Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 03, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I zx U J IF E X c U«
»Danskeren« udkommer hver Tirsdag og Fredag jfl cdags—·ll1dgave. «Danskeren« kostet tun 81 50 per Jukgang
»-s - --—---.. .—. - —-— -s- ——- — W
Nr. 27. Blair Nem. oicdaq d. :3.Ap1il 19«:.312te Aarxp
Guldbryllup.
General C. T. Christensen og Hu
itku fejrede deres Guldbryllup forrige
Totsdag Aften i Pouch Mansion,
Btootlyn. Saa langt sØjet kunne naa,
steivet »Notdlyfet«, op og ned ad
Clinton Ave» ftod Rcekter af Karethee.
Det stoke Lotale var allerede tidlig paa
Aftenen fyldt med Bespgende: Militce
te, Købmcend, Kunftnem Ptceftee,
Statsmænd, Journalister, betendte
Mænd og Kvinder fra alle mulige
Ioktetningsgrenr. Blandt Geefterne
var J. Pietpont Morgan, General
Molineux og Feue, Dr. Lyman Abbott
og Feue, Fabritejer Niels Poulfen,
Redattst St. Clai«r McKelva, Borg
mestee Seth Low og Feue, Jugenisr
Georg Kirtegaard og Feue, Oberst
Willis L. Odgen og Feue, General Al
fted Batnes, Oberst William C.Becher
og Ftue vg Fredetick A. Neetgaatd vg
Feue. En Mcengde Telegeammer fta
Danmart vg fotstellige Byek i de form.
Stater modtog Guldbkuveparket i Af
tenens Lob.
Den smukkefte
Privatbolig i Ogalalla.
Oaalalla, Nebr» 2. April. Louis
Aufdenaartens meget stnutte og anse
lige to Etaaes Villa nedbrænbte i. Af
tes. Ort Var den smutleste Familien
scdencs i Bnen og hat kostet 810,000 at
opføre. Oele Bygntngen er ødelagt.
Assurance tun 82,500.
Saurer sin Moder-.
York, Nein-» 2. April. Den ti Aar
gamle - tant Hart, der i Gaat var fat
til at grave i Hauen, blev saa rasende,
fokdi Moder-m viste ham, hvotdan han
siulde here sig ad, at han greb en Fort
og slnnaede eftet heade. Uheldigvig
tamte den bende i Anliatet, som blev
stygtelig lemlæst:t, ligesom del ene Øre
blev aennemboreL Lager-te siger, at
Saareue er fatltge. Drengen hak al
dtia tidligcre vi.ft lllydighed ellek Hid
sigheb og bar as alle Naboekne hidtil
vceet anset for en velopdragen Dreng.
Togulykkc.
Nebraska City, Nebr» 2· April. Et
speciett Godstog paa B. Fc M. unlin
sdelbakt efter det regelmckssige Lincoln
Passagertog lob i Aftes of Sporet
vest for Vyen her. Fi.te Vogne val
tede, cg Ztødet slyngede Bremsevogter
Charleis Scshectler og William Wind
sot ud cif Toget. Stønt de begge er
betydeliat searche, er der bog næppe
Fare for Veres Liv· «
Fedc Mænds Væddeløb. t!)
Sioux (5ity,«2. April. Mr. J. H.
Ball er ofgaaet ved Døden her i Byen
paa »the Samaritan Hospital« fom
Islge af at have deltaget i. et Bei-de
lsb for fede Mand. Summen med to
Kamme-roter deltog han i et Huttiglsb
for Mand, itke under 200 Punds
Virgt; men han modtog herved sau
danne indre Bestadigelfer, at han dsde
to Dage efter.
qutor Vol-few
Menigheden i Dwight, Jll» hat ded
tqget at talde Pastor Bobjetg, der for
Tit-en er ansat som Redaktionssekre
tret ved ,,Hsjstolebladet«, Koldtng,
men som tcenter paa attet at melde
sig til Tjeneste i den danste Kitte i
Amerika. («Dannev.«)
Otto Standinamn
Republi.tanerne i Racine opstillede
sokleden ved Pktvevalg til Byraadet
ilte mindre end otte Standinaver.
Sein Kandtdat til Borgmeitekentbedet
ventes de at ville opltille Konsui P.
B. Mist-m
Megct mæckværdigt.
Butte, Mont., 2. April. John Matt,
ansat ved ,,the Great Northern«, blev
for et Aar siden kamt af et apoplektisi
Tilfcklde, mistrde Mælet og hat siden
vætet fuldstændig stum. Da Lægetne
i Daa i hans Paahøt ertlærebe, at
han var i Færd med at d-, rejste han
sia ptudseliq op i Sengen vg fsortalte
dem, at de var Løgnere, og fra dette
Dieblit af talte han faa tlart og fly
dende som nogensinde.
Gruelig Eköplosiom
Pittsburg, Pa» Bl. Max-ts. En for
faerdelig Etsplosion i enSmelteovn ved
Edgat Thompfons Staalvært i Brab
doct fandt Sted tidlig i MAqu John
« Smith blev dreht, syv blevszx haardt
! faaret, at de næppe tan leve; fyv andre
! blev saa fokbrændt, at de næsten et
H ukendelige; og to favnes, uden at man
jved, om de er omtomne eller lebende.
; Hvad der foraarfagede Etöplosionen
; er endnu itte btagt paa det tene.
f
! Svætmcrier.
; Benton Harbor, MUTch 1. April.
Benton Harbok forbeteder sig til Kristi
anbet Komme, og idet man venter paa
tdenne Begivenhelx forsamles Medlem- s
-mekne af ,,Jstaels Hug« i Kitten her."
IJfølae Sttifteng Spaadomme, sanke
deg fom de fortolteg af »JsraelIhn-TOi
’vi1 Vegioenheden finde Sted inden tre «
YAaL stinken hat valgt Bcnton Hat-i
bot som Samlinquladg i Amerika, vgl
»man berstet-, at 144,0()0 Mehlemmer
.vi1 vtere famlet her inden Z Aar. .
J denne Uge er en Delegation an-«
komme.1 fra Foftoria, O» cg nieste
Uae ventes Deleaationer fra Los An
gelos, Sau Francisco og Springsield,»
Ju. l
Grubceksplosiom I
I
Zank-oval, Jll» l. April. FenH
Mund blev bracht oa sire dødelfa saai «
ret ved Etsplofion i en Kulgrube her»
Ulylten styldtes Arsamling af Gas,«i
foraarsaaet ved utilftrcekkelig Bentila- ;
tion og Kulftm sont paa manae Ste
der laa op til 2 Fod høit. Tet indre
af Gruben blev poclagi. «
Myrder sine Söfkcndc.
Kansas City, Mo» l. April. Franks
Candee, en 45 Aar gammel Mand,-.
skød og faarede Dødelia sin Bruders
Nathan og fin Søstek Oli«ne, hvorefter I
han drckbte sig selv. Monden antages
at have været vanvittig.
For Iowa-Juristere.
Ame-J, Jowa, 1. April. For at flassex
sig den bebste Kvalitet Mai-T som Jo
insas Jordbund lan producere, til Sta
tens Udftilling ved World’s Fair i St.
Louis hat Jowas Landbrugsdeparte
ment og ,,Jowa Corn Grosvers’ Asso
ciation« købt flere hundrede Bushels
af en Sort kaldet »Mit-s C·orn« til 3
Doll. Pr. Bufhel. Denne Majs sial
uddeles blandt Farmerne i alle Dele
af Staten udelutlende til Sæd. Hver
Farmet i Jowa, som sttiver efter Sied,
vil faa not til at saa en Kvart Arre.
Matsem fom avles af denne Udsaed,
vil blive sendt til Konteften, som hol
des af Jowa Corn Growers’ Associa
tion ved Statens Lansbrugsstole i
Ames i Januar 1904. Da vil s2,500
kontant blive uvdelt i Prcemiet for
den bedste Udstilling as Majs.
George S. Fortelt i Mtles, Ja.,
har Opsyn med at stasse Sei-d til dem,
som Instrr det. Farmerne maa derfor
strive til dam. "«
Un denen Leser got en boven Maul-»
Bin-does Bloob Blters er det naturltg Mid- l
del for en voven Leder og staat aldrig feil. l
Dödsfald.
Nashville, Tenn» site Marts. —
General W. H. Jackson, den belendte
Sydftats-General, døde i Gaar. Denk
nuvcerende Generation kensder General
Jaclson bebst som Ejer af Bselle Meade
chegfarmz men hans Karkiere som
General og som Forretningsmand
gjorde ham til en af Tennessees mest
fremragende offentlige Mænd. HattI
var interesferet i mange Forretningsd
foketagender i- sin Stat, og hanschng
farm er af engelsle Fagmænsd erllceret
at viere den meft fuldkomne i Ver-dem
General Jackson var født 1885.
!
s
-—- ;
Sovet en Mantel-.
Salt Lake City, Utah, 31 te Martö.
— Miss Bessie Knecht hat snu sovel
uafbrudt i en Maansed. Hun hat i
denne Tisd ille væeet vaagen et Ofe
blil og ille givet en Lyd fra fig, uagtet
man hat gjort utalligse Forsøg paa at
vælle hende. Hun ligger med lullede
Øjne og aander naturlig. Man hol
der Liv i hende ved at give flydende
Fodemidley som hun svælger auto
matisl. Tiltrodg for den Fede, hun
saaledes faar, aftagcr hun Dag for
Dag» on Lægerne frygter for, at hun
vil sove insd i Boden dersom en For
andring Elle snart indtraden Mifz
Knecht er 22 Aar gammel
—-—-—--0 -
Et danskForlagshns i Amerika.
J den lillc Bn Vlair i Nein-. sindes
en banft Forrct.:iitg, sein c: weit-an
ende i Amerika.
Denne Forretnixiq, ,,Tnnish Pub
lisying Hmtfe« er vpliet fra en li.lle,
Ubetndelig Forreininq til en af de ftøv
ste i sit Slagsz on er nu det størite dan
fle Fsorlagglins i Amerika.
J Vetdenshistorien sind-es intct
Steds noget lignende, at et dansl For
lagshus ligger n·.idt i et Land, hvor
Sproget er et anbet.
Her set vi, soin paa ingen anden
Plads i Amerika, at det danfte Spkog
osgfaa er med i Dette andet Babel af
fremmede TungemaaL ,,Dani.sh Publ.
Houfe« drager Onxsokg for, at det
danste Sprog gennem Udgivelfen af en
Masse danste Boger lommer til at
spille en Rolle som en tet betydelig
Faktor i Ubviklingen af en ny Ver
densniagt og et nyt Verdensfolk.
J- denne Fortetning er indbefattet
et ftort danst Trylteri, Satteri og
Bonbindere foruden Ekspedittonem
fom ftadig hat travlt med Fortendelfe
cif dansie Wie-get og Sitifter rundt om
i Landet, ja endogsna til Udlandet.
J Trykleriet finde-s nyeste Inventar,
vælbige Mastinet til Trylningen af
de fire forftellige Blade, fom udgives,
og af de mangfoldige Bogen som her
mitfes
J Smtteriet sinch den enefte danfte
»Linotype«-Masline« i de forenedc
Stater. At indsætte denne Masiine
hat alene kostet s4,000.00.
J Bogbinderiet bestæftiges en hel
lille daan Koloni med Jndbinding af
danste Boget og Udsendelfe af danste
Bladr.
J Elspeditionen er ligeledes flere
travtt bestæftigede med at ekspedere
Ordtes, der tut-loben Her sindes et
kolossalt Oplag af Boget of mange
forstellige Slags, næsten enhver dansl
Bog tan faaes het.
Naat De verfor Instet en eller anden
god danft Bog, da striv til ,,Danish
Publishlng Honse«, Blatt, Nebe» og
De vil aldeles siktert tunne faa den paa
faa favorable Vilkaak som nogen
Steds. Bi henviter til Avertissement
anden Sieds i Bladet. Prøvenumte
af Blut-e fendes frit til alle, der unstet
Prsver af de site Blade, som udgaar
fta »Dantfh Luth. Publ. Houfe«,
Blatt, Nebr.
-..·.?F13I"s71?sp8?f
Smørfalsknerier
i England.
Harald Falter-J Klage.
Det engelskc Firma dömt til at
betale 4,350 Kronen
For Politiretten i Leed§, Dommer
Atkinson, stod nylig anllaqet Firmaet
Von Straughton Fa Zoon, limited.
Anklageren var den danske Statston
sulent Harald Faber, fom havde uidta
get 12 Stævninger mod Firmaet un
der ,,Merchandi«se Marls Act1887«
for at have folgt Smør med et for
falstet Lurmærle paa og for at have
folgt Smøt, der ikle var dansi, med
paamalet »Funkt) Danish Butter«.
Firmaet havde ved 5 forstellige Lej-;
ligheder, 5 Uger i Træl, folgt deH
Sinon der gav Anledning til Kla-;
gerne.
Som Advokater optraabte for Fa
rdek Mr· Bonfey, instrueret af Sagsp
rerne Robinson Fc Stannard, London.
Saqu er anlagt for Smøtmcertefor
eninqens Regni.ng.
Smørret var indkøbt for Fabers
Regning af en Detailhandler i Nor
mantnn ved Leeds. Foruden Faber og
sde ssrdvonliqe Vidner for at bevifeJnd
løltdt var som Vidner hidkuldt fra
Danmark Landbrugslandidat Anders
Nselsem Evejfkrup Istergaarb, For
mano i Smørnscerkeforewinqen, og Or.
Folm Jacobsm Wurzel-S Plads, Fixi-«
flinnlslnvm lzbiz Firma mit-riet Our
l
masrket pag alle de Dsrittclftave, der
send-H til Foreninqens Mejerier.
Ssncsssxnportøreme Wood fra Holl,
Susitb fra ·H11tdcrsfielsd, Leigh
Bmdfnrd og Barrett Dg Sly fra Leedsl
samt Kernileren Dr. Hehker var til
Siebe for at vidne, at Smørret ilke
Var dansi. Konful Pattinfon, HulL
der optraadje fom Toll for de Ankla
gede, Vedgil Ovettrcedelferne, saa at
Vidneførsel blev unødvendig. Abdo
lat Botxsey fortlarede Sagen-s Sam
menhcrng og Betydning samt oplysie
forRelten, at fammeFirmsa i 1898 var
bleven dømt, liqeledes anllaqet af Fa
ber, for lignenhe Forseelser. Den
Gang mullterpdes Fimaet under 4
Punkter med 16 P·d. Strl oq havde
50 Gukneas Omkostninger, ialt Um
lrent 1250 Kr.
Dommeten beklagst-e ille ot kunnej
idømme Aktieselsiabet fels Maa;1-edets
Tugthus og idømte bet fire Baader for
at have forfalfket Lurmærlet og en for»
nrigtig Varebetegnelfe, ialt 16 Pd.
Strl samt 75 Guineas i Omlostnin
get (ialt 4350 Kr.)
I Kong Edwnrd paa Reife.
Lonidon, sUte Marts. — Kong Ed
ward afrcjftk i Dag ombord i Yachten
Vi«ctntia iil Lissabon.
si- si is
Paris, Alte Marks. — Det er ow
frent afgjort, at Kong Edward af
England vil bespge Præsident Loubet
efter Bsesøget i Portugal. Hvokvidt
Kongen tommer til Paris eller ikk·e,
set endnu ikke afgjort.
Amerika i Paris.
Paris-, the Marks. —- Den af By
madet nedsatte færlige Romite vil i
Dag antage et af New York-Kapita
lisier givet Tilbud for Kontrast paa
Bclysningen af Paris-. Dei er givet,
at Byraadet vi.l antageVudei. Ameri
kanernes Ptis er kun Halvdelen af det
franstse Komptomis, som nu bar Kon
traktem Der stal anlæggeg ful"dstcen
dig nyt Giasvært
« ,,Dansteren« udgaar 2 Gange agent
·lig. 81.50 aarli.g. Probe-Nr. frit.
For mange Helligdagc.
De russiske Myndigheder hat beflut
tet at inddrage en god Del af de mange
Helligdage, fom den russisle Akbejder
og Bondebefollning højtideligsholider.
Landbrugsminifteren, som er Lede
ren af Bevcegelsen, oplyste, at der er
mange Steder, hvor man hat op til
140 Hellig-dage om Aatet, og 77 af
dem falder i Sommertiven, da man
trænger til hver enefte Dag til Atbej
de. Mi.nisteren hat ved Konference
med Geistlighedn fuwdet, at flere af
disse Helligdiage ille er paabudt af
Hirten, men holdes ester gammelSliL
Minnen-.
De sidste Efterretninget fra Marsc
co siger, at en ny Revolution er nd
brudt. Den spreder sig hurtigt og
truer med at volde langt alvorligere
Ulemper end Thronprætensventen Bu
Hamaras, da den ille shar anbet Øje
med end at sdelckgge Lov og Orden.
Nonner udvandrer.
Fta Breft i Franlrige meddeles, at
100 Søstre ti.ll)ørende den katholsieOt
den »Jer Døtre« netop er udvandret
derfra paa Grund af de franfke Klo
sterftolers Lulttina. 30 af dem er
rejft til Belgim FZO til Canada og 40
til de forencde Stater.
Træt fra Japan.
bog Japaneserne er kei ikte Stil
fnm ho- nd forft at ftrivse Navnet og
dertaa Bppaslen nden paa Brevene. De
aaar frem i nmvendt Orden, førft Ver
ketskelem dcrncest Landetg Navn,
Provinfem Bnm Gaben, Husnumret
en titjidst Manneng Navn og Stil
Him. —
J Indien vokser der exi Plantc, der
kalves ,,Pbilotacea electrica«, fra hvil
ten der udstraaler elektriste Glimt. Den
Haand, hvormed man berører den,
faar øjeblittelia et elektrift Stød.
Atillas Ligkiftc.
J Øfterrig et Steds hat en Bande
nsand fundet en Bronc-e-Ligtiste med
en Sten over, der bcerer Hunnerkon
gen Atillas Navn. Der synes dog at
vcere Tvivl blandt die Lærde om, hont
Vibt Graven er ,,cegte« eller ej·
czaren fokcktctu
Czaren hat forwret Serbien 10,000
Risselpatroner, men net meddeles offi
cielt, at Gaben itle vil blive udleveret,
før ved Udgangen af Maj, og ikte da
heller, hvig Sti.llingen paa Balkan er
urolig.
Ex-Prcrsident Schu.
Herr. Sehn, forhenvcerende Prak
fident for Oksanje-Friftaten i Sydafri
ta, hat i lcengere Tiid ligget fng i Cla
rus i Schwei«tz, og nu stal hans Til
ftand vcere meget alvorlig. Han lidet
af Søvnløshed og hat hyppige Pest-i
melsesanfald.
Kong Oscar.
Stockholm, 31te Marts. — Kongen
er saavidt frisk, at han i Dag overtog
Regekingem Kronprinfens Regentstab
fom begynsdste den 27. Januar fom
Folge af Kongens Sygdom, afslutteL
des altfa«a.
Kamp mod Rotterne.
i Som et udmærtet Middel til at
fange Retter angiver »Wiesbad.
i
Tagbl.« fotleden en nogenlunde stot
l
Tonde, der indvendig er smurt ganste
glat med Beg og saaledes anbragt, at
Rotternse udefra let kan komme over
!Randen. Man kan f. Ets. lægge et
.ru Brædt, ad ehvilket Dyrene kan spa
« fere op.
i Rede i den glatte Tonde anbringer
Fman siegt Flæsk, og det vil da næste
Morgen vise sig, at man har gjort en
god Fangst.
Hvis nemlig en Rotte først en Gang
har Vovet Springet ned til Flæsiet,
begynder den at pibe og lotke flere andre
Rotter til, fom alle springe efter og
strats fanges, idet Tondens indvendige
Sider er saa glatte, at det er ganste u
muligt for Dyrene at flygte.
Dei tyste Blad anbefaler vartn at
prøve denne primitive, men probate
Rottefælde, ovetalt hvor Rotterne hu
serer, og det lover et glimrende Resul
tat.
Marconi diftanceret?
Efter hvad »Westminster Gazette«
fortceller, har der dannet sig et engelst
Selskiab til Udnyttelse af et af Arm
strong og Orling udtaget Patent paa
Simpli.ficering af Telegraf og Tele
fon. Ved Hjaelp af det opfu«zidne Ap
parat formaar de to Herrer uden Led
ning eller Traad at affende Budskaber
over en Mils Afstan-d, idet de benytter
Jordbunden som enefie Ledning.
Man lan efter det nye System uden
nogen særlig Jndretning, uden Mast
og Staenger telefonere eller telegrafere
gennem Jorden til et hvilket som helft
Sted i 7-—8 Kilometers Omlreds.
Hefe Apparatet lrceoer ilke ftørre
Pia-Vg, end at D:t kan ovksevares i en
(Fiqartasse, oq en fuldftcendiq Telefon
ital tun koste 70——8s) Kr.
Hvis dette bekmfter sig, inne-Z Mar
ronis Gnisktelegrasi at vaere stilltt i
Stygge.
I
Fra Russland-.
Berlin, 2. April. »Lokal Anzeiger«
formellen at den rusfiske Krigsmi.ni
ster. General sicurcpatlim er i Færd
med at foretaxie en Reise til Manchuri
et. fordi Situationen der hat udvitlet
iia til at blivc yderst kritisi, og der ven
teg ny Rejsninger af de indfødte
Tit Konfirmationcn.
Vi ønster herved at benlede Opmcerl
fomheden paa dort ftore Oplag of dan
sle Salmebøger i mange forftellige
Bind. For Priferne behag at se i vort
Katalog, som tilfendes frit paa For
langende.
Nu til Konfirmationen er det jo en
qod gammel dansk Stil at give enhver
slonfirmand en pæn Salrnebog. En
saadan kcm faaes ved at fkrive til Da
nisb Luth. Publ. House i Blair, Nebr.
Dersom det ønsies, kan Navn og Dato
blive Paafat i Guldtryl, hvotved Bo
qen bliver en Erindringssgave as betyd
ningsfuld Vcerdi for Modtageren for
Livstid ,
Vi ønster gerne, at vore kcere Lands
mcend herovre vedbliver at bevare den
gamle danfle Slik at beuge Sohne
bogen som en Konfirmationsgave og
derved udbrede denne gamle Slat af
Salmer, som er en af de mest verdi
fulde Samlinger, der findes, og hvori
den gode gamle Kriftentro befynges af
ædle Skilkelser i Kirlens Historie, som
Vrorson, Kingo, Jngemann, Grundt
vig og flere.
Vi- ønster ved denne Lejlighed lun
at henlede vore Venners Optiker-eisum
hed paa, at der her gives en Lejlighed
til ved Konsirmationsibøjtiden at give
de Unge en Livsqave, som maaske vil
have stor Betndning for dem gennem
deres Livsvandring og blive en Trost
og Hjælp i man-Je bekymringsfulde
Ofeblilke.
Vi henftiller ovenstaaende til allm
lig Overvejelse af dem, som staat Kon
firmanden ncermeft nu til denne betet
state og betydningsfulde Hsjtid.