Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 12, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MMMXM
»V0nskeren« udkommer hver Tirsdag og Fredag jfr cdagS«-mdgave0 ,,Vanskeren« kostet kun Sl 50 per Kutscan
Nr 99 Blatt Nein-» kxsredag d 1-) December 1902.11tcAUUI
N-« -
. Emcrikas
Finansmiuisterens Jndbcrctniug
J ten til Kongresfen indgivneAars
berztning Ineddeler Ministeren, at
Gnldrncengden er starre end nogenSirk
re sor. Der har vceret en betydelig
Netgang san vel i Finanslasfens Jud
iægler som Udgifier. Grunden til
den sprit-: styldes satlig Krigssiattens
Ophcrvelie, hvokimod den sidfte nann
lig from-mer fra den forinindslede Ub
gifb til Heeren.
Shaw findet dei nøddendigt, at Re
geringen deialer alle fin-: Forpligtelser
E Guld. og naar den garanterer fine
egnit Obligationen san der heller ilke
goreis nogen derettiget Jndvending
mod, at Ba.:kerne ogsaa indlsser deres
Szdlxr : Guld. Betydelige Fordele
vii onna-as drrved, færlig med Henfyn
til Oanktlen med lldlandei
Ver-kennte Jndvandringen oplyses
ch, .·.: Tier i Aar-ei, der endie den SO.
Juni, iil r: sor. Statets Havne an
tdm HEFT-II Udlcendinge som Mellem
dælkrajssagerer cg 82,055 som Ruhms
pvsfagerer, ialt 780,708. Heri er dog
Eile :::edtngei de Indvandrere, der kom
ootr Mexixo og Ewan med min
dre Jndvandrerne fra sidstnædnteLand
hcvde ovlzoldt sig der et Aar.
Besser-im af vor Udførsel til Udlan·
det i de! forløbneFinansaar var 8106,
04:I,55«« mindre end Aaret forud.Vær
dien of vor Jndfsriel var deriindd
for-get med 58(«p,148,782. Verdien as
bele vor lldfprfel udgjorde81.881,71.9,
401, Jerqf for 81,855,481,861 i.indsen
litndsle Produkten niedens Værdien
af Jndsptseltn var 8903, 320, 9473
LIlf De indrandredz Kinefere bltv 596
uddiste If Landet, fordi de var trængt
ind irnzd r: gældende Lovbestemmelser.
SRT as rie udviile var lomne over den
ranadiske Graus-:
Finanåtassens famlede Jndtægier
var 80184,326,280, hvillet var 814,
990,250 mindre end i Aaret forud.
Udgifterne udgjorde 8598,038,904 —
828,776,495 mindre end Aarei for-nd
O
24,000 Patienten
24,0t«-0 Patientek fintes der for
nærvckkenke paa Staten New Yorts
Sixwåfygehospitaler. Tallet for-ges
aarlig med omtkent 700 Patienten
Halvdielen af det state Tal stal vcere
fpdt i IlDlandet og buroe —- paastaar
nogle af de ved Hospitaletne ansatte
Embedsmomd —- ille have været til
lth Llraang her til Landet. Dei sxr dcg
vift :oiolfomt, om tsct mange af Ub
lændinaene paa Sindssygehospitaletne
var sinds-junge, Da de lom her til Lan
det, I; Dserfor var oet itte Jemt at
ftandse Tem i at lande.
Smaanyt
Major Glenn, Ver tidligeke
hat vætet stillet for en Krigstet i Ma
nila, for at have btagt ,,Vandturen«
i Andenkle og da idsmtes en Maa
neds Assted fra Tjenesten og en dee
vaa 8500, stal nu stilles for en ny
Krigsket, fokdi hin stal have ladet
ssere indfpdteVejvisere, fom havde vild
lebt .::ncritansie Tropper, ftyor.
E· J. Schtveinfurth, der i
sin Tio ftod i Spidsen for en religiøs
Seit vg havde sit Hovedstede paa en
Landejenvom ved«Roctfotd, som han
kaldte »Himlen«, men om hvis Navn
det hat været stille en Del Aar, agter
nu’at tejse til Cali.fotnia. Alle hans
tivligere Tilhængere hat forladt ham
raa en enlelt »Apostel« net.
Lesenlitze Sinn-tei- taber sin Rock-seh lwts
Te bar Dr. Thomas Eclectric Oil isufeh
Lieblitkelig Lindring i Title-the of Brand«
saur, flaarne Saat-, Forstuvninger og Ulyeld
af enhvcr Art.
Ei stpkke"Ant«11 tyste
L a n d m æ n d vil efter Tiistyndelse
og Stotie fta det tyste Landbrugssel
ftab komme til Amerika til Foraaret,
for i Lobet af 8 Maaneder at gøre sig
bekendt med Landbruget’i. de For.
Stater. —- Det tyste Gesandtstab i
Washington hat trusset Aftale med
Agerbrugsminifter Wiison am, at den
ne stal stasse de befogende en land
btugstyndig Manv som Forer paa
detes Tut, mod at hans Lan og Rejse
udgifter blev gcdtgjortse af Gesandt
stabet. Tanken cr, at Reisen stal gaa
over Washington, West Virginia og
Kentucky, hvor man fcerlig vil studete
Hefteopdræt og Tobatsavlingen. Se
nete bei-ges St. Louis. Kansas City
og Omaha, hvor de stoke »Stoct
York-S« vil blive tagne i. Øjefym Vi
dete vil man i szrafta bespge Roc
sutterfabritterne. J Colorado vil
man gore sig beteth med Sakris
linas-Snstemet. Fta San Francisco
tager man til 3yd-Cati.fornia for at
studeke Frngthavernse. Tilbaaeveien
lckagszs over Tacomah ca Seattle, og
iDatotaerne og Minnescta bei-Ich
nogle af de store Hvedefarmr. J Chiro
go vil man bl. a. gæfte k-: ftore Gag
tetier oa Kornoplagshuse. J Michi
gan endelig vil man studeke Summe
Jnduftrien. — En Rette af de langs
Rejsetnien beliggende thspgsstatiw
net og Landbtugsstoler vil blire be
sog-te
Dm M nnesota. Dext føkfte
Bofasttelse i Etaten blev gjort af Da
niel Gtcysolou ou Luth veo Munin
gen af Pigeon Rioer 1()’78: St. An
thony Fa,s blev forst bespgt og givet
chn i 1860 af Fett-It L-oui"SHennepin·
De føtsie Pullman Sooeoogae blev
fors: fat E. Virtsomheo af det kerømte
North Nestern Limited.
Charlng Di:nnn, er- rig
Bryggn i St. Louis, der var anklaget
for Forføg paa Beftitkelfe as Byraabs
meolemmer, er bleven idømt 2 Aars
Fængselsftraf. Han har appelletet
Sagen.
American Live.
»Philabelpshia« fra New York 10.
Dec. Kl. 10 Form; Forbinbelse med
Danmart 19. Dec. »St. Paul« fra
Ssouthampton 6. Dec» i New York 13.
December.
»Nordland« fra Pshiladelphia13.
Dec. Kl- 8 Form.: Fotbindelse med;
Danmart 25. Dec. ,,Rhynland« fkai
Liverpool Z. Dec» i. Philadelphia 13
D-cembet. 3
Haupts-niem
Opmcertfomheden heulen-;- Deml
Avertissementet i Dagsnummeret om
ENGEL-dritte
Paa utette Trom.
Hatt out paa urette thkn og reiste;
mange Mil, førend han fandt ud sin»
Fejltagelfe. Han maattc stige af pan
en liden Station, ftao i timeth i
Regnen og oende tilbage M sit Weitem
melsessted. Mangen en stattng Der-:
lig rcjfek og reisen indtil han tustde
ofte altfot sent, findet od, at han tog
den urette ch for at genvinde fin Hel
btcd- »Fo! tre Aar siden«, stkioer
Mes. E. T· Mise, New Berlin, Ohio,
,,brgyndte txt-n Helbred at fvigte. Vi
bl-:v fotftrcettct ovct min Stilling, oxk
jeg gik til en af oe bedfte Lcrger i Na
bolagct. Han fortalte mig, at jszg hav
d-« Vattetsot. Jeg tog hans Medicin
i en Macmed, men blev vccrre hele Ti
dcn. Jeg siuttede med Doktoren ogz
begyndte at tage Dr. Pete« »Kurito«.
Efterat jeg havdc beugt op to stsoreFla
ster, genvandt jeg min Helbted.« Val
gct of et LægemiodeL naar man er
syg cg lidenbe, er en Sag af allerhøjek
st-: Vigtighed. Dr. Peter »Kuriko« er
itke en Apothekermertci.n, men feiges
af spectelle Agenter eller direkt-: fra
Fabrikant-m Dr. Peter Fal)rney,
112114 SoHoyne Ave» Chicago, Jll.
ZDOVQDOVQOSODODOOZ
z Dami-Amenkamk.s z
ADODOSODDODODDODO
Dei danste AldetdomS"-—
hje m i Chicago vil blive aabnet til
Efteraarei. Anspgninger om Opta
gclfe seädes til Foreningens Pkcesident,"
Mrg. C. H. Hausen, No. 1848 Surf
StrecL
Gebet til ermmet bedes sendt til
Dr. Kaus, 1016——36, Washington
Stkeet. Bestyrelsm «
H. P. Sondekgaarcx den an
ssete dansie Mejeri.st, som i en Aarrætke
hat lebet det stote Mejeri i Litchfield,
Minn» er i Vintek Jnsituttpr rev
Mejetikursus’ct paa Statens Agn
bruggsiole i St. Anthony Part, Minn.
Mr Henky Hausen, Chicago,
Scn af Konful C. H. Hanfom er net
cssp komm-en tilbagc fka en tre Ugets
chtkur i Det norvliqe Wisconsin og
glcrder sig Vers et smuit lldbytte as
Tieren.
J. G. J o h n so n, som i Altwinde
ligshed git under Navjiet as »Minne
sota« Johnson, et død as Asthma i
Fergns Falls-. Han tom til Fergus
Falls i 1865 og tog Homestead i
Evangvillr. Fern Aar senere flyttede
han til Fergus Falls vg aabnede et
Hotel under Navn as MinnesotaHousr.
Han efterladtr sig Ente og 8 Born.
Dodgfald iCedarRapidgs
J ,,Dannevirte« micddele5, at Hi.
Martin Holm,- der indtil for nylig var
Formand sor den danste luthcrste
Ritte, Cedar Rapids, bar hast den
Sorg at miste sin gamle Moder.
»Gamle MUS. .Holm«, der var en mild
og venlig gammel Kvinde, ioni hertil
Land-et i 1887 og har siden boet has
sin yngste Son, Martin Holm, hvor
hun fit den bedstc Pleje og havde et
godt og icerligt Hiern. Mrs. Jo
hanne Halm blcv fsdt i Kolding den
2. Juni 1816. Hun var gift med
Jens Mogensen Halm, der døde i
1883, og har hast sem Born, der alle
opholder sig her i Landet.
— Just Paulsons Vogn- og Sande
vcertsted i Weils, Minn» er brændt
med et Tab as M,00(). Der var tun
lavt assuretet.
O l g a C a r l se n, Minne:polig,
en 15 Aar-«- Pige, sont ncegtede at op
l;olde sig has sine Forceldre og i Siedet
søgte slet Omgang andre Steder, blev
i Onsdags as Dommer Dickinson dmnt
til at send-es til Resorinslolen i Rsed
Wing. PiaenS Fader bavde antlaget
hende for Usorbederligbm
P o n l H a n se n, 70 Aar gainniel,
cis-de forleden i sit Hjein, 401 Hutnboldt
Avenue Nord, Iliinneavolis. Hausen
faldt Lordag Est-:rmiddag bevidstløs
ned sra en Stol i sit Sckomagervcerk
sted og dsde uden at komme til Bevidst
hed i.gen. Ved en Underspaelse as
Liget viste det sig, at Dødsöaarsagen
var Apoplexi.
Mr.ongs.Jol)n Christof
ser sen i Richmond, Utah, hat i LI
bet as gansie tort Tid misiset tre votsne
Vorn.
Misg Julia Jensen, Dattsrr
as Mr. og Mes- Jensen i. Pleasant
Springs, Wis» hat hast Btyllup med
Ole leon sta McFarland.
—
EtPar snedige .Tyv-:plyn
drede forleden Pengekassen i Seien
Jensan Hardware- og Møbelbandeh
Racinc, Mis. Medeas den ene as
Tyvene under Foregivende as at ville
iøbe Møbler loltede Ejerien ind i Møs
tbeldepartementseh tømte den anden
Pengetassen for vmlring 8100. De
undslap og et endnu ikle Don-griean
Forsøg paa Selvmord.
Martin Oler, fom driver Saloon paa
Hførnet af Grand Ave. og May Streit,
Chicngo, forføgte forleden at dræbe fig,
idet han i Lobet afNatten havde aabnet
en Gaslran og fat en Guttat-erka
flange fra Gaslidningen til sin Mund.
Dørene til Saloonen var stængt, og
hans Husholderste, som boer i. Hufet
vcd Siden, san, at Olsen laa paa Bil
lardbordet. Hun git ind ad Bag
døten og fansdt shasm bedøvet af Gas.
Dr. A. Doe blev heut-et, kom strals
og sendte Olfen til Countyhospitalet.
Oler hat i mange Aar drevet For
retningen paa ncevnte Plads, cg man
ved ilte Grunsden til det fortvivlede
StrtdL
Han er udenfor al Fare og vil blive
udstkevet en af de førfte Dage
Gamle Fordringer. Chri
sten Latium en Handelsbetjent i St.
Paul, hat ans-at om Routursbehand
ling i re forenszde Staters DestrittHr-:t.
Han opgicer sin Gceld til 82,011.99,
hvoraf Størfteparten et Fororinger fra
Fi-::naer i Iowa oq Wisconsin for Va
ter, leveket i 188f’, da Larson drev
Forretningen i en By i Iowa. Latson
ppførser fine Attiver til P185, alt fri
taget..
thelklcmL Fra Jron Monu
jain, Mich» n:·elb-:s, at August John
fon er tlemi ihjel mellem to »Tran
cars« i. Chapin-Gkuben. Detie er den
første Ulykie af den Art i Gruben.
G r u b e u l y I tie. Alex. Ander
su af Florence,« ’i-:«., er død fom Følge
af chklning i Florcnce Gruberi. Pe
ter Olfen blev bevidftlss og faldt 60
For neb. Han kan iiie leve.
Fredrik A. .Hanfe117-60—A—a·r
gammsel kg bot-we i JerseyCityHeights,
N. J«, blev fort-den knust og dræbt i.
en Elevator Skyaft i en Forretning i
New York.
M. E. Christiansen, BUT-fi
deni for Stute Bank i Sharpsburg,
som blev besiyldt for at have tømt med
826,000 as Gatanternes Penge og blev
artesismt i Missouri og bragt til
bage ti.l "Satpsburg, er blevet losladt,
eftekat hast hat-de overføtt Ejendom for
813,000 til sine Kreditoren Hatt er
reift tilbage til Missouri.
PastorAdamDan, Prccst ved
St. Stefans Menighed paa Sydsid:n,
Chicago, holdt forleden Festtalen ved
Alhctdomshjemmets Jndoiselsesfest i.
Wicker Pakt Hall.
Anton Christiansemf Aar
gammel og Ssn af Hang Cl)riftia.1sen
»von Libetty Præti«:, Dane Co» Wis»
blev sparket af en Heft og døde ncgke
Das-: effek- J Sommer mistedc Mr·
cg Mrs. Christiansen ogsaa en SM,
soin dsde af Vatiersot.
«Handy Jack fra Chicago.
me Mogensen hat ,,skudt Pape
gsjen« med sme Handy Juris. Te gaar
som varmt Bircd over hele Nordsiden,
men det mærkelige er, at Folt itke kan
faa i Hovech at die stal forlcmge
Handy Jack hos te Haudlsende pg
ikke strik: ti1 Mogenfen. Hans Poss
bud er ved at blive strittrygget af at
bringe ham alle de Brevc. Skrio ikfe,
men spørg Gkoccren.
J e n s C o l b y, en bekendt dansi
Forretningsmand paa Sydsiden, Chi
cago, og Medlem af Dansk Proser
samfunds Log-e No. 35, afgif i Lin
dags red Døden af Tyfus.
Dr. Miit-IS Antispam Pill;.
Es kmriim fmm oq va«1idelimMivdel for sog eilt-r
ums-I book-wha, qufmetter, Mai-ww. Neues-lata
I Wert-nistet Inst-winken Somit-sind wish Semira
Inrkthdrr lvvcrkm Odium eller Mokfin nq efteilabet
inqm ficmmc Cisewikkmnger. Les Toiis Am Pan
Numm- ern-r icisdes as D r. M i t c o· M c d« c «
C o» Elfbatn Indiana.
! SophusM.Jacobsen,s-n aff
Racines mest agtede Danstc, er nylig
afgaaet veb Døden af Mavekrceft, efter
haarde Libclfer. Han blev 51 Aar
Zog hat bcet i Racine siden 1873- Ja
:cobsen var meget afholdt paa Grund af
Isii still-; bkamfri Væsm Paswk Gm
talte baade i.Hjemmet og i Kirken.
Advotat K. S. Nørgaard,
Milton, S. D., er afgaaet ved Døden
cftek lcengete Tids Sygelighed. DOH
aarsagen var Lungesygbom. Han ef
terlader sig Ente og to Smaadrenge.
Fka Chikago.
Vor Landsmand Mr. P.
H. B o e, foin er Præsid-:nt for Hand
skemagernes Union Nr. 1, vil i næfte
Uge fom Delegat for ncevnte Union af
rejse til Washington D« C. for der at
deltage i en Konvention, soin vil
blive afboldt med det Formaal at dun
n-: en international Union for Huxidskit
magern-Z .Ca. 1l)0,00s) oil blin: re
jprwsentererm lwomf Chicago Unions
Itæller ca. 2000 Medlemmer, men nie
get fao er Dunste, og riet kcm oerfor be
trägt-es fotn en stor Æte, at vor Lands
mand er tildelt et faa anfvaksfuldt
Hoem Mr. Boes fremragende Dog
tigljed er imidlertid vellendt iblandt
hans Mediarbejdere, og han hat fau
ler-es de fidsie to Aar været Prcesident
o-; Businesg Agent for sin Union.
Mk.9lrth1chrantzens-Hu
stru loni for en Uges Tid siden
nieqet slenit tilE l,ade ned at d r pag
en ufoitelig Maade lom Jld i hendeg
,.Kjole, og hun blev,inde:1 der tom
Hjælp tilstede, faa fotbrændi at der
dar værei Fette for heudes Helbredelfe
Hun ihar oæret behandlet af flere Lee
ger, deridlandt den danske Dr. John
son, og er nu tildels udenfor Farr.
En ung, dansl Mand, Niels
Ehrifiosser Nielsem som de sidfte 9 Aar
hat opholdt sig i Chicago, asfgit efter
et Poe Ugers Sygdom ved Døden den
30. November. Den afdøde var ei ak
Løjtnant af Komp.
den forestod Bsegravelsen, fom foregil
J. Decbr., og tkods det daarlige Vejr
havde hons Logikbrsdre mødt op i en
anfeelig Procession. Nielfen var ugifi,
man efterlaker sin gamle Moder i
Danmarl, saavidt vi ved i Stannerup
::D Limberg-.
Kvindkk cliler en klar, fund Hildfarvcy
Nent Vlod gar det. Burdock Blood Bittcrs
rcnicr Mode-L
— Hof-—
Boganmcldclfc.
»Tre Juleaftenct«.
As V o 1 i m a k,
Forfattetinde til ,,Prceftegaarden i
Harzen« og »Proestegatden i Indien«
o. f. o» Danish Luth. Publ. House’3
Forlag, Blair.
Denne Forfatterindes Veger hat
hjemme i Doninart glædet Tusindcr
af nnge Mænd og Kvinder fra de for
sielligfle Hjem, lige fra Kronprins Fre
derils ca ned til ten fattigsie Hytth
pao Jnllondsz .H: der. Og Grundcnj
hcriil er c: Forfaltetinden er naturlig,s
ren,s«1d ig frein for alt en irrende
Kr ifien, der ude n at bruge enten scri
n: angee eller for fai Otd mesterligtkfovl
siaar at isegne naturiro Billeder saavel
fra et Menneslehjerte soni fra den
physisle Natur. Den foreliggenice
Beg, »Tre Juleaftener«, er en af For-«
falt: rindens kedstr. Den som kober
den nu til Jul til sin volsne Son
eller Dosten iager ille fejl, og det
Hjem, fom hat liest Bogen, vil anbe
fale den til Slægt og Venner. Pris i
Omslag 60 Cenls, smukt indbunden
90 Cents.
x - --)·.
5·, l. Jll. R. Uni-!
form Ranl »K. of P., hvilken sidste Or- «
l
l
tivt og velanset Medlem af Dagniar;
Loge Nr. 446 K. of P. ogs var forflek
fra Logens Hall til Mount Olive den»
Udlandet.
Eingriff-tny Krig mod
Venezuela.
En for: nzt tysk- enge sc zzls Sake ke
rogter hole Vennezuelag Kny
ch Stille af Vennezuselas Flaade
er tagne og gdelagte, cg to andre er
hemmt-ehe med tyste og engelsksc Ma
irr-set
Militær et landfat ved LaGuayra
til at bestytte Toldvæfenet og De tysle
og engelske Vcboeres Ejendom.
Andre Skibe er under Vejs til at
etablere Kystslationet veo Puerto
chello, Maricabo og Gi.udasd.
Den britiske Torpedolnuser »Quai.l«
er afscndt for at fang-. oet Venezuelan
slc Krigsfkib, fom nu blokerer Mun
dingen af Otincofloden.
De foreche Magters Kanonbaade
krydse lange l;—:le den øvrige Kvst for
at forhindr-:, at Stil-e løbe til Land
UDen at betale Tolb.
En danflMand valgl til Borgmestet
i en stotll By.
Vor Lands-mund, svensk-norsk Kon
sul Motten Fis er, som i 29 Aar hat
værtl bosat i S-lotland, hat i disse
Dage nydt den for en Udlænding use-Id
vanlige Ære at blive valgt til Borg
mesler (provcft) i Bysen Dollar, hvor
han lxar beel i 8 Aar, asf hvilke hart de
5 Aar har vceret Medlem af Byraadet,
Inedens han i alle 29 Aar hat drsevet
sin ansete cg af danste Skibslaptajner
Vel kendte Mcegler-Forrelning i det
ncerliagende South Allem
Stolsle Blade, hvoriblandl »Er-sing
bura Evening Dispatch«, bringet Kon
sul Fisch-ers Portræt og omtaler ham
særdeles rosende samt fremd-Jeden at
det er førsfc Gang, en Mand, scm
ille er født britisk Undersaat, er bleren
Valgt til Borgmester i en ffotsl By. J
England er del kun flel tre Gange,
nemlig en Gang i Newcafllsz og to
Gange i Harmpr
En lscrlugelig Selvmorder.
Den 10-aarige Hering Sforza hat
i Folge Medelelfer fra Rom i disse
Tage taget fig af Dage vied Revolut
slud. Fortvivlede ølonomiste Forhold
ncevnes som Motivet.
General De Wels Krigskrindtingck
udtom samtidia du 1· December i
Berlin, London, Paris, New York og
Amsterdam. Bogen er holdt i en be
fleden rg rolig Tone, cg Fariællet11a-1
den er ganske ligefretn. Beslyldningen
ne mod England er ille heftige, men,
ra:mn:·:de, ca de Wirt fiaaner ikke For
ræderne blandj sit eaet Falk men hæv
der, at Enalænderne aldtig lnnde have
fcjrel, lwis der ille shavde vceriet For
rædsere blandt chm Slnltelig Ip
fordrer han dtg sit Fell til nu at
opfore fig som loyale Foll under de
nre Forhold Sine egne Krigsbedrif
lct omlaler han Ined den slørfte Be
skxdenked som om de havde vceret den
mest liaefremme Sag i Verdekn
London
bar nn 1.:·),977 Polijibeljeizts, Inar
the Starken medregnes, ogsaa de over
ordnede Politi-:mbedsmænd. De me
nich Tal er 18,:?7:-’.; men III er dog
14,082 i fladig Virtsomhed paa Lon
doan Gelder-. Artholdelsszrnekz Tal for
1901 var 1()3,55’- , Aar-et forud var des
108,267. -
ngcttter onstes til qt sa. .
ht- Lsistorie» l bis standhmvifs
biwrtsidkr nch rmr Im Summ
ucnlIc Dort Lands tot-le . « «
ICPTUUZHL Eil tm sur-J
Muij Usi licfttlkr symm
nunttkkrTiJqu Zwr · v
Im- ntudsmr frit til m is
Fm Inn Ists Ul« Il- 111 im
BiLIlc .;sp mir sitt-um I
i !-’1«-1 Ifml m I ·
I. «
Lamme
« mindre mnsth
BUT-H lrlte LI
«—Z I·: Pilzbil
L