Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 08, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ’UUJKEXEU.
»Danskecen« udkommer hver Onsdag og cördag OnsdagH-11dquc
»Danskeren« kostet kun 81.50 per Aargang.
Nr s» ·" « Bcaiks Nebr» Oiisdagd s Oktober 19"0) 11tcAar.
Amerika
Regctingcn og Kulsttejken.
Washington, T. C. Ott. 6. — Pre
sibenten hat haft en ny Konfetence med
sine Ministte angaaende Kulstrejkem
sont mere og mere blioer it Sporgs
maal as natfonal Vigtighed. Press
denten er i hojeste Grad urolig over-de
« nuocrrende Tingenes Tilftande og den
Gænge, de stines at være kommen i
ved Finlbaronetnes halstatrige Stil
linkx
Da Konserencen, sotn begyndte Kl.
10 Fokmiodag, sluttede Klokten 1, pro
vede Aoigfollene forgæves at faa vide
noget Ministrene og Arbeit-stam
missær Wright, den enelte Mond u
denfor Knbinettet, som havde været
tilftede, gao alle vet samme Sonn Da
haooe looet absolut Tausheo
Guvernor Stone fta Pennsylvania
oil komme bettil for at ovetvcere Grund
Army-Hojtioeligheden. Han vil da
natutligviss hilfe paa Præsiedenten.
Det syneg ogsaa at være af de selb
fasgte Ting, at Kulstrejlen da vil blive
oiitnt:ere:; tnen noqet nærmere ved
man salzält Este. Tet tan med abso
lm Bestean si,1eg, at Historien om,
at Prasfirent Rnafeoelt stulbe have
meooelt Guoernoren, at bvis itle Gru
beotifxen genoptages sieals, vil fode
rale Zwer blioe udlaldt, Krigsloo
ettlceret Og l- silberne drevet for Rege
ringeng Negning o. s. v» tun er lost
Snai.
Vlttotnen General Knox og Reige
« minister Noot hat oveevejei dette
Sookgemaal og naaede famme Resul
tat som Prcksioenten tidligere, nemlig
at fodern Jndsskiden tun tnn ste,
hoig Guoernøren i Pennsylvania fom
Gut-ernsten i Jdaho ved en lignende
Anledning indrotnmet, at han itke
ved Ztatgtroppernes Hjcelp kan befun
te Liv oq Ejenoom og del-for metal
der fodetcle Troppets Bistand.
Kleqtiql Skkit of MitchelL
Washington D. C» Ste Okt. —
Del meddeles, at et nolsaa merke-dgl
thel as Konfekencen itle blev betendt.
Mitchell foreslog, at hele Streitspsts
maalet stulde overgives til Morgens
Voldgift. Morgens Reprcefentante:
vovede ilte at tafte et faadant Anfoat
paa der-es store Chef, naar has! i Hem
melighed paalægger dem at holde
Streiten gaaende, og samtidicz for Of
fentligheden dybt bettaget Kulnodem
sont han itke tan forhindre, men vil -
lette saameget som mulig, ved at brin
ge 50,000 Tons Kul fra Wales til
New Yotts Fattige, der tan faa tobt
disse Kul for, hvad de tofter Motgan.
Hois Morgan maa ende Streiten,
for at rede sin Ejendom, maa han gsre
-««-det alene. Pkæsident Roosevelt vil ikke
hjcelpe ham til at spille Mennesieven
og fahrelandösindet Burgen l
Mitchell got hvad han kan.
Washington, D. C» Sie Okt· —
Jotm Mitcbem Pmsident for United
Mine Worters er faa grebet of Stil
lingens Alook og Nod og af bet An
svar, som en Appel fra De Fotenede
Staters Ptæsident paalægger dam, at
han nu raadsprer ftg med sine egne
Arbejderledere om Tiltaadeligheden
af at talde Grubearbejdetne sammen,
fotelcegge dem Stillingen og opfordte
dem til at gaa tilbage til Arbejdet,
fom et thryl for detes Jahrelanle
stnb og beres Osservillighed ligeover
for lidende Medborgere.
Mitchell afrejfte med Toget fta
Philadelphia til Willesbarte Motten
9 i Aften, og det er fra Willesbarre
man i LIbet af Morgendagen maa
vente vigtige Resultaten
. »Du var atsieu et Mit-atm- But-dort
» lood Bitten helbrebede mtgfor et fkygte
» l gt Udstet over» hele Le emet.» Tief er me
ettaknemmelcgck« M iJulnu lbridge,
Syst cormvell, onn.
I
Kulstrejken.
Wiltesbarre, Pa. 5te Oktober. —
Gtubeatbejderne er alt andet end blide
eftek Præsident Roosevelts mislyllede
Forssg paa at faa en Afgsrelse paa
Streiten, og man set med Ftygt næften
Ugen i Mødr. Kulbaronetne hat til
Hensigt at aabne flere Gruber, og dette
antages at ville give Anledning til
stotte Uordener end nogensinde hidtil.
Alle Stkejtledernes Øjne er rettede mod
Haktisburg og Spørgsmaalet er, hvad
Svar Guvetnpren vil give paa Kalila
tonernes Anklage, at han hat undladt
at bestytte deres Ejendom Man trot,
at Philladelphia Brigaden vil vcere i
Matten inden 10 Dage.
II· sit II
Charlegston, W. Va. 5te Oktober. —
Grubearbejdernes Repræsentanter be
fluttede i deres Mode i Montgomeky
i Gaar at modtage de af Kanatvha og
Hocking Kompagniet gjorte Jndrønp
melser og Arbejderne vil genoptage Ar
bejdet. Der er ca.1,500 Mand ialt
Jndtsminelferne omfatter 9 Timersl
Dag; to Betalingsdage i Maaneden
og Atnetendelse af Union.
102 II If
En hel Del Fabrikler hat maattet
lute paa Grund af Mangel paa
Brendfel Tideivater Staal Kom
paniens ftore Pladefadkit i Cheiter,
Pa. hat luttet med den Folge, at 200
Mand hat mi.ftet Besiæftigelse. Sas
quehanna Balsemølle i Lancaster, Pa»
var nødt til at standse Arbejbet. 400
Mund er besiæfiiget der. Durham
Jem Kompani hat indstillet Arbejdet
ved scn Smelteovn i Durham, Pa»
og 150 Mand er ledige.
si- ios si
New York, Jte Oktober. —- J. P.
Morgan hat i Skibstruftens Navn
gjort Foranftaltningek til Jndkøb af
30,000 Tons Kul i Wales. Kalene
stal saa hurtig som mulig bringes til
New York for at afhjælpe Nsden her.
Det hedder, at Morgan vil uddele Kul
lene gratis blandt Faitigfolk og de
ossentlige Institutionen
Hvad der ligger bag denne Gave
er Genitand for megen Forundring i
Wall Stteet
1000 Ting.
De tusinde Ting.
Washington D C» Sie Okt. —
Zlargberetningen fra Paymasier Ge
iekal til Krigsministeren viseiz at Ub
Jifterne til Heeren er aftaget 8918,
319 i Fislalaaret sammenlignet med
Iet foregaaende Fistalaar. Nedgangen
er dels fremkommet ved Formindslel
se af Haken, dels ved at Voluntører
itke langeke forlanger Elstrabetaling
i den Udsttaelning som for.
Paymaftek General Baies hat i Fi
flalaaret Udbetalt s 2,523,479.
General Bates siger, at del-er til
fredsstillende at kunne mebdele, ai ilke
en Cent er tabt ved Underslæb, Ty
oeri. Tilfangetagelfe fra Fjendens
Side eller Roderi, uagtet dei betydelige
Belsb af 8200,000,000 er gaaei gen
nem Paymaster General-S Kontor fka
Krigens Begyndelsr.
E n b e l i g! Anderson, Jud»
Sept. 30. —- Det er endelig lykkedes
at sinde den tigtige regte Livselixit,
og Dr. C. W. Littlefield, en ellers me
get fornuftig Kliniket, er Opsinderen.
han paaslaat, at han endog formaar
at genopvcekle de dabe. Denne Gang
spillet Salt bog ikte Hovedrollenz nu
er det Magnetiömr. Littlesield, der
hat arbejdet næften hele sit Liv i sit
Laboratorium, erllaerer, at han hat
opdaget, at Magnetisme fta Luften
Iai i Forbindelse med et vist hemmtng
af ham spreepateret Pulver, der lan
lebe den magnetiste Strom, lan gen
fremkalde Livet hos enhver Organ
isme, hos shvem det er bleven udslukh
Degvcette hat Littlesield endnu kun
genopvalt Hunde og satte samt Bier.
Havde det endda vceret ældre, stin
benede Heite, saa havde han dog gjort
noget Gavn dermed.
Kvalt af Gas. Christian
Christiansen fra Lyons, Neb» fandtes
lvalt af Gas i St. Janus Hotel i
Omaha, Totsdag Morgen Kl. 8z.
Afdøde var Sadelmager i Lyons
Nebr.,og var kommen til Omaha dels
i Anledning af Karnival og dels paa
Fortetning.
Der sindes ingen Aatfag til at for
mode Selvmord. Dei menes at Gas
Hanen var vreden of og derefter paa
igen uden at det var anei. Den nd
ftrømmende Gas fdraarsagede Doden
Brand paa Nordruplund.
Hovedgaarden »Nordruplund«s Avls
bygninger er forleden nedbreendt.»
Jlden opstod i Fl. Meddelelse fra Sla
gelse til R. B. ved Ellevetiden i den
Syd for liggende nyopsprte Hjeml og
bredte fig herfra til de fire meget store
Længer. Alle Kreaturer teddedes, me
dens al den indavlede Sæd brændte.
,,Nordruplund« iilhører Sor- Alaba
mi. Gaardens Bygninger er asfurer
ede i Landbygningernes alm. Brand
forsitring for iali 169,000 Kr. Hoved
bygningen, der assureret for 36,000
Kr» sum Mejeribygningen reddedes.
Jlden er uden Tvivl paasat.
Zagen Udvandring. Wash
ington, M. Sept. Statäsetretcer Hans
Protest mod den Maade, hvorpaa Ru
mænien behandler sin e Jøder, blev
dog itke helt et Slag i Luften, endstsnt
ingen af de Magter, som Noien var
adresferet til, hat besvaret den paa
anden Maade end ved en hsflig Til
tendegivelse af, at de hat modtagei
den. Men bei meddeles, at Rumænien
nu lshelt hat forbudt sine jsdisle Un
dersaatter at udvandre, og at der itle
længere vil blive udfiedt Udvandrings
pas til dem.
Deite vil jo nceppe bidrage til at
lindre Jsdernes Kaar i Rumænien,
men det vil afstære de Forenede Siater
fra yderligete at blande sig i Sagen.
Kapsejlads i Luften. New
York 1ste Oli. — To Luftsiibe steg til
Vejrs i Gaar fta Long Jsland, og de
gjorde det bedre end noget Luftstib
tidligere hat gjokt det her i Landei.
Luftsiibene var foratbejdei af to ri
valiserende Opsindere, Leo Sievens
og Edward C. Boice. Der var lun
lidi Bind. Dei paafiaaeö, at Beices
Lufistib steg til en Hsjde as ca. 1,000
Fod og sejlede en Rute af omtrent 2
Mil i Udstrcekning, medens Stevens
Stib naaede en Hsjde af 4,000 Fod
paa den samtne Rate
—
Telegraf langt nord.
Washington, D. C. 5te Oktober, —
Poftdepartementet var i« Gaar for for
ftc Gang i tetegrasist Forbindelse med
Eagel, Alaska. Assistent Generat
postmefter Schallenberger meddelte, at
Kontrast var afsluttet for Befordring
af Posten fka Fort Yulon til Beattles,
Alaska. Kontralten er givet til Adol
for s500 for en Tur, som fra og til
bage er paa 500 Mil. Posttjeneften
begynder 1ste November med en Tut
frem og tilbage hver Maaned undta
gen i Oktober og Maj, og fortsættes
t. fire Aar. Beattles ligger langt nor
denfor Polarkredfen.
En Texaners Erfaring.
He. Frev. hopkinö, Denton, Tex»
sttivet: «Det var temmelig daarligt
med mig. Jeg haode ingen Appetit,
kunde ikle sove, var svag og ttæt og
brsd mig ikle om, hvotdan det git,
da jeg bestilte Detes »Kuei.lo«. Jeg
tog Medicien i tre Uger, da jeg var mig
selv igen.« Uddrag af et Brev til Dr.
Peter Fahtney, 112-114 So. Hoyne
Ave» Ghicago, Jll» Fabrikant af Dr.
Peter’ö »Kurilo«, den berømte Fami
liemedicin.
u d i« nzxf
vvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvws
Kan mistänker Japan.
Petin, 6te Oktober. — Som Fol
ge af Vanslcliglieder me-) de Kinesiske
Studenter i Japan og formodentlig i
Henlynld ti.l en hemmelig Memorial til
Tronen fra. Prins Tfai Cshen, som
blev fendt til Japan paa Undersøgel
ser, er der udstedt et leiserligt Edilt
til Provinserne, som paalcegger dem
herefter at sende Studenterne til de
Evestlige Lande. Opfatningen er, at
den tinesisle Regeking frygter for, at
Studenterne i Japan ssal blioe bibragt
lrevolutioncere Foreftillinger.
Bcnyttcr Anledningcn.
—
London, 6te Oltbr. — At Kalten
ferencen i det hvide Hus strandede, hat
givet et betydeligt Opsving til Kul
marledet for kommende Uge. Man
gaar nu ud fra, at det amerikanste Be
hoo vil blive varigt, og forbereder sig
til at gøre det mest mulige ud af det.
Alle de ftørre Elsportcentrer meddeler,
at de har store Beftillinger, ftørre end
de lan fylde.
sit Ist Il
Newcaftle, site Okt. « Tet medde
les, at der paa Netvcaftles Kullsørsts i
Dag solates 100,000 Tons til Ame
rika.
Piskcs fom Slavck.
Zan Juan, Porto Nico, 6te Okt.
— Fra Hilo, Hawaii, kommer nu de
Klageraab, fom man forudsaa vilde
komme fra de vildledede Portoticanere,
som for to Aar siden strømmede ud fra
Deres Fcedreneø. De blev loktet til
at tage Arbejde paa Suttetplantager
ne paa Hawaii med Løfter om en Lon,
som var lidt ftørte, end Lønnen den
Gang var het.
Nu beder de om Hjæltx De siger,
at de behandles grusomt, itke faar til
ftrckklelig Fade, bliver pistet som Sla
ver og bot sont Dyr. Naat de er syge,
bliver de ikke indlagt paa Hospital,
medmindre de kan betale for det, og
hvis de itle kan betale, bliver de sendt
til Fængsel og maa vcete der i 8
Maaneder. De bliver registteret som
dømt for Tyveri; paa den Maade faar
Plantageeierne fri Sygepleje fot dem.
At klage et forgæves da Myndighedet
ne er ligegyldig ligeooerfor deres Li
delser.
Detegam Potto Ricos Kommissio
ncer i Washington, er anmodet om at
bede den amerikanste Regering om at
anders-ge Sagen.
Zoqu Ligfærd.
Paris Sie Oktober. — Der furc
falot ikte en enesie Fotftyrelse ved
Emile Zulas Ligfærd i Dag tilirods
for, at Nationalisterne hasvde gjort
alt for at faa Opløb eller Optøjer
Münd.
Oder 60,00() Mennesier fulgte Zola
til Graden. Højtideligheden var fun
pel og imponerende.
Philippinoø til Amerika.
Manila, 6te Ott. —- Regerings
partiet hat anspgt Filipinettommis
sionen om at stasse fti Transport til
De Forenede Stater for unge Filipi
nos, iscer Lætcre, fom ønstek at stu
dere ved Stoler eller Universiteter. An
søgni.ngen siger, at fleke Amerikanere,
hvokiblandt Professor Schurman og
Senator Proctor Ihar lovet at hjælpe
Bevægelsen.
Plenen synes at sinde Gunst hos
Kultuksministeriet som alt er i Færd
meb at udvaelge Kandidater.
nun eet Mit-hol i Versen vil strats standfe
Klar i Hut-en hvor fom helft paa Legemet.
For-MS Antwan J ethvert Apotek 50
ents.
Engele Skib påa Grund.
Hamburg, Ott. 6te. — Det engelske
Dampstib Drumcuil, som git fra Gal
veston den 80te August og fra New
Otleans den 7de Sept» er paa Grund
ud for Juelslands i Naerheden af
Hamburg. Hidtil har alle Forsøg paa
at faa Slibet af vceret frugtesløfe, og
Ladnigen losses .
NankinFVicekonge er död.
Shanghai. Kina, 6te Okt. — Lin
’lin i, Nanli.ng Vicelongen er død.
Han var en af Kinas«mest oplyste
og fremragende Mænd og kanske og-I
saa den meft indflydelfesrige ved Hof-!
fet. Han gjorde alt, hvad han kunde,
for at hindre Boxerurolighederne, men
var da, som alle Fremstridtsmcend,
gjort magtesløs af Reaktionens Le
dere. Han betæmpede ftadig Rus
lands voksende Jndflydelfe og var en
varm Ven af Ameritanerne.
Den kvindelige Boxek.
Viktoria, B. C» Okt. Ste. — Post
meddelelser oa Vlviser modtaget med
sidfte Dampftib fra Fian betræfter,
at Boreme i Prodinsen Szechuen var
fett af en Fioinde, Liao«-Kuan-Yin.
Hun siqeis at vasre den ene af tre Siz
·:re, fom blev fangslet i Tientsin under
Boreropftunden i. 1900.
En Korrespondent til North Kan
New-Z anstaar Antallet af de kinesifke
Kriftne , som Boxerne nu drceber., til
1,50().
Et officielt Telegram fra Vicekong
en i Provinfen Szechuen meddelte for
etPar Uger siden, at den lvindeli.ge
Boxeranfører var tagen tilfange og
hentettet.
B o g e n s P r i s. Berlin, Sept.
29. — Et hetvcetende Boghandlerfirma
hat ksbt Forlagstetten til General De
Wets Bog otn Krigen i Syd Aftika
for ca. 850,000.
Manga liv fresle
0g snese iik ilem Imm- Iior i
0megnen.
ereiyqdomme udvitler sig hurtigt
Kun livt Riigimcrier til at begyn se med.
Vlgl ikle paa Smekten, og andre Sniertek
fslgei —
Blcereiiorvrd,311lie inge,Bright’s Diieale·
Duaisg Note Billet frelsek mange Liv.
Helbkcdek vaefvgdomnle spi- det er for
sent.
Lake-dem Tilfælde:
Mrsx Carl Nelien lom see Ave. S. E»
St. Eloud, Minn» figer: »Im var angre
bet af Rygfmerter for et Tivstum of 12
Aar. Der var en lang nageiide Smerte
over Zwillingqu Jiyreafiondkingen var
unamrlig og fiasklt fortset, samt med Bund
fald. Jeg kunde ilke hvile kolig osn Natten.
og oin Mocgenen var jeg lige faa irwt iom
Aste-ten fortw. Jeg var Im over hele Le
geinet og solle helt udslidt. Eiter at liave
fel Don-PS RidneyiPills stinkt anbefalet,
ovettaltes jeg til at iorsøge dem, lobte en
Æfle i W. J. Oulmkz Apotsi. anvendte
Midlet og blcv strafe- hjulpen. Miv Hislbred
idet hele tagct forbid edc fig. Jeg anbe
fqler paa dct bedsle Doan’s Kidiusn Pills til
andre lidende.
Cm fki Prive af denne udniceitcde Nin-I
medicin, der belbkedede Mrs. Nclfon, vi
paa Anmodning blive sendt portoftit til
hvillcn som helft Tel af de Forenede Statt-r
Adkesie: FostcrsMilbuin (50.,Bussalo, N. Y
Til Salgö has alle Apoiekerex Pris Zu
Cenis pr. Æste.
Tit Salg.
Gode Skvvfarme af forfkellig Storelfe
lier i Luck og Omegn san labes billig. Korn
og bei-g vs eller indlæq Frimwrkcr for
ncermere Oplysningen
Johan Jsrgensem
West Denmatk, Wis.
Eu Basel-,
haust-amerikaan og uden Familie — ab
solut ædruelig og paalidelig — anfker at
bestyke et Bageki og sclv gøte alt Arbeit-let
has en Ente eller et Var celdre Koll, helft i
en mindre By. Billet incrrket »N. G.«
med Oplysninger om Forboldene bedes til
iendt dette Vlabs Kontor.
Bekendtgsrelfe.
Om Gud vil, agtet Trinitatiö første
danske ev.-luth. Menighed i Ward Co.,
N. Dak» at festligholde sin feist-arise
Stiftelsesdag den Hde Oktober ist-sti
Feften begynder Kl. los paa det Sted,
hvok Menigheden bleo ittftet ved Land
mcerket midt imellent Sec. 33 og 34,
Township 161 og Range 88; vi køre san
i Procession derfra til Kirlen, hoor Ta
ler holdes i Dagens Anledning.
Venner fra nær oq fjern indbydes
venligst til at deltage i Festen.
SoosBanen er anmodet otn at give
Prisnediættelse, og vi haaber, at Kom
-pagniet vil vise sin sædvantige Bereit
villighed til at nedscette Prisen for de
Gatten der vil overvære Festen.
Paa Komiteens Vegne.
H. H a n s e n.
Bemerkningen
J Forbindelse med Stifteliesfesten i
Trinitatis Menighed vil tilrejsende
Venner have Anledning til at bei-ge
Benner og Bekendte, at se Egnen og
muligt købe fig et Hjetm Det er mig
fortalt, at der i et Balkestkøg ikke langt
fra Kenmare endnu findeö Regeringss
land, sotn endnu itte er optaget, saa der
kan mai-sie endnu blive Asledning til at
faa etHomestead paa det Strøg for dem,
sont maatte ønste det.
H. Hansen.
Skolcindvielfr.
Tirødagen d. 28. Oktober vil »Aus
gar College« i Hutchinson blive indviet.
Alle Stolen-Z Venner indbydes til at
overvcere denne Højtidelighed.
N. P. L a n g,
L. Hi g h b y
J. Gerter, !
di- sk II
J Anledning af Stolens Jndvielse
vil folgende Bauer scelge Billetter til en
og en Trediedel Pris, gceldende fka
den 27. Okt. til den 3. Nov. Bed
Deres Agent om Kvitteking (Certisi
rate-) for Pengene betalte for Tilrej
sen:
Burlingtum Cedar Rapids Cz Nortltern.
Burlinjxton å Missouri in Nebraska
Izurlington se North-Westet«n
chicago ö: Alton.
China-so Ritrlington å Daimyo
chicago G Great Weste-km
chicagu Fz Nortit-U’estern.
chicago, Milwaukee 81 St. Paul.
Chicag0, Peoria se st. Louis.
chiq st. Paul, Minneapolis G Gaume-«
Illinois centraL
lowa centraL
Minneapolis F- St Louis.
Northern Pacisic (loca1 1ine).
Vviscovsin Central
Vi haaber ogsaa at faa disie Priser
over Great Northern og Soo Linie-ne.
H· W. Foght.
- Programkomite.
Missions- og Ungdomsmöde.
J Forbindelse med ovennævnte Stole
indvielse vil der blive Missionss og
Ungdomsmøde i Hutchinson og St.
Mortens Menigheder de splgende Dage
i Ugen og Sondag.
Sondag Eftermiddag d.2. Nov. Ung
domsmøde i Hutchinfon Kirke.
Venner! tom og vær med os i disse
Dage. Bed med os, at vi maa faa vel
fignede Moder.
Pan Menighedernes Vegne
J. Ge r t se n.
NR· Tilrejsende bedes melde dekes
Komme i god Tid til en at undecteg
nebe.
M. C. T hv Ms SU, ! Jndtvakteringss
E. Etiksen, ) !oniite.
Stor Missionsfcst og Bazar.
Om Gud vil, ladet Nazareth d. ev.
luth. Menigheds Kvindeforening af
bolde Missiongfeft og Bazar i Cedar
Falls-, « a» 10., 11. og 12. Oktober.
Flere Prcester hat lovet at tate. Ven
ner fra nær og fjern indbydes og bedes
melde sig inden den Rde Oktober, og
vi vil sorge for frit Ophold. Skriv til
undertegnede
Pan Kvindeforeningens Vegne,
Paftot N. Ha n f e n,
904 Bluss St» Cebar Falls, Ja
Ejendomme til Salg.
En Form med 820 Acres af Land, 5 Mil
fra Nimm-Siedet Audubon, tun IZH Mit
til den danike lutherske Kirsc, er til Salg.
Kabefum 875.50 pr. Acrr.
En Farm mcd tilhsrende 280 Acres Land,
635 Mil fra Andubom BMil fra den banlke
Kitte. Kobesum 865 pr. Arre·
80 Acres foruden Bygntnger, 7zi Mil
sra Antwme Ksbefum 850 Pr. Arte.
Man henvender sig til Frank O. Niklai
fon, Audubom Ja.