Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 12, 1902, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V
It
M
äf
Ungdommm
J Ungoonnnenis Brnft tan dct need
on btnde fcm i den forte Jltledjord VII
Foranrgtide. Alle de ftore on riqi
:«·.sluligl7eder, fom Gud dar nsedlant i er
MenneflefjæL ligger endnu i Svøb
Men de lcenges udad i Livetg og Ly
fets Ver·den. De oner en ftørre Rig:
dem-J højere Lytle end den, de hidtit
par lekydi. Og disfe Anelfer lan fylde
de un«»e med en vernodig Længfel«
mer ntmr de savner Forftaaelfe i den
nærmefYkOmgangslredT Maasse de
»tænter »Und-c Tanler og drsmmer ftort.
MaaZe lyfer Livets fagrefte Jdealer
for Ojeelens Øje, medens Lyften til
at qve Dand, til at folge sit Kalb og
fybde sin Plnds, volfer i Dagene lange,
uden at Omgivelferne forftaar denne
Anndens Trang til at leve et bevidft
Mennesleliv, diese Sjcelens Lcenggler.
Da vil det tlinge fom Klottetoner ——
de dejligc Ord i Bjørnfons Sang:
Ud vil jeg, ud, o, fan langt, langt,
langt,
over de høje chelde;
her er san tærende, lnugende trangt,
on mit Mod er faa ungt on rantt.
Lad det faa Stiqningen frifte,
itle mod Mut-lauten dritte.
Ja, Ungdommen trcenger til at
tomme ud i Verden, for det gaar jo
ofte efter det gamle Ord, at »Er-often
øges, fom den eves«. Gennem Kamp
og Modgang votfer Krafterne, og
Livserfaring indhøftes. De unge hat
bedre af at fe fig om i Verden, leere
lidt af Livets Haardhed at tende, end
al Tid at hvile i Hjemmets blsde
Dyna
Men de unge trænger til Vejledning
og Ststte af de celdrr. Førft og frem
cneft ved Elsemplet. Det er Livets
ftsrfte Opdragelfestunft at gaa fo r
an de unge tned det gode Elgempel
At vife Vej og baue Vej er en ftor
Gerning. Men Ungdommen stal ogfan
selv leere at rydde Sten af Beten
De ftal øve sig i at gaa irnod Strom
men, og det flal der Kraft til.
Vi man Underftrege dett-:. Lad os
opdrage Bsrnene og d-: unge til at gaa
imod Strpmmen, hdor den fsrer hen
imod Afgrunden- Det er en blødagtig
Slaegt, vi hører til. Blødagtig, ja,
thi Mangel paa Villie, paa Ratatter,
er et af Tidens Rendetegn
En af Tidens ftsrfte Digtere, He n
ril been, har med Svøbeflag
mindet os oni Slægtens Soaghed
»Von-for griber been i ,,Heermcen
dene« tilbage til Vslfungefagnets vilde
Tragit og ftorladne Gru? For at
holde det Billede op for Nun-den, for
at imponere, for at udflannne denne
Slægt ved at vife den Forfædrenes
Stachel-, Lidenflaben, der uden Side
henfyn lpsfluppen farer affted mod sit
Maal, Stoltheden og Styrlen, der er
nisdtær, der tier og handler, tier og li
der, tier og dser, disfe Villier af Jeru,
disfe Hierter af Guld, Baad, fom ille
tusinde Aar har bragt i Glemine —
fer jer i Spejl!«
Fra en barbarifl Opdragelfe er vi
gaaet over til en blsdagtig Opdragelfe·
Derfor er Villierne faa vege og fvage.
Derfor er Handlelraften og Selvftæn
digheden faa ringe. Derfor er Slceg
ten faa daadlss.
Hele vor Tid er prceget deraf, tnen
Ungdommen ille mindst. Derfor maa
Villien opdrages, elfles frem i« hsjere
Grad end nu..
Vi flal ille blive Barbarer paany,
men villielraftige Mennefler.
hvorledes er det mulith Hsrer
Billielraft og Haardhed ilte stimmen?
Jo, paa en vis Maade. En traf
tlg Billie hat let til Matdhed og itle
langt tsil Brutalitet. Derfor flal den
lutreö i Karlighedens Jld. Den bliver
ille blsd derbes-, vnten haard fom Saal.
hvor det galder am at tæmpe for en
Sag, en Ide, eller tcempe imod Dud
fUasbsfuldhedem Rederdrægttgheden·
Falstheden i Verden. Og faa tun
den alligevel vcere but-, hvor det gekl
der orn at elfle Menneflene.
Det ftprfte Forbillede, vi ejer, Jefue
Kriftus, shar vift os, at det er muligt
at forene Villiens Kraft og Hierteti
Kætltghed
hvor er der itle Kraft i hans Tale
naar han leempede mpd den nederdreeg
tigfte Ondflabsfuldhed »Be Eder, S
Htriftkloge og Flusse-en J Ofenflalle
J ttllutlee himmertges Rige for Men
neflene, J opæder Enkers hast« o·f.v
Men hvor er Talen lcerlig og blst
over for de stallels forplldede Menne
ster, «da han beder paa Korfeh »Es-der
—
lfor-lud Deus-, tlfi :; lud it.-:, hvxio .-."
anr«.
Sand-»in Var l)nn, den store Nester
’ sum bad us om at ,,følg: fig«.
» Ungdotmnen trcknger til at leere, nt
striftendommen er han«-: Kraftens vg
Fickriighedens Religion. Den lcrrer
os nt fige med Kaalund:
Min Sjæl blev ille flabt til Had,
den bløder ved hvett Slag jeg flaat
og lægger helft et Rosenblads
felv paa min Uvens Saat-.
Men den leerer os ogfaa at fynge
med Chr. Richatdt:
Kæmp for alt, hvad du hat tært,
d- om det faa gcelden
Da er Livet ej faa fvætt,
Dsden itle heller.
Der ftnl Kraft til at læmpe imod
Synden, Kraft til at fo.rfage, Kraft
til at like og taale, om det er Rod
vendigt. Ungdommen maa eje noget
nf denne Villielraft, dette Kampmod.
Den maa ftrwbe efter at forene Villieng
Kraft og Hiertets Kerlighed »
Og faa maa hvertsen Ungdornmcn ellerl
de asldre glemme, ctLivetsOpgaver lig-Y
get rundt omtring og og venter paa
en Løgning. Det knn vceke fundt og
styrlende at folge sin Længfel over de
høje chelde. Der indhøftes jo ogfaa
lidt Livserfaring og Udsigt ad den Vej.
Men det tan godt vere, at Lytlen bo
ede langt nærmere, at den egentlige
Livsgetning laa lige for vore Fsdder.
Der tan nemlig Ives Stotdaasd felv i
fniaa Forhold. Og maalt med Eing
hedens Alen lan de mindftc Gerninger
blive fotunderlig ftore.
Da Jefus fortceller, at Mennefle
»nes Ssn paa Dommens Dag stal sidde
Jpaa fm Herltigheds Trone og stille
JMenneflene fra hveran—dre, tilføjer
Jhan: »Da stal Konan sige til dem
fved hans højre Side: totnmer hid,
min Faders velsignede; atvet det Rige,
fom Eder er beredt fta VetdensGrund
vold blev lagt. Thi jeg var hungrig,
og J gav mig at erde; jeg var tsrftig,
og J gav mig at dritte; jeg var frem
med, og J tog mig til Eber; jeg var
nøgen, og J tlcedte mig; jeg var fyg,
og J bespgte mig; jeg var i Fcengfel,
og J tom til mig. Da flal de reift-er
dige fvare ham og fige: Herre, naar
faa di dig hungrig og gav dig Mad?
eller tørftig og gav dig at dritte?
Raak faa vi dig fretnmed og tog dig
til os? eller nsgen og tlædte dig?
Naar hat vi. fet dig fyg ellet i Fængfel
og et kommen til dig? Og Kongen stal
fvare: Hvad J hat gjort mod en— af
disfe minc Bis-dre, hat J gjort mod
mig«
«
H
Oplæsning.
Nu i denne Vintertid er der god
Tid til at oplæse en eller anden god
Bog i Hjemmene.
Den dansie Literatur et saa rig paa
gode og interessante Form-klingen som
vil vcere fottrinlige at lcesc i Hjemmene.
Det vil have ftor Betydning for dens
opvotgende Slaegt, om den hat lyttet til
saadanne Forfattere som Jngemann,
Øhlenschlægek, Hauch, Blicher, Hostkuv
o. ,s. v.
Mcd Glcebe vil det i Fremtiden erin
ders, hvad der blev opcest hjemme.
og saadanne Tinter i. Hjemmet vil
sent eller aldrig glemtne5.
Det vil have en oplysende Jndfly
delse og bidrage til, at Lysten til Leg
Lin et.
Form-et Venstre Side meqet
mcdtaget.
Tilbsjelig til at faa qpaplektist
Stagtilialdr.
Dr. Miles Nervine gav mig nyt
Liv.
— —- « .- — ,- .- —— .
Kette er lot at befreist-, at leg hat btht Dr« Mi
les Muster I usw-authenti, ums-Z han« estomttve
Hemmt-, iom hat gjort Visimdere or aus« Ioe iet«
Aar den havde W new-e Gut-steife oq atte- fsk tee
Aar iden, seh bauten Letttqhev leg tseqyudte at beuge
Dr. «ilee« Rette-kenne Neccstsm Leg vedbteo med at
beuge des t Ms Mannes-er os bar siden beugt yet »j
ttqhedsvts i hellt-stets sak, qu er veamik tun en
tm Many vg mee, at teq er btevet qtvet no Bever ttqk
bed. Jeq hapvetsr meqet stemateAatals at ane
iateetek, men ftden Grasen at Nervtne Ian ieq Wie Im
tun lwad iom tiefst, Ieg stiller-, nden Statue- Jeq hckv
untekls tiomahaat eu dem-It Mk Lage lot m Ilat
itsm Eva-i tot-kalte mtik It ieq var Illvsselt til at taa
Slaqtllteelde naqeiom elsi, oq at here m n veaitte
clpe var meqet met-umst- Vet var lt eisk, M sk
» aynvte at beuge Ve. stim- Rettokattve mitne, Hm
: Isdeide tto oq et halbtsak dar von-et meku hqqkpt sp
mme Merm- AII et vmstvekeude Messe oq se irr
Ieunem mlae ft ktmk ea. Itwoo Mtl pveet ar«
meet-tret aeaaemiatth timGanqe vm Umn, sont-m
at rette tll Siebe vev Esset-ist sue-usw« m IM Musk
at mir-» Amme ved selbe-at Takt-«- umse Im Au.
- teo«yteitxsiatsoessdervtsie harten vundet i Verm trvdt
dem Iaacde A beide-, isitntl j a Ins vejek tm Bund
neuen 2ultsmd merk end Witt- t at min Mystik-. Deo
via-vite- Nensme, hvorscgtaa aarttl aus-, cek sioci
qIIeekvesssqlsed. jene- eller nvem Dom « —- Im
M.D.Meoe-«0P-e dingslonzsirek ethodistchuech
, cmettronvtlle, Ia.
Ille spotteten islqee oq Nara-steter di t
Iletftvee at Bist Punktes-einzusäen Strä- rieselte-YOU
pas en- ev er Komm-. pk«;
Inm- .vikat o.,-1»pm,3kks. « m «
ninki Opelsicg. Saus-In for xisd Lixc
ratur blinkt sont-PM, cq ei vix-etc ok«
frieke Syn paa Livet 11dvikle5.
Den Tib, som bruch til Oplccizning
vil aldrig vcere spildi. Dei vil ilke
være Tidgfordriv, men just god Bkug
af Tiden.
En m) og tig Fellesinteresse vil
komme frem i Familien, bedre For
staaelse vil indsinde fig, og der vi! blire
Anledning til at tale om starre Tanker,
rigete Jdeer og højere Ting end det,
som ellers optager Tiden i det daglige
gir-.
Dersom der flulde vcere Mangel paa
noget at lese, da siriv til Danifh
Luth. Publ. Honse om, hvad der onstes,
eller striv efter Katalog, «hvoti der
findes et tigt Udvalg.
Lad denne Tanle om Oplæs
n i n g komme frem rundi omlring i.
de mange dansle Familien Faa fat i
nogle gode Vogel-, lces dem op, og der
vil snart opftaa beiydelig Interesse i
Familien; den Tid, da Oplassningen
flal finde Sied, vil blive imødeset med
Længfel
Julestjerucn.
Vi hat været saa heldige i Aar at
faa den førfte Forsendelfe af »Juk
sijetnen«, som er kommen til Amerika.
Den var affendt fra Danmark 14
Dage, før ,,Juleftjernen« udlom der
hjemme.
Da vi. hat et stort Parti, ventet vi,
at alle, som ønsler ,,Juleftjer:1en« for
1902, vil kunne faa den. Den er i
Aar fmukkete og rigere udslytet end
scedvanlig og er ubetinget det bedstei
Julehefte, som udgaar i Danmark.!
Den indeholder virkeligt Julestof vgl
ikle som andre Julehefter en hel Del,
Løjer og Grin, men ægte, fund Jule-«
lcksning passende for den store Hof
tid og mindende om Julen hjemine i
vort Fødeland Den vil kalde tilbage
mange Erindringek derihjemme fra, be
rige ethvert Hjem med glade Tanker
og bringe Velsignelse til de HjemJ
hvor den kommen
Den faas i Danish Luth. Publ.
Hause, Blair, Nebr» og kostet lun
50 Cents i Pragtfuldt melag.
«O--———
Ek.Iema, Stiel, Hedctad Klsci Huden as
enhver Art, afhicrlpes aieblikkeligt, hell-re
des varigt. Doan’s Ointment· J ethvert
Apothek
Huøapvthekct
Denken-M Maadc at opkme oa kevnre beslbkedet
paa, bntde finde-g iihvekt entst- Oxmt Iilfkriv
J. demmtmqfem Lamm Wie
En Julegave
fta Amerika
As Past. N. P. Gravengaard. 2 for
Igede Oplag. 157 Sitzen Meget smnkt
Pragtbind. —- Af Presfens Udtalelser skal
vi anfnre splgcnkez
Vi betænker os jkke san at incdqiue nan Von en
god Anbefalinq. Passe-r Graveuqaakds Betrags
ningek er vkiselia locke klare i Udvtklinpk nenne i Form
oq lldtkytsinaadr. Mike ai en nvvmqet mich-into og
qtebne up as Mons- Past Th. Lunghn i »An-hu
Stiftetidende«.
»Du er Smaafllldkinqek og Emaabetmqtninaer tidl
holt nendommeliq nqe vqa Poe-ji oa cvfattelfe, alle
haarne of mdetlig mistrntco.« Past. TU. Elntqnistt
«Aikkeblade1«.
»Den cr niestaqrnde i sit Stank Manne M
den flese Gange-« Pastor B. Milbe-de i »Er-Immo
Pein-M
.,Tek futdej I dennc Inleqave flm natmindelig
Imntle Ii1Ig.« J Chr, Bau I ,,Nokdlniet«·
Den er cn fcerdeles sinnt og passende
Gave at sende til Forældre ellisr Lastende
iDannmrk. Den burdc ikke savnes paa
bit Jnlebord. Agcnter vnfkes i eile
Mcnighederfra nu til Jul. Sendes portu
fxsit spe- 8100 km mxtsn Lust-W
PUBL. ll()Usl·J, Blair, Nebr.
Julesager
Danmark
IIIIWMMSIL
Jndsend Bestilliuz fnarest mulig.
da Oplagct lkun er lille.
Følgende haves:
Iulestiemem 1902,
50 c.
Julens Bog,
20 c.
just-e Mission- a
a Almen-le woz,
20 c.
seeli- Iulegave «
L a Hargang Ins-Idol.
homenn Juledog 1902.
ts c. t2 for C(,50.
l html-h kath. Publ. heut-.
. L Ists-. steht-.
—
MII blioe laklig.
staats vll vore coeszrt Text-e
lligtigheclen at dem?
Nugsmektcr er llm en chlydclighcd føkst;
Men tmar Tu crfarcr, at det ecfra Ny
kcrnc;
Al alvorlige Nyrefygdomme folger;
At Sllkkersyge, Brighw Tisease, can blive
dct sijæbnesoangke Risullat,
Sau vll Du med Gliede trage Nylte af
sslgende Erfarlng:
Mr. C. A. Moc. Nationsl Expkess Mes
lsnger. boende i Abbongorlx Wisconsin, og
k 11 gjsk daglige Ture mellem her og Afly
land, lägen ,,Endstjsnt jeg ikle led saa
weg-L at jcg kunde sige, ieg var rigtig fyg,
iaa var ieg bog som san mange andre Jem
banefunllionmer, beiværet en hel Tel med
Ssrcrter i Lænden og uvirlsommc Nyker.’
Affondringen fsa de«te Olgan fcembsd en»
unalutllg Form-. Jeg splte mig i det Hele«
svagelig, og da jeg havde set »Doan’g Fltdncy
Bill-Z« armen-h kjpbtc jcg cn Æsle los
Woran-, Bros» Apotheke-ke, og brugteafden1
ch havde tun anvendt noglc faa Tosis. da
Rugsmerternc forlod mig. 01 Nyrernes Virt
somhcd blev i Lober as kolt Tjd fund ogk
normal. ch følcr mig nu joa rast som.
nogcusindc, og leg san med wig Samviltig
lpcd anbesalc »Doan’-3 Nil-non Pius-, lil en «
hock, der bebt-ver et saadant Lcrgcnliddel.«
Eu fri Prsvc of renne udmærtede Nyrci
medicjn, som helbredede Mr. Moc, vil pas
Anmodning bllve sendt portofiil til en hle
ken iom helft Ttl af de Forenede Steuer-.
Adresse syosterllckilburn Co» Bussalo, N. Y.
Til Salgs hos alle Apotekctez Pris Z
Eems pr. Ast-ske
criniiaiis
Zollege g
Seminarium
Blair, Nebr»
begynder Sin Vintettermin 1 Dec
skolcn hat otte laute l«:krerc. Den
tilbydek Untlervisning i folgende
Akclelingen
Sollen Depart-neun
vorm-l vepaktnmm
tin-inu- Depart-muß
Academie verarmte-m
music Depart-vent,
Fort-ereilen s e teologisle stetem-s
ceoloqiilk Muclinw
For Undervisning Kost og Logi slö om
Mann-dem 8119 for hele Scoleaaret (34
Uger).
En Del af Reiseomkostniugerne betales
for dem, der kommer langvejs fra.
God Lejlighed for NykommeLO til at lee
re at-,,tale, læse og ftrive engelsk.
—- Skriv efter Katalog. —
Nærmere Oplysning fang ved at heu
vende sig til en af undertegncde.
P. s. VIG, KRJXNKEIK
131.A1K. NEUKI
Dövhed helbrodedes
Ue ved noget Middel, kök «A-c—
tin-M opdagedeh
95 kroch-It st nnoTthrlg at lwvhoch set or kom.
met M vor Runda-ib. or san-mater txt kmmsh Kn«
tin-b l Uns-von oik ihn tut-Uns out-know Das Indus
Okt« tun sit-· umso-, hvorcnr Uelbkoilelser Ist-d Ort-n
,-- vq malt-o bis-kot- lusllok like
lytkish As Cos- or tm fide-n
skuhcllg mu- fok Uovhsssi
kidmjdms do- hnsk Da
vocl Uns-wo If Aruns-. Ac- -
tlnu lustbrsdek »so-m Aufl-·
ma. Bruder-may nnd-. l »al
Setk Arn-w Lunge-F Forij
lelsis us gewechsan der alle
dlkesui csllor lnkilnskto Myl
dcss Ihn-nnd VI tumltsflsok
Uns-streiten- ut Bravo com
folg-miss- 17. W. links-met
lss Wulnut st» Spuk-Usle
Mosis-. aktive-n »An-Im lust
btoiikklo tut-z tur U Ant- stun
tlml l)0vt1-«(I. plus-at alb
godm Null-st- imwles sit-mit
Itsle Pakt-it- W. H. blos-«
sosdmy Tot-. shrinscz Wic
ttnslspllirkilvtlos mjn Uns-hu
tm- 40 Aus- gunnmsl lmvlspss
« » CI llthm sorbisdkkcla lnsns
do- Ssv." I- B. Thomuiq AUTOR-umsp- Avv. St.
Anttmny Pari. At. Psal. Unmq »Im-sm- "A(·1mn hol«
brmlosilo nun Pudel- knk Rat-und us tut-il Music-il
psucltst ons- 0r0 " I. E. Hund« Fund-vom Musik-»
shrivvks "Acllns mik- smsbosdkut »Ja llcinqlwokkx
hol Grml kannst mlne Omon N. J. Byrntx samsy
Grund-, 'I «-x , unvor- "Aetlnts bar sinkt Vlklnntlons
km- mlm dem lusldkgdoclo Imq sur Zutun-h »F Tut-«
bdtsmusih lkko spot- st Zutun-h ultuk Tunghomr
hatt nu."
Actina sendes paa Pröve, portofrit.
Veso-I os alle-t- siktv tll os om Des-sc- hlimm-. W
Eifer sit-d tut ng absolut Zon- tok Uolbkmlolnen
In vskdlkuld sog — Prot. Wut-nn- 100 einigt- HEN
» non-IT no Dust-usw« trit. Adresse: Nur York mal
I Luni-m Blum-le Assoclathm Ds1)t. As. DR Walaui
! sit-ot. Kaum clty. Io.
Osver en Y l !
til-I nge
bist-(- ek Monden at
pkøve en singen-iusti
ne fu«-. arg destte et def
uuvcktkkelleligc vcd
Suocessfi.sss
Bildnerin-Antei- »st-!
va en Ums-: en Ru
genanntin us Miv
EXCEPT-:- szxrskgdzsskxkErkrkxxx
»M« -- :.L.k«!;:"::«":!::;gxsp::.s
J« ZEIle
Nonne-inmitten den
tut-net ilclte utl cllck
III-km Es samt-sen
dku Dem vor ntoke
Udkukxninssbo (156
sjdcri sitt. mlke
huthosek i 4 spros.
Do- Ilolmss Inab. cannoan
DepL MI. Des Most-ex law-.
m l)spt.041. Aufs-Im N. Y
Det Kgl.Danfke
Konfulat
» Rdom 407408 Ideal Bot-MS Bläs.
si. at Tenan kq Nandolph S t» Chiass- Ja
k-—
Som Julegave
anbeiales fölgencle Bösen
Be( k: En iille Skatkiste, til Hj.11p uid dnglig
Husmnlugt ...................................
Madstns Husaudagtsbog,i Shirtingsi)ind.. »
—- -- - i Vxllskhind ...........
— mecl (1u1dsmt
Moes Postille, Naaden og sandbeden .............
lndre Missions Praedikenbog .....................
Vejen, Sandheclen og Livet .......................
Lys og Skön, en Bug for unge: Kvinder, i Omslag
indbumien
I«uthc«r: Kristelige Betrag-träumet til hvcr Dag i
Aal-et indbunden i Shirtingshind ............
samme Bog, indhunden i Vælskbimi .............
—- in(il). i sliirtingshimi med Gul(isnjt..
Luther: Fuldstsmdig Kirlce- og Huspostille ........
Beck: Paa Livcts ch, Prædilcener »vle nye Tekst
række .......................................
Erindringer fra mit Liv, af Vilhsklm Resrk ..........
Draaber fra Livets Flott, en lille skatkiste .........
Niic.Auff: Den trofaste Forjætter, Betragtninger
til hver Das-i Magmedem i11(li). i shirtingshiml
PerletJ ved S. Anker, en Samling Hf de bedstc Fil
tuchser nf de- ine-Ist licendte Forfattere .........
Ungdommens sicatkiste, 13i1)elspr0g til Inser pag i
Aas-et- .......................................
Sinnme Bog, gennemtrukket mui livide Block-» . .
Beck: EU Ijlle Julegave 1901, den sidste Jud-nge
fm Vill). Bock ................................
En Pilgrims Vandring ............................
Tre Juleaftener, i Omsilag .......................
Bskuencs Julcbog, 1 imt Omslag ...................
Juiens Bog, Pragtudguve .........................
Danish Lutheran Publishing House,
Blaittz Nebraska.
2.70
s1.6()
8180
8220
8240
ZLSO
81.80
3()c.
50c.
81.00
PLZO
81.50
84.00
s 2 .80
81 .(-10
400 .
30c .
40c·
300
5( Je .
20c.
Bis-Ho
Si Ic.
90c.
15(3.
2.·)c.
FWWsIsWI W IMM
Juhhkon
WMM
Ei
Engelske Julelcort til samme Fräser-.
Mange nye five Og udsøgte Julekort med »Glsdelig
EJ Ju1!« og Xers eller Skriftsprog paatrz kt pag l)ansk.
iil 1 risc.r: 5, 10, 1.) ng 20 Cents.
VOVOQQDCVOVQQQVCOSODODOSOO ODOSOD J
jjki J- zfx For Juleicricy. sk- HJZ Es
siori Fort-tat
Veso 26 Zwei-.
Udgivct af c. Asschenfeldt Hausen og J. Lorenzen.
Hande. Illustrerct hclt igcimenk
Kurs 10 Gent-. 0400
Mangc dumka Fortikllinkkch smuastykker og Billccb
rä- Børnenes Julegran 1902 «;«——-—
E II Et Julehekte for Börn. U
Illustretet Julebog for danske Böm.
1««iIlgebillc(1e: »Gl:vde1ig -Iul«.
fint udfurte lllusttationer.
———---— Pris: 25 cents. —
1ncleboldek Digte og Fortællinger med
24 Sider i stort For-mat·
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOO
MOOOOOOOWOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOO
got-neues Yulebog 19112.
Sanilet ai
O. Disson
Indrcmisfionær i Daumen-L
Med 8 Jllustrationer.
Ins-hold: En mindere-this Jul, vch c. cldivsk Vedstc
ia’i—:- Jormaning (Bi!1ede). notstoq, af Paitor Fr. Wilhelm i
R« ders. Anat og hqiis Tavlc Our-d 3 Bille-dek), vcd O. cldioin
Normin oq Verm unt-d Billet-U- Lille Iolim fom vilve goa til
Wul- (med VIII-de) Dvad nkiitian lartc i Sandagsftochy as Fri
tm Clam DvilionL hna glemte Bordbsimen (med Billedc). Eil
liltis Many med et sinkt stillt-, af Srkketær Mal-s Lind. Inleneg
(BIllebe).
Pris: 15 Ets. St.;81.50 for 12; 812 for 100.
Passende iom Wabe til Sendagissiolcbvnk
W Eu JIIlebog for BorIIs W
Julens Bog.
Judholw Jiidlediiing. Mariae Erbat-Me- Asssckens
Bud. Bank-ringen tilBethlebem herbei-get i Bett-lebend chri
sti FIdfeL dyrdmie pan Mai-kein Hin-deine og de himmelste
Versinken Dort-erste ne iil Beweise-a hykdetmss All-edelst
Dytdemes qladc But-stati. De vise Mknd oq Stier-nein De viic
MecndiJeruialem De viie Mcendo Balkakt til Beweise-m Te
Iiie Mantis Tilbedelfr. Metal- oq Kvindct bei-get Born Jesus.
Eiter Jadstrivninqem Jofcphs Drinn- Fiuqten tilÆgIMem
do Pris: 25 Cum-. 00
DAleH Luft-L PUBL. HOUsE. Zum Nest-.
I
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOO
:
.
O
O
.
.
X
O
.
.
.
.
.
:
O
.
O
O
.
.
.
8
?
.
X
O
also
, -«z k«k«.k-.-k- HsksssiskisksksisksskisksskiskisksskgissTHWNJEW
-x» g· «!.— .1.« z- z- z— z- H- «z- z« z« z— H »Es-»J- H- 2.-«gs-»z-s2x«—H-gs Essxsszisx
» H
»s: JBlandt mormonerne »
J: Mks. Padvock blandt Mormonerne. En ny Bog, autommen fra Danmark til «
»z- Dzmish Luth. Publ. Hause. Jndcholder en Beketning om Macht-me La Tom- «
»z· og hkndks Born blandt Mokmonerne. Ovetiat as C. Msüster eftek «The Fate ot «
Yæ Madame La Tum- or the Tale ok the Great salt Lakc«. Med en Eftctstrift »S«
Das quwr Frimodt Meller og afdsdc Paftor Vilh. Beck. »F
»z» Fang nu c Danish Luth. Publ. llouse, mail-, Nebr. 240 Sider i Omslag -
»z· 60c., godt indbunden 00c.
Je AB. Denne Bog er varmt anbcfalct af Benuer as Missionen blandt det
H» danslc Folk i Utah
4s Danislt Luth. Publ. House, Blair, Nebr. »F