Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 16, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J-,«« «
WWMXW
»L OIIkateM udkommer lkver Tirsdag og Fredag TU SdagS-mdgavco »D(’IlskMII« kOstCk kIM 81 50 PEI TIUNWIH
Nk IW Blacr »Nein-, Tiigdagd 1(·. December 1902 llkc AIUA
Kulftrcjke-Koinniissioncn
Fotlsorct qaar fin Gang, on inter
essante Ting tun-mer for Tage-L
T.1 Firnrinissionen eft«:r It· Dec. gn
optog Jertwrene, var det særlig Ak
bejdcrne, der slitlde stasse Vidner.
Menge interessant-: Oplygninger er
kommen for Tag-In. Dotiorer og Prak
fter l7-:.r nigivet Vidnesbyrd, der har
belrcrf:r: Arbejderrepræsentantcrnes
Paastnnde. Kvinder og Born bar vak
ret gib-.er og oeres Vionesbyrd synes
at gottgeer at Minearbejderneg Kaar
not tan have berettiget Krav Paa For
dedrinn.
Den 1«. Tier- tom der en Bestitlel
fesftamle for Dagen En tidligere
Grubciormnnd forføgte at bestilte to
Former-nd for lolale Arbejderforenin
ger. T-: stulde faa 10 Mænd til at
satte en Besiutning,som ordrede Men
dene tilbgge til Arbejde. Derfor stul
de de to Formænd faa hver 82,500
og hoer at de 10 Mænd 8100 til 8200
Historien derom gaar faul-wes: John
(sarln, engageret som Vejer ved Gypsy
Grrre G::1ben, tilhørende Erie Co. og
Frknsand for Unionens vasp Grove
Afdelinn, tom frem som Vidne. Eur
ly sagde. at hakt blev introdnceret til
en tidlinere Grubesormand, Michael
Erim-H, i Lactawanna Valley Hotel i
Scran.::s.. O’Harra var den anden
lokale Ferknnntx som tilde-des 32,500.
Tn Garln nennem en anden var
gjort betendt med Grimes, spurgte
denne barn i Samtalens Lob, hvorles
des han itod i Polititlen. Eakly fon
rede, at Lan ilte endnu band-: opgiort
sin Mening, og Grimes sagde faci, at
han idin total Formcmd inaotte have
stor ind75ndelfse blandt Bennerne i
Tsnnnmre, og dersom han vilde arbej
de for William Evnnell sont Konntes
mand« fna dilde han give ham 81000
Dei ftette 2:?. December.
Eiter at have gjort dette Forslag,
spurgte Grirnes:
,,.chrdan gaar det med Streiten?
Tror Te ikte, at Arbejderne svættes?«
hvortil tjorly svarede, at han troede,
at de begnndte at vatle lidt. Grimes
indrømmede, at Arbejderne havde
Grund til Klage, og at de havde lam
pet godt, cg da de vilre blive overvund-»
ne af Eierne, burde Carly se at vinde
noget ved det. Sau gjorde Grimes
ham dem Forsiag:
»Derson1 Early tunde faa ti Mcend
til at passe-re en Besiutning fom mean
te i deres lotale Fokening, saa vildei
han give de ni af dem hver 8100,«
den tiexirie 8200 og Eurly 82,500 for-«
uden alle Omtostninger ved Plan-Ins
Gennemfsrelse Han lagde videre til,
at Carln itte ssulde ssge Arbejde for
3 Maaneder, saa stulde han faa «:n
Formandsplads.
Senere hen modisicerede Grimes sit
Forsiag derben, at to af de ti Mænd
flulde faa hver 8200, og han tilbsd
Eurly 8100 til Omkoftninger. Carln
afslog Tilbudet og sagde, at de tunde
tales ved senere. Handerettede Sa
gen til Distrittsforrnanden Ni-:olls, og
de besiuttede at ville fe, hvor langt
Bestitlelfes-»Scheme« en vilde gan.
Der arrangeredes et senere Mode og
Uharra var med. Der gjordes hasm
famme Tilbud. Summe Aften stukde
der Heere Fellesmpde af de lotale For
eninger i Ornegnen af Dunmore, og
Grirnes ønstede, at de siulde faa Be
llutningen igennem den Aften, men de
to Formand saa sig itte i Stand til
at gøre det.
«Grimes foreslvg da, at de stulde
bedsmme deres Folt i Msdet, og der
fom de tunde interessere 80 af dem, og
Beslutningen gis igsennem, stulide de 30
Mond faa hver 8200.
Carln fortfatte med at sige, at Eg
nens Bretter ogsaastulde interesleres,—
men de siulde ttte have lau meget sont
,,miners« forat brydeStrejteny Men
faa udgav Præsident Nteolls en of
«entlig Fremstilling, hvori han anw
dede, at man gteb til Bestikkelse for at
ende Streiten, og vermied faldt det
bele.
Baade Kommissionæretne og Til
sluerne lytteke med Spcknding til Eur
li,s Vidnesbytd og da han var farbig,
havde ingen af Advolaterne Lyst til at
lrydsforhpre hom.
Dagen efter lrydsfothøtte Arbei
dernes Advokat Dartow en af de unf
hængige Ejeke, L. C. Granford. Han
spurgte hom:
»Naak affendte Te Kul sidst?«
»J Gaak«, var Svaret.
»Hvad faar De for dem?«
,,Jeg red ikle bestemt.«
«Ka.«1 De sigc det omtrentlig?«
»Jeg lan, om jeg vil.«
»Vi( De ikke?'«
,,Nej.« (No Sit!).
»De er en af Parterne for denne
Kommission og reiste til New York foks
at møde Kulpræsidentetne?«
»Ja.«
«Saa ncegter De at give Kommis
sionen denne Jnformati.on2«
»Jeg mener ikle, jeg et nødt til at
sige det-«
«Hvilte:1 Baue folgt-e Te til?«
»The Delaware, Lackatvanna Fe
Western.«
» »Hvormeget faar De for Kullene?«
; »Omtrent 65 Procent af, hvad La
clawanna faar.«
Her afbrødes Forbach men fort
fatles siven noget i samme Retning.
Eferne synes ilke om at give virlelige
Tal og Falte-.
W
En Mattyr for Videnfkaben
Washington 113· Dec. Kkigsfe!t-:
tren medbeler folgende i sin Aar-Ident
ning: T-r. Ieise W. Lazean som fri
villig lob sig indoculcrse med den guie
Febcrg Sinitteiultnr for ad etsperi:
inental Vej at konstatere Rigtigheden
of viIse diagnotiste Hypot-ser, og sont
døde af Sygdocncnen, bntde indrulle
re5 i Den Heer af Martyrer, der hat
ofrct dereg eget Liv for Mennesiehe
den-H Velfæm
Formodet Mord.
Ringstcm Mich» 13. Dec. Ella
Bentbslee, en ung Kvinge her fraByen,
er fanden død site Mil syd hersta, fast
sbunden i en Vogn, saa at Rebene for
hindrede Liget i at fakde af Buggien·
Sandsynligvis er hun først myrdet og
derefter faftbunden samt Hestene sat i.
Gang i Retning af hendes Hieni.
Ultjkkesiiifcldr.
——
Omaha, 14- Dec. Mks. Henriettc
Alioth, Smed Alioths Huftkn, 702
south 35 Av» er i Dag drulnet ved
at falde ned i en aabentstaaende Ci
fterne i hendes Kosten, vhvori der tun
var 22 Fod Band. Alt tyder paa et
vvirteligi Ulykkestilfælde, og formt-vent
llig hat hun i Faldet forslaaet sig faa
»ftætki, at hun hat inistet Bevidftheden,
idet hun faldt i Band-L Hun og
Monden sial heve levei set ualmindelig
smukt Samliv· Afdsde er 43 Aar.
Henvlsnin .
Læsetne bedes bemerke Avertisse
mcntct i Dagsnummeret om Enchei
»Mitte
I
American Line. »St.Paul«
fra New York 17. Dec. Kl. 10 Form.;
Frrbindelfe med Danmark 26. Dec.
»Sk. Louis« fka TSouthampton 13.
Der-, i New York 20s Dec.
,,R·hynlanb« fta Philadelphia 20.
EDU. Kl« 2. Estntz Forbinwelse med
iDanmark 1. Jan. «Wefternland« fra
»Am-wol 10.· Dec» i Phiiadelphia
L20 Dec
V VCVODQVCOSODODODO
Z Dausk-Amcritaufk. :
ODODODOG VODSS SOLO
Violinisten Max Schlu
ter hat holst 4 Konterter i San
lFrancisco under sit Ophold der, as
hvilte den sidste havde et mere socialt
JPrwg med udsclullende standinavist
Program. Hi. Schulter spillede sam
men med en bshmist Violin-Virtuos,
og navnlig ten Z. Kontert var godt
besagt. Den ameritansle Presse am
»tc:ler Schlitters Violinspil med den
største Anerkendelse og smar ham en
stot Fremtid En Bantet blev assholdt
til Ære for hatn og hans Rejse
sælle, Or. Friedliinder, af 60 Dunste
med Damers Da Hi· Schluter har
faaet Meddelelse om, at hans Fa
dcr ligger ljaardt syg i Kobenshavm
hast han opgivet den paatcenlte Ame
rika Turne og rejste den Z. December
direkte til Danniart, men vil mulig
senkte rcnde tilbage til Amerika.
Mrs. Kjersten Hinz-(
m a n at Wsatetloo, Nebraska, som bo
edk hos sin Søn Lauritz Hotsman
Larsc.1, hat fornylig under et Ansald
cf midlertidig Sindssorvirring dritt
net sig i Elthorn Rich Den af
dgde, som vc.t meget asholdt, var fsdt
den 9. Marts 1838 i Gl. Biergby pr.
Holbæt· Hun og hendes Sen lom
her til Amerika i 1888, og hat sidcn
1892 været bosat paa cn Form i Nekt
'hcden as Mateer hvor vhun hat holdt
Huss for Sonnen. Hun var al Tid
en denlig og elskvcerdig Kvinde.
Reinold Wertenrathz
en Sen af den afdodse danske Sanger
Wertenmth i New York, optraadte
ved cn Fest, fom den dansie Sangfore
ning »Dann« i New York afholdt for
riae Løtdna. Den unge Sanger, fom
fzar arvet Faderens glimkende Stem
me, njorde megen Lykkr.
C. C. T b o m se n, anden Styx
ntand pan San Francisco Damperen
»Gnalala«, er deutnet Han sknloe
samtnen Ined to Matroscr gaa i Land
fra Dampskibet 50 Mil nord for San
Francisco i en Baad, Inen trods Kap
tejneng Advarsler satte han Banden
ind i Brændingem hvok den kcentrede,
og Thomer sank, for der kom Hje1p.
Han var fsdt i Aalborg og var 35
Aar gnmmeL Det var paa samme
Dampsiib, at fstste Styrinand, Hans
Peiekscn, ligelcdes danift, noale faa
qur for blev dtcebt ved et Ulytkek
tilfælde.
Jst-ten C. Klitaaard,
en dansk Knnstneeinde, som hat gjort
megen Lntte i Europa, er for tokt Tid
schen ankomen til Montreal, Can»
ineddeler »Danehrog«.
Den norfk - danske Me
thodistkonferense er af Me
thodisikirkens Generalkomissionstom
mite bleven bevilget 88,739 til dens
Missionsatbejde ket kommende Aar·
Dei var en Forsgelse af 81,005 mod
fertig-.- Anr.
J Kristuskitken i Ha
d e r L- le v, den danstr Frimenigheds
Kiefe, blev i November Maa.1ed
indsat en Varmeovn. Den vil blirel
betalt her fra Amerika, idei He- Jens
Lund paa Grund Vietv College, Des
Moine, Jowa, hat foranftaltet en
Jndsamling i dette Øjemed. Stor
stedelen af Summen et indtommet,
og den stal sendes midt i denne Man-l
ned. »
Hetman Bidstrup i Cahi
iola, Cal» 39 Aar gammel og fsdt i
Rønne paa Bornholm, et afgaaet ved
ved Døden Han var Sadelmager af
Profession, men hat i de sidfte Aar
arbejdet som LandmaaleL
Julen neermer sig jo nu med
raste Stridt, og en hel Del af Chiro
gos Danske er afrejst til gamle Das-.
mark for at tilbringe Julen blandt Fa
milie og Dominikus-nennen Blandt
dem, som i sidfte Uge afrejftsx med Mr.
F. Win. Hansens Jule-Ekskursion, be
fansdt sig Chr. Christensem Ejeren af
Christensens ,,Jce Cream Fabrik«, cn
af Chicagos driftigste danste Form
ningsmænd. Mr. Chri.stensen vil forft
besøge sit Hjem i Horfensegnen og der
eftet f-: sig omlring i andre Egne af
Danmark og muligvis tage en Tut
gennem Tyskland
Fta Omaha.
Gamle P· H. Johnsen, Els
Oretpræsident for D. B. S., fyldte
Tirsdag den 9. ds. 68 Aar, i hvilten
Anlesdning han modtog en Mængde
Lyksnsininger fra fix-re mange Venner
fjetn og ncer.
Hr. Johaer hat i de senere Aar haft
et daarligt Helbred5 men han holder
endnu Modet oppe og mener felv, at
han endnu shar adskillige Aar at leve i.
Omaha hat faaet sig en
kvindelig Riffeltlub under
Lekelse af den danske Løjtnant Han
sen. De fleste af de unge Damer af
dette krigerske Selstab er Døtre af
danske Forældre — lutter unge Piger.
Forelpbigt har man ddg ikke faaet.an
stasset sig de farlige Vaaben, mien tun
nøjeres meb at holde Selstaber og Bal
let, ganste vist til Fordel for Riflerne.
Fra Pncisiclyftcn.
Erneft Haufen, cn lille Son
af Mr. og Mrg. Sigurd Hausen r-:d
Loleta, tom forlseden til at fcrtte Jld
pca fin mindre Bruders Klæder. Bor
nrne havke faaet fat paa nogle Tend
"tiller cg givet sig til at lege med dem
Tri kiude let have set galt uD for den
lille Dreng, dersom ikke hsans syv Aar
gamle Spfter havde vceret i Ncerheden
Med rosværdig Aanbsncerværelfe
sprang hun til og fit Flammen-:
tvalls:. «
Fresn o — vor vellendtic Lands
mand, Mr. L. H. Twede oq antru
fejrede den 30. November bereö END
bryllup·
Klarence Kiær, den 4 Aar
gamleSøn af Chatles Kjær i Altjaan
blev forleden saarel ved Baadeslud af
sin 12 Aar gamle Brod-r Walter, der
havrse faaet Fingre i en Besse. Hel
digyis var denne tun ladet med los
Patron, men Proppen trængte ind i
Kinden paa ten lille; dog Sauret var
mere fmerteligt end farligi.
Fka San Frau-Hm
Kaptejn M. Michelsen,
der for et Par Uger sidsen folgte sin
Andel i Slonnerlen »Emma Clau
dine«, har kegivel sig paa en Reife til
Danmark.
Ca. 20 Venner af Familien
N. P. Petersen var i Tirsdags samlct
i Familiens elegante Hjem for at fejre
Husfruens Fsbselsdag. Nogle hsjst
behagelige Timer tilbragtes.
Krittel-im
for Gaver til Eulen Maren Kristmsem
Wyeeling, W. Va.
Postvr A. M. Anderfen,Biborg, S. .·.8· f»O
C Larer Raclne, Wis. ............ Un
Thomas Lake-rieth nimmt-, Nebk ..... 100
»Anonym«, Greenville, Mich..... . . .. 1 Do
S. Lindqulst, Reh Cloud, Ncbr ....... 200
J· Laukitien, Albert Lea, Minn ...... Um
A· Nlelien, » ...... l,0«1
L J Lamm Tonnen Blusss, Ja ..... 2. 0
b N. Ehrlstensen Looiing Gleis-Neu 1 so
Christen Dante-h Bega, S. Das ....... 1 0)
Jvhn Ruder-im Audubon, Ja ........ 10
A. S. Msller. Vermehrt-m Nebr ...... 210
Mig. F. Angst-m Royal, Ja ........ l.00
ins 00
Tibligere modtagct og kviteret 24.l-5
Jalt Platz-I
Med hie tclia Tat til Giverne og tll Wan
stckeMö Reduktion fka alle Lanvöu and her
llutzes hksrmed Jndiamlingeik
E. S e b b el o v.
— Udlandet As
Telefonfotbindiclien
Rom — Manila —- Paris
bleo aalmet for Samtale de første Dage
i December. Det er ten længftie, der
fi11ch, i.det den er 1900 Kilometer.
Krupps Testamentr.
J Folge Privaltelegrammer fra Es
sen Paastaas Krupp at have indsat sin
Eule som Enearving til de Kruppfle
Fabrik-er i Essen, fom i de fsrste 25
Aar ille maa overgaa til noget Aktie
selstab eller afhckndes ved Salg. l
Efier samme Kilde flal den celdsteå
Datter være Universalarving efter Mo
derens Did.
J Ca.!ada hat der dannet sig
et marconist lraadlsst Telegraffelstab
med en Kapital paa 18 Millioner Kr.
,,Svensla Vetenskaps
a k a d e m i e n« foreslaar for Kongen
en Bevilling af 45,000 Kwner til Tr.
Sven Hedin, for at han lan udarbejde
en videnstabelig Redegjrelfe angaaende
Refultatetne af hans sidsleOpdagelses
reise.
I Sven Anders Hedin, den
hemmte svenste Opdagelsesrejsende, er
nf flere amerikanfie Universiteter ble
nen indlmdt iil at hold-. Foredrag om
»sine Rejier. Han haaber at se sig i
Stand til at eftertorxime Opfordringen
i chynkselsen of 1903.
S t o c k l) o l m. Forftanderen for
Teleqrafvcrsenets lindervisningszam
istcilt Jugend-: J. G· Holmftrsn1, der
ji Sommerens Løb hat fulgt Panier
; itilszt ,,Gt«-ta« og gjortJagttagelser an
Iqaaende Fioijzsoldsregler for iraadløs
Telegrafering har herom til Telegraf
«fn·,:e!sen insdgivet en Rapport, soin
Styrelsen hat besluttet at henlcegge
til re cyemmelige Alter, da den inde
boldier vigiige Ting for tet svenskc
Forfvar.
Udvandringen af Jsder fra
Rutncenien til de Forenede Staier er
jnu begyndt i sior Modewa Forrige
Illge uroandrede der 800 orer Wien.
iDet er paafaldende for Bevægelsen, at
iorer Halvparten er Mond; spr hat det
Iværet meii Kvinder og Born, som nd
vandrede.
Atte: Anarkisme? Da Fyrst
Ferd?.nand fammen med sin Adiudani
Okerit Marions forleden spadserede i
Slctsparlem fanvt Fyrfien et Brev af
folgende Jndhold:
,,J-cg havde iil Hensigt at dræbe Dem.
Ved Synet af Tieres Born blev jeg i
midlertid greben af Angek. Jeg ka
ficde Vaabnet bort og gemte mig her
i Butten-. — En Anarkis .«
Fyrst Ferdinand og Marlow fandt
virielig kott efter den besynsderlige
Brevstrirer sijult i et sBufiads, og hsan
gentog her Tilitaaelien om den Mord
plan, han havde haft.
Han opgav at hedde Kautschew.
Man nceter ftcerl Tvivl om Mandens
anarkiftisle Tendenser, og den-Jver,
hockmed man hat søgi Hiitotien offen
ligajott, bidrager ille til at formind
sie disse Tvivl
Keiferens Kranz. Den:
Kraus, fom Kejfer Wilhelm n-:blagde
paa Krupps Baue, bar folgende Jn
l stripiiom
»Til mi.n bebst-: Ven. Wilhelm«.
Dei tyile Blad»Kreutzer
Z ei t u n g« offentliggøt en lang Ar
tikel som Svar paa en starp Udtalelse
forleren af den amerikanile Geiandt i
Berlin, Whiie, om Jødeforsplgelfen i
Rumænien. Amerikanerne bør førft
se efter, hvordan de selv hat det, før
de ireitefætter andre, siger Bladet, og
fortællcr Beipack at te rumceniste Js
der dog er langt bedre stillet end Regie
ne i Amerika; de behandles itte med
slig Fioragt og udsættes heller itte for
Lynch-Justits, og jødisle Begrarselses
Processioncr bliver aldrig antaftet i
Rumcenien sasalesdes som i New York
og C«L)icago.
—
Den tyrliske Regering
driver Krigsruftnixig af alle Livsens
Kræfter. Den har hos Krupp i. Es
sen bestillet 16 Batterier med hurtig
slydende Feltlanoner, ialt 96 Kam-um
og Krigsministcren er endvidere be
myndiget til at Thestille 220,000 Mau
ser-Ri.fler af liden Kaliben Med
Bogne og Ammunition for Artilleriet
lob-r den hele Bestilling af Krigsma
teriel op til nceften 4 Millioner Dol
lars. Denne Altivitet udtybes fom en
Angst for, at Urolighederne i Mate
donien og andre Siedet vil blive for
nyet i stor Maalestok.
P a r i s. Statsraadet hat beflut
tet, at der uden Ophold stal organi
seres et midleriidigt Kotps af Orlogs
1natroscr, fom stal lade og losse og
tjene fom Besætning for de ca. 50
Dampsiib-:, der ligger fast i Marseille
paa Grund af Streit blansdt Hunne
arbejdere, Sømcend og Fyrsbøkserr.
Man frygter for, at dette Skridt vil
føre til alvorlige Uroliglsicder fra
Streikemes Side.
Den franfte Krigsmini
ster hat henledet Opmcertsomhseden
paa den ynkelige Tilstand, som raader
i den frnnsie Heer, og opfordrzr int
trcrngc.!:e til hsensigtssvarente Refor
:n-:r. Han siger, at fiden 1870 hat
Tyftland tun mistet 13,s)00 Soltatkr
veD Sygdorm medens Frankrige ixar
iniskict 99,000. Tcering og Tyfuz er
de niest fremherftenkx Sygcomme
—————·O-—————
Bögct som Julcgavcr.
Chicago Recotd Herald ftriver spl
gende i sit sidsteSøndagsnummeuNaar
De har Vansteliglyed ved at vcelge, giv
da en Vog, en, fom hat virkelig Værdi
cg Interesse, en, sont ikte fkyioer et
smutt Bind sin enefte Berettigelle.
Denne vcerdiløfe Slags nger er hel
pigvis omtrent forsvundne, og bog itte
gansle. De er af famme Art soin de
Masser af unyttigt Kram, hvorfot der
udgäoes hele Formner til hver Højtid.
De Penge, fom udgives til intetsigende
Gader, der fnart forvises til Pulte
tamrene, butde afgive sStcif til bod
færdig Overvejelfe, naar De en Dag
soetter Tom hen for at orerveje Deres
aarlige Synder i den Retning. Men
at give en god Bog vil De aldrig
fortryde. Der er en Grcenfe for, book
ineget der tun rummes of Møbler,
Tæpper o. s. v. i et Hiern, nsaar det
stal vke hyggeligt og harmonist; men
der cr altid Plads til en god Bog
uden at give Hjemmet Udseendse af en
Kraut-bod·
Man maa anvende läge saa mitgen
Stønsomhed, naar man voelger en Bog
til en Ben, som niaat man striver et
Digt; men Udvalgt er righoldigt, og
dette Stykte Kærlighedsarbejde bebs
Ver ikke at svcere va.1steligt. Jo mer
mere Vennen stam, des letters: at
trceffe hendes eller hans S-mag. Cn
Rejsebestrivelse, et historift Brett, et
passende Bind af Kunst og Musik, et
ftønfomt Udvalg af vor Qrserflsdighev
of nyere Bsiograsier ellet et Bind af.
ten rette Stags Digte — her er altid
not til at glcede enhvev Derncest er
der Digtningens vide, vib: Verden.
En interessant og god Novelle lan vcere
en fortrinlig Julsegavr.
Fra Bornenes Billet-bog til den
fulvstcendige Encylopædi er der Bis
ger not til at lese ethvert vansteli.3t
SpørgsmaaL der maattte opstaa med
Hensyn til Valget.