Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 12, 1902, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Dauskcretc«
erdag den 12. December 1902.
Blatt, Nebr.
En Tcl , olt fra Kenm rb edel-raste
de i Lords es Paftor Unters. Sneen
var dyb, Dg bet sneede fremde-leis, ,,men
vi sinke jo nistet-'s sagde De, mens De
dættede Vorret med Chocolude, Kasse
o- s. v.
Te eitserlod en smut og brugbat
,,lounge« samt faa meget af Ehocolade
og Kege, at der not var anden Dags
,,surprise« ved Anters for Stole
pigernr.
— For De tøber en ny Lumbet
dogn, tom ind og se paa de nye him
mefabritetede Vogne hos Chas. A
Hoss. Det kostet dem intet, om De in
tet toben
— Forfte Sondag 14. Dec» bliver
der — vil Gub — Høimesfegudstje
neste i Blair Kirte Kl. 103 Form.
Paftor Heede prceditet.
— Kam og se det nyefte i vor Juve
let-Afdeling for Hpjtiden. Nedsatte
Priser. Menge Kpmmis’et til De
us Betjening.
The Blair Ractet Storc.
— Mifs Louife Lanystass og Prof.
C. Hausen rejste i Lstdags til Omaha
for at faa endnu en Sttivemastine
(Typewtitet) til Trinity College Bu
siness Departement
Jeg hellere trydser det farligste Pas,
Jeg bellere tkydfer ei Landstab afGlas,
Jeg hellere døjer al Savn og Ve
End at bersve min Huftru Rocty
Mountain Te.
Farnham 82 Sampson.
-— J Zendags Preditede Pasi. Vig
om Motgienen og Stud. N. P. J. Niet
sen om Ilftenm
— E C Pierce er den beleudte le
dende z erhandler af alle Slags Mob
let, Sengefjedre og Madrafet, Bar
nevogne o. s. v. Han vil scelge bil
ligere end de store Huse med glimrende
Katalog.
—- Det vcetter Verdens Beundring,
dette miratuløse Middeh denne first-en
de Elektricitet, der bortjager Smerte
og Sygsdom. Rocty Mountaitt Te.
35 Centh Farnham E Sampson.
— Køb et Posttort; striv saa efter
ti fmutte Bill-Idee fta Trinitatis Se
minarium og College.
—- Hos John J. Unruh er Stedet,
hvot De bot tpbe Deres Moblen
»Undertating« besseges til modetate
Ptisev
— Dette er den enefte Plads i Blatt,
hvor De tan tøbe impotteret fransi og
tysk Pvtcellain billigere end Tinvaret.
The Blatt Ratt-et Storc.
C. St. P. M. E O. skelgek Rund
tejfebilletter til Pladsek indenfor 200
Mit fta Salgstontoret til 11,-f; Pris
for Rundtejse. Salg stet 24. og 25.
Dec- samt Bl. Dec. og 1. Jan. med
Gykdighev til a. Jau. 1903.
Summe Bane scelget Etstursions
billetter til entelt Ptis for Rundrejse.
Summe Tid og samme Afftande.
—- Efter Nytaar (5. Januar) be
sgyndes et Kursus for unge Farwete
ved Trinitatis College. Erfarne Far
mete ved not, «hvad Nytte man tan
have af Udvitling som Former-. Stu
denterne veklget selv »du-es Fug fra bl.
a.: spelling. English Language-. ci
vilciouvetnmenhpeamanship,«1’11eo
wstialkitrming. Akithmatiesk Boots
ikeeping. H)«Llejae.11istotzs, Deba
Ding etc etc.
z-— StorartetStyttemiddeL testauretet
Wp og hierne og beider alle ukme Be
sent-den bort as Deus Legeme. Gtt
Ost fund og bevam Dem fund. stockt
Mut-tin Te. 35 Genüs.
Famham öc Sumpf-ne
AJ
Korrespondancer
. f
Ccdar Falls, Iowa.
Gamle Pastor Land, cser i flere Aar
dar Været Præst for den herværenxe
dankte Baptiftmenighed, lom i sidiie
llge med sin Husiru tilbage fra Tau-«
mart, hvor de i Sommeteng Løb her
aflaat Vespg hcs Slcegt og Venner.
— Mist CecilieJuhl lom i Lordaas
hjem fra Beinbecl, hvot hun i de sidste
9 Uger hat plejet en Patient.
—- Lorens Juhls Hustru lod sig i
sidsie Uge undertaste en Operation i
Jowa City. Efterretninger derfra Ty
der paa god Fremgang.
—- Pastot L. Johnson, Waupaca,
Wiss, venteå hettjl i denne Uge og vil
prædile i Nazareth Kirie paa Ftedag
Aften.
—— Jakob Adolfsen og Hustru fej
rede i Mandags den 8.Dec. deres
Splvbryllup, og mange Venner var
indbudt til at dele Glæden med dem.
— Ogsaa i Aar vil der lille Juk
aften blive pyntet Juletrce i Nazareth
Kitte.
— En god Veninde af Carl Ander
fen tom i sidste Uge hektil fra Dan
mark.
— Mads Wolf flyttede i sidfte Uge
med sin Familie ud Syd for Brich
hvor han hat rentet en Del af Charlh
Bartes Form.
—- J. P. Hausen rejste i Mandags
til Chicago med to Vognladninaer
Rreatuter.
—- J Sondags og chandagz sit vi
Lov at fmaae paa Vinteten. X til 10
under Zero Mandagenx men Det er nu
attet vorm-ne m-:d Sne til godt Ka
tiefere
Gestan, Frcsno Co., Cal.
Kredsmsdet holdt her og i Wenig
heben ved Patlier var særdeles sipnt
og velsignet fra Begyndelfe til Ende.
Menge dejlige og aandsbaarne Ord lød
til as bade til Trost, Formaning ca
Vætlelsr. Særlig blev Da Missionens
hellige Sag lagt os paa Hjerte. Del
tagelsen ved Møderne var qod, og det
lunde tigtig man-les og fes, at vi var
midt inde i«Vedertva-gelsens Tider fra
Herrens Aafyn.« Bi var da ogsaa
alle enige am, at det flulce itte være
sidste Gang, vi indbsd til Kredsmpdr.
—— Ved Menighedens Aarsmsde for
leden vedtog Meingheden at forhsje
Prestens Lan- Det besiuttedes ogsaa
at afhetale den Geld, som hviler paa
Kitte-Ejendommen, inden ncefte Aars
mtdr. J Aatets Lob er der hleden op
tagen 11 Familjet og 4 unge i Wenig
heden, og en Familje hat udmeldt sig.
— J Vintee holder vi Opbhggelses
moderne am Onsdag Eftermiddag i
Steden for som forhen om Aftenen.
— Pastor S. Johnsen flytter til
Nytaax ind paa siu Ejendpm her, en 20
Acres Frugtfarm
—- J Lsrdags var der Bryllup her i
Arten Miss. Sine Haner blev viet
til Mr. Exil Latsen. Latsen var ind
til for faa Uger tilbage Mejerift paa
det danste Mejeri ved Fresno, og det
var ham, der i Sommer ved Statens
Smsrudftilling i Sacramento tog for
ste Prcemie for Sen-r. Migf. Hausen
er Dotter af Jørgen Hausen, en af de
fsrfte dansle Mand, som nedfatte sig
her omlting, for snatt 25 Aar tilbage.
Mes. og Mr. Larer hat forpagtet en
af Hausen-Z Ejendomme.
— Vore Kvinder er ogsaa med i
Judsamlingen til Mormonmissionen.
Det gleedee oö at se. at Deltagelsen i
denne Jndsamling et saa almindelig
omtking i vor Mete, og vi haaber, at
de tusinde Dollats hattet reift, ag at
heteen vil udfe sig ’et Redstab iblandt
as til i shans Ravn at tage fat paaGer
gingen i Sallfsftadem
Mavesygdom
is-: Hänrsag til mcgrn Elendighcsd. Ton kommst tiliync i Form af ske: For
dns·1«--, Damens-me Forstovvclse, stvalam Mangel pna Appetit, sure Lu
stw. Lpblæsning og Smexter efter Maultldernc Lm d:g.e Jwebcfmdrns
der forsonmtst but ktiqulmeet trennte- Z:)gdux:m:e, cig Essen hanc-H for et
M of clenotgl)co.
Dr. peter’5 Kuriko
et p: resulbarltgt Midzisct umk- sjjsznsiyqdontme. Irrt sfxrrrw r i)!p,»««.«-s.,
innmsFordøtelpesotgancme, gjpr pudka-Leu tlurogmuu igjcn væxd a: lcve.
Den et iilc rn Arotlpckrrmrririm »Von ok. Peter I.aistkney.
tritt-Ida If Lolalagru1«.«. euus Uhr-ne fm ,;-::
dummen-—
llZsllc s· sey-IS Ave. cbicscm
Hutchinsou, Mitm.
Pastor Harnld Jenseit og Famitie
er nu iblandt os- Pastor Jenssxn taltsc
i des-ge vor-: Kirler fidste Sondaa i Sie
Jst for Paitkr Eritsen, sont endnu itke
er saa bext rast. Ligeledes talte Pro
fessorernse O. W Foght cg V. G. A.
Frcssler paa Ttrifigelsesdaaen
Tstt er need Gliede vi ser den starr
Tilslntninn af Elever i tatst Sprea
og Literatur oa Retigionsfag. For
dct oiscr, hder itor Interesse der bitte
lia sindess i ver Stole for Danfkhed Da
Kristendoni.
— Hvor manae Elever er der Paa
Jiolen nu? Sonn 175 og siere i An
marsch. Hvor mange vi regnet vaa at
fai det forste Aar-« Akt-) ellser slierr. tsr
der Plads til slere? Jo, vi tan finde
« iads til 100 endnu.
— Af de nne Binterstoleelever kein
en fra Saattlr. Washington, en fra
Lang Island, New York, og en fra
Farmi.ngdale, New Jersey. Altsaa sra
Atlanterhav til Stillehav.
—- Skolen hat nu ialt 16 Lettere
og Lærerinder. Den sidste er Mks.An
na Jsatsen, som underviser i ,,cutting
and sitting« i Husholdningsafdelingen
» — Prof. Andersen er ved at organi
lsere et Ortester blandt Eleveene· Sam
»me bestaar af Klarer, Violin, Manda
-lin og Guitar.
l — Pros. Andersens sine ,,Baby
Draan Piano antommer i denne
Tuge; dette er vort syvende Instrument,
jcg sagtens itie vor frdste, da Masti
iasvelingen fremd-les voiser.
i —- Gninnastii- oa Militeerøvelser er
ni! i. fnld Gang. Kaptajn Culmer er
Laker sor de mandlige Eiever, oa
Misg K Larsen for« Pigcrnr.
— Danish Linn Publ. House hat et
start Oplaq af alle Stags qode Bøaer
til Salg i Stolens ,,boot room". Køb
erers Julegaver her.
—- Prof. Lund as den forenede norste
Kirtes Seminatium ventcs omirina
10. Januar i Kapellet at holde der
første af en Rette Foredrag til Fordelsz
for dort Bibliotet. i
»s— Har De modtaget et Etsæniplari
as Novembernummeret as A n s g a r
Collegian Den udgit paa 80
Sidcr oa er udiittret med 13 smnile
Villeder. 1000 Eisemvlarer er nu nd
sendtr. Inster De et, leere Ven?
Anmeon Ja.
,,Det er saligt at give, hellere end at4
tage«. Dette gaelder itle alene hvad
Penge og andre jordiste Fornpdenheder
angaar, som vi tan give vg derved
hjælpe andre i petuniær Henseende,
men ogsaa det gode, sont tan giveg for
Aandslivet, ja selv Nyheder og andet,
soin den entelte her og der lan spejde
efter, fplet man allerede paa Forhaand
det gvde ved at VatetMeddeleren as.
Og jo mere velvillig man tan stille sig
til at tilsredsstille andre, desbedre fsler
man. «
Livet stulde jv verre at give vg at
modtage; da tommer der først den
rette Cirtulation. Mange hin des
vcerre saaet saadan en slem aandelig
tronist Forstoppelsr. saa der er hverten
Tilsørsel eller Affprsel;, disse lan selv
folgetig itke nyde Lidet ret, heller itte
vet salige, der er ved at give Paa fidst
ncevnte Maade "
Hans Andersen er kommen tilbage
hertil igen fra Wyoming, hvor han hat
vceret FaarehyrtIr. «
— Miss Marie Jensen, som i Estet
aaret har holdt Stole her i Douglasl
Centre, hat i Ferietiden vætet udreiss
at des-ge Slægt og Vennee ved Ren-·
natd, Nebe. hun er nu attet vendt til
bcge og begyndt Vinterterminen.
— Hvad blev der as »Neiseeri.ndrin
ger« af N. P. Jensem Ostele Wiö.?;
Vi ventede med spændtOpmartsomhed,;
at han stukde sorteelle one hele sin Dein-J
martsrejse, og saa stoppede det hele i
Liveepool i England.
— her er megen Majs ude endnu;
men man saa alligevel tun saa, som
hiemssrte Majs paa Tatsigelsesdagenz
saa megen Ærbødighed hat Folt dag«
selv om det ikte altid er Trang til ati
helligholde saadan en Dag. Om Ef
termiddagen havde vi Gudstjenestes
Ihvor Pastor Weismanns talte ud fra
den US. Davids Salme, —12. og ls
V.: ,,hvorledeö stal jeg betale Herren
alle hanö Velgeeninger imod mig?«
— Det var et Par meget gode SM
ker baadet »Jeg tan itke«og»Tidsnok«;
men man spejder eftet, hvem der hat
streitet dem; de burde i det mindste
veere undertegnede af et lille a eller p.
Dei nytter vel iste, at man baeer sig ad
som Sander der teil-de unsdgaa Prie
fteng ncrrgaaende Tale og dersor tret
i
i
Qsps::o
« « Scljkabsfpil
H Gratis
I hvdr Putde pakkc af
Lion
»- Kasse
vil fra tm og til Jul blivc fundet et gratis Sclskabss spit,
morsomt og lærerigt. 50 forfkjcllige Slagc3.
Kij Linn-Kasse med et gratis Selfkabsspil hos Tcrcs
Kolonialhandler.
bng ved Katkelovnkrørsm der traf
Prceftens Tale ham end-du« med Til
taleJ »Ogsaa dig, Smed!«
—— For adsiillige gaar Det ellers
gennem dybe Bande og germem san
bcnne Steket, hvot andre hat tilsat
Livet; men vi vil dog Use gaa ene; der
for er de! dort Begær, at vi maatte
bevore noget af det Zing og den Frygt,
hvortil Herren kan fige: »Wozu« ikke.«
« Paftor Weismann txssøqer Oe i
Regelen, Imar han opbolder fig her i
4 a 5 Tage i Trer Dei bevf.fer, at
han hverken er stolt, ej hell-er Nr ce
qivex o—:«. Vi fiqkr Tat for he listige
LlftentimeL fom vi bar nu og Va, og
kwor vi qlemmer at gaa til Jenas
til efter MiOnaL
—-—- »so-« - —
Kvittetina.
Ti! frmmende Studenten
Mrdh Anna Joersem Elk Horn, Ja. SHZ
Beute Voysen » » 1.50
Mrs. Zidie Jakobs-m » » 1.00
Paskor A. M. Andersen ............ 1,00
Jtmnmmels Mpzlls Fins» Dann-roth
Nebr» ....................... 5.f10
sum-Z
Mcd Taktik Mivermy P. S. Dig
Maa Ieg Ists-. mt dn Jnlettdcn nasrnrcr
sug, bede om Gavcr til dcnne Uns-tun
P E. V.
SIOO Belonning 95100
Dem Piave Leuen vu were fommde over oteefarr.
m der ( det mmdftk er en fknqtek END-n sum Mom
skaden et Mem-II Stand til CI kunret alte dens Its
dick og derer sitztan Its-us- (,’nmr-h Pun- ek M
enene virseche exbredelskcmkvdu kamst-Juden hu
der. Da nat-m er en wuscmumnet Sngdonn immer
den en toulsmutmnel Beben-stunk »aus- cui-»t
lkurs ta es ins, ein-set due-In pas Blodel on Sume
dernet com-net unmergxek bewed Svgdommeussars
laq og gebet kommen Swrke veo at ovbvadesonfmm
nonen oq luser Naturen m at ne sit streut-. Eier-ne
hats-Ja me en Tum- m del- heY redende Kraft at de
ttlbtzdek et undtede Tollen-Osm- hvekt Tilfctllw hvvn
benne Mem-Ia ille bemtfer selbe-hellt strit- estec
Mittag-Beweipr Iclgtiv Oe Tom L
. he ne o d» s
Isclgel hoc Its-Zypern
sup- My km- ek se dedftg
Jernvaneliste. « s
Mucqu st. Psal,
Iwane-poli- ze one-ds.
syllpua
Nr. T. Omulxs Passe-the . . . TM Prin
- 1. do. Jo. . . . 10,32 —
- 5. do. do. . . . byle Ett.
N 0 r d k) a a.
— 4. Twin City Rassen-est . 7.17 th
- 2. sioun City Massen-get . US Bit.
- 8. Umulm l«asse-ngek. . . 6·35 —
Xe. 7 oh- Nk, 8 des-li- unclmgen setnrlsk
I-» S. « M. U. og s. S. F Pse.
V e s t, p a a.
Nr. W. Lincoln Passe-engen . 8,12 Frm
· s. Black Ili1i81’ass. . . III-Z Eit.
Ø s t I) s s.
- W. Mo. Vieller Pius-. . . 9,50 Prm
- S. Culcugo LimttoeL . . Ost Est.
Ne- W oc XI-. 20 ein-Mk andre-gen stund-es
l902. L lM
Juli-sagen
Det smukkeste syn
ilzycn er for Tidcn dct Eine lfdvulg M
Julesager
the Blair Racket store.
Ogsaa et flnt lfclvalg as almjmlei
lige og deborcrerle lkaele kamt dct
allersidste as impoisteret fransk »k
tysk Poreellain formlen incltsnlsmdnkcz
og importerede Glis-waren
DIE-« Beim-,- at komme i Tide
for at undgait Tranke-seh
Deres mrbcsclige »
sama Maus. 3
Tot-and View College,
danfksamekitanfk Ungdomsstolc,»
Des Moincs, Ja» «
bkgyndu sinVintektennin 1.« December
for Mcend og Roinder.
Denne Stole er beste-at for dunst
omekitonst Ungdotn, boade den, der ct
født her i Landen og den, sont ek ind
vandket.
Fuldstcendig Undekoisning i danste
og engelfte Fug efter frit Valg.
Folgende Kuran iilbydes:
» l’r(«pin-utur»y Coursm Com«
lmerciul Coursey Shurthuntt and
Flsypcwriting Cum-sey First Ura
(Ic Cesrtitjrutc Cum-sen
Fremdeles tlddnnnelse til Laute og
Læketinder soc dqnfke Bskuefkolcr.
Religiousundcrvisning med passen
gende Konfinnotiom om snftes.
Stolen er ogsaa ior saadanne, fokn
sagek en almindelig Uddonnelse eller
Udvidelse of stundstnbekne im Foltes
stolen. «
Foruden Engelst og Dunst tillige an
dre moderne Sproq« Historie, Nasukfng,
matemolifte Feg, Sang og Musit, Sy
ning og Haondakbejde for Piget.
Foredkaq over historiste og litterære
ÆtnneL Gennemgang af gode Digters
werten
En forltinlig vanassitfol, udmcers
tet Ketten og gode Vækelfek.
For llnderviening, Vollg og Kost
815 pr· Maoned. Stolen hjcelper til
at betole Elevers Nejseudgifter.
Striv efter Katalog.
R.R.Vestetgaard.
Elk Horn
Hojskole
begvntcr sit Löde Stolen-r den lsle Der
med en Vinlekletmin of 4 Mai-neben Den
ee aabnet for Mcnd og Kolndek baade Be
gycidete vg vlderelomnr.
Undermsnlng gives pas enselfk i alle al
mindellge Stolefag og pqa danft i Religion
iamt haust Spros, Dis-ekle og thteealur.
Sterllg hensnntages til faqdane fokn i
vpksen Albee ere qnlomne- fka Tanmatl og
snsler at leere Lanvets Spkvg,s samt iaadans
ne. hvls Undekvlsning i Dpvcetsten hat va
ret mangeliuld.
Stolen unvetgaar en omfaltende Mel-ma
tion. jom vil bldkage megek lll at gpre det
yyggeligt for vens Elevek.
Fuld Betalmg for Untier-viewing Kost,
Logi, Uns og Banne er All-O for 4 Wet
cm Rolaqu oq nækmere Lplysnln eri
lyenoendek man fig lll !
l
A. Skov Nielsen, euer:
Rev. Th. N. Jerspil,
let-sc ll()RN,Sll-«:l.ln- co» m.
Luther
Bigb School
Eggollege
tilbyder folgende Asdelinger:
Amte-via Nenn-L collesistq com
mercial. Music· Dorne-lic. Ewnomy og
Don-It ttøiillolk
Winter-Terminen begyndcr Lotdag
den Z. Januar.
Elsgsnle We slser. Mllge lærerlimlltr.
Bei-g Stolen og striv til en af under
tegnede.
Ptol. E. C. Stellen-, E. H. Jenseit
liinzie Part, 1130 Mound Ave
Racine, Wis.
Smger Sy-Mafkme.
860 og Alb. Aldtag for flle Betaling
Gamle Mastineristansiat. 83.00 i Afdkag
pr. Magnet- og ingen Reuter fortanges
Bamle Masllne185.00 og op. Nye Mastluel
at andre Fabtilater 812·00 og op.
s. S. Roms-, Am
Blalc Xeor
Angeln non-Zog
, ;- Hutchinson, Minn.
lssxk Hzx kszizs k» Nfss.On-«l«-r« Aphis-IV
cxt 200 Blum-IF missl Plac- til lW LL«1"
lcn xrlmcllkk si(’.(-n.—lc.1kn-ll.; NUM
·1t—l.-e, tlrevel i tsn krialmitx AxunL kl
liystlcs Ungxs MZHUl ug lcxsinelcsr i
ni Departementer:
Läg-HE- college. Bild-Mike
l!:lchcl(srqu1-ks, Hinsllxl )r--sSl-ls«n ·«"
ALLE-Ex- Acaclemy. zgkgkkgkk
F(,-rl)(sre(lemle til (««1lels«:.
sehe o’. of cmmeroo and shorthancl
Lust- Normal seh-ol. text-k
Icnxkelsk »F Dimle
Ug- consarvatory of Musik« sk
l·«kit tlygtlgc Lärm-n
QL sshool of Architsotuke. Ug
llaclselms uf Architektur-U
gis-g- school of Art-. ist-Ezz
()il. Watcr Folcer imd Pyrugrilplyu
LA- Domssllx Economzn Jst-sk
lludhnlclningsskolu
W clvll sowie-e. txt-Li
Et Aar-.
Älting tidssva rentlc - stcsun heul. elek
trislt llelysnim:. lliulcvxtsnslsor. (), s. v.
Gymnsstik og ·«"
» willig-ro dvslssr.
Fakultetet bestaar as
seltsten Lærere og Lsrerinden
skkiv cftcr skolesn Kutslog ug Prove
nummcr iif Amstt colleglsn
specielle Klaus sur llesgymlorc i Cle
cngelslce Fak. Koanrinutjunkumlep
vlsning under Ledech ak Puls-term
Hurald Jenseit oxx lver Henkeer
Vintcrslmlcn begymlte 4 1)(-e-eml»-r.
mes- nyc lclever kalt bllves v(-(l al- kom
me til »Hel- sttimn
kMI De msnglek Pensc til at fulilsore
Dei-es Studien vsl Skalen give ll«-n
stamlx hvii De bm langt la Hutchlnsom vll
Skalen betalv en chl itf Rk-j-k-;)(«nj4«sk-o
IIUSIZI Vl« hat« Klassen »Hm Flock
kok alle Uegzsmleskeh
Skriv til
H. W. Foght, A.M·,
Psssidenh
elltsk
Viktor G. Tkasslen ph. D»
Dein of Faculty.
AllE TM lllEllell
MED
AAERICANUNE
Y . h .
TILEHJ »Amt«-m «:«.-.-,:.«.«2:«"
Ood Zehntelan ng hurtig Neue.
Udmcklndc sewcmmellybedcs.
AMERlCÅN LINE«8 Still-» nimmt km
Ic- posk tll Soutbsmston lnscsr Ort-du« sum-!
» tm philoswa- tll Uyekpool link- Ursta.
« Kost Uplmlel l Engl-incl.
; Pomdlpemltc llillettms km Ums-must
«n(l-I«lcsy til nllts Fluch-er l tlss lutemsclp . tu
»(:k sinnt ca mule
l
! Fang-essen bessres-se- tll Osa
Tmsklk ofte- lsveste kurs
I Tllsltklv os om nenne-e tmlysningc y.
l
INTERNATIONAL NAV. c0..
(’»r. »Hu-Dorn ä lellinHimLWQ
chlcago.
IX
Skal De reife ---
— til Siedet øst
eller lyd for Chicago, iaa bed Detes lokale
Agent give Dem Billet fra Omaha til
Chicago med
chicago, Milwaukee F
st. Paul Benen,
den kortelt mellem disse to Byer. Tag paq
dcnne populcrre Vane forlader llnion
Tepot, Omalscy hver Tag og hat« For
biudelie med Tug, som komme ind pas
Union Pacific Bancn, Burlington, F. E
ö- M. V. o.f.v.
Prægtigt udstyrct Tug med Paladss
Sovevognc, »Buffet" og Viblioteksvogne,
og Prier er ilte hpjere end andre Bauers
Angaacnde nærmere Lplysninger med
Veniyn til Bann-, Priser, o.s.v. fkriv til
F. A. NASH,
General Weste-tu Ase-nd
504 ksmsm Str, Omshsp Nob
PY erket Tld at kpbez
da vl hat faael voke aye
Efteraarsvarer
Bi hat alt, ljvad De unstet-.
Korn lud og giv og Lejllighed til at ladeDem
spare 25 txl 40 pCt. paa alle Vater.
Sas Bros.
sei bot-le lsskslie Vetter lot alle Landvrodulier.
vis De oniker en bome made Ak.
bcjdsvogn eller Deres Bquy
foknyet, en Btemfe paa Vog
ncn og al anden Slass Vogns es
Gtovfmedarbejde, lxenvend Dem til
C. A. Hoff- III-sk
Atpesager l Danmart seist-ges af
Kgi. Danfl Vier-Kausal,
Thro. Olscn,
cumluy « - - Rein-.