Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 24, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V U U J II E W E U «
»Donskeren« udkonnner hver Cirsdag og Frcdag Fl LdagS-mdgave. »Danskeren« kostet knn 81.50 per Uurgang.
Nr. 85. , Blai1, Nebr, Jrcdag d.24.Oktol-e1 1902 11tc Aakg. x
Kulstrcjkeu er cudt.
Wilkeöbakre, Pa» 21. Ott. Alle
Anthracite-Miner i Pensylvania, der
er i saadan Stand, at de kan bearbej
dess, vil blive genaabnede Totsdag
Morgen, saa at Landet tan blive for
synet med ,,hard cool«.
Reptæfentantetne for ,,the United
Mine Wortets« fta Anthtacite-Diftric
tetne vedtog nemlig enstennnig i Mid
dags at sende hele Egnens Mandstab
tilbage til Arbefdet. Ptæsident Revie
velts Voldgiftstendelfe blev vedtaget
efter lang Debat, og under Mk. Mit
chells Jndflydelfe blev der i den ende
lige Afgsrelse ikte hskt een Stemme
imod Ftedsfotflagei. Eftek Assyngelse
af ,,Ametika« stiltes Foksamlingen un
der lydelige Hur-ta.
Lege fom Merkur-. Pius
burg, 22. Ott. Dr. Ellis Duncan
Superintendent for »the City bespi
tal« i Louisville, sipd sidste Nat Bruce
Heut-, en Arbejdet ved Wabafh-Tun
nelen tcet ved Cratson. Head saureves
livsfarligt. Duncan overqav sig til
Politiet, men nckgtede at give nogen
Grund til Handlingen.
Fra Louigville strioes samme Tag:
Dr. Ellis Duncan, der siød Brnce
send i Pittsburg, et gobt tendt her
som Supekintendent for »Ein) Hofm
tal«, og tillhsrer en hpjereftaaende
Kentucky-Familie Han er Vetekan
fra den spanste Arig og General-Jn
spectør for Veteranerne fka denne Krig.
Dr. Duncan forlob Louisville for
nogle Dage siden, idet han fokegav-for
sin Familie, at han siulde overvæte en
Operation i Vincennes, Ind. —
Head var ogsaa vel kendt her
l
l
Bedre sent end aldrig.(?)
Eftek at have boet 70 Aar som ugift
i Landsbyen Maple Pakt lotn John
Gale, der er Gtovfmed, d. 22. Okt. ind
til Clyicago for at udtage ,,Matriage
Licence«. Han hat i Sinde at cegte
den 40-aarige Mes. Julia Bronls af
Oal Pakt og astog at blive viet af
»Justice of Hhe Peate«. Han vil vies
af en Methodift.
Han slsd fin Stedfadek.
Ehicago, 22 Okt. Leon Cattaue flsd
i Nat sin Stedfader og faarede ham
let i Undeklivet og den ene Haand.
Leon siget, at Fadeten lom sent hjem
og angteb Modeten. Han siddet nu
attesteret paa »the West Chicago ane
nue police Station.«
Nace Stagsmaal Bir
mingham, Ala» 20 Okt. —- James
Thomson et dod,Will Tolbett er saarei
i Sluldeten og Albert Wilson i Laar
og Ocel. De to sidste er Negere. Det
te siyldes et Naceoplsb i Aftes.
Voll-lieh der lom til Siebe ved Mid
nat, fandt begge Parter vcebnet til
Tandetnr. Anledningen til det hele
var. at en Negeklvinde pussede Thomp
fon dort fta en Savblol.
Ssget Stadeöetstatning.
Sioux City, Ja. 21 Okt. Mes. W. H»
Shoot hat fagssgt O. A. Ringerud til
en Stadesersiatnlng af 10,000 Dol
lars, fotdi hans Heft bed et Stylke af
hendesArnh idet hart gil fotbi den.
Notabelt Dsdsfald. For
nvcerende Reue-Admiral Thomas O.
elfrige dsde den 15 Oktober i Mc
« .ean Asyl i Wabe-M Mass. han blev
asntreni 100 Aar gammel, indtraadte
Mekede 1818 i Flaaden og gjotde Tie
neste i den gennem 43 Aar, inden
z Botgetlrigen udbe-d. Bed Migens Be
gyndelse var han Chef paa Damperen
«Mississippi«, men tog lngen Del i den
paa Grund af sin fremsttedne Alder.
Dvspevfls —- leets Bauen-mid- Purdock’
Blond Bitten hell-redet den hurtcgt, va- «
rigt. Regulerer og styrker Maven i
A
L r) n c h- Forest City, Art. 21
Okt. En Hob af Borgere her brpd i
Nat ind i County Fængslet og beweg
tiaede sitz Negeten Charles Yo11ng, som
var anklaget for Mord paa Mrs Ed.
Lewi6. Den sicebte ham uv i Byens
Udtant, antcendte et Baal af Banesvel
let og brændte ham der. Efter denne
Bedrift satte Hoden afsted for at sinde
en anden Neger, som er melicetet i
Sagen; men den fandt ham ikke. Bor
gerne havbe lovet ikke at trcente Loven
og afholde sig fra enhver Boldshand
ling.
Rover bruget Kloste
fo r m . Omccha, Neb» 21 Ott. Fle
ke gennemtrwngensbe Strig og Rassen
af faldende Glasstumpet henledte sidste
Nat Politiets Opmærtsomhed paa Hen
riette Atmonies has, 903 Dodge St.
Ved Ankomften fandtes Konen ydetst
opstmmmet, og han« fortalte, at en
Person ved Navn O. H. Rogers havde
fokspgt at llorofotmere og plyndre heu
de. Roger-Z var flygtet gennem et lut
tet Vindue, men blev op ad Dagen ar
kesteret. Hans Ansigt og Heendet var
faaret af et Glas. Samme Person
hat boet Mde og Jackfon St. under
Ravnet De Lamartin.
Frelste fra Vraget. Fort
Hope, Mich» LU. Ott. Unber en
Nrrdftorm sinste Nat ftrandede Sten
ncrten ,,Jol)n Minet«, fra Oarbcsr
Zpringg til Tetroit IneD en Ladning
Tømmet —- paa Point au Barques
Rev. Aaptain McDonalD og homs
Mandsiab, 6 Mand, reddedes fra Bra
get af Redningsmansiabet- Stanna
ten er totalt forlist. Skibet var en af
de celdste af den Flaade, ver sejlet paa
,,the great lates«, og var bygget 1866.
L
For streng Etsamina
tio n. Qmasha, Nebr» 21 Ott. Ved
Voard of Educationg sidfte Mode dras
tedes Spotasmaalet om Prove og Kna
lifilationer for Lærere og Læretinder,
der fogte Anfættelfe ved Stolerne i
Omaha Sagen blev btagt fkem af
Medlem Wood, sont mente, at Ets
aminationen var altfor haard, idet 7
Kandidater tejiceredes, stont de havde
bestaaet forrige Probe og alle gradu
etet fka Omaha «High School«.
Medlem Homan mente. at Abgang
til Anfættelse but-de indromtnes ,,.higsh
School Graduntes« uden Prove.
Senete fremsatte Robert Smith et
Forstag, fom git ud paa at antnode,
«t1he State Normal School« om at
udftede Certisicate til Graduates fra
Omaha »High School« efter et Aar,
i Siedet for fom nn efter to Aaks For
lob.
Kulstrejtem Washington,
20 Ott. Dommer George Gray, et af
Medlemmerne af Kulstrejtens Vald
giftgret, spiste has Pmsidenten i Dag.
Han udtaler, at hans Bespg i ,,det
hvide Hus« ihm-de til Hensigt at tale
med Prassidenten om Stkejtsitiationen,
og han ttlføjer, at Roosevelt hat an
modet Komiteen om at afholde sit for
ste Mode i Washington
Dette Mode, mener han vil sinde
Sted sidst i denne ellek forft i nceste
Uge.
D y n a m i t .- New Ulm, Minn» 20
Ott. Her er i Dag gjort et Fort-g paa
at sprenge John Mans’ og Adam
thegars Tarsteværi i Lasten, idet der
var anbragt en Dynamitbombe in«dven
dig i Storftenspiben over Damme-kl
et. At Fort-get mislyttedei, var gan
ske tilfældtgt, tdet et Rot Var sprungen
! lat, og ved Univers-gelten af dette
Jfandtes Bomben heldtgvts i Tibe.
kMange Mennesiet vilde uunsdgaaelig
’været bleven drcebte hvis Forli-get var
hyttedes. Man mener, at Eieren as et
andet Tætstevært paa Pladsen er den
i styldige.
. Er det et Brandt-net Brug Dr. Tho
Lmak Electtic Ott. Hos Dekeö Apoteker.
Hukti g Udrømning. St
Louis, 21. Okt. Otte Hundrede win
delige Elever paa »The Central High
Schnel« befmdredes i Dng ned til Fro
tost paa en ganste ny og fokblpffende
hurtig Mande. Een eitek een blev de
nemlig bogftavelig ,,skudt« ned gennem
en tskfvrmig »Im Escape« i en Tid
mindre end 5 Selundek for hver. Det
var den føkste Prøve efter det nye Sy
stems Jndsprelfe, og den godtgiocde til
fulde, at Eleverne km komme Bygnini
gen i mindre end s Mimmer.
Menge indebrcknd te Chicago«
Io. Okt. En heftig Jld udbrsd i Af
tes Kl. 11 i »The Ame-icon Glacose
Annex« lige ovekfor den store lZiEtage
Rygning pna Poll Street mer ved Flo
den. Branden fkygtes at vcere for
bunden need et meget stokt Tab af Men
nefkeliv. Fem døde et allerede dragets
frem af Ruinerne; men del mene6, at
50 Personer var bestæftiget i Fabrikken,
og ingen af dem er fet, siden Jlden nds
brød
Bankrøveri. Abekdeen, S. Dak»
21. Lis. Lien’s BankiSummit blev
i Sandags Nat plyndket for o,000
Doktor-T Reverne stassede sig Abgang
gennetn Hovedindgangen, sprang-e
Pengefkabet med to Ladninger Nino
glycetin og undflap uden mindste Spor.
D s mt fo r D r a b. Vittsbnrg
set-. Okt. ,,llforfætligt Drah« var den
Hendelse, fom Juryen i Dag afgav i
Mts. Jdn Willens Sag. lHendeö op
sigtvæktende Forspg paa Selvmord i
Nr. 813 Federal Street havde til Folge,
at hun stod sin Mond Major William
DennyWilking, i det han anstrcengte fig
for at forhindre Selvmordet. Hendeg
Paasiand om, at Studdet alene var be
regnet paa hende selv og ikte tiltcenkt
Monden, hat Jutyen altsaa taget til
Folge.
Død Mand ins-der for Ret
ten. K«noxoil1e, Tenn» ZU. Oktober.
Clarence Peake, besiyldt for at have
myrdet Silas bulin af Clinton, Tenn»
stulde i Dag have sitt Sag paadømt af
»the iupreme tourt«. Netop sont Sa
gen stulde frem, traadte en Mund ittd
og sagde: »Jeg er Silas Onlin, iom
Clarence Peake i I te har myrdet«. Pe
ake, der er Sen as en meget anfet Fa
mitfe, var ved Underretteu dømt til 10
Aard Tugtbus. Han er nu paa en
Sindsfygeanstalt og fuldftændig von
vittig.
Soldater vil hlive afstrafs
fede. Beatrice,Nebe.,21.0kt. Da
det 22. Jnfanteri for nogle Uger fiden
pasferede gennem Byen paa Bei til
Fort Riley, blev adstillige af Mandstai
bet Aarsag til ikte mindre end tre Slagss
maal, hvorved Borgerne i Ncerheden af
Parken forulemvedes t bethdelig Grad·
Dr. U. M. Brotvder klagede til MUS
depardementet og hat nu fra General
Lieutnant Ennig faaet Underretning
om, at de styldige vil blive straffede.
P r cesi de n ten. Washington, gn.
Okt. Slsnt Præsidentens Helbredelfe
gaar normalt fremad, modtager han dog
tun faa Bei-g, naar undtages hans Ka
binetiRaadgivere og faadanne, som har
sterbeles vigtige ossentlige Ærinder.
Det et iandfynligt, at Kabinettetg for
melle Moder vil blive indstillede, til
Ombygningen as ,,det hvide Hug er
fuldendt, —- antageltg midt i November
Maaned·
Emhedöm send og Politik.
Washington, D. C» 20· Okt. —- Post
mefter L. S. Wheeier i Springfield i
Illinois spurgte ior en Stand siden
Poftdepaktementet, om han eilte over
trcede Civil Service Lovens Forstrifter
ved at prcesidere over et politist Usbr.
Fungerendr Generalpostmester Meine
har ivaret, at vet vilde ilke være Ret,
at han tog faa aktiv Del i politist Msde,
fom at prsesidere
l O CHOVCDOVQOAODODODO
Z Dansks Amerikanfläz
esewosossowowvowo
Fra Chicago. Fokrige Sien
dag havde vi den Fornøjelse at se og
«l)øre Missions«sektetcer, Pastor Bahn
fon fra Sondetjhlland Paa en hur
tig Ferierejfe til Amerika besøgte han
nogle Slcegtnsinge her i Menigheden og
talte da i Sondagssiolen og tillige ef
ter Pastor Eriksens Prcediien i Kirken.
Han gav bl. a. nogle lønne Skildtinger
fra de danste Missioner i Masdras og
Ebenezer, fom han havde besiegt.
Lstdag Aften holdtes der Guldbryl
lup i en af Menigshedens Familien Ei
gammelt, værdigt Ægtepar fra Fre
dericia, A. Hoan og Hustru, som hat
opholdi sig i Chicago i over 80 Aar,
lunde fejre denne sjceldne Fest og sam
les med en talrig Familie, bestaaende
af 8 Born, 20 Bornebørn og 1 Barm
barnsbarn. Mellem deres Svigerspn
ner er Konsul C. H. Hausen og Vice
lonsul Asfenss De gamle er udmcet
let raste og trods deres Alder unge af
Sind. Selvfølgelig blev der vist dem
saure megen Deltagelse og paa en køn
Maade »gjori Stads af dem«.
Fra Tyler, Minn. Pastor
N. Pedetsen fra Enumeclaw, Wash»
har i den seneke Tid opholdt sig her
paa Egnen i Anledning af hans Bro
derå, Wilhelm Pedersens, Forulykkel
se og Dad. . Han naaede dog ikke, paa
Grund af den lange Afstand, at kom
me for efter Begravelsen. Han rei
fer tilbaae til Washington i denne Uge,
tagende de tre foroeldreløfe Simo
drenge med sig, for at give dem Hjem
hos sig og være dem i Faders Sted.
Der er ikte saa fjældent hændt
Ulyklestilfælde her paa Egnen i den
fenere Tib. J Lordags kom en dansi
Ungtarl, Søn af P. Balle, ulykkelig
af Dage ved et Vaadefkud
J de sidste 14 Dage har der vceret 5
Dødsfald blandt den dansle Beson
ning.
N. P. Jepsen, Hans Sondekgaard
Mts- Marie Rosendal, Hjalmat Mel
sens lille Pige, Ruth, og Nomine Buch
wald et nemlig døde og alle jotdfæstet
fra den dansle Kiefe.
U d t r æ d e l s e. N. A. Christensen,
Grundlægger og Direktor for ,,Cshri
ftensen Engineering Co.« i Milwaukee,
er udtraadt af dette Firma. Han har
nylig faaet Patent paa en «Air Com
pressor«, fom tan anvendes i Olje
brønde, og han vil nu til at fabritere
dem.
Anton Hegner. Den den-sie
Violinisi Anton Henner antoin i Tirs
dagg fra Keibenhavn til New York
med »Oscar 2·«.
Hjemvendt Landsmattd. Vor
betendte Landsmann Jndge Povl An
dersen i Si. Paul, Nein-» er vendt til
bage med fin Familie ira en Reisei
Europa.
Fra Wisconsin Danfteren Ole
Kriftossersen blev under sit Arbejde paa
tsrt af en Fragtvogn i Evansville og J
siebtiktelig dreht. Han havde Inn væs
ret her i Landet i 3 Maaneder. Der er
Ente og to Born efter hom.
, Overftaaet Operation. Hr.;
P. Boisem Omaha, vor 70-aarige
"Landsmand, er quer udstreven fra St.
Jofephs Hofpital efter en heldig over
staaet, nieset farlig Underlivövperatiom
Vövhed kan ikke helbredes
ved lolale Midler da de ikke Ian nun den an sehne Oel
Si t. Derer tun en Munde at taten vol-ed.
det er ved konstitutiv-teile Midler. Dyvlted peqarsa pl
ved en betendl Magie-nd at Stinthinden de euftuchi ike
Uer. Rasse dem er blmerinflamerei, market De en
smalqu Lvd eller Iaar en daurliij beruhte nac- den
bliver bannt-eh er sthed Is- qen, og me mindre
seteendet en can iioerneö o betet Rsr giengtves n
normale ilsmnd vil her-et en viere Idelat
M nd at ti Ttliqelde fremkaldes ved Kannst-a er eit
tet anbetend ea bemndt Tilftand ais Sitmh sit-erne
Ui vil Tit-e et handrede Douart or eehvert Tll tell-e
CI sthe Coraariaqet at naturer iom itke san are
res Ined Heu-I Gaum-h Cur-o Stein eher THqu
III Westens-Co Toletmd
ask-Seelen- ho Aptdthekerr. 75c 4
Udlavdst
Otte Tinterz Arbeit-ex Pa
ris, 21. th. Et Fallesmode af Re
prcesentanter for »de franste Handels
foreninger« afholdtes i Gaar for at
breite, hvokvidt der bøk iocerksættes en
Strike for 8 Timers Arbejde daglig og
for Pensioneking of gamle og svogelige
Kontorister og Handelsmedhjeelpere
»Alle de Beleg-rede vare enige otn, at
«Stritken bot ivcetkfæites.
f Boergenerolerne i Berlin.
Berlin, Bl. Okt. General Detoet stod
Jop Kl. 2 om Ratten. i Sondags Mor
;ges, tun ifskt sitt Nattedkagt, for at
F holde en Tale til en meget stor Forsams
» ling. Don hat« indiamlet 87,()00 Dol
lars til Fordel for Boerne.
Rovere i Spanien: thtn,
Spanien, 21. Okt. En Bande af Ro
oere trængte fidfte Nat ind i den fpansle
Ekeprespofts Vaggon og udplyndrede
den for ca. 2,()00.000 Franks· Da der
blev gjort Modstand, nebst-d Røoetne
en Mund af Personalet.
Kul i Tyskland. Berlin, 2().
Okt. Et nyt Kulfeld er opdaget i Schle
sien. ilke langt ira Königshütte. Dei
ligger tun 3—4 Fod under Jorden
Tyfk Toldloo dodsdømt
Berlin, 21. Oktober-H —- Regeringen led
et alvorligt Rederlag i Rigödctgen un
der Toldloosdebatten Minimumstol
dett pta Hvede sattes til 81.5() pr. me
trift »hun’red tveight« i Stedet 81,37
sont af Regekingen foreslaaet, og Mtni
mumtolden paa Rug til 81.37 i Stedet
for 81,25.
Kanzler von Bülotv iagde, at det var
untuligt for Regeringen at vedtage LEns
dringerne.
Fra M a ni la. Manila. 21. Okt
—- Philippinerkommissionen hat ded
taget en Lon, sont beslutter Bygningen
of en elektrist Jernbane og et Anlceg for
Belysning og Driolkaft. Loven bestem
mer, at Tilbud skal avetteresi Aoiser
Manila og De Forenede Stater. Til
bndene vil blioe aabnet iManila den
5. Marts 1903.
-.- HToldindtægtett for September var det
storfte siden Oltober 1900.
Sweitzifk Ex-Præiivent
bot-. Bern, Sweitz, 22. Okt. For
henvcerende Ptæsident Hauser dsde i
Dag, rann aproleksi. J de seneke
Aar hat han ftaaet i Spidsen for Fi
nanödepardementet.
Den fransk-spansle Gren
se. To Tunneller igennem Pyrenæerne
er nu atter paa Tale i Frankti.g og
Spanien, der mangler direkte Jeru
baneforbindelse. Hidtil hat de respek
tive Landes shøjtftaaende Ofsicerer i
Heeren modfat sig Jdeens Fulbførelse.
Venezuela. NewYork,den20
Okt» Mr Eftevs, Venezuelas Gene
ralkonful her, hat modtaget følgende
Telegtam fra Undenrigsministeriet i
Caracas: »Stort Slag i Staten Ara
gu-a. Fuldstccndig og glimrende Sejr
for Armeen under General Castro.
Revolutionen et knust. Repusblikkens
Fred et sikket.
En Kentucky Pige, der blev
gjokt lykkelig. Mifs Arns i Finster,
Ky» udtrykker sin Taknemmelighed til
Fabrikanten af Dr. Peter’s »Kuriko«.
«J Aarevis havde jeg en Slags Ub
stæt paa Halsen, som foraarsagede mig
en hel Del Ængstelfe. Jeg forføgte
alt mutigt, men alt sorgte-ves, indtil
jeg begyndte med Deres »Kutiko«. Det
glæder mis; at sige, at den helbredede
mig.« Dr. Peter-? ,,Kuriko« tenfer
leodet, og Sundhed folget efter. Spe
cielle Agenter saelger den. Striv til
Dr. Peter Fahrney, 112-114 So.
Hohne Ave» Chicago, Jll.
Sidste Nyt
Roms gamle Mute. Rom,
Jtalien, 21. Ott. Som Følge af
voldsomme Overfvømmelser er ca. 80
Mil af Roms gamle Mute styrtede
samtnen
Jernbaneulykte i Portu
g a l. Lisalon, 21. Okt· —- Man-ge
Personer blev, desværre, i Dag dræbte
og kvckstede ved, at to Jernbanetog løb
imod hinanden i fuld Fakt. Alle Bag
gonerne blev fuldstcendig splintrede.
H v e m e r h a n? Omaha, Nebr»
28. Ott. — Liget af en Mansdsperson
er i Gaar fundet i Port Redmonds
Frugthave, 1z Mil Veft for det gamle
Fort Omaha. Hvem det er, vides der
endnu i Dag intet om. Der findes
ingen ydre Bold. J en Lsomme fand
tes et Brev med næsten ulcefelig Adres
»Frank Bank« eller »Frant Bect'«.
Afdøde er omtrent 60 Aar, kort og
spinkel med graat Haar og Skæg.
Liget var san opløft, at det maatte be
graves ftraks efter llndersøgelsen.
Zp nfk Minister Wash,
C» 2 Q.kt — Senor Don Emiles
Jedo, den nn spansie M inister,
blev i Morges modtaget i ,,det hvide
Hass« af Prcesident RoosevelL Det soeb
vanlige Ceremoniel iagttoges.
S n i g m o r d. Marion, Ky» 23.
Ott. — En 18-aarig Pige, Dotter af
en betendt Former i Nærheden af
Chappell Hill, blev fnigmyrdet i Af
tes, da hun git shjem fra Kirke i
Folge med en ung Msand ved Navn
Brown. Ei Geværsiud gjorde den stat
tels Piges Ansigt fuldstændig ukende
ligt. Blodhunde er paa Spor efter
Morderen.
a
D 2
de
Hvad der kan stjæles. En
Vognladning Limburgeroft blev 22.
Okt. ftjaalet fra Oftefabriten Zion, en
Mil Vest for Uristany, N. Y. Til
L Trods for Ostens starpe Lugt synes der
itke at kunne sindes Spor af Tyvene,
der var gaaede ind gennem et Bin-due.
Cloroform-Banditten i
O m a h a. Omaha, Nebr-, 23. Okt.
H. H. Rogers, som fsokspgte at clorofor
mere Henrietta Armonie, blev i
Morges idømt en Bøde af 75 Dollars
og -Omtostninger. At han flap faa
billigt, styldes den Omftændighed, at
Ihan itke sit hende udplynbret efter
Cloroformeringen.
FireMand dtcebt· spanis
burg, Pa., 22. Okt. — Fire Arbei
dere dræbles i Dag og flere saaredes
farligt ved Nedftyrtning af en tung
Bjælke paa Penselvania ,,Stcel-work«.
GRAND SALE OF PURE BRED
(’A"l’Tl-l«3·
The Uninn Stark Tat-du co. at Sinux
(7it3s, link-Eh has succeeuhul in inclncing
same of the leuding brcsedcsrs of Her-es
kunls und shorthoms in thi- country.
tu make a threeclays Snle uk mittle
nt theils stock Nord-» which will tnlir
place Th11r8(l-1y, Pkiduy and Suturduzg
November lith. 7th and 8th.
70 head ok shorthorns will be snld
on Thtirsduy, the 6th, and 108 heutl
ot llerefords will be solcl on Friday
und sann-day. No one appreciates
bettet- thnn the manageks ot the
Unlun Stock Mikle the beneflt these
I)u1·e-hred cattle will be to the coun
try tributary to their stock yanlsh
Every pure-insect bull ot- cow that
contes into this eonimunity. teadg to
improve our beet cattle.
The stock Imde people are to be
congkatulstetl for Seeurlag consi
ments from several of the los »F
her-da ot purwbred cattle in
United states. Missouri, Xa g-,
Nebraska and Iowa will be rept sent
ed in this sale. «
Read their cdvertlsement in this
ins-asz, and arrange to sttend the
sale
Danilekea udkommer to Gange
ugentlig og kostet BLIM om Aas-eh