Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 19, 1902, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    l.
ist«
chicctindringer.
Ut. P. Je nsen.)
(Fortsat).
II- L("cs’!il?- TI di ital Ernte tier
i Licettsrcl til i Morgen Fil. l:3, vil
leg text-Hm denn-: Tid til at taki-: lidt
of Breit i Jlefmti Gftcr at Vi liavde
spist til ÄUDNSL Mk W til Vtrensz
Musrri-:::. Ter finoes de liedsts Male
IECL END :«-.r)«sisinde siiar setz de over
Saat ritt-r mit Zion lanat De ameri
lanfi:. Ejtriden ser nian satt inange
bidelitc Bitt-Idee sont her. Af dem,
Tom sinkst tildeoa sig min Drum-«
sonttek, bar, da Jakob mgdke Inst
EBOOK-Ist Jequ paaFiorfet — Je
llts tunc-:- neo af Fiorset oa blioer
svsbt i Filirde --—- Jesus farer til Him
melH -— Eamfon bliver bu:iden, oa
Elias :ia«:.er i Orten-In Tesuden saa
jeg et mer«-It talendz Billede: Raar
FCDCT » i FULL To sinaa Vorn fov
iSenaIn ::ie"d Ratten bog sin, Moder-en
dar-de en tredie ved Brt)ftet og sad
need standen under Rinden. Jeg
ti ek, Virteliabeden svarer til dette
Billede Pan Eteder oder hele England;
selv om Krizien er endt, er og blirer
bog Fader horte·
Om Llftenen steg jeg paa Spowog
nett nd til Bnens Part. Da jeg lom
det, faa fea en Plalat, og sont frem
Ited er ret jo altid nodvendigt at gsre
sig betendt nied Vedtcegternr. Der
Kod, at Fil. 9 vilde Porten blive lullet.
Perlen var nemlig omgivet med et
Jsjt Jerngitter og tilsvarende Port.
Dei forste, der tiltral sig inin Op
aikerlfonihed, var en Flot Born, ialt
67 Piger, alle var llcedt ens. Jeg
spurgte en Dame, der stod hos,hvor de
hsrte bfemmr. Hun svarede: paa et
Bornehienu de haode vceret her at lege
iEftermi.ddaa. Jeg lom til at tænle
«paa: naar alle de frelste en Gang
flal sansleå drrhjemme, saa vil vi alle
blioe tlcrdt ens, her paa Jsorden er oore
Draater ofte saare forslellige- Efter
at feg barst-e gaaci rundt i Parteii, In
flede jeg en «Iamtale. Jea saa en af
Byens Vorxere sidde paa en Bcenl med
sin Linie-. Jea satte mia hos «l)am, og
vi loni inart i en livlig Zamtalr. Da
san fil at oide, at jea vcsr dansl, sagde
han: fca e: oi jo i Familie, vor Tron
ning er rasaa dankt. Omsirer ringede
Klollem U vi maatte slille5.
M. Auanst J— Gaar, da jra spadse
rede i Bren, saa jea en Byaning, hvor
der stcd: Fabrik for blinde. Jea be
sternte at drsoac den i Dag. Jeg git
ind i Fiontoret og bad oin Loo til at
lief-ge schritten hoillet itte alene bleo
lilladt, nistn en Dreng blev sendt nied
mig otiitring. Dei var underligt at
gaa omtrina iblandt de 150 blinde
Mennefter, sont arbejdede her. For
neden flrttedes Kurve af alle Slags.
Paa lit-. Zal væoedeg Gulvmatter,
paa 2den og Zdie forslellige Slags
Borsier, paa Zdie Sal var der blot
Pigcr. Jea lunde ille andet end fyldes
nied Tat til Gud Ved at se den Til
fretdsbed som herstede overalt, idet
nogle sang, nogle flsjtete oa andre
samtalcde, og dog manglede de en af
Livets ftprfte og herligste Gaver, Sy
rret. Jea stammede mig ved at tænte
paa, hoor ofte vi, som bar denne ber
lige Gans-, gaar og lnurrer imod den
store Gioer. Kl. 12 holdt Vognen
færdig for at løre os til Banegaarden.
Da jca toin der og siod og ventede vaa
Toget, mvdte mit Øje et Syn, der
fremtaldte baade Sorg og Tat- En
Ilol Born, 7 a 800, fra 5 til 14 Aar,
Tom marscherende og steg ind i Baue
vogne, som stod der. Aldrig har jeg
set saa mange fattigr Born samlet.
Dei, sont de havde paa Kroppen og
stulde taldes Lieder-, var bare Pfal
ier, hoor den bare Krop hist og her
lom til Syne, slidne og lastefulde saa
It ad. Mange Tanter lob igiennern
mit hoved ved dette Syn. Jeg spurgte
mig fett-: hvad er Grunden til disse
Zorns tiinelige og aandelige For
ismmelse? Jeg tror, at ranime det,
staat jeg siaer: for de fleftes Bedtorn
wende Dr i t. Faderen er en Dran
Ierz maaste Moder med- Der er nogle
as disse Staller, som vil komme til
at verre med at fylde Fcengslerne.
hvis er saa Stylden2 Mon ilte Guds
Joll har sin store Styld overfor sau
danne startets Born? Jea tror det.
Hi er alle med at bellage Folgerne af
Drullenilaben og sorbande den seit-,
men hvor saa vil rætle Haanden ud,
og vil verre med i den Flot, der s
ger at betcempe dette Samfundsonde,
ja jeg forstaar det ille. En stille Tal
lsd fra mit Hierte til vor leere Gut-:
at hverlen jeg eller nogen as mine var
med i bis-se Stallers Retter. Jeg
spurgte en, sont stod hos; hvordan det
Var, de Born kom her? Han sagd::
Bneng Bladreoattører havde betalt for
Dein -:n lidslugt, og det var Briens sa—
tExsite blain de sattisae Liverpool bar
tun et Par Fabritletz et en meget
sinnt Bli, en stor Handclcsstad Ined
t;.’,(),0»i) Jndtingnere
Fil. l leite itzt fra Liverpool Ved
at tot-: igennein Enqlanv tan vi for
staa, det er et Fabritsland idet de
ltuie Storstene disk-: siq overali. Jeg
koste igennem Tnnelter lzver Øjevlik,
frrdiae Marter, Dosten var i sin Bei
k««ti.sdelse. Vi ten-. til Havnebnen Har
tvich Hil. Its Afterr. Jeq ait fra Toget
nd paa Dampvaaden, svtn stiilde føre
mizt over Nordsøen Det var en me
gskt 11l2-:l)ageli·.i Tur over Nordsoen.
Tet toq sra Lordag til Sondern Af
ten, altfaa 24 Titner, vg i den Tid
nmatte vi vcere nebe, vi tunde itte
komme op, da Søen drev over. Jeg
erindrer itle at liarse oplcvet en mere
trist Sondera. Jea ønstede at have
boft vort store Stib her, det tunde
Nordsøens Bølger itte saadan spillet
Bold med.
.Vi tom til Esbjerg Kl.1l) Sondag
-Aften 17 August- Jseg git fra Sti
bet over i Toldhufet, sit mit Toj efter
set, dersra paa Toaet til Aarhus, hvor
jeg antom Kl. 5 Morgen 18. August.
Den 23. August begyndte jeg min
Rundrejse i. Dantnart. Fra Aarhus
til Himmelbjerget, hvor Lyngen stod i
sin sulde Pragt. Jtte langt fra Bjer
get ligger den betendte Himmelbjerg
gaard, en Opdragelsesanstalt for for
spmte Drenge inde fra Kobenhavn
Anstalten gav Rum sor 150 Born og
lededes as den store Borneoen L. Bud
de; han er jo ogsaa tendt for sin For
fatteroirtsomhed. Jeg var der, mens
Bornene var samlet om Astensbordet,
og havde scerlig Lejlighed til at be
tragte dem, men meget saa Ansigter
var Prceg as Lasten. Jeg undrede
derover, da de var sra Kobenhavns
Gadcr. En Laster fortalte mig: at den
forstandige Ledelse samtnen med den
fredeliae Natur tidt ester lidt stet
tede Lastens Maetter ud. Den 24.
August reiste jeg til Horsens, var inde
at bese den ganile crrvcerdiae Kloster
tirtr. Paa hver Stol var Billeder med
tklsvarende Striststeder. Den havde i
ntanqe Aar ligaet øde ben, men for
noglettlar siden var den blcven reitaurei
ret. Oni Aftenen var jseg til Mode i
Stefanssoreningem soin hat sin egen
Vt)gnin«q, l)vor 4 Dialonisser bar
Ortes Hieni, on derfra over
dereH gudvelbehageligc Gerning,
at hjcelpe de lidende; tilligse er der
Bornehjen1, bog tun for PigeL Den
2s’. Ave-tust reiste jeg til Vejle, besiegte
den stønne Grejgval og Muntebjerg
Ved Foden as Bjcerget stod et Afsel
opsadlet, sont Besøgende tunde læsse
dcrcs Patter paa ved Biergstigningen.
Jeq tog dersra til Kolding, var ude at
se Ruinerne as det gamle Koldinghus,
tog saa med Nattoget over Belterne til
Sjcelland. Jeg hvilte 27., 28. og 29.
Den RO. Aogust belegte jeg Sow.
Dei ssrste jeg der besaa var en Hug
holdni.ngsstole, hvor det vrimlede af
unge Piger. Husholdningsasdelingen
er praktist fordelt med Henblit paa de
unge Pigers Fremtid som Husmødrr.
Pigerne er inddelt i Familier paa 6,
hvor hver as de 6 har en Maaned at
vcere Hustnoder i. Hun saar en vis
Sum Penge, og deras bestrider hun
alle Udgisterne til sin Familie. Der
er 3 Afdelinger eller Husholdninger:
sor Arbejderne, for Middelstanden og
for Velhaveren Det er praktist og
maa absolut scette sit Præg paa de urt
ge Piger. Et Kursus varer i 5 Maa
neder og toster 35 Kr. pr. Maaned.
For ubemidlede er 6 Pladser til 18
Kr. Maaneden. Jeg gil derfra til
Sorte Akademi, saa Digteren Juge
manns Boli-3, som staat usorandret,
og bessgte shans Grav- Rejste dersra
til Rostttde at overnatte. For jeg for-—
lod Rostilde, besiegte jeg den gamle
Doinlirte. Her saa jeg Oldenborger
nes Begravelser. Malerier as alle
IBistopperne ester Resotmati.onen. Jeg
Irejste hersra til Koberthavn Det for
Iste, jeg bespgte der var Frue Kitte,
hvor vi set Thorvaldsens Kunstvcerter,
Kristus og de 12 Apostler, soin er
Originalen, som ntange Asstobninger
er gjorde efter. Om Aftenen var jeg
i Kristelig Forcning sor ung-: Mcends
Bygning, mit Besog saldt sammen
ined Delegaternes Raport fra Verdens
kongressen i Kristianim En Stollen
der, en Englander, og en Tyster bragte
en Hiler sra deres Landes Foreninger.
ch benyttede Anledningen til at give
et lille Overblik over Ungdomsarbej
det i den sorenede Kirte i Amerika for
at udvide deres Hjerter lidt mere over
for den forenede Hirtes Gerning der,
os at tage Ungdomssagen der lidt fa
stere ved Haanden. Nogle Dage efter
havde jeg en personlig Samtale med
Kandidat Richard om denne Sag.
Der bliver gjort et ftort og velfignet
Arbiejde nd fra denne dejlige Vygning.
Planen i hele Ledelsek der er baade
fund on praktift. 1. Sept. besøgte jeg
Jstedgndes Børneasyl; 150 Smaabørn
fra 2 til 7 Aar spifte Smørrebrød un
der livlkj Pnssiar, sitsen legede de In
stiq i Ganrden. Asylets Opgave er at
passe Vørnene, san der tun girses Mo
deren Lejlighed til at gaa ud at ar
bejde. T-:t er for saa vidt en god
Sag, mien det var utvivlfom bedre, om
Forholdene var saadan, at Mandens
Arbejde gav Fortjeneste not til Fami
lien-S 11nderhold, faa Moderen tunde
opfylde den gifte Kvindes Beftemmel
se at hygge om sin Mund og sine Born
ved sit Ophold i Hjemmei. Jeg git
derfta til det ny Raadhus, en meget
imponerendeBygning,fom fuldt ud lan
staa ved Sisden af de store offentlige
Bygninger i Ameritas Stotbyer- Der
fra bespgte jeg Kbh’s zoologiste Ham.
Den var, efter hvad jeg havde set i
Amerika, tun en fvag Slygge
(Fortsaettes).
——-—·.
,,21fenindens Fø1«.
Ehr. Richardt.
De flokkchs omlring ham
langs Oliebjergets Sten,
de raabte Hosianna,
de svang nie-d Palmegren;
de fulgte ham fra Vingaard,
fra Bod, fra Tempelstole,
og mellem dem der fulgte
var Asenindens Fole.
Den fulgte med fin Moder
efter ssterlandfl Sæd:
hvor Asei:i.nden vandred,
der maatte Fsllet med;
og saasdan den ydmyge
Drot vilde hyldes,
at Striftordet maatte
i set og alt opfyldes.
—- Men en Lysning i Strifternes
underfulde Slov,
hvor Naadevaeldet risler
over Einais Lod,
den loller mig, den drager
til at sporae og fri.tte,
til i Revrligsiedsdnbet
sag stct At title.
,,Al Slabningen futler
i Forkrænlelighed,
Al Stabningen lcenges
efter Bomenes Fred;
Naar Vornenes Herlighed
fuldt aabenbares,
flal Siabningens Trcrldom
til Frihcd fortlares!«
Dei Lysglimt, det drager
mig svitrende Mel
til atter at spsrge
om Asenindeng Fol.
»Hvis BIrnene tav,
stulde Stsenene raabe« —
tat Dy r et da aldrig
Befrielsen haake?
Og «I)ver Gang jeg fluer
i Dyrets Verden ind;
paa det Plagede Trceldyr,
den segnende Hind;
og hver Gang mig glceder
den springende Gang-er,
og hver Gang jeg jubler
nied Marternes Sanger;
Og hver Gang jeg stuer
i Øjet en Hund,
sorn tceres af Længsel
fra Stilsmissens Stund:
en Tjener, hvis Trofasthed
Salt itke toller,
et Tyr, hvem det dyriste
længer ej lolker, —
Da svimler vel min Tanle,
da tier min Mund,
men Hiertet, det hvislser
om Forløsningens Stund:
Den Sjcel, som i Dyreham
lider og laenges,
mon den slal fra Livet
i Evighed stænges?
—- Naar Herren holder Jndtog
i Jerusalem, det ny’,
naar alle hans Forløfte
bær’ Palme i Sky,
naar Jordens Hosianna
faar Svar fra alle Sole, —
mon sda han vil følaes
af Asenindens Folc?
Fm min Krug.
Te ældstc Sanss.
Manae ,,tloae Hovedet« vil ined et
haanlth anil lieteane Fortaellingcn
am Edenv Hade sont Bgtnefnat da
intth andet zllten »tloa«e Hoveder« tan
nn rasaa s tilTirer — vccre saa tced
.feli:futdt dumme-.
Ganste dist kan man itte stac, hdor
Edeig Oave nat-H —--— en Videnftabsj
inand paadifte i sin Tid, at den hadde
liaget i Svetia, en andert, at dssnd
Pladg l)add—: vætet Sydamerita Jtte
heller tan man nøjaatig siae, hdotledeg
den faa ud, ellet hvad Stagg Tretet
der dar det. Gamle Professor Her
mansen saade en Gang i en Forelæg
nitiar »Man hat spurgt, hdad Kund
stat-:n5 Trce var for et. Nogle mener,
det var et Vinttoe. Andre menet, det
var et Ætilettce. Jeg mener nu, det
var et Pærettæ.« Saa sagde han
itte et Otd mete om den Ting og vilde
jo detined lade as fotftaa, at det
Spotgsniaal var ham aldseleg lig-:
gylbitJL
Men det, fom et Hovedsagen i Be
tetninaen om Patadiset: at i Beginn
delsen vat al Ting saate godt og Men
neftene fuldtommen gote —- det faat
de ,,tloge Hoveder« lade staa; thi det
ftadfcestes (foruden af Bibelen, som
jo ganste vist maa tasfetes sont Vidne
af de tloge Hotedet, der figet som
Monden hos Fritz Jiitgenfen, at Bi
belen et en duni og taabelig Bog, og
slnttet: ,,jeg hat aldtig liest et Otd
i den«) —- det ftadfceftes altsaa ved
det, jeg hat omtalt de sidste Gange,
at vi Mennestet itte fotstaat det ande,
men tun det gode.
Og detnæst stadfoestes det ved alle
de ældste Foltesagn
Te fteste tendet det gtæste Sagn,
som den tomerfte Digtet Ovid for
tcellet: Der var en Gang en gylden
Tid. Der var itte Love og itte Iangs
let; thi Mennestene gjotde af sig selv,
hvad tet vat. Og Jorden frem
btagte Ftngtet cg Sctd uden Athejte
. . o.f.v.
Saaledes fortaellet alle Hedninge
foltenes Sagn. Santalfoltet i Jn
dien isoin er bletzt tendt ved Vorte
fens Da Sttefgtuds Mission) fortceller
i deteg celdste Saam at i Begyndelsen
var alt aodt; men saa torn der en Dick
tel ca lcette Foltct at dritte Brande
vin.
Alle Vegn det samme, at i Begon
delsen var alt aodt —- undtagen has
Neaetne i Aftita.
Stanlen hat udgivet en Bog, der
heddet: »Min-: Horte Ledfagete og
deres unterliase thtællinget«. —
Deti fortcelles da ogsaa detes Sagn
om Begyndelsen. Og den lydet din
trent saaledes:
Der vat en stot, giftig Sttuptudse,
som sad ved et ftott Kast. Den taa
dede over Vetden, og den fandt ogsaa
paa at lave et Par Mennestet, men
rigtignot et Pat usle Mennefter,gtim
me og fttupne, dumme og tanteløfe.
·-— Den gode Gut-, som bot i Maanen
lfot Solens Sitaaler er fot stcette;
Maanens Lys et det behageligfte), han
faa det og blev meget vted. Rascnde
steg han ned og btcendte Tudsen og
tølede sin Vtede i Koetet, hvis Vand
tom til at toge; saa vred vat Mannen
Dernæft vendte han sig til de to føtste
YJtennesterBateta og Hanna, og fagde:
»Stattels Tingestet! Tudfen hat
ladet meget tilbage at gøre ved edet,
inden J tan blite de yppetfte af Jot
dens Stabninget«. — Saa dnppede
han dem i Kæret og formede dem og
belærte dein — og gjotde dem tott
sagt stsnne og klage, som vi Menne
stet nu et. Og saa sag-de han: ,,Nu
hat jeg gjort for Jet, hvad jeg tan;
men Ebers Liv og Lykte maa nnd-ven
digvis blive tott og einge, eftetsom J
et dannede af et stet Materiale.« —
Der ttæsset vi altsaa den Taute
gang, at Mennesielivets Optindelse et
af det uslr.
Men det er meget betegnende, at
Nutidens »tloge Hovedet«, fom paa
ftaat, at Mennestelivet hat udvitlet sig
af det «dyriste, de faat blandt Fol
teslagene tun Methold hos — Mate
ne i Midtaftita.
Men ellets samstemmet alle Saat
i at pege paa »den sttaalende Top,
hvorfta vi et faldne —- men attet stal
op.«
K. B j e t t e.
H Med mindre man vil btnge en af J. K.
Lantidtens Vittiqlpeder —- foni jcq er kom
men til at tasnke paa ved Edsforhandlini
gerne Odem kaldtc Raadhufct i Mbtnhadn
»Edcn’s Havc«.
Boganmeldclfc.
«Julcnjcrucn 1902«.
Rebigeret of H. J· F. C. Matthie
fert. En mere smasgfuld og fint nd
ført Julebng skal noget Land have dan
steligt veb at opvise· Bande Tekst Vg
Billeoer er Paa en Gang Natur og
Kunst i den meft velqørende Harmoni,
og Juleftemningen er helt igennem æg
Ese. Af Jndholdet freinhckve3: »Gla«de
Jul, dejlige Jul« af ikte mindre send 10
Forfattere, Torfatkerinder og Kunst
nere; »Brorson5 Salmetone« af Bi-;
skop G. Koch med Tegninger af Chr.
Bang; ,,J Lensmandsarresten« efter
Maleri af Carl Hansenx ,,EtStumpel
stud« af Psastor G. Aagsaard, i Ene
lræk (Norge); »Marias Son« af Izu-i
stor A. Bkorstrøm; ,,Historien om Aloi
si1:3« af Cand. theol. Olf. Richard;
,,Flaget« af Stiftsprovst, kgl. Kaufe-Z
sionarius Jac Paulli med Billet-et af
J. Boesen; »Naar Stenene tale« af
Paftor A. Fibiger med nydelige Bil-’
leder af Bjørnsholm, det gamle Bidt
fkøl Kloster; »Salige ere de, som stifte
Frev« af Pastor, lic. theol. Henry Us
sing o. s. v., o. s. v., samt enbelig —
last but not lenst —- et Fslge
blad, »Kriftus og Synderinden«, der
et et sandt lille Kaufman som kan
pryde en Vceg i selv det meft fort-rings
fulde Hjem. »Juleftjernen« faaes fra
Danifh Luth. Publ. Hause, Blair,
Neb. 40 Sider stort Folio Pua fint Pa
pir og i smukt komponerel Omslag.
Priz 50 Cents.
x—)-.
«E"n ».;"Tiilc7gaiif·
fra Anscrjzn.
Its Post. N. P. Nimman (mrd. 2 sur
Uijusdc Lplnx1. lpr Liber. Mcgct jnmkt
»1.’-:nu»rl)ind. Its Proz-sinds lldmtislicr ital
VL nnfursg smxxmuw
JO: twmsnkispzs ixtnxun at m-T121 1-.v Tuns Hin m
k; «’ JU l-«""ks.’cs·«t. Las-«- Nuxrcn.;«1.11:» Li hu:
1:1:»-1-1(s11«-1n«-1:.(!.:« Ihm i UUHUH ;, Jssmsg Innku
H Il·««.·l—1«.1-c."(. -".1E M UNDUJ zupft kq
s"i1-.c nd us I»t.«:«; « Lun. Th. L« :1.;!m i »
;..1 STIMqu
.:l«u:
’ .i:1q-«. N Zmdnlssnxnrstnn-- hkt
, Iris 1.:.1 EIN H stunk W alte
Hm ;;. :s;«:."-s.lt.;xu:sl1.11J.« P..I1.Ti«.k:!:.sunn«kl
«)snk«l««1ki"1".
»Im u- 111cs1«m·1-.N : sxt Han Munqxs th
Butlu W. Julknsrns i ,,V.»n".!i1:s
Zspll EIN c HJUMH
««"1s1«1-«1-«.
»J« EWNI I Nnkus sp
Iinnlkc T(I!q.« J Ohr. Bau ( ,,:Ic’ord7s.)ip:«.
«-«Hns ihn-« ».«».».k.s..
Ton n« ksn scrrchcs fmuk og passmde
Nach at sksitdks til Rom-lde cllcr Zoskende
iTmmmrL Ton lnnde ikkc iavncs paa
dit thlcsborb. Agrntcr onikcss i alle
»J.I(»(-nigl)cdc1« fm nu ti! Jul. Scndcs portu
srit for le fm UAXHU 1«l·’l·1l.
l'l·l'-1«. llUlINlL Vlnir, Nebr.
Pianocr
z ou Orglcr.
Knn qiv mig Anleh
ningtil atgiveOotyöi
niugetangaaessdewis
fer og Betal n Sou
kaar, og man mit fin
de,at ingen bar dem-e
Betiiuelierat kt.bode.
Oplys ntmk De sin
vet hvad De pussey
Piano ellet OraeL
Carl Man-tand
Mlnnetpulis Mode
Cumkssny.
606 Nicollet Ave-me.
Minne-Polis.Mi.-m.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
000
Fornrmsø glnlelmg 19112.
Samtes a-«
O. Disson
Indkemissiknckr i Tatunart.
Med H JllMtrationer.
Zahl-Un En mindesasrdiq Jul, ved L. List-son. Bedstr
sei's-J Rutmaniuq CARL-« Kann-g- af Pastor Fr. Wi H Im i
Mandel-L Amtr og kunsks Tavlc Wird z Billedcr), visd L. LliJsoiL
Jan-Mk oa Verm Wird sinnen-L Lille Hohn. sonst uilhe gaa til
Nun umso Rittern-,- Opkio)r«1stu1usum-i Za!1dak1«r-stotnx, as Ins
km C am Hotliom Hin Ali-km- Vurklsonmn fu«-V Bxllrkiw Eil
nur Mund nick- rt start sum-, us Zklmasr Mada Lind. Inmer
Uhu-disk
P1"i-.·s:15 Ets.3t:51.5t)for12:812for10».
-B«1«—Cr1msi::11lskwcnl irndaqsilolclssg n.
s -
.x——x.- L Eu Jnlcbvg ka BUTle »J—"s «
Julens Bog.
Zahlt-III Jndhsdninsp Maria« Brlnns·i.s. It jiwnsi
BUT. anminxxcn til Weilst-heut Pubwact i Pollux-neun Oh :
in Jst-bist Hunde-m- xut Muth-n« Hundes-ni- int te Hin-wish
xastslasksr. Omdcmr im liI Amanle Hut-drunt- Tilbksdksls:.
Vorderan cladc thdshtu Te uijclIJkIud ou Sturm-In Te mä
Mæms 1 chufalrnk Te riic Ohr-Iri- Valiast ttl BethhhrnL Is
lsnc Meian Ti herrska Mcknb oq um«-tust hjmkk Vom »7.s;;.:.»
Gm- Jndskkwmnqch Impuls-z Diom. R11,ts:1IilLCan
Do Pris: 25 6cnt·. es
I
DAleH LUTH. PUBL. HOU8E, BLAIR NESR.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOO
OO
OOOOOOOOOO OOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOO
lf- CÆBM CHOR-EITH- IEHT -—- S« HETJI
4
Ei Ei
Som Julegave
cks Hji
if! anbelalesfö Igencle Bögm Is
.» «
t« Bock-: Ell Illlc Skatkistc, til Ilj«-(-lp vcd Unglig
llusumlnut ................................... 8270 ;
Iliiclst ns Husslldägtsbog, i Shirtinssshitnl BUW --«
—- i X«clslil)in(l ........... slNl II
— — mulhuldsnit 8220
dlms Postillc Naaden og Sandheden ............. 82·4() H
Indre Missions Praedilcenbog ..................... sl.d’() ij
Vejen Sandhcclcn og Liver. .. Ihm «j»:»
Lys Og Skdn Ut Ums for ung-« Nil-nich Umslugi But-. is!
indlmmlcn I)0(’- J
iil Lutlnn Kristclige Betragtninger til hver Dag i lfxs
« Äakct. indlnnulcn i sliirtingshiml ............ HOU sin
lb sit-tunc Ung, jndlmmlcn i Vztslskhiml ............. Isl.«.30 In
I —- in(ll). i Shirtln mlriml mul (lul(lsnit.. 81430 lzj
k . . k- . Hi
;J Lunas-: Fulclstsnclig Kirlce- og Husposttlle ........ s4.()() -s-"
Il? lkiclu Paa Ljvcts ch, Prsulilicner mscr nye Tclist- H
H raskkc .. . . . . ........................... FLZO »H,
» Erindringer kra mit Liv, af X jlliclm Ist U( .......... 81.00 »
·»lj. Draaber fra Livets Flod ( n lille skntkistc ......... 40(-.
«I. Nim- Äull«: Den trofaste Fokjætter, Betragtninger
1111 til lIHIr Disgi Muanetlets, in(ll)· i snirtingshiml 3l·l(. M
lz Perlcr, nd S. anien en Samling nf de hellste l’(l- lsp
U tol« lscr as tlx n: will kemlte lmrlxittekn ...... 4U("· HJ
kl; Ungdommcns Skatlciste, Bibelspnw til tm rl)«1»1 H
il-) Xitnt ...................................... SUC. «
kiL S: imm- llng gesununtruliktt mul ln«-i(li. lkl«1(l(. .. HUO FZJ
lzP En Pilgrims Vanclring ..................... .. .. .. 82.50 Z;
Ell-« Tre Juleaftener, i Qui-Ing- ...................... 6()c. Esi
il lmlh ......................... Mic- «
ej Julestjemen 1902 .................................. Inc. m,
III Boknenes Julebog, i linl Ums-sing ................... löc liL
Cljs Julens Zog-, ngludguns ......................... LIC. JHH
11 Julc- Digte og Slcttze .............................. llkn lkä
i s H
L DANISH LUTH. PUBL. HOUSE Blair, Nebr. K
III-M -«T-L"TIT—:"—LJJ—L74»Q«Z EkMJHIIWJI
THE SUWIAIW PENS EVSAYWKERL Iross Pol-Ott
soltl by All Stillst-new
EsTSRIllch sTEEL III co
20 mai st. now von-«
Fur salesl)vl).-«.xtsnl"«1«m. l)1"m«.ll()1"st«: liluir Nein-.
- 1 f
HEXElele ,»"»]
Werks-. Umriss-. U. s