Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 17, 1903, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
Kekriigheds og Sitkdigheds Aand,
hvile over hint Hus og alle vore Hufe!
Ovenftaaende et et fmukt Træk af
Fotholdet, der elsisterer mellem Kai
sers-verkl) og vort Moderhus i Rohen
havn. Dette er tun et enkelt Tkæk fta
et enkelt Sied, men er betegnende for
Aanden, der knyttek de mange Diam
nissevikksmäheder samtnen om det feel
les Arnested. Jntet Sted market
man Kætligheden til Kaisekswetth pack
en mere stauende Maade end ved et
Beng i det stønne, lille Museum, der
et knyttet til hin Stiftelse.
J. M a b s e n.
Endelig ovctvundetn
Det var Semdag Estermiddag. En
Badegæst vandrede sra Stranden hen
ad den stille, styggesulde Stovsii.
Det var en Mand i sin trastigste Al
der, og slont hans Haar og Stceg dar
stærtt graasprængt, oiste den hoje, sta
telige Stillelse dog intet Tegn til,
at Aarene havde taget soerligt Paa hain.
Men alligevel gjorde han et trcet Jud
tryt, og hans Blil vidneoe om indre
.Uro.
) Professor Moldau var en Mond
lmed starp Forstand og stor LærdonL
1J vide Kredse var bang Navn kendt og
bøjagtet, og han var stattet overalt paa
Grund as sin Lcrrdom og sit behage
liae Possen
Heller itte mannlede han det, Ver
den Priser, Gods on Penge, men hans
Lios største Lntte«haode hans Huftru
Unsre-L Hendes Lin badde været liegen
nnttin stærlinded Hirn havde haft et
aadent Hierte on en gaomild Haand
for alle, oa sin Mond havde hun dre
ret en trosnst on and Hustru. Deres
eneste Barth en Dræntiq Dreng, der
band-: airset lttrnnd til de stonneste
Forl:.mlniinner, Var dod for tre Aar
siden efter sna Tages Enge-leih
Ved denne Lejlinded toin endnn
starpere frein den eneste Uoverengstenic
n!else, der dar mellem Professoren on
dane- Huitrn. Hirn lngde sin dybe
Einer-te sor Frclsercnz Fod og klam
rede sin i Sorgen tnn saa meget sastere
til Herren. Men Professoren den
starpe Tcrnter, den dill7-estcerte Mand,
der hirtil itte haode spnrgt efter Gub,
lzan tnurrede og git i Rette mer
»Stckbnen«, som havde tnust hans
sidste Hnab. Med Tiden dlev han dog
i nl Fald udoortes roli’gere, oq bang
Hitstru blev endnu inere hnns Et og
Alt. Men med en Tina maaite hun
itte komme; hendesTro paa Kristus og
bendes Kcerligbed til Gud vilde han
itte here noaet om.
Men Guds Aand sogte ogsaa denne
stolte Mund og lom endnu en Gang
need Smertens Stad. Jrene, bang Hu
stru, blev sog, og efter tre Ugers For
lob luttede nun sme Eine, sor itte me
re at aabne dem i denne Verden.
»Erit, sog Gud!« havde hun sagt
og grebet hans Haand »Don alene
san gøre det godt sor Dig og troste
Dia, nnar jeg itte mere er hos Dig.
Her paa hain og folg ham, saa me
des pi der, hvor vj,aldrig stulle stilles,
og hvor vi· altid slulle viere lytkelige.
O, hvor oi da ville love og tatte Dig,
Gild, for alt!«
Hendes Blit var rettet mod Himlen
og som fortlaret.
Professoren forstod hende iste.
Hun gis sra ham og tunde tale om
»Tat«? Kunde hun nogensinde have
elslet dam, som han havde elsket ben
de? Men han sagde intet for ikte at
smerte hende. Forst da hendes Øjne
vare luttede, tog han paa Vei; han ra
sede mod »Stæbnen« i vild Trods.
Sets Maaneder var gaaet, men Eril
Moldau haode ikte saaet Ro· Hans
Venner og Bekendte, som sogte at tro
ste med de almindelige Trostegrunde
og oprnuntrende Adspredelser, unddrog
han sig soa meget som muligt. Vi
denstaben, dvori han for havde fun
det en saa storTIlsredstillelse, blev ham
tot og tom. Han drog nd paa Rei
ser og sogte Hoile, men sandt den itte.
Nu var han kommen til dette sten
ne og meget besogte Badested, lendt for
sit sortrinline Band, som sor fine sten
ne Omgi.oelser. Han havde vceret der
en Uge; inen sledse vare hnns Tonlei
hos den asdode Hastm Holz hun
havde været her! Hun, der var saa
glad ved Seen! Smerten blev me
sten endnu starre. Og hvorved haode
han sortjent en saa haard Lod i Li
vet? Hvotsor stulde han miste de to
kareste, han havde, hustru og Son?
Med saadanne Tanker havde han
begiret sig ind paa Stovstien. Han
havde gaaet lange, og alt var saa stille
den Sendag Estermiddag.
Men pludselig horte hun Sang,
og ved en Bejning as Stien saa han
sox sig en aaben Plads, door der var
samlet en Del Mennester om en diam
stersmyktet Talerstol, paa hvillen der
stod en celdre Mand, sandsynligvis en
Præst Dei var Folt sra den mutig
nende By; de havde foretaget en Up
flugt til den smulle Stop
«Gudstjeneste her i Skooent« teenkte
Professoren og standsede ltdi. »Det
er nett-edit at stynde sig bort.«
Dem vitde gan, da en gammel Fi
sleri pegede paa en Plads ved Stden
as sie·
Moldau syntes, at alle san paa ham,
sog det var, sont han siemmede sig ved
at vende om. Han satte sig verfor
modstraebendr.
Den gamle Fisker med det vejrbidte,
men saa trostyldige Ansigt, kalte Sal
mebogen frem og pegede paa Verset,
som netop blev sunget:
»Den Grund, hvorpaa jeg bygger,
Er Kristus og hans Død.«'
Saaledes lde det gennem Sloven;
saaledes lob det ind i Professorens
Øren og Vierte. Det lød saa ydmygt
og bog saa sillert og trygt. Det havde
ogsaa hans Hustru toenlt og solt.
Han sulkede dybt og horte ille me
get as det sidste Vers. Men da San
gen var endt, begyndte Præsten at
tale. Ogsaa da lod Ordene som salig
Glcrde, og Molchu maatte uvillaarlig
folge Talen.
Hans starpe Forstand havde meget
It indoenoe. For et og andet vilde han
oel ellers have haft et medlidende Smil
ellcr et ironisl Ord. Men den simple,
Infoloine Ptædiken over den snnlende
Peter, som intet andet bavoe tilbage
end det lorte lsonfaldendet »Heru,
frelg wink« oa som Herren Lager op
til fin, den Herre, som er i Gaar og i
Dqu den samme, og som er tilsteoe for
at frelse be snnlenoe, troste de bebt-ve
De —-- oet var Prædilenens Gang —
Jjorde alliqevel et dybt Jndtryl paa
Den lccrre Professor Der var en
Hothd over Taleren og en Kraft i de
knfoloine Ord, som gik dybere og vir
lede mcegtigere end den meft aandrige
Tale, lmn nogensinde havde hort.
Han sad on lyttcde, oq det var,
som borte hast Jrenes Sternum
»Stil« sog Gndl«
Og han mærlede nceppe. at han blev
siddende alene tilbage paa B.cknlen, da
Talen var sluttet.
Nu gil han hen til Præsten og hilste
oaa ham. Hansaabnede her sit Hjerte
for den gamle Ordets Tjener, og de to
kalte lernge sammen. For sprste Gang
haode der i Professor Moldaus Hjerte
beanndt at røre sig en Streng, som
siulbe llinge gennem alle Evigheder i
falig Harmoni.
J de ncermeste Uger var Professoren
en stadig Gast hos Præsten, og hvad
ban der sandt, var en Perle af koste
ligt Beerd.
Da han sorlod Bat-et oa lom hiem,
oar hans forste Gang til sin Huftrug;
Grav. Jdet han lagde en Krans paa
Graveu, sagde han dybt bevreget: z«
»Nu, Jrene, nu har jeg sgrebet Din·
og min Frelsers Heraus-, som Du babj
mig otn, og jeg vil itke mere slipph
nen, men lade ham ssre Ins-g derhen,
book Du og jeg ssulle talke ham i al»
Evighed for al hans Naade og Ker-:
Tigljed." (»Kr. Fbl.«) i
» l
Bøger
til
nedfatte Priser.
Vi hat modtaget mange givde billige
Boger, som ikke er opført i vort Kata
log. Summe lælges til nedsat Pris,
saalænge Oplaget baten Priserrie et
nett·o, og Bogerne sen-des portofrit, til
Oplaget er udsolgt, i den Orden, som
Bestillingerne in«dløber. Sirt-v med
det samtnen, inkden det er for sent.
»Es-gerne beftilles eftet Nummer.
80. 100 Smaastsykter for Biolin. Sam
lede of L. Jastran. 44 Sidek i
» Omslag- Nedsat fra 50 til 25c.
-81. Kristelige Levnedsløb i det 19.
Aarhundrcde ved A. E. L. GroVe
klingmussem Ssogxiepræst i Allerup
oq Davinde. 2. Rælle, indeholder
Luduig Harnis, Sir Hean Hade
lixct oig John Williams. 217 Sider
i Lmsleq. Nebsat til 40cs
82. thriiteliqe Levnedsløb i det nittende
Ltlarlmnnrede ved A. C. L. Ost-ove
Eltastsmnsiem Tredie Rasllo 215
kZidcr i. Lsnislag- Nedsat til itlltx
HE. litiitelige Levnedgløb i ret nittende
Ttlaklynndrede ved A. (5. L. Grotte
Sliakrnnskism 165 Sider i Omslag.
sticht-i til 40c.
H. Orn Forfmaelfen of noglc Bibel
ord- Eii Underiøqelse of Otto
««ic«lle!«. PS Zidcr i On!"sli1q. Neb
fat im 45 til 20c.
LI. Vor Gerte-Z Jesus Christi Vierg
prwoilen. Prccditeiier i Trinitatiss
tiden of Fr. Llrndt Med et Forotd
of Prsdvlt J- Buhl 426 Sider i
Hm las-. Nedfat fra 8 III til Mk.
SC. Blond-i Mennesleæderne paa Ny
i Hebriderne. Missioncer, Dr. Joshn
! Patons Liv og Virkfomheb, udgivet
! ai Pastor Storjolmn. Med Jobn
Patons Portkast oq 11 Illustratio
ner. 2553 Sider i. Osmslag. Neb
sat fra 80 til 25c.
87. Den hellige Nadvere. Vedliges
hordexsewi Kikken as Di. L— Guns,
Dom-prosva 238 Sidet i Oinslag.
Nedfat fra 80 til 40c.
82 Missionsstudier og Krititler ef
tek en Rejse til Indien af Dr· R.
Grundemann, tysl Prale Oversat
af Freketil Nygaard. 217 Sider i
Omslag. Nedsat fra 75 til 25c.
»89. Dei triftelige Liv, Prcedikener over
» Sondags-Telster asf Apostlenes Bre
, ve af E. Mau, Pia-it i Stelletup.
L 378 Sider i Omslag« chsat fra
.«81.40 til 25c.
90. Randecm Sorg og Sorgens Naade,
Predilenet af Vilhelm Bittedal,
Sognepræst for Ryslinge Wenig
hed. Preditener paa alle Kitte
aarets Son- og Helligdage foruden
8 Doublet Predilenen 1., 2. 1104
Sitzen Nebsat fra 8420 til s1.60.
91. Kristoffer Vallendorf og Hause
aterne. Historist Sluespil i fem
Handlinger afsMagdalene Ihm-elen
194 Sitzen Nedsat fta 8100 til
. 20c.
92. Guds Naade, Tonler i stille Ti
mer af S. M. Hostie-nd 95 Sider
i Omslag. Nedsat fra 60c. til 20c.
93. Georg Washington-s chned ved
Kriltion Ostergaard· Hovedsagelig
eftet Edword Eweretts »Life osf
"W«asl)ington«. 84 Sider i Omslag.
Nedsat fra 40 til ch.
94. Kristelige Smaaityller of Es .
med Forord af NEW: Asschenfeldt
Hausen. 81 Sider i Omsla·q. Neb
sat fra 80 til 10c.
95. Sand Fornuft ellck John Plov
mands Forelæsninger af E. H.
Spurgeon. 200 Sider i Omsalg.
Nedsat fta 70 til 40c.
96. Sjælelckte, en populær Fremltil
ling as N. J. Not-kund. 146 Sider
i Omslagi Nedsast fra 80 til 40c.
97· Moemonerne, deres Profet, del-es
Stat og bete-s Religion, af Dr. Mo
riz Buch, oversat fra Tyst. 188 Si
dcr i Omslag. Nedsat fka 60 til
25c.
98. Danmakts Bovehals. En Roman
fra gamle Dage af Vilhelm Oster
gaard. 462 sSider i Osmslag. Neb
fat fta PLSO til 75c.
99. Grænsetne for den religiøse Tant
ning. Bampton Leetures as Hen
ty Longueville Mantel. Eiter Ori- z
ginalens 5te Udgave paa Danst ved
N. Teism 289 Sidek i. Omsiag.t
Nedsat fra 81.20 til 50c. !
100 Fort-g til en loet Fortlaring over
St. Johannes Aasbenbaring af Ot
to Moller. 348 Sider i Omslag·
Nedsat fra 82.00 til 81.20.
101 Engelste, stotste og irer Folte
fange og Melodien famlede og nd
satte for Pianofotte asf A.P. Berg
gteeni Anden, meget For-gebe Ub
gave. Jndeholdet 125 Sange. Red
sat fta 81.50 til 80e.
l J
102 Din Konge kommen En Advents
betragtning gennem fi7.-ePrcet-ike:ieri
af A. Anderien Sogneprcest. 87’
Sider i Omslag. Nedfat fra 40
til 20c.
103 Mennestets Son. E«vangelieop
fattelfernes Enhed. Fremftillet i
Grundtrwk a«f A. Andersem 253
Sider i Omslag. Nedsat fra 81.40
til 80c.
105 Politik og Kristendsom, en lille
Lejlighedsbettagtning af Otto
Meilen 81 Sider i Omslag. Neb
sat fra 15 til 10c.
106 Om Borneftolen. En Efterladt
Afhanvling af stiften Millelsen
Kold, udgivet af Harald Holm.
96 Sider i Omslag. Nedsat fra
40 til 20c·
107. Marcus-Evan(ieliets Opfattelse
afHerkens Liv, frenistillet i Grund
træt af Ameisen Sognepræst
310 Sider i Omslag· Neosat fra
81.40 til 80c
108. Lucas Evanqeliets Opfattelfe af
Herrens Liv, fremitillet i Grund
trcel af As Anders-km Sognepræsi.
251 Sider i Omslag. Nedsat fra
8140 til 80c.
109. Johannes Evanxieliets Lpfattelse
afHerrens Liv, fremstillet i Grund
iræk af A sklndeifen,Soq:1epræst—
2;7 Sioer i Omslcig. Nedsat fra
kiäi 40 til lec
110. En Liarfels Rost i Danmarks
Skuinrinq, af Vilhelm Bittedal
71 Sider i. O-n1flag. Neosat fra
40 til 2s)c.
111. Hvad er Einblick-? Ei Jndloeg
i. Vore Daqes Trosstrid, af Fiede
rik Jungersem 228 Sider i Om
slag. Nedsat fra S1.20 til 60c.
112. Minde om S. M. Sørenfen,
Katelet i Kege. Død den 4de April
1878. Ved Freverit Jungersen.
128 Sider i. Omslag. Nedsat fra
60c. til 20c.
11.':’-. Mads Hausen, en Levnetsteg
ning of Peder R. Moller, med en
Eftetfkrift af C. Ploug. 79 Sidet
i Omslag. Nedsat fra 35 til 20c.
115« Til Forfvar for Kristentroens
Sandhed. En Haandsrækning for
Lægfolk, af Fiederil Jungerfen,
Præst ved KobenhavnsValgmenig
heb. 109 Sider i O-mslag. Neb
sat fra 40 til 50c.
116. Foredtag og Opstegnelfer af N.
J. Termansen. Med et Forord
af Ludvig Schrøder. 99 Sider i
Omslag. Nedsat fra 40 til 20c.
sum-h cum. Publ. heut-.
blast-. naht-.
Elcktrifk Bælte
sendcs frit
til alle Maul-, sum sirwcr til Heidelberg
Medical Institut-, St. Paus.
Ernd Tores Neun » Adresse, tubclmi fknspet II It
vit fcnds dem fort: i:"gc,,E1-sitro El«s111ii«B-i· Id
cn Erme- Udgth for a.».«. D : Wut-r Duin It
sormfngs Iet. Um Wqu nopvcnvigt at sent Its
man cr.
x « Hssslixks »
xXNNTXILFTTåJ XX .
« -""-x». » « :.. N«««« «
Z Dtxzv II M M J X
’- ist«-zäqu -x( · - s , - «
» OF «-· J.
SI« —’-» Xs «
X« TH-.I:-«I Y «
- - N Its . s .
- - Wxsrxs es
- - - is ; »
Sna godt sum nogct klein-ist Baslik chrdnL
Heinribng Mcksrux Institut, mei- ns next-tot at
HWJML is: xssst nxs fus m warst-s mismrinils Inst-ists
ijmsstixu u W h;i-(sk.x«n«1 Jnnnrisi as Dit( .»Ilisc
mir-i- nsquer " ssr m l- ins m use-resi- den«-O
1-s-1x-s«-si-4 h ilncwsicns Umst. Jst tm-- »L5·'o-!ti·o«
N; mi-; Aas-F Hl Hinqu Dsm Zum-Irr is( Musik«
I— ssoium«-»Wi-Mxrxtoc-«11im.«s«:w»ti,:s-..-, LIA
Yssm n1 Entkft rniiu !I.kk.11111.«.t"11. TM l1sXImvNT mnklgk
!Iim-umanomk, Urahn-irrt Lan-und ist-j
qk«, nennt-ILtsskckftklsc Bin-icon ti-, usw«-d
Wvgkmfh Nnkcstmvomask, VII-tm Mam
oq .IIio-soiimonkktitte, um«-iman L-«I»rtketf-,
tat-I Nin-Kraft tm mai-ne andre Instit-Innoc
Tir is Her-» sm c«« til ws sm« i«--ss1 Tfsst Midn
xusrszxmct usw-Un suk as Null-T Ei .m. s - H alle
J«m. »Is( ist-our N: mi- flusxs Hist sk- LssrssniddsL
LI UIHUTU
«Lcd i mtannr, rndklixx ljcllsredej«.
.-i«» «1N 1.I-:-. Istsr ls Au "- w: sinnt-D zeg PG
CARL I- tut-sur Ihm IN U« 1).H!1-«s, usnz ins :- fisk
.1 tmvse
As Jst-en
»Im-s mn Ikstsnsn Gusseru-V t.. UIPM .
Zins «-1 1«s.’.s.. N- n II Ihn-« mm».«t1-«’
koq 1!H".'---’s. H Unsi- nn- 1 sn .. wwny
s-11·:I Ut-« us! 1:’ di. drin-! s » ;.-; v. Jzokz mig.
.(-( this lunqr mj »Ich H XW Drmi J Imtmls Grund-«
! nnihs LIMin nis. u1ir!-s.1--U«».«:. i-; : i( ALTER-III
Mrs fu« Mkspnt Tuns Wunser m nt :«.r« still Q
Miki n:t· Uns-W H: Mdnrs up
cz -k «.!(-.1-Lt««t sum-s ilh«»w-n«1"1.stu, rsnss rr Tkkkd
·« n, Phurinm Hr f1««-« sah-» u- Z- ist-»An m
JHFUIBT
edit-.
V
Umst- Ti«-!HH7-11HTuqcsstu Fu fsum ’
Chumc Beut-« n"1:· Nmm Mu- E l Id. «.""
Heidelberg Medical Institute-,
Filth and koberts Streits-. ST: fAUL WIN·
Fuit i Masiruis micr til Motivnvo., II.DLI.,
lIvor tscr ck fkugtbak fort Iokdvundpaa Untier If
sen-, der nfkaitrk svaskc Molinqrtz iadbcfattet s
lom. Fokmcffcliqt Band paa 104930 Fed.
Kul. Kryaturcr fobtrs lun mute- scx Use-r ot
Ljisrt Akkteriimor fnlucs til ClgupPkthn Bieitt
I75,000 Arn-O Land og insthllßarw and ist?
12 Toll» Guts-taub ju- 4 ti 7 «- .pr.Arte.
dopnestead Land i Zimljcdm 9,000 Meinean
un i C. u.-.t::ct· Sundcsteiutma. Stein me- Kuts
nquwss »in-k.
. ka · —’-.":-’-·Z-ff « , « - .
usw«-tax s. usu» sus- 131 u sau- st» um«-. »
(.Vvot læstc Te dctte Avertisieweat?)
Tslc . the schuld-. oft-—
ROCRY MCUNTAID m
Mode only by Muts-ou »
eine c0.. Muts-ov, Wis· .
las-p- ymt well. DI- —
mark cui on ezch
Pries» s; espec- Nov
. in Ip« U. Akt-syst Im —
(-.·»..«--.-.- tan- Azst Hm cis-Instit
Kkiftcligt
donfk Fællcsforbund
Folgende Ler of den indre Miss
srong Fonnand, Post. Fr. Zeutben, er
jo egentlig en Boganmeldelfe; men de
giver Jndblit i. noget dethjemnre, som
not tan interegfere og her-obre Ogs
san derltjemme er de med i Losningen
af Ardejderspømsmaalet, oq Der f1)::eg,
fom ,..5tristeliqt danft Fællezforlan
er det paa en saure ftøn on rings-kurs
sig Munde
,,.8tristeliat Dagblnd« bar nnmodct
misc( om at antnclde en lille Bog, lwis
fuldftændige Titel er ,,.ltris!eläkrt darrst
Fallesforbnnd for Arbejdggivere oo
Arbejdcrr. Tillugeblit og Fremdlit
nf P. C. Tyeljcer. st. d. F.5 Op
rindelse oq lldvilling aennem 4 Aar
samt de tg Fremt idsorsqaveU l
Bogen indelklo der W Sidet oq er
udlommen paa ,,thyt danst Einklan ;
Jeg mangler nu imidlertid Lejlig-«
hed og Tid til grundigt at sætte migl
ind i de deri omhandlede Sankt og
SporgsmaaL Jeg vil derka indstrcrw
le mig til overfor dem af »Krifteliat»
Ddgblad«s Letztere, hvem det lan in-1
teressere at hore min Mening, at ud-j
tale, hoorfor ieq holder af »Kristeligt"
dansi Fellesforbund.«
Forst holder jeg of det, fordi det
itte som Socialisterne sinkt, ot Reli
gionen et en Privatsag, men vil hellige
hele sin Vittfomhed ved Guds Ord
og Bon; fordi det gaar ud fra, at
»hvis Herren itte bygger Hirsch ar
bejder ngningsfolkene forgceves.«
Dernæft holder jeg af det, fordi
Fokbundet i Modfcetnlng til Fagfor
eni.ngetne, der letter Arbeidsgivere og
Arbejdere if Strid med hinanden, vil
Fred mellem disfe to Pastet. Det vil,
at Arbejdsgivere og Arbejdeke itle stal
modarbejde hinanden, men samarbejde.
Dernceft holder jeg af Forbundet,
sordi det vil hævde Feihed i Modscet
ning til det socialiftiste Tyranni. Og
book trænger vor Arbejdsftand itle til
Frigsrelse fra det Jærnaag, hvorunder
mange bar sultetl
Endelig holder jeg af Forbundet,
fordi det hat udvist et stærlt Mod. Det
hat haft baade de egentlige Soeialister
og Käthedersocialisterne imod sig og
haft meget faa Venner, der ststtede det,
thi den krislne Menighed i Danmarl
hat langtfta stottet Fotbundet, sorn
sden burdr. Det hat haft Mod til at
gau imod vor Tids vældtgste Stor
magt, Socialismen, og hat som Her
tens Tjener Es. 63 kunnet undre sig
over, at der itle var nagen, der holdt
med det. Fra ingen anden Side ber
i Danrnart er der med saodan Kraft
gjort Modftand mod Socialismem
Jeg vil derfor opfordre dette Bleib-Hi
Lesere til at gore siq betendt med detl
foteliggende Tilbageblit og Fremdlik’
for at faa at vtde bande, lwad For
bundet hat udtettet, og hvad det vil
udrette. Og jeg vil opfordre baade
Arbejdsgivere og Arbejdere til at træde
ind i Forbundet.
Jeg hat itte blot fra Modstandekes
og Fjenders men ogfaa fra Venners
Stde hsrt forslellige Anker over Adel-(
sen og Stytelfen of Forbundet. Den
Mande, paa hoilten Venner bedtt vtl
tunne afhjælpe de mullge Mangler og
faa de mulige Fell i Styrelsen rettede,
er ved at gaa ind i Forbundet og blive
Medlemnrer deraf. Deeigennem vil de
kunne gsre dereö Jrsdflydelse galdende
paa Ledelsen
Men ille sandt, allerede det frnulle
Nava: Kristeligt dansi Fallesfokbund
for Arbejdsgweee og Arbejdere maa
sige alle Guds Born, at bek er en
som vi maa bede fort Forbundet
tSonFr baade det triftelige og det danste
Flog og Mit-ge Frei-Islaqu Falles
stqgetl Diese tte Ing elstee vi
« Feederit Zeutheen
k- yW
met-us Saum samt di im iusd Nkkkk !
fel, hvis du bar en Fasse· a Dr. Thomas«
Etleenic Oil i Hufei. Tsieblikkelia LindtisiJ
ai Bin-Wann Kniefaay Fokotidninget, Tit-«
Elbe ei euhoek Akt. l
Udtundnc et de gamle Dage.
Unundne er de gamle Dage
Som Fleder i det store Han,
Og hvoe siq hviler nu den svage,
Der fandt den stætke og sin Grav.
Men lovet være Himlens Gub,
Den ædlcs Akt døt aldrig ud!
Mem-Graden Iaftes,V11qgen gynaer
Lq Liv udsletter Deian Spot;
fSaa immer sig fgen forynger
Hver ædel Slægt i Syd Og Nord, ;
Og Mindet som Guds Mistundhed
Forvlanter sig i tufmd Led.
Saa lud dervaa us Snn da feste,
XIV-w Ædle tnlde Livsets Lysi.
Ja, lad og icempe msed de bcdsfe
Qg vove kælt mod Død en Dyst.
At but-e den og Graden trods
Etat medGudåHjcelp og lykkes os.
N F.c G r u n d i v i g.
—-— - ——-«·Ok—
Kvittering
for Garn-til Past. F. C. J. Millcr
Unstot C. O. Jenseit, Rarine, Wis. . ZMO
Bast. J. Mattustetk Cokdova, Nebr. :: 00
Web Posi. N. Bemien, Iuredo, Mo. 7.50«
anders Motten Tanuebkog, Nebr . IJO
Bnst .3 N. Jecfils, Nemah, Wis . tm» SM)
Jau. s20.50
»Hm-ed bringet Pastot F. E. J. Millek vg»
Familie deren hiertelige Tat m de kaske Nive ’
re nnd anke om Her-eng tige Velsignelse til
Iem alle. ankn- Bkch, studieren !
- - « « Use-, Ins-« ot· mon- lind-misse
nw Essai-C besass-« u « u sog Ins-Ist
spat-lim- sum Is- holt-Mo
MWEU US Uliksllsslls.
« - non-»ne- Iun muss- s si- suast mass-D
ins-w - Vom-- Miete Im is« and-W Ist-I
- um s-- « siprlstlgv Mann-I
Molkcscs Anschlle
«- U Its Its-« · - IIIW Tot-L
»Dansieren« udgaar 2 Gange agent
sig. 8150 aarli.g. Witwe-Nin frit.
Mit »
scz-"4-F«,«"stquwww-M » ZEFHUHW
's. s!«-·’-«s « -« ’
ts L f
xk
,
y«
) MZELCED use-mos- okoso «
«th· MU« :
cARL FlscHERiQANsENs 0 ZE
Hs OM AMERIKA »g- z
er uikommen paa BRENTANOS For-lag New York. T-F
Pris Szoo smulct indbunden. Bestilljnger modtages Es :
JUS paa dette Blads Kontor. Agenter Inst-es JU- ZEIT
j. P. Halm, 119, smith St» Pekth Amboy, N. J., ek General-Ach Z?
for Bogen. .
WUJZH » »o» . » sY
· AXUULAFMMU« r
« «pFIkaD«»-kajllk7-MMIQ T« s "-«W.U,J««s«s-s-1.s—s-s-s-sQÆM v ".
» pccialifter fra Dr. Dassetts Medikal Institute got det
storstc Tilbud, iom nogeniinde er hart om fki Behand
ling as net-Das Everkkelse, Varicoccle og Tisfue Atro
plm Tettc er drt absolut førfte Tilbud om fri Behand
ling fr-1 drnne Institution, der hat« vkrret etablerrt i 30 Aar.
Dr anjctts Behaudling er —- som Tusinder af l)clbredcde
vcd mtcst CkspcsrinusnL Den gnar til Engdommens Nod
og hclbrcder hurtiqt. Dennc Vtslmndling frier stmks fra en
lwcsr Fonle as mastløsbeo, Melantoli, svækket Hutommelfe og M
nrdslanct Humor. — En luvformfg Garanti givcs for Hclbredelse i ethvekt
Tilfældc. Jngm Mond vrd sin sunde Fornuft vil nægfe sig selv Leilighcden
til at faa demu- vaebrlmndling fra den storfte Specialist i disse Syqdommtz
Ver-den nugknjindc hat teuer. — Voger frit paa Forlangende. Adresse:
Ic. Zassett Man-nat lnsmuuz U sassett Aus-ding· l2s clakk st» Mich-a
sTEELPSIIs
BIWEM
MS sum-w Haus cveamuens.. Iso stylos ""«F;0Y«JZM«
sold by All sann-Ists
26 Mo st» »s» not
EZTEIBMMK sfkcl PEI co
1«’m« Sale by lMxtsn l«(«m. Puls-« H()1-sk:.llesir, Nein-.
Werk-. VII-dem U. I.
MXSÆVÆBPÅAWHFÆMMB ÆWWW«BW-MPWN-LX
MW prs MM
Rand, McNallv E (’,».’.s4 celabmnsci in(1s-)c(-,(1 csounty uml ruilrmui Pol-inst
Mkmsiunl Shjp1)·-rs·(;ni(ie- Priee Pach, any state or ti-rri(0ky, Mc
Rand. M(-N«1!y Fk (’0.’.·x lnsvissml United statt-H and World Illqu site
Esisx46itnsl1sss. Prjm III-M
stankonks an oftlm ll slv l«-sn(i. lmsikxnecl to jlluslkitte the 01sl Not-l
New 'l’s-s«nnent. l’hy.s(i(-«l sammt-s km- qtute zirononncoC Tkug
is tlsis bis-« mnp uf l'.il»ssi:iuo and a(lj-ic(-nt Lisirjmry sol - at a los
prim, UNDan jin-h A. Fluch huck, on (-, immun rullers, MIs;
in "l)mm n(1"(-iN-· RGO
« DAlell LUTlL PUBL. ll()Uks’l·J. Musik Nebr.
CMFPMPBHXWMW
HEFT-Pf
-v«
( «
«Wk5ks