Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 10, 1903, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Dannmrh.
Bist-up H. S. SIteuscn.
Professor Hans Sophus Sprensen,
N. af Dbg., der, som det var ventet,
«et bleven udnævnt til Bistop over Lol
. land-Falsters Stift, et Spn af en
Landsbylceret og født den 3. Januar
1856, nu altfaa 47 Aar gammel. Ef
ter i Sommeren 1879 at hare taget
theologisi Embedseksamen virtede han
i nogle Aar fom Lcerer i Kobenhavn
J 1881 korn han til Jelling og Hovet«
hvor hatt derester atbejdede i 18 Aar,
« fstst et Pat Aar som Kapellan, derpaa
som baade Sognepmst og Fotftandet
for Jelling Seminatsum fra 1884
til 1894, i hvilket sidste Aar Segm
taldet udstiltes og fik fm egen Mand«
hvoreftet Sonner alene var Semina
riets Fotftander og Forstelæker, til
han i 1899 udnævntes til Formank
for Cenfukkomiteen ved Seminarien
nes Eksamina vg Ministeriets Kon
fulent i Stolefager.
Som Præft og Seminarieforstandu
vandt H. Z. Entensen Anerkendelft
fom en ualmindeiiq dygtia Mand, og
som en faadan bar han ogsaa i de sidstt
Aars Arbejde for Felteftolevaefene
i vi.dere Kredse vunret den florsie Ag
telse og megen Bude-K Oasaa fort
Leder af de tateketifte Lvelser ved Pa
storalseminariet hat han ajort et nd
meet-let oa af Kandidaterne meae
paasisnnet Arbefde. Hans avministras
tive Evner er bl. a. kommst »Krifte:
lig Forening til oi.!dfarne Verns
Redning« til gove, idet ban siden -
Fjor bar Vceret Formand fo-: dets
Fortetningsudvalg.
Bjsiap H. S. Sorensen maa da hil
ses vellommen i sit nne Embede sotr
en dygtig og sympathettfl Personlig
bed, dethos en fortræffelig Taler, hviå
Otd altid er vel overvejede og værd at
agte paa.
Smaanyt
Lolland-Jalsters Stift
Bispestolen i Nyløbing paa Falster
der nylig er bleven ledig ved Bisiox
Leunbachs D-d, kan i Aar fejke Hun:
dredaarsjubilæum, idet Lolland-Fal
stets Siift optettedes ved kal. Reso
lution den 30. December 1803. Jud
til den Tid hIrie Lolland og FalsteI
med de ornliggende Smaaset unde1
Fyens Stift; men i vetdslig Henfeen
de var de dog allerede blevne udsiili·
derfra, da de den 7. Januar 1681
sit deres egen Stiftsbefalingsmand
efterat saavel Ksbstædetnes Bestytels(
som de enkelte Amtets gejstlige Ju
risdikiion i Maj 1672 var overdragen
til den da udnaevnte Amtmand ove1
Lolland og Falster. Blandt de mef1
bekendie Bistopper over Lolland-Fal
stets Siift gennem de farlsbne 100Aa1
maa ncevnes den bekendte Vatdagog
Peder Outzen Bdisen, som vedblev ai
bestyte det af ham vprettede Sie-klas
terseminarium i Besterborg, efierai
han var udncevnt til Bisiop. Han be
klædte Bispestolen fra 1805 til sin Dsk
1831. De to besendte Politi.kere F.
Bojsen og P. ijsen er hans Sonne
spnner. Den paafslgende Bistop over
LollandsFalftets Stiftf1831 —- 1841)
var Rasmus Msller,hvis Søn var den
bekendte Digtet Poul Martin Msller.
Blandt de folgende Bistopper hat D.
G. Montad gjort sit Navn mest be
lendi.
Dsdsfald Ihr-. Amt-Mis
inspektøt, Justitstaad Ulrich er iflg.
»Bist-org Sttd.« afgaaet ved Døden
efter faa Tages Sygeleje asf Lunge
betcendelse, 79 Aar gl. Den Afdøde
der i en Aarrcelle hat været Medlem
af Bibocg Byraad, var i sin Tid en
dygtig og anfet Mund i fm Gerni.ng
og nsd Tillid og Agielse i vide Kredse
han var Medlem af Bestyrelsen for
Vibotg Bys og Omegns Sparekasse
Svigagtig Postfuldmceg
tig. Fra Tranebjerg meddeles: For
nogle Dage siden anlom Postrevisionen
her-til og foretog Eftersyn af Bogetne
vg Kassen· Der forefandies et Kas
feutderstud paa 300 Kr. En 19aatig
Wldnugiiz der havde forbtugf
Messe, blev straft afstediget
« Neffen 100 Aar. Tidligete
Leids-waltet i Lise, Instinkt-ad Ja
kobs Uddtt af Danedtog, er afgaaet
. Z w m G Iakl Uk W til Efcst
---.- T
Herredsfoged C. Jul.
T h o r u p, Hekrcdgfoged i Hasle m.
fl. Herreder, er nylig afgaaet ved DI:
den i Aarhus.
Med ham er en sjaslsden Personlig-.
ded, et varmtfølende og udmærletMen
nesle gaaet dort. Sillert er det, at
Hr. Thvrup mangen en Gang har ver
ret ilde til Mode over at stulle domme
en anklaget, der paa Grund af adel
dige Omftændiaheder, flet Opdragelfe,;
Nod og Pengevansieligheder, var kom
men ind paa Forbryderbanen. Hans
Virksomhed sotn Forhørsdommer var
prceget af megen Jovialitet og Tjenst
villighed over for den anklagede. Had
de des-me sidfte vundet Thorups Hjer
te, havde vedlommende i Thvrup den
bedske Defensor, vg mange itallels
forvildede Mennesiers Stcelme mild
nedes ved den venlige Maade, hvorpaa
Thoruv tog Sagen.
Det er da oafaa hændet manae Gan
ge, at losladte Ztrassefanaer bar den«
vendt sig til leruv oin Rand og Vei
ledning for Fremtidem Da han oar
gerne bjirltssom oa tjenftvillia.
En Gang medtoa han Beseg af en
Rvater fra L.1ndet, fom bavde ikddet
paa Band og Brod fcr Tnoeri af noale
Forevarer. Rvatereki lom nu for at
sperge Thoruv rni, Haar han itillde
lsetale Zageer Lrnkoitninaer Da de
Fedevarer, tm kurz-e itjaalet
-- Herr manae Born hat DI?
ins-rate Therxm
-— End Bern, fvarede Munde-n
— Oder meaet tjener Te om 21aret7
—- 4HO Kronen
— Gebt, iaa ftal jea faa ordnet den
Zag, men naar De nu lommer bjem,
fkal der være Fest. Gaa Te nu hen
til Staater N. N. med den Seddel
Sau faar De en Flæsleiteg med hjem
til Konen.
Herredsfoaed Thonm der blev 68
Aar var født i Skive, hvor Faderen
var Prokurator.1878 udnaevntes han
til Byfogedi Aarhus og 1895 sit han
sit Embede i lHasle Herred. Han var
Ridder af Dannebrog og Dbmd.
Provsteretsdonn Ved Prov
sterettens nylig afsagte Dom blev For
itelærer Svend Rasmussen, Bei-nags
lev, for Overttædelse af Strasselovens
§ 134idsn1t200Kr. i Bade til Statis
kasfen subsidicert simpelt Feengsel i 20
Dage. Endvidere blev han dsmt til
. at betale Sagens Omlostninger, der
under 40 Kr. til Altor og 40 Kr. til
Defensor.
Suspenderet Postknester.
Efter en af Postvæsenet i indeveetende
Aar foretagen Revision paa Postton
toret paa Samss er iflg. ,,Kalundb.
Dagbl.« Pofttnefteren i Kolsdby bleven
suspenderet fra sit Embede. Sinn Posi
mester i hans Sieb er tonstttueret Po
ftassistent Rosen-en fra Revisionskon
tvret i Ksbenhavm
hauen. Bladet ,,Kbhv·« fortwi
ler: J en Kro sad forleden Dag nogle
BInder eg drai. Saa tom der en
anden Bonde ind, oa ban havde en
stor, dejlig, levende Hane under Ar
men.
»Hvor flal du hen med den Hane,
Jens?« spurgte Bøndernr.
»Den stal jeg hen og feelge paa
Markedet.«
»Hvad kostet Gavtyven?«
»2 Kronet, og det er han ærlig
værd.«
,,Vil du have 25 Øte?«
Bonden vendte dem Ryggen med
tavs Foraat.
»Den lan jo ilte engang gale!«
»Vil du give en Krone for hver
Gang, Hanen galer i Lobet as en
Tinte, saa stal hauen veeke din!"
»Ja, det var svart,« og faa satte
anden Hauen paa Bordet og begyndte
selv at kagle livagtig fom en Hsnr.
Kykelikyl galede hauen i vilden Sky.
Von-den blev ved.
hauen vmlede, som om den havde
en Rai-v i Halsem
Hauen og Banden galede og kaglede
otn Kap, og Wunden, der stulde have
hauen, blev has-de end og bleg af
Sie-eh Da der var gaaet en halv
Time, havde Hauen galet 14 Gange-!
»Den tan giebt gale 50 Ganget
Time-If sasde M
«Saq DIUW Krw w-« habe
denenw,»vslavmtgpeereftifoe
det fetbandede MI« OI Beim-d
Fmvhanthmsoedetog
W see-d kura- ck sem- W
les USE-»Me
J
met til Boden. Kriminal
retten hat ved sin i Sagen mod Mo
dermorderen Arthut Jøkgensen afsagte
Dom idømt Motdeten Livsftkaf. Til
Dommen høker meget omfattende Pre
misser, der dog i alt væfentligt tun
gengiver, hvad der vil vcere betendt fra
den O-mtale, Motdfagen hat vcetet
Genstcmd for, medens den anders-g
tes af Assessor Koch ved 2. Ktimk
neltammer.
Niets Jenfen saetter Post
budet i Forlegenhed. Pan
Uggerløse Matt bot der i Folge »Kall.
;Dagbl.« itke mindre end 6 Mand,
Tsom alle hedder Niels Jensen. Der et
xNiels Jensen, Gnæggeshøj, Niels Jen-«
jsen ved Boten, Niels Jensen ved
IStrandety Niels Jensen ved Tarpe
Jmosem Gaatdmcmd Niels Jensen og
Tomret Niels Jensen.
Poftbudet et i storForlegenbed, naat
Lder er Bkev til Niels Jensen, Ugget
løse Mart; han hat ikte andet at gske
end at lade Btevet gaa paa ngang,
Hindtil det ttæsser den rette Niels Jen
"sen.
f
L SVin med Toget Folgende
ITelefpnsamtale siat i Folge »Venstkess
fsfolkebtaw for nykig vcete fort meds
iRoskilde: I
I —- HalloZ Er der nogenZ ;
? — JO!
! —— (5·r Det hos Stagter S.? n
— Ja! i
— Jeq er Peter Jensen fra —by.
Jeg vilde bare sige, jeg tommet Ute»
Itil Rostilde i Tug, for der kan itte
tomme Svin med Toget for i Morgen
tidlig. «
L —
ITen populærefteHøjskolei
Im and. llgebladet ,,T-e tusind Hjem«
’har mellem sine Abonnenter forejaget
en ?lfstemning, der gav det Resultat,
at Hoffkcleforstander Niels Werke
gaatd, Kana, er den populærefte Haj
fkolemand i Landet, og gammel Tradi
tion tro hat Bladet derpaa hos Xle
amf Hendrikfen ladet udfste et smuki
Villede af He. Kietkegaard hdiltet nu
vix blide tilsendt Bladets Abonnenter.
Men da He. Kserkegaatd ikke opnaaede
absolut Majoritet ved den ocntalte Af
ftemning, vil Bladet ogsaa i en nat»
Fremtid omsende Billeder af de to«
Hsistolemcend, der var ham ncetmest,
nemlig He. KristensemRandets og He.
Holget Begtrup.
Louis PiosDattet Gren
in d e. Grev Eggekt Kunst-, Besidde
ten af Grevskabet Knuthenbotg, vender
i. dette Fotaat hjem fra sin Reise »Jet
den tundt« og vil i Folge »Loll.-Falst.
Stiftst.« dereftek holde Bryllup med
Fri. Syldia Pio. Greven gjorde Fes
itenens Bekendtsiab under sit Ophold
Ipaa Florida; senete tejste hun hjem til
Danmatk og hat siden ophdldt sig has
Lensbaton Rosen-en Lehn paa Ore
bygaatd.
—
D r u k n e t. Nogle Arbejdete, der
var besiceftigede med Kanalgeavning i
Datum Enge ved Ribe, nedlagde for
leden kami.ddag Arbejdet. Da de
undervejz bfem siulde freean over ved
det saalaldte Kanalhus, tænttede Baa
den med de sidfte fem Mand. De tre
reddede sig ved Svømnina i Land.
De to andre tunde itke svømmr. men
Pet lnkkedes at redde den ene af dem,
hvvrimod den anden, Arbejdsmand Jb
HToft af Räde, drufnedr. Han efter
Lober sig Hufttu og flete Born.
s
I F o r b r ce n d t. Forleden Nat neb
strændte en HalmftaL tilhøtende Pro
lHprietcer Elter, Vellinggaard. En Va
Egabonlz der havde taget Nattelogfs i
IStallen, og som formentlig hat an
’tcendt den ved Tobaksrygning, kom
kott eftee at Jlden var opftaaet, fkem
af Staktem stcettt fort-raubt han
blev fotelsbig fotbunden og tm til
Sygehuset i Ftedericia· Hans Liv
staat nceppe til at redde.
Den fsrste Sneppe. Den i
Danmark i indevcerende Fort-at first
studte Snepve af Fotaarstrcekket et
fertige Liedag bleven indsendt til
Konsen fta l. Kronboeg Skvvdissttitt
nved Stovridee Thalbiten som faat nd
betalt den scdvanlige Pteemie af 10
M. Senete er der fea fotstellige Ste
dee i Landet dxevei indsenvt Suepper
til den konselige Hofholduing, men
for disse dil der selvfslgelig itte blide
ludbetalt nogen Das-t.
It HW M sit en bot-en Mad.
sites-c Most siteel ee m sann-us Mid
selsoeeusmsemqstm sit-is teil.
s- AI
Dtukket Gift. En W-aorig
Gaoromandåksatier fra Lønholt drak
forrige Lordag Aften, da hun- vilde
iage nogle Brysidraabek, vcd en Fejl
tagelse Karbolsyrr. Til Ttods for,
at der hurtig blev tiltaldt Lcegehjælp,
dsde hun Spndag Morgen under fryg
telige Lidelfet.
Professor Henning Mai
ze n, der nylig er bleven udflreven
fra Hofpitalet, hat maaiiet love fou
lsbig at lade sin Virtsomhed ved Uni
versiteiet og i Landsiingex hvile, book
imod Legerne hat givet ham Tilladelfe
til at optage sine videnstabelige Arbej
der i Hjemmei og paa B.7.blioteletne,
ligefom han kan fckrdes ude.
Den Forsigtighed, som Professoren
fotelobig maa vise, vil fothaabenilig
spie til en hurtig og fulvsicrnoig Hel
btedelsr.
Thifiedktedsen. J Folge
»Tbisteo Anits Dagblad« hat en sistre
Krebs af Vælgete i. Bn on paa Land
reitet en Opfordring til Lærer Mant
Poiilsen. Votum-n om at stille sin
sprn Dostess Kandidat i Thisiedkredfen
vers oe forcsmaende Folleiingssvalg.
Z Soffende døbie paa en
G a n q. Foreige Sondag blev i Folge
«Ringk. A. Dbl.« 5 Søsiende i en
Alder fm l til R Aar døbte i. Maa
bjerg Kitlr. Tet sial være Fadetens
Vergring, der er Skyld i, at Bornene
itte er blevne dobie for. Hojtidelighe
Den, der fandt Steh umiddelbart efiet
thdsijenefiem overvcetedes as en stor
Tel af Menigheden.
U d n æ v n e l se r. Sognepræst for
Rimsø og Kastbjerg Menigheder i Aar
bus Siifi C. V. Bielefelvt er besiilkei
iil Sognepræst for Bcelum vg Soll-feig
Menigheder i Vibokg Stift.
Kanoidat i Theologien J. H. Her
siind et befliklet til Kapellan pro loco
for Høiby Menighed i SjcellandsStifL
Kandidai i Theologien C. C. K
Kkohn er bestillet til anden ordinerei
Katetet oed Vor Frue Kirle i- Loben
hat-m
Fcrsvundem En 33-aarig
Aösistent paa Orllogsvcetfiet i KI
benhavn-, Niels Land, er fotsounden,
uden ai man siden hat hsri eller sei
noget til hom. Politiet efietssger ham
nu, og paa Orlogsværfiei er der paa
begyndi en Revision of Beholdningetne
i Betlædningsmagasinet, hvor Land
var ansat.
Jlderens Ovetmand. Gart
ner Madsen af Jldsiov i. Øftvendfyssel
hat en stor og stadselig Haue af de
Orpingtoners Æt. For nogle Dage
siden blev Madsen opmærtspm paa, at
hele Hsnseflollen stod i en Klynge og
fsrte et lidt andet Sptog end sædvan
lig; en Gang imellem hortes Sktig og
Vtæl af et andet Dut, som tilsynei
ladende sloges med Hauen.
Ved nøjere at se efter, viste det sig at
være en Jldet, der toq Livmg med
Hanen ellet rettere habt-e taget —
for den var alletede bksktet under i
Lampen. Øjnene var nasften buggede
ud, lsqesom Hovedet var hullet fom et
Sold —- af Liv var der kun liDt igen.
SelvfølgeZig blev Rovtnret dmsbt
oq maatle of med Pelfen, der er m
kostbar. Gartner Matsen fik Fortk
neften, men Hauen bot have Ærm
Grundstsdt Kononbaad.
Kasnonbaaden «Falf1er«, der er ude
paa Tvgt med værnepliqtige Mastini
ster, lob forleden Morgen paa Grund
i cvendborg Sund tat inde ved
Svendborg Et Ritzautelegram betet
ter, at Dampsti.bet ,,Ørkildshus« op
ad Fotmiddagen lagde sig i Selen for
at tmlle «Falster« af Grunden, men
ver meldes intet om, at Forssget Ink
kedeö.
Jsvkiat tisiketer Kanonbaaden mep
pe alvotlig Molest ved at være kommen
Kysten for ncet i det frevelige Spend
botg Sand. ,,Falster« er en ældte,
men vel konserveret vg stætt Stude, der
sagtens tan taale nogle Kn-ubö. Den
lsb as Stablen Z. Decbr. 1873, er alt
faa 30 Aar gantmel og hat fort et
meget virksomt Liv. Navncig hat den
i en Aamelle gjort Tjenesie sokn O
velsesstsb for varnepligtige Mastinifter
samt for Skibsbygnings- og Masiini
steten.
FItste Gang »Jalster« var ude paa
W —- i Efteeaaeet 1875 —- band
deu numerende Mariaeministee Jshnle
M TM
Sonderjylland
EnforhindretUlykke. For
leden havde tre Bist-i ncek mistet Livet
hos Akbejdsmand Wollesen i Alnor.
Konen var gaaet et Ærinde i Byen,
og medens de smaa dar alene hjetnine,
gik der Jld i nogei Tre, soin var lagt
ved Kakielovnen til Tøkting. Dei dlev
til alt Held opdaget af en Kone i
Nabolaget, som sit de smaa ud i sidste
Lojeblih De var alle uden Bevidsthed,
men den hurtig tillaldte Læge fil dem
til Lide igen.
FøtsiiSandogsaaiVand.
Forleden Afiem da Stolelceret Wild i
Ziendetup gil hjem fka Gaatdejer Reh
paa Siendetup Mark, gik han vildt
cg faldt førft i en Sandgrav og senere
i en Vandgrav, hvor han sank i hell.
til Halsen. Heldigvis tunde han redde
sig selv.
Høj A l det. En i Nordslesvig
ret godt tendi ganimel Dame, Enkeka
Kriftensen fejrede forleden sin 89sAars
Fødselsdng i Vnmdrup. —— Fru Kri
ftenfen er Gnle cfier Laster K. L. Kri
sie.isen, der var Laster i Siepping i
M Aar og as flere Grunde nød al
niindelinAnskelse, men allisgevel maatte
søge sin Afsked i 1867. Efler noqle
Aars Privatvirlsomhed senden for
Aaen bosatie Kriftensen ssg i Vnmdrup
og oprettede en Privaisiole. »Gamle
Fru Ktiftensen", der bat været Enle
siden 1881., bot nu samtnen med sin
Dotte, Leererinde, Festen Krisiensen
vg Lotteri.lollelttice, Ftu Kjærbølling,
der ogsaa et Læretenlr. Trods de
89 Aar er Fru Kristenfen forholdsvis
rast, og hun modtog paa sin Fødselsw
dag mange Lntønsininger fra Benner
fjekn og ncer.
Ei uventet Sorgebudslab
modiog fotleden Paflor Jessen i Vil
strup. Hans 22-aarige Son, der stu
detede Legevidenslab ved Universitetet
i Marburg, var afgaaet ved Døden af
Btystbetcendelsr. Fokrige Lstdag sil
Faderen Bud am, at Sonnen var i
Bedting, og nu hat han modtnget Te
legtam om, at han er d-d.
Ei F u n d. Ved Metgelgravningl
paa Gaatdejek Karl Abkjets Matt il
Strandelhjsrn er der site Alen under
Ovetfladen fundet en udhulei Ege
stannne, der er san stvr i Omfang, ai
en Karl med Lethed tun staa i den og
rense den med Slovl og Spadr.
8 0 A a r. Dyklæge J. P. Schmidt,
Hadekslev, fejrede forleden sin 80-Aats
Fsdselsdag. Hr. Schmidt, der er af
holdt og agtet af alle, han tommer i
Beteiing med, holdt for omtrent et
Aar siden 50-Aars Jubilæum som
Dytlæge der iByen. Han lan endnu
uhindret of Aakenes Vcegt sysselsastte
sig med sm Geruhig
Stot Jldebtand. Forrige
Tirsdag Eftermiddag ved Firetiden
nebbmnvie Lorens Evertseng Gaatd
i Solderup. Der omtom flli Stylker
chkg og 4 Heste, i den ildjasle meb
hvcklvel Etenloft forfynede Skala Fi
re Kreaturer blev slckbt nd oa taldtes
til Live iqen. To Zniaapigek paa
2 oa 4 Aar, der var enc hierinne, havde
tandt Jlben i .Hal:nen.
lsst H a v d i a, e. Eiter Forlnden
de flal der ad Vlare opførez et nyi
Havdige km Ballum til Gransen meb
Tilslutning nordpaa· Den prøjsiske
Regeting aqtet at bevilge et betydeligt
Tilslud til Diqets Opførelsr. Tersom
riævnte Plan bliver udsptt, vil ende
lig bet uhure Savn for de lavt oq mod
Vesicrhavet aabent liggende Enge og
Marter være afhjulpet. Den Stude,
som utidige Oversvsmmelsek blol i de
senere Aar hat forvoldt hvet enlelt
Kommune, vil omsat i Pengeværd le
be sig til adslillige Tusinde Mart.
Savnet Tjenestepigr. —
For en halv Snes Daae siden for
svandt fka sit Hetstab i Aal-eurem den
i Vonöbcel hjemmehørende Pige Ma
Iten Vilvfang. Man antog, at hun varl
gusmwlelfokllniuler«
Miene feli, lllllgxu ed aldllcud
mple ueslsse isod eth
pe llvl ist-tu um«-en
o-,
elf-l I ellieDe ameeteluld pedes-km reiell
, n tilde-il eme,tllpslel lola ed ll et Mo
de,l de Cum Hoden Wm allesl
Ell-del des-te, ell vee,lo-«Ile allons-.
schee- III Ist new ee fes-J llessk see emI ein e
uses ee et fett keer der
Beh Uellee det tm- olv Mceåu es sen-feli- lve Meg
Ie c e no
Immer- --s«euu,vv2ti«s«»;
ästzricknäwsg ss smvssb «Iisi.
Neste Imlsc staunst-II
Ønaes« Its-us is mit-m us at act-km
soc os i tin seen Diemomvty oqisc
uvgle tll at tetfe soc od. —- Itstls plus see
staunst esei m Oele such — Lin I2-50
is Ou.— —qusmki fürs-s Ins Um sc
hnal. stelle heb-ve- lkke. nun Ins have qode Is
schlingt-Por- mer-me Oplvsnlaqet stri- M
M kostm Its- . salchAth III
fort-Mich men et tysk Blad betetter
nu, at hun er hos Slægtninge tæt ded
Kiei.
.-J
Guldbtyllup. Forleben fei
rede Arbejdsmand Peter Christensen
og Husttu af Banderby deres Guld
btyllup. Begge de gamle et endnu ra
ste og tørige. Christener bar været
med som dansi Oklogggast i 1848
og var med blandt dem, der for et
Par Aar siden sit Mindegaven paa
100 Kronen
En Tyvpaa Spit. Hos Kob
mand Peterfen i Knurbokg er der for
leden sket Jndbrudstyveri. Der er ble
vet stjaalet en Hundredmarksfedoel og
en FemkkoneseddeL Man favncr et
hvert Spor af Inven.
E n V o l d s m a n d. Mitte: Jen
sc:1 fra Brandftrup merke forrige
ZEIan i chrheden of Gramgaard
Teglarbejder Andreas Meler fm
Gram Teqlncerk og opfordkebe lmm til
at gaa med Pan Krer og spille Zwrtx
men Meler afsloq dette. Hemmt blev
Jensen saa rasende, at han floa los
part Nielsen med sin tnlke Stof. Niet
fen bræktede et Ben og moatte spres
til Sygebuset. Der er blevet inbledet
tetslig Undersøgelsr.
Dödelig
La Gtipve fomnlcdigedc Dickic
jyadonh
Netvssitet og daaklig Fokdojetfe.
Mine Vennek ded, at Denkt 6nke
teddcdc mig
Mr-:-. 6. c, bmd llH W Ij Sk» Mutmhnr Its-um«
kk et Itlkendt Meblrm as M. E. Nirim i den De! m
Statut« cum um«-: »Da Gnvve qav mm ist staatlqu
Tilsckldeas Ren-Ihm m binnqu Nordsxklir. Unum
hncngf udvikledc siq nt Djssckeankom Im led as
Schalk-lud Otsvedtsists m Amt-we i Mnssnnm Den
mindm Neu-»He stimmten- Aanmod, Mittelka af
Lambes og drei-abends Smmeansald Im vis list-,
hoch jeq ftrvir bat jagt mine Beim-r — at Tr. Muts
denkt Cuse know mis, iaa alle dtsie unt-mile Svmv
tomee Osrspandt Mov III-te Smrner hoc qu aldtiq
fund-I noact W Tr. Milkssluiistiin Pist, tsq leg
Hm as Neu-e and Lum- Mlle u- m not-sente- Maue
mcdzrmk
»Vor- Ztn biro kamt as dnsttequdom I m Todt- Int
I to Mai-weder M knn nasstm inqm Ssvm di m be
gvndte at give ham Dr. Miit-A Dein-: Eure meo Ren-e
and Live- Villo, oq nu er hins fund oq mft haa hat
endo» bestamk m Lckqeuaberspqclfe m » med hackt
paa Phlltprjncmr. Leg W Ists-»F at Ir. Mitei
Anti—Vain Pius utvjvnonit tm ums-! e: Note Tor mig.
Jeq has hnppur Aus-to ai new-o hovisdvme oq hat
atdriq bkugk nojkL der scn humg mais oq qcv Imq
Natuqu Mus. Ame Mood,1!4uss.tlv. Mo
Ollle Apotelkre Ciriak-r oa quantekek Nu fskste
Mast-« as Tr. Mit-T Lea-warum Skru- esm in sog
pas New-sinkt og huneidqoommr. Stdn-bin kr
Miles« III-um« Co..Eth-1n, Ind.
Det Kgl.Danfke
Koniulat
Room 407—408 Rest Ist-its Blei-.
M· at Denkt-via os Rundsolvb St» Stils-Hm Js
Uiclumäerbalsam
er tilvirkct estcr den brkmdtc banfke Dok
tor chrik Erlmtidts okiqmalc Recept og
er drrsor ingcsu Humlmsp Anbrfnlcs der
fok iom det bedftc Lcegrmiddel til enhver
Abende. Tutrige Anbcfalingcr haves.
Vidxmderbaliamen borttagcr futbftændigt
Filipvcnier, Frcqncr, Excnh Ligtorne,
Vortev haurd Hub og lasget Saat In
befalcs fom et sorninligt Middcl mod ru
og revnedc beendet-, qivcr tilmed en imuk
og klar Tint og fjrrncsr besahen al over
flodiq Hain-Urka Faas i tu Storrelser
meb Brugsanvisning, U- ms og st.
P. Irrt-criter « Co»
Box G Clyde, Cook Ev» Jll.
»so sum-C bov ca II it M M
muinhmmmhsldtrss «
now-in as sinkst-We
tu« soweit-d- lsWosstsk
..:.:«:»:.k:::»-»..·..mä.«ks.ssk-..-ss-sss«ss«
· Mike-c- Optimum-g
ssz USIU sek. - · IEW YOU-·
».....(.«-«Ovekr sm- sto bis-no Music-Ä
l
Eu stsudiuavifk Lage
ibet amle Land elbtedede mi fuld mi
bikt orNetveræ elfe, Krafupgbed vest
ke utommel e Somit-sind Tab ogOns
der Forbindelfe derived, efter at fes her«
Fcl Laubs havde sorisgt Anftaltek, Spe
.ialister, Vetter o v uden Nytte Dokto
rens stetem for dette markclige Lw einw
dklser endnuimin Befiddelie, og or at
her-we livende Lansdmænd vil te ende
tl enhper, Tom bggcerer det, en Ziff-Mit
derqf ttlli e ined vtdete Oplysnin er friti
iorie let onvomt. Receptea an aus
ekspe ret pqa et godt Apothek mod r nge
Udglft. Skrtv til Img sitt-M og De vil ec
are at der endnu findet Ætli heb oq
pkigtig ev i tue-»den- og at den wich-,
irgn tax-ndr edciept Xrgkrgsey vix-selig tate
. e e: . . tm o .
TM R. i n. Bot M,
.
xq