte bog dam.
Ved Dommen blev chsejer Lotsen
idømt en Bis-re til Statstassen af
200 Kr» subsidicrtt 20 Tages simpelt
Fængseh samt Sagens kaoftnin
ger. Te fornærmelige Udladelfcr
mortificerisdses.
Urkund-et Barneknord. —
Nn bog« xMutsbngbofder Jorgenfcn i
Lille sienaenszmde tierrnke ZEIT-: Ve «
Navn Kisten bar fmleken j 1t brac:
:t Vam til Besten under Lrnswkndig
EIN-L Nr frker Osa, at Fetsftken bar
Irr-T c7«ets::!p.: Of et THLU
« r er sa. ZU ishr ..:-J-txmef«
Ecke km Ist-et i s·
s
I
U UIIVWTOITT’
kred. Inter h-.1-.«:e«
· Use; nmrf«)res·mt-JZTTI»
lv spate bsm Ai fks ne;
»Ist Us. bit-Ists Muts-e Osfter at b:: n
III-In f::u: bar-de mka oq sinke-:
»F its-a sit Vorn-NO Haqu bxm kcszr
W- at have rzt Mk cht oq Bad Fr!
Medticnerirke Hm txt købe fig for 20
III-I Kamferdraaben Kann qit forff
cis III-a ket fællcå Kammer rq bar ker»
« TIEREan Lob ført Birne-L Ta brin»
cm Momenen kom neb, fpurate Ruh
mroensen brorlekeszs bun bavde der, j
a fik tilc Var at hun havde det ret
anrtx tun Leb hun af lin Hovedpin-.
Qm Fødflcn nævnte bun intet. LLDY
efier kom ten armen Pige ned, oq bun
fortalte faa Firu Jøraenfen, at ret
vistnri var qalt fat web Karm. Fru!
Jst-gener cik dervaa on oq fond:B.-r:
neliget indfvøbt f. et For-klebt KI
ren ordgik Fødflemoq hendes Muhme
der bknteve fna en Betjent, fom fette
den ulykkeiige Pige ud til Fødfelgftis
telsm !
J ten kort efter opstagne Ravporis
«ilftcd Rasen Fødslsen i Dølggmnal;’
men en Tilftaaelse af, at hun bar mu
bragt Batne:, foteligger endnu ikkr.
ishr-ask m
Uvejr· —- Et voldfomt
Uvejt mzd Torden, Lynil·v, Sky
v1:mp-er, dsgl saa store scsm Bein-D
der, sog Skybrud orog forleden Mid
dag hen over Køgeegnm
Uvejrei naaede sit Højdepunkt paa
Stræiningen Hkrfølgeiskcge J Her
følge By er riet saalekes næppe et
Hug, i hviltet der itke er knuste Ru
xdet ngaa i nge er en Del Ruder
jslaaet i Stykketx
Sehen- hat lidt megset stvt Stabe.
Lidt over Middag mæriedes Uvejtet
ien ganste kptt Tid over Mbenhavm en
Skypumpe og et Par væxdige Bind
jfwd hvitvlede plusdselig Stsv og
SM frq W og Sirt-der pp i
Lasten-, san at M i. nogle Øjeblille
lau i en fukdstænbig es htjft Weh-Ue
lip W. Ei Tor-denkst trat pp wen
kam W Mc läge over Vyem
Eh Fyrbtber dreht. —
W Muswog Aste-I litt- ovet M.
·7 et set i FMI Musik-what frei
es Mysti, da hat W ei Manneste
»Bist-—
W Ort-til Ach-hu hausen
KJXWMCLWW MHØI
Dampmasiine, der nylig var sat i
Gang. Mastinmesteren befandt sig
henne ved Fordelingsbrædtet for de
elelttiste Leidningexn pludselig hem
han, at Hansens Ssmsreballe klirrer,
og da lian set derben-, er Find-deren
verl. Ei Øjeblil eftet trillet han frem
over Gulvet med lnuft W.
Pan en eller anden Man-de man
Svinghjulet have faaet fat i den Myl
lelige. Muligvis er han gledet ud:
men ingen ved noget benom, da Ma
slinrnesteren fsrst genfaa ham somLig.
Effer alt ai komme, man Dsden imid
iertiv være indirandl sieblillelig
Den afdøde var fsdt 1870 i Lands
bnen Nyvang ved Stelstsr Han var
gist og efterlader sig Ente og 4 Born
»i smaa Knar.
i
i
i
i
Knuft i en Vandmølle.—«
Jorleden Ast-en skete i Dauglylle et
ferneligt Ulyllestilfælde, idet Husejer
Niels Andersens Søn blev trullet ind
i H «iule ipna en Vandmølle, ved hvil:
kcn ban gik og legede. Moder-en lom
Titels til Siebe men lunde ille ten-de
Fittich der blev lnusi.
Brand i »Avona.« —Ten fra
»Dir-ers Bund hæoede Damper »Apo
n.1«, fom er blevet bugseret til Reis-:
balcoen for at blive reparetet,blev for
ieken Hjeinstedet for en riet alvotlig
Jkdelsrari«d,der var opfiaaet i Krumm
met om Bord. Da Slibet stod Pan
Beding, Var Situationen temmelig
kritisi, og Branbvcesenet modte med
swr Udrnlning und-er Brandfuldmceg
tin Müllers.
Eiter en Times Fotlob lyllkedes
net at slulle Jldenx men der satte-s
for en Sillerhetg Sille Brandvngt
ued Elibei.
Der snnes ai hoile en ubeldig Skcrlv
ne over snenne norfle Dampen
U « n ce v ne lse r —- Soqnepræfi
· r Tnlne oa Hormested Meniqherer i
.-l«.!licm stift C. F. Gnndil er be
7kikket til Zogneprceii for Literhesinne
;I.I.’eniqleoer i Inan Erisi.
-- Hidtilvasrenke Flamllnn pro loco
ins Jsterlicrsinne Dq Hillerklsxv III-knis
«-skfr i Ineng Etift J. J. Hammer
» lseililltt iil Sonnenrnsit fcr Hill r-:
sen Jlsrrtizilded i FUan E.ift.
To Menneiler drcrbt of
T c n J t. ——— Forriqe Zøntmg Nni ves
Tolvkitien blev Bier Ved øsire Episr as
Bauen mellem Gentcfie on Hellernv
liqe ven Lildeflcsrm innre-i Linse ni
en Mand, soin vor orserleri on dmbs
di Tone-L Likiei ljeniedes biirtinit of
Voliiiet.
— Ratten mellsem forriae Lord-an
kn. Zøndnn blev den indes-arise Hang-·
Besser Jener, Sen crf Hugmnnb Eo
ren Jenfen i Yderuv ved Mandel
strup, Hort ihfel crf Toqei ved Bis-:
rup. Han fandies om Morgen-en
ved Tretiden af forbivasserendr.
Hob-tm og højre Haand dar lnnfL
Frn Hornher strires: De me:
Rette hervvpe nfboldie Vosthusbestn
rerinder Frolnerne Christian-; osg Ca
milla Bucl blev anden Pinsedaas
Mornen af en fiedliq Konnte i hvils
len bl. a. Stiftsdame Fri. Vorne
mann, Hotnsbæls Vrcest, Pastor Sper
ling og Koptajn Kuhlrnann havde
Sude, venligt ovfordredse til at goa
ssq en gcsd Spasetetur i Plnniaaen
Noget forblpssede adlnd de w Postka
iener. Jmedens te Var dorte, fortwan
lede KomiteensMeklemmer derei- sing
geli.«4e, gammelbags Sluer til en for
tryllet Habe, der dusftede af Sfytener.
Dei var neinlig den 1. Juni Fern
oginveaarsdagen for Ftolnserne Vucls
Tiltrckdelsie Un ,,L1:evsamscrstesk« i
den Stab Hornbæl.
Selv vidfie de slet ille af bei —- de
gil i den Tro, ai dei var ,,engang i
Bette Aae'«, wen Fri. Ihnen-sann
havde med stor Energi dels ved Hen
vensoelse til Postetatens Øveksie fast-·
staaet den rette Jubilæumsdag, dels
gjoti Festen-J Gensiandes Rennen det
vil sige Hemde-L baade de invfsdte og
Somergcssteirne, vplmæsflfomme pas
Degen.
Der-for M Telegmfappneatet i de
san Time-. vet spannende-a en hel
lisdsz Mk stille, M Ernste M den
M Steine-net W- efter den ask-den «
Monsininw fra de W beten-Un
der file anlig M is W.
M M M Wem der
Dame-M m sei-As Sap- l Sinon-st
ter
, be san
Mit-z PMH W
MW cis-cui- On.
« i
—- Fokfatteten Heeman
B a n g, ver i Sammet bevor en tille
Taarnlejligshed i Marienlysts gamle
Kurhus, indftuvsetet i de fsvale Atten
timer ngrammet til en Klassitetop
læönsing, lom ban vil hol-de til Eftek
aatet, fnft i Kobenhsavn og dereftek i
en Rette andre Bnen
Midt iKkonborgs stonne Omgivel
iet, sont Shatespeate hat benyttet til
Sceneti for »Hamlet«, fordyber He.
Bang sig i det udsdelige Sprgespil
om den danfte S«agnprins. Dets sto
re Seenet blivek Programmets Ho
vednutntez desuden tommer det til at
omfatte Stener af Schillers »Don
Carlos« og Goethes »Tasso«.
Besog paa Tubotg Fa
btiter. — Eleverne fta Btygger
ftolen i. Berlin aflagdie forleden et
længere Bei-g paa Tubotg Fabriter.
Man faa med stok Interesse alle
Llnlcegene og var navnlig begeistret
for Bygningen til og Jnsoretningen
af det ftote nye Bryghus. Meft im
ponerede blev Gastterne bog ved et Be
køa i Aftapningsanftalten, hvor der
for Tiden hetster en federagtig Tradi
bed
De tnfte Btyggerielevet var under
Leoelfe af den beten-tote Professor
Windisch og Ovetingeniør Goslich.
Under Bei-get insdtoges der For
ftiftningek i Tut-org Pa-villon. Se
nete paa Aftenen gnv Tut-org Fabri
ter de udenlandfte Geriter en Soupet
has He. Fugmann, Charlottenlnnd.
Sinktet ned ad Stevns
K li n t. —- En C.ytlift, en Tjeneste
tntl fra Klippince, der tun hat tumlet
med Cytte i 8 Dage,tom farleden ent
lende paa Stien langs Klinten ved
Steons FVL hvor Klinten et ca. 120
Fod hei. Her væltete han iføtge »Ist
fjasllnnds Apis« saaledes, at Cytlen
blev linaende foroven, medens ban selv
stnrtede nd over Stimmen- Den for
fte chdietel af Nedfatten rullebse han«
dn ans-en Meister-et faldt han, sidste
Trepiedet rullede bat-. attet og fit tun
nosze lcxte Hitkasfftratvninaer. Da tit:
ilenre Fott tom til nedenjfor Winken
Var v-Dio!nnre::—-e i Find mcv at taae
sia ct VII-. Den Hev san tørt til
Stoseltedzsince St!gel)ns, hrsor ban be
finres sin gespi.
St· Jakobs Zogn.—fforu
ten Pastar Chr. Gab tan vi ai Anse
gsre tit cfmbezsct fcm Ewnncprasft veo
II. Jitobs Fiixte nxrnc Pastor Mel-—
r—«:n,1 Miste-v kltordnmszs Zoigetfeml
sei-D Dritten-— Kirte og Sopfnepræti
Fexpiintnd Jensm der for et Aats
Iid Wen trertog Emketsct i Solle
tod.
H L:·. M a j. K o n g e n hat utnids
deltart set sin Afrsrjfe til leandet
titsenkt ket internationate Sailors
Soriety t London et Bett-b paa 1500
Franks til Opføtelsen af Jst-monog
bjcm for alle Nationer.
Zamtibig hat Selstabet fra Kong
Georg mootaget et Betbe af 1000
Francs.
«"wA«Tk«i-«-giss
Vegetablc Ancäyne Linimont
is «.z «. - :· alt amon
Int . « .: «·ss ; ::1».--.-«.
Saa act sont et rig.
.«·iIi UIH
·-n.-.’t«1:..’:
.«"u««m:t--.
« ! . EIN-s
s »in I-—iruDLu-!
· 4»dk «-’ « .,I- ! .
Ihr J M W- »in- Mes- Co
O-. LII -,!«1 L n. n »Hm
«4k«qu, sum ein «Ivv-s01«0-r«r0ti«lot
»u- usw-Ja dont-so tu Des Ok den otwswl
.« mit-h sum kss holdmäs
BOVHEU US llsksllsslss.
Im sum-so ts- dka Kot I Eidam-et m sur l
iess-now dors- Tillsl sit-I Jus Monds-o stau
is use mu- opriktlco Ist-In
.MOKclcs»0IZEIcl-1Nllc
tss U- III III-« s o-ILI Voll-I
Det KgLDanfke
Konlulat
Rot-m 4M—408 llehl Eststs Bläs
0i. of Demok- os Rat-dom- sh Juni-, II.
Handel gIII Himm.
Naget overali. nun det blivek
mindre mkd hver Dag.
Anker-ne raubt-r om Hiasm
Ter er ikfe et Organ i hele Legemet. sont et
saa fmt fonstkuetet
Jkte et san vsgngt for Habt-eben
plimeme Mtrek Moder
Aanr de tm got det. bliver Mode-c mem
og soigmet
Ter lau Im virke nogeu Stint-bed, hvot
der er forgiskei Mod.
Rngsmmek er et as de førsse Tegn paa
Nin-morden.
Tet er Nimmt-S Jckcmb om Lsxwlxr Sud det.
Tomfs mdnen Pius ex du« der knangler.
Te er nett-v, hvad oveunlsczdede Nnret
Hasngnx Tc flinker og Unter Inst ru- 1 Nu
remc; bin-wu- drm m gorc s«: säumt-L Te
vil aludhcusrrdc ethven Trank-; es Isme
kadommt
Mi. I. N ««"««c1-—311es6. RI. TTZ Turms
»Zum, Voansabukanh Juki-Jn. !- :js·, Mer:
Mjn Ruq Intemsde okv du: nsskkdskss Im
umweht-· og Ums Im Izk sinkst wr
vlmmdc brn ng nl «.l««nn-mss. : ss Vom-n
htndc xeg Jktc nnde m lnkxsxxt L«r«::s:sk!llms.1»,
na om Jllckorgmen var km tust oa txt-strick
Tit jonteuigc Tiber bnujue Fig :I.Ii:o!e1«, der
Var nng wide-out samt sekue :«-—-.n-h,u(s1v;
ntcn Hx lslcn ttkc beim-. Ia W san so «n«-3
Kronen Wills- um ich-nimm und-Hader m· Froh
hcilmnnms, vtdms »g, n: dr: man-sie unsre
et met-c end nlnmkpchgt Werth-! um IN
Ifamd unz; m .’!«·kc 1 2:·.j:i: :. Luxotct os.
lstugtc det. Om- fnoglc su«1t-««a1!ks.«--.- Benm
krhe nk W mit-Zum og Mo Duksrcrhcl
Nebst-«
Mk m Provi- m drnne sour-::!is1»c Linse
MedimL daheimde ;I.I.·r. .«,«a—311c«:» vi(
zum genungan hnur usnm m. Post malte
Trie m tc Sonst-km- 3tm«s:. kaio til
Jxoskcrijjckclbnm Ho» Ins-um« Ji F)
Mr inlg I clle Komme-. sx kxiz J« Rein-J
Pr. ANY-.
lron
Mountain
Reute.
Det stote sydvestssystem.
Den mest direkte Line kr
OMAHA
Kansas City og st. Lonis
til Pladser mod
ØST, sYD og sYDVEsT
Um Spring-. Ark» Sau Antwle
Tex» OF- nilc Stxsshsr musi U-: »z- Vstst
Uenvcsrd Dosm un l"n(!- ein-Utian til
'1·.F«.(;«I)!·1x«!-;Y.
1’;Hsgt:;’ct·s u;.: lZ«"»-«1;:---It.
U:i;.k".x.x. Ists-L
U. C. TUXVXSENIL
U· l'. ö T. A» St. Loui-, J-!-,«
Pianocr
ooOrglcn
, Kunqzv1!:1,;91::l»d
ninthi maan Plus
tntcgimnqcnc.sd-1 ri
sex og LMJL its-Im
kam, M, nmit Isa- nn
« de,(1tn:qk::b.thtsork
Benonnm tixtwc
Lplysz Isam Te flu
ver huad Te pn-:ek»
Pmm Hm LrgsL
Carl Man-stand
M;n-.--a; .; ; Mkslc
C-« III-III
Mk Z - .’- Ävksu·
Msxsi -.()« I Noth
VIERle c T DE s ALT- F.
so In
u · 1.j-n1ng Arn-«- IML Hi »
In g u sechs-I HW psd III-LI
salgcs bor
F RU Ol. SEN
S7W. 20 st. P Junos-. »J. I
plus 25c.
M obs-s Salve er nilmcskksc tot
damit-Mr bjlelim gamly sum-. »zum-.
skjmgsokx san-o brystvuxtu )-,.; a. la as
dko bnchygdommo
Til enhvcr, smn inchndssr IT- centl
Frimmrkch vi! vi »i««--S«1«»«·iicrit.
50 YEAKs’
SxPERlENcE
-P»;E
copy-sann äc
Anynno Imminfl s ist«-»I- nnsj smwssmn nssy
qu« Isy sicut-nun- «- ssk »san«-« s» muss-r II
nn« ist«-n III Ists-muss Imus tin-Mi- minnt-stos
nmus sum-U missilmsllisL llsm Ins-ihm Ists-tu
Dei-! »so-. ( Most sog-mi- y fus- Mm unn- Ist-Umris
lwkmu mit-n t tun-III utsa (». two-If
spkcmt sit-klas. Inhqu- en-k»s. m t to
Scientiiic Hmekieasu
A duldsam-» Moor-wes Ins-II- l,»-ost sei-.
Col-Ums us sssy sites-Um- Wurm-L T« rtsss Isi
Sskz tout month-. Il. set s hysll new-deinem
cqssIMss New chlt
»so-s. ö- t se. wusmu«c·«- I
Dousf Be Foor.em
file-· us- Iusslm. mits
socsw Icullfslss Its
MIC- l h
..... c«.."..-«x««-«.:«.«.-"s »Es-;
M vacsts »Im ZU
Pries. « costs-« Not-c- ten
In Its U- lt M
Pius-stattg- Ickco OUJ OTTO-PHORA