Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 12, 1903, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Fta Ansgat Tollen-n
Voard af Truftes for Ansgai
Cellege afholdt sit Aatsmøde i Hut
chinson den 2. Juni. Alle Mtdlem
me rne var til Stede Pastot Haatut
fra Oft-tole Wis» kam lidt sent val
Grund af Forsintelse paa sin Rejfc
med Toget, men naaede dog at verr
til Stede den nieste Tid af Mødet
Der vat mange vigtige Ting, sotn spre
laa til Boatd of Ttustees at behandle
saa Tiden var meget stcetlt optaget
stnen alt forle paa en glcedelig og til
ftedsftillende Msaadh og der et ged(
Udsigter til, at næfte Aar vil vise et
ftott Friemfltidt til Ttods for di
uhnte state V»anslelial;eder, Stolen
bar maattet lcempe med i tin Begl)n:
belie. Nchpe havde den ftaaet i few
Maanedet, da den blev odelagt Ver
Branden, on der var vel not en Del«
sont tabte Modet, iblandt vott Fall.
isctt af dem, foin havde taget Altiet
i Stolen, nien hvad der var det gode
i Sagen Vat, at hvierlen Lætete ellet
Eleeet tabte Mach Nu et Stolen
alter under Opføtelfe, da Arbejdei
ssri et rast stemad Dei diite fin, at
,,B.1seinente: « havde san godt fom in
cm Etat-e lädt, Da Tab-It, di hat lidt
ved Branden, vil vctte oaettonnneliqt,
naat Vennetn.-, sum Statesaaen hat
wendet i rct fdtløbne Aar, vil stctte
Zagen rna en famvittiabedssfnld
Mante, rief-:- lsed at nde Gar-»r, on dels
red at sinnt-: paa n" d Jnd betalinqen
as Aktien-ne sont et solate alletede «
Guten-Z nfon og Omcan her Befollnin
den Viit stot Betscdvillinlied og fortje:
net vrr Varmeste Tat, ca tun ganfte
faa Siedet lkar det vlst sia Vante
liaheret nied Hensnn til Jndtagsetin
gen. Vi haaber imi.dlettid, at saa
danne, sank i disse vanslelige Tiber
for Stolen, da der et saa nieget at
tage fat paa, maatte tænte, at dei
er leitete at vende Ryggsen til end
at lcrgge Stulder til, vil ved Gnds
Naade faa at se, at Herren lægget
sin Velsignelfe til der, hvot baade Ar
sbejtet og Lampen tages op med ct
ærligt Sind og i ftejdig Tro. For
os, sctn staat midt i Arbejdet, hat det
heller ingen Vanslelighed vætet at
holde ud, thi vi begyndte Arbejdet
i Tto til, at det stulsde lyltes, og denne
Tto er saa langt fta at date svættset,
at den er bleven ydekmere ftyrtet.
Jeg tret, at Herren gjottde »Jlds
luetne til sine Tjenere«, men lun for
at hfælpe os til at blive bedte Tjenete
i hans Tjenestr.
J Leeerretsonalet blivet der tun
meget faa Ændringer at gete. Ele
verne bar arbeitet med gode Resulta
tet. blandt hvilte tan ncevnes, at en
Ung danst Mund fra Stolen hat nett
its-feste Rang i den matematisle Kappe
strid blandt Minnesotas Stolen Og
hvorfor sitt-de den ststre danfte Ung
dotn, som Minnesota og tilgrænsende
Stater har, itte indtage en steinw
gende Plads iblandt Nationerne, sont
snldet disse Statett Bestedenhed er
add, men det et not et SpstgsmaaL
om det er af Bestedenhed, at vi Dunste
hidstil har tøtt bag eftet. Og hvad
hat vi itte mistet paa det littelige
Omtaade i de foundne Tiber, især
blandt Ungdommen, men at dsmtne
eftet Jndmeldelsetne for nceste Stole
aar synes det at gaa eftet Herrens
Ord: at de komme, fom «Duer til et
Dueslag«. Ja, Dansten vaagner.
—- Fprst i Juli Maaned — Fies
dag den 7. —- afhokdes et Msde i
Hutchinfon for alle dem, som holder
Attiet i Stolen. Past. J. P. Naarup
fra Osfhtosh, Wis» er den af »Board
af Trustee«, hvis Tid er udlpbem og
hvis Pslads flsal fyldes enten ved Gen
valg ellek ved Valg af en andeu. Hvem
der itte tan væte til Stede, vil have
Anledning til at ftemsme ved Sie-time
sedler Mikrony som vil dliive udfendt
i god Tib, saa enhvet Attiehalder vil
have Anledning til enten at kommt
ielv eller sende sin »Proxy«. Et be
tlageligt Tilfælde indiraf fidste Gang
der var indvatslet til Mode for Aktie
holdetne, nemlig at mang-: at Btevent
itle toni dem i Heende i Ti-de; men
,,Bvard of Ttuftee« bar anders-vgl
Sagen og fundet, at det tun var et
ai den Sage- Uhseld, som tan indløbe
uden at nagen hat forfcetlig Stylt
deri, og vi vil gøre alt, hvad vt tan
for at farebygge, at sligt stulde gen
tage fig
Det var dog et Punkt, psa hvilte1
Medlemmetne af »Da-nd If Trustee'
blev i høj Grad siusset. Past. J. K
Jenten fra Hartland, Wis» hold
nemlig Bryllup den 2. Juni —- samm
Dag, hfmn Hi holdt Mode —- met
Sofie Olsen. Bielsen foregtt i Ritter
paa Land-et, 5 Mil fra Hutchlnson, og
Brylluppet sind i Brudens Hjem. Bi
var alle indbudnie og havde allerede
’ faaet bestilt Biefordring, men ved at
se over Atbejdet, som forelaa, igen og
« igen, saa vi ket umulige i at blive
færdige, hvis vi gik til Bryllup, da
flere af es flulsde reife allcrcdc nællsz
’ Morg-:n, og til vor stote Gkæmmelse
I maatte vi sigse lil os seit-: «Pligten
gsaar forud for Fornøjeffen«, og lønt
blin hjem«me. Mien fra andre Kantek
etfaredse vi, at Dagen ret havde vertet
en Solstins’dag for dem dierude i St.
Mortens, og vi sendet dem vor Gra
tulation. Dei nygifle Par reist-: til
Asarsmødet Paa Bryllupskejse for der
efter at fceste Bso i Hattland, Wi.s.
U En venlig Hiler til Blabets Los
sue fm N. P. L a n g
Haus cgeu Søu.
(Fra Engelsk.)
Opdageken Malen standscde et Täe
blil paa Hin-met af Scotland glknrd
fOt At tale et Par er med en Mand,
som ftod der.
»Er nie-der miq altsaa præcis Fil.
o- Jst-« fand- ban, ,,jeg er sitler paa,
nt di fanget dein denn-.- lsinna Te
hat-: lasnne not lwldt US for Nar.«
»Ja, det er sitlert not,« fvarede den
anden ined et Rit. ,,IJet er paa Ti::,
at Di aor en Ende pan det.«
»Im stnl ilt-: lade dem Divpe im
US i Nat,« sagte Opdnneren »Mein
itte, at det er Gem) Harlannm vi vil
have fat i. Han er dereS Anfører on
apvejcr tnvse andre Forbrnkerr. Dei
ltliver et Vanstcligt Arbede og oi man
Ver-re godt foeberedte.«
Je-: niltede igen, og Malen biegav
sig «hjem. Hang Hjem var tarveligt;
han havde ilte haft synderligt Held
med sig paa sin Lin-Wann Et hange
ligt Helbred og vedvarende Uheld
hand- forfulgt hacn; men nu i Nat
hnabede han at made Bod paa det.
Han havde opsporet og næften fang-et
den dristige Falslmøntnerbande, sont
for Tiden fandtes i London, en
Bande, som nu i flete Aar var und
gaaet Politiets Eftetfttsebelsek baade
paa Fastlandet og i England.
To Personen en Mond og en ung
Pige, soin fad tæt vp ad htnanden
ved Kaminem sprang op, da han
ttasadte ind, og den unge Pige git hen
til ham og tryttede hans Haand.
,,Jeg tog Nell med mig her hjem i
Aften«, fortlarede den unge Mand.
,,Vejket er saa daarligt, at vi itte tun
spatete, og hun sial lave Teen til dig,
Fadet.«
Malen lo og ttytlede den unge Pige
ned paa Stolen igen.
»Det var udmcertet, Dict,« sagde
han muntert. »Jeg ftal i.tte forstyrre
Jer; thi jeg gaar strals igen. Jeg
hat et vansteligt Arbeit-e for i Nat.«
»Er! Anholdelse?«
»Ja, en, som jeg hat ventet paa i
Manneder — en, som Halvdelen af
Londons Opdagete vilde give, hvad
det stulde vere, for at tunne fotetage.
Du hustet not Bedragekiet i Carrs’
Bank og i Btadallbanten2 Og for
en Mianed siden Forfckjstningerne af
Lord Jeytulls Navn for 10,000
Bunds Det er altsammen sum-me
Bandes Verri· Lord Jeytull hat lo
oet 1000 Pan-d til den Mand, som
griber dem; og i Nat —- Malen tejfte
sig og lagde Haanden paa den nnge
Piges tSlulder. —- »Hviö det lyttes
mig i Nat. Nell, behøvet du og Dict
itte at vpsætte Brnlluppet længere. J
tan sda gifte Jer, saa fnart J vil, du
et nceften som mit eget Barn«, til
spjede han wet. »Havde min Nell
levet, saa Mode hun nu været attueat
saa gammel som du. Det glceder mig.
at Dick dil gifte sig med dig.«
Nelly Woodward smissede og trat
bam ned paa Stolen ved Siden as
sig. Dict var gaaet hen til Vinduet
sog ftiktsede ud i Mørket
Og jeg tror not, at det glæder mig,
»S
at jeg faar Dick,« udbrsd hun.
Hun lcenede sig fre:n for at se pan
hom, medens han ftod der ved Vinduet.
,,Høret du det. Dick,« fortsatte hun
leende. ,,Jeg vil ilte sige det en Gang
til; saa bliver du indbildst.«
Det gav et Scet i Dick.
,,hvad!« udbtpd han. »Jeg —- tret
var dtSse Falstmøntnere, du talte otn;
- var det its-e? Kender du Navnene paa
k dem?«
Nell trat sig tilbagr. Hun fslte
: sig stusset og cergetlig. Hun saa paa
Dich Var det Jndbisdning, at hans
Ansiat var bleth
»Bei-es Navne?« saade Opdaaeren
Mal-cy. »Ja, natitrliavis. Men du
er sandelig en opmcetlsom ForloveH
Jseg trsok ikle, du hatt-e et eneste Ord
as, hvad Nell sagde!«
»Jens— jeg interesserer mig soc
dem,« sagde han, ,,paa Grund as Be
dragerierne i vort Firma for et Var
Uger sit-In. De — de har maasle haft
en Fing-er med i Spillet der.«
»Det have de vist,« svarede Malen
»Det er ilte lanat sra dit Kontor, jea
skal i Asten — Golden Lan-e. Ja, det
skal ille sorbavse mig. Gregson havde
med den Sag at anre. Han taentte
saa smsaat, at en af Edets Pers-male
var kendt med Banden.«
«Bid«ste han, hvem det vat?« spnratp
Dicl hastig. »Na-Weide han noaei
Navn?« '
»Ref, det kund: han ikle faa Red-.l
paa,« svarede Malen. ,,Maasle vi on
daaer det, hvis vi fanget Banden i
Nat. Nu stal jea op oa gøre mia i
Stand« tilsøjede han. «Jeg saar at
kurat Tiv til at dritte Teen, oa saa
vil jsa overlade Jer to til Jer seld.«
Han forlod Væielset, oa med Plnd
selig Jl iarndte Tick Gassen oa rul
lede litardinerne net-. Tcrpaa ait birn
iilbaae til Kaminen, satte sia Ved Es
den as Nkll Da toa ljendes Hænder i
fixie.
»Nell,« saade l·,an ivria, »vil Ja
asre nnaet for mia?«
Hnn saa hastia paa band Nu, Err
hnn tubekia saa hans Ansiat, blev linn
snrstraltet oder dets Blend-ed
»Der er noaet, du maa lijcelpe smia
nied, Nell. Naar Fadet har drultrt
Te naer aaasct on efter sine Sagen dil
sen gerne aaa ud, mens dn bliver ber,
til jea kommst tilbaae. Du Ved, at
Felder saa ill-: kommer ind igen. Oan
gaar lige op oa bliver der en halv Tis
niestid, inden han aaar nd, og maasle
han ogsaa inaa vcnte paa Joe.«
Han brav pludselia af. Nell be
tragtede ham sorslrckklet. En und-er
lig, sing Mistanle havde grebet hende.
«Naa, og bageftet, Dick?« spurgte
hun, halvt hvistende.
»Ja, jeg vil ille have, at han slasl
vide, at jeg er ude,« sagde Dies med
An«strengelse. »Jeg — jea vil gasa oa
komme tilbage, inden han begivenjg
assted, og —- og vil du blive herspsojn
jeg hat bedt dig om, Nell?« « « «
Hnn svarede ilte. Han havde ikke
talt om at gaa ud ssr — ikke for
nu, da de havde talt om Hatkaivays
Banden. f,
Tnv — Bedrager —- Tyvl rinaede
det for sent-es Økem
Hain bed Jan-deren samtnen. Hun
vilde ille tvivle paa ham — ste. hvckd
der vilde, hun vi.lde itte tabe Trer
paa hm.
Hun slog Armene am Halsen Paa
jhanL
H »Ja, Dick, ja, ja!« udbrød hun med
set halvlvalt Sul. »Jeg vil gete, hvad
Hdet slal verre, for dig.«
Il- Iit II
Joe indsandt sig paa Klotteslei.
Klotten slog 9, da han« stod ved Ma
leys Dar, og inden han sit banlet
paa, aahnsede Malen selv Dosen.
»Du var godt,« sagde han· »Vi
begiver os strals afsted. Dtengen og
hans Fotlovede fidder derinde, og vi
vil itle sotstyrke dem.«
Ude paa Gaden stod en Gruppe
Mcend i møtte Klsæder og ventede paa
dem. De hilste paa Mialeh, hvorpaa
de allesammen begaiv sig til Golden
Lane, til det Has, de stulde hjemsøge.
Malen lendte det og ventede i. Tavshed
udensor i fem Minuttet, eftet at have
sendt Halvdelsen as Mandstahet am
til Bagsiden as Hhset Saa sorsøgte
han at aabne Daten. Den var as
laaset. Han vendte sig om til sine
Falk.
,,Hold Jer parat!« sagde han og
bankede derester paa en ejendonnnelig
Maade.
Deren aahnedes, og Maley traadte
ind. Mandene bagved gil lia-: i Hee
kene paa hain, greb en mørl Stiltelse,
soin lrøb sammen bagved Døren, og
sørte den ndensor. Ved Enden as Kor
tidoren lyste det gennein en Dor.
Malen git derhen. Jnde sra hortes·
en Mumlen og nogle Otv, som udtal
tes i en højete Tone, lob ud til ham.
»Jeg siger dig, Gekry, det et alt
sin farligt.«
Gertn Hatlaway var den Mand,
han stern svr alt vilde have sat i.
Han aabnede hurtig- Diesen.
Værelset var stærkt oplyst, syldt as
en tyl ng og as Mænd med visde
Ansigter. Malen gjorde et Skridt
fcscm nied Revolveten i Haanden og
den derpaa pludselig tilbage Ined for
fcerdet Anstat. Midt i Gruppen af
Falstmontnerne stod hans eaen Son!
Malen stod et Øjeblik aldeles stiv
oa hjælpeløs J samme isØj. blik be
X" Ecke-»O l,uN, est wiss-) cgnc III-e Iftcr
Ordre stnrtede frem, oa at Falstniønt
nekne ilede til Deren lige over-for.
Et tokt Seknnd syntes Mal-eh, at
Syn oa Følelse forsoandt En under:
lia Følelse af Vildelfie greb ham, og
hans Sen — hans eaen Søns An
siat stirrede harn i Mede.
»Diel! Dick!« lød det pludselig
hcest fra hans Læben Hele hans
Livs Sorg oa Smerte syntes samlede
i dette korte Sekund, og faa hcevede
han Armen — han lunde ilke arrestere
sin eaen Son!
Han faa sig hastig om. Mlcendene
— hang eane Folk og Falstmontnerne
-— lieredte sia til at slaas; men Dick
stod Vidbilvende oa ftirrede paa han!.
Han streifte Armen nd Han knnde
ille arreftere sin irgen Søn —- alt an
det var hedre end det — Gud hjcelpe
l)am, det Var berste-, oni han var død
Han hast«-ede- Revolveren oa sind.
In Dicl tntnlede om paa Guloet mel
lcm en Bitnte , orIne oa faffke Wenn-:
st- -I· si
Paaaribeisen af Harlamanbanken
blev Tagen-J Satntaleen1ne. Msen for
Lisdaqercn Malen blev det lænae en
rild oa pinliq Trom.
Da Tief dar falten, opftod der al
mindelia Kamp, Da flere Revofderflnd
knaldede. Malen fik flsere, svcere
Zaun men han havde tun klar Be
pidsthed om en eneste Tina —-— at han
oilde have fat i Gerrh Hartawan
Han fil ham tilsidft. Han havke
naaet sit Livs højeste Ønfke. Han
havde vundet sin-: Laurbcrr —- mstn til
hvilten Pris!
Han var nærved at le. Den Son
hvem han vilde have aioet de Tusind
Bund, var felv Falstmøntner, et Med
lem af Banden og laa et lille Sthlle
fra ham, studt af sin egen Faderl
Zøge at fljule hatn2 Nej aldrigl
Sen eller ille Søn — Pligten førft
og fremmestt
Det ftod altsamtnen i Aviferne
Morgenen efter, og med betlemt Hierte
loeste Malen Beeetningen om den
frvgtelige Kamp i Golden Lane. Men
Fiorbrydernes Navne stod der ilte;
bans Søns Navn fandtes der ille —
ilte i Dag, men i Morgen vilde det
ftaa dek. J Morgen vilde hele Ver
den vide, at hans egen Sen var Thv
og Falstmontnek.
Han fad ved fin Fkotost som en
gamtneh nedbrudt Mand-. Det var
blfevet Morgen inden han kom hjem,
og han stulde veere paa Politikontoret
End-en Kl. 10; Gud sle Lov, at han
ille stulde se sin Sen der! Dick laa
oaa Hospitalet. De vile forspge at
redde hom· Maleh bad inderlig til,
It hans Son miaatte dø.
Han sad ftadig ved Frotostbordet
utden at kunne spise noget, da det
banlede paa Deren, og en slank, ung
Mand med fvagt, sygeligt Udfende,
sioni noget mindede om Nelly Mond
wakd, traadte ind.
»Ist-edl« udbrød Malen. »Er det
dig? Hvorfot et du ilte ved dit Ar
bej«de?«
«Jeg har noget at sige Dem,« sagde
den una: Mand. »Afbryd mig ikle,
ellers vil jea aldrig lunne foktcrlle
det. Jeg hat i Morges hort, at Dick
var i Gold-en Lane, da De arrestetesde
Harkawanbandem Dicl var der i
Stedet for Inig, Mr. Maley. Han
horte, at De vilde artestere Hartaway,
og saa git han derhen for at advare
Inig og faa mig bott, tnden De kom.
Det var mig, sont burde have været
det, ikle Dick. Han havde i flere
Uger vidst, at jeg horte med til Ban
den. En taaget Aften fil icg l;an1 til
at tage nogle falfte Penge, uren at
han genlendte mig. Da han scnere
han mig for det, og saa — kendte han
mig. Senere hat han opdaget, at jeg
horte til Banden, og hat forføgt at
redde mig for Nellys Styld, og —- i
Aftes slap han ind under Foregioende
af, at han vilde hjcelpe til med at
fcette falske Penge i Omløsb —- han
hat gjott det en Gang for — tun for
at lunne advare mig. Jeg slap bort
netop i. rette Tib. Han blev tilbage
—- Banden mistcentte ham, og, de
sterndtes netop om, hvad de stulde
gøre med ham, da De kom. Det er
hele Sandheden, Mr. Malen, og her;
er jeg —- i Dicts Sted!«
If III III
Jst Var Sankt-ON Tick tilffrd aft,
Ia k,-«1.: Horaz n: irrer- luxjkse qjou M.
Oan foztgltc sjn »Ier »J: bei-c, nnj
Denk- scnnc sxsns Wirt over hnm pga
HsnfzsiIIIct In rntxx lmm fine magst
Hasndet
»Ist Nr Ilrsst of Zusa, Jst-»r, U
e: er LIEJDIIZt stssff-JO,« fssfde hssssx
»in n Fred er tun ei Bnm m Zet It
føre MS. Quem fom helft Un led:
hin-I, Da im tut-um at kund-: jscn blixf
rch hmn im uf Ojsrtdeme mn dzm
Var ret de: sanan hoilke ’··Ikikslcr im
Wissens-h . .
»Wind fke Ich s: Jst ittc Var Dis,
Tisi, Un us PJT er sikf::«:, at Du tun-.
mer Diq. Lq rilsfv mis, min Tmm
fordi jcq bar tnnnct 111ii:»ta«nk3 bia.«
Tict njrrkc et fraer Fort-m pasa
nt trntke Jst-sank .L«-:..1:1I. --- »
«Lq Ncll tsnrner rel snart3«
spumte hun.
,,«·IL:ll er Der « fcsxsksc TWMX
Tot er ifsckiimnchkat at »Es-su- in an
ndm sk-. Ilinzk ins www —ij i sp H
:!Ii’(1nts.mnic-Hi- usw« Miij «:sb11 u trl
sckldr tnlinxtsxck —
« Pianocr
og Orglcr.
Kun giv mig Anledi
IIitIgtilatgiiyeLplnsZ
umgetank;nae11de’11rji
set og Betaltnggmk
knar, og man jkcu sin
de,at ingen hat lsevre
Brtiugelserattilltnde.
Lplyg nanr Te stri
ver hvab Te mutet,
Piano eller LTgpL
Carl Maiwurm-,
Mxnnkupuksz MUIic
C--nU-any.
Hm- Nn »Hier AVMU·
Mit-ne.1d«-i.IJ-««:In,
Damist ion: lijcm,
Offfkns istszssssissrsssssz
130 Prospekt Ave» Bronfmm N. J»
anlscinlcg lichan nshcnrcci mm Immu
gutde. saqu tcl bund TXD og til Wilko
Stauon Er wume
J. P. Jenseit, Bcstyrcr.
kastnpvelle er lntet anbetend Ind
voldenesTilstovninq og paafsket Live
vlrkivmbedcnd Eilands-sung cllek stem
hviz den ikte taten-S- Dvis enhvm sont
lider as Rats-owele tunde indfe, at
han vlrkelig tjlladck giftige Urenheder at
forblive i Norm-m vilke haa snart We
hyasm Forsiomselse lsanek Vci for alle
Stags smitinntnte Svadommr. hvvedi
hin-, III-ahne, Formslelse rg Inang
andre cndek sont-innen naar Forstw
relfm her-Ies. Thcdfotds »Vqu
fraugbt« miser Indvoldene satt-stam
ksjq paa en lemfasldkg oq nat-trug
Munde udrn at benmte Kalomel ellet
andre voldfomme Affsrinqsmidlkr.
Laub-, at du Mir den agte Theb
fokko « Vlack Triumph « ver nlberedkg
of Ufmnnnnoqa Melusine Co. og serlgks
of alle Nimmter pag Flasier soc-A
Cents og tu Tonar.
Mars-m- ust» 25 Wal1901.
»Im san im rufe The-sinds
»Ist-us Trans« form-geh Its
holder den stupid-tm pq hat
bringt den i over tt Aar. Jeq hat
als-is qioet mlne Born uoqu tm
dkt Asitkittgbmidvet. Jeq twk
like les kaud- udrene apart uden
den« da les Unku tin-get as
Fortuna-end Der-O Nil-kein
, u- vct cum-, fom holder Lin-et
i mis. C. V. Ists-anstand
»Es shsadläisveh com oks blos-s how-onus
Mm Its-no haust-« u ios or den soc-tot
stunk-. com its halbtod
aåmko no sinkan
Ila Mode Ida hko kiffe- i siecamct os- Istde
both-not Des-o- Tutsl o sksl jss mal-now W
sc Itso mu- oprlsstlcc bis-Uns
.MØKcl(s SKEKUNIK
nzs Uskns Ost-. - - NSW You-,
Altoholfri Champagiir.
Drik Luni-ins Eurbtkrvrikfe. Hka en Jst-site
as Lisndino Embckstraw Prio- Fusan-, tm
man tilvekedc «) Gall-inn- qf en fund, voll-u
Lende og soririfkende Trik Ilion-te- af esse
Lust-m- K oh Luni-ins, den nieste Ost-.
Hai- mkrcii attevkii la Um.1ilfalgo·oc
vore Ast-nick- Isindeo ver innen Agkni i
sres Nat-plag, faa spsm Dei-u Grases-imst
sefter den. Otto-met posted von-alt til at fast-e
»mu- Euebastfiriw og von-e Familie- Medicina-.
ciok Fortissieftek Agknisutltaai iciidco itit
wm For-lau knvc Luni-in E iso. , TM 452
47 W Ums e St. , Stumm-. Ju.
Ists for-.
.-.—lnclvoldena.
Ovid Te- ikte var en irgiiinascsiig fund Asso. ing hu
Tag er Te sag mir til lvli ve des Ovid Marm- i
Orden oq Mrr mik. .x: siiqiiikuide Midter ellet giftig
Piljisr rr fertigen Ten1.-miic, vevfie Maadk at holst
Sustenwt mit paa ei at mzxe
cANDY
cATHARTlO
i
i spis dem iiges om canoz
’ Vs’l·..:s1 ««»7".1!k :i7:i«.(1"(1n1s.ukiiasi·s. ON
E»«ri«!is kn. . nskiqrrjfisZuscikrrisllrrgivatme
m, 155 m swLx :. Lux. ihm tin-r in vaeiot
imung ug s- YsU rsst -,.«.::!;cd Ach-sie
SUchUxH li« sit-mi- (’«.,
Tini »Hu Hier Jesu- Yan
Hoid Bloclet rent.
vJZRDIFr LDE sALst
la
samt-innig. Sinkt Mit kaa on
nkus nccilap OF lass pas III-ker
sæigcs hos
R U 0 I-· s’E N
97 WFZT st. P Votum. R. J
PRIS 2sc.
N oben- saive ei- udmetket tot
dtaadsaar. byider. gamie sum-. sammt-.
skjægsop. saako brystvorter og alle u
dko hadsygdommo
le enhver, som indsevder 25 ccuts
Frimpprker. vii vi sende Sah-ev krit.
so YSAass —
Sxpsaisncs
PATENTS
Tn I: Manns
essen
coisvssenfs sie-.
n one ssntlln a sites-si- smj n Clon any
qiäckyl osooktuiiF out- msjnmn sko einer so
invoni on is pkishsbly inne-nahte man-nich
tinns strickiytsniiimeininL Ihm-want un kniest
sont frei-. Uitiest a en- y sur seeukinik purem-.
kam-its taten ißt-mich Mann Co co receive
www notice. without- cdnk-o, ivt
Sciemiiie Ilmerieaiu
A nandsomely illa-stated weekiy Las-est alk
cnliniim us any scieniiries »in-nol. «1’.i-I·nis QZ -
Mantis-W tout- main-Mk Li. soc by all new-desha
qsslskostin usw vom
san-oh Ewig-. qZTZ F sc» Washington. D. c.
Alter-Malerin
es andre Kunstmaletieh iaqiom Vorm-Um sit-II -
iamt Landstabss oq Manne-Steuer a. i. I. Ists-t
innitt og billigt. I Bedfte oq fineste impvttekcde Ist-du
ckube Coloka) oq prepnted csnvqs sen-mes
Bestillingek movtages paa Tegningek til Inn-kommt
v«i-v- H.JENSEN,
Cl North Hain st.. council Bluth. l-.
Det Kngansk
Konsulat
Room 407—408 Real Estato Bläs
hi. as Des-baut og sinnt-sind St» Ostens-, SI.
Don T BE Foor.cm
. » Tsk. the gewiss-. oklsllss
RUCKV MOUNTAIII Xa
Mincio otin by Maul-ou Mich
eine co« kiissisom Wis. -
keep-i you welt. Our Ms
mark cui mi each psclts
Ptiie J« c-: Os. Nove- oh
. la .- Ic. Akcgpt no sub-s
tsksflsctsssaissf tun-« «- JI DIE-I Etat-situ
» ACTUAL-Zinde WXELMEDM .
? cARL FiscHERHANsENs Boc
2229 OM AMERIKA H
er Ldkommen paa BRENTANOS Forlag, New York
Pris Szoo smukt indbunden. Bestillinger modtages
E —- paa dette Blads Kontor. Agenter onslces. k—
I. P. Helm. 119, smitb St» Perth Amb0y, N. J» et General-ALTE
for Bogen.
HEFT-W WSZWIMIPM
,- W · -
J-: « HH Hh HY quq M MG9404 !
X.«,-»«-«« -» « . » LJJ J«jä)« 4 « .. ..-«,«»« ja,..,,«««u« sit-EDI- « J u L« « , » IJUJuMnUkMuW suk "
STIMM
ms Juno-no Ptns Hemmt-Sag l50 stylos WEBER-LIMIT
som by An umsonst-.
esfkssnool sfekt Den eos 26 lotm st» Ist TM
W
For salc by luxtsu Lcnh Pein-. 1-10c81«:, Mai-J Nebr.
Wort-. csmäsm II. I