Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 10, 1903, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,,Danskeren.«
Itedss den 10. April 1903.
Æ Blair, Neb.
Mk. War Johnfon, »Presman« i
»Ist Publifhing Honse«, er med siu
Hustru reift ud paa Beng hog sine
Fotældre i Fremont Butter.
— Nu er Tiden til at drikke Nockn
Mountain Te. Den uddriver alle Vin
ketmikrobet, restavrerer «Mave, Nyrer
og Leder. Den er et »wonderful«
Ioraatsmiddeh der gør de svge taste.
Farnham Fa Sumpf-m
—- Paa Grund af at et starre Ans
kal af vore Landsmænb fra Missouri
Ballen vil besøge Studenterne og Me
migheden Paaskedag, vil der foruden de
tegelmæssige Gudstjenesjer i Hirten
Mit-e afheldt Mode paa Skoien Kl. 2
Eftm — prcecis, da vore Geesier rejser
.med Toget 4,55.
—- Fsr De Lober en ny Lumber
Wu, kom ind og se paa de nye hiern
isefqbtikercde Vogne hos Chas. A.
M. Det kostet Dem intet, om De
W kober.
Luk Døren op for de fagre Binde —
«.Fotaar og Blomster ude og inde!
Thi jeg er saa glad, kan smile og le,
Iotdi jeg dritter Rocky Mountain
Te
Farnhatn Fc Sampfon.
— J Tiksdags Aften talte Missio
mt Jens Dixon varmt og Summen
gesve for Hedningemissionen paaBlair
Collegr. Der optoges efter Msdet en
Missionskollekt paa ca. S18,00. En
fivk Forsamling havde givet Mode.
—- John McQuatrie har et ftort
Dplag af Bygningsmaierialer og Kul
til laveste Priser.
—- It city Mayor bleo Deo Valgene
i Tit-— its-q- Mr. O’Han!on valg:.
-—— Tusker Tu en fin, qcnnemfiqtig
Had, fixt nok til a: onskin -——— Rosen
kindzr — Jan skixtsie ikjeknkerii, Da bruzj
Nocky «.I.sis:sunx-.1in Ie. Innre Max
ned er chraarstib. Fik- Nutz
Farnhsxn sjä Zwar-Inn
Bijgåkxe xsiifm
The Z;’L:k»k1--c7:er11 Line tifbnder
weget xs ikllixk Billet: its te: m The ern
Connecti: AS til Range Maske-: Cz-; idza
mange Dsge i LUIzanederrkz —- Jliaths
og April.
25. til Inn Francisco eller Los
Angeln-T IIIer til Portland eller
Seuttch, 81715 ti! Deadwood eller
Leut-, S D» 815 00 for Rimdrejse
til Dsnrer Colorado Springs eller
Pueblo i Dageve 1——10. Juli.
Aflceg Bespa hos eller striv efter
Undettetnjng til
A. L.Goodrich,
«Uait, Nebr. Billetagent.
Kuitteriug
sc Guyet til de nirlidende Firma-.
'I"ts. Kristine Petetsen, Maik, Nebr. S 1.50
Z. F. Raben, Cevar Falls. Ja. 1 00
III-few Nielsen, Tkufant, Mich. 1.00
stivnia Meuighed Koindeforening
Looking Glass,81debt.12.00
DI· Christensem « « 1.00
IV. Koch, « « « .50
I6.0.Nielsen,cmaha,:siebr.1.00
Mc Johufon, Fr. Mokgan Colo. 2.00
M Sondetgaakd « .50
Mk Kloster, Oyeus, Ja. I.00
Fsr keimt-It for 1340.41
Tilfammen 1361.91
Piuupet og Otgler.
—- mtßtallte ngtrmemer folgt til lot
zw- Ists sum-.
- Jst- atbunotisllu Incl- co.
-;» er i Daumen-! bei-reget af
M Dust Vier-Konstit,
· Theo Olsny
CFROUCSPOUDCIUthl.
Mit-OWN
Fka Cedat Falls-, Ja.
Sidste Sondag havde vi Konstrukt
tion, hvor 12 unge, 4 Drenge og 8
Piger, aflagde den gode Bekendelse i
Menighedens Forsamling. De 5 af
dem blev afdorte oxx tonfirrnerede i det
engelste Sproq, da de itte i der-es
Barnoom var blevet undervifåe i
Dunst, eg de Hre af digse var Søsiendei
born af Mess. Lars Jensen, hvis Mund
allerede for nogle Aar siden er død.
Dei var en højtidelig Dag for baade de
unge og de ældre. Tilligeivat der
Optagelfe i Menighedem 5 nye Med
lemmer blev optagne. Maa nu Gud
iaa Lov ved sit Ord og ved sin
Aand at bedare disfe unge i denne de
res aflagte Betendelsr.
’ — Anders Haufen rejfte i Tiksdags
med sin Familie til Luci, Wis» hvor
han for Fremtiden agter at boscette sig.
-— En Svoger til Mads og Chri
stian Wolss tom i Mandags nied sin
lille Pige hertil fra Danrnark. Hans
Huftru døde sidfte Aar, og han beslut
tede sig da til at rejse til Amerika.
— Jsrgen P. Jepsen med Familie,
Bote, Ja» aftagde i Sondags deres
Slægtninge et Bei-g, og samtidig lod
Mes. Jepsen, der i lcengere Tid har
været sygelig, sig underkaste en Unver
spgelse has Dr. Wirt her i Byen.
— En meget sorgelig Ulylte fandt
Sted her i Mandags Eftermiddags,
idet to unge Mand, Roger Clay og
Frank Boemhler vilde prove en af dem
anstasset nn Baad. De satte den Ud i
Riveren lige ooen for Demningem og
ved Uforsigtighed eller fuarere Ufor
fiandighed lod de Baaden komme for
nær til Dremninqen eller Faldet, saa
Strommen, der for Tiden er meget
Jan-k, rev den over Dæmningem og
Editnckonte git med og deutnede med
dei samme, lidorimod førftncevnte
sprang of Banden oq boldt sitt dem
Taf-Minnen itcitende i 3 til t ch
Band Its-le :1.—!-Je sitt-end fra Lgnd
sp-.:teliknkZ-1tfsa In Band nd til lxam,
m der miser-ITka mer« ki-. fnm Taste-exe
fiq ov E VII-den ksznde Irtnn ikte 5«:«!:e
-.
x
den« »Es-n den like-)- k:7-:: wer «.ck.-m
stät-Jen. m Den Orts-e thizxtd sank- its-·
-Jn-re. Ja dexte This-a e: end-tin innen
skf Die-n fanden entitrnt der er itklcht
TVIIM til den, der tiivejebrinder Ligene,
on dei- er bietet arbeitet meget tun
idrikelliq Monde, mrn endnu foraceoesh
De ixnxie ilchnd var begge Zonner af
sneaei antede Familier og begge i Al
der fra 22 til 23 Aar.
—- Der bis-ver Gubstjeneste i Naza
reth Kirke Stærtorsdag og Langia
dag Eftetmiddag Kl· 2z, og psaa Son
dag, Paafkedcig, bliver der Irr-predi
ken Kl. 6, Højmessegudstjeneste Kl· 10
og Mengudstjeneste Kl. E.
Jetvel Junet., Ja.
Tirsdag den 31. Matts var en
Del Dunste her bleven enige otn at
overtafte A. C. Nielsens ved at aflæg
ge dem en Aftenvisit for at bnde dem
velkotnmm Mk. Nielsen med Hustru
fea Randall var kommen her for at be
fsge Pastor Clemmensens, og de stut
tede sig til vott Selstab. Aftenen til
bragtes med Sang, Musik og Tale;
deeefter serveeedes Kassen. Alle var
enige om at have tilbragt en hyggelig
Aften.
— En ny Vetdensborgek ankom til
M. H. Brocls S. AptiL Dr. Chri
stensen var til Stede ved Ankomsten
for at modtage hom, og sttnt han not
gjotde en Del»Madftand ved Indien
delsen i den ny Betden, var dog Dr.
Ehrfstensen denssteeeteste, og alt et vel
efter Omsicendighedernex Vi statute
rert
Rent Blod
er absolut nsdvenvigt, om Heu-reden stal være god. Det er umulth at
væte risi, naar Blodet er urent cucrnækingsfstngt. sijertctsug«.s, can
flod, udndflet, Nbeumatigsme og nimmtng Zukunle er thnu.omers.:e.
Tyndt, usundt Blod fvækter Hierin-n og Momente-Ost vg uttlttet vaade
til Arbeit-e og Fomgietjr.
Dr. peter’5 Kuriko,
det gamle, velprøvede Læ»emiddel ikke alone rensrk Blodsct, mcn styrter
det pas femme Tib, dervev tjckukende Mk- Zystesuet m; sit-akz
Loknlagentet forhandler den« Sknv m
Dr. Peter kabknezh
Ist-m so. sey-« »aus-. ca:c.-.eo, tu» I-; «
— For kort Tid siden ankokn MtJ
Johannes Haufen fra Danmark her
til og arbejdcr nu som Mejerist has
Mk. H. K. thnbech. Veltvmmen
iblandt os!
-— Mr. Hans Nielsens bekom sig en
lk-lle, fom døde straks efter defeien og
blev begraben den 4. April. Pastor
Clemmensen fotkettede ved Begravel
sen.
—- Her bliver Gudstjenefte med A!
tergang Langfredag samt Gudstjenefle
anden Paaskedag.
—- Titsdag den 14. April bliver her
Menighedsmøde.
—- Torsdag den 16. April afholdet
Kvindefokeningen Mode hos Mes. E
rit Henni.ngsen.
— Handelen med Beboelseshufe et
i den fenere Tid bleven livligere. idset
tte Hufe i Lobet af faa Dage hat
siiftet Einwand
— Miss Bothikde Clemmenfen er
paa Sygelisten; men er dog i Bedti.1g.
— Vor By havde sidste Lstdag og
Sondag Bei-g af nogle of Frelseshce
freu. Jeg et ikke i Stand til at meddele
Intere besangaaendr.
En Abonnent.
Bowbells, N. Dak.
Vi glæder os nu hewppe ved dejligts
Fokaatsvejt, og Mattakbejvet er be-!
gynbt
Vi bavde i Februar Mode her i
Byen ved Evangelist R. Jours i et
Par Uger, og forst holdtes Moderne i
snart blev for lille, maatte Msdetne
holdes i en Hal, som trods Winter-kul
Den var suw as Mennester, san der
imaaste var ca 500 noqle Astener.
--— Tit Kredgmøcet ovre i Trini
tatis Menizabcd var en Tel as ver
Nrnighsd besonnt-De rseriblanpt M.
i«’.It:!s-In-:-, VI. szndnreen5, Ebr. Jen
-:":ni on It. Hierin-IT of. til (,«sjenz1»-.rlo
sz fisc« c mo- .-n.ct of Venkre ne Esiissicnss
Frei i Este-- er Li« eni :!«-ed., ,kl-.3:::n,
r: .:rs:-ertxrre: Tier i DOHRN-, fom
:f:«-1::»:;- If den nrrsse stärkt PS
«: Z« Bemer fi: I ILK
; C«-·c;» - · Prof-:- rssev te r«.5«:.7.3 Irr
I : « ? - . II
s
s,: :.:cI DI- . , «.-s: .«
z s« XII-, i:IDXr-)x«·s....s... Irrt
Hircdksmrz Var sen IT. - Z-« JO.
) :.-:—r T II er :c:s"iz:ne:. »Ur Te Fcr
si.el1i Je Herd-Unter Ver trat Erd-m
dffr Di Un fa7111ccs, oq De LIQIr.:’crt1!,
It ei fgar Ftenoftab til f183i-rzndre.
Ia dlicer Der itte scn nieder Tale tm
Jst eller Vest for Even, Haar Herren
i Ftærliqued faar ns et i bunt.
—— Toben bar igen windet oscs om
stn Nærhed, idet en ung Proturator
W. Shull maatte assted. Han Var svg
i en Uge, saa døde han. Han vilde
snatt have bygget sig et nyt HUS i
Leerstovs Addition. Han blev begra
vet Sondag sra Ptegbyterian Kisten
— Tirsdag den Bl. Marts holdt
Bethlehems Menighed sit Aatgmøde.
Menighedens Styrelse er: For-warm
M. Nelson, Sekretaen T. Petetson,
Kasseren N. Land, Trustees: H. Han
son og Chr. Jensen, Diakonen N.
Kolving og N. Leerskov, Sønbagsskole
Suverintenvent: H. Kolding. Det Ded
toges at sende Delegeret til Samsun
dets Aatsmøde, som asholveg i Eli
Horn, Jowa. Som Delegetet valgtes
Niels Leerskov.
Fta Orten-, Washington Co.,
Nebr.
Palmessndag var en Hsjtivsdag set
den danste Menighed ved Drum, Neb.
Festligklædte Staket samledes sra
Morgenstunden i og omtring Kittem
medens det ene ngnlces ester bet andet
set-gebe Ttængslen. Dei var Kon
sirmationsssndag, og mange as Me
nighedenö unge stulde denne Dag be
ktæste detes Daabspagt Kitkem Gal
leriet og det tilsttdende Stolelotale
var syldt til sidste Plads. og endda
maatte mange staa pp eller s:·-ste Pladg
med andre. As de tyve unge Meinte
ster havde nogle vætet undervist paa
Dunst, andre paa Engelst, san Kate
kksationen sotegit stiftevii paa Dankt
ög Engelsl. To unge Piget, der ikke
hat-the vieret dsbt i dereö Bernh-nn,
svaeede Ja til Forsagelsens og Tteenö
Ord oq nwdtog derester den hellige
Dust-. euere-we ved Amomen Dei
var en htsttdelig Stund, der lange vil
minde- i Menigheden. Ud sra Aal-en
baringens Ord: »Ak- sasi ved det, du
lhaveh at ingen stal jage bin Krone,
talte Pastor Lotsen dereftet i fyndige,
gribende Ord til de unge og lagde dem
sceriig paa Hierte at tage det med ud
i Livet, de under Konsitmastionsforbe
redelfen bavde leert og nu belendt for
Guds Menighed.
Efier Gutsstjeneften var der Vorne
daad, og Folk gis hver til sit. Paa
Langfkedag bliver der Altergang for
Konsirmandetne og deres paar-tende
saavel sum for andre, der maatte pnsie
at gæste Herrens Bord. Paasiedag
Eftm Kl· 4 Gudstjeneste.
Telefonkompagniet er i denne
Tid travlt besiceftiget med at forsyne
;Fatmetne heromkring med Telefonap
»paratet. Man hat nu ikke tangere
behov at des-ge hverandte, men spørger
LMut Nabeets og Vennets Besindente
lpt.Te1efon.
» ·—— Hos Willie Dickmeyer hat en ny
Verdensborget, en Dattet, netop holdt
sit Jndtog.G1-atulerer! Derimod hat
hans Nahm Willie Gnuse, haft den
Sorg at miste sin to Maunedet gamle
Son.
—- John Toft er i denne Tid paa
Sygelisten
— Peter Toff, der hat bygget et
unt, fmukt Hug, er i disfe Dage i
Find med at flytte ind i den ny
Lejlighed.
Des Maine-H, Ja.
Den af Bethesda Menighed valgte
Præst, Pastor H. Dahlsttøm, anlom
her til Byen den 25. Marts og flyttede
ind i Prcefteboligen. Han befindet sig
temmelig vel efter den anstrengend-e
Flmning. Menighedens Glckde over
alter at have faaet Prceft er stor, cg tet
bar lvlandt andet vift sig deri, at Kvini
before-klingen lod stitten male indoeni
din, san snart de horte, at Pastor
Dahlftrøm havde modtaget Raldei.
Vlun Vierte
915 Vucfkknnan Et» Des :.!kk!ne:., -a.
Worten, Pcufylvauia.
.i· irr fkkxcxt Lunge-r r--:::: »g- :i-7ri:3.-.
i Y- x!"::;1:i.-:,- 31 1:« : ! ..e ff.
- sic- Lxx "EZ
«):;· : : ; « l..
LEZ
LE l ::; Lk T- «
: « »T: « ti st ·
cis W P « 77 H llf «
.I—"siilkc, !«-:-«:- ..:r ej ::.-.:.Tk: Here-ne ID
E-e;r: Irr :«-.«—· III lszr en Tkstk Hase
ists ?iof:.1.«k:s:rcsl,.).,1jUnkescl mir-:
Dis-. spji jlte er Dante til at W UND-g.
Eli er s : it- die fliltterez e .!E.-::e ler mil
I: n L Eilmux sz Drob nu en Gang at
se efxex Von Zotten hccr Warten ex,
m husl sa-: pac, a: den forenete Kirle
ljslk en enlig lille Virtfomhed nebe i
Penfylvanim
Te Unge i Pastor Thorebys Menig
beder betalte det meste af bans Reife
hettiL Og lad mig fremholde detle
til et EtgempeL
Der sidder rundt omtting i Land-et
Flotte af vott Folt, der bevidft eller
ubevidft længes efter at faa et saadant
Bes-g, men som af en ellet anden
Grund ikle et i Stand til at klare
Udgifternr. Om saa de Unge i en
Menighed tunde og vilde sende deres
Prwst ud paa en Missionstejse til fau
danneSteder, saa vilde det sittert brin
ge Velsignelse, baade for dem selv og
Deres Ptæft og for dem, der sit Be
foget
-—— Nu stal jeg fottælle lidt vm Vor
Kvindeforening. Der er maafte noget
has os, som er ejendommeligt, men vi
retter os eftee vote egneFothold. Liviu
defoteningen hat paataget sig at betale
Resianceene af Menighedenö henved
82200 Geld. Ved Siden af betalet
den Oegantsien og del nieste af andre
lebende Udgifter ved Kitteas Betrüge
heldelsr. Den holder sine okdincete
Msder hvetanden Fredag Aften, tundt
omkting i Mem-neue her et enhver,
baade Mund pg Kvinde, veltomtnen.
Msderne aabnes med Sang, quds
Oed og Ben, hvotefter Kvinderne ord
nee detes Foreetninger. Saa yder
enhvet tilftedevætende sme 10 Gent-,
hvorpaa seeveres Kasse. Reiten af
Tit-en benyttes til Sang, Stunle
Oplæsntng ellee andet opbyggellgi.
Dei hele foregaar stsnt vg altid i
gvd Forftaaelsp
Den 13. Marts holdt Mindestve
0k. MIC- Msktm All-.
It Mi, Its-u es sausen-e Its-l Ia Its sa
-Iersfl Mdptnh heissesten Unwisse, set-lis
IWteh Just-Mitei, stritt-Ists stot, sehne-.
Weiher butte- Dptssc elle- Istits es est-eines
w- ant-e If erstem-see- s Vom Ie. Its
Imm- eIetfeuvsesi te. sites seyn
Its-W W
Amerika-s
Lion Coffcc
Statetu
Verdens stopfte Nation sorbruger
most Kasse.
UUN Mkka
rr Hovcddrikkm i alle Unionan
Ztatrr og Trrritorien Tcn er m
-- der er Grunde-h «
Sittan altis i lsttds luittsiir.ssks
from-e Mitten but-ed Fskilhsd es ens
nkm Nin-link unans.
ningen sit TiaargJubilcrum i S. Si
Lolalet unter Kirkm Dei var sinnt
af de ved deiuc Lejliglied Dplasste Op
tegnelser at fe, hvorledeg Zwindefore
ninkien havde dceret tro mod den dansle
Kirke under de siifiende Tiber, og
iivorledeg ten ftadig hat prøvet at gaa
fremad. Vi lcenges efter, at den Tid
maa komme-, da Kvindeforeningen lan
stimqu for nogle af de Vorder, den
nu bester, saa at den kunde nde sin
Dei til Samfundets Mission og andre
Virlsoinheder. Hidindti.l bar vi maul
tet nøjes med at blive hjemme. Her
ren lade det i Naade lykles.
—- Saa til Elut bringe vi vor Hil
sen til alle »Dansleren«s Leserr.
Vi- levet og strider for Herren-s Sag
ogsaa her i Warten.
Dei er de stan Fort-tells der Eimer til
sioise Foriolelim og de endet nted Trninq
og Tode-L Putz von de jin-m Ferkelchen
Tr. Monds- «)-’okway slkine Zutun
Lærcr sogxes.
Vor Änleer Wmtijd .««:um(1,1"’1·.,
onikckcn ums-In- :«-.-1·:— s I-« Jsssimncksu m
;mk·.:1:n«r::«"n:«l.v: isi«:xs.·«.·; .’x’c1s-1z(«k-rs.1i«.s.
Rom ( Ins-Es nk ’«J..:.i n. .
."-"s.1111s.v:: ucls
'-’I. l» .- · :::«i Js
Vi onsker Farmerc
i s i .« « - 1 ) IT -
, s « — s « - «
.» . ;
- x .- . s
kk.- t- s·-«, »F J j, t.-. m »
A’ -Q- jsia z
. sm . s - s
::Zt:,cl --I-, »ti: »So !
sw- kq BUT-. Ilsk kn» 501 s:.'- sc - -
Gtsmji MEDIUM -«-::::«- .!« Hi i ..«
tit. Mann-d m issksske Xi «t-1« Heim-»r
Gamle 2532 «:.-i-·-- III-« rsx1. :s txt .";«««·-r
as andre schuld-sc A.:,.«ss)og op.
S. c. Komp« Ack
iiiali IX TM
- . . o- .
sum on sit-m c« Heime
100 Pä, oi Moor-«- stoch komi vii kabsnbre
« gbum inw- Pvtmsnc ug spare Iszj Bu.
Hemis- Hmks Mr, kostet dch imet. »Juki-e
pag III Taste-Z Piave-. Pinch est S,..;») pr.
l00 Bd· Hi·m·l)«:tm"e1 limile Von-sitz Ig
de lægger sicu- «21!q, ellcrs ntgen Meinung
AOOREI STOCK FOOD c0.
If Aquin-r Lunis-. cuuuril Muts-. la.
Jernvaneliste. s
WI
Shieaa0, St. Psal,
Minnenpolii s- 0mahs.
S J· CI 1s u a.
Nr. 7. Umaita Fuss-enger . . . TM ist-m
1. du« JU. . . . 10,:«-3 «
— 5 Jo. (i». · . . b,21 icft
N o r d p n U.
- 4. «l·u·in (’jt;,· Pausen-Nr . UT i·’rn..
— L. sioiix city Magst-umg- . PMB lüst.
- 8. Unmiui Pisa-Hengst . . . Wis- —
Xt. ? »- st. s ciiigiix »san«-ess- send-up
Edle-so ö- n. w. R. II.
Ve st z) a a.
Nr. 19. Lincoln i«imse.sngck. . HJZ ka
- Z. isisck liiils Pass- . . 3,25 lüft
l-) s t p a s
- 20. Mo. Valiey Post-. . . 9510 Frm
6. Ctiicago LimidoiL . . 4.50 löst-.
Nr- lc o- Nt. 20 dqslise malt-sen somit-s
The
Northwestern
LlNE
Sunie s o
hohl-est spot
Jiktnbkme mcilem Missouri Rivcr
ozx chicagu
Direkte Linie til st. Paul-Nin
Ins-politi
1)»ekte Linie tit sitz-cis ums-. l
Henvend Dem til nannte-nie
Agent for frisch icort ogs Horc
parier
-
W
W
EDI. F. N. Stetvart. Z
E
Lege og Kinn-O
sonnt ova- psllets Ohms-.
—Vlaik, Nebr
GørselvDClesValg
imm- lses vil krim- lijesm cslltsr cis-nie lnk
Slitsgtningu uzx Von-IN- km
clet gamlo Lan-.
Wasolnulh
we W WE,
lnis sann-. surlrinlikxks m: lunlilzlzmssstnle
listI-Ik-—lxilsss Willst-r Kessels-h Hil» ils-s all-in
lut te bcdste Pelwcmmcllabcdcr sm- l’:-.-i—·i«;on-k
l««ls.'Ä eilt-r TU
SVERIGE NORGE·
lDANMARK TlNl-AND.
OVER 25 sKlBE
tlssrililmstll tlts Markte-i fehlt-m (-j(-.—" ul »lis
Hks l.lI1iL-r.fonsncli- Pisgsnzzssnsrsku ug lll
4NewYork. Philsclelphia.
Boslon og Monlreal.
l·««r wide-m llplypmingesh l’ris nzz Futt
Ivlath lusnvesntl Dem til nasnmsslo Lukuli
sum-m pllpr tll
7 l
F· c· SICH-Im ll pslprn l ass. Agl
00s96 Durham st» chicsstz lll.
Etat Dc rejsc —
— til Siedet øst
eller lyd for Chicago, laa bcd Dei-es lokale
Agent give Dem Billet fta Dmaha til
Chicago med
chicago, Milwaulcee F
St. Paul Benen,
den lot-tell mellem diese to Vnen Tag pas
denne povulme Bank lot-ladet llnion
Tcruh Lmaljcy hver Daq og bar For
bindclse nusd Tun, sum komme ind pna
llniunVncific Bauen, BUYUUJWW F. E
K M· V. ».5.u.
Vlswnsth ndflyrct Toq med Mundö
?s)vcrsi«k«s,m·, ,,Vusfcl« og Vilzliotcksvogtle,
Uq«?.1113-.-:1 cr« kkkv hwcrc end undu- Amtes-L
«J'.!.;(.·-.sc--,Dc nottut-se Lpllzssninkn med
Ist-usw ::! Pan-U Wen-U l-.E.-J. lkiw til
F. A. NASRL
· w Hl ’----«:n IgssnL
04 kam-»Im THIS-, Omfsha Neb.
U j
l -
CI " .-.-- 7"
Z E IT-. III-is — J « l
k- BEIDE-»L« ;
A
Agenlur
fis-r aillgs Wink-EliDis-Unfu
IDJZI
»Dan8keren«s Kontos-.
Unslccsr llc ;It I-(-»jk««c til l)«nm-u«l(.
isllcr vil llc senle cn lllllcl tll
l):mm.-n«l(. cl« sker til »l).·msl(c
rcs11«s linnlmx
Alle l««()rcsp0rgsler lxssvares km
, , Danzkeren« "s Kontos-. Blei-; Nebr
Nu er dejt Tip at Leb-:
da vi hat faaet voke um
Foraatsvarer.
Vi hat alt, hvad De stillen
llom ind og giv os Lejlligbev til at lade-Dem
spare 25 ul 40 pCr. pas alle Bank-.
Sas Bros.
Wl bei-le Its-sie Viller lot ollr Lauert-umne
Chas. A. Hoff,
Alm. Gtovfmcdearbejde
vg Mastinrepqrationer.
Alle Staub Voqnqrbeide sg Mastiai
repammner.
Special-tm heilt-ein«
Nummer alle Stibkvqter. Zeitf. II.
Læfebog
tilskaqi
de danske Skolcr i Amerike.
Samt-: If en Komike·
M Stdn- Oodt tut-banden 50 senkt
Kildevældet.
Fortællinger for Bärin
LedL-J.
Anbefales iom Præmiebog M Sind-Ess
stolcbøker.
J Dmstaq sc. Nationeret loc.
Danisb Luth. Publ. Houso,
Maik, Nob