Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 12, 1903, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Danmarh.
Herbei-et i Marienlnss
Slotspark. —- Forleken Nat er
der for-net Hærvært i« Marienlystl
Slotspark. Det hat ifølge »Nord-"
sjæll.« aabenbart været flets: Voller,
der bar oprsetet i Falles-statt i den ftore
Tobbeltalle, der fra Warten-Z vaer
indgang mod Marienlnst Alle« fort-r
ned til Haoens Jndgang fra Lappen
Ter ftaar bl. a. i denn-e Alle tre Bern
te. Paa to af dein er Scederne brudt
af, De Jetnb—olte, der hat holdt dem
fast til Die nedtammede Pcele, hat vces
ret faa solide, at Volbsmcendene klar
maattet fplintre Traeværlet for at faa
Zcedetne leie; vaa den tredie Beent
bar man itte lunnet faa Sah-et los
fra Den ene af de i Jorden nedrammei
te tre Perle, csg Bollerne hat saa trut
tet Perlen op af Jorrem Bed Hader-:
anaanaen er Heanet om en Pia-ne
kelois vaelte:, relvig redet op af Jor
den. Lvslaasstiltene, der anbefaler
Parten til Publitums Bevaagenhed.
er tnckttede midt over, endstønt de
var befæsteke til selide Pete.
»Nordsjælland« indelioldt forleksen
en Artikel Um ten uiæbvanliae Raa
her-, Der aør fia aæidenve oberst-r De
ossentliae Anlceg i Helsinaør. Te an
ferte Bedrifter vifer, at Bladet itte
hat overdrerxtVurderinaen nf Ref:et
ten bog en Tel af Publikum for Den
offemlige Simon-nistet
—- Danmarls THE-stoss
b r i t e r. En Eatnmenflutning as
Tansnarts Træitofabriker er ifølae
»Zau- ?lmt5tidenr!e« ved at blin-:
fulröyrket K-:nDL-,iernina. Der er
nemlig alt for mange Træftofalkritser
i Landet, en 15——16 Strafen
Ritnekigvis bliver der ovfort en storj
Fallesfabrit ved siege meo de nnefte
rg meft arbejdsfparenke Masiiner, vgl
saa bliver re andre lagt neb. »
Udncevnelser og Afstesj
d i g e l f e r.:
— Prooft for Falfter Nørre vg»
Sonder Herreder, Sogneprcest for(
Karleby og Horreby Menigheder un-;
der Lolland Falftets Stift, C. M. J.
Paulsem R. af Dbg. og Dbm., et
efter Anspgsning afsiediget i Naade fta
Provsteemsbede fra den 1. Juli d. A.:
at regne.
danste Kirte i Amerika, C. C. Spren
sen er bestitket til Sognepreeft for
Rohvlte Menighed i Sjcrllands Stift.
—- Sogneptæst for Christians Kir
ken i Ktbenhavm L. Christensen er
besiittet til Spgnepreeft for nge vg
Ølsemagle Menigchever i Sjcellands
Stift.
Statt Stævne iKolding.
Fallesforeningen for Danmarts
Beugsfsoreningey der ellers plejer at
holde sme Generalfotsamlinger i Ko
benhavn eller Aarhus, vil i Aar holde
Generalforsamling i Kolsding i Dage
ne 19. og 20. Juni. Den fsrste Dag
og ein-den Dags Fortfühng vil blive
helliget Forretningeene, medens sidfte
Dugs Estetmiddag anvendes til en
Udflugt til Stamling.
Der tan iftlge ,,Ksolding Avis« til
dette Stier-ne ventes op imod 800
Mennester.
En Vamdrupper, der nd
vandrede til Amerika for 33 Aar ft
den, vendte fotleden tilbage for at se
It Meeland Dei tun ikte forbavse
vor Lands-many der hat veeret borte
i en Mennesiealder, et blevet Ameri
kanese i sit Ydre, ligefom han ogsaa
paa god Weitem-it Mauer er bleven
Eier af en stor Fotmur. Men selv
out hart bar set mai-ge Ting hurtigt
formt-re sig i det fjerne Besten, saa
M hatt W ewget bestyrtet over at
ke, Mitten Jovanveiug der var feie
M met- hcits Fideka medenö hatt
hat betet bette.
Odem Sagftree Mai-sen
hast bedtageh —- Sagftrer
, ,Mdfeus Unwetter et bl. a. gaaet
us M Use-M Pers-um Oper-rett
Finsens Lysinftiiut bat
udsendt et nyt Binsd Meddelelser, run
handlenve Resultatetne af Nähe-hand
linger ved Jnsiitutets forste 800 Tit-(
fcelde af almindelig Lupusx Af de
800 Paiientet var 407 seller 51 psCt.
tilsynekadenve helbredede, 198 eller 27
PCt. var næsten helbrtdede, 40 ellek
5 pCt. var ufyldestgørende paavirksede,
og 71 eller 9pCt. beregnes som »tabte«
(Døde, syge eller udeblevne).
Lyfets gunitige Virkning hat va
ret paafaldende «fast, iret isalt 689
eller 94 pCt. af samtlige Patieniek
maa anses for ubetinget gunstigt paa
virtede, niean tun de 40 Patienier
hat haft ingen ellet ringse Nytte af
ILysbehandlingem
Dette Binds Medkselelser med de
mange Billeder of snge og helbredede
Patienter staat fom et imponetende
Vidnesbnrd om Betydningen af Pto
fessor Finsens Lvdagelse.
Jldebrand i Nærum. —
Forledsen Eftermiddag ved Femtideu
stræmmedes Bebokrne i dei fredelige
Nekrum op ved Klokkeklemten og
Brandraakn Nogle Born havde leget
med Tandstitker ved en Halmstah og
Resultatet vat, at i Lob-et af faa Mi
nutter sind 5 Husmandshuie i Lucr.
i Hufene var gamle og sttaatækie,alle
Geboede af fatiige Familien Da den
Ikokale Sptøjtse kom til, var der ikke
nogset at got-e E. Retning af at fluklix
Hase og Tage er time i denne Tib,
Dei luftede gott, cg Dei hele brændte
fom Svovlstitker. Da Sprojten fra
det nærliggsende Drum fenere naaede
Brandstedet. var Vet bele forbi.
De fern Huse var tagt i Aste paa
en Timestid.
Af de fem Familier, der heb-Jede de
nedbrændtse Hufe, havde de fite assui
keret mod Brandskade og lidet næppe
vidiere Tab. Den femte Braudlidic
en gasmmel Kom, var itke saa heldig;
hun faar ingen Etstatning for sine
Ejendele, men blivet vel hjulpen af
venlige Naht-sen
Dsd af Blvdforgiftning.
Ksbmand Jens Hausen-Trojgaakd i
Fjeldsted tom ifslge »Middelfart Av.«
fsokleden til at faate sig i vensite
zhaandkd med et Stemmejetn,og stsnt
ESmkei hurtig hie-v fokvuadkt. inv
ttaadte der en Blodfotgiftning, der i
stet af faa Dage gjokde det af med
den unge, kraftige Mand.
Dømt tilForviåning fra
Fyens Stift. En for sin Btui
talitet og Voldfomhev frygtset Person«
Qstehandler JohanSieverL fta Stille
bcek, et af Retten i Bogenfe dømt til —
efter at have udftaaet en harn ikend«
Straf — at udbringes af Fyenss
Stift, hvor han ikte maa indfinkc
sig, faa længe Laster S. Maus-en n
Stillebcek hat Bopæl i samme, faul-:
Des at han, i Qvertrædelfestilfælde vi!
vcere at henscette i Varetægtsfængfei.
Han hat nemlig undsagt og truet
ncevnte Lceker S. Mal-sen og Fo"k,
der skulre vidue i den knod ham reiste
Justitssag, saa at baade Lceteren og
Vidnetne har maattet anmodse Lo
righeden om Bestyttelse.
Siedets hat ifølge ,,Fyens Tid.«
tidligere vætet strasset for Rsmning,
Bedrageri. Forssg paa Mened, Mis
kmndling af Ægtefælle, Tyveti, Volk
og Opstttfighed mod en Sognefoged
og Trusler mod Leeres Madsen, lige
som der hat været indkedet Undeer
gelse mod ham for andre Fort-Obd
fer.
St· St. Blichers Sprog.
Den for Rasis Legat udsatte
Prisopgcrvet »En Underspgelse af
Sproget i St. St. Blick-ers
Noveller samsmenlignet med mo
verne Dunst« hat fremkaldt tte Be
svarelser,der indfendtes til «filologist
historift Samfund«.
Mellem Forfatterne til de to bedste
af diöse Aflyandlinger blev Prisen
dett, saaledes at Adjuntt B. Schönau
(Roskilde) fik to Tre·diedele, Magister
att Henri.t Ussing (Vejen Realstole)
en TteviedeL
Dei vestjydfte Statutes-.
de, der i fleke Aar hat vætet Lan
dets stsrste," idet der hat veetet sum-letl
12-—14,000 Mennester, hokdteö som«
sædvanlig i Batde Z. og 4. PinsedagJ
Blandt Taler-e kan nævnes Direk
tsr OstesemSkodsbvtg Redakttt St
emsem Raben-am og Ptcesterne Ot
dendueg, Vorde, Bojfen, Kett-minde,
WORK-I Hvlstebm
M n det IS. i Rette-.
HnuhekdnnHjng .
Noget over-am men det bliver
mindre med hver Dag.
Nnrerne mal-er om Hin-lo.
Tck er Mc et Organ i hele Legemet, sont er
san nnt fonnruekek
; sm- et iaa otgngt for Oelbredec
! Nnrerne sjltrer Moden
» zwar de We got ver· blioer Blodet umn
og form-ten
Der tun Iske inne neigen Znndhed, Lin-or
der et sokgcskek Bind.
Nngimertcc er et as de førfte Tegn naa
Novum-dem
sey ehxlcnremes Rand om Hinsle Lnd det.
Lesung Kidnen Pius et det, der manche.
Te er nemn both ovemrbejdede Nnrer
crængcxx Te stmm og iæner nnt Lin i qu
renne; tun-user dem at gore sit Arbejdr. Tot
vit amdlsrlbrede ethven Ttlscrlde af ch !
Zuqbomme. I
Mi. P. N. ansnest No. 714 Tetrmw
ZtrecL Vognsalmtanh Jackwth Bisch» inm:
Mut Nng nnmcbe vcd den mmdjle Lin ;
nnrngeler. on ksvis km nt zorfolehc sur
olnntede den nq til Anker-neu Lin Nat-ein
hindc jeg km unbe en bekucm Ovilestillmsp
nq on! Momenten var km kræt og both-Koch
Tit fontelligss Tini-r beugte Ieg Mit-tm del-»
var nun nnvkssnicL sann ingte Basgebjckuss
Inrn M Neu ktfc beim-. In jea san To n :i
Junius-.- TTIUS mn nvnnrrket anbesalet af solt
ivetlmnrmh vxdsxc ;cg« m km warmean
et mne end annmnrligt MiddeL mn Im
Uns-ed nun en .·«Ntc s Webbb Apotct oq
Hunn- deL Nie-r nisgle san Wange-S Brust
»kr1se nf zeq Unde og vlev beteskettyci
» l1rrbr1.’«
, W mProve ns nenne sominlige zscmc
s
)
f
Ilcctstrm du· bezwuer Mr Hat-nein ml
Ixum Mitwqu bunt Icnot m. Post m alle
Pixke as :k- Sonne-de Eman Ihm nl
Hnskchctllunn Hin Aus-alo, N. ILI
i Jen- Zakg 1 alle Its-sonsten Wiss Is- tsems
;m. ."l-sfe.
)
Tomx tot ALssutances
f sin. » Fra Frevengborg meddekes3:
szeren as Tnnfrruv Mole J. NEM
s-:n, rer bar vckret tilmlt for Aan
rancefDEkL er bleven Vorm til Focngfel
jpan fædvanliq Fangekost i 60 Tage-.
Han bar appelleret Sagen.
«
ciarlagensfeberepite
m i. — Fra vaorg meddelet R. B.:
Da Der i den sidfte Tiv er forefaldex
et storre Antal Tilfcelde of Starlas
gen-siebet mellem Soldaterne het, og
man frngter en Epidemi, er det iføjge
,,Nybotg Avig« besluttet at lade et
Pat Rempagnier Mandsiab tornme
Kassetnerne og lægge det i Teltlejk
uden for Byen.
Den forfvundne Strud
d e r o r u I n e t. — Strebt-erweitet
L. E. Andersen fta Fredetitshavn
fotsvandt for 4 Mann-ever siden pluto
Teligt paa en Forretningstejse til Aal
botg, uden at det var nntligt senete at
finde hans Spor.
Hans Lig fandtes fotleben i Aal
borg Hann, idet Kobenhavnsvampe
ven sazkje Von-txt i steegelse tned
Situem saa han tom op.
Enken faar nu udbetaft Ist-risk
kingssum, viftnvt 7000 Kr. Gema
bet hat hidtil nægtet det. Ulykten
siyldes antagelig Betuselfr.
Den fotulytkede er det jrettende
Mennesie, som siden Nytaat 1902 hat
fundet Dpden i Fuldskab i Fjokden
udfot Aalboeg.
Styrtet ned fra en Sti
ge. — Muree Ehleks, Havkebjeeg
HMarL og en Arbejdsmand, var forte
Jden beftceftigebe mev at teparere en
’A«ltan paa Mottrup Hovedgaatd.
Under Arbejdet stod de paa en lang
Stige.
Pfui-selig kneikede Stigen, og begge
styriede fra en betydelig Hsjde nev
paa Jordan
Atbejdsmanden siap nogenlunde
ustadt; men Ehlets sit Brystkasfen
lauft og Ryggen stærtt lvæstet. Han
bragtes til fit Hiern, hvot han tom un
der Legebehandling.
Sandsynligvis vil han ille kmme
leve.
Decan Ssmand dsd i
U d l a n d e t. —- Ernst Linnean-um
fpdt 1882, formentlig af Serap, Ma
tros paa ,,Alsterschwan« as Hamboeg,
er dsd den 2. Marts d. A. i Callam
hans Slægt efteklyses af Uvenrigss
ministetiet.
D I d s f a l d.
) — Professor N. B. Müller, R. af’
Obg. og Dbm., dsde fertige Tieidag
i Randets eftee kængere TM Me
-leje, 80 Aar Sammel. Don var tin
ligeee Besiykee af Thisted Realsiøle
pg Tiksynshavende med Landes« Ue
akstvler.
« start-isten m. fsm pitstsudse
tlje i Hasen hu omhelst pas Lesen-er
Fee-'s Diana-nd J ethvett Apmt sö
ein .
— Herredsfoaed Karberg i Kolding
Hekted et asgaaet ved Die-den efter et
langt, smerxefuldt Engel-sie, 61 Aar
gamrneL
-— En meaet betendt Landmand,
Proptketæt Mottensen til Sendu
Aas ved Sindal er ifslge »Vensyssel
Tidende« asgaaet ved Dødem Blandt
bans efterladte Born er Generalditet
tot Nordlien og Amtssoroalter Nord
lien i Odense.
Jldspaascettelse. — Fu
Lernvia meddeleg: Efter at der i Le:
bet as san Tage aentagne Gange bar
vceret gsort mislnttede Forspa paa at
scette Jld paa det gamle Saltvcerl her,
er det nu endelig lnttedes.
Baadbygg-:tiet,der fandtes i en Til
bnaning, er totalt nedbrcendt.
Gernsngsmanden hat man hidtil·
itte Vaagrebet.
Det lyttedes at redtse Hovedbnanins
gen med Kontorerne, stønt Jlden hav
de stasrtt sat i Taget.
Brandte Gaarbe.
-— Hans Schmidts Gaard i Leit
stov er nedbrændi. Tkt lytedeå tun
at set-de Stuebuset. 2 Heste inde
brnsndte Brand-In sknldes Born-»
Lea med Twndftitter.
—- (Fbrif1ian Tboaersens Gaard I
Villeran et brcendt. Jlren menes at
date onstaaet fra en i Gang deckende
.f)us:«nwlle.
N
J Antedning as Grieas
60 Aarg Fodselsdag vnsker
bang Venner ca Beundreke i Tan-—
matt at fejre ham ved Fremsendtlsen
as en Heedersaave som et Udtrnt for
den Tatnemmekighed, man søler over
for Komponisten as saa manae høsft
værdifulde Vetter, der paa sorstellia
Maadie hat hast blivende Vetydning
for dansk Mnsitliv.
Etsplosion i Lemvig. —
Fra Lemvig meddeles: Motoren pa-:
det hetværende eletttiste Lysanlæg e:
etsploderet.
Opsynsmand JenZHansen blev me
get sorbrændt,særlig Ansigtet —- Haar
og Steg assvedet —, og maat:e
bringes hjem i lidende Tilstand.
Jsden samgede hurtigt, og Bygnin
gen nedbtændtr.
Mittelsens Hotel vae lcenge truet
as Jtden, da Lysanleeget var i Ho
tellets Sidebygning.
Dunste »dan i Rom. —
Fta sit velkendte hsnseri i Vixs hat
Glatmester A. L. Ftederitsen, Laden
delsttcede 17, sendt en Stamme Guld
Wyandottes til den internationale
Fjetttcudstilling i Rom, hvor der et
tiltendt Stammen Solvmedaille med
tilsvatende Dipkvnn s
Dtutnet i en Brind. —
Stomaget H. Latsen sra Villingebæt
blev fertige Mandag sundet staaende
paa Hovedet i en Bitt-nd ved Stran
den. Han havde været i Find med at
hente Band og hat da timeligvis sau
et Ovetbalance.
Den tilkaldte Lege tonstatetede, at
Dsden var indttaadt. Den for-umste
de var 66 Aar gammel og esterlader
Ente.
Dsdssald — En as Lange
lands mest tendte Mand, Moll-et E.
Raömussen i Bagsenbjerg Mslle, et
isslge ,,Øld. Dbl.« asgaaet ved DI
den i en Alder as 70 Aar. Den asdss
de var en dygtig Mand.
Koldingttedsem —- Paa et
Mide af Benstredelegerede as alle
Koldingttedsens Kommuner vedtoges
det med salle Stemmet at bringe Jn
denttgsminister Enevvld Strensen
den hjerteligste Tak for hans hidtidige
politiste Virtsomhed og opsotdre ham
til atter at stille sig i Kvldingtredsen
En biologist Station
ved Grenaa Havn er bleven
soprettet i diåse Dage. Siedets stem
studte Bcliggenhed i Ratt-got samt
den Omstcendigshed at det tigger i
Netheden as stete afKattegattets bebst
lenkte og mest bemsttede Fistepladser,
got det tsv«ge ,,Aarhus Stistst.« over
otdentlig heldigt som Udgangspuntt
for videnskabelige Midas-Cellu
J nannte Øjemed er ankommen til
Bahnen et mindre Fast-f, der deines
ved Benzin, det er en as Baadene sra
Sterne i Ksbxnhavm der er umdun
net.
Langi Kasten sættes siere Steder
Bundgaem med hvis Jndhold der stal
deines Forssg
« sTOK EHO DZA III
SR EN ANDEN FOKDEL THE U. s. MER
val bodke Vldncshyni bebst-es smi Glis-ais Nruz
cum-U, Wut-« sein« 10. Jst-»I
1 de- xidstes sim Anr lmr der wisset Ins-It nimmst-«
751'.8. Hosti- Sexmrsturssr km ils-ne Mejeri, og ist«-—
Rkscned sh· vi bar skmfctsp » folgen-le:
ljt llanchvlng metl Ort-h» Pri· 32
·· « Must, « 1.
ljsqsnssq kma snmmc 2.
Neui- er »He- tlc Unsrer for Reserkeddes vi ve.10m.
ogu umher-sur sagt-, m riet hin- ikkc rast-et volle-n
Fejl vesl skpnrnturcm Inm sittmtrmtgede Sich-leih ils-(
Inv- vscsrri scijkummcmles lchL sum brugtc turvute
scpni·;I1----.
JERSILY chFAMIJRY, per li. Il. lltkiclicuksb
Hm z-«1»3«g(-»- Wär-umer Sinkt-, skriv est-r
ilhntrerrtlks leuhsktesn
VEMONT FAM MCMNE co» Sclkows Inn-. VL
. III-s - ·- «
Mtuccspuus o
Fok III-bek- l Witten vtl is transpottekehore sonst-store- Im Mucqu
bis-lu- Axkusiskt su- Zreve til BcUoss Ihn-. Vi«
o o I s s
Fabrscsus Dann1arkshxst0rse.
En fint illustreret Dan111ark:-;!:·:;tor1: for Follcch
IZn In Pilz-»sanLismnsnnsitstuf Ic«slil«1"V..X. liliuL l--;«k N
H I)«.-1jnilsiuudrnjcsst III-«;.-;c·t.-.sli(lt·s:z Hnukt Hin-I n1·-·1 I
t1--rs· Hund«-kli- lklustrnti«n--r. yppssrljsst nsksurtsn lci)-.-s««s-· v
HUI7«7««78"·«1'NXTUHL T ; THUIIIW Uli ltnls«lI-«lsls-r »wer-sur
l:I«1TISZ«l(-r,tr)«kt nie-il lutin:-k«s ,ly;n-r. zum link Papst-. ljik
I«s·."l«-!link.k nt Ununtgirks Eis-Les Skushnp gwnkwm Tuks 71 fix-«
(l»-n kohlslv Tul til visrks Dust-. in(ih(«s·«1tl(—11-Ics («h1isti:2-· 1X"
N««.L""I·j««k!· Furt-IN i il(·t nn-—t !I.t(-rt-.s-«·s·:ml·- Hin-»F Hi lszzzx.
murkki In-(l—hs l««.-1--"«:Ht«r«.-(-·«,x Hist»rics:—lirjnn-. ,
. « I -- » « . . »
Ihm-.- l«ut1-. VIII-L winkt-, Minis, Rohr.
Prxs 1 elegant cg Stærkr lJEnd 84.00.
» . .
. . 7 JY IHS n zssirt ck sntns wa hur Dr nun-: 1 Ums-DE
««-.»-«. Indhmssth »Ah
f UND-« fast i
STIEIUITELFIOITIIIJ Mcklsttrtrtcr er:
Ef:«I:I-.::::.:::I, .NI.«.:::IIIerherrc INin
» IFOTZIIOIIU Montcr
dscf i ,kj:I.III-:—IIIIIIEerIIII P. (!·. Hm
sen, Xusttikraad V. der VII BeI«tI-1fm,
Binnith Rolt Ihinqgnmnd spran
chkcritfcn Da JIIkIenisr unter Band
kIIzIIIiIIzIEvakIIet HIIIIImeL
T
p
«
-
,
«
»
ss ! l II II. ——- Foltethingete N
VVIkreneprckfentationeIIE ForrIIaIm
Sond. phil. Hemran Trick lslcv scr
leken viet til Frøken Emma Adler,
Dauer as ask-de Bankier T. B. Ab
Ler.
Vieler interequ eerr jøpifk Rituå
af Nabbinek Goytein i bennes Hjcm
om Formicdoqen FU. Ug. Til Stepe
Var foruden Ire jødisie Funktionenkr,
Brudevarretö Fotlovere Grogferer B.
T. Acker oq Liverretgsagfører L. Hei
ne, samt Vnweng me Eøstek Profezs
Terms-: Vobr og Brudixonnnenis Sen
as førfie Ægteskab EIIIUID Trier.
lIItIiDDelstrI efter Bielsen afrejste
de nanifte paa en 5 Tage-I- Brnlltxpis:
rejfe til Nordjnllanln
LIAMILY UUcTUR
k. unqu « II-- »
ikr bIImeIs IIIII
WATKINS·
ITANOAKO
REMEDIES
Evar Laut-kann«
OIIik sonsten Im
«IvIl IIIIsIIIIIIssc LI
oIcIIoriuIIIlIIs-,«Iis «
missiIinriIkarr H« « » «
WI ehmmkk m kiII Von-mer«
Hul. as Muts ns
,««VIIeI-tue va Regens-L III-Inm
IUIIo III- alle Engdonnnc IIosMeII
Ieikkr og Tut
Duj- k. XVIII-in- )1--.Il L»
I sspm Si » VII-» - - »Ist
II- special keIIIIceIl
Excaksioa Rates
VII Its-nie i Kraft sm plhvtsrt Insel
xiaa III-imm- oz XorIII Weste-m KJIIIVIIY
wd II··deIII-;I«vnte LIJIIHIIUIVU
«l·r;n«e«1ers’ Mute-Isch- A sstIIstItjun
lIIIlIaIIIIIIoljs, II;(1., TO. til H(
.IIIIIi.
Mudisrn WomlIIIIIII I-k AIIII-I’iI«-I,
lIIIanIIiIII(I.j:4, lIIIL IT. III Zl
.IIII:i.
Xmiiqml kJilIIIssItiiIIIcIl shsmsciä
III-II: Uns-»II,«1.III I«. .l«II.«.
XIIMI s »stlsI« Jlxslus VIII-In S I
Inn-, u stirjnsss .X. Y., ?.t311».
Juli
vIIIIIOII l«lIrI—II-III l-II.I1I«:II«»I- l)--«
n-r«1-O.IIl lLI JxIlL
III-I urllI l««-iIgIIi-, III-Inm,
Mit-II . 1·«-. til l«.0. .IIIlI.
U· l«. « l-J., lzitllIIIInn«, Mil» LI.
LI. Juli
(«. A. II Xlissstinsn Sim l uncjsco
17.ti1.'2·AII1xIHk
AIILMHIIIP l IIIlcsrrIsIIIis c Ism Hist-I
DIILT NIIIL 0 s v for Inw- ell« r and 0
l«s-leglIe(i-er III-des »Is- heim-um« l)(«III
til Billet-Mensch for »·l"lw North
Wesctern I«IIII-«.
—
Urvesager i Danmark bessrges as
Kgi. Daan Bier-Konsul,
Theo. Olsen,
cItIr. « « « - ski-.
wiss Ida m. Snydcr,
Kasse-et sp- Beooklyu satt End
Akt Etat-, steiner
«dI-U sviiwekue vilde Maule Un
delvtes Our-e komm-Hemden. vude
see viere Here lylkeltge dumm-,
seh-e es Don-e, otz III-le De vitde
leque merkte til Viktoria-neue- silb
pe erlan, se Laqeeeeevtek Me virus
Inn III-enge Kate, com de Mist-spei
«tles at sinds-te mis aus Apo
theke-m It ieq set such In des-e
seclcees »sta- sf fee-mis- is
the-sont «Vtmfiteausm,« es its
hat il sit-und tu It satte hat-I Io
dee III Lus. spm hsev sah-us see stis
sei den sieuvuudne delveew ss set
les tu- ue Its-meet at tune
wiss
«Wine of Tatkui« teauleker den nun-ev
lige End og ek et soklmuienve III-»ti
sIIdde Iok Kompet. Text taten-r Inn-»I
fuld, nveblwenoe. for hvvpig, nieset
Inasssi v Imektesuld Manne-IMM, IIeds
cldeII e Nimmt-eh Hut-floh oq thun-not
en et qsvtlliq s» III e Nun-, VI» ums
Inet qu Mensmndenhed, or Ikugiipmmeltqe
Munde-, met chnessdfien « unde: Lioes
met. ten blau-er oiIe III-Indes cer l
atevIs dar vom uirugtbam III at have
Bim.
Ille sont-ehre bar Teller-stiller III
»Nun Iss Entom-«
wIsIesscIIIIIIIII
Elektrisi Bselte
scndcg frit
il alle Manti, III-II ssriver IIl Oecoelbergs
Medical Jnstitutr. Ei. Paul.
Emd Irre-s Nov-I N RU- sII-, IIJNVIH Ist « « « »
vll Ernst den-—- sIIIIIIrIIIw ,.UL-«In· I . - ZU ukky
Inv- Cmts lllUIfs so! Ism. III H-. s I· -"— ·!s.s« qt
Ioklonge bet. Jkke TM «qu III-wem i-! «: :,e ,]-(I.
merke-L
Sau gebt tmn noxm elkktriii Bette chsrden
Deikclbkskq Mit-usw Juftlnux mel- rtk dsatnql n
ins-July er d» its ite « Immo- misdhinsks- Institut-.
Norm-eit-» uq tsmthkknker just-Ide- af bit-« wulstige
etc-km« Ismnh III-Im sit a! b mik- oq qvcctpte den-C
vi«1ts»e:«a hslbskmtve mast. t» nim- »Es-stern
Chsmk Nest« m! arnqsve Tem Zunvkvoxq Luft-,
s-« Im www-lege va es innig usinivcsr E 1·. DIE-s
ksait o« Hinwva Manna-mi- Tel hr ist«-on Innrin
Imagination-. Grases-it kamst-d isyss
um« neu-» Afktcitetm Pakt-only wissens
Livokmih Umringt-may kam-, Its-»
p« s pas yspossmh asminselis coaskkkllt,
m« serv-imst, ss ums-» andre Tuns-kaum
Ist or verd, im ON til sä« soc ssnlner Trt bmm
brrthvek nliolnt Mk as Mist-r Evens-Lim- nl alle
den-, «an behpvek del em- stogk vesdiedxtksrenuoseh
C.ckckicnet.
»Ah i alten Aar, endelig helbredet«.
Tit-kisk1«67u. For t-( Aar cioeastcikctsd-1eg de
fskftk Smamoncr san Hinsesvaqdkh iom -,s»,kk pok
votdte mta wegen Einst-miser- o.. Lsoeti . Je tisode
Zum-m- isknqneu sq blose many-» twi rlsi«- Orte-.
Arg Ist-analka Deren-mut- ovet mut- Rand-Jenaer,
san skq sltiv var ubklvm stillen hvad m unekoq miss.
qu hat bruqk refelbekq Mmml Institute sein-is
Dem-M Veto-nostra sank-mo- U«er, oq w ans-s- mlq
selv soc atm- at vsve Mbc det, og at gen Mit et
vtkd alk. hvad en Man-) tier.
it Mittel fenveo Mk me Ist-oh Ins-I » Derei
u Minos-n for fmsse nde as Te beim-ei en
ent. tetsok ikrw I qu ems- det somit-link »Mein-o
Chemlc Bot-»Mit Wundener spread-:
Heidelbeks Medical Institute.
Fisch »a- uch-m Heim-. st- Muc. Im