Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 21, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MAMÆM
« - « k r kun 81.50 er Aar ang. I
»Danskeren« udkommer hver Tirsdag og Fredag TIrSdags-mdgaved «Da"steren osie p g
Isst IIUO Hist--Iosy
Zlain Nebr» Tirsdag d. 21. April 1903. f — 12te Aarg.
THEHTZL
FkkiftsmFemsked
Koloni.
En emerikqnstOfsieee iKinn standlek
e. Anqreb vaa Among Tuns.
Washington 14. April. En ameri
lansl Epossicers raste Handling og
fornuftige Greb paa en tritifl Situ
ation frelfte forleden de fremmebe
Jndvaanere i Ktvong Tung langs
Cantonflodens sftre Bred fra at falde
i handerne Paa et Komplot, sont op
rindelig var rettet imod det man
shurisie Dynafti. men sont uundgaa
ligt vilde have tulmineret i et Anstel
paa denffremmede Befoltning. Me
dens dette Angrseb afvendtei ved fer
sigtige Forholdsregler, tagne of Ko
mandsr Drate af U. S. S. Montery
med Biltand af de engelfle Kanon
daade »Standpiper« og ,,Bri.ternari«.
den fransie Kanonbaad »Avalanche«
og den tysle Bugserbaad «Shatnenu«,
vides det, at Koalitionen hat getret,
indtil Urolighederne km streetter sig
over flere Provincer, og ofsicielle Un
derretninger tim baade vort Stats- og
Flaadesderartement vi.ser, at reaktio
naere Fcrholdsregler var planlagte af
Rebellerne paa en langt stsrre Skala,
end de ftetnmede Repkæsentanter eller
den linesiste Regering vil Heere ved.
Kontinent-or Drale horte om, at
en Stvrle af Rebeller under Hang
Chunl Ful havde planlagt et Anared
paa Vicetongen og Embedzmcendene
i Canton under en Fest den 28. oa 29.
Januar. Han gjorde Forberedelfer
til at frrkvare Udlcrndingerne. Eu
bevckkinci Ziyile paa Tom Mond
bavde fnexel sig ind i Canton nogle
Dage, frir Jan harte digfe NleedeL on
boldt fis flinlte has li-,;esindede. Da
de fleite Ilklasndinner Vg Reden-femme
ter for kse forslellige Nationer baede
i Sliassteei!, gjoide Trrale sprst For
beredelser til at forsvare denne Bndel
oq at nedlceage Urolighederne der, oa
derpaa underrettede han Konsulaters
ne oa de linefiste Einbedsmamd om
bans Forberedelser og gav Rand til
Komnmncererne paa de einzelle den
tysle en franfle Kanonbaade om For
boldsreqierne,de stulde iagttage, i Til
fælde Sbaineeneen slulde blive anme
ben. Næonte Kommandsrer tilbød
des-es Billand, og Planen dar fulds
fletndig til at mode, hvad der inaatte
paatomme paa Øen eller paa Wandel
J Siedet for nu at bei-ge det hellige
Tempel i det indre af Byen ved Mid
natstide for at ofre Rogelse, forblev
Vieelonaen og hans Emsbedsmaend
trods gamnsel Stil i deres respeltive
»Bei-mens« stærlt bevogtere. Omtring
Vieelongens Vaaning salene var der
sarnlet 4,000 bevæbenede Soldaten
Kl. 7 lutledes Porterne til den indre
By, og Gaderne ryddedes.
Mange arresteresdeö den Nat, hype
iblandt stere Compradoree (Mænd, der
gaar fvran som Stassere), vg flere
store Oplag af Foriynütger tczges i
Hase og Varkfteder i Fong Chun og
Fates ligeøver for Sibameen. Mange
andre Spur as et planlagt Angred op
dagedes, ogEmbedsmcendene var errige
om, at Rebellersne haltde opgivet deres
Plan blot paa Grund af Dralez
Opdagelse og band og de andre frem
mede Kommunidtrers pronrte hand
ling og Forsigttghedsregler. Bisse
Kommandsrer vare enige am at ville
landscktte Soldater fra deres Krisis
skibe, faasnart de saa filre Tegn til
Angreb paa Udleendingerneö Settion.
W—
Bibclen i Stolcrnr.
Bibelens Btug i« de ossentlige Sko
lek i California er bleven fmbudt ved
en Kendelse af Sinken-s Højeftekei.
Domstolen hat erklætei, ai« det er i
Strid med Statens Forfatning at op
læse Stntter af Bibelen i Stoletne,
fer om dem ster, for Undervisningen
besonder.
Seiskevolutioner issä
Sante Dominga Honduras, Nico
ragua, Columbia og Venezuela hat
alle erfaret noget af Revolution i dette
Foraar i mere eller mindre aldorlig
Form, dog uden at tiltrcelte sig videre
Opmcertsomhed fra Omverdenen. For
leden opnaaede Santo Domingos Ne
beller en Stilling Iverst paa vore Dag
blades .Forfide, idet de inedtvg Byen
Santo Domingo. Men der tvivles,
om de tan holde Byen imod Priest
dent Vasquez, som var midlertidig
frsavcerende, mens havedftceden blev
indtagen. Prcsident Vasquez betrug
tes som en .,expert« i revolutioneer
Taltil, ihi det er lnapt et Aar. siden
han felv var NevoluticnisL Vasquez
styrtede Jeminex, som havde styrtei
Heureaux etc. Nu prever General
AleiandroWoz y Gil at styrteBasquez.
Philadelphia Press« stitserer den
revolutioncere Situation i Altwinde
lighed faaledes:
Revolutionshssten i Lansdene Syd
for de forenede Stater synes at viere
rig i Aar. J Columbia fynes Re
volutionem at dcere dzd at lægge sig
paa Grund af Kanalprojeltet og Lei
terne om ,hvad den nye Kongres vil
aste. Der dar nagen Grund for denne
Revolution, da Negeringen ille var
lovlig organisiert Men Revolutio
nifternes nærværende Holding er en
legal Anerlensdelfe af den faltisle Re
gering, og der er Sandfnnlighed for,
at de 810,000,000 Kanalpenge Vil be
virle en fredelig Afaørelse af dercs
Mcllemdærende.
Dei er vanfleliat at forudsig:, Evas
lldialsdei vil blive i Venezusela Ca
ftro ovnaaede sit Einbede i Beannd—:l
sen ded en Revolution, sam ban le
smndte fordi en Tcl af han; Kreaturer
var taane for ubetalte Statte. Han
bled siden ,,valat« daa den Maadr.
fom en Tiltator almindelia valger sig
selv da.i, da lian hat haft Revolution
Paa Haanden si«den. Om han ira!
sig iilbage, lunde Fred maasle gen-od
retth. Forvillinaen nied de fremmeke
Nationer paa Grund af Gældfdøras
maalet lan muliavis resultere i Fre
tens Bevarelie. Dersom dette ster,
og Landet udvilles, vil det blive rigi
og trives.
Ei Mellemvaerensde mellem Brazil
ag· Blolivia var ille af redalutioncer
Natur og snnes at hsave lagt sig. Der
lommer Ryater over Pan-arm om en
alvorlia Revolution i Nicaragua. Mu
ligt Rygtet itle betræftes, men det
modtages sont aansle naiurligi. Re
volutionen i Honduras rapporteres at
aske rasle Fremsiridt, oa at dumme
efter de forflelliae Rygter om deng
Aarsag, maa det anfes rimeligt, om
den aaar frem. Den Mand, som er i
Spidsen for Revolutionen, var valgt
fvm Præsident til at fslge ham, der
er i EmbesdeL Den nyvalgte Prass
dent var forlovet og stulde giftes med
den afgaaende Prcesidenis Dotier, men
efter Balget hævade han Forli-denen
og den- gamle Præsident nagtede at
aftriede, vg- Revolutipnen dlev Isl
gen.
Haiti og den dominibale Republil
ligger næsten i. uvphsrligs Revolution.
De gsr saa for Tiden, og United
States hat ordrei ei Krigsstib dertil
for at vaage over amerikanste Inte
ressen Begrunsdet i daarlige Fachin
delssesmidlers lan Nevolutiioner sofie
vcere i Gang i disse Lande i les-engere
Tid, uden Omverdenen faar Kund
slab derotn. Men det gaar gsraddis
fremsad til det bedre, og Panamala
nalen, fulgt af den mellemtontinentale
Jernbane vil forhaabentlig gsre en
Ende paa disse Revolutioner. Saa
danne Tilfielde, som ledte til nvgle
af disfe Stridighesder, forn det i Hau
duras, vil da tun iunne blive Grund
til Morslab og Kritil.«
,,Dansteren« udgaar 2 Gange agent
lig. 81.50 aarlig. Bude-Nu fett.
F(Z;Jselk’gt Ålllnde om
Deweys Sojr.
Et af de spanskeKtigsskibe hæves
og mauge Stelcttet opdagw
i
l
Amerikanerne vll give de lunlme
ordentlig Begravellr. Spanien-e
Unste- dtm Umlaute .
Manila 13. April. Krigsstfth
Reirm Christina, Admiral Mantij
Flagslib, som blev sind-l i Saul of
Admiral Dewey, hie-pedes i Gem.
Stelettek as eint-vent- 80 Menmsiet
fantes i Stil-cis Skwg. «
El Skelet var stenfynlig as seu«
Ofsicer. Sabelen sandtes mng
ved dets Sire. Der et 15 Hullet ef
ter Bomber i Rean Christinas Slrdgs
een eflek en 8 Tommers Bombe, Tsse
andre mindres Skkoget var i kemcmld
god Tilstand.
Kaptajn Albetlls Counden, fom kom
manderer Cavite Statt-wem kog Hi
fundne Ssmænds Lig i Forvatinz
Han udtalte det Ønsle at gi.ve deck
americanst S-mansdshegrcmelsr.sA
Spanfle residekenlde udtalle imidletkfi
tiansle om, at de maatte blive sent-U
til Spanien, og del et bkeven fort-«
siaael, at Transpotten Sumner befor
dkssk dem til dette Land. «
Der forsøgeg ogsaa paa at hæve de
andre sunlne spanfle Slibe.
Vor nationale Drikkes «
regning. se
Bruaen af allobolboldikie Dritte i
detie Land bar nceften fordoilbci siu
siden 1880, idei den bar iiliaaet fxn
llmsl Galloner pr. cavita til 19,48;
Gsalloner, en Tillagen af Ineth
end 98 «;. Detle er ei af de forsiel i
liae intersiante Fakto, sont »The;
Axnericnn Gasen-« fremfceiter i sin
aarlige Anigivelse as ,,stimuleren'de
Dritte.« J famme Periode bar Bru
gen af Kasse tiltaget lidi over 52 «;,
medens Brugen af Te er afiagei med
ncrsten 48 «.". Dei fulde Beleb, fom
sisdiie Aar beialies for »sii1nulerende
Dritte« var 81,869,098,276 eller
8129,989,281 mere end den gennem
snsiilige aarlige Udgifi i de sidste f
Aar. Per copita Udgifien for Sinnli
lsanser var i 1902 s17.38 for Landesg
79,003,0()0 Jndbygaere eller 4.7Cenii":«
om Daaen. Naar tun z af Bewil
ninaen regsnes som Forbrngere, var
per capikka Udgiften 86932 eller 19
Cenis otn Dagm Naar vi genomm
Dxiailsisdgifien for alle Dritte, faar vi
folgende Resultat:
Allebollsoldige Tritte ...... 81,172,575 235
Jkke alkoholholdige Stimu
limer
nasse ...... cl40,8m,030
Te ....... 39«6l2,011
catao ..... 7.on0.000
—-—--—--— NEWTON
Jale 1002 ................ II.859.090,273
. wol ................ I,273,212,386
,, 1900 ................ 1,228,67l,725
. IM ................. 1.140,897,822
« me 1.177,not,300
Dei tonsumeethe Mai as de 4
lebende M i dei Aar-, som endte
Zo. Juni 1902, var fom feiger:
est-Isme
Mem-» «...... 1,(98,810,304
Ol CVetU ............... 1,801.A75,437
Te ....................... LU,420,115
Spiritusis og Ver ....... 157,2« 6,554
New York Preis ser noget beleg
nende i diöse Tal vg siger:
Moralifter vil i disse Tal se en Asd
varsel imod den raste Fari, vokt Fall
fctier op med heusyn iil Farretnina
vg- andre Assærer, fom frister til Bru
gen as Stimulanser, og dersom de vil
sammeuligne Statt-stillen fra 1901,
da per capita For-beugen af alkoho
liste Dritte var 17.90 med den fra
1902, da Forbeugen var 19.48 Galo
ner, saa vil der blive Kraft i deres
Argument, at vor Driiieeegnings er
forurvligende h-j. Deilleregnsingen
vak bog ikte faa høj 1902 som i 1892.
Stigningen i de sidste ti Aar hat ver
sentlig været iFoebrugen af Bin og
Lil. Dei er interessant at lægge
Mætke til, hvad de officielle Tal vifer,
at der i Panitaar sum 1893forbrugies
Ll·angt meke Spititusosa end i Bel
Esstandöaan Gode Tider, nasat Atbejss
derne hat Arbejde og Fol! hat til
Tsttækkelig Penge, fiimuletet Vin- og
Ølhandlemmedens Fotbrugen af Spi
Hituofa stiget hsjesi i irange Tiber,
Tom fsder Misfotnøjelfr.
i
F Kett-net
f Den sidstr Tid hat veret rig pag
Nimm-. Vi Wink dehokvet qf
sen Dei af dem.
l Johan spillee paa Harpe (Land—
billenkj for at behage og vinde Grin
(Jt1asad).
De engelste Lan-blinder i Jkland
holsdet pas at pakte detes Kusserter og
gste sig fætdige til Aftejse.
Gtover Clevelnnd vg David B. Hill
iommcr fom forlome Sonner hjem til
Feder Demokrati ogs spitgen Hvor
fer den fedede Kale
i
Materfon fom en anden William
sTell spendet Buen og vil Prøve at
Jfkyde Æblet M. Termin) af ExiPræ
Hident Clevelands Hoved.
l
i
!
i
Win. Brynn er Ude at faa sig en
sitøretuk med Damen Democracy i et
sueomobih og det gaai is voldspm,
.usiandseli·q Fast ned imod enAfgrund
hvor de begge vil knuses isnod Steno
ne (Dead isfueg)·
Vrnan paaftaak, at de forskellice
Elementer i det demokratier Parii
ikke kan arbejde samtnen. Minnenpæ
fis Journal menet «anderle«des, idct
den viser os Cleveland med en knntiet
Name i Bryans Øje, Materien ryiker
Bryan i Haaret, oq Bryan truet des-:
begge nted sin Klub, ,,TheCoinmoner«.
Unkel Sam begyndek at grade pag
Panamsakanalem En central-ameri
kanst Kriger fes i Afsiand Unkel
Sam siger til ham: Hor, min unqe
Mand, mens jeg qraver her, stulde jeg
snfle at se RevolutionssForretninaen
undekirnkt for en længere Tid. Han
stottek efter Unkel Sam.
4
Sörgeligt Skæudcri.
New York, As. April. Franklin J.
Feely og Husiru stckndtes i Dag Pan
Gaben, og tnap en Time ester bles
Detes Lig tkukne op of North Niver.
LEgtepatret havde tidligere paa Da
gsen sterndtes i Hjemmet, men gi-! begge
to hjemme fra, hvor Husttuen havde
esterladt en streven Lap, der indehokdt
Amsel om Selvmord. Da Feely Dort
sester kom hjem og læste bette, sprang
shati as Sieb ester Hustruem som han
s insdhentede paa Gadem og her begyndte
sSlæudetiet paany. En Politibetjent
liagde sig imellem; men hewver blev
sHusttuen saa rasen-de, at hun styrtede
s mod Flsvsden og kastede sig i den. Ofe
sblittelig sprang Manden bageftek og
dytkede ndd ester heut-U men« de iom
» begge ind under nogle Bau-de og dras
nebe.
s Formpdct Mord.
Kansas City, 20. April. Mrs. Esther
;Paddect, 20 Aar gammel, blev i Asles I
sdræbt ved at fakde ned paa Ga'den fra
sk. Sal i et »Rooming Honse« her i
Btmy vg bei menoes at vcere et Mord.
Hemde-Z Mund Roy Paddeck og to
andre var til Stede i Veresseh da
Tragen-im fandt Sied, vg flere denkb
ner, at der i Værielset havide vætet
Skændsmaal umiddelbart forud. Po
li«tiet trot, at hun blev kastet eller pas
set usd gennem Vindueh og Monden
et artesteret for Sagens Undersøgelsr.
Jöder —- Skilömisfe.
Washington, 20. April. ,,Jøderne
et langt mere trofaste over for Hjem
og Familie, end vi Kristne er. Jeg
ved itke, hvoraf det kommen men jeg
ved, det er Tilfældet.« Bifkosp Sat
terlee af den episkopale Arke fremkom
i Aftes her i Byien med denne lud-·
talelse i en Prcsdiken over Emnet
,,Skilsmisse«. —- »Mcendene,« fagde
Bistoppem »mister mere og mere Ag
Mscn for Hjemmet og sorger slettere
og flettere for Fsrmisljem der er Sam
fundejs og Cioiliisationens Grund
rsol:d.« »Par« Ægstemamdenses og
Fedreues Skulsote si Bette Land,« ped
blev han« »hvilek Anstatet for det
lave Standpunkt hvotpaa Familiekivet
staat. Hvor Hjemmet itke er fried
helligt, avles vor Titds største For
bandelse —- Skilsmisfe og den lese
Mande, hvokpaa det hellige Ægte-«
stabsløfte indfries. En frygbekig Fare
og vor Tidssakders ststste Onsde er»
Stilsmisfe og Familielivets Spaten-»
Hvis der-te Onde ikbe crfvcerges, vit
Kvinderne i dette Land og hele vor
Folkeftamsme blioe nedværdiget meget
dybt inden halvtredsindstyoe Aar.« »
Myrdek uden videre VarseL
Columbia City, Jud» 20. April.
Albert Coolman, 20 Aar gammel, stob·
og dræbte i Aftes Fran! Stamsmith,
en oel kennst og dygtig Former og
»Juftice of Peace«, i dennes Hjem, 8
Mit herfra. Albert hart-e imcsd Mr.
Stamsmiisbs Ønsse bespgt hans Sied
Datter Misg Prall S—chrader, ca da
lxan senere kom tilbaase for at jage
hende med til et Selssab, næatede Mr.
Stamsmith hende at gan. Efter faa
Ord trat Alberj fin Revolver og af
fyrede to øjebli.kkelia Dræbenbe Stud,
hoorefter han forfvardi. Han eher
søges af hundrcbe Mund.
Farligt Kattebid.
Wem-im Jll» 18. April. Mrs. Ma
ria Pakt af South Battonoille døkse
i Gaar som Folge af et Kattebid.
For to Uger siden blev hun bi.:t i
Haansden af en Kat, medeng hun legede
meb den. Hun blev øjeblitkelig hyfte
risi, og eftek site Dages Forløb 1nifted
hun Forstan·den. Saa begyndte Ar
men at svulme op og blive fort; Psa
tienlen blev svagere og foagere, indtil
hun i Gaar Woc.
Sncstorm i Colotado.
Leadville, Col» 19. April· En af
de værste leizzards i Vinter huserer i.
Lea-dville og Osmegn. Ogsaa fra
Csolorado Springs meldes om en dolo
som Snestorm.
Streife
Appleton, Wis» den 19de
April. Alle Arbefderne i Kimbekley
Fa Clarks fire Papirfabriter i Ast-ple
ton og i« deres site Fabriker i Neenah
streitede i Gaar Aftes. Arbejderne
forlanget bl. a. 60 Timers Arbejde
om Ugen i Stedet for 78 Timer.
chsatte Billctprifer.
En og en Ttedidel Pris fra Sta
tionek paa Nebrasta-Afdelinger af Ch.
St. P. M. ök- Q til Sion City og
Retur i« Dagene 22. og 23. April paa
Grund af Musik-fest Retur 24 April.
Blair, Nebr· O. L. G o o d r i ch.
Agent.
»NORGE«
af StandiniaviamAmerican Line er
afgaet fra Christianssfand med 670
Passageret og stal viere i New York
1. Maj.
) Udtandet
Beskytter Nationalitet.
Berlin, 19. April. ,,Berliner Post«
siget, at de fremrnedspdte i Argentknc1,
fom et af teutonst Herkomst, newliz
Tysisere, Stanvinsavet, Osterrigere,
Svejtsete og Hollændere, visl danne en
Bestyttelfesforening med set Formaal
at opnaa bedre Garantiek for sine Ret
tigheder vg« Interessen En lignende
Forensing er dansnet i Btazilism »Dette
kvil,« figer Post, »bevare den tysie
H Nationalitet.«
»" Histrrifk singt-es i Rom.
» Den innemationale histosäste Kon
greö aabnedes i Tvrsdags i Rom i
Ovetværelfe as det italienste Leimge
par. Veliomsttalen holdtes af Sena
tot Vi«llari, der gentagne Gange heu
tydeve itil de formede Staters for
bsavfende Udvitbing og Fremstridt.
Han sagdc, at de to vcelkdige Magtek.
Ruslanid mod Øst og de forenede Sta
ter mcsd Best, tilsidst vilde tvinge alle
de besteuropæiste Nationer til ast flutte
sig ncermere samtnen
Fra Porto Nico.
San Inan, Portso Rico, 19. April.
Det eksekutkske Raad stadfceftede i et
Mode i Gaar Aftes Roberto Todd til
Mayor for San Juan efter anon
Latimer, som toa Afsied af Form
ningshensyn
Hele Porto Rico er oprørt over de
ftore Unsderflckb og andre Forbrykeb
fer, som er begaaet af be lotale Em
bedsmænd i Bnen Managuez. J Gasck
«errefteredes Byens Mayor, Mateo
Fajardo under Anklage for Bebt-age
rier i Kommunalftyret; flere andre
af de højere Byembesdsmcknd akreftes
redes samtidiqt Under lianende Kla
ssen Fafardo fikrede Kaution rq reiste
Frass tirl San Inan. Guvernør Hunt
bar beordret Præfidrnten for Bvraai
:Vet, Juan Rsioera, til at fungere som
Mayor for M«anaguez.
Julio Monats, en af de anklaqeke
bar ertlceret, at ban vil optrcede som
Statsvidne Da aflcegge Vidnesbnrd
mcsd te anklaaede.
De Officerer, scm er tiltalt for
S«muglina, vil blive retsligt forfulgt,
lfelv om Attorney General Knox nceg
ter at gøre det.
Skuffcdc Fothaabningcr.
De britisie Autoriteter haabede, at
»naat Fred og Orden atter var genop
rettet i Sndafrika, saa dilde der be
anr.«de en ftor Udvandrina dertil fra de
britifte Øer, nten heri er de blevet
førgeligt siussede. Der foregaar qansie
bist for Tiden en stor Udvandring af
Arbejdere fra Storbriisanniem men i.
Siedet for syd.kver gsaar Sttønimcn
vestover til Canada. der nu er det for-«
jættede Land for britiste Smaakaars
foll. Tusinsd paa Tufmsd of Eini
qrawter er i Vinter transporteret fra
England til Canada, og Ssttømrnen
vedvarer fremdeles.
Det eneste rigtigr.
Kronptinsen og Kronprinfessen af
Sachsen vil bringe den ftore Stand-nie,
fom begywdte i December i. Fjot med
Kronprinssessens Flugt med Sprog
læteeen Giron, til Ende ved paany at
gsifte fig. Kronprinsen vil aflægge et
Vespg hos sm frastilie Huftru, og de
vil derefter straks blive gifte paany.
iDe taget dette Stridt for at bevare
.Dynasti-et og for deres Bøtns Skyid.
)
i
i
)
Ei godt Stykke Akbeidr.
London. American Bridge Com
pany bar fuldcndt Opførelsens af 27
smre Broer (Viaducts) paa Uganda
Jeknbanen. Til trods for uhyte Van
sielighcder blev det ftore Arbejde fer
ldiat akkurat i onitonsiraheret Tib, 52
IUgen Kompaniet bar afhændet sin
Fabrik og sine Mastiner frem for at
lfragte dem tilbage til de form. Statu.