Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 19, 1902, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    N—.-————-- «
Danmarh
»Dann Bornehjemgfori
ening« hat udsendt en Lufordring
til at ydeHjelp tilOpførelien af etHjern
for bryftsyge Born. Silteborg Kom
mune hat foraeret Foteninaen et Par
Tonder Land i Neerheden af dct nye
Sanatorium, hoorfor det sprite Hjem
stal bygges der.
Meningen er at losrive de brystfyge
Born fra Bornehjemmene, tyvor ille
alene der-es Sygdom uanfægtet faat
Lov til at votse, men hvor de smitter
detes Kammerater.
K ongen bar sendt Borgmester
Bornemann i Aalborg 1000 Kr. til de
Efterladte efter de ved Tatnperen
«Knud«s Forli-Z Omlomne
G a a r d e je r P.Vintk1erbarsolat
sin Gaard i Draftrup oed Llalborg af
ca. 4z Td. Harttorn med Befætnina,
Avl og Afgrode for ca J?6, 000 Kr. til
LandmandJ Jensen, Gug.
P. Binther bar derefter tobt »Freii
levgaard", tilhoriznde J. H. Hvilsom
Fra ,,Tfrejlevgaard« fragaar et Guar
den tilhøre.1de i Frejleo Bd beliageni
de Hus samt 14 Tdr. Land.
,,Freilesgaard« oil derefter faa mellem
9—10 Tdr. Harttorn og dar med
Befætning, Jnventariurrn Avl cg Af
grøde kostet 65,500 Kr.
En Vindmotoroogn er op
funden og tonftrueret as »Bl. M. Rosen-—
dcek i Fr-:Derica. Det er lottedes bam
at lave en Vindmotor, fom itte ale.ie
loher for ,,alle Vindse,« men oasaa er
c Stand til at gaa imod Binden, ielv
den fiækkeste Storm.
Rottekrigen ftal nu genovta
ges med formt-et Kraft i Kongeriaet.
»Foreninaen til lovordnet Udryddelfe
af Rotter i Daximart« gør i denne Tid
nicegtige Anstrængelfer for at hveroe
Medlemrner i alle Samfundålag Den
tfar udstedt et ,,Lpraab til den danfle
Kation«, hvori det fremder-ves, at hver
Rotte efter Videnftabsmændenes An
siuelser ædek eller odelcegger for mindst
1 Øre om Dagen, faa at Rotteplagen
aarlig kostet os Millionen foruden at
disse Dyr er falige Smittebceterr. Den
eneste rationelle Forholdsregel imod
dem er famtidig Rottefangst over hele
Landet, og hertil vil ForeningensMid
ler blive anoendt
Hvad Overtro tan fsre
til. En af ,,Kolding Aois’s« Abou
nenter hat meddelt Bladet folgende op
tørende Historie, der i de sidste Dage er
passeret i Kolding: En Familie havde
mistet et Barn, og Liget var hensat
i. et afsides Vcerelfe. En ung Dame
indfandt sig for at bevidne sin Delta
gelse, og da Batnets Moder noget ef
tet kommer ind i det Verrelse, hvor Li
get laa, ser hun til fin Forbavselse
den fremmede Dame ftaa og gnide sine
Heender mod Ligets Ansigt og Mave,
som hun siyavde blottet, og da Moderen
fpurgte om Grunden til denne beson
derlige Adfærd, soarede den unge Ta
tne, at hun havde nogle Worten som
hun vilde have bort Paa den Maade;
hun ti-lf-jede, at en af Bnens Lceger
havde givet hende dette Raad.
Men naar en Lcege -:r faa overiroist,
kan det da forundre, at Lægfolt endnu
i vor oplyste Tid tror paa overnatur
lige Titng
Selvsplgelig blev den paaaældende
Dame anmodet om fnarest at forlade
Huset
End videre meddeler »Stive Folte
blasd«: For en Tid siden dsde en gam
mel Kone i Kifukn, Estvad Sogn; hun
blev lagt i Kiste, som Stil og Brug
et, og blev teut og ordentlig dsitet
til. Begrewelseödagen optandt, og de
Nonen fom havde Zagt den-de i Kisten,
ltftede Laaget af og flog Ligtsjet nd
for at pynte lidt i Kisten med Grsnt,
steten hvem kan stildre dereö Forbav
felse, da de sau, at den gamle Kone var
vverdeyppet med stidden Talg baade i
Ausigtet vg- Paa Ligstsiet. Hvor det
var kommst fra, vidfte de ille, men en
jdekig blev det opklaret, at der havde
W Falk bot hende om Natten med et
Dem-, der havde en OVEIft t Banden
Salettndety Fru Anna
Ischer er for Tit-en besteeftiget med
« M Si nieset siytt Gliede, fortstil
» »Es Wisstsnimsdec Pan Ma
sei Staates Mute lyttmde
, W hin-met til en Mission
Et sjceldent Gulddrylutns
Etatsstovlasseker N. S. Schouaaard
og Huftru af Velling Pr. Brnrup sei
rede i Folge »He-time Avis« sorleden
deres Guldbryllup. Guldbrnllupper
er jo noget, som hsrer til Sjceldenhe
derne, men endnu sjaeldnere er det,
at en Mand holder Guldbryllup med
sin anden Hustru og Hustruen med sm
anden Mand. Dette er Tilsceldet med
gamle Schougaards. J deres fsrste
LEgtestab har de hver to Born, og sam
tnen har de sire Bern. Guldbrud
gommen er 83 Aar og Bruden 78
Aar, men til Trods hersor røtige og
raste.
TreSsnner paa enGang.
Gaardejer Rasmus Nielsens Huftru i
Aarslev ved Nyborg nedtom i Fol
ge »Nyborg Avis« sorleden med tre
velstabte Trengeborn, der alle lever og
er raste.
T i l — T a k. —- Moterem .,Tet
er ncesten vidunderligt med alle de Op
findelser, der bliver gjort: Kcedeløse
Sollen Voane uden Heste o.s.v.«
Frederit: »Moder, saar man ca
saa endeløse Ferier?«
En Bajer, der tom til at
toste 100 Kr. En Mand sra
Stil-e lebte sig sor slere Aar siden en
Bajer i Ramme Brugssorenina. For
at faa Bajeten maatte han imidlertid
lade sig indstrioe som Medlem. Hans
Navn blev staaende i Medicingproto
kollen, og det fandtes ogsaa, da det
ftore Kral lom i denne Forening.
.,Solidariteten« kostede Monden 100
Kr» som han hat maattet udkede i
dizse Dage. Formodentlig ex den
Bajer, Skioemanden sit i Ramme, den
dyreste, der er solgt her til Land-Z i
mange Aar. Dei er haardt not, at ritt
stal lunne koste 100 Fir. 15 Lre at
slukte Tørsten
Paa AviH:Trykleriet. —
Scrtteren. »Stal KonterLReseratet
ogsaa lcegges as?«
Faktoren: »Naturligvis.«
— »Ja, mxn der er saa meget som
tommer igen hver Dag, s. Ets. dette:
,Koncerten var desværre tun daarlig
besiegtf o. lign.«
— »Naa, jaja, saa lad det bli· staa
ende da.«
Direktoren for »Triso
lium« suspenderet. Direkto
ren sor det største Mejeri i Danmart,
,,Trisolium« ved Hasle, er suspenderet
paa Grund as KassernangeL Direk
tsr Prange hat for bestyret en Els
portsorretning i Norge og var anset sor
at vcere en meget dygtig Mand· Man!
hat endnu itte sastslaaet, bvor stort
Undersluddet ek, men det er sitteri ille
ringe. Prange har strals sorladt
Haslr.
Faldet gennern Jsen. —
Svendborg, den 1. December-. En ot
teaarig Dreng, Søn as KsbmandRas-«
muss-n paa That-, faldt i Los-days
Aste-Z gennsem Jsen paa en Mose og"
druknede· En lille Pige, som ogsaa
var gaaet gennem Jsen, lylkedes det
tililende Foll at redde.
Jld i et Tsmmerlager.—’
Nakstov, 1. December- Pan Firmaet
Aug. Frencheu efc Co.’s TImmerplads»
opstod i Nat ved Totiden Jld. TM
brændte en Del Planler og Tommer
siabler. Ei i Naeeheden liggende Jem
siøberi var slere Gange truet, idet St--l
beriets Staldbygning var aniasndi.s
Ved Beandvaesenets Anstrengelser lyl
ledes det imidlertid at begrænse Jlden.
Staden anslaaes til ca. 10,000 Kr.
Paa samme TImmerplads blev der i.
April Maaned paasat Jld as nogle«
Demge.
Fanden dsd. Randers 1. De
cember. Boelsmand Milal Jacobsen
Hadsund, er i Astes styrtet ned i en
Udgravning, hvor han i Morges sand
tes dsd. Han esterlader ftg Ente og
4 Born, samt en gammel Moder, som
han sorsstgede.
Dsdssa ld. Nalslov, den 1. De
cember-. En as Lollands tendte Land
mænd, Proprietcer S u h r, »Ssgaar
de«, ved Maribo, er i Rat pludselig as
gaaet ved Beden, ca. 40 Aar gl.
Nibe gaae tilbage. Jud
byggerantallet i Nil-e er i Folge Sig
ntngjtommiifwneni Opteelltng 1,669;
i Ffor var sdet 1,694. Dei er altsaa
en Tilbagegang as 25.
Samttdic bltvet Statten i Filge
»Halt-. Sid.« 770 mod s og otte tiende
ists M- «
. --...I ..
so gcieli iii Aiionneniorne «
voc AF INTEKESSE FOR ENHVER LÆsER
qf kaxpkh nisnastkelig til 1 Man-obs Behandliaq, at bei-le indea l Macht-d efm ModmaelicM
deksom Montag-san med Zank-det- maa fisk, at Bruqcn den-f tm- qqtnet bau- kllet heut-e mcte end alle
Kvakfalvermidlen alle Mirakeldoktokek os alle Baums-edition de aoquinde sotssqkr. Last Iene um oq
Hofstaa, as or tun bedkr om vor Ver-ung, ach des hat hiulpet Den-, oq Mk- isk. It san Im hole Ame-;
Oe tot-u intu. VIII-lutes er en has-d. viamantuqsiq, klippetisneade Substanz indvundet pas immne
Mache fom Guns- og Solvet-ts. og movstunw Aar enhvek kailtnlns. tet indes-other itit Its-m Mk
VI vll stud- tll entwe- Islmmmi elle- chek as »Da-sterne- enmldftcndig ist-auswan
Erovl og Magnestum csq en Balle cauxvalent Vl0 Gallons as yet kqu
mstc Mxnktstvand,p::1!! Hm km Silber-te Ost n est setlosifl
cui-em; sum tut-let » sum status-. tet et satt-un
voka Brunnen com enhvek vix bemng der Iris-et eftn en Bakkr.
Dei hat you-tun stets staunst-etc ss theilen-eilst sys
Ismsu end usset Indes Lage-wul
Tetke Tilbud säl vaafalde cvsnasrksomhks pg sipm Tot qu entwer,
der safkcr » bei-re Dem-ed ou iom user as Shgdommc, der list lrvdset
den medicmfks Betten og er hie-m dem meo Aal-»Ic- Undkkssn So
gen vaa vor Betcstnnu ca stliv Hm m P -kk.-. kwad Evgdom Te fac
end lidcr ai. Te maa im fttioc km- Boitkotb Ema efker Abt-rein
Theo. Noel c0111pany, Chicago.
qu Ins, » Ton-e Tslspktbr « Itbcllsrcdckigt. Prrv iørft VITJIL
M- ONE, Irr Mr l:-·ls:(»c- ankn- ksq hu Denn-m- Trm. unt
r«1,k:tketersmst m .! sm niäc werctzcqutnidzss1. WLg as Tit-e.
Ums- o.i.1- Tcx ir milder Im corxlcgukx m nukmmc Ast-aq, wm
chnnsk Ums nl us. Tckztmaac—.
En sitt-r oa alpkig Munde
nur Vor
Ihrs-ausse,
Ie- srishme Zugs-s
Instit-III.
.ld:issikqmntn«,
Inst es thust-,
Unless-sehen
Anvespttkelte ou Inn-mi.
Leder-, Rote- os til-reins
vom-e.
sit-nd II enhvn Un,
solt-beuge Simon-um«
Nov-antun
os umwuqu cvckkelle.
sc sc
Gomit Folc. Rot ke«(nstslk- » tust
unt-I vme ins X ll .-1«J ()ki(-.
Evenctxslpvmt unanka waret
nsmke m formt-d Umwmantssmcn
sinkst-h m man ! in IXUN rn qludjflldn
vom ndcn Amtcteunctiinxr osg liqu.
vllszl ’-.l!«.!x.«i".?’5) -""1«.:«I.«m’«-O:1"1«cfi! HNU W’«kx«1-ns,b."rs;!:-Tc«1s:ufs!
Its-in ehrt m Watte tu l Donat vaa vor Mimo VI onst-r me III-Ich as sinnen, Ins-m
XII Ixuls I ittcfauhelbkch MI. ::..H:r: « ---!««-s.-7!. :;: Hin
IIXO
Striv cf cr cn Path til 1 Tollen-as X"l'l’.-1-J-()k1-Jp.:a vor Risiko
THEA. Mil. cllMPMY,
Dept. N. 1.
Wie-Um Building, -. UHIWT Im
Anbcfalct af Priester VITÄLORE et litt-den beugt as Oundeedee as PIWXT C III Usckk
« ist-Wad- os vi have dundeedek as Anbelalinqeeika nahe-me i de
due-seit muliqe UNde Felsens-e Uddeaq of Bres- Ita Bretter IU medite were i Jan-e at kais-Ok- e
Dwdtevsk of Spalten Cim- emi en Saite In In Ums-.
Vu « ek. Ind. Jeq vilve von-e aufnehmen-, der-sont fes eav om den hielt-. leg im met Its-t
Vltc-()ke. Im Und-im heim-d et abeeeqnellg. Der hat hdet Iulq were-Garn end noqekiombelfk Ilskt
pur-del. Wie-ON Ookbiadrke die-heb da Im dolo, og fes sur stdriq pas lange III-demse- udea time-st
s la Foesyains dem. Zog kan data-e cahefole der fom ..- soc-send-« til entwer, ism ou beuge det. theo. I.
? Mech.s.1I-ts.
V I IS l IM- Tttv. V s. Its ek en Evas-gelten Forli-reden For see Man-jedes sie-en iagde mm Leit
ct ieg Itte made leben-en tcg et genaue-ist ved kenan es ViueOer. Rev. V. T. Mond
: D a m v d en. M a If. For en Mut-ed ftden medic-I ieg Vttxe—()ee. » isq san siqr. at itstet Lage-is
del hoc Iavnet miq iom dem s dmae kalte Iid. Jeq hat-de inquoet Missetat-ern oq Dur-echte mea cle
1 rede estee fee Dase- Foklsb vie milden stot. vg tm er jeI heldkedee vg islee ewig 10 An mun-, te nea- bes
J derive not-teue, iom Te bebst lan; jeg indem-at iok deus Nimmt-eh Rev. W. V. Squjrcs,«11.1fcor. Tons-ess
1 non-I March
J N oetd Eaa l i I b. J v w a. Jeg bat beugt en Halle es site-Um oq sind-n a« dcx arm m Lis
Ieg Infkee at Indes-te oct kaemt ul andre. dies-. W. M, Inm.
M a tu c vi I I e. E at Jea hae bei-m Mahom s 10 Aar oq km, det re des nrvnsec »arm«-Ists
VerdeIL Ieg header-, at lidende vsl beuge den« I ice Huld dil de med miq beoidtsez at dee er » ..sios1-Seml«·
LememidveL R.v.1e.d. E. Den-land
El 1 s ev. Mid s. Nu baelidt as Nerveivcekkelleiamt Leser ogNnrcfnqdom i liislaeisaitxi Pud, at is
neu-me orgive Wirkens Arbeite. Eiter ( Danks Verm as Weit-On- sokivande mine fass-sum . m Lasse
rg thkswdonn Im vedlslev need Inn-en i 4 Maaaedek, da nu n teq sulostctndi«z hell-tem- su tue mutet
im Viere-Ute. J;ev.'1. d· Stund
Ul c x o nd na, I n d. Im bat beugt Herum- med sindsnendis timevefutlmdc Rk5-1.u«, og Its
sendet mange, ioe bvrm dct bar qjort stimme Amte-. Jeq nahme- det med Wabe-. Reu. E. L. H:.:nn«i-«i. Bi
sses-, Christian Einem-.
O o v e, W i D. Jeg bar i Imqu TId bnut Wink-ON med fortrittliq Vieh-inq. sg W e-. Nest-re end
noqensindk. Tidiigcee hqe W ing en her-tm Speck-list og udgwskmonqe Vcngez men dcx stets-g at Dei-es
Medi.in absolut mag have Mit- Rang. Res. J. Wolf
N ew Wind f ot, I ( Y. Jea hat beugt en Volke af Viert-Oes- mcd bctxpdetiu Held. ? ---««- B. D.
Tonik- ek silkett es fort-tanzt Middeh oq ieq petitesses alle, Mtknd da Kviudeh maams mum- 1s:! ne Ident
ssob tu de s Bekrdi. Monat I. Kellvgg, Conaeegetional Minister.
hol e e n, kc u S 3—4 Maarteder sie jeq beugte Hut-Ore-. ked leg staqu of Smcme ges-Hm Krova
og list i Rasse-u squ at keq tm kunde vende miqi Eenqen uden iom at means mne mu os. Im use, detee
soeaariagech as Leveki vq Ndmtocdetk Esset et have bkuqt Wink-use i nagte faa Tage-, ophestke stumm-e
tu re jkle fide-n venm numqu Las-a Dssigucd om Mienen oq Mamuokdkn er W dem-v Hei-en Iekct «or. Dei
er en sominlix Midian nl at nimmer-e dct mennessetisc Lege-me. Zeig strl alt-d Mc n godt Les soe Une
oee. Rev. M. T. Dvuglh
D ig h f hin-, Ps. Mike at iea i Mem-te Tid havde lidt under et neddeudt hell-nd oq meet nde as
Stand m at for-rette mine Blume«-, kog im Viert-Ore- blot I en Uge kg var da san stimmen-, at W fu«-de neu-:
drke i tre Ukjee uaibmkt hon- T:g. Tct bat ofte fide-! lmtspkt mig, doorfoc Its anbksqlkk m jom its scekii Tok
mtssclis Medicin. A. L. Elsas-arm Post-m kiChWke U. V. Cinmtk
L
T i t — T a t. —- Kritik-drein
»3-lurt-:n i Dereg Boa er et rent Nie-·
iterfintte. Hocr fit De Den Karatter
fra Z«
ForfatterenH ,)la jea tcr ilte mig en
Mand, sotn liaVDe alle De flette Egen
ftaber, min Rone besiner mig for«
at have, nacr hun er t daarligt Hu
mor.«
Dotior e ler JdiotYJFros
ten Masse-m Unlostylo mm UVLT enheo,
men ftal jeg laloe Dem He. Boneg el
ler Doktor Vom-H Doktoren lrasens
dc): Kalb iniq hvad De vil. Nogle
af mine Venner talder mig en gammsel
Jdiot. Fristen Maifom Ja, merk det
er tun Folt, tet tender Dem meget
nsjr. , « s ---« I
EnSten paa19,000Pund«
Den storste Sten, man nogen Sinde
har fort til de forenede Granitbrubs
Huggeplcrds paa Bornholm et i. disfe
Dage udfpraengt i Klippeblotlen. Den
vejer i Folge »Bornholms Avis« am
trent 19,000 Ph. og stal anvendes til
Mindesmasrtet for A. D. Jøtgenfen
cg Epo. Lembcte.
Et sjaeldent Klima. To
Handels-reisende, en fra Danmart og
en fra Amerika, som tilseeldig traf
htnanden, talte om Veiret i de respek
tive Lande. Den danste Herre erkle
re":2, at Veiret i Danmart havde en
stcr Fejl, nemlig, at det var megetl
fotanderliaL
»Man tan gaa ud«, faake han,
,,tla:ot i en let Soinmeroragt Den erie
Dag Da dog fole sia for darin, men,
Den næste Dag tan man gth help-ve
en Orerfrakle «
,,Aa, det vil itle sige noget«, sagt-:
Ameritaneren, »jeg hat to Venner, den
enie bebt-er Johnsen og den anden
Smith, og de var en Dag bleren uentge
om et eller andet. Den Dag laa der
otte a ni Tom-net høj Sne paa Gaben.
De bleo mere og mere uenige, Joha
sen blev heb i habet-eh tog en Sue
bolt og koste-de den paa Smith i en
Afstand af okntrent fem Alen. Medeas
Snebolten for afsted —- De lan tro
mig om De vil —- forandrede Veiret
sig pludselig, og det blev alt-eles, som
det var Sommer, saa at Smithi
Stedet for at blive ramt af en Sm
bolt blev —- lhml —- blev stoldet af
hebt Vand.«
Udvandringen til Ame
r i t a. Med Dampstibet ,,Jsland«,
som 4. December affejlede fra Larfens
Plads til New York, medfulgte heefra
62 s. Klasseö Passageter og 10 Ka
hytspassageeer. Fra Christiania og
Christianssand forventes 50 Z. Klas
fes Passageree og 10 Kahytöpassa
geret.
Dr Und- Ilmuy Aue Ists-h lones
leerltg Mkket for Birn. Lebe-giltst actage !
lindtenhe Jtrkntns: betet Mit-let as alle;
sitt-r for enhver Art Strude- og Lunge-;
Iyqdommr. s j
Dtcebt sig paa HamerL
Badeanstalt- an ca. 40 Aar«
gammel Heere indfandt sig forlecens
Llften ved Z Tidexi vaa Hambros Baiz
beanstalt veD Rundetaam hvor bans
lind om at faa ej varmt Korb-Irr Ta
han efter en Timeg Forløb ilte var
kommen nd fm Badetamnxerct,iprcrnzp
te Opfynet Toren, og man san-It Man
nen liziqende dod i Badetarket tned en
Toll boret dnbt ind i Hierm. »
Det lonitatereoeg, at den Trcklm
var Telegrasift Thnqe Btoge. Han
havde i længere Tid lidl as et alvoeligt «
.Hjerteonde, der undertiden medførteJ
at hans Fotftand form-kleins. J et?
saadant Anfald of Sindsforvikring er !
det da, han hat beredet sig Livet.
(
Oveelskt af Havneba«1e
toget. Fotleben Eftetmiddags fiele
der paa Larsens Plads en bellagelig
Ulylle, idet en Kusk, der med sin Vogn
vilde løre til Sibe for en anden Vogn,
var saa uheldig at styrte ned af Vul
ten, netop sokn Havnebanctoget pas
serede Siedet. Han faldt lige paa
dstn ene as Stinnerne, hvor Toget klip
pede den ene Arm af ham vg streifede
hans Hoved. Han blev i lidende Til
stand lett til Fieberils Hospitai. Den
Tilsladelomne er en Mond Paa 63Aar,
han hedder Ole Nielfen og hat i ca.
25 Aar lett for Vognmand Rasmng
Hausen. 1
J H o l b oe l er Jndbyaqeraxitalith
i Folge »Kallb. Av.« gaaet frem med
til-IS Personer siden i Fior, deraf 110
Mund og 128 KvindeL Byen bar nu
4852 Jndbyggere, deraf 2275 Mænd
og 2577 Kvinder.
N y l ø hing v F· tasller nu 7271
Jndbngere mov 7423 i 19s)1. Her
er bog at bemerkte, at der sinds-g stei
betysdelig Udflntning til de nye Bil-»
lalvatterer i Landsog.1et, som ille tæl-?
les med i den Forbindelse.
Dsd i Artesten- For-leben
anholdt KMnhavns Politi en yngre
Mand, Kelner Carl Reinhardt Bose.
Han var reist til København fra Ma
ti.bo, hvor han havde fOIIVetBedrageti.
vg hvorfta han i den Anledning blev
efterlyst. Eiter sin Anholdelse blev
han fett til Arresten paa Nytorv og
herfra stulde han have været sendt til
bage til Maribo. Tagen efter hstte
Artestfpevareren Banlen inde fta Bo
ses Celle, og da man lotn der ind, lau.
-han bevistlss paa Gulvet. Han hav-;
de netop vætet i Fæed med at spise fin»
Mad, og havde da formodentlig faaet
nogei i »den gale Hals.« Der blev
selvfslgelig strals sendt Bud efter Lee
gen; men da han lom til Siede, var
Bose M. han havde faaei en Rag
brsvsstorpe i Lufttsrei og den havde
lvalt «ham, inden hjælpen kom. ngei
blev on ad Dagen afheniets af St. Jo
hannes Stiftellei Rustvogn vg lett til
»Es-habt paa Blegvamivejem
En 21-narixi tvind«:li.g«
R o v e r. Politiet paa Frererilsberg
bar i noaen Tid efterfvnt en ung Pige,å
Der km- kcgaaet adslillige Sitøverier og
Bedrngerier inod Vorn paa Gaben,
lworved l)un franarrsede dem Penge oal
Vnreimlter. Tet tytledez tilfiost pna
Grian nf liendecs :ristigeLptræden felv
red iwilns Tag at fna et godt Signale
inent ai liende. Forlccezi saa en Be
tjcnt i Faltoneralleen en sanfte una
Bitte, hoig Udfeende ialdt samtnen ined
Eignnlementet. Hm nnholdt heitre,
og Paa Zintionen inantte hun tilstaa,
at linn var identist ined den efterspgte.
Hun er tun 21 Aar aamniel og hat
allerer-: vceret to Gange i Rede-drings
huset.
B s r n e f n a l. Leege.i: »Vis mig
bin Junge, Ostar.«
·OStar: »Nei, det vil jeg alotig me
re gøre, i Gaar vifte jeg Læreren den
og det værler endnu i alle mine Lem
mer deraf«.
Attiebanl paa Island
Ministeren for Island hat under 5.
ds. i Medfsr af den ham ved Lov af
7. Juni d. A. om Koncegsion paa Op
rettelfen af en Altiebant vaa Island
tillagte Bemyndigelse n:«:drelt Hofeste
retgsagspret Ludvig Arentzen og Gros
sercr Alexander Warburg, degge of Flo
kznhavm sont Reprcrsentanter for et
Ronfortinm Tilladelsse til at ovrette
en Attiebant paa Island unter Nav
net »ngc1an Bant«, Der for et Zins
ruin of '-:0 Aar incd ncerinere angivne
Vegrcensninaer har Eneret vaa Island
til at udstebe Stoler, beteilbnre paa
Anfordring til Jhasndeharseren med
Guldmønt. Jstands Bants Opgave
stal vcere at tette og Vesordre ngands
Utvitling i Fsenseende til Handel,
La.idbrug, Fifleri og Industri, samt
overhoveret at forbevre Lanretg Benge
væsen paa den ved Loven af 18. Sep
tember 1885 tilsigtede Mande.
—
Solvognen fra Traub
holm. Konservationen as den alle
rede næften berømte Solvogn fra
Trundliolsn er nu ensdt. De afrevne
Drle af Guldet paa Solstivcn et paa
—satte; ellcrs er intet sat til og Delene
tnn rensede og vsed en let Opstilling
btagte i rette Forhold til hvetandsrr.
Den er nu attcr udstillet i Musceet
(Broncealdersalcn).
En staudinaviil Liege
i det ganile Land belbredede mia luldttaen-·
digt for Netvelvækkelle, Kraitlpshed, ivceks
ket fukonnnelie Ssvnlsshed. Tabgsg On
der i Forbindelfe dermed, eiter at Ieg her
ttl Lands bat-de fortpgt Anstalten Spe
eialifter, Vetter olv uden Nytte Dokto
rens Recevt for dette merkelige Ist-gewid
del er endnu i min Besiddelse, og for at
biælpe lidende Landsmænd vtl iechlende
til enbver, fom be mer det, en filrift
der-l tlllt e med vt ere Oplyöninaer tritt
forteqlet onvolut. Meepten tun ans
ebvedeket paa et godt Avothet mod nge
Udgth Striv ttlentg mal-, oq De vtl et
fare, at der endnu findet Mliahed pg
Ovrigttghed l Verdru, og at den Medicin,
lom min Reeth lorelkriver, virtelig lute
tev. Adresse: C. E. Pension, Box 622,
Ghin-ge Jll.
En overifct Tamocr chr
VeD, TI. December. TIIIURLJ »Sit
Dc1"' of Tr«:::m:cx:er it9s1-.-r-:«Trx«:: In
tcsmnxkn til Markebwigksznds str- stærtt
overich at den Nu Nicij Itztij imobe
nmuttct Mu- cn »Ist Tci is Tasten,
Tmssrrmizfe tjl pljcujkc Uml! i Heft:
Ded, cpcr BLer for at Und-if ?;»:liH.
T ik -- T a !. Jsru "«:::fen:
»Hm Te onnstelth reD .:: Es: Tie
ncftepigerf«
Fnl Llfet!: »Ist-j, EIJ E kiff: J
i de finte 14 Tagt«
--——-- -—·.-- -..
Sonderiylland.
T om. FlenSDOUL den It. Zerbe
Landdaggsmanv Jul. Niklfssns Privat
klagefag mob Redaktor 3:ras.kerjon
behandledes i Tag ved Laztperettem
Visidderretten i Haderglev havoe idsmt
Stractetjan en Bøbe as Hm Mark,
men Denne nedfatteg as L.1:::L—retten
til Eis-« Mart
Mider
Bank ellkrPivql mit-lebet We. Or·3 Pier morde
Ildc foa Wem optkie Zeuge-L T» sue-: komm-»
ttonkl Aarqu bei-wr, oa im ssal Instit cr-- en Ins-E
nina No cis enkrl Linnmel·ehandlw1, icxrt Ue bredede
mit Vom oz nunqc andre-.
Mns. G. sum-tecta
lksut D· thtfts Ninus-. lnsL
Bedst for-«
—Jnclvoldena.
Lwis Ti- tllss bar ets Harima-Hm ums Ida-um W
Tusker Te- its-J ell» nl Nil-e der END Msveai
eren H va-: tats. whin ist«-m- IIsIDlsr Hier qiftiie
Ilstiln » Raum-. Im Inn-im lklllc .. , at sple
SUCH-ten Heut Ha es: at mje
cANDY
cATHARTlO
spi- dem lsgezom canchn
sehaqclish vikkiommh Imaget qods oa qsk spit·
Tot-Nest Me. og for-anmu- Me Einme- ellek MIC
10, 25 oq 50 Cu. Ir. Box. Skkiv eher sri Jst-seist
iaaing es m lille bog sm Sitttbhed. Adresse
Instit-IM- klcpmw (.«»..
clilcsqu eller Nssw You-.
Hoch Blodet rent.
stun- FMY ,
««-«I",s.«:k-- V «
VÆRDlPULDB sALVlL
sann-muss Stadt Mit In es D
Mut mal-s- oc its pu III-or
swiges ho
"0 I- s’S N.
97 Wåägd P Vorwo- U . J
plus 25c.
km Obst-· sah-o or uckmotkst ts
dnmlssan hyldor. gamlo sur-. von-S
skjægsoh sure bkystvonst og Ill- Is
dto hatt-Metatho
Ttl enhvetx som ital-endet 25 costs
Frimærlich vil vi set-de Salve-i krit.