Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 19, 1902, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —
Hund Veteranen fortalte.
sGenrebillede af J e n s.)
—
»Tai, mange Tat stal De have,'«
sagde den gamle, hvem jeg haode ratl
en hjælpende Haand for at komme ind
ad Knprdøren. Han manglede den
venstre Fod sra Antelen, hvilten Man
gel han erftattede ined en Krytte. Jeg
lagde Krytten til Rette sor ham og
gav hain mit Reisetceppe at sidde paa.
,,Aa, det er alt sor megen Opmcert
somhed,« udbrød han med en Stemme,
der strats indgod mig til forsladelig
Fortrolighed; men paa samme Tid
røbede noget toint og intetsigende, me
dens han med et Par store, vidtaabne
lnseblaa Øjn-:, der gjorde Jndtryt nf
Godmodighed og naiv Selvsølelse, saa
paa mig med et Blit, de« udviste mere
Tatnemmeliahed, end sw den sodeste
Mund tunde udtale.
»J1,« 'fortsatte han, ,,jeg er jo lidt
ubehjaslpsom i: g beaynder at blive
aammel, og jeg er jo, som Die ser, en
Krøblina.«
Da feg antog det for at ocrre en
medfødt Svaahed, bød min Medsølelse
mig at henvende Talen paa noget an
det; men den gamles Tanter syntes
at drcje iia om dette Emne, og ban link
som udasstere mia til at spørge om
Aar-sagen til hans Vanførhed Det tom
mig terfor i Tanter, at han muligvis
var en gammel Veteran, oa deres Pas
sion er det jo i Almindelighed at flildre
og fortælle om der-es Meriter som Sol
dat.
Jea liaode glemt at tøbse et Blad i
«Aalbora, oa da vi var alene i Kupeen,
syntes j-:a, det tunde viere en passende
Underlxoldning at høre en Felthistorie
og saa paa samme Tid lade den gamle
nnde den Fornojelse at fortcelle den.
For itte at stede hans Selvfolelse
begnndte jeg med at sig-:: »Ja, det er
aodt at vcere ung og frisl.« »Ja, itle
sandt,« svarede han, som Paludan
Miiller siger:
»Nati: Tod-Ins Stund den saetteszs tun
til Siden,
Ort-ad hat saa Kraft og Glanz som
Ungdorngtiden.«
»Da jeg var paa Deres Alder,« fort
satte han i. Prosa, ,,var jeg rast og
rørig som en Fist i Vandet.«
»Saa De har niaaste været Gen
stand for et eller andetUlytleStilsælde,«
sang jeg
,,Nej-,«««svarede han, »ikte just Ulys
testilscelre, men ——«
Der git en Sitten gennrsn hans
Lemm.«r, han rettede sig op i Scedet,
drog en Fratte lidt til Side, hvorded
en Kriggmedaille tom til Sym
,,Aa!« udbrsd jeg, »maa jeg kom
plimentere Dem, saa De er en gam
mel Veteran, Kriaer. menxr jeg, — ja
saa er Tieres Krylte Dein itte til noget
Bansir, men derimod til meaen Ære.«·
Den gamle Mand satt-: højte Haand
ned Paa Læggen og lod den venstre
hvile i Siden, rnedens han med stramt
sammenbidte Leber og nedadtrutne
Mundvige blintede ined Øjnsene, der
stod i Taar2r,hviltet jea altsammen op:
sattede sont Jndlednina til en begei
stret Krigshistorie, og det flog heller
ifte feil.
»Ja,« beayndie han, iret han hei
tideligt lxicevede Stemnxsen og sloa Tatt
med en Merstunigpide, ,,jeg huster det
saa godt, det var i (i4. Jeg laa i
Stanserne oed Dannevirtr. Vi laa og
ventede paa, at den i os ulmende Kraft
og levenrse Begejstring sor vor Sag
tunde tomme i Brun. Men hoad
stete? Den 5. Februar sit vi. Ordre
til Tilbagse tog, og Natten mellem den
5. og 6. begyndte det.
Dei var en stor Nedværdigelse for
os Soldater; thi i Bevtdttheden om
vort store Verrd og Mod splte vi »som
Plagen, der forste Gang spændes for
Vognen og troer, at den med et eneste
Ryt tan tage hele Læsset«, — og det
var ingenlunde milde Domme, som
fceldedes over teres Kyndighed, soin
hadde Kotnmandcen.
Bi maatte vansdriz i. Natiens Mulm
og Marte, i et Fore, sotn i hoj Grad
var besocerliggjort ved Jslag. Fødse
sit vi tun i aftortede Nationen saa vi
vare stiller-r socn Jstaels Folt, da
Moses havde fort dem ud iØrtenen. —
Vi tnurred: og mente, dct havde vceret
bedre at ofre vort Lis- og d- som
vcerdige Krigere i Dannevirte end at
fryse og sulte ihjel paa alfar Vej.
Vi vidste, at Fienden var os i Hee
lene, saa den lange Vej mellem Sleöi
vtg og Dybbsl maatte tilbagelceggei
uden Hvile.
Ved Santelmart bleo vi- indhenteds
af Tyslerne, og her tom det til er
Kamp paa Liv og Ded.
Bi haode søgt Dækning i et Butte
sttøg og laa nu og sntede paa den sig
successivt nærmende Fjende
Min venstre Sidemand, Nr. 82, sit
en Kugle i Undetlivet. Han sank og
lagde sit Hoved til Hvile paa mine
S«svlehæle. Jeg vilde tage Tid til
at spcknde bang Tut-nistet as sor at
lcegge den under hans Hobed, men han
asbrød mig nied disse Ord: »Ænds
itte mig, tag mit Gevcer, det slyder
bedre end dit, hold lidt til højre paa
Visiret, tag ham lige under venstke
Bryst, saa dratter han«
Han gab ilte et eneste Smertens
udbrud, men raabte med rallende
Stemme paa hans døende Leben
s
,,.Hold ud, Kammerater, Seiten er vor,
alt sor Gud og for Danmarl!«
—- — Her trillede en Taare ned
ad den gamles Kinder, medens convul
siviste Trcetninger foregit omlring
Mundpartiet, idet han fortsattet »F
det samnte lød Kommandoen »F rem
ad!«; vi ncermede os Fjenden mere
og mete, tilsidst lom vi hinanden saa.
ncer, at det tom til Bajonetscegtnings
Jeg band-: lige elspederet« — Her
gentoa han nied Pibespidsen den i
lknns Fantasi saa fristt bevarede Ba
jonetsægtning — ,,en af de tysle D»
ja, Gud tilgive mig, men Senduij
land!
Jeg saa hvorledes Fjendens Reiter
udtyndedeg. De Tystere kunde ilte
bruaezzYajonettem de bruate Kolbem
men vi Danslere «L)ar haark-: Staller«
— idet han med Pegefmaeren pitlede
paa. sin Punkte ——. »Der tom en
lobenke hen imod mig med løstetKolbe,
men —- ———-". ,,Lanaac1, nordpaa stifte,
sem Minutters Opl)old!« raabte Kon
duttøren. —— Jeg slulde til Randers
oa maatte derfor med Betlagclse anbe
salede mig til min cerede Fortceller.
Jea aav ham en Ciaar, mean Tat
oa Kompliment til Afsted oa styndte
mia over i RanderstogeL Da Aar
hugtoaet passeredse forbi os, raabte
ban, idet han gestitulerede med Heran
den nd as Kupevindueh »Im Parerede
bain as«, ——— derester hørte jea en Ran
ben, hvoraf ieg tun sorstod Ordene:
»Krytle —- Santelmart««
——. - —-.- «..--·.-- ———
Fulesagcr
sra
Oanish Luth. Publ. llouse,
Blaitz Nebr.
Det slal van os en Glæde at mod
taae Bestillinger paa Julesagek sra
Samfundsvenner oa at saa en lille
Bestilling Paa Julebøger oa Kost sra
alle vore trete Menigheder trindt om
i dette store Land.
Vi hat saaledes indrettet os, at vi
tan etspedere alle Bestillinai3r, samtnen
Daa de indtomnier, og venter at saa
en Del Bestillinger i denne sidste Uge
sør den store Højtid.
Kæte Vcnner, sorglem itle Vøtnene,
fotqlem itte Slaegt og Vennerl Der
er Velsignelse i at give, thi derved gør
man andre glade og bliver selv glad.
Gib til saamange, sont J tan, selv
oni det tun er en lille Julegcve.
En aod Boa vil altid voerc en
pagscnde Gabe; de haves billige og go
de, fine og elegante, til niange sorstels
liae Prisen
Vi hat et stort lldvala as Jnlehester
med passende Julelcesnina for votss
ne oa Børn eller —— om onstes — Jnles
lort med en lille Julehilsen, hviltet lan
sendes pr. omgaaende Post for nogle
indlaate Frimcerter. Vort Udvnlg il
sniaasulde Juletort til 5, 10 og 20c. er
meaet stott.
Dersom De itte har vort Katalog,
da striv omtrent, hvad De Instet og til
not-lieu Pris. og vi slal da sende det
imest Passende eller opfylde Deres On
ste saa vidt som muligt.
Pan Danish Luth. Publ. House’s
Vegne
Poul Petersen,
Manager.
Bogamneldetsc.
..Julens. Bog«
VedMichal Agerslov,
tned 54 Billeder, Jnitialer og Vignet
ter. Emil Langhosss Forlag, stoben
havn. Pris 25 Cents.
Bogen begynder med Marie Behu
delsse og sortscrtter i nitten versisicerede
Julesortallinger indtil Flugten til
Ægypten. Versene er sortrinlige baadi
- fra Formens og Jndholdets Side, o(
i Billederne er meget smulte. »Juleni
Bog« vil i lige Grad glcede baadi
I Votsne og Born
Udlandet.
Den tusfiste Landbrugs
m i n i ste r hat udstedt Ordre til, a
der i Rusland ftal oprettes Mejeri
stoler efter daan Monster. Ligesa
er der nylig udstedt Kunsdgstelse om
at russiste Landboere, der fremtidiq
ønsier at bespge Danmarl med de
Formaal for Øje at aflute dansti
Landbrugere Kunsten at lave Smøt
vil tunne erholde en·--betydelig Stats
unterstøttelse til Reisen.
Sarah Bernhardts Stand
ha f t i g he d. D: belgisle Tollwu
bedsmænd lommer paa Gransen ind
Jeknbanelupeerne og underspger hei
Reisetøjet, hvorved de Reffende und
gaak at ftaa ud. Denne meget be
hagelige Foranstaltning siyldes en
Dame, nemlig selve Sarah Bernhard-L
Paa en af sine mange Rundrsejfer
totn hun til den belgiste Grænsh To
get standsede, og Baggagen stulde un
dersøges.
Madame Sarah sov i Sovewaggo
nen, da d’Herrer Snushaner trængte
sig ind i Find-Jen.
»Der maa staa op, Fruc, og gaa
hen til Toldopsynet,« sagde de.
Den state Kunftnekinde blev af
brudt ved dette Tilraab i fine spdeste
Dromme og vaagnede forsttællet op·
Selvfølgelig var hun ilke bli.d og
ncegtede rent ud at staa op og forlade
Kupeiem
Toldeme var i dette Tilfcelde lige
saa lidt galante som ellers, oq som de
noaen Sinde hat vætet fra Tidernes
Morgen, hvad enten det drei-er sig om
Told, Alcife eller andre «Zlfgifter, da
— læntede uden videke Waaonen fra,
hvor vor udødelige Sarah befandt sig,
satte den paa et Sidespor oa tastede
hendcs Kusserter uden videre ud mel
lem Sporene og rodede ugenert op i
mellem hendes Betlædninggaenstande
da gned deres Toldsingre paa hendes
Sitte- og Fløjlsgakderober.
Jmidleriid lavede Toget sig til at
ana, og en flarp Fløjten meldte, at
alt var klar til Afgana.
Madame Sarah protesterede i alle
Tonarter da med alle Ord da Ub
tryt, Sprdaet ejer, da som pagfer fig
for et saadant Tilfælde.
Stor Staat-ei herstede paa den lille
Station.
Det afgørende Afaangssignat staat
paa Nippct til at lyde, da — taget
Sarah sin Haandtussert, iler frem for
Toget, springer rafk ned paa Stimm
vejen, satter sig paa Kufferten og raa
ber:
»Hier vcet — mine Herrer —- jeg
flytter mig itke!«
Sarah fejrede, hun triumfered-:,
hendes StanLILJaftighed overvandt selve
det umedgørlige Toldvæfen, on fra
den Tid gaat detg Sonner ind i alle
Kupeerne og foretaaek her det nødven
dige Eftersyn.
Tretten Anartiiter ar
r e s t e r e d e. Tretten Anarliftszr blev
forlcden atresterede i Ncerheden af
Spezia efter en fortdivlet Kamp. Po
litiet overrumplede dem, idet de ftod i
Beareb med at aflægge Ed vaa at nun-«
de Rang Viktor Emanuei. En af As
narlisterne og en af Politiet blev al:
odtlig saaret.
Havets Di)bder. Søfolt
bereitet out forfiellige Dybder i den
metsikansle Havbugt Der fandteg
sanledckts 175 eng. Mil sydøst for Gal
veston et Sied, der indtil for nylig var
JZW Favne d1)bt. Nu er Dvbden kun
10 Favne, hviltct man tilsiriver de Dul
lanste Udbrud i Vestindien.
i Hungeriyfus i Finland.
J Tusmilw Sogn i Finlcmd er der
som Folge af Hungersnød forefaldei
Tilfcelsee af Hungert1)fus.
Stot Velgørsenhed vffru
Ktupp har sicenlei 4 Millioner Mk.
dort, 2 Millionet til Fremme af Jud
retninger for Arbejderne, 1 Million
til Fu.1ktionceretne og 1 Million til
Vyen Essen·
Til Ertebiskop i Chi-»
cago. Rom, 16. December. Pro-!
pagandaen hat vedtaget at foreslaci
Paven at udnævne Biflop James E.
Quigley af Bussalo til Erkebistop i
Chieago i Siedet for afgaaede Erke
bislop Felhan.
Czarens Beføg i Rom.
Cftet shvasd »Tribuna« meddeler, føres
der for Tiden Forhandlinger mellem
Kardinal Rampolla vg- Storfyrst Ser
————I
»
- n » n
-
I
l
' sætte Cermoniellet for
gius, der opholder sig i Ram. For
handlingetne bar til Formaal at fast
en eventue
Scmmcnkomst mellem Paven og sz
Nikolaus under den sidftncevntes spre
ftaaende Beføg ved det italienstt
Hof.
Tobaksrygning og Ba
cillernr. Det er nceppe alminde
k lig belendt, at Tobalsrygning fon
bygger flere Sygdomme. Dr. Dumosn
: shat studcret de Birlninger, Tobaks
rngning hat paa de forslellige Orga
nismer, og hat udfundet, at medens
: den ille hat nogen Jndflydelse paa
Tyfus-Bac1llerne, forjager den Influ
cnsa-, Difteriti.s- og Taerings-Bacil
lerne. —- Mon?
Tørlen i Australien.
Paa Grund af de enormt ftore Tab
af Fevægbescetning med mere, som
Landmcendene har lidt sotn Følge af
den langvarige Takte er der af Pre
mierministeren i Ny Sydwales blevet
sanunenlaldt set Møde af Repræsentan
ter for alle politiske Afslyaninger for
at drøfte, hvorledes Nøden bedft af-l
hjælpes. «
Sfinksen ved Gizeh i.
Æ g n p t e n er begyndt at
bliv alvorligt ødelagt af Regnm
Grunden til at de fleste
ægyptifle Mindesmcerler har holdt sig
faa ualmindelig godt i Aartusindek, er,
at der mange Steder i Æaypten Epid
til ilke er faldet Regn i Snese af Aar,
men at den enefteFugtighe"d, der tendes,
ftammede fra Nil-ern Nu, siden Eng
laendchie er bleven Herrer i Ægypten,
er man imidlertid efter en størredjcaalc
stol begyndt at plante Trag-eh der l)id
lollek Slyekne, og hvor man før itle
lcndte til Regu, falder nu ofte Byger.
Diese har i Lobet af de sidste Par Aar
tendclig ødelagt Ssinlsens Ydrr.
; Om en Standale i Monte
C arlo meldes følgende: For noglc
Tage siden fandt man paa den ita
liensle Kyft ved Ventilui·lle, ncer ved
iden fransle Grænse, i Havet Liget af
,en italienfl Søofficer Giglioni; han
Thadde- et Slud i Tindingen og 10,000
IFrch i. Lommen, hvorfor man ille
bseareb Aarsagen til Selvmordet. Det
oplnfteg doa hurtiat, at Gialioni i
Monte Carlo havde bortspillet hele
sin Formue, oa at Banlen havde staf
fet Liaet af Vejen og"lagt Pengene i
dets Lamme for at undgaa Standalsen
Nogle italienste Fiskere havde dog set
det hele, og en italiensl Rigsdagsmand
har nu bragt Sagen frem i Kamret
og bedt Reactingen om at opfordre
den franske Regering til at flrixdse ind.
Det ans-es ille for ufandsynliat, at
Frantrig vil ncegte at forny Spille
banlens Koncession, naar den udlø
der otn et Par Aar.
—-———-—-0-——-——
En uvirtfom cher gar en uvitksom
Mand. Vurdock Blond Bittcrs er det na
turligc, nldrig Isvigtcnde Mit-del mod en
uvirkiom Leder
———«O-—————-—
KedeligL Fruem Vaagn op,
Henrit, Hufet brænder.«
Herren: »Det var da ledeligt, saa
flal vi igen flytte.«
llpmumrgnrle llrcl
Maugc lidcndc vil laldc dem det.
At blive tvit sit-e Illngimctteu at bl ve
hell fri for gener-ende, sarllge Werke-Unr
Iknrr, ck not til at garc entwer, der l der as
It Ircsugdo c-, lalnennllcljg. At follasllc,
l))oiledccs dennc store Forandting kan oxs
ums, vll slllekt vife fjg at vare »Anmut
krenbe Ord« for hundrede af vore Lassen-·
Mr. Thomas Tl1ompson, 1l4 Coleman
St , Ullnrixlettu Wiss-» en Vcovæqter, sigerr
»Im yar llte hzft Nnresmcrte , siden im fil
»Doan’c1 Rcdney Pius-« i Lwl Pharmacy og
bringt-s Dem. ch hjvdc Bcfvwr mcd mlm
Nnker siden MW og tog Medicin, der for
modcdes at lurerc Nl)resygdocn, mcn ndcn
Resultat ch betalte 510 soc et Berlte, der
stuldekmsrcsiltckt, men dct kukcrcdc lllc
mit Ttlfceldc. endstønl del l)jalp som et
Slagsd)l1)gftød, naar jeg spændte del haardl
onlleeL Noar jcq lud ucd for en Tid
var det smcrlesuldt for mlg at rcjsc mlg or
gcn, oq mangen Gang lpar jeg maatlct rule
ud af Senqem thi ieg var sa! mit og lann
Nyggens Smalparti, at jcg ikle lundc lom
me nd paa auden Maadr. Over Gang jep
blev fort-steh sorogedcs Stumm-a Jep
brugte saa »Doan’s nidney Pius-« med oven
nævnte Resultat, og jcg ljar ikle niælkct nr
get tll Smekterne fiden.«
Ell iki Prove- af deune storacledc Nyke
Medicin, iom luterede Mr. Thompfon, vi
blive poftfendt paa Anmodnlng til hvilkci
iom helft Tel as de Forcnedc Staren Adr.
Fofteklelburn Co., Bussalo, N. Y.
Til Salgs bog alle Apolefcre. Puls 54
Contö pr. Æsle.
H ; « JULE EG. S
.lnl(3n(-g tsr en illnstroret kristelig Julelmg
nie-l lliclmg ni· de betlste dank-nie Forfntteru
» Prisen er neclsat fra 4oc. til 25c. Eis-Hi
ls"l(-re Aufgange have-A.
Dei or et link Julclnkstts tin-d mange interessante og
knnstnerislc noli-»k- lllnkitriitiunetx
Julekort med dansk Tryk
L i stort l Jung til J, 10 ug 1;) Cctits. Erim-erkor mod
ingcs sum lkctnling.
llkilllllGllle III ilslMulllllI THE jiI «. oCslmthulP ’"llilI..«.JGllmlllllIli«llslsll’li"liI
sk- sk- For Juleicricy HA- zä
l dgivct ils c Assclicnfcldt Hausen og J. lmrcnzen
I- Et Julehefte for Börn. S
Stort Kennst-. Man-»so sumka Furtiisllingcn Sinnustzskker og Billeds
Hande. lllustrerkt l1(1t ji«-Uman
Veso 26 siedet-. kun 10 Gent-. DISC
Illustreret Julebog for danske B rn.
Fulgchillulcz »Um-delik- .lul«. lmlelinldcr Digte og l««m«t;is1lingei« nicd
tint uns-Akte llluslmtimicr. 24 sitlcr i sturt For-mitt.
Pris: 25 cents. —
CODQDOVCVODOVDDOODOQOQOQOEODODCD
viIh. Becks sidste Julegave
l"(lk«m i lkjur til Jul. Yi sann r den i Aar l)l:in(lt vort
Jnlclmgen Yi li;1r(l«g (-t Upliig tillpngks stf den siclstc
Juli-ganz ligoltkclcs titlligonr Anrgungu l)(-, snin ikke
liiirliclis lcnskkmi im 188151i11901, linn orlmldts ln-illi(:t
smnlicslst Anrslnsfte til (l(-n sicilvnnligc Pris. 20 contes-, i
Z ji«-M »Hu-:--x;..iii;"-j--sp«.;-x»k;;i-·1-;i.1:,««x:2«i;.x.
W
WÆÆWWWWWWNWMWWM
,f«». --- , - -—,... , v
ums Manne-d dort-ins It sog or dem one-tot
smer vom III holt-rez
ovvsiio on inksusssss.
IsIa Methode tun bist-got I llssmmct oik mut- D
xsskrivok Don-s Tut-Dido sksl Zog audcmägo sum-l
IF stgo Inlu opkigtlgo Most-IF
. MØKclcs ØREchlNllc.
US W- Its sit-. · - NEW Post-.
Fiilei Bill-USE
Hutchinson, Minn. FE
II sksmsinsveh sotv on- hiovni hdwkododoi —
I
l
iIiIr mi c Ist r t» Miianccich Amoij
cu 20()1··«1(:,ver me(l Plini-. til 100 floh
LII grumlig vidcnskiihelig 1’(1(1:«III—
viel-up drumt i en kristclig AiIIIcL til
ithics ungc Mit-nd »F l(VineleI« i
ni Departementer:
Mistg- coUege. HALBH
Uiichciur us Art-. iisIciIcior uf Science.
Mi- Academy. Lug-u
I««nri)prc(1ekIIcie til Colchxc
sehe-i ofcommerce and Marthe-nä
gxuxukk N ormal schooL Lust-L
Engele og Danks-R
Hi conservatory of Music. ig
l««ra dygtigss Lasset-ef
Lud- sohool of »amte«-tara gis-g
lkachciur us Architccture.
ALL- sch001 of Art. ALLE-g
UiL LViItor colurs and Pyrugricphzu
Dis-u- Domesiii Economy. HEXE-s
llushiMininghskole
LLLL civil senden-. DEL
Ict Anr
Utingiidxdx womit Ftcx unhcitt elek
ttixk lkkljxning. Bude viir(-ls(.-I«. » s. F
«
Gymnastik og
'· militwsse Oveiser.
Fakultetet bestaar af
.Seksten Lærere og Lærerinden
Skriv oftm- Skolens Kaki-los »H- Prove
nunm« r iif Aussat- collegian »
specielle Klasse-s sur Ik(x.,s)n(ictc i (i(-’
HI» sei-Ja 1«·.:1;I. l(«niirmiitiunsuntic r-»
visninkk Itniior Los-it lsx af lDr rgk zu I m
llxtrnid Lenden sz lnsr (3c-rt.—.(-n.
Vinlkrskuchn ji«-Hymne 4. Urkunden
nnsn n)-·- Ich-ver kiIn blivc n-(1at, kom
nns til ehe-r stiiunz
ttviz De msnsler Penge til at stildfore
Den-H Studier, vil Skolen give Hen
gthndx hvis De bok langt krs Hutchimom vil
Skalen hetalc en Dei af Rejsepcngeno
Hqslks Vi hat« Klug-sey smn smsscr
Tut »Hi- Ikssksynclcrm
Skriv til
H. W. Foght, A.M.,
Priesidenb
eilt- r
Viktor G. Trassler, ph. D»
Des-III of Faculty.
Altertavler,
Prrcdikcstoic og Døbcfontc
uclføkes billigt ak undektegnede.
Sc mit Aibcjdci Luc! og West DeIImark,
Wis. ., samt LIvanIIIta,MinI1.
JenS P. Rasmussen,
Luci, Wis.
Nie-zog Fistel KurI
Et I cents Postkokt vll sksftb den«
Prov(-U(thn(11ing ng Bog, sum surkchru
Seh-million us km« sm- hwr »wes-It V nricnsl
usPilciitlk TinurriiuicicrL l istltwr SIInr us un
elf-e svgtimmm i Rcctum scmlcs krit pr. unt
till ciihvcr Adresse
KEA BGB-se co.
Des-h A o. « mINNSApor.ts MINN
Grancl Viel-t- collng
dansk:antcrikausk Ungdomsskole,
Deo Moiucs, Jn.,
bkgynder finVintertetmin 1. December
for Mcend og Koinder.
Denne Stole er bestemt for dunst
ameritanst Ungdom, baode den, der u
todt her i Landet, og den, som er ind
vandret.
Fuldstændig Undervisning i danfte
og engelste Fug efter frit Balg.
Folgende Knrsus tilbydes:
Propnrittury Cuurscy Cum
111(-1«(-iiilcnursis. ShUrtlHUUlimd
Typcwritiug Cum-se. Fjrst Gra
de Ccrtillcuus Cum-sen
Fremden-J Uddannelse til Lærere og
Lærerinder for danskc Bokucftolctx
Rcligiousundcrvisninq med Was-l
gende Ronfirmatiom om onstesiL
Stolen er ogsaa for saadanne, fom
foger en alcnindelig Uddannrlse cller
lldvidelfe af Kundstaberne fra Isolie
ftolen.
Fornden Engelst og Dunst ticlige ans
dre moderne Sprog, Historie, Nasurfog,
matenmliste Jag, Sang og Musik, Sy
ning og Haandarbejde for Piger.
kacdraa over historiste o·q litterære
LEmnen Gennemgang af gode Digter
værter.
En fortrinlig GyntnaftitfaL udmcek
tet Ratten og gode Værelfer.
For Undervisninxh Bolig og Kost
815 pr· Manne-d. Stolen hjcklper til
at betale Elevkrs Reisendgifter.
Striv efter Katalog.
R·R.Vestergaord.
Acker-Männer
oq andre minflntalkrirr, sansom Vortretens Vlomstkr
uns ; Lnnbftntsss on Mnrinr Imm- o f. v. ndspkt
sinnst on billigt. l Brdnk oq tun-su- jnuvoxtrrcdse Furt-et
tTuhos Unions-) on prcpnlml minnt-· lssnuttks
Besnllnmcr knowqu nun Tmninqsr tn Atti-krummer
.os.v. H.JENsEN,
hl North dluin St., Cum-til Blutk, lu.
m. I71EwELEo
Jærnbnncur.
Bau-m qunlath Op
trmlnirg sont Unnhmmth
unsern- oatlnnhnnlvik
colid antun-laut hob
lstslt lnsntin s Hist-,
. smntt grauen-r In absp
lmnoiagti Tibgmanler
« " ftrrlia for ; Irrt-baue
vertonqlc,spsn nimmer
«- - tu et passiven-n Ur·
m«Ik-intkrrri 20 Nat-.
———I
I Unser as un Time im
at» v l oi »Ho- isrtlts llr
til mlrknss si-1.»--s,..')v1Irricndc fu«-Tomlofknnmcr. Fkn
tucs Mk stts fil.k11s.1-Ildiq Illi1«t«kis—nilluidr. Its I’J«k«tf»
»mu- ku Cum unt-m litt-, k1tTc-.11(ksn)ttl(,;tsig
lnldc lonnnlstsl at lsctnlcsst’-1-.1050r ock nslvs snunnr l k
l« s sn just Fu hmmlcsx Un nngrk nnnl Im. qulis
Nu km Mehr unsc- Mcoaillisn grau-I Incd duckt Ur.
ExcEleoR WAM Musk. 6I4.
Lee- stag» cntcAoa tu»
Don-si- BE Foor.cm
«»» . ,, Tote-· the Ist-alm. oklsltssl
ROORV MOUNTAIN TI.
Mode only by Muts-on Mich
clae co« Mscklsom Wls. l
Insp- you well. Oas- c
Inst-sc cut on each ps
pklce. «·5 cost-. Nov-t- ·
la Zulä. Accept no til-M
muss-uneins tat-. Atl( vouk ils-u
Det Kgl.Danske ,z
Konsulat -:-1:T«-- - - «
s- O
Room 407——«108 Ideal Estnlo Bläs.
Di. as Deatborn rg Nandvlpb St» Chiusi-, Jll
-
-’,,-x