Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 12, 1902, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    O
ekjnlt for dc visc og «
imstandng
Eaa sandt vi et stabte i hans Bille
de, hviis fetste Otd var hlid Los! on
sont ittals »saa, nt Lnfet vat godt«,
man set i es Menneslet vcete en uslnl
kelin Enndl)edsttang.
Tet et altid Menneslet, sont ivtiztt
atanstet. Thi Granstning et en as
Bei-ene- :il Zandhedgettendelse Ad
den Bei hat man f. Ele Udfuntet, at
Jotdeti et en Klode, det bevceget sig
om Boten, — at smitsomme Sygdon1
me stnldes Battetiet. Det et Sand
hedet, sent nu ligaet aabne for enhvet,
der Vil ais-te sig af med at undetsøge
Sag-in, Dg som hat Forstand og Kund
slabsevne not til at anstille Undets
segelten
ils-In den vigtigste Sandhed as alle,
Ten, det tan væte os sont et th helt
ind i Ein-len, et th, som et g odt,
sont bringet Livsens Velvæte med sig,
den Eand«hed, tet tan vcete oS en thte
sot vor Ind, Sandheden om Gud, den
lan itte udsindes ved Granstning. Den
tan detsot hellet itte godtaøteg ni
niodsiaeiiat sot alle. Der blivet altid
Mulixthed fot Tvidl, Plads fot Mod
sigelse.
Men hvotfot slal vi vcete stillet saa
ledes i dsenne den alletvigtigste Sag?
Den Sandhed, som vi maa have,
sont di itte tan opgive uden at opgive
os selo, hvotfot et den itle gjott til
gcrnaelig paa samme Maade som hine
fst omtalte Sandhedet? Trent, hvot
meaen Tdivl og Uto diet vilde vcete
spatet. detsom der tunde ptæstetes et
fot alle fotstandige afgptende Bevis
sot Gude Tilvætelse. Er det ilte be
tlageligt, at alle Fotsøa paa at stem
stille et saadznt Bevis et btistede og
maatte briste?
Ja, lanledes hat nu Gud villet have
det- Han hat passet paa, at Sandhe
den om ham ikle lom til at liage stem
me til Vestuelse sot alle sotstandige.
Han hat sorget sor, at itte enhvet
kunde aaa hen og sætte sig ind i disse
Tina, foin nant man sckttet sig ind
i Natutlceten ellek Matematilten.
Ln tet et det, Jesus et saa glad for.
»Im dtiset dia, Faden Hitnlens og
Jotdeng Herre, at du hat stjnlt dette
for de vise og sotstandige og aabenbatet
det fot de nmyndige. Ja, Faden thi
det dat faaledes behageligt for dig.« —
Jesng findet det altsaa slet itte be
tlageliat. Den Tante, at Gud saa
ledeg med Villie hat lagt Sandheden
i Stim, et ham en Kilde til Ludwig
nina.
Da Jesuss 'tlejede dog ilte at glan
me Henshnet til, hvad det tjener alle
Mennellet vel.
Men lad os lcese videte og horc,
hvot tet et, Gud hat lagt den Sand
hed hert, som han vilde holde fljult
fot de vise og fotstandige. Vi lot
set: ,,"tllting et ovetgivet mig af min
Faden tg ingen lendet Sonnen uden
Fadeten, dg ingen tendet Fadeten uden
Sonnen, oa den, som Sonnen vil det
aahenbate.«
Altsaa, ligesom man geminet noget
paa et sittett Sied, saaledes hat Gud
ovetgivet S s n n e n det altsammen
— alt det, het et Tale otn —- alt det,
det udast Sandheden om Gud.
Detet blevet Spinnens Hemmelig
hed. Det et blevet en Forttoligheds
sag. Man maa hIte til Sonnens
udtaatne; man imaa væte bleven as
hans Att, for man tan saa Livsens
Sandhed som en Kætlighedstneddelek
se hvistet i sit Ore. Det et den anden
Maade at komme til Sandhed paa,
helt fotstellig fta Granstningen·
Jdet Gud saaledes hat ovetgivet
Jesus Kristus Sandheden, hat han
skjult den, hvot det itte et nagen Fate
soe, at de vise vg fotsiandige stal finde
den, om de saa ogsaa tilshneladende
et lige ved ai falde over den
Se engang Pilatus staa der med Je
sus midt sot sine Øjne og udbtyde:
Hvad et Sandhedl Pilatus et en dan
net Mand, timeligvis en tæntsom
Mand, noget as en Sandhedssoger.
Men — hvad tan del nytte at soge?
Hvem lktn til shvende og stdst sige,
hvad Sandhed et? Saaledes httet
lhan sig i samme Øjeblil, som han hat
hstt de Ord: Jeg et dettil sødt og
dettil kommen til Betden, at jeg slal
vidne om Sandheden. Og hvet den,
sont et as Sandhed, heiter min Rost.
Saa nat vedi Og dog itte at tun
ne se! Nei, Sandheden er godt stjult.
Thi der stod jo itte soe Pilatus en
Mond i Filosostappe, ilte en Bog
strivet, itte en Gunsten men en —
ja, hvordan betegne hamil — en slet
og tet Mennestenes Son, en saadan,
sotn de vise vg sotstandige aldtig vilde
tcenke, at de flulde behøve at høre paa
for at faa Sandheden at vide.
Nitodemns var en af de Vise og for
standige, en Laster i Jsraei. Heller itle
han tnnde faa Øje paa den ftjulte
Zandhedgskat, og det, stønt han itle
blot san, nien stirrede paa Jesus. Det
bares ham for, at der hos denne Ga
lilæer var nogiet, vaerd at nndersøgesp
Men det lyktedeg sham itle at komme
efter det.
Derimod Var der nogle jævne ogl
ulcerde unge Mcend, nogle ftore Børn
som Simon eller NatanaeL Te havde
det ftrals: Du er Kristus, den leven
de Guds Sønt Hoad der var skjult for
de oise og forstandiae, var aabenbaret
for de umyndige, d. v. f. for dem,
der haode Evnen til at lade sig gribe
af Jesus Kristus og san helt give fig
hen til ham.
Saadanne var det, der bleo hans
Disciple og Apoftle. En lcrrd Mand!
slnttede sig siden til AposteltredsenH
men forst efter at han lcenge havdel
stampet mod Braadden, —- først efter
at alt var bristet for ham, og ban var
faldet til "Jor«den, blind paa Sjeel og
Legemes De maatte ledc ham ved
Haanden ind i Damastus. Og en
lille Herren-Z Difcipel, Ananias. munt
te tomtne og tage hans Sjcel ved Hann
den og lede ham hen til DaasbensVande
—- gansle sosm man beerer og leder et
Barn.
Ja, enhoer Daab et efter sin Na
tur en Barnedaab, ganste uanset dens
Alder, som «døbes. Det gaar itte sau
ledes til, at et Mennesie i sin Visdom
og Forstansd hat udfundet,akDaaben er
etMiddel ti.l Livets Fornnelfe. Nei, han
ved ingen Ting. Han ved tun, at han
vnsler Optagelse i Menighetdem fau
letes sont et trcet Born ønsier Opta
gelse paa Moders Stad. Han siger
fom Hedningepigen, der hsrer den
fromme Sang tone uo fra Nonne
tloftret: Eier J Frev, da gio mig med!
Og han gaar ind paa alle Betingelser.
Er Betinaelsen at blive døbt medVand,
miter han Hovedet frem og siqer:"
Døb mig da! Er Betingelsen, at han
stal tage ved Menighedens Tro, da
figer han itte: Lad mig faa 14 Dnge
til at overveje, om jeg tan gaa ind
der-paa. Men han bøjer Hovedet og"
siger: Ebers Tro flal vcere min Tro
on ederg Gud min GudL ;
,,Summa Suinmarum«: Hvad vi.
har at holde os til angaaende Sand-s
iheben om Gud, er en ganste barnligj
i
Overleoering. Og hvem der itte felvl
tan blire et Barn, tommer aldrig til;
at satte den. Diet er itte Filofosi, itle;
Logik, itte Vidsenslab, der frelfer, men?
barnlig Tro; det er dette: at lade sigJ
gribe af Jesus Aristus og give sig overs
til ham samtnen med alle de umyn-E
dige og ltnaa J
Raar Talen er om den videnstabelise
Ertendelfe, den, der indvindes ved
Granftning,da maa de ftnaa blioe gan
fte tilbage eller, saa vin de lan, gaa
i Hcelene paa de store. Men hvor Ta
len er om den sande Gudsertendelse,
der bliver det de store, forn maa ned til
de smaa. Og saaledes er det bedstx
thi tun saaledes tan der blive Mang
hed for, at alle tan komme med.
Saa ender vi da med at iftemme
Lovprisningen af hom, Himlens og
Jordens Herre, der hat stjult dette for
de vise og forstandige cg aabenbatet det
for de umyndige
Boganmeldelfc.
,,Jnleliieruen1902«.
Redigeret af H. J. F. C. Matthie
sen. En mere fmagfuld og fint ad
føri Julebog siak noget Land have nan
steligt ved at opvise. Bande Tekft og
Billedet er paa en Gang Natur og
Kunst i den meft vclgprende Harmoni,
og Julestemningen et helt igennem Eg
te. Af Jndholsdet fremhævest »Glade
Jul, dejlige Jul« af ikke mindre send 10
Forfattere, Forfatterinder og Kunst
nere; »Btorfons Salmetone« af Bi
stop G. Koch med Tegninger af Chr.
Bang; »J Lensmandsartesten« efter
Maleri af Carl Haufen; »EtStumpel
stud« of Paftor G. Aagaard, i Ene
basi (Norge); ,,Matias Søn« af Pa
stor A.Btotstrsm; »Histokien om Alci
sius« af Cand. theol. Olf. Richard;
»Flaget« af Stiftgprovsp kgl. Konsis
sionarius Jac- Paulli med Billeder af
J. Boesen; »Naar Stenene tale« af
Paftot A. Fibiger med nydelige Bil
ledet af Bjørnsholm det gamle Biw
stsl Kloster; »Salig·e ere de, fom stifte
Ekel-« af Paftor, lic. theol. Henry Us
smg o. s. v., o. s. v., samt endelig —
Instinkt not les-Ist —- et FAM
blad, »Krisius og Synberinden«, der
let et sandt lille Kunstwer som kan
« s pecielt til ngnter
Oc- AF INTERESSE FOR ENHVER LÆsER
Ivlt finde til kamm- Miomnm sltcr Lavin- aI »Dann-kur- msuldstkendiq brennt-Pape
V of VITSsOKS tustrwktelm til 1 Maa: ros Vklpmidlt1m, ct bit-m- indm l Manard est t Medeas-Hinz
tsekiom Mvdtaqcmt mcd Zaum-ed uma sink, at Brug- ss maf tun- qatuet hat«-s ellek hcndr met-e end nu
qulialvcmtlvlet, alle Mirakklbostohk on alle Patemmcoimnsn or itonrnsinde fokssqtr. Las-J rette U· u i,1
fors!aa,at vi tun bebe-r um vor Bet.ni11.;, mmr dck tm ten-Lock Trin. U lktx fur. Vt imae den lzete Risiko
Ie tat-et tut-L Vl«l’.-1-J-(,)k«l·) n- en liaaev, diamanmmäsp lspocltgumde Substan indvnndet pua san nu
Masdc iom Muld: oq Sonn-txt oq motstaarnm Aar ruhn-r Foriltstirtg. Tct iuvcholder im Jan-m fu«
Zvovl oq Mammtttn1, ou en Balle krauwahrcr M n Nation-:- uI n! nas
kiqste Ministmvand, dnxtm Hilft im »Um-nu- Til » m qeoloaifk
cpdaqelsn im» Mile » Zum stumm-. IN er Anklam
dtng Vivuukm sont mmscr vi! versions-, der itriver rsusr en Passiv
Dei hat holt-»du fleu hast-nassen us unetbtcdklise Ing
domme end nagst auvu Lckqemldnt «
Trktc Tilbnd vil paakolde Lvsnmtfomhed on fibcn Tat ita cnlwch
der suskek » brdre Dem-m on Tom lidcr of Zugvomnus, der Imr trodick
den mctirinffts Besten vg er lslcvrn vcrnc mrv Man-Is- llnkrrim Er.
acn ma vor Brtoftnisu ssq striv ein-r en P .tk--, bvab Studium Te faa
end lsvrc ai. Te maa im skkivk paa Busch-in Etkiv estcr Ahn-Hin
Theo. Noel Con1pany, Chicag0.
Siq ists-, at Dei-es Tilscrldc er utsklbrcdeliqL Pksv Mit VIII-E
(MI·J. Des ims« no cum-i anon- oa tun lielvrerns Toni. i tut
ma, otveterfmfI--lli11fn1 vite- anbrr Lcmrtnidlr1«, Ast- » af Cvtuz
Uns-r o. i. v. Tet forth-wer im ovrklmnn M made-me Amm, lom
elrkmlt Los til en lelcptaas.
En sifkcr oa uldriq feilcndc
Flur for
Nimm-aussah
den Anat-Mr Syst-am
Janus-Um
Vjodsorqislntmq,
Saa- vq Brunet
Malo-trieben
Notation-steife on Anmut,
Leiter-, Ante- ca Bin-eing-;
dumme
Kamtth as enlwer Att,
komd-liq- Simon-may
Warnunqu
es almmvmq cum-stelle.
It sk
nmle « alk. For sc nassle » der
links schremv VII-IS Hieb-«
Svctfhtxflmrtit keins-umso, Bsodrc
sum-o oq f komd, U vsomanizmn
imrltshs rsq manl utnwvcculowlldn
vom nom Amtckmmkstuk oq likkn
V1"l·.1«;s)l««I-111!qs«-Msamme-sanesmiomsor Hund«-disk ns drtts War-! Brit-m d««riu:«« Te- m ist«-r tst
Skru- cises m Passe til I Daum- paa vor Risiko. Vi onst-r ists Pumr as armes-, spoin
Un Waffe H« :ils11’n’»i«ts.11 mr mks
VlTJsL Hh l·; isfe Inn lselbrevk Om« non-I nrrr msns iaromlis 1«
unr«s1iscklk«-,-: :«11k«tk«im tin-unternwund-mische inqmmnny Ihm ( Tau »in-r m Tun- ncw in usk
Ist-i um«-n Ums-M Umiu Den-Z Alb-T im 51mm1ns, at lst tut, um innuscpnh g Ins T ·m msskt l V I:.1n;n:1-3! I·,
»gut«-un Nin-Bur- soc-at vi kainc.axTc krlnsnskrigxtnx at 1uudr.1»1.«umt liberale Txilsn
Sttiv cf er en Paklc til 1 Dollak of VIT.1«:-()1(l«: pm vor Risiko
THEO. WILL UUMPAM
Dept. N. 1.
irre-org Builcling, - cchABlL ILL
Llnbkfalet af Pkæstkr Y1«l’«-I-J-()RE er Not-en britqt as Qual-redet as kaftsr i alle i· ick i
· « Muhan m ri nam- Oundkkdcr of Anhefalingerfm sank-arme i se
Hur-tust kittthze lldtsut -r-I!gstldis Uddmg as Breoe im metervil præditemne i Favsr of Our-Our end
umdunke- uv Spottes-. Stkiv eint en Passe vqa vor Misso.
VII-tun Zur-. Im vilkc vxns umhwnrmma, kersom Wmv om den Liælp, Im Im samt qnmem
Um Un-. Mm tindrim Verruch- ubmsixnrlu Der kmk ndrt miq moreijn end noqelsombe’st and-f
Mit-hist Ums-Orc- «or!n"-:dr» Oasiztmso m pm statis, ou W gam- alvriq paa latmc Msdckcjsck oben Risiko-»e
sq Form-im tust-at ch tun var-int«111vrfalc du son: ..u Und-send « til culpa-, sont vil bmge d·-t. Thro. F
Fyrssti N. M. TT.
Virq i nia Eiern V c. Im croa Evangsliets Forknndcn Form Maauedck siden jagte min Sege,
at icg im Lande usw-: nccn km er gu-op.e1storo Vu- un as Heu-Ore- N«v. V. T. Moodth
O a m v d ist-, M a Isc For en M wies schen modtoj im Ufer-Ofen M i g san stac, at intct Les-gewid
dssl har gut-tm nuq iom dme i bcnnc to ts- Tiv. Im tun-m- mk-..m-t Mavkstaurm og Hm um«-ie: cum alle
!kdcc«t»rtrcT.1iW Rost-m v n· Hi rlprn stor. og nis » jcs h sllsrcvct og folvr miq 10 An nnmn Te ntaa btuge
ornnr Wissen-U jun Te bcdst kan; Im »Im-stack for dksttd’1ii.11ig!)kso. Rev. W. V. Samt-s, sztoy Tonarer
timut Ctmkcln
N o n lI En g l i f li, J o w a- Jeg bar bunt en Path- af Uhr-On- og findet-, as del giver km Liv
ch stiller at nun-Me- vit varmt til mier Rrv.)I-.k.!1)k,s.stw.s.
M a rv d vi l l e, C a l Im bar tot-nat site-Ork- 1 m Aar oq mir, tct er dct vvvnste Lasaemiddeli
Verdan In lmodctz at livmde vix bntge den« J im Huld til or meo mig bcvidne, at det er et »Goi;l—Se-m1"
LænnuivdeL R v. Dr. H. E. Don-Jana
El l z co, M i s s. In hat lidt as thvcssvckmlie iasnk Lenkt ogsjdnsriqavom i Its-Um- i saadan Grad. at fes
means orqive nirlrns Art-ein« Eiter 4 Tage-'s ang as Ums-Um sorsvaudt minc deiner-wider samt Leser
vq Annioqdvnk Im vkdblcv mev sinken i 4 Maaucocr, ug nu n krg sutdftwudtg hcthredch Akt rette Wyde
jm Vitw-()re. «.’«.ev. T. H. Sinnb
A l c x a nun-, J u d. Arg bar brugt Viert-Ore- med suldftcendh tilfredsstillmdc Rsfnlnd og in
tcntkr www-, for Wem dct Lin- gj rt ist-inne Rom. Im actbcfaler bist med Muse. Rev. S. L. Hummel, Va
stor« Christian Ehnskt1.
H o v ts, W i s. Jeg bar i tmqu Ttd luqu Vin-()k·,- mev fortrinlig BRUNO og in er sterkere end
mmnsfi:tdis. Tidligcre hat jsq søgt ca hemmt Everiaäist csg til-»ich mange Benge; usen de: wars, at Tere
Mcdi in avi tut moa have fprftc Rang. Neu. J.Wc1f.
N ew W i II ds o k, It k. IN hat bruzk en Balle af Uns-Orte mcd brtydcliqk Delp. Den-g V. ic.
Touic rt silcm ct fort iuli.xt Middel, oq W sttsker,atql1k. Mæud ca Nthoch maatte kunnc bit-mich Lend
fkah ul de s Bart-L Royal I« Mut-IM, Couarrqationat Minister.
O os t e n, K o O. s-—4 Maunedcr for f.-q langte x-ittk—0ke. led im ftadig of Immer qenncm Morven
m ists i ngvm saa at Wille timoe sendc miji Scnqcn ndcn tmst at means- scrte ach op. Jeg trak, ven
soksairiaqrvez as Leon- oa Nmeuorvvm Ein-r et have bunt site-me i noqle faa Dage, ophstte Einen-me
os er Mk- siorn vendt tilbago ngaa Dsfiqhed om Akte-am oq Mavutokd-·1Ikki-sq derbe-d Mem-n fiiet for. Bist
er en fast-sum Mkdiciu til at teitaukete vet means-stehe Lege-Im ch ital aZtih tale J godt Otv for kirc
uke. Rev. M. T. Domm.
O ig b i lpi k r, V a. Em- at im i lang-re Tid tut-de tidt nssder et newmdt hell-nd oq kamst ude as
Stan« t l at formt- wine Phasen toa im Titus-Und blos t en Um- rq var da iaa scsiankweh at leg knnde Im
d.k- i tke Ugsk uaslnudt vv k Dag. Dist hat ofce fier lmclvct miq, nookfor isq aikbefaler c-t iom m neckst for
trasffclig Me- iciII. A· L Simsmkm Pastet, ( igtiihite U. B. Clmmn
pryde en Bæg i selv bei meit fororitth
fulde Hiern. ,,Juleftjernen« faaes fra
Danish Luth. Publ. Houie, Blait,
Neb· 40 Sider flort Folio Zum fint Pa
pir og i smuki komponekeä Omflag.
Priz 50 Cents.
x—-V.
sssndkc Mission-I Almauak«,
redigctct af Paitor A. (5. L. Grave
Naonntsicn.
Denne Almanak, der hvert Aar kom
mek som en kcer Ven fra Danmatl til
ttoende dansie Hjem i Amerika, er i
Aar ikle blot kommen ualmindelig tild
lig, men ogsaa ualmindelig tigholdig.
Forudcn den sckdvanligeAlmanak inde
holber den »Jefus er Livets Brod« af
Stiftsprovst Zeuthen, Fredericia;
»J-oseph« af T. R. Baumann; »Er!
lille Historie fra Amazonfloden« af
Motten Pontoppidan; »Paulus« af
Provst Blume i Tiløbx »Den førfte
hollandfke Missioncer i Sydafrila« af
PasiorA. C. L. Grove-Ragmussen,
samt »Daglig Bibellæsning« til hvet
Dag i Aaret ved Pastor Joshn Hausen.
Hvett Affnit er ledfaget of et fint nd
føri Billede. ,,Jndre Missions Alma
nat« anbefales vakmt til alle danfke
Hjem i Amerika. Faaes i Danish
Luth. Publ. House, Blair, Nebr.
Ptis 20 Ewig-.
Julan Bog«.
Vcd Michal Agerslolz
lDieb 54 Billcdcr, Jnitialer og Mauri
t-er. Emil Umiqhosssz ForlakL Loben
»hn.vn. Pris 25 Gent-J.
l Bogen begmider med Marie Bcbu
Jkelse cg fortsætter i nitten versisiccrede
Julefortællinger inbtil Flugten til
Lisglwlem Versene er fortrinlige baabe
»fra Formens og Jndholdets Side, og
Billederne er meget smulle. »Juleng
Bog« vil i lige Grad glcede bande
Voksne og Born
Im. » Wetio
Iærnbancnr.
Buienkkllcsulokot cis
smfninq lom Landmande
sinds-ne onkamum lm
colid qnudvimat dul
l·i«ll lustiHIUzann
initkt grauen-L Um est-so
lusuolaall Tit-Hintaner
Irrl« ins , »sich-Ins
oerionsle,frmisæn er
ill ei vaalioelun II
Garantie-r i 20 Aas-.
X LplIet nf Ml Time sktl
. Im- usl silessd-di-its-1lt
til knva « . »Hm oa Ferse-ihnsewmloftnankr. an
die rri Im futvftccndlq Iilikcneilillctohr. Ikd Do ish
lkcmlem Cent. M l cm ine, at te lanvitmlin is
vildc lomme Isl at lwmle pltk no iok bit jclv inmiin llI
hiie m lkcsdlig Fu handle- Cn nIkint sinnt IM. mild
weisen-i Mk e meo Msvalllrn man-) nnd hven llr
Excklslllli WATcll IlWSE sl4
Lec- ssdg.. cnscAco su.
Alter-Malerin
oq andre Nunslmalcrien laalom Vom-Etsch Blouifhsi
samt Lit-!dlkalse- oq Manne Ema-r o. s. ts. udisn
jun-et og billigt. l Bedlie oq fiuesse lmvorterede Nerve
('l’ul»- Taler-U on »rein-teil kann-s limmtes
Weltilliugcr modtagw paa TegniuaertslAlten-unmit
.ui.v. H.JENsEN,
U North Muln st.. Council Blum-H lu.
IT- Julebøgexx
Bin-neues Judele ill .........................
Just-us Hug, ill. ..............................
l«« Jt11(f()rt.1-lling( r ...........................
TMInlef()rt««111jnges..r
lan Julcssnrmllinu
Iulc— Digtts ou Sk117«·- .........................
ln Inl( istonetz i Umslncr Ul) L( nts ..... iu(ll).
lur Iult I( ri( n tt Inl( h( tu 1ssxturt lmmnt mul
m »Im smukko lmrtxks Hian nzx Smuustzk
ksstx illustnsnst luslt igonnum Bl) Sixlct .. ..
Inter Mission-« Älmsnmk .....................
»Iult-.Htjtsrnen 1902 ............................
sk- l
13 c(«nts:
ZJ »
1() ---—
15 —
JU —
10 —
90 —
10 —
ZU
.«·)0
DANISH tum. pUBL.noU-s-E-, Bis-sk. Nebr.
g« »Es E
It Pianocr
ogOkglck.
Knngiv mig Ante-d
» nsngctangaaess de Bu
·. ser og Beca n »wu
« ( kaut, ou man k«..; tin
de,oi mgeu bar hehre
. Ver Inelm-o(tt«bpde.
Dispos naai Te Im
vek yoad De muten
Piano enn- cran
Cort Monat-tad
Minmsapuhs Mstptc
C- auska
606 Nimlsci Avenuc
Minne.s,--1;15.Ns«:n.
-Visge«ic Inse- og Festsapw
Selvopdragclse as John L.E1ickson,tilegnet
de norst vanste llngdontssokeniuger. . .20c
Nam- Jcrntävpet falder. As Livets Komedie,
as Jonas Lte ..................... ..50c
Ny og full-ständig Historie qf de Forenede
Stank-, as den betxettdtc Historiker Charlcs
Mome, l«l«. l). 250 Kobberstik, 600 Si
dei«. Jndb. i extra fint Shirting med Guld
og Farvctryk ................ . . . . .82.50
To. Halv Marocco ................ 83.50
En liel ny Bog. baade hvad Tert og Billet-er an
qaar. og ct en as e smutcesle Vogel-· der nogensindc
er udloullnet uaa dort MooeronmaL Tet er den
mest snlditoendtge distorie as de Fokenede Steuer der
nvkxtnsinde yac meet stembudttet euleltBinty Den
indem-Idee not Vielestos sok to ltore Bind. Tet er
samttdlg en Dtstonr. en Fortallmq vg etlEncvtloi
vcedta as Belakelse olx en Leeretwg as Ilattosleas
ratter. Den soktcellek om Musen beste-ver Bebygs
gelsr. meddelek otu Reige, eslersvoker politllte Jdeek
og Viert, sltldker andcl og national Beistand, ; iver
et Billet-e as, lwa der soeegaariVasrtsledet on
toret. Ast-len, Mitten, have-L Auen-n. dummet
Zorn-teuer as alle vorc Prassdentek ou Statenmntx
en sldstelzolteteelllug m. m. ffm de ttdltgste cui I
dagelsesretler lage ned ttl de sidste Manna-en I
Ransetz iden stosue Bei-dekl, ludeholdende
Namens chnctsbe trlvelse, Nansen paa
Skl over Grønlan - »me«ö hexømle
Reife, Beary o Histkups Expedttloltetk
Tldltgcke Polen orslnnlger. 500 Felder
nled over 100 udmættcdc Jllustxattoncy
eleskmt udstnrtt og mdbunden c Progr
bm ...... . ...................... M 00
Mentzesket, dcts Oprindelse, dets Liv qg dele
Bestemmclse, et sra et» ·naturl;1storist
Standpunkt, a I Dr. N. Linn-» Glenneusp
seel- o omarbeldct as JnIgenmr Carl as
Gase-Halm Ovetsat as kl. N. .S. Sar .
Med Ytanqe Hutlvrede Illustmtloner. «
extra sult Clothbmb, Sllkemmation, Mar
morsnit. ...... . ................. 8200
Do. Halv Makocco, Ryg og Hjsrnek as
Lade-:- . . . . ...... . .............. 82.5()
solltet Ein-te as stokke Interesse lunde vel en
Tor alter vcel « Im hatte Izu-beide nat llaaet on
os den tote « lasse as Kollet Wer bebst den Huma
deltge U deedelse dct ar saaett »delslamle Land«.
Ill- msndre end sein plag er der ndlomue. Tet
·et:c»cdlaq tlllisydei sul vet stand-nennstamekctaslllts I
aliud-un og m hat sorsmlet Bogen med Haut-redet
as une. Iexteu sovtlunnbr. Jllustmtloner. .
Kauaaly Reiser i del hellt e Land, as Adam
Dan, sdie sorbedrede U gove, med mange
Jllllstratiotlen 700 Give-, eleg.inhb. ils-Um
Denk lllle Dellamatör Smaamig til Oplkks
nm , samlede alle Vegne sm, 446 Sidcy
lnd undeu» .. ................. ists-d
Kalt vglaq saaes i s bester a 25 Gut-.
Flre Hunde-ehe - oktälllngek for Stolen og
Hjemmet as . Mau, ca. 700 Stdn-, cle
gant indbunden . . . . . . . . .. ......... 81.50
Bibelens Kninver. Det gamle oq dct nut
Testamented Kvinder, samlede as A. Stau
denmeyer, judbunden. .. ............. 75c
Elegant iudbundcu med Guldsnlt. . Exil »l
Juleqave sor Sonda ssloler o amllicix
Smukt indbuudcn. g» .....g. .F . . .2-·)c
Sönuen ·as Syd oq Nord, Eil romantisk
Stichling tra Juli-Nevolu.ioncn l Po
Us, as August Manche, 1—ll Del, 770
Stdn-... . .................... »Oui«
Daniel Neuheit-, Billedec sca den uordlslts
Syvaarslng, as p. F. Wall-, 879 Si
det ..... ................ me
Rot-disk Folkesanqbog, næcmest til Vrug or
det normslc Falk I Amerika. I—ll. 35
Sange, Nin ede as Jac. Helm, O Kirtc
berg, p. osenstanv, P. Jenseit, H. J. Pe
dermtog Kr Oftergaakty sntult inobunocn
i et de ........... . .............. 45c
)
i
)
FraTheaterferiem Skildringer og Udtast,
as Enth Reumert.... » ............. 40c
Jndhald: Fariiac Laster-. Under Julies Bal
kmn En biet-entom- Nmaarslnr. En Franks-di
tcn. Lahatk Assistentmg Lungespith JParadtm
Hjem im Einsamk
Baarbnd, Feine-Mach Skitfer og Di
af Adam Dan. 254 Scdcr ...........
Zkibholdx sttcellin er og Stils-n
Ren Aalobiem - set-de
gie,
65c
Farmer
Jtli. J Joiafats Tal.
Naat Bemerkt u er over. lkliick Bart. cle
itertscrsjiuner. Mormonfktcedetetk Tut-ge Tankcn
Da Brevem brandtr. Londioldatem Bedstemodes
teu. Den goldne Port. -- Retfesktldrmger: qsakohs
Brot«-. J Lombard-ich 3 Solen og San t. —
Time-«
Solgltmt, Fortællmger, Stitfer og Ttgte,
af Adam Tan. 224 Order ........... 60c
Indhokdc Stierner og Stribcr. Julmsindet·
Ud t den vlde Werden- Trofafthed. Fabrik ou
Zaum-ou Naak Stiche com-net hieni. En Histo
rie om det del-ste. Des lgkkelige Land. Fra Ga
k den« Mmuehaha. Snlle Frelsr. Fra Galtlæa.
Bed bettelte ban. Denfvngende Metnnon. Diale.
Malen-» En Fortælling as Adam Dan..50c
Giöu ehövviugen os« Drouningens Vani
me ter, En kfortæ mg af Cant Etlar,64(5
Sider, 81.00, elegant mdbundcn. . . . 8125
Jungens Anbling Meter Griffenfeld), Stil
dring as Danmarts ag Norges iftoric i
det 17de Aarbundrebe, af Carl ermann,
1 -lV Del, 800 Sider, Pris 81,0 , elegant
indbuuden ....................... 81.50
Sömastdshistoriet, af Holger Trachmanm
340 Sider med Tigtcrens Vortkæt,autori
fern Udgaoe, säc, elegaut indb ...... 81.25
Skjäbnens Spit; Roman i s Dele as H
Bjurstcn, 570 Stdn-, Ol.00, indbun;
den ............................. 81.50
Pan Guds Beic, af Vjørnstjcrne ngmsom
295 Sidet .......................... 60c
Bote Bedsteforiildrr. Lptcgnclser om Til
ftauden i Danmask oa Norge fra 1690-—
1815, af Kristoscr Janfom indb......81.25
Not-ge udgivet af V. Lostficld. Et Progr
v-.1-1 psa 880 Sider med 300 hel- og how
sidige ,Jllustrationer. Zagen notfk Vog
udtounu t heri Landct hat« faaet vakmerc
Anbefaliuger. Elegank indbundeu. .88·50
Marianne, En Forterlllling af Vilhelm
mag .............................. ssc
Praktist Dmsläqcbog for den standinavifks
amerikanste Fasmcr. Udarbeidet eftcr de
bcdfte anccrik«nstc, siandinaviske og tnskc
Gilde-n U«su)ret med man-ge Illustratio
ncr. 410 Eiketx Smukt Indbundcn msd
T tcl i Guld ..................... QLZU
Patlamcntarifke Nester for Ledelsen af
poiitish religiase, sogiale oq vidcnskabcligc
Moder og Gcae aflsorfamlingcr udarbeis
dedc rftcr de af K nat-es- sen anerliendtc
Vesictmuels«, in runden ............. sm
100 Timck iEngelsk l, En Lan-bog i der
cngklstc Zaum- nl 1 scts Maamsdcr at
laer at l·rs.-, talc og ftrive et cpwsp af
Mel-J IuLEw ,21() sit-ek, fmukt intb..75c
Mcnneifclioct i Gnds Ords Sys, af Dr.
,s-1-cdc-r1c1)Ahlfclr. Es kristctig Haandbog
for Unge og Wandle-. P agntdgavc Mcd
manch Jllustkatkoncr Elcgant tut-banden
i thh ......................... OW
T o» mob- iCloth m med Guldfnit. .82.00
Foltkudgapku lldcuIllufttationen Ind
bund n i txt-kl) .................. .85c
Borc Fsädres Liv,«dia1«akt er oaStictringrr
fra Zachtiorn. Iasalct af Nordathiolsfcu,
m.-d 400 Jllust anonetz 500 Cum-, ind
bundsi i Pkag biud ............... 8225
Willistm McKinleys bersmmelige Lin
hjftoric of Mnrat HalftIIId· 400 Sider
med oIntrcnt 100 fiIIe JllIIftratIoIIer, cl -
gant indbnndcn ............. 8100
copenhagem Th« Tal-ital of l)(snn1m«1c.
Publislusj by the Diutish Tnnrist su
don ......................... .III:
» BoIken er stran II naa Engelsl, nndcu g trin IIIII
fInt, tIIt Padu, uq Ined 70 Blinden
Standinavist Jlluftrekct Kugel-pg, ndarbu
dct fpeciclt crter aIIIcrikaIIskI- FIrbold, lcd
iagcc of en Nækkc fortkinlige Jllunratio
III-r, Tal-Ist over Maul og Bergt, og en
nuiagtig Ordfortegnelfe over staIIdInIIojstc
Ord i Hnsholdningssproget 320 Zidcr.
SIIIukt ndfmrct og elegaut Indbunden Incd
Titel iGuld ................ icl ((I
Eventytbogcn, Udvalgte Eventnr, saInlcde
sm alle Lande-, III-ed 16 JllustIatioIIcr,
iIIbundcn·, . . . ......... IUc
ch nationale Billet-un Te smichiuskc
. Pigcr spT e sidste paa Skandfen — Morden
chrt Billisde er 8x10 ToIIIIIIch opklwbct
vaa en stunk Nation og famlrt i LIII
flog ............................... Töc
IIGIIMIe BIuedcr 30 CeIIIsJJ .
Mindcblqdc fka Damm-Ist, Fire danskc Pro
spekter of Holg cr DIachInanII..II1IIdI-II
benhavns :1iyed.— Koldingfjord Incd Stan
lIIIgsbankcIIi Vaggrundcnk — EIIIIdet vId
Kronborg. Stagens Rev og Fur. — Alle
«ire Billet-er i smnkt OInftag sIIlgIss
kok .............................. sI »I
DaIInIakkø idort for HicIIIIIIct, SIuIrelfI
Uns-. s Tonnncr, trykt i forstjcllinanrvIr,
viser klart Jcrnbaner, Buch Invbfmsch
og Fletkck samt alle bctydelige LIIIIdeUIIIJ
sturrc Gaakdc og Ritter .............. 45c
Dunste heltcsagm Tegningcr af LoreIItz »ko
ltdI, Text af Axcl Llr1ch. 20 Iromkllin
ngr nch 26 Jlluftrationcr Et Pragtvwrk
Istortsivartformah indbundcn ..... Bl. W
Engclib Danfks sNorsk Otdbog nud fnldftæn
di» Udtalcljeteguccfe, us JJIIIkiIII U III-froh
732 Sidrr stort Oktav, stasrtt iIIdlI-. 2.50
Lommeordhog engem- dansk norst og dIIIIst
notfts UeIIgclIf 710 Sich Starkt ind5
banden ......................... SU
aneIIIIIIIIIZ historiste Remuner,
Prins Otto qf Danmart Indb ..... 81330
Kong Crit og de Fredløs Is, Indd ...... skl 20
VIIldIsIIIar Seit-L Indb .. -- M -20
Erst Menveds BarndoIn, Indd. »..8125
EIIJnlcqave fra Amerika, af Nastor N. P.
GraveIIgaard, 2drt Lplag, eng. IIIdb-I«1IIII
Wthsld Jnlkthnscr Tuns Erd. Vaq
Skiotch Begwendrdenns Man-n -cI TII denne
iiIIIndkx Tet IIch TIIIIIeIeII nnmcnqe LlIrkdIer
As se sum EIIIIchIe main-II Im ,vI-IIII-IIII. VII-m
Wdiqe IBonnen Im AIIIIIIIIIII II» im. Isred
Note nch Edep Ammg »Iwa IiIsr III I III siq IIIIII
del Tut lIllc clnnd III lsIIIIs VIII I-·.I TII koste
UH VWSOlllIuld. LIIWIIIIIIIIIIIIH III « Indsktllsensz
Säum. Im IIIIII LIIIII II IsIsIIs II und-.- Magd
lclndml I IIIIr Im.
Jndcn Jul vIl vI Inodta c folgende
Julehefter:
Juletoscr 1902 ............
To.PrIqudI1sz-..
Jnlealhnm .........
Juleitictneu
Vläksprntten .............
Vöknenco Jnlcrofcr . . .. .
Graukoqlcr .............
Jnvsend Lwdek IIIId !«e’
di vi tun Inodtagcr et bIs
Swrt Udvalg af chmkvijgkr, Bibl-m Testaukkntky Julrkorh Billet-böser samt Unmut iIIdVUUd
M Julek vg Festgnvek. Sfriv cftcr von ftotk lllusjkkkcdjt Rpmlog mkm vor maancdligc Rom-quetsc
IlUcstc .thckatllk. All forscudcsö poktofkit mod Jndwdrlje at Bclpbcu Frimcrrker ellcr Munezf (
c. RASMUSSEN PUBLlSHlNG cOM
935 Fisch Avenuc soufsh —ETAZLEKET »W— HlN