Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 21, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II a U Si Es E X E U«
Vonsteken Obka hVEk Okde 09 erdag Til Sdags-mdgaveo ,,Danskeren« koster tun 81.50 per Vorgang.
—
Nr 84 Plain Nebt Tcksdagd 21 Oktober 1902. llte Ang«
vsvvvvvv vvsvvvvvvvssvvss
Gkaprövcrr.
Gravtaveti - Afslpringerne i JndiE
anapolis votsset med hvet Ugei Om
sang, og Fokfcerdelfen i Byen over,
hvad der maaste i en lang Aattætte et
gaaet i Svang, et selvfplgelig stotj
Endnu sidste Mandag san-di man fire
stjaalne Lig af navngivne Afdsde bog
ved Central College of Physicians and
Surgeons, der var ftjaalet Natten for
ud paa tre forstellige Kirkegaatde
Sytten Personer er nu «i Vatetægtsat
rest, antlaget for Gravtsvetri. Dei
formt-des, at mindst 100 Grave erI
blevet tsvet i de sidste tre Maanedet.
Negeren Rufus Cantkell hat været
Leder for Tit-verbanden Dommer"
Alfokd hat insttueret Grund Juryen
om at gaa tilbunds i den uhyggelige
Sag og befotdre Assttasselfe as enhver,
baade Hsj og Lav, fom shak vatet med
styldig i »otbkydelsetne.
Selvmord.
James Younger, der for et Aars
Tid siden blev lpstadt fra Tugthuset
og siden hat levet et ulagteligt Liv i
St. Paul, Minn» begit forleden Mot
gen Selvnwrd ved at siyde sig selv. J
et efterladt Bren, hvori han tager en
totende Affted med »alt, som er aodt
og fandt,« anniver han daarligt Hel
bted og leftillelfe fra alle tidligere
Venner fom Grund til Selvmordet.
Mange arresterede.
Lincoln, 20. Ott. J Anledning af
Raveriet fta Burlingtontoget er der
arrefteret fteke end i nogen tidligere
lianende Sag. Dog et de fleste af de
arresterede atter losladte, men faa sid
der fremdeles for ncettnere Underspgel
se. DaByttet vejede over 400Pund,ttor
man, at det er stjult i Nækheden af
Getningsstedet, hvotfok man holder
Lotatiteterne straugt bevogtedr.
Kirkc i Fmd med at styrte
sama-km
»The sirst Chri.stian Chutch« paa
20de og Capipol Ave. i Omckha var
meget ncer bleven 800 Menncskets
Gran forleden Morgen, og tun Pastor
Harty G. Hills Aanbsnækvcerelfe stel
ste Wenig-heben Kirken var propfuld
til sidste Mand, og under denne store
Vægt sank Gulvet og vilde uden Tvinl
vckke styrtet ned i Bafmentet, hvis itte
Wirken var bleven tsmt ganske lang
somt og i msnstervcetdig Orden efter
energi.sk og toldblodig Ort-te af Prok
sten Uden omfattende Reparakion vil
Kitken itte kunne bknges mete.
Nicgensinds Sag.
Vierte. Nebr- 20. Oktober. Mitgen
siind, Morderen fra Pietce Couniy
blev i Dag bragt for Retten. Dom
meken udnævnte Sagftterne Geatge
F. Kelley af Plainview og J. H. Ber
ryman of Creighton til hans Forst
me.
Stor Ich-bund
Ames, Ja» 20. Okt. Kompagniet
B. A. Locktvoods Elevator berstet-B
blev i Eftekmiddigs et Nov for Luernr.
Tabet er 80,000 Dollakx der fulsvstæns
digt er dækket ved Aquasan Geder
ver væsentkigst bestod af havte og Ope
de fotuden 7,000 Bufhels Kom, er
vutderet«til 35,000 Dollars.
Damper beruht
Grund Tonm, Jll» 20. Okt- Dam
peten »Ein) of Shefsield« btændte her
ved Midnatstid og et full-steng Ide
lagt. Der var ingen Passagetet eller
Fragt omborb. Mandstabet reddedeö.
O VODODCHCODODODODC
L Danfk- Amerikanslcs
ODOGNOD HMDDQDC
Et betydeligt danst Fore
t a g e n d e. Fra San Louis Obispo,
Cal·, meddeles ,,Bien,'« at der hat fun
det en ftor Ejendomähandel Sted der,
af hvilten Egnen venter sig stote Ting.
Det et den betendte danste Vin-handlet
A. M. Smith i M1nneapolts, bersmt
for sine state og ffeldne Saknlinger af
Monter og Kntiosa, fom hat tobt 229
Ackes Land, paa hvilte sindes de Ird
nmrtede Mineralvands-Kilder- Sym
more Springs, hvis Band besidder
ejendommelige helbredende Egenftaber.
Den værdifulde Ejendom hat hidtil
ligget saa godt fom ubenyttet hen, men
det er nu Mr. Smiths Hensigt at lade
den vederfares sin fulde Ret. Blandt
andet gaak hans Planet ud paa at lade
opspre en Kutan«stalt, der i. ingen Hen
seende stal ftaa tilbage for den bedste
paa Kysten Endvidere flal der op
fsres en Aftapningsanstalt, hvotfta
Mineralvandet paa Flaster sial for
sendes over hele Vetden. Mk. Smith
agter at forandre Anftaltens Navn fra
Sncamore til San Louis Obispo
Springs, og Mineralvandet vil bære
et tilsvarende Trade Mart. Mr. Mart
Elberg, der er nomineret som demokra
tist Kandidat for Asfemblnman for
San Louis Obispo Eountn, er inter
esferet i Foretagendei. Han er en
Zvoaer af Mr. A. M. Smitb.
Ny danste Kirtek i Nord
Dakota. J Bombell5, N. Dat.
ftal der byages en danst Kitte, hvis
de fornpdne Pengemidler kan opdri.vesx
ligeledes i Betblehem danste Menighed
843 Mil Vest for Bombells. Begge
Menigheder tilhører den Forenede
Kitte.
—
Pkæst flytter· Pastor Lille
sp, Dwight, Jll» vil om tort Tid ref
se til sit nye Kald i Jowa. Dwight
MenigOheden Ihar sendt Kaldsbrev til
Pastor Mittelfen i Omaha.
Fanøbaad. Den Vanste Bart
Zsrine, Kaptajn Andersen, himme
horende paa Fano, antom forleden til
San Francisco fra Grays Harbor,
Wash» og sejlede efter nogle Dages
Ophold videre til Sydhavsøernr.
Fra Tonernes Verden·
Anton Hegnet, den danst-ameritansle
Violoncellist, fom L nogle Uger har op
holdt sig i Kobenhavn, hat Under sit
Ophold der gentagne Gange spillet for
Kongefamilien paa Bernstorss Sidste
Gang spillede chan paa Sloltet d. 6.
Oktober og modtog en smul Gave af
Dronning Alexandra af England. Den
bestod af en Ring besat med tre Ædel
stene, en Rubin, en Diamant og en
Sasir, representerende de britiste na
tionale Faroer. Enkelejserinden af
Ausland-, Pünsesse Viktoria og en
Storhertug as Russland spillede Styl
ker sammen med harn. Hegner er nu
atter paa Vejen til de Forenede Sta
ter.
—
Ovetfald. E. J. Msller, en
Dansier i Glyicago, blev overfaldet af
en Rot-er i« Gangen i 105 N. Center
Ave. og plyndtet for 815 og et Ut
Han sit flete alvorlige Stkamkner un
der Kampem hans Skrig om Hjælp
hortes af tre Politimeend, sont satte
efter Niverem og da han ille vilde
ftandfe, stsd de efter ham. En af Kug
lerne traf Rtveren i Benet og tvang
ham til at standsr. Han blev bragt til
W. Ghicago Ave. Stationen, hvor han
opgav at hebe George Stanslunsd.
Moller er Vagtmand i den Bygning,
hvor Overfaldet fandt Steh.
Danfkeren uvkommet to Gange
ugentlig og kostet il,50 om stated
Danmarh.
Pt-ostitutiouslovgivningem
For tort Tid siden modtog Hä. Exc.
Justitsmtnisteren en Deputation fra
»Foreningen imod Lovbestyttelse for
Uscedelighed«,bestaaende afForentngens
Forretningsudvalgt Højesteretsassess
sor E. F» Lotsen, Futen Charlot
Sannom og Sognepmst H. Lützhst
der overratte ham en Adresse, faule
des lydende.
,,Detes Excellence Justitiministef
Alberti!
Paa Hovedbestykelsenö og de paa
Foteningens Aarsmøde tilstedevæeentde
Reprcesentanters Vegne tilladek under
tegnede Fotretningsudvalg sig at spre
bkinge Des. Exc. Foreningens erth
digste Tat sor Deres Udtalelse i Fol
tetinget om, at Udryddelsen af den
statstontwllerede Prostitution staat i
sprste Rette as de Samfundsopgavet,
der bot Wes-.
Det dil vcere Drsi Exc. betendt, at
vor Forening i en Aarrcette hat ar
bejdet for en Fokandring af Lov as 10.
April 1874, der efter vor Oderbevis
ning bar tilsidesat betndninggfulde sek
deliqe Principer for Hensynet ti.l de
fanitckre Farlmldsz formentlige Kred.
Tet dil derfnr forth-lass, at di ined ndelt
Gliede lmr bilst This. Echg lldtalelfe,
osJ vi beder Dem modtage Bevidnelsen
bemf saavelsom af dort Ønste og vort
Hand onl, at det maa lyttes Dem at
tilvejebeinge en Løsning as denne dan
fleliqe Ecmfundsopgave, der lan fyl
destgøre Retsærdighedens og den sande
Humanitets Kran«
J Forbindelse hernied udtalte De
putationen, at det del nceppe sra nogen
Zide bestredes, at den Ordning af den
offentlige Prostitution, som nu fandt
Sied, var stadelig for den offentlige
Motalitet. Da Lcegestanden nu til
med synes at dcere tommen til det Re
sultat, at den bestaaende Ordning i
sanitæt Henseende var saa uheldig, at
man heller slet i.ntet Tilsyn maaite
have, syntes Tiden at væee tommen til
en Refckm as disse Forhold.
Jnstitsministeren udtalte i sit Svan l
at han som betendt var en Modstandet
as den nuvcetende Ordning af Pto
stitutionsfotholdene, samt at han at
bejdede. paa et Lovsorslag om disse
Fokhold; men om dette tunde naa at
blive feemlagt, end sige gennemføet i
den spksttommende Rigsdagssamling,
lod sig endnu itte asgsre. Hovedvan
steligheden laa i at træfe en Ordning,
der itte gav den ethvervsmcesskge Utugt
seit Spillernm, samtidig med at det
nuværende Polititilsyn afstaffedes.
Men i ettyvett Tilfcelde bukde det nu
gældende Regulativ, der indcholdt en
Anerkendelse af Utugtserhdervet som
offentlig Institution, sorandres saale
des, at Politiets Virtsornhed tettedes
paa at drage de lssagtige Kvindet
bott fta dette Erhverv, itte paa at
holde dem fast derded.
.-.—. -- -.«--. -.-—
"Et Tidens -Tegn. Studen
teksamsundets Bygning i Kabenlhavn
var fotleden tileangsauttiom Højest
bydende blev Ovetretssagsster Krüger
paa Hypotetsoreningens Begne med
310,000 Kr. Det foklydet, at Indu
Mission vil tsbe Bygningen og ind
kette den til Mödesbedesal o. lign.
Dunst Minister brcetter
B e n e t. Marineminister, Admiral
Jshnte, er i Folge Telegram sta KI
benbavn as 9i Oktober tommet til
Stade ved at falde paa Trappen til
Rigsdagzbygningem han beettede sit
ene Ben.
Foemand i Landötingei.
Det danste Landsthing that faaet e"n
ny ·Foemand, idet Esttupperen Pro
fessor Matzen ved Foemckndsvalget
den 7. Oktober umiddelbaet ester Nigs
dagens Sammentrceden, maatte vige
Udlandet.
Engelste Lovtaler over
Præfident Rocievelt.
London, 17. Okt. —— Londonbla
denes Artiller om Kulstrejkens Amm
ning udtalet stor Ros over Pteesident
Rvofeveli. «Times" siger: »Von den
roligste og mest bestedne Maade hat
Ptæsidenten udsprt en meget stor og
fuldstændig ny Sing. Det er ikle
bate Afslutuingen af Kulstrejlen, vi er
Viedne til; men di set et mcegtigt
Landsstyke paa et nyt Operationsfelt.
Ptæsident Roofevelt gik til Opgaven
fom en Nybegynder i den Kunst at stifte
Fted Han gis ille til den uden at be
regne Omlostningerne; han manglede
heller lkle Ststten af en Oderbevis
ning ellet Tanket, sum gik langt over
og forbi det tilsyneladende Maul for
Lhans Handlinget. Hans personlige
Jndflydelse og Ry et steget ukyyre ved
selve den Tjenefte, ihan hat ydet Al
men«heden, og vil volse i ubekegnelig
Grad, naar det ameti.lanske Folk for
ftaar, som det hurtigt vil, de langt
ftøtre SpørgsmaaL fom er berørt af
bang forbavfende Afvigen fra tidligere
Prim. Lin Amerilanerne holde fast
ved sin Præfidet og stykke hans Harn
der. Hvis der sindes en Mand i Live,
sum lan vi-fe dem Vejen ud af de Fa
rer, som truer dem paa Grund af
Trufts, da er Roosevelt Manden.«
»Daily Telegrashp« figer: De ame
rikanfke Fagforeninger hat ved at sikre
sig Sagens Henvisning til Voldgift
erhvervet sig en Afgørelfe, som lan
blive vi·dlrcelkende, da den nfejlbarlig
antyder, at Udbredelsen of Arbejder
foreninger paa den anden Side as
Atlanterhavet tør vise sig at blive en
hurtigere og lraftigere virkende Hem
sko paa Trusts end baade Toldcendri.n
get og Ændking of Konstitutionen
«London Daily News« fegen Nonse
velts Triumf er ille bare tilfredsstil
lende for de umiddelbare Folgers
Skylds Den hat en betydni.ngsfuld
Viklning paa Samfundets Grundfor
Pladsen for ,,Ottemawden« Konsums
raad H. N. Hausen, tidiigere Bergwe
ster i Kobenhavn Han er en sende
les statelig Personlighed, som vil fylde
godt paa Formandspladsen; paa den
anden Side gar han et temmelig net
vøst Jndtryt, navnlig naar han taler,
og fynes itte rigtigt at være i Besiddel- »
se af den overlegne No og Koldsindig-"
bed, som helft stulde prcege en For-«
mands Optrceden. »
Ulytte paa Struer Baue
g a a r d. Struer, d. 2. Oktober. Da
Depotarbejder Jenö Poulfen i Formid
dags sprang ned fta en Rangermasiine
paa den hervcerende Banegaard, blen»
han reden omtuld af en anden Ma-»
stine, der famtidig pagsetede Side
spotet. Han fik den ene Arm og det
ene Ben afrevet, og Hoveden ftærkt
tvæftet. Den tilstadetomne afgik ved
Døden i Efterm. Han var gift og
havde 5 Birn. (R. B.)
—
Dsd ved et Ulyktestib
fcelde· Kallundborg, den 2. Otto
ber. En yngre Fyrbøder ved Navn
Niels Mathiesen var i Aftes paa det
hetværensde Svinessagteri besiæftiget
med at smelte Fedt, da Dcetslet paa
Gryden sptcengtes. Han blev i stærtt
stoldet Tilstand bragt paa Hofpitalet,’
hvor han i Morgeö er afgaaet ved DI
den. Afdsde, der blev 32 Aar gam
mel, efterlader Ente og 3 Born. (R.B.)
Anholdelse. Hillerød, den 2.
Otto-ber. Sognetaadöfotmanden i
Melby Kommune, hvis Regnstabet et
fundne i Uorden, ee i Gaar Aftec an
hokdt og indsat i Fredeeits-vceri Ar
rest. (R. B.)
hold. Den byder Verden, og os selv
iscer, et løftende Elsempel til Efterspl
gelie. Dette heldige Resultat er naaet
af en Mand, som, i Befiddelfe af den
højeste Magi, mener, at Statenö Myrt
dighed staar over alle private Hensyn,
naar der handles om SpørgsmaaL
som er af fundamental Betydning for
Samfundet. Naar Siatens Oder
boved stridet ind i en Foreetnings-"
tvisi, som foraarsager national Nod,«
og i Statens Navn scetter Fredsma
stineriet i Bevægelse, da gør han ikle
et revolutioncert «Slridt, men udøver
en af sine sprfte Pligten Men det
er en Pligt, fom kommer i Strid med
den Late, at Ejendom og ille Sam
funsd er den oberste Faktor i Staten,
og det er den Leere, vi hat i England
nu.« I
»Dain Chronicece« sige:: Hvor ii
England er der en Minister, lraftig»
nol til at træde frem som Roofevelti
»og bevoege Lord Peurbyn til ved eni
HVoldgift at ende en bedrøvelig Stridl
om Stenbrud, en Sirid, som han har!
forvandlet til en Slcendfel for engelsH
Samfund og Engelst Retfærdighed?
Lord Peurbyn vilde vist ogfaa blive
vrangere at shave med at gore end dens
store amerikansie Trust.« (
Bocrnc i Berlin.
Berlin, 1.7. Ott. —- Boergeneralerne
kom hid fra Paris i Gaar og modtoges
as en uhyre og meget begeistet Menne
Hmassr. Der var ikte et enefte engem-;
fjendtlig Udraab. General De Weti
syntes at viere den mest populcere. JI
Gaar Aften bavde Generalerne en pri
vat Banket, og mange af Rigsdagens
Medlemmer var til Stede
Fortyfkningen Aftagct.
J Folge de ofsicielle statistisie Tabel
ler, ossenliggjorte i Berlin for en Tid
siden, rummet det tysle Rige 56,379,
178 Jndbnggere, af hvilke 4, 291,129
ikke tan tale tysl, nemlig 3,086,500
Polalker, 211,679 Franstmænd, 141,
000 Danstete, o. f. v. Tabellerne vi
ser fremdeles, at i Lobet af de sidste ti
Aar er Antnllet af Polalker, der itte
tan tale tyst, vokset med 10 Procent
og Antallet af Danslet, der ikte lan
tale tyst, vokfet med 2 Procent, htm
imod Antallet af Franstmænd, der
ille lan tale tust, er sormindsiet med
8,300. Delte sidste set ved førfte Ofe
last lidt løjerligt ud, men er meget let
at fortlare. Elsass og Lothringen
var oprindeligt tyske Lande, som»
Franttig erobtede og beholdt for at!
afrunde sine Gegend-set og stasse sig enl
micitkkr Stiaing ved Nhinm AH
gsre disse Lande franste i national
Henseende, faldt aldrig nogen Franst
mand ind, thi det er itte i den For
stand, at han anser franst Dannelfe
for at vcere det højefte, den europæiste
Civilisation hat frembtagL FUan
rig representeredes i disse to Provin-H
set simpelthen af Embedsftanden ogI
nogle enlelte Jndvandtere. Nu erj
disse vendte tilbage til Franlrig, ogt
folgelig er Antallet af dem, der tun
taler franst i Elsafs og Lothtingen,
formindstet med 8,300. Ganste an
dektedks still-: Sagen sig i Stesvig.l
Slesvig er danfk ind i sine inderfte
Jndvolde, og hvad saa end Tystland
kan sinde paa at gsre i saa Henseende,
vil det altid tage et Par Aarhundte
der at gute det tysl —- og i et Par Aar
hundteder kan meget ste.
Fu P»hoenix, At«.izona,
tommer Meddelelfe om, at de frygtede
Apache Jndianere, i et Antal af 300,
igen forbeteder sig til at gaa paa
Ktigsstien. De forstaat the Jrriga
tions-Foranstaltningetne. i
Danmarl
Et Pigemarked.
J Bodony i Barany Komitatet i
Ungar asholdes hvert Aar paa den spr
ste Sondag efter den 14. Sept. et Mar
ted, paa hviltet Egnens unge Mænd
udsøger sig detes stemtidige Livsledsa
gerinde.
Allerede tidlig om Morgenen an
lkomme-.- de unge Mennester til Byen,
lledsagede as deres nærmeste Slcegt
ninge, Pigerne i dereB torte Kjoler af
Lærred eller sinere Stosser og med den
"uundgaaelige Sslvtæde vm Hallen, al
le stcerkt smintede, Karlene i sorte,
korte Trsjer, snævre Bentlceder og
blankpusede Stpvler, hver med en Ritt
stav i Haandem Hver Landsby dan
ner en saerlig Gruppe. Paa degge Si
der as Byens Hodedgade er det rejst
Kagetelte og lignende Boder,mellem
hvilke man ser Pigerne gaa srem vg
tilsbage Arm i Arm, medens de unge
Karte med deres Mødre staar opstille
de langs Gaben. Nu og da standser
Pigerne foran et eller andet Kagetelt,
som om de vil lobe noget, men tun for
at give Karlene Lejlighed til Tilncerss
melser. Hat nu en as disse funden
en Pige som han sinder Behag i, gaar
han hen til hende og begynder en Sam
tale. Han byder hende en Kuge, og
naar Mbudet modtages, spørger han
hende, hvor hun høre hjemme, og naar
han har faaet Besked derom, retter
hun et lignende SpørgsmaaL til ham
Saa fortsættes Samtalen; han byder
hende et Glas Frugtsast, og omsider
spsrger han hende om hun vil have
dam. Falder den unge Mond saa i.
hendes Smag, svare hun: Om Gud
vil!
Naar den unge Monds Slægtninge
har vejret, at Sagen et godt i Gænge,
træderde nærmere og tager Pigen
starpt i Øjesyn, og saa bliver Sam
talen almindelig. Det unge Par spad
serer om Arm i Arm, og hvad Pigen
snnsker, lieber den lyltelige unge Mond
til hende. De tager Del i Marte
dets primitive Forusjelser, som Ring
spil og deslige, og ved Middagstid
gaar de hen til det lille improviserede
Trakt-rsted, hvor der steges Flæst paa
almindelige Stege«pander, sont de bru
ges i Landsbyerne. Her indtager Par
ret deres Middagsmad, og derester
gaar Vejen til Danseteltet. Den unge
Mand optræder som den galante Ka
valer, undetholder sin Brud efter bed
ste Evne vg taler itke med andre end
hende. For de om Aftenen tager Af
sted, indstaerper han hende at blive
ham tro.
Bryllupet staat i Almindelighed itte
lange ester.
Tit Salg.
Gode Stovfarme af forstellig Størelfe
her i ank og Omegn lan tabes billig. Korn
og bei-g os eller indlæg Frimærter for
nasrmere Oplysningen
Johan Ingenieu
Weft Denmart, Wis
Ansgar Collcge tilbyder
lctte Bitt-nat
Vi« tan i denne Maaned stasse 15
Piger og 9 Karte Plads i private
Familier, hvor de mod at hjælpe til
i Hufet eller med «chores« for og efter
Stoletid faar ftit Ophold. Denne
Lejlighed til at erhverve sig en god
Uddannnelse for en ubetydelig Sum
er tun aaben for en tort Tib, fac at
alle, fom er interesserede, bar lade hsre
uden Toben. Sttiv til Befthreren,
H· W« Fsght,
Dkawer ic. Hutchinsom Minn.
Svin og Korn er Peuge.
100 N. ot Moor-'s stock kmä vil forhindre
S vom has Spinene og Ipare 75 Bu.
Myåt Dvis ikke, kostet det ntet. Sælges
paa 60 Dages Prsvr. Pxiien er NO pr.
100 Bd. Forhinbrer Utst txt-I Dsniene oq
de lægger flere Weg« ellers ngen VetalitF.
AOOK .- sTCclc Poch c .-'
Use-net Ins-. counctl Blut-. l-.