Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 18, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,4»
c h.
-,»,
«Donskeren« udkommer hver Onsdag og Lördag
«HJ;1UUJIZEXEU.
TordagS-"(lldgave
Blatt Nebr» Lørdagd. is. Oktober 1902
»Danskeren« kostet kun 81.50 per Uurgang.
11tc Aarg.
Kulstrejken ophIteL
Kulftrejten ophsret sandsynligvis
inden Ugens Udløb, og i LIbet af en
kort Tib, 8 — 10Dage, vil Minera
bejdeme genoptage Arbeit-eh saa at
Kulmanglen snart vil væte fotbi.
fident Roosevelt, dog itke uden visse
Ptcksidet Mitchell, Arbejdernes Tals
mand, vil modtage det Voldgiftsfor
flag, fom Motgan hat fortlagt Pre
sident Roosevelt, odg ikte uden visse
Modisitationer, der bog menes at dem
af en saadcm Bestassenhed, at de uden
Vanstelighed vil blive antagne.
Selvfslgelig afventer itke blot hele
Amerika, men den hele civilicerede Ver
den med starrt Spænding Knlsttejtens
Afflutning, og i Tusinder af Hjem vil
man ligesom aande lettere, naar dette
Samfxindk: Materidt er fotbi.
X·
X
Amerika-Z Rang i
Handelsnationernes Rækkr.
Vor nationale Begejfiring oder den
rivende Nennung Amerika i de fenere
Aar bar qiori i Henseende til Eis-port
handel bar aanste naturliqt ajort os
blinde for den Kendsaerninq, at vi
staa i aloorlig Fare for at odelægge
be Nationen- Fiobeevner, hvilie nn er
dore dedite minder, dersoin di dedbli
vende foroaer vor Udforfel sandel af
Nærinasmidler sont af Fabrituia
Lan vi dedblivende oentc at finde
fordelaatigi Marked for vore Farin
Prodntier, derfoni Vi fortsætter vore
Anstrenaelser for at distancere de Na
tioner, der nu lobe Hovedmasfen af
disfe ProdiilterZ Dette er et own
dende Zdorasmaal blandt vore Natio
nalslonomer, og hvorledes end Sparet
dil falde nd, saa vil man indrprnine,
at Lpretholdelsen af en Udfsrsel der i
det forlobne Aar androg ikke mindre
end den ubnre Sum af 1,355,000,000
Dollars, er en Sag as indgribende in
ternational Bethdning. Af denne To
talsum anstaas Farmprodukternes
Bærdi alene til 900, 000,000 Dolarö,
altsaa 62 Procent af det hele Udspr
[elsbelpb. At en saa kolosfal Etsport
af Næeingsftosser fra de forenede Sta
ter i betydelig Grad maa fordyre Nekr
ingsmidlerne for Landets egne Born,
ler en Selofslge), og naar hertil korn
mer en alvorlig Fare for Landbrugets
Ruin i Eoropa og deraf folgende For
arinning af Nationetne derovre, saa
kan man med god Grund sporge, om
det er ptonomisl forfvarligt at opret
holde en saadan UdfsrfeL —
Anderledes vil uden Tvivl Sagen
stille sig, naar Talen er om Udsprfel
af oore mangeariede Fabrikant De
forenede Stater sidder nernlig inde med
saa uhyre Rigdomme af alle Siags
Raamaterialer, at de med Lethed kun
ne forsyne selv og hele den vorige Men
nesiehed. Desuden turde det itte ras
for meget sagt, at der er et amerikanst
Snille, der gaat forud for de andre
Nationerg i Henseende til Opfindfom
hed og arbejdesparende Methoden
Disse Ting i Forening maa absolut
sikre de forenede Stater en fsrfte
Range Plads paa Vetdensmartedet.
W
Dredobbelt Mord og Selvmokd.
Tracy, Minn» den 13. Oktober.
Sotn Folge af Grublen over virkelig
eller indbildt Forutettelse og Stinsyge
sit Ed. Striicket i Dag et Anfald af
Banvid og stsd og drehte sm heissem
sin Ssn og sig selv. Ei fjerde Osset
svcver mellem Liv og Bod. Den for
fæedelige Tildeagelse ee en Fslge af
Strickers sorgelige · Familieforhold.
For nogle Aar siden blev Stricker
gift med Mist May Harvey af Trank
Ægtestasbet var sjensynlig ille lenke
ligt, eftersom de sliltes efter to Aars
Fort-b, og Stricker tejste fta Tracy.
Deres lille Sen blev tilbage hos
Strickets Moder, fra hvem Faderen
hentede Batnet for nogle Maanedek
siden. J forrige Uge tom Strickes
igen ti.lbage med Drengen. Saavidt
betendt hat han itte truet sin Oustru;
men hans Opfstfel i den senere Tib
hat vatet hsjst besynderlig.
J Dag saa Stricke-: sin Hufttu paa
Gaben. Han fulgte efter hende ind i
Franl McCallifters Msbelbutil, hvor
bendes Feder atbejdet.
Medeas han holdt fm og heades
Ssn paa Armen, tev han en Pistol op
af Lommen og med Ojne, der lyfte af
vanvi.ttigt Had, stsd han sin Hufttu.
Hun dsde paa Stedet. Det nceste
Stud gjaldt Sonnen, der dsde uden
at give en Lyd fra sig. Et tredie Stud,
som var tiltcenlt L. Hatvey, Svigek
fadeten, ramte McCallister i Ansigtet
og rev bort Kcevebenet For nogen
fil Tid til at gribe hom, jagede
Stricker sig en Kugle for Panden.
Han faldt død om uben at have talt
et Ord.
Der hengil yceppe fem Mi.nutter fka
det Øjeblil. Mrs. Stricker traadte
ind i Butillen, og til den vanvittige
Morder og Selvmorder var død. Har
ven og McCallifter ilede til Mordftedet
fta Bygningens anden Etage, da det
forste Slud blev affyret.
pDen egentltge Aarfag til Udaaden er
ubelendt; men man trot, at Stricker
indbildte sig at væte forurettet af sin
Huld-ji« McCallister vil sandfynligi
vig bo. Tke Lceger plejer han1.
—— Tracy, 14. Lit. Franl Mc
Callfter døde i sit Hjem her i Gaar Af
tes som Folge of det Saur, Ed Strick
er tilføjede hatn. McCalli.ster er det
fjerde Offer. Ligflue holdtes i For
middag over Ed Stricker, hans Hufttu
og Zon. McCallister var en promi
nent Møbelhandlet her og var i. mange
Aar Lotomotivføter. Hans Lig vil
blive btagt til Sud-Dakota, hvor hans
Forwldre bor·
——-—— - » --«·.» —
Tyv Studi. Ballen City den
14de Oktober. Politibetjent King stød
fem Gange efter en Fyr, som Kl. 1
imorges forspgte at bryde ind i« Mason
Fc Bergs Jetnvarehandel Da Politi
betjenten greb Fyren, trat han en Re
volver frem; men Vaabnet llilkede,
hvotpaa han tog tilbens. To af de
Sind, som blev sendt eftet hom, san-»
rede i Ryggen. Saatene er ille fak
lige. Arreftanten er fremmed her.
Verdens dyteste Vivlin
ejes af Chicago Fi.rmaet Lyon Fc Heu
ly. Det er den saatalte Kong Josephs
Violin, der paastaaes at vceLe lavet i
Aaret ·1787 af den bersmte Joseph
Guatnerius. Trods den hsje Pris, 12,
000 Doll., er der nu en italiensk Mu
siker paa Beer heeovee for at lobe den
og bringe den tilbage til Italien. »
l
Politik og KælighedJ
La Parte, Jud. 9de Oktbr. —
William h. Beam, Fredsdommek her
i Byen, hat tilbudt at ægtevie hvilket
somhelst Par gratis, naar Brudgom
men forpligter sig til at stemme den
demokratiste Ticket den 4de Novem
ber.
Arreftetet. St. Paul, 15.
Okt. —- En Politibetjent atresteeede
en Mund paa Gaden Torde Akten
for Lssgcengeti. Da Scutteten under
spgte Aktestanten, fandteö han at vcere
i Bestddelse af 8p6,000 i Verdipapb
tee og Kontanter. Monden fortlaeede,
at ban hed Gassen Jacobson, og at han
var en Farmer fra Ber Enkel-, Minn»
pan Gennemtejse til Washington fsor
at lobe en stok Kvægfatm Don blev
stralö løsladi.
S VQDQQ;DGODODODODO
o Danib Anterikanfk.
owosososwewowdowo
Den Hsjslole, fotn Dan
sterne bygger i Raci«ne, Wis» er i disse
Dage færdig. Aabningen vil imidler
tid ille finde Sted sprend den 31te ds.
Pastor Fr. Grundtmäg
hat i nogen Tid opholdt sig Paa Gam
mellsgegaard ssok at rekreere sig.
Grundtvig, fom i Amerika hat paa
dtaget sig Klimafeber, blev imidlertid
faa lidende, at han hat maattet lade
sig ksre ad Landevejen til Kobenhavn
for at blive indlagt paa en Klinik.
P. P. Hornsyld, Læter ved
den danste Kirkes Stole i Des Mvines,
tog fort. Løtdag Elsamen som Muster
of Art ved Joan Statsuni.versitei.
Jntet Mord. En foretagen
llnderspgelse hat visi, at den danfke
Pige, Jenny Larsen, i New York ikle
var »bleven Inyrdet, men var død af
Gasforgiftning, og hendes Onlel er
derfor kommen paa fri Fed. Liget
varføkt til »La Morgue« striver »Not
diste Blade«, og vilde vcrre bleden be
gravet i Posters Field, lwis itke Pa
Istor Andersen med fin saedanliae bu
mane Opofrelse huvde sat fiq I Vener
qulse for at faa det udleoereL Han
»garentetede hos en llndermker for
JOmkostningerne og fort. LUSandag
;Tformiddag blev den ftatlels Pige be
gravet Pcm Evergreen Fiirleqaard, uden
andet Folge end den trofaffe Prceftå.
Pastot Anderfen fortjener Paafkøn
nelfe for sin Fækd I dette og mange an
dre liqnende Tilfælde
D. B. S. Konvention Ra
cine hat i forrige Uge værei ftcerti op
iaget af »Det danste Broderfamfunds«
11te Hovedtonvention, der fluttedeg i
Sondags Morges med ei Møde af den
execuiive Komite’, eftet at der Afienen
i forvejen var bleven valgi folgende
Overbestyrelse:
Præsideni: H. H. Vogt, Davenport,
Ja» lgenvalgi); Vice-Prcesident: Val
demar K«i.ikebufh, Chicago, Jll.; Sel
retoer: J. Miiielfcn, Omaha, Nebr.;
Kassereu J. C. Estildsen, Chicago,
Jll. (genvalgt); Trustees: Th· Ar
lob, Salt Laie City lgenvalgt), Mar
tin Larfen, Racine, J. P. Carlsen,
New Haben, Conn. (genvalgt).
J. Milielfen, Omaha, der valgtes
til Setteicet i Viggo Danielsens Sied,
stal som Løn oppebcere 18 Cenis pr
Medletn i Siedet for sont hidtil 20
Cents. —- Mr. Millelsen sad inde med
en gob Siilling ved Psostvcesenei i
Omathm denne Stilling agiek han nu
at opgive.
En dansi Mand død i
M an i l a. Den daniie Poliiibetjeni
Chris. Mollen i Manila et afqaet ved
Dsden af Kolera. Som altid ved den
ne frygtelige Sygdom blev han an
grebei meget pludfeligt, og dsde efter
nogle faa Timers Forløb. Molfen var
fldt i Ksbenhavn, hvor hans enefie
Slægining, en Saiten endnu bor.
Han var en af de mest afholdte Poli
rnænd i Manila. Oprindelig iom han
til Fillippinetne fom Menig i Ore
gons andei frivillige Regimeni, og blev
fenere forfremmei til Sergant i bei
regulcere Jnfanteri. Herfra itaadte
han saa med særlig Tilladelse over i
Manilas Polititorps, sitakö da bei blev
intganiseret Molsen var en baade af
Lsine Foresatie og Kammetaiet meget
lafholdi Mand. Perser sit han ogfaa
en af de smulieste miliieere Bestand
ier, som nogensinde that fundet Sied
i Manila. Han ligger begravet paa
den naiionale Kiriegaakd i Manila,
fjcetnt fra Dantnarkö fagre Land.
S elvm or d. Andrew Jensen, en
gammel Danster t Ceooiston, Minn»
som i flete Aar hat von-et ude af Stand
til at forisrge sig selb, hangie sig i
sidfie Uge.
WZZOIiiifiarisi
Rigsdagcns Aabning.
Rigsdagne aabnedes 6. October un
der ftor Forventning om betydelige
Resultaten
Spændingen var maaste dog ftsrre
ifjor, fordi ·Systemftiftet — Mini
steriet og Foltetinget enige og begge
venstre —- naturilgt maatte Werks-i
fere. Stigt var aldtig set for. Nu?
stulde Landet styres under ForfatninJ
gens Tegn.
Samtidigt var man dog klar over,
at Regeringens Stilling var vanstelig:
Fortidens Arv tyngende, ingen Pen
ge i Statskassen og et modvilligt
Landsting, der tun ventede paa Mu
lighed for at falde an. Endelig tout
nede hurtigt de vestindisie Øers Salg
sig op til et højft indvillet Spørgs
maal, og Modstanden blev dybete og
mere forgrenet. Men trods alt dette
lytledes det dog Regeringen foruden
enlelte aode Love at fkabe en saadan
Situation ved Rigsdaaens Hiemsen
helfe, at intet var forspildt oa det von
lteliaste laat til Rette for den narr
niefte Fremtitn ——·
Eelnfcslaelia blioer den Zamli.ng,
der nu er nat-net, en Foroenminaenåi
Iasnlina paa en bel anben Mandel
kmis da itte Vesiindiens AfstaaelfH
l
strats forftnrer Arbejdsfreden Man;
tot imidlektid aaa nd fra, at der nu
give-Z et forbandlinasvenliat Flertal i
LandstinaeL oa i.ntet Mennefle kan
doa vcere i Toivl om, at, faa langt sont
denne Sag nu er fort, maa Dan
mark Sælae.
Kammer Øernes Afftaaelse i Or
den, fynes Abejdet ellets at kunne
fkennnes fredeligt, hurtigt og ener
gist. J forste Raette tommer Statu
loven, der vil blive forelagt ftrats i
LandstingeL Ved Siden heraf tsr
man haabe paa Fremme af Retsrefor
men der dog naaede et godt Stytte ben
ad Vejen i fokrige Samling. Og disse
lig, denne Reform tiltrcknges i hsj
Grad. Dommere, Herredsfogder og
Politi hat efterhaanden vakt den of
fentlige Menings samstemmige
Mistillid, for intet vcerre Oed at bru
ge, og tunde Justitsminister Alberti
xgennemspte Retsreformen, vilde han
asre sig vel fortjent af det dansie Sam
Hfund. «
« Endvidere venter man fra Ministe
riet saa betydelige Ting som en ny
Lov om de lcekde Stolers Undervis
ning, Forsiag til Flytning af Freve
rits HospitaL Lov om Forfattetret
.:-ned Mulighed for Danmarts Time
delse af Bernetlonventionen og For
-slag til Fotandring af det th. Thea
Hters DrifL Af allerstørste Betydning
sdilde det blive, om Kultusministeren
jnu — med den Jversenste Assaiee for
Die — vilde genoptage sit tidligere
Fotflag om Jndføtelse af borgekligt
Ȯgtestab, hvorved Danmarl altsaa
Iligestilledes saadanne Storstatet som
Tysiland og Frantrig.
Smaa Meddelelser.
Vielfesfagen. Pastor Jou
sen ved Helligtors Kirken i Kobenhavn
fastsholder stadig sin Vægring ved at
vie den tidligcte omtalte frastilte Mu
rer og hans Kærestez om dette vil føre
til hans Udtrcedelse af Folkekirken som
Prcest, er der endnu ingen Beftemmelse
taget om, men det anfees for givet, at
selv en kirtelig Domftol i Henhold ti.l
de galdende folkekirkelige Love ikte kan
give Ptæsten Medhold. Jmidlektid
faar netop denne Sag Betydning for
den fremti.dige Ordning ved Jndgaa
elfe af saadanne tvivlfomme Ægtesta
ber, som den meget omtalte Mute-T
Nødvendigheden af tvungen borgelig
Vielse med ellet uden frivillig kirkelig
Vielfe vinder talrige Tilhcengere inden
for selv de meft konservative kitielige
Krebse, og Pastor Jvetsens Bielses
ncegtelse hat ikle gjort mindft hertil
Affceren Jversen har forlængst mistet
Karakteren af et Martyrium for Mu
Teren og hans Kcereste og er blevet en
Principsag mod de bestaaende Misfor
hold. Mureren hat ncegtet at modtage
Ministerens Tilbud om Vielfesbtev
hos en anden Priest; han vil afventJ
Domstolenes Afgørelfe og om muligt
enten tvinge Præsten til at udføre Vi
eler ellek fremtvinge hans Afsled.
E t J u b i l æ u m.
En sjceldent Jubelæum fejtedes for
leden paa Hsjstamling i det der var
fortsbet 50 Aar, siden at kongevalgi
Landstingsmand, Ridder af Donne
brog S. Raben af Bonsild blev For
mand for Stamlingsbanleselstabet. J
den lange Aartælke hat gamle He.
Raben omfatiet Stamlingsbanlen med
sin varmeste Kætlighed og oftet den
Tid og Krcefter. Til Ære for Jube
laren afholdtes derfor i Tilslutning til
Selflabets aarlige Generalforsamling
i Pavillonen paa Højskamling ensFæk
lesspisning, ved hvilken Lejlighed der
overraktes den gamle Hcedersgcest en
Solvafftøbning af Skamlingsbanle
ftøtten og 850 Kr. i Guld til et Legat,
fom man ønflede Hr. Raben vilde give
Nat-m og hvoraf Renterne flal enden
deg til Forstønelse af Balen.
Grundstensnedlceggelfe.
Aarhus, 4. Oktober. Mandag den 25.(»
Oktober sil. 1 blivek Grundstenen tilf
den im Kirte i Aarhus nordlige Knar-»
ter nedlagt af Biftop Clausen. Kir
ken vil faa Navnet Johannes-litten
(R. B.)
Mordet paa Langeland.
»Ruder K«onges« 21-aarige Søn Al-;
fred er i Flg. ,,Fyens Social demo-l
lrai« bleven anholdt. For 6 Aar sidenl
sad han arrefteret sammen med For-·
ældrene·
Bjørnfons nye Stricke,l
»Paa Storhave«, er antaget af det«
llg. Teater og vil endnu i denne Sæ-’
son blive opført der.
Landsby delsvis neb
brcendt. — Landsbyen Gullev pr
Bjerringbro er forleden delsvis neb
brcendt ved Børns Leg med Tendstib
ter. Jlden opftod i Jens Jensensi
Gaard, hvor 10 Kreaturer og 1 Heft
indebrcendtr. Derfra forplantede den?
sig til Martin Pderfens, Søren Clau-!
fens, Hans Jørgen Poulsens og An-?
ders Sprensens Enles Gaarde, der
alle totalt nedbrændte med den ind
avlede -Sced. ·Gaardenes Cjere lide
store Tab paa Grund af mangelfuld
Agfnrance, og ikte mindst føleligt er
Tabet for Tjenestefolkene, der slet in
tet havde assurereL
D s d s f a l d. Opdagelsespolitiets
Souschef, Overbetjent Rudolf Peter
sen, faldt forleden oin i Frederils
borggade, raint af et Hierteslag. Nær- ;
mefte P«olitil)etjent, der ftraks genkend
te den Døde, bragte ham i en Droste
til hans Hjem i Gothersgade, hvor en
tilkaldt Lcege constaterede Dsdens
Jndtrædelse. Afdøde indtraadte alle
rede 1868 i Kobenhavns Politi« Han
var som Politimand i Besiddelse af
stor Dygtighed og omfattede sin Ger
ning med megen Interesse
Postvæsenet hat travlt.
J disse Dage, da Brevportoen i Dan
inark forandres fra 4 og 8 Øre til 5
og 10 Ore, herster der en Del travl
Fordirring paa Poftlontorerne i KI
benhavn fom i Provinserne, idet mange
Brevflrivere glemmer at frantere med
de nye Frimærker. Etthvert utilftræk
kelig franleret Brev stal nemlig ind
registreres og den dosbbelte Porto pp
lræves hos Modtageren. Det stal vcere
et ret betydeligt Merbel-b, der paa
denne Maade er tilflydt Postivcesenets
Hovedlasse i den senere TM
Sidfte Nyt
Erkla:rct fkyldig.
New York 17 Ottbr. ,,The Grund
jury« erkiærede i Dag William Hooper
Young skyldig i Mord af sprfte Grad.
Young sidder arresteret for at have
myrdet den danfke Kvinde Amte Pum
zer, hvis Lig blev fundet i en Kanal
ved Jersey City.
Kulstrcjkcn.
Dei bekræfter sig, at der fra begge
Sider et Enighed om at afslutte Strei
fen, saa snart som muligt. Arbei
derne afholdt Møder i Aftes for at
udvcelge faadanne Delegerede, der ville
stemme for Antagelsen af Voldgifis
bestemmelferne, og Kulkompagnierne
ville gøre alt, thad der staat i deres
Magt for at opnaa det samme og for
at imødekomme Befollningens Trang
til Kul.
Dc vcftindiske Øers Salg.
St. Thomas 17. Okt. Angaaende
Salget af de danskvestindiske Øer iil
de forenede Stater udtaler sidste Ef
terretning: Ei privat Telegram fra
god Kilde meldet, at Salget er uvist
og omtaler de Chancer, der muligvis
ville hindre Traktatens Ratification.
Jmidlertid er Befolkningen her i stce k
Spænding over, hvorledes Usdfaldet vil
blive.
Ik sit Ik
,,Vien« bringet herom føsgendu
Naar Danmark endelig engang bliver
fcerdig til at fcelge sine Øer, vil det
muligvis gøre den Opdagelse, at »Ou
kel Sam« iike lcengere bryder sig om
ct iøbe dem. .·
Kreatur-er dör af ,,Blacklcg«
Waterloo, Ja» 17. Okt. »Blact
leg« er udbrudt iblandt Koaeget i den
sydelige Del af dette County hos Far
mer Joe McManus, shvor et Dousin
Kreaturer er døde af denne Sygdom,
der er en af de mest frygtede. Man
anstrenger fig til det yderste for at
standse Syadommens videre Udbredel
fe.
Sclvmord.
Lemars, Ja» 17. Okt. — William
Srauel, en Farmer i Weftfield, droebte
i Gaar sig ser ved et Revolversiud gen
nem Hiernen. Kærestesorg menes at
Væte Aarsagen. Han var 85 Aar
gammeL
Dömt for Dykplagcri.
Western City, Ja» 17. Ott. —- D.
H. Balstey vblev i Dag idømt en Bøde
af 50 Dollars for at have sultet sin
Heft ihjel. »Ihr human Society« her
af Byen havde bkagt Sagen frem.
Udsalg i Blair, Nebr.
Tirsdag d. 11. November afholder
Blair danske Kvindefotening et Udsalg
i Kickkens Krypt.
Udfalget begynder Kl. lz Esset-mid
dag og fortsættes hele Dagen og Af
tenen.
J denne Anledning bedes alle Med
lemmek og Venner, baade unge og El
dke, om at indsende falgbare Gaver,
euten Haandarbejde eller forstellige
indtsbte Sagen
Gaverne bsr indsendes inden 8de
Nov.
Bed Udsalget bliver der Servering
hele Dagen, og det haabes, at alle Ben
ner af vort Kirkearbejde vtl komme og
se indenfot i Krypten den Dag.
Hele Jndtægten gaar til Deckelfe af
Kvindeforeningens seit-kegeln
· K o m i te e n. -