Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 12, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Rost state Hieb-sov
MUMMW
·l ll d » 27
. ,,Dan e
,
. e ag , «
12tc Aufg.
Blair Nebr» Fircdag d.sp12. Juni 1903.
Nr. 46.
i
Kæmpemøde iHydePark.
—
s L Stolelnioksquet omkalfatrei.
b
.
( ’ isonitc thlelovforflaq, mod lmillet en
nere af.
Engelsle Blasde bringet udfstlige
Betetningser om et Massen-Ide, der
for-leben afholdies i. Hydepark i Lon
don. J chession dkog Mtdets
500,0000 Deltagere gennem Londons
Hovedgadet til den mægtige Parl.
Man var i politifle Kredfe belavet
paa, at Modet vilde faa en impones
tende Karl-Ren men- ingen havde ven
tet en sIaa tolossal Tilslutnin"g.
Konservative Parlamentsmedlem
mer, fom fka Carlton Klubbens Vin
duer iagttog Processionen, tog i Be
ginn-elfen Sagen gemytligt, men de
kes Gemrstlighed horte op, da Felle
mcengtscn uafbrudt Time efter Time
iveriblev at bølge fovbi i icette Melker
lkakltoleubbens tonfetvative Her
m saa mere og msere beiænleliqe ud,
og hrert Lieblil hortes Bemærlninqer
og Uksbrud som: »Fau: det da aldrig
l?nre? anier Londons samtligsk
Jndbnpnere ind i Hndcpart?« .
At molk-Here hele Den londonstei
Befollninzi formaaede Oppositioneni
vel il!e, men Msdet blev bei støtsie,
man hidtil bar set i Hohe-part Her,
book en bald Million Menneilier find
samlerse i tin!evis, Passcbe Beiegneli
sen set jjiekmeilehau Op- orer Havet
reinste Talernibnnierne fcm Ssnaaøen
Monitcrmrdig No on Orden ber
slere in forit til sidft. Talern D er
bestieg- rcricr i lang cvtlfsissind fta Tri
bunerne. Men bver Gang Talerne
bavbe reitet særlig starr-: Angreb mod
Regel-innern maatte de note en Papie,
indtil Bifaldsraabene, dir da rulleke
som Totden hen over Patien, Var stil
Angrchne ginth specielt bei lon
lrnftig Proseittefclutinn til Sluining
Medic-gez- impek rungenbe og riskant-sc
lig Izu-Esel- Men de flieite Taler-.- nole
kes iike meD ai slaa løs mod Stole
looforflazxeL Te tog cgsaa Regetin
gen-z almindelige Pioli.tit under Be
banrling, on enbvek antiminifisericl
Ytring fand-i lersende Sangbund i
Foesamlinqen Dei viite sig , at
Chamberlain var lige faa lidi popu
lær i Hndeparl som Balfour.
Kong libwdrd var til Siebe i. Hyde
part under Moden Han lom lotende
ind i Perlen i lultet Vogn og iagttog
Foesamlinsgen med stor Opmcerlsnm
bed. Hvorvidt oqsaa nogle af Mini
ftrsene maatte have fundet Anledning
til at inmdegaa inkognito og siudere
Foltestemningen paia non-nieste Hold,
forlyter der intet oni. Men i. hveri
Fald larer det til, at Kæmpemkedet
allerede hat ovet sin Virlning pan
Kabinetiet Balfsour. Eiter sillert For
lydende ital Minifiekiet nemslig vaeke
rede til at cendre og otntalfatte voks
fentlige Panier af StolelovforslageL
--.---.-.-.
Ncoderne Jndbrudstyve«
Alle Virtfomheder sitidet fkem og
wvikler sig —- heller ikke de Herrer
Jnsdbrudsmve vi.l staa tiibage for des
res Tib. Dette bevifer bl. a. en Ot
ganifation, der. indtil for ganske niylig
elsisterede i Paris, og som med ftolt
Selvbevidfthed kaldte sig »Les Saus
Rivaux«, det vil sige, den, vier itte san
korturreres med. Det var en regulæk
Forbrydertlub, der var udrustct med
de mest fuldkomne Jndbkudsredsiaben
Jsckr hat den ved sinse Jndbkud gjort
txt-straft Brug af Dynamiten. Klub
ben kalte bkandt sine Mehlemmer ru
ttmerede Fagmamd af forsiellig Att
saasom Melanikere, Kein-ihm Elek
trotelnilere. Dei mærteligste ved
»Ganz Rivaux« var bog, at den lagde
umaadelig stor Vægt paa Bogholde
riet, og det er fillekt føtste Gang Eri
minalistikens Histprih at man hat fo-«
refundet en Hovedbog, hvori Jndtcegt
og Udgift ved hvett Jnvbtud var op
fett med pinlig Nojagtighed. Ganste
vist hat en saavan Ordenssans ved en
Fortetning af denne Art sine benenn
lige Sider, og »Sans Rivaux« er da
ogsaa bleven et Osser for sin egen
Santvittighedstkdhed i saa Henseens
de, idet Zonen-bogen hat vætet Politiet
en ypperkig Beile-der og spat-et Reiten
de tre Fjetdedele af Arbeit-et ved Un-«
vers-geilen MIen «Sans Rivaux«
mente nu sen Gang ikte at kunne und
vcre et saadant onrhyggeligt bogsprt
Regnstab, og dens Medlemsmer fynes
at have elstet otdneke Forhold, langt
mere end dette sellers plejet at vcere
Tilfældet i Forbrydewetdenen. J hele
Jrsetes Levevis afspejlede de Herrer
denne Trang til Solidaritet. Da Po
litiet opspgte Jnlses Detaifon, et af
Klubbens mete fremkagenlde Meinem
mer, i hans Bolig, bist-e det fig, at
han bcede i en herstabelig Ejendonc,
hvok der var Elevatot, e-"ektrisl Lys
o. s. v·
Deraison band-e dct liebste Rn paa
sta, ban ansaag for at vcrre en suldtnd
korrekt Gentlemam ca Portneren vilke
til at beannde med itle at lntle Be
tjentene ind i hans Lejligbed, ta hanl
var overbcvift om, at net var en Keil-l
tatsse. Teraison knnbe umn iat han«-:
ajort sia ftnltia i neaet ulovliat, men
tse han.
Vetjentene traenate imidlertid allii
surnel ind E, Lejlialticden Deraison var
itte l);e.-1-kn-:, men rco Underfoaelsen
iandt De i Vasrelserne flcre Eltevnlvere,
en Mcrnszkie Nøaler og Dirte samt
flerc Blitdaaser meb Ttmamit. Un:
Verfassean blev afbrnkt ven, at en
elegdnt Oerre traadtc ind. Saasnart
kran i111id!-Irti’-J sit Øje tsaa Betjentene,
finatcke ban. Natnrligoig bleo ban
starpt farfnlat as Bktjentene, ca til
Trcdg sor, at han nte paa Gaben af
fnche flcre Revolverstnd mod sink
Forfølgere, blev han roa til sidft fan
get okl fort til Den nasrnkesle Politi
station. Her viste Vct sin, at den an
hc«’Dte var innen ringestx end sielve
Picesidenten for Fotbmoerllnbben,
han var sie-miser og hed Gripelle.
Lidt uden for Paris havte han en
vrasatia Villa, sont var udftyrset nie-o
den største Lutsus. J hans Laborato:
rinm fandt man Stnelteovne, hvori
de stjaalne Guld- og Sølvsager smal
tedes om, endvidekie var der her alle
re til Fabrikation af Dynamit nnd
rsendige Nebst-aber ca Materialien
J et af Værelfetne var der oplagret
en Mængde stjaakne Sinnller, hvotaf
flete allen-de var omarbsejdede, oa i
Kalt-even fandtes «:t anfeeligt Oplaa
af Dynamit, sont man naturligviz
stkatg Irr-ed største Forsigtiahed fjcetss
nebe.
Gripelle tilstod, at Banden var mei
aet stcett og talrig, oa at den havde
Filialer i alle Frunkkigs starke Vyct
Forbryderne var flog-: not til itte at
operire i Paris, deres Arbejdsfelt var
Pwvinfen De hat-de udplyndret en
Mengde starre Fortsetningek vg Ban
ter i Lyom Marseille, Geni, Bern vg
andre franfte elbcr schweitzisle Btyer.
De ftjaalne Sager og Vatdipapirer
blev bestandig omsatte iUdTandei.
Hidiindtil et det tun lyttedes at faa
atresteret fire af Bandens Mehle-n
mer, deriblandt en dygtig sog bekendt
Elektrotelniter, Louis Breton.
—.--q
Retssag om Aw.
TIERE-uni- Jahns i Sau Fran
ciöcso, en danst Dame, safgik ved Døden
for noqen Tid siden. Hun hat Mer
ladt sig en Snes Tusind Dollars,
og Arven vil blive German-d for en
Reis-sag, idet en af hewdes Wenn-er,
en nngre Nordmand ved Navn Jver
Pkderfen Ulvestad, paasiaar at være
l«erettiget til Størsteparien af Arn-en
isølge mundtligt Testamente, medens
Pubjic Administratot Farnham be
uægter bette.
F Brand has Benuet i Omaha.
O·maha, 11. Juni. J Gaar For
middags Kl. 9 opftod der Jld i et af
Bennetts Udftillingsvinduet paa
Hjttnet af lsth vg Hornes-. Jlden
greb med stor Heftighed om sig i de
lctfængeli Stosser og truede i nogsenj
Tid hele n store Bygninig med such-;
ftændig Odelceggelsq men tilsidst blevj
den dog indsltænlet eftet at have for-!
tæret for ca. 815,000. Aarfagen till
Jldens Oplomst er ubekenvt, men detl
form«csdes, at elektrisie Ledninger hakt
trydset hinanden i Vindwt Politiet(
havde en haatd Tut med at holde den
sammenstimlede Foltemasse botte fm
Bygningen og Brandvæfenets Passa
ger. Adsiillige -l)«ev let sauret af Glas
fra de knaldende Ruder. De fire Vik
duet nd til Hamen Street er fuld
ftcenvig ødelagte, hvorimod Vinduerne
til Mil) Street er i Bszhsoltx Da
Jldcn opdagedes, udbrøo der heutig
vis ingsen Panil blandt de mange
loindelige ,,l!-«etk«3«, Der med start
Fiolkblcdithed tog flinlt fat paa Red
ningsarbejdet under Ledelfe af Direk
tor Salter. Einen af de brændte
Vater, Mr. J. F. Baum, var-derer
Finden til Was-sitt men indrømnier,
at den mutig-cis lan væte ncget
mindre.
Forfulgt Mokdcr skydcr sig seit-.
Ebrach Jud-, 11. Juni. Artlmr
Uan der so-: nunlc Tagt- siken ftp-d
ssn Etekmooer rq fiden bar vcrm
sthrpt forfnlgt, ftpd i Gast sizq selv en
Sinqle nennem Hifktci. Umibdelbart
sfiet Mordet flnqteN Lyonz til Zins
!sene, lwor ter lixk fioen bar Vasret
Isolht mian Flkkwjagt efier ham nf
en Flok oplxidscre Tarni-tm J- Otaar
ppdageciz man bam, nxkn ved at fnre
Incd Farmerne lytterixg bei bam at
und-komme til fin Lukels Hug. Her
ber kmn imidlertio snart omringei.
on da han baute cpgivet sxtfmert Haab
Den FlugL affyredehan Dei drasbenkse
END.
Mcrc Skandale i Washington
Washington, 11. Juni. Undersøs
gelferne anaaaende Befoigselferne i
Poftdeparternentet synez at have straft
sig til Funktionckrerne i Columbindi
stritt-et J Gaar blev nein«!ig James
:Uc.Watt·cn, Seneka-r paa Anditørens
Kontor, arrefterth paa Besiyldning
for at have formeblet BRUNO
753,0s)0. Pcnaem keftod af Depofita
fra Grundejeke, der var villige til at
betale Halvparten af Omtostninqernc
ved Fern-dringet of de Gaker cg Allei
», fcm fortc lang-Es dskrez Ejendocnme.
Bisse Pcnge opbevaredes i et Sepa
raifond nnd-er Watfons Beftyrelfe.
Befvigselsserne syncs at udstrcelte siq
over et Tidsrum af firc Aar. l
Dansk Höjfkolr.
Danebod Hofstle Tyler, Minn»
for hvillen Pastot Thorvald Knudsen
bliver Forstander, bar fasset en stor
Tilbygning med et Taarn, der hat en
Haft-e af 40 Fod sovek Jokden og knn
fes viden om. Taarnet endet med en
Flade, 11——11 Fed, omgivet af et
Bryfwærn, og paa Flaben haver sig
et lille 15 Fod højt Taarn med Lyb
hullet og Svir over, og fra Spirets
Top rager Flsagstangsen højt smsod Sky.
Ca. 74 Fod et der fta Jsorden op til
Flagstangens Anat-. Stolen vil faa
Plads til 60 Elever; der er 2 Stole
stuer, ForedragssaL Forstanderbolig,
Spifestue, Lcefevætelse og 8 Lem
vcerelsser, alt opvarmet med Damp.
Pigesiolen begynder den 16. August.
-—-.-——.
Mehl-e istek Fktmt for »den fkmsktelige
nndkn S nnner«, naar v- bnr Tr. Fowlens
Grimkt of Wild Stmwbcmi i Miser- Natu
rens ipecielle1"ccgcsitiddel for-Maveonder at
cnhvcr Art.
Snesald i Colorada.
» Dienver, Col» 11. Juni. J Gaar
tsaldt der Sne over hele Colorado med
Undtagelse af Sau Louis Ballen.
Snefaldet var meget bettydeligt over»
"Laveta, Tennessee, Marshall og andre»
stetgpasser samt i Leadville og Crip-s
p« Creet Minedistrikter. Arkansasi
hat meget hoj Bank-stand og adskil
Iige Steder er Jernbanesporene bott
styllede.
Mississippi er ubatmhjertig.
St. Louis, 10. Juni. Osmttent to
Trediedele af 'Øst-St. Louis er over
sosmmet med Band fra to til semten
Fod. Fra Sotnedgang i Aftes og
indtit i Morges er elleve Mennestet
bleven Ofre for de ubarmbjertige
Vandntagset, og Tab saa enorme, at
ingen bar vrovet paa at ncevne Tal
Person er stskt paa fast oa rørliq Ei
endont. Sandfvnlig bar der aldriq
før i rette Lands Historie vceret set en
mere tapper og usorfærket Kamp mod
Naturelenssenterne end ken, der bei er
uovist for at isestntte oa frelse Lin
samt rxooe tsjendcm fra den umaadex
tiae Fin«:1weiod.
Flei) Ormareoe Mennestseliv ans-es
fc r tavm Vetsoerne fra Lin-Isi- af ke»
rrscrsvprnttt JZJ Linse er soorloit for-—
founde Hiertcftæienoe Eimer bli
vcr man Birne til, livor man oeiicch
fiq her-« Wem-tote er kenne liort frei
Its-meis- cg Vorn fra Foraslorsnei
lezsstitliqe er ligefrem t:-::1«t«:mt«ne i«
iutint Band-in
Landsnmnd död iArgciitina. ,
Jst-la- det danft Mittede ,,Vitin:« l
fein uotrmmer i Ltnenck Amst, irr d nj
kaufte Fiapiajn O. Jtonbve Deo Was
det hemmende Ittilitærktofpital som»
Følac as en Blodfomisnrinn· ;
Fiaptain Nonbccy som tsni fort!
ist«-T. bleo i 18541 xttiemietlpitimnt i»
DlrtiltcrieL men udtreadte allerede i;
NM af attio Tjirneite cg bleo Laster«
ved det teknifte Selstabs Stole. J
1896 udoandrede ban til Araentina
on var forst ansat ved Jernbaneowi
senet soin Tenner oq Ingeniør, book
paa ban kom i den argentinste Rege
tinacä Tjeneite som mititcer Jngenior
under Matineministeriet; oed sit jovi:
ate, ekstocerdiae Vase-n oq fin ftore
Dtnitiqhed erhrsxrvechonboe sia man-s
ae Venner oq Agtselse i sin nne Stil
limi. J Inititære Krcdse i Argentinn
nnd ban stor Anscelfe, og meqet bem
rselikie Arbeider blev ta oqfaa betro
ere til hatt-Z Overledelse af Martin-:
gen. J 1901 qjorde Nonbce en Reise
til Numpr til Teig i Tjenestcanliqx
innen-, og tog i Tanmark definitiot
Ytistcd sra Herren: der blev da tildelt
ham Afstedspntcnt som staptain
Notwer sidste Arlseide Var Uhka
delsen af det store Arsenai i- Zaiote,
et Arbeit-e, soin han var stærtt mita
get af, da Døden afbrød hans Virt:
sointied. Den afdøde efterlader sig i
Danmart en norsifodt Hufttu.
Hei-man Bangs Brodek död.
Bygmester Win. Bang i Menomi
nee, Mich» dansk as Fødsel og Bro
dek til Forsatteren Hei-man Bang, er
ifølge »Fremad« sunden død i Narbe
den af Byen med et Kuglesaar i Ho
vedeL Alt tyder paa, at han hat be
røoet sig selv Livet. Hvad Grunden
hat væket til Setvmordet, er en kom
plet Gerade. Han var en uscedvanlig
dygtig Mant- og en as de støkste Bittg
ningstontrattots i Øvre Michigan.
Mulig var han i tryttede sinancielle
Omstæn-digheder; men noget bestemt
foreligger itte sderom. Han stildres
som en uatinindelig nobel og tetstafsen
Mand, som attisd, hvor det var mutigt,
var rede til at hjcelpe dem, der meng
te. Han var 44 Aar gammeL bavde
boet i. Menominee i over 25 Aar og
Udlandet.
Tytkerne flagter.
Sovhia, Bulgarien, 11. Juni. —
Landsbyen Enidga i Adrianapel- Di
str«ikiet, bestaaerkde af fem Hund«-de
Hufe, blev den 2. uni ovekfsaldet afl
Bafhi-Bazukker, og hele Befoltningen
med Unsdtagielse af to Hundrede, soni
flygtede, -b«ev nedhugget til fidste
Mand. Byen blev bereitet plyndret.
og Byttet bragt i Sitteer i en
ncerliggende tyrkist Landsby.
Prins Gustav kommen
Stockholm, den 11. Juni. Prins
Gustav, Kronprins af Siverkig og
Norge, hat officielt bekendtgjort, at
han agter at·beføgse Verdensudstillin
gen i St. Louis.
Over Atlantcrhavct i Ball-m.
lfn im Mand«liar iiielkst fis til at
qaa ever Atlanterktacct i Ballon
Dei er den behile inftskiimer Carus
in, der om fort Tid vil forsøae at
kiøre Reisen fm Europa til Amerika
iiked et Triirimii Liiftflib, fniii Nord-Du
Vsrniiett, Leii kslxiidxe lldqiixcsis of
»New Ihr-it .L.er.1ld«, inir ladet Elias-Ic
Gapaim Vi« lliise le:faz.ct af Ger:
siiafeii lilif e Rsc lus.
Zvlas chningcr ftedt til Lwilr.
For nonle Daqu sit-In formik paa
LiJiniitiimriiesKirlegaarkcn i «"-’.ari.s3 cii
stille .Lmititeliql7ed, iDet anas Kiste
lile V flri ritt-It fra ket Inb, livor den
iiidli rti idiq liar Miit hciifat, til Dia
term: ciidelizke Hrilrsked i Faiiiiisebes
anweisen lfRuii re alleriiwriiieskk
Kenner af den afrsøde Var umch
mirs-i
Billidliiikiccren Meimier liar nii
fiildført ret kostbare Mindesiiicrrke
for Diaieren, lwillct man iiuabcr txt
kiiiine fast kiistillet i Tiiilcrilyarizii
Den ntcgct tnlcndc Krisen
Berlin, 11. Juni. »Bei er kun
Amerikanerne, der tilfredssiiller mia«.
Saaleoses skal Fiejser Wilhelm nn«ig
have not-alt sia, oa renne Udialelfe
cirkulerer over alt i militasre Kreder
Fiesferen udialte denne Sætning for
leden rseo en Middaq Minnen med
Ossicerserne fra et af bang Dir-dünng
reai.!1i-:nter. Dei frembæoes i »Tage
blatt«, at Den Projfifke Finangmini
sker Baron kiifkeinbabens Bequ i de
for-merk Siairr er af spseciel Bett-id
ni21a, forDi chiseren nærer saa ftor
Beimdrina for amerikanfk Enerqi oa
israitisk Foretaasonibed,ra Viaoet for
moder, at Hin Maj. ovrrdrager Mi
nister-en størrie Oder-ro til hoig Fuldeiis
anrelse bang amerikanka Jagttagelser
vil occre af scerlig Bset1)«dning.
efier-"a«der Ente og ni Born. Han
havde Livsasfurance for ntellrm
smmo og 814,000.
Dödsfaid.
«Mrs. Fannie M. Wien i San
Francisco, Mr· Vicior Wiens Hu
stru, er afgaaei red Doden efier et
iort "Syg-eleje, 43 Aar gammeL Mrs.
Wren er fodi i Kobenhavn og hat vak
rei i Amerika en Snes Aar. Hun- var
en elstværdig Dame, -og hendeö Hieni«
var et asf de mest populære Samlings
siedet for San Francisoos Dunste.
Dei er sauste fortriniiqt.
New Canada, Minn» 21. Feb.100-2.
Jeg huggede Brandng mine Horn
der var i Saat overalt. Man made-«
de ·1nig til at bruge Waikins’ Betro
Carbo Salve, og jeg købte to Æsser.
Dei er fortrinligt, og jeg vil ikke und
være det. Franck Suchla.
Ruslaud activ i »the far Eas «.
Wien, den 11. Juni. Et Telegram
modtaget i Morges meddeler, at der
herster meget stor Travlhed og Ak
tivitet blandst det russiste Miintær i
Osten. Der medideles om enorme For
øgelfer i den russiste Fla«a«de, osg flete
Skibe ventes fremdeles. Gomissonen
i Port Arthur er ligeledes bleven be
tydelig for-get.
Tyskerne vindck Petroleums
krigen.
Berlin, 11. Juni. Dei er i Dag
konstaters:t, at »Disconto Gesellschaft«
hat faaet Koncession paa 2,000 Arres
Land af det bedste rumænske Petrole
umsdistrikt Paa Vikkaar af, at den
berlinske Bank regulerer de rumænfke
Financer. Den rumcenfk«3 Regering
bar ogfaa looet paa offentlig Bekosts
ning at bygge en Petroleumsledning
fra Gemavoda til Conftanza. Tet
berlinske Firma har vderligere sikret
sig Besiddelfsen as det ftørske Rassina
deri.
Det n1cddeles, at Eierne af Kilrer
ne er hofft utilfredfc med Arrange
meritet m bar iijdqidet Protest til
Koxmex1. Te ønskcr nemlig Tilladelfe
til at stlqe This-:- Usissndchmxe ti!
bvem smn hist-K Nr Inder lden lmjcsje
Pris. Eferne fanorisercr ,,Et.1n:ard
Lil UmnranyC Der bar erkchret sig
willig til at einbring: EBOOK-OTTO i
Petroleutniiland.
ilstandcn i Kinn.
—- ..-— ,
-
T
J Ägina berstet Der cn fprfærdkliq
Itzxcrkmsu fasrlkfk i Prcninsekc
.:·.i!,«-a:sz.1-ff. Macichtesscrlgkr Den-: Hu
strucr Da Born som Zins-er for at Ov
lJplr-I Dcrcs ekvet Liv, ng tiFside sa- ,::r
re siq leo i Elavcrict Til en bestexnt
Tid for at bjcme Singt, DIE-der kn.
Der wilan at ca. I:H,««« blcv faule
LeLs folgt i Martss U A«11«i1. Un
illkcengde is Ist-De of Himszt Man-ge
node met- Maden i Mundw, sxfterat
Hjælpen var bkagt dem.
NR
k
I
n
Sumkt Resultat.
Den nye ensskrlfle Kamrsedamper
»Cedril« har paa fm fvrfte Rszjse ilke
haft en eneste søsya Passagier, fkønt
Beim var megset stormfuldL Dens
Bevcrgelfer er saa rolige, at et Glas
Band, der var .flet til Rand-en, cg
som under hele Reff-Ins stod frit paa
et Vord, ille fkød over med en eneste
Draalm
Blcv kvit siuc Pengr.
X
Or. C J. Parler, JlattesOplræsrcr
i Los Vlngeleåz Cal» siger, at ban
laqde uv 853,l·)00 for Lcegier og
Mediciner til ingcn Mute Han led
If kronisi Dyspepfia og anden Mam
sygdom, og det tog akkurat to Flafker
Kuriko til at helbtede hem. Man-ge
hat givset ud hele Formuer i frage
Ies Forspg paa at genvindie Helbrekem
førensd de begyndte at bruge Dr. Pe
ter’s Kuriko. Sitten efter har de un
stet sig over, hvorfor de ikke tog sin
Tilflugt til kenne «forud. Den er ilke
m Apothekermedicim men scelges til
Forbrugerne gennem Lokalagenter el
ler direkte fra Fabrikanten. Sktiv
til Dr. Peter Fahrnsey, 112—-1.14
So» hoyne Ave» Chicsago, Jll.
86.00— 86.oo —- 6.00. ;
For Rundrejse fra Blqu til Du
luth speciek »Excursiion Rates« 18.
Juni med Tsog herfra Kl. 2,48 Eft«m.
Rsetur fta Duluth 21. Juni. Sol-es
va«gg-on nor-d for Sion City. Dos- ,
belt «Berth« s1.00. Bsenyt denn-e Sei-: ,
lighed. Husk Damm
A. L. Goodrtch, Ticket Ast