Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 14, 1902, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DanmaM
Ny Helligdagslov.
Det af Medlemrner af Reformparti
et i Folketinget indbragte Forslag til
Lov om den offentlige Fred paa zolle
kitkens Helligdage samt Grundloos
dagen afviger paa flere Punkter fra
det- Lovforflag der i Fjor dlev ind
btagt privat i Folletinget om famkne
Emne.
J Folge det nu foreliggende For
slag maa Kob og sSalg, saavel paa Ga
dek og offentlige Pladser som fra de
HandlendesButittset,ikke findeSted paa
Follelirlens Helligdage, og ncevnte Bu
tiller skal paa disse Dage vom lut
lede. Dette Forbud gælder tillige For
eninget, der, selv om Nceringsadlomst
lcle er nodvendig til Udovelse af dekes
Virlsomheder, dog holder Udleverings
sted audent for deres Medlernmek. Fta
dette Forbud gcelder folgende Unwa
gelsm Apotlheler maa holdes aabne
hele Dagen for Salg og Udledeting af
Legemidler. Bagetbuti.ller maa hol
des aabne til Kl. 12. Udsalg fka an
dte Butikler af Melk, Brod eller let
fordærvelige Vater, som Fifl og Hade
sager, moa finde Sted til Kl. 9 For
middag. Ministeriet falls-eilen »Alle
Vater der sial regnes for letfotdætve
lige. Med Politiets Tilladelse maa der
paa de af dette anviste Pladser udscel
ges Sodavand og lignende lølende
Drille samt Augen Sondag for Jul
og Sondag mellem Jul og Nylaar mag
der holdes aabent eftet Kl« 4. Er den
24. December en Sondag, maa der hol
des aadent Kl. 4—6 Eftermiddag, og
den 17. December tegnes da for Son
dagen for Jul· Falder Juleaftensdag
paa en Sondag lommer denne Lovs
Bestemmelse om Fred paa Follelirlens
Helligdage til Andendelse efter Kl. 6
Cftermiddag
Alle fotografisle Ateliet sial holdes
luttede paa Follelirkens Helligdage ef
tet Kl. 12.
Beoærtningsdrivende lderunder
Konditotiey maa paa Helligdagene
ille folge ud af Hufet i. de Tilfcelde,
Vor de ellers et derettigede dertil; dog
undtages hetfta tilberedte Spisevaret
samt Malt og Brod.
Vorber- og Frlsotstuer holdes paa
Helligdagene luklede fra Kl. 10. ;
Bodens Bestemmelfer geeldet tilliges
fee Stundlovsdagem dog ille naae den
Isldet paa Lstdag for Pinse.
-4.
Pasgkebne Fitbrydetr.
To farligete Fotbrydere, der i len
sere Tid havde været efterssgte af Pr
ätiet sigckede for en Roekke Tnverien
Neu fotkeden Nat paagrebne i Mutter
Iade. Politiet, der havde udfundet,
It de boede det, lob sætte Vogt ude foH
Hufei, og da Tyvene ved 3-Tiden kom;
hiern, stehende paa nogle state Byldieti
blev de anholdtr. Byldterne indeholdtl
zweien-z som de havde stjcmtkt ich
me Rat, og i detes Logis fandt Lin-l
neiet et hett Lag-: as stjaame Eing. ]
Tyvene, der et gamle, dtevne Be-;
nægtem fotklarede, at de havde faaetj
det altsamme af en Mand, men uhel
digviz kendte de hverken den ,,g·:«omil
be« Mands Navn eller Adresse. "
Hei Alder.
Fotleden afgik ved Døden i Øs Gie
sien en Mand, der opnaaede den meget
htje Alder af godt og vel 96 Aar.
Dei var gamle Ole Sprenfem popu
lcrt kaldet Ole Post, fordi han i over
40 Aar hat gaaet elle: tejst som pri
vat Postbud til og fra Koldina. Den
sidste halbe Snes Aar hat han dog tu
Sticde maattet hol-de Sengen, men
var for-neigt aandsfrist omtrent til
U W
Zu hat-be ved fm Dis Ophold hos
en Sohns-n i Ø. Gjeften.
c
Man-tm Wem-Linien- ftvke, nye
sog dortigerqu Damper·»0aa ll." kk
WUI at ovetfsre A· Mottenfetw ä- Et«
wartet-e Juleekskursion vg afqaar fra
Iew York 9. Dec· Kpb din Billet paa
dovedkontoretJW E. Kinzie St» This-usw
Sandsynligvis.— Messe
tetem »Men jeg venier. at De viru
llg stal gsre Dem fortjent til Deus
MI- hqu M!«
Kontoristen: «hviö Erd-fernen
We fortanget mere af mig, man jeg
he en let Post beri«
M is Ists meb W Ase-Ness
W Ins-rede Julaksturfiom im
« - Os- Mm d. 7, Mensche
,« I- MIM « Tcks Wtsh
MI- IW St» has-m du enden-M
m Its-· m « gam- Laubs-.
Solgt Hornhaut-d
Ftederilshavn, den 28. Oktober-.
Hovedgaarden »Knsivholt« ved Freve
rilshavn et eftet sikkert Forlydende i
»Frederilshavns Avis« folgt til Guar
dens nuværende Jnspeltør Weswe
sen for 280,000 Kr« Befætning og
Jnventar mer-folget
Frugtndstilltnq.
Forrige Løkdag og Stdnng er der i
Nalstov afholdt en stprre Plan-teavls
og Frugtudftilling paa Jnitiativ af
Foteningen til Frugtavlens Fremme
og de samvirkende lollandäalstetste
Landboforeninger. J sm Helhed viste
Udstillingen et godt Fremflridt siden
n i Fjor i- Nykpbing afholdte. Der
holdtes Foredrag af Redaktøk Helweg
om rationel RoeftøavL Statstonsulent
K. Hausen, Lyngby, talte om Interv
ling af Kulturplanter, og Fri. Leu-trit
zen, Sotø Husholdnings-Slole, okt
Frugtanvendelse. Udstilltngen var beg
ge Dage udmærket godt besagt.
Dsdsfald.
Orertoldinspektsr for Rotte-Inl
,land C. P. Goldmann døde forleden i
Horfens i en Aldet of 59 Aar. Hcm
begyndte sin Løbebane i Grenaa san
Tvldfuldmægtig. J 1864 dcltcg lis
Ii Ktigsen som sztnant ved 18. J .
teri.regiment og blev i en af F oeue
xunder Forsvatet af Dybbølsttllingcn
Jfaaret og fanget J 1866 blev san
Toldassistent i Ftedericia, fotflyttedes
fenere til Randets og derfra til K
benhavn, hvor han tyklede op ttl Kon
ttwllsr. J 1886 udnckvntes han, der
t. Fotvejen som Mehl-ern as Toldlom
missioner havde vist sig at være i Be
siddelse af megen Dygtighed, til Told
infpeitsr i Horiens og i 1894 til Ster
toldinspeltst for hele Jylland- Han
var deloteret med Riddetlorset og
Dannebtogsmcendenes hædetstegm
Fundet Nun-isten
Paa Bestsiden of AalumKirte er der
Ved Omsætningen af Diget om Kir
kegaarden, fundet en stor, smuk Rank
fken, der er 22 Alen hsj og U Aien
bred og af samme Udseende fotn en
Sten, der fandtes samme Sieb for en
shalv Snes Aar siben.
As Jndsiriften fremgaak det isol
ge ,,Rand. A. Av.«, at de Mennesier,
Stenene et rejste over, var Kristne, cg
at de stammer fra Tiben omkting Aar
1000. Deraf fes det ogsaa, at Aas-U
Mitte er en af de celdike i Landei.
anbmdötyveti.
Forleden Nat er der for-net
rud i Haarlev Preiteaaard.
hat apbrudi et Vinbue i Stueeta--e:
et derigennem trængt ind i LejiixxeF
ben. Ved at gennernssge forskellige
Gemmer hat Tyven i. en Skusse fun
det en Æste indeholdende 70 Kr. Disk
fe Penge samt Præsiefruens Ut hat
han medtaget. Tyven einring
man hat itte Mistante til nvgen.
Todes-un
Natskvv, den 28. Oktober. Stati
onsforsiander Holtzet, Ryde Station
paa Lolland, er afgaaej ved Dsden ef
tet tangere Tids Svagelighed. Asde
de havde i 18 Aar vceret Statiensfon
stander i Ryde.
R
r ,
NU .
TNT
c
Arbejdetbcvægelsem
Endt Strikr. Bagerftriten i Hor
;sens, der blev erklcetet for et halvt
Aars Tid siven for at siasse Spendene
Ret til at bo hietnme, er nu vfsicielt
hast-eh efter at Mesttene hat faaet At
bejdsiraft endet Stedö fra. Kun en
af Soendene hat faaet Arbejde igen
has Mestrenr. Resten er i. Feige R·
V. reift fra sym. «
Julefkilliuqer. hvii du vil gleede dem
dethjenmie need nogfe »Msnter«, huik
paa, at Il. Momnien G Co’s »Man-ev Or
der«-System er det bedste, hurtigfte og fik
reftr. Stciv efter Lisie over Bekiellurfem
hvoraf du fer, hvor mange Art-net tg See
du faar pr. Dom-L
i
Forftyrtet Ro. Mandem
»Bei nytter ille, koste Barth jeg man
opgive vote Plasdset i Kiesen. Jeg ten
ikke tangere abholde den ny Ptæft.«
Innen: »Men John dag!«
Monden: »Nei, det nytter itke no
. M- Maria. De tte sivsie Stndage
« hat jeg itte luktei et Øje under hece
Petedikenen.«
Mie- isiss havedpinek Asdent
W? M et titsche aftrceg Leben
- III-tut sind sitt-ei vil site Dem til
·- sy sank eller kund-.
s-7
uoflj ULJLL
- - «.4·Tt
« sx ,
-
— --
Vi hat- organiseret en Korporation under staten Minnesotas Love med en indbetalt Kapital at« 8200,000.00 for at fortser
den «m:1il order« Fortetningi Minneap()lis, som tidligere blev drevet as T. M. Roberts.
Vore wesentng Äktionærcr er nnsete Fabrikanter i Osten.
Vi hat« rigelig Kapital til at gjennemføre vor Forretning; vi betaler kontant for alle de Var-er vi lcjol)er; Vi er fultlt ml ans-car
ligp, paalidelige og sandfærdige.
Vi utlsteder ingen «Due Bills", vi tilbagesender alle modtagne Penge som bljver tilovers over den Sum, som er nudvemlig
for at betale de bestilte Vater-.
Vl UDFORDRER HVEMSOMHELST TIL AT MODSlGE ELLER MOD
BEVlSE OVENSTAAENDE PAASTANDE.
IIvis noget Menneslce hat« en (in(ll)il(lt.ellet« virkelig) Klage m()(l vort Kompagni. slcal vi anse clet som en Yennetjencstc Hm
ban straks tilskriver os og underretter os derorn, eftersom der er vort Ønske at tilfredsstille alle vore Kunden
Hvis nogen Person forsöger at fraraade Eder fra at ordre Varer fra os. under Paastand
af, at "mail order« Forretningen er ophörti Minneapolis eller at T. M. Roberts supply co.
er uansvarligt, send os hans Navn og Adresse og vi skal sætte en Stopper for saadanne
kalske Paastande.
Med Tillaclelse henviser vi Dem til seenrity Bank of Minneapolis, Minn.. i Ilenseencle til vor singmcielle AnsvarligltetL
send 15c for en af vor-e nzse Kataloger, hvilken vil blive sendt Dem gjennem Posten eller pr. Express 1)()rtofrit.
send chl liders Bestilljnger til os; vi kxm spare Eder Pcnge pita alt, hvnd De onsker at kjøbe.
Ädresser alle Breve og gjor alle Pengeanvisninger betnlbare til Kompagniet.
THE T. M.- ROBERTS sUDDLY c0.
Pf. s. l.. INCKAPL Cell. Plng
7t7, 7I9, 721Nic0llet Avenue. - - - - MlNNEAPOLlS,MlNN.
— -»—----—-——------ .-.—- »—..,- — .--,.. .—- --...·-..-. . ..... -—««..I———-sp»,.-,—.----»« —, —- -—-— —
Cn nn smkttkfki og
.. R b e U In a t i s m e permanent Kur til cn F r it
II « lidende i nvcr Conntn
un "' Hklbkcdklsc permanent En nnderinld cpdmeliefok Oklbrkdelsc nlenntnatisnte. Stank sswiden W,
95 Procent iuldsttkndtg nenneer Ltnvrmg ftroth VI snfter at tust- Als-crust
, vaa enhvek,derlider as fllhcuntangmr. Ttl enhoeriarsdan vxl u senoe absolut fktt vor gn dplktterede E ec-riF·o!1ts:-.
· l Tonne At-pltattce tsllmemeo New J nlond Veqetable Elstract er en aldeles tm Opoaqclsc at den bete mte gamlc Zug-ta
o ltft »kr. Palme. Tet er Uelt forstelhgt fm alle andre Mtdler ntov Blitzen-nett tnte ·oq vct er ogsaa btsie helt ove1:c«,1«i:t.
Vs ml fende en Elettkovonor oq to tomplctte ltI-Dollar »Der-metap- atuolut mt ttl en Penont hoect Coukunsp der u
vtlllg ttl at v se det ttl sine Venner og i tk are de heloredenoe Egemtabek oi Tr. Polmos tildedtcmcn i me rskcmcdicr
« H
N
have en unt-erbot magtst Vislningx de fordnver Smerter og tensek Blodet on stcttck hele Syst-sinkt I en in k d Ins-auch
Ovid Te nderaf Gtgt cll r Rdcunmtignse, Nenralgm, Sctattca sller ltgnende Sogvotnme, opgtv tkte weben nun mum
o s- sttaks og fortlak Eyntpermeknc ndførlix ·Zldte«2ser
—
-X
New Zealand Co., «53RTI,TP;"FJ’""« Chicago Jll.
Statkels unge Mand!
, Odenfe Avis« meddselek fslgende
B givenhed, der stal vcere foregaaet i
Rand-ig:
Stett S·elskab. I
En ung Dame forladee midt undetI
dette i at Stifhed Hjemmet for at fil-!
ge sitt Bedstemoder hjem. !
Da hun gaar tilbage, indhentek bunt
af en ung, velklcedt Ladun, der ab- I
iclut vil folge hende hjem. Da han!
et Stytte Tid hat vandret bag vedl
lxer de. ftadig tiltolende heade, tillgdet
hun ham at fslge sig
»Undstyld! Men hvor bot Fute
nen!« spsrger Herren.
,,Hee!« soaeee Damen, der nu et
naaet til sit Bestemmelsegfted.
»Bo: Festenen alene?'«
»Ja! Hos mine Fotceldte, men jeg
hat eget Berelse«·
,,Men et det ille bedst, jeg ledsager
Dem til Der-es Det?« spstget den am
sorgsfulde Adam, »der et saa mange
Voller og saadant Kram rundt em
kring paa Ttappegangene«.
Rolende indvilligee Damen vgfaa
herk, men paa den Betingelse, at Her
ten sial treue sine Stpvler af, for
at hendes Fotældte itte stal here noget.
De lister op ad Trapperne, og hun lut
ter sagte Enttedsten op og gaat ind —
han likter eftetp aa Stktmpespddet
»He-ad er det for en Støj?« hvistede
han engsielig, ,,jeg feines-, Fokældtene
et sac- muntre?« «
hun tysfet paa ham og bedek ham
vente. medeni lnm tagee sct Ovettsjt
st
Hun tue-der hen til hom. lukkee rast
Deren op og giver ham et Puf, og
inden han ved et Ord deeaf, staat han
pludselig ovetfor det Selstab, hun nn
lig havde forladt, pcka Sttsmpefsdder
kg med en Stsvle i hvet haand
»Maa jeg presentete Selstabet for
en herre, det absolut dilde fslge mig
hjem og af Ftygt for Voller ikte turde
tade mig gaa alene op paa mit Bee
telse«.
s Bitt-ringen vae umaadelig. Den
unge herre fotspandt styndsvmst, led
saget af disfe Ord: »Nein snaet
igen«.
Medeas den unge Dame selvfsls
gelig var Aste-send heltintde.
Fribiltetter fes det samle Land tælgei
at U. Mattener « co» 126 E. singe St,
Aste-easy med meiden alle Linie-c oq til-la
veste besienete seiten Stets nu ettee
sinds-ewige cplmtnger.
, Kouietveniekne altid incre: !
»Ihr-hats Amtgtidende« strev for-i
leden folgende Vittighed: !
lhvornaask lignet en Hesi mest et
Faar?
— Naat den er la ne.
Den næsie Dag lont der en Drit
lckge op paa Kontoretsg sagdc :
»Vil De tro, at jeg forleden blev
hentet til et Dyt, der var 42 In eldte i
i den ene Ende end i ten andens« ;
»Rej!« t
»Jo, for det var en 5 Aar gammel
Vcedder, der var la m i Bagpartiet!'
Saa blev Mai-den alllsevel sinidt
t.d.
Bist-w erdctiki Nielictn
Bist-m Dr. theol. erderil Nielsen,
Aalborg, hat, efter hvad «Aalbotg
Amtstid.« erfater, fta Cambridge
modtaget Opfotdring til at holde nogle
Forelcesninger over »den nyete Kaido
licisme« i Cambtidge Universitetg
»divinity school«. .
Ei i..t tesiant Fund.
Under nogle Kloalatbejder ved Pa
pirhandler Petersens nye, store Eim
dom i Lille Kirlefttæde. sandt man
nylig det under Branden i 1797 fta
Nicolaj Taatn nedftyttede Spit. Saa
snart man var bleven llar over. hvad
det var, man ved Gravningen vat stsdt
paa, gik der Bud til Nationaltnusæet
med Meddelelse otn Fundet. Resten as
’Udgtavningen for-sit da under sag
lyndig Ledelse fta Muse-et.
hat- du Rand til at gske en Tut tit det
gamle Land, buik da paa, at Ol. Mortenien
« Co»126 E. Kinzie St» schienst-, iclger
Vllletter til messen alle Linien Striv ef
ter Reiteplaih Eksluksionspwgram vg an
dre Oplysningen
Svat paa Tiltalr. J et
Theater var en -l)el Del Sth paa Bal
lvnen, fortaller »Am-has Amtötiden
de«, hviltet itriterede en ældre, assista
lratist Herre, der gad stn harme Luft
i fsgende Tiltaab:
»Bist stille, J Bester!«
Dette frembragte et Dieblils Stil
lpd, hvillet en Publikum’er paa Bal
lonen bemittelt-e til fslgende Spat
«Undstyld, min herre! M er paa
Lhklofteh Stalden et entwunden
C. 150 Flastemagete atbejdslifr. I
Dagbladet sitiver:
»J stet af den sidfte Sommer hat
der været betydelig Aftagen i Form-u
get af Flaslet her I Landet. Dertil
lommer, at vore Glasvckrier i de fenete
Aar bar ptcesletet en Del Oderptoduk
tion af Flaster, og disse Omstændig
hedet hat bevitlet, at der i Sommerens
Lob og i Eftcraaret er stet bettydelig
Jndstrænlning i Fremstillingen as
Flaster paa Glasvcerletnr. Naat Aal
bokg Glasvætl nu den 1. November
hat slucklet den ene af sine Flaste
ovne, vil det kommende Aats Produk
tion af Flaster her i Landel vcete sat
ned til 7 a 8 Mill. Flasler mod 20
Mill. hvert af de senere Aar samtidig
med, at Atbejdslraften paa delte Om
taade reduceres fta ca. 20 til ca- 60
Mand.«
Judbtud
Forleden Nat er der for-net Ind
btud i Dei fotenedc Dampslibsselskabs
Ekspedilion i Faaborg. Tyven er
gaaet ind gennem et Vindue og hat
opbrudt en asiaaset Skusse og tilvendl
sig ca. 130 Kr. Politiet hat intet
Spor of Gerningsmandew
band-im sl Lin frelies lisvert Aar vsd
at have Dr. Thomas Ecleetrie Oil i pufct
lige naar det bebst-ed Delbreder Strude
hoste, lægcr Braudiaqy iqukae Saat
Saat af enhver Art.
I Et Pat Ægtefoll kom Iii
Ptæften, fotdi de vilde stilles. Put
sten formanede dem paa det bebst-, bl.
ä. sagde han Iil Nonen, der færlig be
tlagede sig over Mandens Unoder:
—- har De nu, min gode None, al
drig forspgt at sanke gloende Kul paa
Mandens Hoveds
—- Rej, sparede hun, det hat jeg iste,
men jeg hat ptsvet med togende Band!
Jus-stillschwan
Fell vlllsnbtltlt Illll met ldsisudl
tsslfnlnm m Detail-me msle nassuldse met
Unsre-s But-, Its
Illu,
sellulo ell «- cum-lim- III-sama Fu- kralln
M, uslp ein same,tl bIltILqå laei llst s
dessen- o all-S I
vlsdel vom-e, tllcu schlos- III-I III-II sie-,
me vls Dsm er sont-II Heu-Ist ed nun
seit n shall-de vls sum satt et et im am tm
Ied, Uslm m tut olv cents III Ums Its slse MI
Helbr Je- salu- Ille II MI- seid-:
Et: andre-. sluadc Msssss —m en li, hm les
Is. d Fuss-mi- sst II Muth-»Ist
cindrek Sirt-arm
Ist-s fu«-L st. Im.
sl kfldes is s St iei ds- e Inn mo
Iedl se statui- , Ist en scket angeln-h
As, via-a da QI fassend C- Jem l opf
tenu. sue-, ges e Je, Ins-set
as en knsrkmls kalt-im Sau-m l III-»dem
s Esset-f stdste Mut-es hat es tagt-»Win
sf km« II »tdnsokt’s tack Vr Abw« «
I es Ieise mm stumm-e sen-mag uns
ältern ist its-It Ost-säc- ssage Ist-.
stil- Du II.
.
drob serv hat Livet for en Kvins
de, fom cidet paa sammt Munde com
Raume Davids Des et der fxsindes
If Minder, sont Idhsldet fanden seye
telis Smetn hver Mann-d ndeu Ma
ge. ths De n en of Dem, instet
vt at fis-, at denn- samme «
IIIIOCÄKIUI
M Itqu dem Verlg Anbring. Lob
bei sen Deus Trpr at en Million
Minder et Ilcven fuldsicndiq kureret
If Wirte of Tardui.« Digse Minder
led as Ovid-floh urkgelmcessig Ren
sing, dopthptny Rygvasrt og Tau
Unberlivet «Biu of Entom-« stand
Iek il fanden Smertr. ist-b m Dot
tququste Mitte of Ein-hat« strak og
Log den i piemmets Scheust-ed
·1umnm sub s Skrism sitt-, Ins
c lmde If Saum-am til Wams-Id
a Womit-mai« III-Most Keim-s
out-Is
VÆRDlFULDE OFka
- . s Z Im ou n
MERMIS- ukx Z- JJT
swiges ho
R U O L Sk N
97 WFZT It. ? Vorwo- U . J
PKls Asc
kku cis-II sava or net-verlier tot
bund-un bylder. gnmle san. vorerst-.
stiegst-w Inst-o btystvotwt og alle u
äto hachygckommo.
Tit grün-eh som ins-endet 25 cont
lkkimærken vil vi ver-de sah-en krit.
Dem-st- Sc Foor.cos
Tut-.- ths Its-sah »Ist-s
soc-IV ICUNTAIN Ich
Miso M b PMW I
sts-e READ-Clu- Nil-Ast
M- -..«:"..7«:·.-.2. »O «
Ptlezs. M com-. Nons- M
' M. Amt-i m usij
ssmssssfsssssn Iskss Ists Vcck Fuss-Ia