Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 17, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ies- sisto Hin-Zugv
UnschcU«
« tu n 81.50 per Vorgang.
,Danfkeren kostet
ff , ,. ..
Jfr edaasEjldgax c. «
» Cirsdag og Fredag
»Danskeren« udkommcr hu r
«12teAarg.
Blum Nebr» Fsrcdag d 17. April 19»:z.
TJEL :31).
Nationalinusæet paa
Frederiksborg Slot.
1878 — s. Amt — 1903.
FrederilJborg, erd-1g.
Vers lgL Reslrilzt ask- .April 18"8
speettedes Det nationalhtstorisle Mu
seeum pna Frederitsborg Slot, i hvis
historie det saaledes Sondag den k.
U. var en Martedag. Osm end ilte
Ioget scerligt foranstalledes i Unles
ning af dctte 25 Aars Jubilæum, hat
sdet bog Krav paa Omtole, al den
Stirn-d Jubilaren hsrer til det danstc
Iolks Liestem
Hvad der sprer til, at Slottet n«.
staat sont et Monument over Dan
Inarts Minder, oil det vcere paa tin
IIbe at dvoele ded, og di stal dersor
« fedensor tortelig onitale disse Begi
detheder.
— —- Stor var Sorgen i vort Fall,
da Irederit den Syoendes stolte Kon
get-org i Dagene den 17. og 18. Dec.«
1859 gil ov i Lan-. Saa stok soltes
Ulyllen, at den ssrte til Dach. »
J Januar Macmed 1860 udsendxc
A. W.Moltle, H. stkoesoed, Johnsen, -
J. P. Trop, C. A. Brobera, J. J. NO
Worsaae og L. P. Holmblad en Ov
sorsdsrinn til alle dansleMcend og Kot-:
der, em at nde deres Bidtag til Slot- ’
tetg Genopforelse. Frevele den So
oende teanede sig soc 100000 Ringas i
let — oJ derived var Grundkn lag.«. l
Bau Kongens Begcerina bavde davor l
tende Professor MelvabL der blev ud
ntevstt til Vyantngginspeltør indnivct
sit Skon over, hvad der vilde medgmi
til Foreta endet og Arbeit-et stred rast
see-nnd- J November 1861 oprett
des en Foreniwz blos-«- Mcml det var
at sremnke Samvirten mellem Kunst«
og HaandmrL og denne foronstalte
Be Borrlodning as vollste Kunstflidg
sogen faa Overstudet lunde anventeså
til Fredekilsborsn
Sno Fjerdingaar esler den oven
mevnte Jndbydelse lunde Slotgtirlen
—- den 28. August 1864 —- indv·ies,
hoillet flete med sior Hoftideltghed.
Derpaa toq man sal paa Rosen ogRid
deesalen, on i 1875 stod Slotiets Ydie
i den gamle Stiftelsr. Under Kittenä
Udsmylning stantede Kaptnjm Brim
ger Carl Jaeobsen Carl Blochs betend
te 23 Malerin as Jesu Lio —- ei
Savr. der estersulgtes as en weget be
tydelig. Tet var i 1877, at Jakob
sen stcenlede 200,000 Kr. til Restaure-«
ringen as Kongeslsien in o d, at
Slottet blev bestemt til
nationalhistorist Muste
u m.
Forstellige planlagte Arbejder i
Retntng as at indrette Slottet, faule
des at det som ssr tunde blive Volin
sor Landets Klingen maatte hortsalde
da Jacobsens Plan den 25. Maj 1877
klev vedtaget. Den ncevnte Gaves
Forudscetn ng var den, at Kongeslojen
seemtidigt stulde anvendeö dels til
Festlolale ved store Heitideligheder i
songehuseh del-I til Anbringelse as et
nationalhisiorist Museum, der ,,ved
den malende og bildende Kunstö chelv
sur-de levendegsre Foresttlltnger om
distige Beqioensheder og bertmte Per
ser-er sra Valdemarerneö Tid til vore
Dage«. Senere sostsatte Jan-losem at
10,000 Kr. as Neuling-Sondern samt
Mdelen as Renterne as et as ham
senlet Bei-b paa I Million- Kr. nar
Isg stulde enden-des til Musceets Op
rettelse og Suppleeing. Musceet ov
teitedei asltsaa, sont sagt, den 5. Aper
M.
Samtidig med, Jst Arbejdet paa
Konseslpjen stred srenmd, haode man
Domartsomheden henvendt paa at
fasse Kunstvletterne til det vordende
Museum Man modtog monge Ga-·
»Der og giorde mange Bestiklinyen
Dei var so Jacobsens Tonle, at der
tm Slottet tlle alene stulde samleb
seist-tote sing as htstotisi Beerd
m tm swnei tte lnnde nasse-»
-stendommens Jndfsrelse i Danmask
4
U siopi.ek. Sorn alt sagt ophobedsz
fig mange lostbareSager, og man sten
nede, at Kongefløjen itte var tilftrcrt—
lelig til Optagelse af alle de tilde-je
bragte Statte. Resolut ydede Jakob
fen en ny Gave paa 200,000 Kr» hvor
ved — under famme Fotudfætning,
soni ledsagede den sprste —- Prinfesse
fløjen lunsde istandfcettes. Bed th.
Resolution af 13.0ltober1880 inddro
ges ogiaa denne Del af Slottet under
Mufceet, fom derpasa udvidedes til at
stulle »danne et Hjetnsted for vcetkende
og meke ontfattende Fremssttllinget af
fædkelandshistorisle Minder fra Kri
til den nyere Tid". J 1881 tog Op
stilkingen af de indsamlede Genstande
sin Begyndelse i Kongeflsjem og Lolas
lerne aabnetdes samme Aar.
25 Aar efter Slottets Brand, den
17. December 1884, blev det ovetle
veret Jndenriggministeriet som fak
digt. FItft i 1893 fuldendtes Vettel
sekne paa 3. Sal.
— —- Det nylig udlomne Katang
oplyfek, at da Slottet i 1887 meo
Undtagelfe af Værelsekne i sverfte Eta
ge af Kongeflpjen og Prinfesseflpjen
stod fætdigt, var Udgifterne lohne op
til 1,801,875 Kr. 68 Dre, hvoraf
Behagen Kaptajm Dr. phil. J. S.
Jacobsen alene hat udredet 568,011
Kr. 98 Økr. Uvaifterne til Musceet
udtedes af Carlsbergfonden, der anr
lia nder 35,000 Kr. samt Ansdel i
Brngaeriet Gl. Catlsbetgs Overflurs.
Mange Mit-nd skyldes Tat for det nd
kettede Arbeide. ikte Muscketg Beitr-rel
se. Vi flal imidlertid ille her ncevne
Navne.
Det bar kostet manae Penae at reife
Freieritgborg Slot oa indrette dets
Musik-um, fom nn aatlia bespaes ai
m. .'.t(),0s)0 Menneflet Men deroppc
i Nordfjcrlland eies jo ogsaa et Slot
oni hviltet Hauch fang:
Tejliqt Slot med alimtende Floh
Aldrig i Norden din Liae man san
Jssen du ftralte mod Himlen den
høje,
Faden du vasted i Bølgen den blaa.
W.
For Skandinaver.
Miles Citn, Mont» 14. April
Ronqresmand John Lin-d og C. J.
Itvanfon as Minnesotsa samt M. L.
For af Snd Dakota afrejfte i. Gaar frct
Miles City for at udspge en for-belast
tig Landstrcktning ved Yellotvstone Ri:
ver for en Koloni af standiniaviste
Jndvandrerr. Man snster Land til
ca. 3000 Settkere.
O
Rkkdieleuldt
Redding, Cal» 15. April. Louig
Thomas, en Medikimnand blandt Hat
Ceeet Judianerne, blev tildelt en sitt-;
telig Straf, fordi tke Patienter dsfe
under hans Behandling. Istft sind
man ham 5 Gange; detefter btev han
hudsttsget, og titsidst huggede man Hv
vedet af ham og legte ,,Football" med
det.
Vanvid.
J et Anfald af Vanviid sind og
drehte Frant Oush i Erte, Jll» sin
Huttcu paa Vejen til Kisten vg gik
derpaa hjekn og dræbte sig few Detes
ltlle Dotter fotfeerdede hele Menighe
den ved at springe into i Kisten og for
tcelle den knftende Begtvenhed.
Teaterbrandj
Roms-, N· Y» 14. April. Washing
ton Teater, vurdevet til ca. s150«000,
nedbtcendte i Dag. En Snes Perso
ner tom ttl Stude, tdet Murene ftyrs
tede samtnen
Munde Vrmorrlsttdet var mte Livs
Pia e· Var wetten mit-. Dems- Ottment
»den- kedeve måq tutdttwnbtnD ettek at Leg-k
ne flog teil-« . F. Cum-ell, Ballen Otteetz
Ungemei, N. Y.
Ah
»
Amerika fordrcr Forklatiug.
Washington, D. C» 14. April. —
Statgoepartementet hat anmobet den
tyste Regering otn en Ertlæring an
gaaende de Falta, som staat i Fotbin.
helfe med Arrefien af fire indfødsc
Præbilainter tilhstende den amerikan
sle Mission paa Øen Rut og dereJ
Forvisning til Den Bonat, begge af
Karolinernr. De fire indfødte Pra
dilantet blev arkesteket af Kaptajrsen
paa det tysle Krigsstib »Cotmotan«·
De blev as tyste Handlende antlaget
for utilborlig Opfsrsel lige over For
tosenv tyste Regerinxp Da Rev. M. Fu
Steinson var om Bord paa »Ein-mo
ran'«, blev der kmnmnndetetx ,,gaa«,
»staa«, ,,fokla-d Stibet«, og hatt sit itte
Lov at sige et Ord til de anklagedes
Itzt-spat De blev domt til Fort-is
ning af en Ret om Bord paa Skibei.
Forelsbig ingeu Full-trink
Berlin, 14. April. — Det lau med
deles med officiel HjemmeL at det tyfte
Udenrigsdepartement intet andet hat
hsrt om Historien fra Kakolinetne, ent
hvad et Pat- ameritanste Presfetele
gratmner hat meddelt.
Taylor bät-.
Washington, D. C» 14. April. —
Abncr Taylor, forhenv. Kongress
manb fm Chicago, døde ber i Per i
Gaar Afters- Hatt fhar boetpizjflbas
fhington, sit-en hatt trat fig tillmge frn
Koiiqregsm oa var en agtet oa nfholbt
Mand. Hans Huftru overlever hom.
Rvkcstch
JJtanSsield, O» 14· April. Ei ch ptu
Baltimote die Ohio Beinen git i Gacr
af Spottet ved Dillan sittsdsningen
ich den Folge, at tte Pagfagerer loixi
slemt til Stude.
ch Mund drccbtc.
South McAleftiet, J. T» 14. April.
Fem Man-d bleo i Gaar dræbt og to
alsvoklig forbmndt vev en Einsetzpr
sion i Kansas Fe Texas Coal Compu
nys Grube Nr. 77 i Carbon.
Sammcnstsd.
Galvcstom Tex» 14. April. —-—
Stonnerten »Margaket L.Ward« swds
te samtnen med Dampsiibet ,,El Rie«
tyve Mit often for Galvegton. Ston
netten ais til Bunds, og Mantos-.
McAownS to Born og en Mater am
kom.
Sortedöd eller fette Kopper?
Topeka, Kan» 15de April. - - Tet
bercttes, at 9 Personek i en Jernbanes
leir i Rice Counsty er døde af Buben
Psesten, ogs Sekretæren for Statens
Sundhedstommässion er reift assted
for at anders-ge Sagen. Di«ftrittet
omTring Lejren et i streng Lukan
tcenr. En- Lcege betegner Sygdommen
fom «black Smallpox«. Hvert enefte
Tilfcekde hat haft Dpden tsil Folge.
Moslevelts Give til Paven.
Baltinme, Mkd» 15de April. —
Kardinal Gibbons hat fra Ptæsident
Rvosevett modtaget en Ga-ve, som stal
ovemekkes Pasve Leo i« Anlodning af
hanö Jubilceum. Gaben beftaar af
ti smutt insdbundne Bind, insdeholdsem
de alle Budstaber og officielle Dota
mentet uvstedt as d. forenede Staters
Preesidenter ftaWashington til Rode
velt.
Kardinal Gibbons hat betroet Ga
ven M en Brust, fom afrejste i Gaar
fra Ner York titl Neapel. Gaben led
fagseö as egenshæwige Bteve fta Rooses
velt og Gibbons til Paven.
»
Skydcr fm Hustku og sig solt-.
Des Moine5, 16.April. Arthur
Perty siød i Aftes sin Hufltn Louise
Beure. Eflek at have affyret tre Sind
paa hende, fendte han et drehenkc
Skud gennem sin egen Hintre
Stydningen fandi Sted i ,,Tf,e
Ideal Shop", hvorhen Perry havde
fulgt hendes Spur efter flere Dagess
forgæves Ssgew Skønt hun er farlig
saarel, menes hun bog at ville lere.
For fjstlcn Dage siren forslod hun
ham, og i den Tid hat han stadig for
gaves eftetspgt l;en—de, indlsl han i Af
tes fandt hendes Reffekossett paa en
Banegaatd, og ved Hjælp heraf sit
han hendes Spor.
s
s Ä
Kun to af Kuglerne hak kamt ovn
mvnle Kvinsde, der ved nærmere Un
Msgelse hat Vift fkg flet ikle at være
Arthut Penys Hast-km men en fraskilt
Kvinlde, der tMigere hat veret gift
med Handelsrejsende Mlliam Bruce i
Omaha og om nogen Tid skulde have
! vaket gift med en Typograf JaclKarns
i Sioux City.
Postköveti.
Jretom Ja» 15de April. — Ind
brudstyve fprcengte i Nat Pengestabsl
i Postkontoket her og sit fat i JM
Dollars i Penge ca 50 Dollars i Fri
mcerker. De ftjal bete-Z Værltøj i Hen
ry Btooks Smesdjr.
Ved MEDnat blsev to McenD arreftes
tet i Hndson, S. D» af Marshal
Thacleran eftek en baard Kann G
lerat de var blevet sat ind i Fængsiet,
satte de Jld paa del og blev tun rea
Jdet med flok Man De trnede mee
Ht nmrde charsbalen. Poftmcsier Carr
Ji Jreton trot, at disse Mond betet til
en Bande, scxn pl yndrede Positontoret
Petrolcumskilvcr i Brand.
Beamnont, Tex» lsIde April. — Gn«
Jldebrand paa Spindle Top anrektche
k· Tag Stabe for henved 1,l)l)0,0l70
Dollars3. Der blev ikle ajort noaet
Forspg paa at slukke Jlben, ta det var
umnliat at komme inden 100 Fors
Afstand fra Flammerne. Jngen Men
nesler kom til Stabe. Det antaan,
at lo TreViedele af Kompagnierne i det
btandlidte Distrikt vil vcere ude af
Stand til at fortfætte sin Vi.rksomhed.
RathdP
Washington D. C» 15de April. s
Geneml Frank D-.Baldwin, hvis ftexn I
tagende Arbejde vasa Øen Minkanna
under JJZokosUrcsliqhererttse tiltrak sig
almindekig Opmcerisomshed cg siciffebei
jham Forfremmelfe fra Colonel til!
IBrigabegeneraL vil af Kriqsministe
ten efter al Rimcxighed blire opfotdret
til at fortlare et Paastaaet Jnterview
i Denver, Colomdm
Gen. B«Il’vwin ti.llcegges den M
ring, at han foretrok at have Fili-,
pino-Soldatet of famme Grund, som!
han foretrat Sieger-Soldaten ,,fot i;
Kampen er jeg itte ængsteliq for de-.
res Siklerhed, da der ikte lisgsget no
gen Vægt paa, enten de mästet Limt
fslgende Ord: «Det hat som sagt ins!
tet at betydr. Hvis en Mond ejede enl
Rsaceheft eller en Hund af rent Blodi
og samtivigt ejede en Knien vilde beiv
da ikke være naturkigt, at han foretraLj
at den sidste stulsde miste Livet frem-’
for den fsrste?«
Generaldjutant Corbin bar ben
lesvet fungetende Krigsminifter Sem
lgers Opmærksomhed paa det foregivis
l
!
ne Jntevviem
Katarrh tan ikke helbredes
v e I v d re M l die-, da de me san naa gygdosameni
Säbe. Meter-gen en Blods ellek Avnstctuttoncssvm
dom, vghr at lbrede den. man De tage Medicina
iud. usu- ostakkhquko rege-indes vieler direkte
haa Moder Cum tat-erne. usw« out-»t- out-o
eelkieen Kva alvets editin. Den blevt narevie fo
reikteves afeu af de ded te Lüger be- i Landen es et et
re nlskt·Lägemtdde1. eiee sammemat of de bede
c klamme- mau tfender. for-euer need de bev te mod
rea nmesssmdler. der dieser direkte m sum Ende-end
sen ! sum-se Oammeasiitning es de to agredtensee
er de . dee bevlrtee Informatqu Weitem r ves det
btedelfen as Anton- . Ster tee Diones-sey me
M. cus sq
C. s. v « c
MADE-TM- .
f
j
—s
, :U d la n d et
anar Veiuv spruder Jld.
Et stotartet Skueipil.
J den sidfte Tid hat Besuv atter vor
ret i livlig Bi.rlfomhed, og det maa
siges, at dette nye Udbtud er tommet,
sont osm det var taldet. Det er i
Marts Maaned, at Fremmedbesøget I
Italien er størst, og Udlændingene nil
oa nsdig ncegte sig Skjnet af det ufor
lignelige Sluespil, som et traftigt Ud:
brud af Vesuv frembydet
Alle Togene til Napoli er i denne
Tid overfyldte saf fremmede, og hvem
der ellers plejek at tilbrinige Foraars
iiden 'i Rom, fotlader den evige Stad
i. Massevis. Hvad betyder ogsaa Ra
faels bersmtesteMalerier, Forums Ru
inet, Peterskirten, ja, Paven selv mod
den mægtige Jldsøjle, Besuv slyngek
op mod Himmelen, og som iscet ved
Nattetid tager sig i th Grad maje
stæiisk ud!
J Napoli er der itte meke til at faa
Tag over Hovedet, og Smaabnernc
langs den fortryllende Golf er ligele
des coerfyldte lige fra Pottici til Sor
rento. Og siønt Vesuds nærmefie
Omeqn stadig foruroliges ved Jord
ftceld, trckder de frennnede alligeoel
hverandre oder Tæerne omtrina i
Gceftginerier og Privalhuse, hvor de:
er Vcerelser at faa til Leie. Jordrty
itelfeme, den undetjordisle Rullen on
den uafbkndte fine Afteregn syneH alt
fammen højit veltomment for en
cito-nahe Mennesier, der feiger det net
vepirrente
Inder Aften fortstaaer en sie-r Dei af
de fresnssnede Bfernb:stiqninger oa sp
Her at nun l;elt on til Afkeleglen. »Her
rerne maa tilquelægne den fidike Del
nf Vejcn til Fodiz medens Damerne
ladet fig transportere i Bceresfolc.
Dien del er en kostbar Historie Un
der Foregivende af, at den natlisqe Be
itigning af Vefuv er et meget furliat
Foretagende, forlanger de indfødie
Førete ZU a 60 Lire pr. Næse for at
vcere Veiledere Paa en Tut op ad Ve
fnv. Da Jldsøjlen oa de glødende
Biene, der uafbrudt slynges ud ai
Besuvs Firmen itte er i Stand til at
oplyfe Vejen tilstrætteligt, maa man
medbringe Fallen
Egnens Befolkning syncs itke særlig
æantelig i Anledning af Vesuvs nye
Ildbtnd. Fort-ledig glaeder de sig oder
den gsode Fortjen«este, Fremmedsbespgscz
føker med sig, og ladet sig itie syn
derlig nfficere hvekten af Jordstcelvene
eller af Asteregnen Først naar La
oaftrømmene begynder at nsaa deres
Bin-market og truer deres Hufe, hol-der
de op med at le. Men hidtil har den
ndsttømmensde Lavamcennsdse været for
holdsvis ringe og bar indslrcentet sixs
til at fnlde en ringe Del af det øde
Atrio del Cavallo.
Den udtaftede Asiemcengde er dek
imod ket bety«delig. Over Jlsdspjlen·
2,000 Fod over Biergets Top, fer
man til Stadighed en fort Astesin, der
bteder sig viftefotmig ud til Siderne
som en mcegtig Trcetrone. Jscer orn
Ratten, naar Jldspjlen og de qslødende
Stene gennembrnder denne Rog- og
Astesty, got Naturstuespillet et viduw
derligt voa en Gang ophojet og over
vceldende Jndtryt .
Leo Tolstoi vil ikte omvendeix
To Enalæn«dere, der er ivtige Beun-v
drere af Leo Tolstoy, men tillige fa
nsatiste Spiritiiten rejste for nogen
Tid siden til Mostwa, for at faa den
betømte Digter til oasaa at blive Sest
ritiiL Tolstry mndsth Englcendetne i
Besta, mens tun en Gang, og da sen
bad han sig cnergift oftere at faa dem
at fe. De to fortalte nemlig, at den
hellige Torphilius’ Aand haode ode
get en Djævel hos Tolstoy, og at den
ne tun tunne uddrives, naar Gaben
bestemte sig til at svæege til Spieitiisj
MUWp . . i
Fölger af Strike.
Amsterdam, 14.April. — Som Fol
ge of den netop assluttede Strite er
10,000 Mond uden Arbejde, og de og
deres Familiet er i den ydekste Nød.
London, 14. April. —- Det ber
vcerensde hollandste Konsulat er under
reitet sm, at Arbejdet er i Gang paa
alle hollandfke Jernban·er. Musighed
for Uroligheder er fjern.
Amtrikanfke Skibe i curopctifke
Bande.
Nizza, Frankrig, 16. April. — Den
amerikaniste Eskadre bestaaewde af
Krydseme »Chicagso«, «Albany« og
»Cincinnati« samt Kawvnbaadea
»Machisas« ankom iDag til Bille
Franche. Krydseme »San Francis
co«, »Bussalo« og ,,Rale«igh« venteä
om faa Dage.
Kun 2 Klasse og Steeragr.
Lcsndon,15de April. —— Cunarid
Steamsh«ip Company hat paubegyndi
det Eksperiment at lade visse af fine
Dampsiibe gaa med bare 2den Klas
ses Ksahytpassagerer og Steerage
eller Jdie Klasse-Z Passageren Auro
nia begyndte Eksperimentset i Guar.
J de K-ahytter, som 1fte Klasses Pas
sagerer før havde haft, indlogeredes
2den Klasfes Pusfagerer, og sdie
Klasse-Z sit de Rexm mesd to, site og
feig Køjer, sum før Var benyttet af
Lden Klasses Passagierer. Carpathia,
sozn nu er Under Bnqninsp i Tnne og
lsnart fckrdiq, vil vekgle med Aurania
,i den ntze thordrinqusplam og siiklre
lden vise sig keidi.«1, vil den blide »amt
viss udvidet ved at fwtte ftere Slikse
fi den. Det siner sig felv. at hsrerken
Isren Klasse-J Fiabyt eller Adie Klag
fes Psassagerer Lan bade noqu Jud
vendinsg mod den i høj Grads øgedc
IKomforL Sfibei dil naturligsvis als
Jtid qaa fuldt bei-at med Passagerer,
imen Spørgsmaalet er, om den fort-ge
ide Godsbefordring vil dcekke Tabei
iforsaarsaget ded det lang-i mindre Pas
sagerantal i Sieerage
»
Jntet Æventyr. Der lede
de en Gang ved Fodsen af Bkaabjerge
ne i Maryland en aammel tysk
-fchweitzsk Lcege, hvipz Ry spredte fig
ever Nabostaterne lige til Virginia
J et af Dr. Peter Fahrney i Chicaao
tidaivet lille Blad ,,Vejlederen«, for-:
sent-es gratig, formelles der, hvorledes
et ungt Lin blev text-et ved en Dei-m
En lsgttttnde Begivenshed fandt for nn
l«ia Sted i Wisconsin. He Wilhelm
Middelsteo i Wenauwega, Wis» stri
ver, fom folger: ,,Weyauwega, Wis»
den 10. Oktbr. 1902. Dr. P. Fahrnev.
Jea maa fortaelle Dem, hvad for Op
levelse jeg hat haft used Deres Kuri
ko; den tigner Hi.storien om gsamle Dr.
Fahrney og Pigens Der-m. Jeg hat
hos mäg et Barnebarn, lin over 4 Aar
gammelt. Hun blev saa syg for et
Par Uger siden, ast vi trclede, hun stut
de faa Nersvefeber. Vi besiuttede at
heute Doktor-en. Da hun horte det,
sagte hun strecke-, at hun vilde ha’
Papas Medicin, da vilbe hun blive rast
igen. Vi- vilde bog heute Doktoren-;
men da blev bun gansie ophkdfet og
raubte, at hun intet andet vilsde ha’ end
Papas Medicin, da vilde hun blive bru.
,,Godt«, sagdse jeg, »hun steil faa stu
Villie frem!« Vi gasv hewde KUMOHJ
Itsplge Anivisninaerne, og Gud verri
lovet, blev hun fnakt bedrr. Jeg fort
fatte da med Medicinem og til vor
Glas-de er hun nu aldeles frisi sgeugss
Lcea Mcerte til, at Dr. Peterj Kner
er ingen Apothekek Medteim men.
kan erholdes qennsem Lokal-Meiste s
eller, isfald ingen Agenst W
P. Fahr-try
Ave Gierig-O Jll.