Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 19, 1902, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Danskercn«. !
l
l
l
stetig den 19. Dreimbcr1902
c
t
Blair, Nebr.
Mathildn Søhdl m reiste Mem sitfret
Uge paa Grund af beimes- «s« ssd re
Sygdom.
— Pastvr Heek kriegte Stolen i
Mandagg
—- StorartetEtt)rlemiddel, resiaiirstrer
Krop og Hierne og drider alle ursne Be
standdele bort af Teres Legeme Gør
Dem fund og bevarer Dem fund. Roctv
Mountnin Te. 35 Cenit5.
Farnham Fe- Zamdsoik
—- Førstt Sondag blider der —- dil
Gud — Hpjmegsegudstjeneste i Blair
Kitke Kl. 1023 Form. cq Aftengudizth
Reste Kl. 7z. Pastor H. Nei.lien, Wis
— ver, Nebr» prcediter.
— Hos Jobn J. llntuh er Stedet,
hope De bør købe Deres Mahlen
,,Undettcling« besorges til moderate
Prifev
— »Hikderian:« Mode i Fredags
Aftes omihandlede Negrene. Diskus
sipnsemnet var: Er det Ret af Sud
staterne at fratage Negrene deressztems
meret? Dette blev temmelig vidtløf:
iigt Oktftet af J. P. Christiansen, Ar
thnt Hossgaard A. F. Jener eg H.
M. hausen. Prof. Hanfen fortalte en
Del om B. T. Washington og bang
Stole· »Spectator« blev dplcest af
Lucy Manns-sen Den var udmcer
sei — fuld af Nyheder og andre gode
Oplysninger. Miss. Langftass spillede
en Batiation af ,,Old Folts at Home«,
spm Piano Sold En anden Regier
fcmz »Masfa’s in the cold Ground«,
blev fanget som Duet med Guitar og
Zither Attompagnement og Quart-It
i Omkvcdei.
Rye Embedsmcend valgtes fom fol
ger: J. C· Christenfe.1, Prcesident;
Svsie Hoffgaatd, Schemen Henry
Jvetfen, Marshall; Mathilda Berg,
Kritikw
C. St. P. M. Fc O. scelger Rund
rejsebilletter til Pladfer indenfor 200
Ml fra Salgstontoret til 1153 Pris
fvt Rundreij Salg sker 24. og 25.
Dec- samt 31. Dec. og 1. Jan. med
Gywigshed til Z. Jan. 1903.
Summe Bane fcelger Etstursions
billettet til enlelt Pris for Rundrejse.
Summe Tid og samme Afftande.
— Fee De tøber en ny Lamme
vogn, kom ind og se paa de nd-: hiern
mefabrikerede Vogne hog Chas. A.
M. Dei kostet Dem i.ntet, om De
intet tsber.
— John McQuarrie hat et stort
Oplag of Bygningsmaterialcr og Kul
til lavefte Priser.
— Dei better Verdens Beundring,
teile miratulese Middel, denne flan
de Elettticitei. der bortjager Smerte
os Sygdmn Rocky Mountain Te.
G Trutz. Farnham Fc Sampson.
-—. Fung den 2. Januar begyndes
et specielt Kursus for Farmerfønner,
der ill- have haft ret megen Stole
M og snsie at leere en Del i en Fakt.
M Kursus omfatter netop, hvad en
Jan-et behsver. Udgifterne i de ti
Ukr blivet 837. Striv efter illu
M Cirkulcere og Katalog til Kr«
Itzt-r ellet P· S. Vig, Blair, Nebr. »
II hellen krydfer del faeligfte Pas,
R Um ktydser et Landstab afGlas,
sei W døjer al Saka og Be
sub at bertve min Huftru Roctn
Mountain Te.
Farnham Fa Sampson.
« M et Postlort og striv efter de
-;·»" kk III-W fra Trinktatis Semina
1 M
s- c. C. Pier-e er den betendte le
"- » Jocheudlee af alle Slags Mid
· kwjedre og Weh Bar
o.f v hast Vil sælge bil
Hse end de stoke huse need glimrende
Telegrafen. ·
Der bar hidtil itte været anlagt no- «
sen underføisk Telegraflinie over Stil-—
e badet: nu er der imidlertid lldiiatscr
il, at man vil faa -::i saadan Linie,
IN fuldftssndig amerikaan Linie over
Ziillebadet. Enalænrernes Linie
fra Vancouver iil Australien vil snart
blioc tagt-: i Brug. J Folge en Med:
delelie fra »the Treasury Bu
reau of Statistics,« finde-Z der nn i
Verden 1,750 underfoifte Telearaflini:
er, som i Ge.1n-:msnit bar en Langde
af naeiten LOWIOO Mil. Man ansiaar
Vetostninsgskn for dereH Anlceg til
8275,Uu(),(;«1)0. Der sendes narliz me
re end e;,tM),000 Telegmmmer over
disie Linier. Telearafen bar nu sat
de store Verdensdele saaledes i For
bindelse, at Mennefteslcegtens Tanter
og Ord nu tan sendeg med Lynets
Hurtiglksed fra Land til Land, fra Ø
zkil D. Det mørke Afrita tan nu dag
jlig konverferse med det oplnfte Europas
Ig Amerika. De store Verdensbegii
Jenheder log i mange Tilfcelde for
holdsvis ubetndelige Tildragelser),
fom foregaar om Morast-en er om
Aftenen tendt over hele den civiliserede
Verden.
Stillehavet bar hidtil itie verret oder
fpændt af nogen Telegraflinie. Om
kort Tid vil imidlertid en Telegraf
linie over Stillehaoet blive saa vidt
fætdig, at den tan blive taget i Brug.
Den lsber fra V·ancouver til Auftra
lien. Der hat allerede været sendt
Lytsnskningstelegrammer over denne
Linie. Nu er Jorden altsaa fuldftaen
dig omspcensdt afTelegraftraaden. Den
gaar fra Vancouver dirette til »Fau
ning Jsland,·« som liager ca. 1000
Mil fyd for Hawaii Øerne. Derfra
gaar den til Fidjisetne, saa til New
Zealand, Norfoll Jslanid og omsider
til Australien. Den stsrfte Dybde, iom
Linien er bleden lagt Paa, er 3,200
Faone Band — tnavt 4 ena. Mil.
Gennemfnits Dybden er ca« 3 Mil. Et
Budstab lan blive fendt runsdt Jorden
paa denne Linie i Lobet af z Time.
England og de forsiellige interesserere
Kolonier enes om at betale dette Kam
peforetagende.
Disse underspifle Telegrailikiier
ftaar i Forbindelfe med en Mangde
Land-Telegrafer, som sender Nyheder
ne fra Landenes forsiellige Egne til
de stor-: telegkasiste Puls-nam, som
er udftratt hen over de store Hat-es
Bund. Vetdens Land-Telegraflinier
har en Længde af 1,180,000 Mil, den
erikelte Traadlcengde er 3,800,000Mil.
Det famlede Antal Telegrammer, sorn
fendes over disfe Linier, del-her sig
til ca. 400,000,000 om Aaret, hvillet
i Gennemsnit bliver mere end 1,000,
000 om Pagen
J de ca. 50 Aar, siden man begyndte
at lægge underfsiHeTelegraflinier over
de ftore Hat-e, er Telegraftraaden ble
den fpændt over alle Verdenö Oceaner.
Der er næften en Snes Telegrafiinier
;o«oet Atlanterhavet, tretten af hvilte
lsber mellem de Forenede Stater og
Europa, tre mellem Sydamerita og
Afrita etc. Den fornetnste hinbring,
som hat staaet i Vejen for at faa en
Telegraflinie anlagt over Stillehavet,
har veret den, at man itte kunde faa
tilfredsstillende hvileftationer for
Traaden ude midt i. Ooeanet, da ingen
Nation ejede et tilftrcekleligt Antal
saadanne Landstationer. Men idet den
amerikanste Linie faar hvilepunkter
paa Hawaii. »Wale Jsland«, Guatn
og Philippinerne, vil Linien fra de
Forenede Stater til Asien ille faa no
gen Stkcekning saa lang som Strei
ningen rnellem Franlrig og de For
enede States-, som nu er i daglig Brug,
Den fransie Linie fra Breit Frantrig,
til »Eap Cod«, Musi» er 3250 Mil,
medens den stsrste Asstand fra Land
til Land paa den amerikanste Stille
havslinie er (fta San Francisco til
W
Forstoppelse
gen Ante-l Mennester lider i starre ellcr mindre Grad as Mkstop
Leteri Særvelcslped Ttlfckldet mrd asle ,solk. Tcttc Lude som
Las-a farligt for Sundheden, vor racdrg Bod paa uden Lohold ved at
We et mildt og dog paa famme Tio styrtcnde Laxcrmidch jom
Dr. peter S Kuriko.
Den fjcrnrr de udbtugtts Stoffes, fom hat opljobct fig i Systema
Mieter Macht, flinker hetchrgamgmm
still-us th I MW ’ « k « ·
W Loåfiaggsskkk cckxl direkt: kanFeL ok« Peter Fankneyf
. . ........... llZsllO s. floyae Ave-. chicssm
Hawaii) 2,089 Mil. Fra Hawaii til "
»Man Island« er der 2,040 Mil, fra
»Wate Jsland« til Guam er 1,290
Mil, fra Manila til den asiatiste Kyst
er 680 Mil. Mesdens Stillschavet gen
nemgaaende er noget dybere end At
lanterhavet, saa er Forstellen paa Dyb
den, i hvilten de forsiellige Linier bli
ver lagt, itte saa uhyre stor alligevel.
Telegraflinien,som nylig er bleven lagt
mellem Haiti og »Windward Jsland«
bleo lagt paa en højeste Dybde af
18,00 Fod Band. De fidste Unver
søgelser paaStrætningen mell:m Stil
lethssavstnsten og Manila viset, at man
tan blive i Stand til at vaslge e·1 Rute
orer Sti»llehavet, paa hvilten Dybden
sit-: vil blive starre esd 20,000 Fod
—- og maafke den itte vi.l overstige 18,
’000 For-. Den storste Tybde, fom
hidtil har dære fanden, ligger mellem
»Mit-way Jstands« og Guan1, og er
31,614 Fod —- der mangler tun 66
Fod i en Vanddybde af 6 Mil
Et Feemfkridt i Legevidensiabem
Folgende Tilfcelde, fom Dr. Peter
Fahrney, Chi.kago, Jll» har været faa
Venlig at rapportere, kaster et nyt Lys
over Behandlingen af en Sygdom, fom
hidindtil bar været anfect fom adel
bredelig. He. Jens H. Notby,
Ostrander, Minn» strikten »Dr. Pe
ter’s»Kutito« samtnen med ,,Ole-Oi.d«
hat vceret benyttet med nceften vidun
derlige Refultater as en af vote Na
boet. Mes. Augusta Miland Hun
havde et trceftagtigt Saat paa Kin
den og dar blevien behandlet af mange
Lager; shun havde endogfaa ladet sig
undeetaftes at gsre hende nogetbsst
undertaste flere Operationen men intet
fyntes at gsre bende noget godt. Hun
havde apgivet alt Haab om at blive
hell-redet Titsidst foresiog en af den-»
des Ve:1ner, at hun stulde bruge -,,Kus
ri-«.o« og ,,Ole-Qsid«, og at disse efterkz
al Sandfvnlighed -vilde stænte den-der
nogen Lindring. Tit alles Ovetrastel
fe begyndte Saaret at tsrte ev lidt
efter lidt og er nu ganste tilhelet. Ders
er blot et Ar tiibage, som viser, hvor«
Ktceftfaaret var«« DI. Peter’s »Au
tilo',' indtager en Plads for sig selv
paa Legevidenstaöens Omraade.
Bögck som Julcgavcr.
Chicago Rest-ro Herald sltiver fol
gende i fort. Sondagsnummen Naar
De hat Vanftelinkxcd red at vælge, giv
Da en Bog, en, fom bar vielelig Ver-di
oq Interesse, en, som itte sinlter et
smutt Bind fin enefte Betettigelse."
Tenne vcerdilsfe Zlags Boget et hel
Digvis omtrent forsttunone, og bog itse
ganlle. De et af sum-me Art som des
Messer af unnttigt Kæarm hvokfok der;
udgives hele Formuet til hver Hsjtid.;
De Penge, som udgives til intetsigendel
Gover, der snakt forvifes til Pulte
tamkene, burde afgive Stof til bod
færdig Overvejelse, naar De en Dag.
satte-.- Dscm hen for at ovetveje Deres
aarlige Synder i den Retning. Men
at give en god Bog vil De albrig
form-Oe Der et eniGrcense for, book
meget der tan rumntes af- Msbler,
Tæpper o. s. v. i et Hjem, naat det
sial vte hyggeligt og hatmonist; men
der er altid Plads til en god Bog
uden at give Hjemtnet Udseendie af en
KranI-bod.
Man maa anvende lige saa megen
Stønsomhetx naar man vcelger en Bog
til en Ven, som naak man strivet et
Digt; men Udvalgt er righoldigt, og
delle Stylte Kæklighedsakbejde bebs
ver itte at vaere va:1sieligt. Jv nar
mere Vennen staat, des letters at
tiersse hendes ellet hans Ssmag. En
Reisebestrivelfe, et hist-seist Verl, et
passende Bind af Kunst og Musik, et
stsnsomt Udvalg of vor Overflsdighed
af nyere Biograsier eller et Bind af
den rette Stegs Digte —- het er altid
not til at glkede enhver- Dernæft er
der Digtningens vide, vide Bett-einI
En interessant og god Novelle kan vcere
en fortrinlig Julegave.
Fta Bstnenes Billedbog til den
fulvftændige Encylopædi er der Be
ger not til at lsse ethvert vansteligt
Spethmaah der maattte spltaa med
Hensyn til Valget.
Stuger SkMalkmr.
M es soz. All-taki tot tnld Gen-link
GamleNnstinetistanvlst. is 00 i Mer
ke. Mann-d og lagen Reuter teilenqu
Da nle Itsan Its-no ca op. Ave Mystik-ei
en andre Fabrikant IIMO og sp.
s· c. Kein-, Aas
Elste- Nem
Hvor mangc
Hæitder
tror du har bmsrt bin
lnse Klasse, for du ljnbte
den?
Lion
Coffee
sælges i forfcglcdc, lust
tastte Pastet; ingcn san
before den,ingcn Stand-J
knn komme i den.
Ren, frifk oq vcllngtendr.
Boganmcldclsc.
»th Julcaftcnck«.
AfVollmar,
Forsatterinde til »Præstegaarden i
Dutzen« og »Prwstegarden i Indien«
D. f. v» Danish Luth. Publ. Honse’s
ForlakL Plain
Tenne Forfatteriktdes Bøger hat
bjcmme i Dnnmarl glcrdet Tusinder
af unge Mamd cg Kvindcr fta be for
flelljgste Hiern, likse fra Kronprins Fre
deritg og ncd til den fattigste Hytte
ma Jnllandg Heder. Og Grunden
bertil"ek, at Forfalterinden er natutlig,
ren, fand og ftem for alt en troendc
Fltiftem der uden at btuge enten for
mange ellscr for faa Otd mesterligt for
fmax at tegne naturtro Billeoer saavel
fra et Menueslehjcrte som fra den
plwsisle Natur. Den foreliggenbe
Beq, »Tre Juleaftenek«, er en af For
fattctindens kedste. Den, som kober
den nu til Jul til sin volgne Søn
eller Dattet, taget ille fejl, og det
Hjem, fom hat lcrss Bogen, vil anbe
f«.:le den til Slcegt og Benner. Pris i
Lmslag 60 Centh smutt indbunden
sifi Qan
X —- )".
——-·0-——
Dcn nyc Salmebog og den
gamlc Salmcbog.
Der flkiveg i ,,Kirlelig Eumler« for
Evnoag 14. Dec. under Kirle og Sto
le, at den tme Ealmebog for Kirle og
Hiem er indiøtt i Vor Frelfersz Me
cigbed i Brootlnn, at kenne Zalmsebogi
mere oq mere afløser Rostilbe Gen-?
vents Zalmebog i TunnmrL at flitrel
oil mcafte nødes til at folge med, og at
det maafle vil blive vansteligt at saa
Den aqmle Zalmebog fra Tanmciri. »
Vi ønfler bertil at oplyse, at denl
.qamle Salmebog lcm faaeg i Danish
Luth. Publ. spoqu og at ten vedbli:
vende vil lunne saaes her i fulstcendig
og uforandret Ubgave med begquillæg
og begge Telftræltet eller et Tillng og
begge Telftrætler i inange fotstellige
Bind, trytt i Vetsesormat med og
uden Guldsnit, til billigere Prisci, end
Salmebogen fra Danmarl lan salges
i samme anbbinving. Ligeledes sal
ges det nye Tillceg og det gamle Til
lceg i sckrflilt Jndbinding.
Man bebes strive til Bogladen i
Blait, hvis der er Vansielighedet ved
at fzaa den gamle Salmebog andet
Siehs. .
Der spaes
en matitielm Mund til i itogle san Tot-wies » teile
for ei vel reiten-merkt Hm- tok at bei-ne Detailhand
lere yg sum-et Bett-me Tini-printed Salt-h
Smu anttiq tun-den Eksventet lieu-les ugemtig med
519370 lau-am temt tsleneneeki,skoe7litd. Fall Stil
ltnq. Freisinnigen lur Held need fin. oq List-Initi
qen gut tvilt. Its-Ists hause Asc,
Teqhoen Intel, Still-mo
Husapothekct.
Den eastte Munde at one-me oq let-are hell-redet
tot-, wide sind-s i bvekt nieste hie-u Ittftkiv
J. des-l site-, canno, sm.
Farine til Salgs.
To gode Farme i Turnet Co» S. D» hvee
vaa tm Arres, l Mit fes Stole og dqnsk
tritt-erst fiele, 4 Mit ten et godt Tretet-ens,
gove Byqnlnger, got- Lksnv med Binvmslle
og qodt Jene-e pas begae — lau tatges pas i
gode Betmqelier. om Salg tan ste sum-L
Veavendelie sitt til
hans Peter Danielten,
Eenter Print. S. D.
Um- oglcisede for en Dass Arbeits-.
W
Castel-o- klkekt Vl vtl set-do Mist ot
Nitsslflswot Mu- ok Its-cis- knk u
, Islsc Mk status-its- Wsls
staat-s lot sitt t Vereins-tot Ist
PatronH sdnel W Ast-. o- vt seines-t- lzlnth pp
wsvsts sont me besume les-»- Dan tut-asso
sLUIIk co» M s« com-d Jumäloth Mus
tPianoet og Orglct.
III-«
mindre musikqltte Instrumentet folgt ttl lav
Bril, lette Billaan
s. S- Itsle Unsinn Mail- co.
Arcefaget i Dank-unt beiseqes af
Kglx Daan Vier-Konsol,
Theo. Olfen,
Aufs-' . « " · « Iebt
Jernbanelisie.
WJ
Chieaqm st. Faul.
Minneapolis J much-.
s F J p a a.
Nr. J. Umaha Passe-Ing . . . IS'-L Frm
- (1·). un. . . . 1«.252 —
do. (10. . . . d.".31 list
Xort11p:1:1.
cis
4. ijn Pilz-s Pussemgor · UT Prn..
2. sioux th Passe-user . LU-( l«’.t·t.
N. Ums-In Passe-must . . Wic- —
Nr. 7 ng Xk. N ils-Mik- un(1m;.:--n Fonds-L
Is» S. s- w. U. oq S. S. s Pac.
· V e s t p a a.
Nr. 19. Linmln Pagsmgetz . 8.12 Frm
Z. Illscck llills Pass. . . Z.".’5 Est
0 s r p a a.
— 20. Mo. Vallesy Pass· . . XII-O Prm
ts. chjeugo LimitAL . . 4.."-4 1«21«t.
Xk-1908 Xb 20 clisqlhg um«-gen Hund-us
Skal Dcrcjsc —
—» til Siedet øst
eller fyd for Chicago, faa bcd Deres lokale
Agent give Dem Billet fra Omaha til
Ehicago med
chicago, Milwaukee F
st. Paul Benen,
den kamst mellem disse to Byer. Tog pas
denne populæte Baue forlader Union
Depot, Omaha, hvek Tag og hat For
bindelse med Tug, som komme ind pas
Union Pacific Bauen, Vurlington, F. E
a M. B. s.i.v.
Prægtigt udstyret Tog med Paladsi
Sovevogne, »Buffet« og Biblioteksvogne«
og Priien er ille hpjekc end andre Bimka
Angaaende nærMeke cplysninget med
Densyn til Bann-, Priser, o.f.v. striv til
F. A. NASH,
General Weste kn Ase-It
504 Pisa-m str. Crassu- Not-.
l902. LE- l902.
Juli-sagen
jun-« .« jnlllnlnlI
Detsmukkeste Syn
i 11)-(«nc1«f«r Tishsn ils-! lic1(-l’(1vnl;.xxif
Julesager
the Blair Racket Storc.
Ugssm H ils-I l’·’.s.·.11ks as nhninclssi
lizxe u·,: (ls.-I«-1·(-1«c(1(- Fiulss sinnt cis-L
ullcrsidsns its intpnrltknst frunsk »g
()«.-k I’--1-c·-llicin furnshsn jnihsnhunlskes
ug imp»r14-n-(1(·- Glis-wirkt
Iik Jfsp Bring at kuinmc i Title
for ist und-»Am TrængscL
Utjrcd ärrln tljgc
Santa Zlaus.
E lk Horn
H « «
ojjkole
begyndek sit 2-3de Stole-set den lste Tec
mcd en Bin-entrann as 4 Mai-neben Text
er aabnet for Mund og Not-wer baade Be
gyndete og vcdcretomnr.
Undekmsning gives pas ragelsk i alle al
mindelige Stateng oq paa daan iReltgion
samt Zwist-« Imag, Historie og Litkemun
Satt-g Hensyn tages ttl iaadhne fosn i
vokien All-er cke anfonme im Tanmart og
Inskek at lcm Landets Spkog, samt sont-an
ne. hvis Undekvisnmg i cpvætstcn hat tm
tet mangetiulo.
Stolen und rgaar en omsattendc Novara
tion. fom vil bidrage meget til at gste det
hyggeligt for oens Eimer
Fulv Betaling for Undervisning, Kost.
Logi, Las og Banne er Astij for 4 Uger.
Dm Kote-los og nærmeke Lplysnin»ek
henvender man fighl
H. skov Niclsen, ener
Rcv. Th. N. Jerspil.
Euc 11()Rx.s«k:1«m" (:0., M.
Julesager
Iks
Vanmark
ankommen.
Jndsend Bestillii g fnarest mulig.
da Oplagct lum er lille.
Folgende havest
Julestiemcn. 1902,
.«)() c.
Inlens sog,
20 c.
seeln Julegave a
s Eingang Im— —l901.
Bomenes Ialehog looz
xö c. 12 for Ll,.30.
html-h kath. Publ. bonI-,
statt-, klebt-.
Trinitatis
Zollege Es
Seminarium
Malt-, Nebr»
MAX-»Im- Hin Kluft-Hortan l Dtsc
Sknltsn lmr utlts fis-Ett- l.;t-n-r«-. Den
litt-»Ihr lecrsisknjnzs i folgende
Ä f(«.(«1inges1·:
Sollegr Depart-vent
nokmal Depart-neun
Izu-ims- Depart-mut
Icaclcmle Deparlmeni.
. Music llepaktmeui.
Pol-bereden Te ieologiiu Mäcllng
ceologlzlc Inselan
For llnbckvlsnina Kost oq Logi 815 um
Maanech sllll for hclc Stoleaarct (34
llgcr).
En Tcl of Nrjscomkofmlugcrne betales
for dont, der kommer langvcjs fra.
God Lcjliglusd for Nykommcre til at læs
re at talc, lasse og skrive engem
— Striv efter Katalog. —
Neu-were Oplysning faas ved at ben
vcndc sig til en af midertegnedc.
P. s. VIG, KR. ANXER,
1;1«A11e. Mit-sc
Luther
Isigh School
aMZollege
tilbyder folgende Afdelingcrz
Acadele Normal. collegistc com
mercial. Ausle. Dame-Uc. Emnomy 03
Damit Hsstkolr.
Winter-Terminen bcgyndcr kadng
den 3. Januar.
llszaals Varslssr. kygtlgo liess l( alm
Beisg Stolen og skriv til cn as anders
tcgncde.
Ptol. E. C. Nelloth lL h. Jknikm
Music Part, 1130 Mound Iter
Racine, Wis.
F
M sum Hasen
MED
AMERICAN LINE
HEFT-( nun-uns
Odd chsn:lin4. Lisz- buma Mem-.
Udnukkscrc Beifcnismltqbcdct
AMERVCAN LlNE"s dhilw »Es-Jus km
New Lunis t« South-known Ins-sc On—d;m. .-;«m
»tr« philadelvbts til Imecreol In » »Ur-Am
! Knthksltnltl iI«Jtlg1««J.
f l««i-rs--11-Hisltss stille-Hist its Ums-nur«
; IleImhsstslullos l«1ut1«·t-kj(1(«ksstklsssths l«
!1-r-·:s-«1(·.;.«1«««·l
’ Pengeorseks before-ske- til Dan
massk ofte- saveste kurs.
Tilsskrh US uns nckrnus n- Uphunittgpp
lNTERNATlONAL NAV. C0..
!·»r. l«-««»«-« kk Il"«.-«l«·«;;«l»« SN.
chicago.
Nu er dct Tid at tobe,
da vi har«faaci vore nye
Efteraarvarer
Bi hat alt, hvad De stiftet.
l
Rom ind og giv og Lejllighed til at lade Dem
spare 25 11140 rCt. pas alle Vater.
Sas Bros.
-«i bpmls III-Ue Arn-s for all-5»Is1dhmdss»s
vis De snikek en hom- msde Aks
bcjdsvogu eller Der-s Buggy
fort-yet, en Bremfe paa Vog
uen og al anden Stags Vogns og
Gkovsmedatbcide, henvcnd Dem til
C A Hoff, seist-k
EW m Ut- ins-»«ldonslflnnunfnns
E Dr. F R. Stewart.
Lege og Ast-new
span- ovek Ball-is spoteb
—quit, Nein-.
Hyrden og Sammet
En lille Bog for Bprm
II
Lem- E. S. Stounbetq.
« J Dmflag 32 Ets.
VIII-El Fred.«
pastok U. p. Madfem
104 Stder. J Omstag 25 Ists- J geht
Sbminqshind 40 Ets
L æ f e b o g
ill Bkuq l
de danske Skolcr i Amerika
Samt-: as en Konnt-.
M Sider. Gebt indbunder 50 Tents
l aniSh Luth. Publ, thust-.
Blum Nebr.