Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 12, 1902, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    E .
Danmark
Edsaflæggclfen
» VC .
Rctsrcfotmen I Tonmale
—
En merkclig Afftemning.
Der her und-er Forhandlingen om
Retsreformen i Follethinget flere Gan
ge vift sig en stækt Opposition imok
Regs:ringen. Men medens det i furc
gaaende Moder lyktedes det minifteri
elle Forflng at sejre med et smutt Flet
tal ved Afstemningerne, git det betla:
geligdis anderledes forleden.
Det var Sp.rgsmaalet om Vidne
cden, der forelaa. Justitsminifteren
ønstcde, at denne i Fremtiden stal af
lcegges for Vidneafhøringem medens
en Del Medlemsmer paa dette Punkt
foretrat det bestaaende, at den forst stal
aflægges bageftcr. Alt i alt foretom
mer denne Fremgangomsaade ogfaa os
for den sheldiafte; men det hører til
de SporgsmaaL som der tan diskutie
res om. Og Ministeken ertlcerede do
ogfaa,at han itke tillagde det afgørende
Betydning.
Ganske anderledes stillede han sig
overfcr et taditalt Foksiag om helt at
a f s t a ffe Vidneeden og erftatte den
med en Ertlcering ,,paa Ære og Sam
viftigl;-:d«« Om denne LEndring er
tlærede Justitsministeken, at han few
fplgelig vidste, at den i.kke vilde gaa
igcnnem i det andet Thing, og at han
ikke vilde tunne forsoare den det, fordi
han ansaa den for yderst farlig fo:
Retssikterheden Hart tilfojede, at det i
Virteligbeden var det
fanime fom at stemrne
mov- Forflagets oidete
F r e m m e.
Jkke desto mindre stemte et Flertal
paa 42 Stemmer dette Punkt ind i
FotslcgeL Dette er uncegtelig et Ti
dens Tegn, Vel egnet til at vcetle Op
mcerksotnhed selv orn man itte ital til
lcegge det afgørende Betydning.
Man kan itle undgaa at lægge Man-te
til, at der indenfor Reformpartiet fin
des en Frattion, sont blæfer Ministe
riet et Stytle, nnar dettse eller et as
dets Medlemmer totnmer Ftaktionen
og Samarbejdet med Socialisterne paa
Tvcetsx
At dette Flertal delvis er, boad man
lunde talde sammenbragte Born, fes
fttaks af dets Sammenscetning. Det
udgores fsrst og fremmeft af Social
dank-tratean At disfe cerede Med
borgere ilte ladet nogen Lejlighed
unyttet til at lægge Sten paa Hr.
Alberti-Z Vej, er en Kendsgerning.
Dcmexft er der, hvad man maaslc
med et Ord tunde kalde Slengerilerne.
De er silkert opkigtige Venner af et
Venftteministeriumz men man siger
dem næppe noget ondt paa ved at
mene, at de selv vilde foretrcekte at
danne dette. J alt Fald gaar beres
- naturlige og forretningsmæssige Til
E btjeligheder mere ad Socialisteene til
F end just i Retning af at væte i Kon
T takt med den besindige Landbostand,
T fern udgøt Hovedbestanddelen af Ven
stre i og uden for Rigsdagen.
Jmidlertid kunde Socialdemokrac
tetne og ,,Raditalerne" itte ene have
tvnngen der-es Ændringsforflag igs:n
nekn. De hat fund-en Bistand bog
en Række Mæno, hvis Bevceggrnnde
« man for sna vidt maa respettere, som
- de siktert er udsprungnse af religiøse
Grunde. Det er Ordene i Vierg
ET pteeditenem »J stnlle aldeles ttke
svætge o. s— v.«, som te hat faaet paa
« lvetrs i Halsem Vi stal itle her for
spge en egentlig theologist Ududning
af dette Spørgsmaah men blot hævde
»den almindelige Betragtning, at
Djeergptcdilemn ikke er en ny Lod
bog strengere end Most-Lamm men det
ex det- ideese Krav til de Kristne, Me
Ieven her tullet op. Eet er Jdealet, et
« neidet, hvad 1Sinsmfnndet er volset til.
IIDeherte ladet sig jo da ogsaa selv
tagt i Ed af Ypperstrprwsten (,,Jeg
sei-zeiget dig ved den levende Gud«)
V t hebt-erbaut fremhcves Evens
M Wing. Man begaat ganste
Ins-me Vildfatelse ved at gste dette
sisjgtiptcdiienen til et Stylte
«· M, ist-s risse Priester-, over
- w set-feines nye
t, at Mennesieslcegten
« saa vidt, at den kan
. - — allerede den nye
zs et en stor Mengde
men ewdnu er
’· « » aaet Mut-mel
- gaar itke an,
til, for sine
at uvsætte
If AI
Samfundet for paaviselig Fore, og
det et bette, som er stet i nærvcekende
Tilfælde.
Raturligvis maa dette rettes ved
Zdie Behandling, og bliver det ogfaa·
Men Or. Krabbe hat fuldftæadig Ret,
naat han dadler den tinge Interesse,
mange Folketepræsentanjek viser nig
ttge Afstemninger ved fimpelthen at
blive dorte, naar det passer dem. Ot.
Bergs Spaadom om ,,·oe tomme Sto
le«s Stemmeret er gaaet i sorgselig
Grad i Opfyldelse.
—.—.
Smaanyt
Esbjerg Byraad. Esbjerg,
den 28. November. »Vestjnllands So
cialdemokrat« meddeler: Esbjetg By
raav bestaar af ti Socialdemoktater,
valgte af den almindelige Vcelgerklas
se, og ni af de højftbcstattede valgte
Mehlemmer. Dis-se sidfte udstemte
samtnen smed Borgmesteren ved anden
Beshandling Bevillingernse tiL Fokap
bejder ved Opførelsen af et nyt
tommunalt Sygehus 2000 Kr-, til
Stolebørns Bespiåning 500 Kr. og til
Folkeundervisningsfoteningen 200
Kr.; Socialdemokratetne foresiog her
fot at forkaste hele Budgettet. for at
dette kunde blive optaget til fotnyet
Behandling. Men Botgmefteren und
lod at sætte Budgettstt under Afstem
ning ved anden Behandling og ligele
Des ved Modet i Aftes. De ti Social
demokrater nægtede der-Pan at under
sttive Budgettei.
»Esbjerg Avis« mehr-klug at Borg
mesteren ved anden Behandling ad
talte, at Sagen gik nu ti.l formel 3die
Behandling Endvidere oplyses det,
at Sagen nu gaar til Jnvenrigsmini
steriet.
Funden druknet. —- Til
Brgmefter N. L. Petersens Hjem i Hol
steh kom forleden Bud fra chborn,
hvor Peterer arbejdede, nt he-! Var
nonet siren Sand na Aften Man an
fiillede da en Eftersøgning, og i Llaen
fandtes da Den favnedeiz Lig i Narbe
den of chborn Moll-: Det antun-IT
It Iel Ducn ck Ikkt EVNVIJ Af«M
den fokulnktede re D Ellevetidc n e: ers-«
St fra et Sten, hvor bin var i Beføo
for at begin-.- sig til sit Lphclzs Ixed:
Det var unlmimelig morlt cg vild
fomt i Vefret. Ton forulnktede vcx
ifølge ,,Jyllp.« en ftrcebsorn Mund i
Halvtteds-:rne, som i sin Tid hoc nah
sseke store Byggeforetagender i Entst
prife, bl. a. Helftcd cg Lbhetjaex
Kisten
Dømt for JJandbrant
f;1ørris·g, den 27. Her-: miser Iet Ot
Jarige Fettiqlerm Joban Bernctsrn
Tcsr N«.t ten! Herrn LA. A sguftl ()2».1
brændte Taarg Fettiggaard,hoo::1cr
en aammel Mann Christen Tre- «
indebsændtm er ifplne »Vean Tid'
Vcd Børlum Hrrrepz Ekfttnret idomt
12 Aars Tugtkdug samt en Er ri«a:ni:1;
af ca. 29,000 Kr.
Forfalfkning nf Mælk
Nytøbing p. TM -7. Novemb«:r. Fest-«
mcrzben for Btndcbjern Mejeri,
Gagrdejer Skaanfnn, Herrioslev, net
lcgdc i Aftes sit Mandat vg mng
fnmtidin Vaa at betale 900 Kr. til
Mejerisct for MElkeforfathning.
Pastor Grove : Rosmqu
se n fv a. Forschen preditede Was-or
Gtove-Rasmussen fra Odense i Tved
Kirle ved Svendborg.
Under Prcedikenen blev hon syg- cg
det vifte sig deåværre snart, at han
havde faaet et apoplektifk Anfald.
Han ligger for Tiden paa Svendbotg
Amtsfygehus.
Faldet overbord og
d t u l n e t- Andcn Styrmand, B.
Sinn, Dampstibet »Octa«, som sejler
mellem Aalborg og hamborg med
Stykgods, et i Aftes ved Ellevetiden
faldet ovekbord i Aalborg Hahn vg
druknet. han Lig et ensdnu ikke fun
det, men dekimod hat man fundet bang
Hat drivende i« Bank-et Den forulyk
kede et hjemmehstensde i Kolding, og
han eftetlader ftg Ente og 2 Birn. i
Ei nordisk Studenten
m I de mev kristeligt ngram sta! til
Sommer abholdeö i Sols-, hvvt Ala
demiet og Berges-steten vil blive stillst
til Disposition for de ca. 400 Studen
tey der deutet at ville heitres-.
Itselwhexthmhp
Æssw , »Den-M
. , MIN
S c l v m o r d. Overretssagsprer
Tlrerxdrup i. Kobenhavn, 87 Aar gam
mel«,l)ar forleden studt sig i Dyrehaven.
For tun ganfte faa Aar siden tilhørte
han Studenterverdenens gladeste »Eu
ropæere«. Pengeforvitlinger menes at
vcere Aarsagkn Arendtup efterlcrver
sig en dybt sørgende Ung Ente og to
fmaa Bern.
T i t — T a t.
—- Forste Laps: »Gad vibez hvorfor
egentlig Æselet er blevet seit op som
Sindbillede paa Dumhed.«
Anden Laps (overlegen): »Tja, jeg
Ved virtekig i-tte, hvorledes det git til
— det maa være stet for vor Tid.«
Hu n: »Du er besynsderligt, hont
ledeä de mindste Tinsg ofte volder de
største Bansteligheder.«
Ha n: »Ja, det havde jcg Erfaring
for i Nat. — Hufet fandt jcg med
Lethed, men Neglehullet — det var
rcnt umuligt at trcesse det-«
Otte Husmandsloner har
ifølgc ,,Soro Amtsti.d.« ved Uddelin
gen af Husmandspræmier i Sor
Amt findet tillendt hver en Præmie
Pia Js) Kr. samt Diplom for den Or
den og Dogge-, der fandtes udbredt
overclt i dereg Hi-:m.
Lanqvarig Søvn En yng
re Husmandstone i Krug-Hund Koloni
bar isølge »Es-lieb. Av.« i snart 14
Tage liggiet den i en føvnlignende Des-.
Hun følte en Tag noqle Smerter og
git dIrfor til Sengg, hvor hun faldt
i Sonn. Da det sencre viste sig umn
lift at voette bende, blev Lcrgen til
taldt; men han ftod ret uforstaaende
overfor den nicertelige Svgdom En
Gang icnellem lan hun vaagne op og
verre ked Bevidfideden et Par Timers
Tib, men san fclder bun atter hen i
den mcertelige Dvaletilftand.
Ny Ægprceserveringsan
sta l t. Landmændenses Andelsets
portflagteri hat paa en etstraordincer
Generalfsrfainling forleden omtrent
enftemmig reotaget at opfere en VES
prstierveringsnnsmlt til lsmm Kr»
og ct Ægethorteng Overstud itte
tilfalder Slagteriei, men foroeles
blandt Ægleverandørernr.
T i t —- T c: t.
—- Principalem ,,De hat vceret saa
modig at frelse min Dotter fra at
Irutne, leere Smith. Jeg vil give
iDJm min Datteig Haond.«
Bogholder Srnith: ,,De viser mig
fcr megen Godhed; men jeg er itte saa
ncdig, som De synes at tro.«
i
!
!
i
Jndbrudstnven i Aar
hus anholdt. Efter at det i
Lordagz var lytiedes at fastslaa, at
cen Voldsmand oa Jndbrudstyv, der
forleden overfaldt og tilspjede dea
Jeltesbetjent Hansen et meget alvorligt
Knivftit m m, hedder Peter Reimer
Andersen, blev der Lørdag Aften as
Rarlnis Po liti udsie ndt Stitbreve til
alle Landets Jurisdittioner. SIndag
Eftermiddag anholdt derefter Politiet
i Stive Voldsmanden, der under Be
Wvogtning af to Betjente antotn til Aar
ihus Spring Aften med Jltoget Nord
ifra Kl. 10,89. Hirn indrsmmer ifslge
FR. B., at han har ftuttet Betjentem
imen nceqter foreløbig at være Ger
Jningsiranden til Jndbrudet hos Pro
fessor Tage Hansen.
» GrevindeAdelinaSchim
im : l m a n n dementerer i« »Helsingsrs
FAUST at hun stulde være bleven
IMormom og udlovet en Dur-r af
l400 Kr til den, der tan oplyse, hont
lfra Rygtet stammer.
; Vcd Apeum sztnantku cdeki
inspicerey opdager en Rustplei paa
;Nr. 32'Z Gener, peger paa det- og
;siger): »Hvad er det?«
. Nr. 32 (gemytlig-.lftveerdig): »dr.
iPremietlsjtnanten tender maaste ille
Rust?«
Rædsomt lyder det. Jen
af sie Väter, sder foreviger Modermordet
til Melodien »Weder Schjstt i Bern
dcsmi Alder«, hedder det bl. a.:
Leser-! vel dit Blod maa syst,
hvis at du et Hierte har;
tent en Sm, fom uden at nyse
bewer- Mvderen, fern bar
under hintet heim en Gang.
Uedfomt Inder deti IW
»Wtstt Wter fytker stirbst-or
uns-« Ve. M Ism- Itne M
WM sitt-Me- M en retten-,
W W.
s H
Lin nn Bank ridsen Stets-T
»t i l s k 11:d. Odean den BR. Novem
lbern Eiter lwad »Fyns Stiftgtd.« er
sarer, vil der ved Hey on N- Johanan
ventelig i Landgthinget i den nærmcite
Fremtid blive indbragt ei Lovforslag
om Meddelelfe af Koncession paa en
Jernbane fra Odense til Nørre Brobn
meb Forlængelfe til Faaborg. Banen
tckntes anlegt uben Statstilfkud.
Tet nne Theater i
R a n d e r S. Justitgsraad Josepher i
Købenbavn, Der altid bar vrst stor Jn
tereszise for sin Fedeby Naiiders, bar
ifølge »Rand. A. Av.« tegnet fig for
Josu- Kr. til det nne Theater. Ju
stitgraaben oplwlber fisg for Titen i
Wiegbaden
Forslelligt Zyn paa
S a g e n. Kunitmaleriem ,,Hvilten
desliq Nathimmelk Men Den er svcrr
at male.«
Silatmalcrent ,,Ja, der slnl et
høji Etilladg til.«
HinriShøimordeL Roung
errors-kennst better R. B. inebdele:
en vers dense Herred i Anlcdning nf
Jcrtgtmjmordct anholdte Evenster
laf Evens-son, er i Gaar losladt,
r at bang Lllibi er tilitrrrltelig
Wort.
HYHH
il
sd
c
O D
LI
22 a n D m n n g e l. Eiter hvad der
ntcddelez oå fra Vestjnllnnd» berfler der
en san ndbredt og sicer Vandnmnqel
icm ille er lendt iidlinere nun Ventre
Aarörin Den indtracidte Frost gar
lldfigterne til det savnede stærle
Regnfald mindre los-c, on vliver Fro
sten af Voriger vil Zorn-n di til
itraslleliqt Band blive irrege: iolelint.
T i ! --— T A l.
Lille Adolf: »Zum-II Papa fand-e
i Haar, at Der itle sandte-J ret manqe
Koinder fom Junke.
Tanien fsmigrem ,,E.1.,1Debandet,
den riire ·«.l.l?«1nks?«
Lille Adolf: »Ja, on san føjekse lnn
til: Lin Gurts Lnlle irr Dei da.«
- sum-Ists run
Uwuu ers-ist nd
an PS Dr Klio-U stor
—
Nekvelttsmrrr
los-en Krisis-»o- kmsk »Frau- Durs mur- ksos
Ruck-flu- porsmnlljkellks I» hol tas- uk
k- Paisvkttstzmusx rat-r
I- l ktsmsisyslsgnioss-· »Im )«« I»— «--« t x
tmqu X ist-l kur. llis ·- Ruft stilsl - er w
Lunis-mit for-« (- msndsos hintern-I tsH - ----
Its-nistelle Hi spu- lmns «·-sn.»«1'l»--l
mitsamt-. ok. II. II. anne. l«(1.
VII Akt-h sit-. III-Ini- ksb « s« - :
Uhr og lciæde for en Dass Arbeide.
Cum-t- os Pistol-l VI 711 send- Bei-It e(
7 Ntkkolplsmkst mu- oq Most-s for st
. stolz-s IS Msk hindre-dem bestsi
- « Bis-Imm- bk Vssk i Vord-n—snk VI
Pathos-Z sond Beim- Ast-. o- rl sein-Jst blaan pok
hsrlissmt nhk Ermatten-fix time-n Post-so sotl
BLUINE c0., Box s» contes-d Ameisen
U dumm-ves- ssm uns man-«- immsuixuk
MU- qusch bitten-« st Jos- ok dsu das-to I
stunk-· so- kss hold-od
llåliikll US kliiksllsiilltl3.
Its Wo Ist- dkakfkgi I sismmet w onst D
str Dom Tut-l c sksl isk unser-dik- sum-i
skstko mlu opklgtlss Uonlnk
· Møliclcs vREchINIIc.
m U. Its Sei-« · - NIZW vol-sc
. n
lllli kl.
En virkixkiq suxifv stumkir schr liben ,
Sinn-te Inn-u T- «n Ermanle Ren-J
råm «",::.-xsn 5..«.;::.- l««l)i!:s.1«m sulc
' non-n Exncrls von Ticn Im »Es-Eine
of Guts-m« hikrsr lntrugt Ludan
nmancths1 21.:.«rtsc ! Dunst-C Jttngs ’
- qcnog EidcnsumJs.«1z«,ksniz.·wmodc
ten-s Unfalnrn og urc.u1111æ-:«siqt
maancdltgt Aflislk
-IIIEOICAKI)UI«
hat staffct en Mit-Inn Komdck varjg
" Linhtmg, sum fr. has-D- Xädt hvezs
Maanrd Ton ngr vcdionnnendc
Organcr ftckrke og fundkn Ton er
Naturen-I cgct Mtddcl nl at stasse
Itvindcn Ljnbring tnod den frngtelige
Smcrtc,s01n gjor san mangt ct erm
nlyllcltgt.
Gerenmood 13a.. H. Arn-O
Jeq bar vcket Ineget Ins-I i lang Tit-. Arg
In Insalv as Zmecte i Eisen tm Iunde Me
Ase no en trinva tm- ;m Woche en
lasse « fne of Carus-H «pr Hm bat-de
rn t so Fressen. var W »Ja . » anIek
bei or nun Ihm at bund-m et Te hat en
lustiqu Routin
Mks· M. A. possi
sagsaende Rauh oq Skkmer sitt-, med
c qlvende of Samt-armen In »Zum-« m
vI ern Jedermann-' Chanaaooqa Mehl-ins
So» chauen-poss, Tenn
Mødre.
sank eller Ptnql hell-user ist-. Ohio det sinke-,
Ilde fes sskn vcese Sense-h Der ais-I en konstitu
tionel Nin-sag Impr, pq its ital feadö ever en Indis
ninq du« er- enkel himmebehandliaq, ioat hetbrededk
mit Von-. oz Wage andre-,
Mas. C· sonnen-. »
Bot D,No»e Dame. Ind. I
I(
L U N D I N s
Jlllkllsslkkk
af stimme slags som det Moder lavede. ksn
tilheredes fr
L l «
KQNDENSEREDE
ENEBÆRSIRUE
l)(«t er ikke hornsende ng kostet- kmii lith. ist linsr Fu
niiliks hisr Ninul til (lct. l««r;s en Hin-lu- nf Enelsktsrslrup knn
thisWH I- Usilinmsr Istnshrnlrikkh ug Prisusn H- knn ZTp(«(-nt.-t«
Urtlillelsrz·«lt-1"ivtsclisttjllincdtstmo Wohnungen-It-Juli
dris» xil den gmlo llusmnslxsr »Mar titsnko stim. Ums Hur
cl(-ksn(-(1 kufnnjcslw for-It Unn- ITIxnstl ozx l-;»rn;zl;n1t-.
Maul-t-, Ins «in oder-! Intltztsgttsr nnjp ng titsnk nsl unsr
Zuge-In l« mul l Hur Ederst Fries-»Ian ll8«i-( hu Utslkusr
Lumlsns linislxxtsnlrikke sinnt Famlequ .lnlc(lrik. Ast-s x il lIu
hin-(- l’cn;z(- til-Werk- fssr jtilpgxnssr sum-le- ftsr Man-l nzz Hut-n·
tnr ,Iul(-l-ris. Jnltslsrucl (u.snn(lrc Umlis sagt-is
llriss Un Uns-»in- Iusrustsntles l)tjkkk-. sit-I vil Pengpnp kim
Hirn-Mic- Hl Hl ug «l·()tl(ly.
Mungpn isn Uraniaer Unstm lixsr sing-It ..1)(-r tsr Apis nn
got lsrztltsrj mul sit laws l«)-n-h;t«s(h«)kkis« ugtlssl tsr ein«-I nnxsst
lesthsns sit lusmc es I spnntl Uhu-sur on unsilærthstu
l---n u sit-In-liz,x(«us,x Hssictsistnnns Mund-( llusdlru sitzt-r: .·l)--t
(-rnl(1(«l(--i tkkts sing-set lkt·z««l(-ri mwl nt lin«c litlelsstsnlrjlxMh
Jisg kundi- nlclrixz txt-MU- Inig til Jst sit-re n«1t-u tltst nagt-n Duk;
IAurH ug :tllc-rmin(l.-tj lItlo-t«1(-n."
Detail-schon Ins-I Lunilinki k()n(l«·1I.-r-n-(lis lknisliztsrkijrup
ist« II cesntst «·. Plusia-, ng cltsn kxsn trrhnlilwi tsnk(.-n im l·nn—
tlin ä- («() . l«.n(--l«·;sl-I«ik »He-r Eis Luni-Uns 1«Inc-h«-r(lrikk«- uz
l«lln(lin.- lxuncltsnxsoresdts l«,n·-li;t«r.-siruI-. tslhsr fm slensd ssnknr -
Fisrwlek Agrntmx llx"j.-(j11;:·-n Ägvnt findt-H i l)(-n·.- Nah-Jug
.—«;1 lu-(1l)(-I«c.-T Urt)(«(«k«)’m;1n(l »n- ur klxissses clvn sur Ilesm
Als-r Hsnsl »- (-« l'."ip:1«-l)()1lnr, sum Sknl H Akt-III edentm IINII
ss1«·1is.—li(-t-«iLunthns kimtkstHcrsstloe l-;n(«h;-sr.-iimp.
sit Agenter ønskes over-alt TLJXI
Sknr l«"m«1j(snt,s—-«i(«. Skriv i Duk- ifhsr Agentlztrtingssheh
Juni Hundes krit. A(lrt,«:s":««:
E LU N Dl N X c0.. Tä«åi«c:5jkc7-"8,"»"Z’EF’·
L U N D l N S
Glekirisk Bælie Frit.
kMst Haare-M M Anat-Ezz
..-- .s daste- ksi sorgt-kn)ngc1, fvaa
Maul-, »nur dem Elektrossicmiflc Brette
vil gengivc Im Hclbred og AMICI- fette
itore.skiT(11-1xds11!ch T»m, og del Haslccr
,ku-t for nog!e faa Togcz um« fkriv 1
Tau.
Ektm I I 1-s Z» » sen-e ber tw- «;t IN «"
»Den w Ucme llunl sisr Tsm Triu
Nutsk i ka Crk Alettsunnnd Lklsik . V
.11u1—.ntpst, Ins-- Irr Hort n Unw- Im
o sk km ks (sn-1««:1!-m Jene Wen-n « v sum-:
M. Tit u Zins-Z spr braunem m ts. u!
Ell Der Mk ell» nsrtkmsf Wen-II er ts» unt-er
saosm KIND-Hirten ins-Ihn nn Ul» imm. D . --! en
links-m Tanne-l klhdmsrelsc as sama LE: .:1s .:n ker
ak bit u- dct lsiksle ist«-»Es Luft les b r t( ..« s. »ja
Munan Ihn-ne tu mir Tun den-Kraft us ils-i
»Er-tu M Au give Trm Etmlc cq Maude bllllet km oq umwan wir neu-du« lrvxn
Alls Elsas NWM kmöligc Blute-, Nur-e og Levctixngdonsmk,
aus-m(.1l!tsqus:rdsn1,.’«:«;.«».r « Spiskmitxnbca I...;kr c- Muttequ etc-» wire Its-U est Es » Ist
n. n Ists Nnmwsz J i i nss tut tmk -t has-kam leml as du« Aas-W Tit vil tust-um I-« Irr
Haft i-: l Tut-i L«ei·11cr«·1isik1,t.1nd as n c zulafan 111111sr.;»»1-»1«ite· ZImH Tag . ,’(.-:(.«s ..
Io- ml si- km THIS chksnh pag-»Hu b.1ctik11VtT·-n«u: stral
103 E. zin?«å·ss«,tåtifsj;xsät, sum-. Heidelbekge Medfcal Institute
Umga- ImxnaL Sterne on naer mediule Inst-tut I Ruhm-sten
.» , l
J s.x.«· - " . !
: l« F » ; i
csMllßlls « « , - , s« LECLAIRE »
’·’ . · !
» »
contury staat Ihan No. FOR-is
Zu st: Blut-l- Uet·. even 17821812 (
s slvudlcl Its-« volk- cuxck wiss-muss etc-set «
ou thront-dont with sahe-roh bar-I
mythtgm hast bat-k- amt tout-n ov»
Zarth. Saus-status 10 you-. Wolahti
475 lbs. Only 822 Oc. Port-s sQOO aush, «
halt-soc ps- chlo 88.00 I- montlh no tot-sk- (
Ost. shlppod Immodmsly on receipt ot
IS.OO mh payment-. Wo twst bog-est
peopls los-M ts- cll vom et the Wesle
costs choonat ilQO o- Zinse. stets-in ’
ask-so- ims so- soc-h ooo was-. sog-s I
tot tue atmen-, but this t- tho trost
ost das-Im over Manch Wo titu- is
i sont-how Illinois Binqu Knab
l
cklmlsif s Wllktcfllslss s co.
-0—· o. »so tust st. Louis- Ill ;
Pile-»0g Fistel Kur." !
Et I cents Postkokt vil sksffo cica."
l
I’rsh·c-n(-h«nsHing ok- n«-g· -.«-n furklurrrj
Brimnsllnuc »Ist Kur sur tin-r entsau- anicusl :
usl«il(«g«Il«-m»rrkt»iilesri« Hub-n Sum- »x nn
klre sygdummc I Irrtum sen-les frit pr. 1"».-t
till enhver Acri-suec
KXZA 8K08. s· Oc
ospe. A p. dumm-»aus »Im-m
. . ’
Gw Agi.
Da jeg fmdig modtager Breve fra lidcns
de Landsmænd, fom is er Lplpsning om,
hvorledes jeg efter 20 lars Ltdelfer blev
» uldstekndig hell-redet af en kroniik, tieer
Sygdom oq Pungbrok (Varicvcelc), maa
jea amnobe om. at 2c Frimække lediager
alle Forespøkgslek.
» Uslsll ful, M NO, Welsc, M«
Berlst for-«
—Jnclvoldene
ihm-: Ti ists tmr e: i xcqsl :-»-.11r- s! «H::
Tag n T: iqu t(1kr u! Hist tu
cxdcn ks.1vnsrmik. Osssjp usw-de Anton-: »Im jähe
Miit-r » »Um-I Tis111("k:ri1-«, Lebst-: EIN-Its .:k holw
Sohn-ist unt Uaa r: a: tagt
OANDY
OATHARTIO
spis dem ligesom Cand).
Vchh Eise virtiunchts stimme got ! m « Hebt.
Zorn-Ye- 1«-.-· m forcmmqet ikkc Ernean vix ·« mmämr.
Il-.-.-.·-i"«1."-«UIZ· pr. My. Eli-w esxrsc Piave-sor
s:1ni1««,3k-nMthrsq km Eis-Mikr. Ast-Id
51 EIUJNli NEMAle F« .
clsiusgu ekle- stsw Tokik.
Hold Bloclet rent.
VBRDIFULDE sALVbL
SmZt unt km ou is
ZWISMITLIHZSOI las ps- Mer
swich ho
U 01.s S N.
STWFVT st. P Monat-. h. J
PKls 25c.
km obs-a sulvo or uckmctkot tol
dtsmäur. byldsn gcmle sur. coeca-h
accessed sure btystvoktok og alle II
dko hacsygckomms.
Tit convert-; som iudsender 25 cont
ktimkrliek. vjl vi Sen-te sulven krit.
Don-T Be Foor.cm
Til- tlso senkt-IV Mit-s
AOOKV UOUIITAIII kks
Miso only by Muitica Mosi
clsn co- » Mal Wis. It
suec-i you wollt umHut
Ists-It cost ca each III-law
ist-lee. s ers-ts. Novu
lsss dulE. Ampt no nicht«
Tssssssssvsssun Illfss Als VW Oklsch ·