Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 12, 1903, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Danske"ren.«
M
» Jung m 122 Juki-I 1903.
. —
Blait, Neb.
—
J Tirsdags Efiermiddags Kl. 1
jensvv Lats Anders-eng Hustru stille
«og blidt. Heut-es Mund og eftetladle
Dirn, for hvem hun al Tid hat von-es
fil rig Velsignelse, staat nu tilbage
nnd Sorgen over, at en god Moderä
Pladss iblandt dem er kom. Vi mange«
fein for-staat os en lille Smule paa.
lxpr bittertSorgensTaarer kan rinde«
til-de gerne sige til hendes Mond og
Mu: »Gtckd saa sagtekig over de
W«; »thi der er en Sabbathshvile
-- Wage for Gut-s Folk.«
, J Gast Eftermiddags Kl. 4 fiedtes
jun til Hvile fta Kirlem hvor et stvrt
pg deltagenderlgse havde givet Mode.
J Kirlen taltePræsterne FRAan A.
IAndersen og FritsAn-detsen. Past.
sTuser forrettede Jordpaalastelfen vaa
Mit Kixkegaard og udtalteHjemmets
III til Folget
—- J Henholb til en Besiuining,
M vedtoges paa det nu afholdle
Zarsmctz agtes der opført et SUP
plement til Bygningerne ved Trink
katts Seminatium og Blair College.
Yebejdet tager sin Begyndelfe, sau
swri de fotnødne Pengemidlet er
-Jlflveje«bragte.
—- Junifolen straaler over mangen
Tages Brud, gjott Dobbelt fagek ved al
fdkikke Rocky Mvuntain Te --— Bru
Dens bedfte Ven. Böc.
Farnham di: Sampson.
— In Del fjcernere lmenke Lands
feiernd xcr i Gaar her i Bven for at
ftlge Mrs. Lars Llnderfen til bendek
Hvilsefted. Blau-It Disse lan nævnes
Mr. R. C. Jolmfon Da Huftru ftp-«
Fremont, Mr. Hill og Mr. Martin
Nielsen tnet Denk Hufkrner, alle as
Council Blziffå, saan Mr. Jørqen
Anderfcn »Ja Htftru, MI. Otto Han
l
ffqsen rig Mk. Tolflrup, alle af Amo.
—- Du er mager og oildse gerne
zklive lfnltig Du prøvede alle Kneb,
Eulen ——— »Den gil ikke«. Prov Rocln
Muntain Te, saa —- ,,flærer den«.
Isc. Farnham öLs Entwme
—- Læg Mætke til de spi.cielle »Er
cnrsion Rates« d. 18. Juni for Up
siisgi til Tuluth med Tog herfra Kl.
YAS Efixm. og Retur fra Duluth
Isl. Juni.
Jobn McQuarkie hat etsstori
flog af Bygningsmaierialer cg Kul
l laveste Priser.
—- Mr. Th. Johanner af Blzir
sog- Miss Marie Flraufe af Herman
Vlev i Onådagg, d. 10. Juni, legte
Diede i Bald-ans Hieni. Mr. Johann
» TM hat en Groceky-Forretning her i
f Spen.
—- DU er fortrwdelig og gna-ven, og
alting gaat »den forkerte Vej.« Daue
UF Leder! Tag hellste Rocky Monu
Lkain Te, Ven. 35c.
Farnham efc Sumpf-m
B6.00 — 86.00 —- P6.00.
For Rundrejsse fra Blatt til Du
luth spseeiel «Excursion Rates« Jst
Juni msed Tog herfta Kl. 2,48 Eftm.
Reine fra Duluth 21. Juni. Som
vaggson notd for Sioux City. Deb
beli »Verth« 81.00. Benyt denne Leji
lighed. Hust Damen
A. L. G o o de i c h, Titlet Agent.
Svin sg M kt Peitsc
UI f du
Ins
?
F
k
cFikorregpondancefrz
Fra Ormn, Washington
Cv., Neb.
Spiel-vieren og den dermed fslgende
varrne Tid snnes nu endelig at være
i Anmakschx vi havde Sne og Frost
henved førstse Maj, og Maj Maaned
var vaad og kolb.
Tit Trods der-for staar Havren vg
Hveden godt, men Majer led Skade
af Reg—n, Storm og Hagel.
Peter Christensens oa Peter Ernsts
Bindmpller blcefie omluld, os hvs M.
Hilgenkamps blæste Taget af et Par
-Bngninger.
Stprst Skasde lidet Beboerne langs
Belle Creel, hvor Landet stod under
Vandi over 3 Uget, hviikket bar Ide
lagt Græsland vg- Eng samt lavt be
liggende Majsmarier. Belle Creek er
under almindelige Forhold et gansie
freveligt Brindisi-; men de fvcere
Regnstsyl her samt nordligere Conn
tys, hvor dei dar fri Udspring, bragte
Vandstanden op til en i Monds Minde
ukensdt Hofbe. Mange Siedet bott
skylledes Brock, og Vejene langs Flo
r den var i lang Tid ufremkornmelige.
— Hos Mr. og Mrs. Jens P. Lar
sen er Familien for-get med en Ssnx
men Mrs. Larsens Tilstand er des
vcerre Xmeget betcentelig, eg Lagerne
hat lun lidei Haab om hendes Liv.
—- Johannes Anker var forleden i
Drum. Han sont-es godt om at vcere
Landmand, selv naar det er Reanvefr.
—- Miss Hanna Jensen fra Blair
beføaer i denne Tid ssn Seiten Mrs.
Haufen.
— Mr. Nielg Peter Messen en
Nev- af Mr. E. P. Nicliem ankom
for en Tid siten fra Tanmark oa ar
bejder for en Farrner her i Narbeden
Peter innes next em Amerika, knien
bar iil Hensiat at rejse bjem om non-le
Aar — som en velbadenke-Mand·
— The Iowa and Nebraska
lfrearnern Ce. da Dir-am Creainern
CO» begae af Hinab-L opkøber nennem
bete-J «ngenier, H. P Nelson ca Rein
Peierfem mntrznt n-: ten Flede. der
producergs her Ha Gaum Te ilefje
Farmerk bar H.mnd-3eperawrer, vgl
alle er tilfretså med lieb-steh saentidig
sum man frarzr Arbejzset med feld at
lcerne Sinon
—--.-—
Buck, Wis.
Den førfte Juni, anxen Pinfedca,
havde Kuindeforeningen sont saedvans
lig sm aarlige Bazar paa Meniahe
den-Z Fesiplads vers Prcesteboliaen, oa
paa Grund of Dei smutie Vefr og
den gode Sag, Kvindeforeningen ar
bejder for, Var der manae Mennefter
til Siede, iom inspg De! i Fefiglædem
og Jndiaegterne var næsren over , or
ventnirtg. Johannes Ssørenfen, fom i
Aar holder Religionsfkole her i Mes
nigheden, ialte efter Opfordring fra
Kvindeforeningen, og hans Tale be
tsrte vcesentligft den kristelige Vorne
vpdrsagelse, som jo er en meget vigiia
Sag for vor leere lutherske Kiefe.
—- John Hausen i Milltown, som
dar været fcengslet til et haardt Sage
iejse i femien Ug-er, afgii ved Døden
den 2. Juni. Han efterlader sig en
Ente og fire Spnney der er voksne,
hville i Forening vil søle Tabet af en
lærlig Ægtefælle og Faden Han var
ved sin Dpd somtreni 55 Aar. Den
5. Juni blev han under stor Deltagelfe
ftedt til Hvile paa Millisown Kitte
gaard. Persin Chr. Weder-few West
Denmarl,talte saavel i Hjemtnet som i
Kisten, da Paftor Sprensem Luci,
var sraveerende paa Grund af Aar-s
msdet i Ell Horn. «
—- Farmerne er niu farbige med at
WJ
Mavesygdom
n- isxarssag til megen Eletxdighed. Ton kommt-r tilfyms i Form as slet For
dwxii-, povedpinm Foruoppelse, Heime-, Mangel paaAuuk111,j1n-cst
skud, Lpblwsitixkg og Smecter eftcr Mualttdcsrnc Lm du«-(- stock-eminen
dpt forsommcs, but Rejultatet fromstc Zogdoinnte, og Wien hanc-J for ct
Um af Clendigyev.
Dr. peter’5 Kuriko
er et ufeillmtligt Mit-del mod Myvcsugdonmm Ton stxrrp(-r«-)l«.;pctitc11,
st:)1 ke: Fordmelsegorgancum gzpk pudi..rvcn klar Og Ums-! tgjctt vcuo a! lcve.
Teu er Use en Apotlyckermcdtkim Kaa ok. Peter Tab-incy
eklsulkeso as Urstamm-mer elle: direkte fka frag
« - llZslUs s. Hex-ne Ave. chicssm
Urstamm - . . .
—
lægge Soeben i Jotdm Majsplanti
ningen hat været en Del fotsinkei paa
Grund af Regn paa De lave Siedet.
Kiyo-et- og Græsmiatier set megei lo
venoe ud, faa en udmckriet Hpavl er
i. Ventr. Med Sædsen er der jo endnu
saa lange Udsigien
— Man ser med Bedrøvelfe Berei
ninqser fra mange Siedet om, hvad
Ulytke Ovetfvsmmelfet, Cyclonek og
Storm foraarfagen Vi« hat virkelig
Anledning til at takke Herren paa
disfe Egne, fordi han hidtil hat staa
net os for flige Ulykkek.
Fka Cedqr Falls, Ja.
Bote Menighebsmedlemmet, som
overvcerede Aatsmsdei i Eli Horn,
kom for de flestes Vediommende hjem
i Titsdags Nat, og saa vidt man kan.
fotsiaa, er alle godi tilfreds med TU
ten, end-stritt Vejt vg Vej iike aitiv
var saa heimgekng :
— FIrsiiomende Sindag den 14.«
Juni, vil Pastot H. P· Jener, Me
mb, Wis» med maasie flere fremmede.
Ptæftet ptædiiede i Nazareth Kitte.
I
Fotstclligt.
Landbrugsmundhelb. —
Det er en solle Hang der ille lan
strabe for en Knlling.
Du flal ingen Heft vente as den
Sied, du itte sank.
Der er innen Fifl uden Ben, og
ingen Mond uden Men.
Det er ilte ath at lade Jsomfrni
sio til Hnrdefødden .
Bravo Furl gar en Gerning, msen
en Elcelm roter fis as det. I
Den, sont blinkt ver Jorrm falderl
.itle-n:d.
» Erste Herrn bar nel lange Hemden
mer-. te r.leer Des itle til Linden-.
Man lka ikte nndig at flitte Vud
:f7cr Etndpkn, Den tprnmcr fclobukszn
·—:e -.:t lidsc for Esnkksed end lon
r
nestif . .
Aar før5t, Ins-nd i cn mrn ko, for Du
haln vil tro.
Ter VE! en luan Flnippcl til ssn
onst Hund
Lnlten er en Vlmnme, der basngcr i
Gndcn tun sont-ne.
Ist-r irr fxere Jeder end dem, der
ladet III rinfkærsd
Hdad man tun naa meb Hcrnken
bebe-Ver man innen Stdn til.
Tet er tlcq Mcind, der altid Maa
Ve komme tan.
Moden sinnt-er bebst, book man spi
fer Use-b enan Eli-.
Ist ser itte let at note store Potter
of lädt Ler.
En mager Luz- er værft til at bide.
Tal ej andet i Din Velstand, end
du Vil here i bin Bestand.
De gtaa Morgener oq de onde Ko
ner bliver gode ov ad Degen.
Ofte maa Gris undgælde ret, gam
melt Evin gjorde·
Dort den Gud gerne, sotn baut-se
givek Korn og Kerne.
Dei er itte væed at bygge Hus til
ufødt Fre.
Den, der vil i alle Hullet rage, fin
det Hvepser i samme.
Jttc alle Fugke er »Ing men soc-:
me et tun Gøge.
Det var Forstellen —
Folgende Samtale fandt Steh for
fort Tid sicen ved et Valg i Bstyen S.
»Hm-ad et det egentlig for noJ«e,
disse Socialtftier2« spurgte den ene
den enden.
»Jo, set du«, svatede den andern
»hviö du var Socialift og havde to
sine Vogne og to sine hefte, saa vilde
du give mig den ene Vogn vg Heft, ille
sandt?«
»Jo, deftwr jeg not, jeg vilde.«
»Og vers-m du nu hat-de to Mar
ter, faa vilde du da give mig den ene,
vikve du ikke?«
«J-v, det tun du være overbevift out,
at jeg vtlde«, svatede den andeu.
»Ja, san er du fsdt «Socialift, OIH
NO du bat-de to Spin, saa vilde das
Utica give tntg bet aus« . l
z YMZHegvlldetklech soc-rede Du»
»Ist W Milde fau- det ene, stulde vt
da staat am den« .,,
—»Iss« OTO havbe tv,Sviu.
j De: sitt-sie Davdspybded —
-’« Akt de Weste Mybkioestninger
, Jst ikie i Mkvsdglhavet stsrre
»s» . ,euvs10,soo For-.
sz »F Plage-W fynkex sank-inves
If
dekimov itte sjældent ned under
18,000 Fors.
De ftorfte bekendte «Dybter findes
bog i ket stille Ocean, hvor man hat
lod·det itte mindre end otte Dysbdset
under 21,6()0 Ind.
Det dybeske betendte Steh sindes i
dset sankeldte Atdri.cbdyb, Ost for Ker
madee- Dem-: og Nord-Ist for Ny Zu
land; her er Loddet nemlig niaaet til
:en Dtybde af 28,290 For.
« Pan dette Sted ligger Banden alt
«faa itte saa lidt mere under Havets
Oderflasde, end Jotdens hsjefte Bierg
ligger over Havets Ovetflade (26,520
Fiod). ;
Hsjdefotstellen mellem dette Dyb og’
Biergets Top et itte mindre endI
54,810 Fest-. hvilken Fotstel altfaa re-;
presenteter Jordtlodens ftstste
Ujekvnbed paa Overfladen. j
Alt i alt hat M noteket 48 fertig
ftove Dybder paa hat-banden; deraf
24 i det stille Ocean, 15 i Atlantetha
net, 3 i det t.ndiste Ocean og 1 i det
fydlige Jshav.
Hub Sultaueu hu Rand til.
Den tykttsie Sultan hat i sine
Statt-e over 2000 kostbare Hefte, re
presenterende nosten alle kendte Ra
cer, belade den aeabifte, engelste, tat-ta
risse, tussiste, danne, belgisie, austrat
sie o. s. v. Staldbygningetne er
prasgtig udftykede og forsnnedse med
elektrtft Lus. Af Bogne hat han over
500 fotsiellige.
SIOO Belönntng SIOO
Tette Mars Osten vil time fern-jede over atetsare
at dendd n hsteek en mutet SIng I 51171 Bitten
inenekt i Etmd til a: sutcrte a .e but-Z Sta
dt«. oq t« :,s Zissnnb Halt ·- cntzrt rts Cum et Net
enettc In« e igsc htedetjessndecI Lsaesmrsdm lust
dcn Da s JtJr
en en !
( nnd- U
r en tonsmn tx net Ir« thun, Yo den
pl Mk nat-b um il. it s ( nun-kl
.k« 1 ski- di. km ! m Bleibet zu Tnnth n
- ««u 11.(.« t « , .1:
t- JH Uecz M atmet-e it :- :ss.s Enle
s(1.!t.s ttt bete lctbu stritt-e Uns! ctt de
Tr tut . tut-«- ::-t-.1.:«e,ls1;n
irr heldudctie Stnv kIter
Xb
» «- F Z lIPenHkLtso Tonon
»s- sc— -.
s
Nil Istcksc lIsI«1e'.
Form for Salg.
Pan t- Hinb of Hngdont snffcr km at insng
ntitt sent-n brttggcnde i den danste notoni
ved Ren tra:«c. Ic. Tot» M Mit tm otettntate,
5 Mil hn den hauste Ritte, is Mtl sta State;
bestttachc as 160 Ami- Ynnd. ott:tii1t9110
Arn-·- :sitaact.IZU-.)lcee—:- ,.Ieitccd« for .,paitnte·«,
15 Aue-:- .L«pland, 2 Aste-s bexstantct inkd
Tut-«- rtgetigt og godt Band godc Bygnins
get-. ITtl fnslge tot Tomyris-, otn Jöottdclen
tan st- matt. Ltctatitthvixtaar tan rette sig
ein-( ,s.;)-becens"- Tuske. ctn nasnnekc Unbei
tctninkx henocndek man stg til Girren
Sonn sen-ken,
LIon .·)2, Ren-nase, N. Ink.
. « » .
lssu »-ologmmt
imn .I.’«-.«llu.!zsc:s11:vks che«.!l:s.l«5.:«.1:l»c«sl"1«n
II-:. V.’c"1j:-.?.L-.11«kkul: P,
1.:-.- Zu s-:1--»«-cls1::;«, Jän«
Pol«atkllo, Ita.
En Handwqu Liege N
i bet smle Land belbrebedc mig fuldftæns
bigt sur Nervesvcrkkrlse. m·nfllo«leed, lockt
kct Hukommelsh Sovnlugl)ed, Tab og On
der I· Jorbjndrlie hernied« eftek at jcq her
til Laubs havde sorsugt Anstalter, Spe
Jialifusr, Bellt-r osv »den Rotte Takta
rens schrept sur dettc masrkelige Lcegcmids
del er endmx i miu Besiddelje, og for at
bierlve lidcnde Landsmasnd vil Icg sende
til cui-»ver, sum hegten-I- d0t, en Asllrift
demf nllige mrd viderc Lplucsnjnger frit i (
forsksqlct Flonvulnt klicsusptcn km- fnag
clszppdcrct vaa et gubl Awtlusk mud ringe
lldgth Skriv til Img fund-, oq Te- vil er
fan-, at der endnu sindrsz Ærliqlnsd oc;
Lmixziigknsd i Verm-m oq at den Medicin,
sum mm Akt-W sol«(’jk1W(·1«-· virkclig lute
kck«. Adkkslcs E E. Bknnuth Box UT
Einmal-, Jll.
.armcrc føgcs.
Vi lmr Ltslck .·-IO litt-ist Nurllmrn
Lan-l iUltssr TitiL Wuchs-«- «k: Ils-—
t«ke·r(«««nlits—«, Minute-«le Nsntl
l«»-«ll.«rl sur feil Null ug UND-liste
lil jin-nies.
Many-«- hnd 0flice. Waden-, Minn
Yuor or illlie
l
Mc Land i et qui-nackt
!
Duull Brillenscan
llun 60 a 70 Mit im Si. Paul oq
Minueapolle. Bekvifuld Levllov og vqlre
Zahl-en Hekuba-te qennem Stille-nennst
Dunste Meter m Stolen Ptægiiqe Lande
veie. Moses-ne trennten-lec- Fenqtbqr Jst-I
og heiliqt Minis. silliq Prls ogklette Bil
laut.
Alt helle findet Te l Voll co» Wis.
Wen Te Ist lomme strau, tm en fanden»
Aal dalag nappe merk lpmmer ich. Vl!
hat en lenkt Mund til at lier med eg vile
Lanvet selt. Dem-end Tem flequ til «
A: E. Johmon,
General Emigrallon Agnle
l2, Washington Ave. S»
Minncapolis, Minn.
USTREJSERNIE Ill
lJlET BAMLE LAMI
FOREGAAR NU OG
sTlWEMlllsllWER-IEXI(URSIUNER
AFGAAR HVER UGE MED DE
POPULÆRE OG KOMFORTABLE DOBBELTSKRUE—DAMPERE
TILHORENDE
MERIUM- lJllMlNlllN
OG WkllTlE sIM- UNEs.
lhar i flerel gek- i deuc- H lud-; Xntmmospstiu r uml« le ll X n n· m
pau de enkplto Damperks Som kommtsr til at merk-m- MIDSOM
ZEW Satnt(lpl)·sgks.(10 Eis-Zank ira NEW YORIQ
Z PMLADELPMA SOSTON oz AONTREAL Ins-n tle Sinn ej hart-s st cl· kon
s! san-Ende Ammmor. bor tjlskrim os eller n; is Inn-Ost- aszisnt for
j Julkjlklc AN,I)0)IIN10N 0(.k U ll l«l’k). ’l’ .--Uk US B.’.,
da straks knlclsti s ndigt Bxkursionspmkkram sende- — liesjs lsjssm metl
Z- en at vnre MIDSOAAEILEXKURSIONEKOL Do ksn wer sikker sum venliz
; Industle tman Reise. zodc Kun- ombokcl sod Mod, elegsntc spiuule, Rose-stauen
sitt-sum simt nos- kramen-drück
« IGZ EDEKS slllETTER NU for st- ekholtle Hnds thi tlot bljmr time
ljgvts mange som sit risjse til lmmnmk for at- tilhrjnqis Nunmeer
1 or xjdere 0plvsning bezug ellet tilskrix mr im imsw Ists n »Her
O. E. UNDEli T H. I«ARKE.
N. JL III-si- Axt Amt-ki- N —W. · ins-. Akt FRÄNCB F BROWN«
csn «- K bitt- Nmr l inm- l)umini·m Une. U EHHII l »Hi- AND-U
121 s Im se 375 lex-Den st» 90 96 Durham st»
Minnciipolis. blinkt St Paul. Minn. cHscAGo· ILL«
The
Northwestern
LlNE
Saales s
hovbelt spor
Jnsrnlsxmts meins-m )Ij.--e«1rj Nin-r
tij This-»Hu
l)iI·-«kts- Linie til St. Paul-Min
ne-«I-(«H-«.
Hirt-kit- Linits til HIHUI Hi lg
»Hu-»Hei lscsm til «:t«nn--.-h
.X-,:-s-111f«r) 1"i-(-r. lissn uz.:· kuns
plans-II
Iernbaneliste. s.
I
cblesgo- St. paub
Minneapolls ä owed-.
F F J )- H t.
Nr. T· Ums-hu Pisswsncssr . . III-! Frnx
du. tits. . . . XIV-Z —
- Fi. Un JU. . . . BJH III
—
TX « r II II u ki.
4 Tnju ("!«s.«,’ l'-2:-,8(—3:s,:s«r . 7.17 Fru
2. Nimu th Pktsszsmknsk . LU« leL
H. Ums-h- l'«:5—-si;(-!:;.«-r. . .O"-.!5-·- —
NL ? tsg Nr - du«-läg unslmgssn Sonst-up
Shieago F n. W. K. R.
Y t- St I- is ts·
Nr. 1«.O. Uns-»I« l’;1:·s-·-1«-.:i-r. . MB Hm
H. Uhu-R lliiås Ists-S. . . Ji.2.')1«21"t.
« Hi k; is ri.
LU. Mo. Wiss-F Uns-» . . SOLO l·’rm
·3. Hismgu LinkjtssiL . . 4,:’,« 1·Ll«t.
XLXLOOZ Nr, ·.·0«1i-;;1i5: Imiktxigtsn Sinn-Mk
Skal De reife —
— til Stcdcr øst.
eller syd for Ehicago, scm bed Teretz lotale
Agcnt give Dem Billet fra Lmaha til
Ehicugo meb
chicago, Milwaukee öi
st. Paul Benen,
den kortest mellcm djgse to Byer. Tog pas
denne popnlcrre Bane forladcr Union
Depar, cmaha, hon- Taq uq bar For
bindelse med Tug, sum komme ind pas
llnion Pacjsic Bauen, Vinäingtum F. ck
C- M. V. o.s.v. «
Prægtigt udftyrct Zog med Paladss
Eovevogne, »Vussct« ug Bibliutcksvogne,
og Prier er ikke hojclc end andre Bauers.
Angaaende steck-note Lplyczninger met
chsyn til Bann-, Busch o.5.v. skriv til
F. A. NASH, s
Gssneskul USE-Ostens Asc-«t.
504 ftp-Im str. Dann-- Not-.
VII-IX PU, Tsp at» kkbkz
da vi hat faaet von nye
So mmervarer.
Vi hat att, hvad De unstet.
Rom ind og giv os Lejllighed til at lade Dem
spare 25 til 40 pcr. pas alle Vater.
Sas Bros.
M denkst-teils Brilee for alle Laavmdnkter.
Chas. A. Hoff,
Alm. Grovfmedeqrbejve
og Mastinccparationer.
Alle Stegs Vognqthkidc og Was-in
reparqnoner.
Spec-mitten Mitbesqu
Rkparetek alle Sieben-Inn Teuf. 1:.l
lron
-- Mountain
Reute.
Det store sydvest-system.
Den mest direkte Line km
OMAHA
Kansas City og st. Louis
til Pladser mod
OST. sYD og sYDVEsT
llist Springs. Ark» Scm AUTOULO
Tex» »k- nch Its-di r mmE Us: i-; Vest
Huns1:1.(1 1)«-«« um l·n(«.s—rr«-minx,s Ul
,1’.k"«(;«1)1-«lx«!-LY.
X«.i".i;»-«st"— cszz HERquan
(In«th.t. XCVI-.
U. F. Tl I"-X"NSEJI!),
(;. l’. ««-"1«. A» st. Luni» M-).
. « --:. ( «
Itsi J-- HEX; IT I
k« siss fis-' Zka «
Its-Ur- OJJZLÄX . »
i s -
« -, · ,«- ,
-« -. « « k-- « . - s
st--.«
Agentur
lms nllcs Winpskists-Linien
IIJLJ
»Danskeren«s Kontor.
()n.—1c(-t·l)c;tl rcjstr till);111111:trk,
cllcr Vil Ue while en äillct til
l)·-unn.«u«k. tlii slcriv til »Man-ke
rt-n«s Kinn-m
Alle l««m-cspm«gslcr lycsrarcs fra
»Danskeken«sl(ontor, Naiv-, Nebr.
Hnsk at kobe cdch Vnrcr i
E. Llimmksnis
Fokkktixinn
Tom-z non-ins Lriic t betalco for Janu
Pindnim
W
E Dr. F. R. Stewart.
Lage sagster
Komo- ovek hellen spukt
—Blaik, Nebr
Ilrvefager i Danmnrk beforges af
ngi. Daan Var-Kausal
Theo. Olsen,
ossjk s s s ·
ABC med Muth-t- Nr pras
nit twtebog for-: mach-kn.
Bogen et streuen i kristelig Rand vg er des
nden interessant 61 Stdn mcd mange Vil
lede1. Wodt indb. 20 Seins
Kildevældet.
Fortællinger for Bärin
gen-»I.
Und-falls iom ræmieboq M Stadasss
olebsm
J Omllas se. äsrtotieket loc. ·
! L æ f e b o g
" M Btaq l
de danske Stoler i Amerika
Samlet as en Komike.
M Give-. Oost umbunden 50 Ins-O
Danjsh Luth. Publ. Honigs-,
Plan-, Nebr.