Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 30, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MUSMÆW
»Danikeren« udkommer bver Onsdag og Tördag TOL«dags-qugave. »Da«skeren« kostet Um 81.50 per Ausgang
s.)ek.""("if)"s"
ÄhirsslschnEøfrdag d. Im August 1902. 11tcAatg.
A«
Amerika
Fkn Kulstrcjkcn.
Tatnaqua, Pa» Aug. 29. Der var
roiigt i Panther Creek Ballen i Aftes,
saa Tropperne kunde tage en højst nnd
vendig Hvile eftek en anstrcengende
Dag. Jske-Foteningsmænd blev ført
hjem under Troppernes Bedækning.
Og skønt Strejkerne havde samlet sig
i Klnnger her og der, forefaldt der in
gen Utoligheder. Fire af Uroftifterne
fra i Gaar er løgladte.
slt I I
Thutman W. Va» Ang. 29. Dei 2
Regiment er ankommen hertil og hat
taget Stilling rundt omkting paa de
hat taget Stilling tundk omtring paa
de mest udsatte Siedet Arbejdet i
MSneme i Kanawha og New Rivers
gaar med balv Kraft. 2,000 Akbejdere
er vikkfome henved 8,000 ledige. En
Del Ejendom et odelagt, og man sing
ter, at Troppetnes Nærvckrelse vil nd
kcerljgerx opivre Streiterne.
.-. .-. .s.
Blufie1d, W. Va» Aug. 29. John
Ruble, en Grovsnmz soni arbejder for
Sonn-note Kul Kompagni, blev studi
In ksrckkst nf Etreikerne Han var, i
Feige incd Ranken anmate paa Vej
til Minerne tot at stan Vani.
I O I
PiitftomP.-..,A·11g.29 Lidt Arbejde
udføtes her men medens den alminde
lige Produktion er 1000 Tons dagligi
er den nu tun 800 J hele Distriketj
mines der tun 3,000 Tons daglig
muo ZF),0(J0 Lons under nknrindelige
metændigheder.
Niotdcrcn Battholin qf dansk 1
Adelsilægt. !
Chicugo, Ang. 29. —- »Taily.
News« meddeler at i Fl. Mordetenss
Halobtodrr Fredrit Bariholin som!
ogfaa ei lwfidende i Chicago, iilhøteT
de begge en gammel Adelsslægt nf Hu
set Battholin-Eichel i Danmart.
Familien, he7de1 det, blev adlei i
1(-80 for »vigtige Tjenefter« moo Fee-«
dteland:t. Tct mtlevende Overhoised
for Famiiien er Cotpet Bartholim
sont trods fine 82 Aar endnu et Her
te over Godsei Afnups udfttakt Eim
domme. Hans Bis-der Var Peter Bar«
tholin, Feder til ten efierspgte Moz
"der. Denne Peter B. sit gennein Fa
miliens Jndftydelsc en vigiig Stilling
i Danmatk og giftcde sig med en Grav
ind Gtevencopp-Castenskjold (?)
med hvem han hab de to Sonne: as
hvilte den ene Georgen er Nedaitst af
»Nationaltidende«« Kobenhavm den
anden den i Kobenhavn bosidenve —
Peier B.
Men senere reife han til Amerika
i Selstab med en uf dekes iyste Time
stepiger, som blev Moder til Williain,
og som er den af h-.1-n myrdede.
De tusinde Eing.
Fabritsbrand. Prairie du
Chien, Wis» Aug. 28. Oele Praktie du
Chien Uldvarefasbtik, naar undtages
en Bygning, brændte i Gaak Aftes
med et Tab af 8150,000. Aarsagen
til Jldens Opkomst kender man itke;
den blev førft opdaget i Kontotetne.
Dei ftore Varehus gik med i Ltbeh
Denne Fabrik var den største i sin
Art i Stufen. Den begynbte i 1891
med 16 Arbejdere. Lidt efter lidt
blev den udviet, saa den nu besiæfttgess
de 98 Personek og havde i det fort-b
ne Aar fabrikeret 228,480 Yards TIj.
J ordskælv. Washington, D
E» Aug. 28. Krigsdepartementet
hat modtaget et Telegram fra Gener
al Ghasiee om, at der hat vceret en
Rette Jordtystelser i Lake Lemno
« Trakten paa Øen Mindanoa, Floderne
« gik over deres Beet-den og mange
»———
Hufe ødelagdes. 50—60 Jndfødte
omtom, men ingen Amekitanere
Siden 21de August hat der voeret
400 Jordkystelfer og 12 af dem var
alvorlige. De bar besiadiget Moto
Fonteth og mange drcebtes af om
faldenpe Hufe. Den amerikansie
Her-es Provianthus er IdelagL
»Thi ten-des for Ret«.
Charlotte N. C» Aug. 28. —- J An
ledning af Lynchingen af Tom Jones,
den Neget, fom krænkede Mrs. Smith
og tilføjede hende Kvæstelser, hvoraf
hun bede, hat Ligfynsjuryen afgivet
Kenbelse om, at Lynchingen var betet
tiget.
S k o v b r a n d. Skovbrande ra
ser notd og syd for Rhinelander. J
en Længde af 4 Mil fra Hobfon og
henimod Rhinelander er Landevejen
indhyllet i Flammen og den store
Skov ftaar i Ins Luc. Regen hænger
som en fort Kappe over Byen·
Oversvømmelsr. Florence,
Colo» Aug. 18. — Et af de voldsom
ste Regnfald, som nogensinde hat
hjemsøgt Arkansas Daten, anrettede
stot Stabe her i Gaak. Arianfas
Flehen gik snart over sine Bredder, og
Gaderse i Florence drev med Band
Mange Hase staat under Band og
Frugten hat lidt stor Stabe
Jndebrændte. Cheyenne,»
Wyo» Aug. 28. —- Undet en Brand ij
Gehring, Nebr» i Gaar omtom 6
Mennesier. Z. M. McCumpsey, en
Metamter, stulde gøre Jld op i Ov
nen i sit erm og benyttede Pein-leuan
dertil. Pettoleumskanden etsplodeHl
rede og satte Jld p1a Manden felv, »
bans Rone ng deres site frnaa Byrm
Alle omtom. ,-«« . i
g,
Skkæktelig Daad af en
vanvittig Kvindr. Cincin-»
nati, Aug. 28. —- En tildels vanvitig
Kvinde begik i Aftes en Rette af
Fotbtydelser og endte med Selvmokd.
Fast tog hun en Økse og tløvede der
med Hovedet paa sin gamle Moder,
derncest angrib bun sin Søster Dom
med sann-ne Vaaben satte dereftet Jld
paa Husct og styttede sig i en Brand,
hvok hun druknedr.
Hufet med den gamle Kvindes Lig
btændte til Grunden. Sosteren und
stap, men er saa haardt medtaget af
de overstandne Rædsier at der er Fare
for hendes Liv.
Det hele fandt Sted paa en af
sides liggende Farin.
Stort Oliefund Kenunerek,
Aug. 29. — To Olielilder er opdaget
»der og hat valt Rote mellem Falt.
Olien stiger op, men ilte i en stadig
I Strom.
l Trift Sturan Cleveland,
;O., 28de Aug. — For at komme hjem
log forssrge sin Kam ng sine tre smaa
IBIM forlod Herman Sandoss De
lForenede Staters Arme og sidder nu
atresieret under Anklage for Beses
tion. Sandoss hvervede sig for nogen
Hid siden og blev stationeret ved Fort
lLeavenstvottlY Kansas. Hans Kone
og Born begyndte snatt at lide Nah
idet de itle havde Penge not til sit
Unverhold, indtil Sandoss sit sin
Kvartals-Løn udbetalt. Mrs. Sand
oss sikev flere Gange til sin Mand, men
han sit ingen af Btevene. Endelig sit
than gennem et Brev til sin Kaptajn
Nys om Stillingen, og han Weitere
de.
Uvejr i Arizona. Jerome,
Atiz., 28de Aug. —- Jerome hat netop
vcetet shjemføgt af det verste Uvejt i
Mands Minde. Bandet strpmmede i
vældige Masser ned over Bjærgsider
ne og anrettede stor Stabe paa Grube
mastineri. Jngen Mennesier vides
at være omlommet.
O k29 T- DDOVGOCODODOQT
Z DamksAmcnkamt s
ososesøssosossowe
Paftor G. B. Christianer striver
bl. a. følgende i den danfke California!
Avig »Bien«: Den forenede daan ev.i
luth. Kirke i Amerika hat befluttet, ved
dens Kirkeraad, at sen-de en fast Prcest
til Sau Francisco en Gang i Nov»
Manned. Han er en Theolog fra Dan-’
mark med nogle Aars Etfaring her
i Landet, er dygtig og vel begavet, og"
saaledes efter vor Mening den Mand,;
der er Opgaven Voksen i det paatcen»k-»
te og fotønstmde Kitte- og Missions-j
arbejde i San Francisco. ;
Videre, det danste Somandsmis
sionsfelfkab, under Ledelfe af Bistop
Styhr og med Paftor Prior ved Vor
Frue Kirke i København som fange
rende Formand, hat lovet at ville un
derftøtte et Sk-mandsrnissionsarbejtne,l
som maatte øves ved den Ptceft der
sendes derud.
Draht af Toget· — En
Mand ved Navn Henry Claufen blev
sidste Fredaa overkørt og dræbt paa
Stedet, af et Tog i Neerheden af E«dge
tvood,(sal. Han havde ingenPenge,men
vilde garne til Klamatlkom hvor han
haabede at faa Arbejde. Han Vilde der
for forsøge at stjcele en Køretur og
ventede ved Banesporet til Toget kom;
da det lom fotbi, git det temmeltg
hurtigt, oq idet han vilde svinge sig
op paa Anfange-tm snnblede han og
faldt zned ovennaevnte Resultat. Den
Afksbe lom hertil fra Ehicago, hvor
han efter Forlydende slal have formu
ende Slægtninge. Han opsholdt sig her
i Staten i flere Aar og i den Tid
døjet aosiillig Modgang.
Forføgt Selvinotd. Miss
Ehristtne Sprensem en fra Ferndale,
Cal., vel kendt og almindelig afholdt
profesfionel Sygeplejerste gjorde for
leden tre heldigvis mislyktede Fotsøg
paa at tage Livet af sig i Mk. Matt
Clausens Hiern, hvor hun havde Til
syn med en Patient. Førft sagte hun
med en siarp Kniv at ovetftjcere Puls
aaren paa det venftte Haandled; men
til Mes. Clausen, son·1 opdagede hende
og forbandt Saaten foregav hun, at
det var flet ved Vanvarr. Senere paa
Dagen gjorde lhun saa Fotspg paa at
hcenge sig, og da Rebet brast, greb hun
en tætved ltggende Barbertntv, med
hvillen hun bibtagte sig et dybt og
satligt Saat i Halsen, som paa hang
ende Haar tunde have haft ngen til
Føleg. Mifs Sørensen er til daglig
dags ellers en venlig og livsglad Kom
de; men hendes Venner har lagt Meer
ke til, at hun i den senere Tid hat vat
et nebstemt og melantolst. Hun har
atbejdet meget haardt og ihærdigt, og
man antager, at det hat medført Ner
ve- og Hjæknesvætkelfe, og at det var
i et Anfald af Vanvib, ilyun spgte at
tage sit eget Liv. Bist er det, at hun
Jden paaaældende Dag ille var ved
sine fulde Fem. Hendes Liv staat nu
udenfor Fare.
Jensine Wies. Ho Manu
fakturhandler Wm. Wies’ Hustru af
git i Fl. «Nordl.« ved Døden i Brot-k
lyn i Torsdags, den 14de Aug. Det
te var et sjeldent sorgeligt Dødsfald.
For to Aar siden kom Frøken Thom
»fen hertil fra Aøbenhavn paa Bespg
Jhos fm Søster, gift med Or. Wies’
IKompagnom Hr. Carl Hausen. Under
jsit to Maaneders Ophold her blev hun
jforlovet mcd Hr. Wies, og ifjor, den
27de Aug. stod deresBryllup i Vor
Frelsers dansie Kirke i Brooklyn. Til
ftede blandt Bryllupsgcrsterne var vg
faa Brudgo.-nmens Moder og Brudens
Forældre der var komne hertil fra
fta Danmark for at fejre Søns og
Datters Bryllup. Den 20de i forrige
Maaneb fødte Fru Wies en Son, og
der var Glæde i det shyggelige Falles
»—
hiern, de to Kompagnoner og de to
Sostre hat haft siden Or. Wies bleo
gift. J- Torsdags døde Fru Wies, og i
Søndags blev hun begravet paa
Greenwood Kitkegaard fra Kirken,
hoor hun for knap et Aar siden ftoo
Brud. J det store Blomsterfloor, der
dcekkede hendes Kiste, saas nogle bej
lige Løvkrandse med store Danebrogs
siøjfeL Paftor Andersen kalte i Kir
ken og ved Graden.
G et t in g i Elgin er ifølge Heimdal
nomineret som Socialisternes Kon
gregkandidat i 11te Illinois Kongres
distrikt.
Præstek nes « Lcesekres.
Pan den danste Kirkes Aarsmøde i
Racine i Sommer fremsattes
Tanken om at oprette en Læsekreds
blanot Samfundets Præster, og det
oedtoges at danne en faadan, hvis
30 meldte sig som Medlemmet. J
,,Kirkelig Samlet« meddeler Profes
sor Vestergaard, at Tanken foteløbigl
maa opgives, da det fornødne Antalx
Medlemmer ikke hat meldt fig.
Danskeken HI. Chas. S.
En niyftisl Guten-Ellen
»Norlyset« set sig i Stand til at op
lnsc om at den nye Poftmester i Tor
denstj«old, Minn» er enten danst ellet
norfl eller svensk. Han hedder Emma
Haufen, paastaar samme Blad·
En frygtelig Forbrydel
se blev i Lordags Eftermiddags be
»ganet i Moutgomery Hotel paa Dods
Jge oa 15. St. Ornaha.
; En Tomrer ved Navn Anton
»Chriftiansen, der er fodt af danste
JFokceldre i Omaha, levede her i Ho
tellet med sin Huftru og Son. Ko
inen var tyst og Forholdet Inellem Æg
ltepnrret har i lang Tid været alt an
» det end godt, da Christiansen slal have
haft Beviser for, at shun var ham utro.
H den sidfte Tid hat hun staaet i For
iretningsforhold til en Saloonleeper,
Ioa Christiansen ncerede Mistante otn
iat Forholdet mellem dem ilke ind
flmsnlede sig til Forretninger alene.
iSom Folge heraf var Forholdet ble
loet endnu ulykteligere mellem Ægte
Efoltene og Christiansen havde druttet
mere og mete.
J Lotdags Eftermiddags tom han
hjem til Zonen Han havde drutket
yen Del uden dog at vcere utilregnelig.
;Det var igen kommen til Stænderi.
Under dette vat« Sonnen og en Pige
ved Navn Mifs Magnussen tilftede;
men fjernede sig efterlzan«dcn under
Ægtepartets Standerier.
Pludfeligt shortes oppe fra Vettel
set,hvor de to opholdt sig, flere Stud,
og da Folt strommede til, faa man
Clhriftiansen med en Revolver i Haw
den styndsomst lobe over Gangen og
ind i et Badevcerelfe, hvis Dor han
laafede efter sig. Paa Sengen i Beer
elfet laa Mes. Cshristianfen dod med
Blodet strommende Ud af det venstre
Die og et Saat under det -venstre
Stulderblad.
Faa Øjeblillse efter var flere Poli
timaend komne til Stede og otnringede
Badevcerelfet. Christiansens Son, en
18-aatig ·Knægt, ledede Politiet til et
Vindue over Badevaerelset, gennern
kyviltet Sonnen forsogte at bane sig
Vej for at paagribe Faderen. Denne
vendte sig mod Sonnen med de Ord:
,,Pas Du Dig felv, min Dreng!« og
aabnede Doren, hvor Politiet stod. —
»Hei- er min Revolver,« sagde han til
de forstraeliede Politi"betjente, ,,lad mig
gaa ind og hente min Frakle og jeg er
færdig til at folge med.« Uden at
vise Spor af Nervositet gik han hen
ved Sengen, hvot hans Huftru laa
dod, tog sin Fratte og overgav sig til
Politiet.
Anton Ghristiansen er aabenbart en
aabentsbart en af de mest koldblodige
Mordere Politiet her nogensinde hat
haft med at gote. Paa alle Spotgs
Ä
maal ncegtet han at give Svar udover
den Ertlcering, han afgav strats ved
sin Arrestation, at han havde drcebt
sin Huftru, fordi hun var ham utro.
»D. D. P.«
Dödsfald.
Der bugter fig en Landevej
med ti Stags Vejr og ti Slags Bind,
med Sol i Høst og Slud i Maj
som Luner i et flygtig Sind,
og Mark ved Mark og Hegn ved Hegn
og saa et Stykke øde Egn —
en Landevej, en Landevej —
·hvorhen den fører, ved man ej.
Det ved man ej, og bravt man gaar
og længes mod et lille Hvil
og andres paa, hvor mange Aar,
hvor mange Stridt, hvor mange Mil,
og om der ligger hist en Kro
med løvhængt Ly og solfyldt Ro,
et naaet Maul, en stillet Trang,
hvor Bejen bøjer sidste Gang.
En trætsom Bej; men sial den gaas,
saa gaa den som en brav Soldat,
sitid frem som den, der saa og saas,
og vcer til Mandoms Dyst Parat.
Med Smil om Mund og Haab i Gud,
og Panden højt i al Staas Vind
scet Foden tit og ftab dit Svor
i Landevejens traadte Jord!
Under overstaaende sinukke Digt og
som en Karakieriftik af hans Fcerd,
bringet »Bien« Meddelelsen om Hen
ry Wilsong Død. Wilson Var en be
kendt danst Mund i Hayward, Cal.
»Ur-mager af Profession Mr. Wilson
Hed af en Hjeriefejl, og en Del mod
«gang og Sorg havde i den sidste Tid
nedbrudt hans Helbred saa han gan
ske uventet forleden Lørdag bukkede
under for sin Sygdom.
, Wilson var en i vide Kredse kendt
sog afholdt Mand. Hans lyse Humor,
Hprudlende Lune, og hans uegennyt
itige Opofrelse for alt, hvad der var
Idanst vandt ham mange trofaste Ven
Iner, der med opkigtig Sorg modtag
lBudskccbet om hans pludfelige Død.
»Don blev tun 37 Aar gammel og efter
lader sig Huftru og et Barn.
Hnry Wilson er født i Hobro. Han
kom hertil i 1886 og etablerede sig
kort efter i den bekendte Butik paa
Montgomery St. Han »var Medlem
af flete danske Foteninger der var
ialrigt reprwfenteret i det store Folge,
fom fulgte hans Lig til Krematoriet
lpaa Odd Fellows Gravlund.
Sin højefte Interesse viede Wilfon
dog til Dania, der paa Konventionen
i Haywardp oalgte ham til -Oversek
retcer, hvilket Embede han nedlagde
sidfte Februar.
Samfundcts Formand.
var den første der subskriberede til
det ny Gymnaftit Hus veb Trinitatis
Seminarium. Vi haabe at «høre fta
alle Samfundets Præster inden den
Tde Sept. Den i de udsendie Stri
velse omtalte Liste stulde da vcere
færdig.
C. X. Han sen.
Mut-bildet Berg.
Sigurd Anker.
Kredsmädr.
J Westbrook og Falmouth Markg
heder i Maine afholdes Kredsmøde
fra 13--—17 Sept» til hvilket Kred
fens Præfter og Menigheder herved
indbydes.
Modet aabnes med Prædiken i
Westbrook den 18. om Formiddagen
Kl. 10, og om Sein-vagen bliver der
Gudstjenste i begge Hirten
Den øvrige Tid vil der blive Samk
tale over Menigthedsbrevene til Efe
sus og Sardes samt 1. Joh. 2, 14——
17.
Paa Kredsformandens og paa West
btook og Falmouth Menighedets Beg
ne, PeterP.Thoteby.
F
tpdlauvdet
Fra Bocrncs Land.
Johannegburg, August 28. — Der
er sendt eiIgelfle Tropper i stor Meng
de til den vestlige Grændse af Trans
oaal. Officielt meddeles, at de er
sendt for at afløse Tropper, som er «
beordret til Indien. Men det er U
rolighederne blandt de Jndfødte paa
de Konter, som er Grundcn dertil.
Der gaar ogfaa Rygter om, at Eng
land agter at annektere Swazilandet
eller erklasre det under Englands Pro
tektorat.
Negrene vil nu angribe deres gomle
Fjender, Boerne, som er ubevcebnede
medens Negrene har Skydevaaben.
III It s·
Hamilton, Bermuda, Aug. 27. —
Det engelfke Transportsiib Stafford
sl-,sire afgik herfra til Kapitaden med
1,060 Boer, som hat vceret Krigsfan
ger paa denne og tilgrænfende Oel-.
If II· s
Paris-, August 27. — Forhenvæ
rende Statsminester i Trank-buckl
Republilen Reitz, som opholder sig
her. fagde i en Samtale, at han i
Zepkember oil rejse til De Forenede
Skalen Hau vil holde Foredrag for
at underholde sin Familie paa en
bæderlig Maade, da han hat mistet
hele sin Formue under Krigen.
Is- — —
London, August 27. —- ,,Daily Te
legraph«5" Korrespondent i Bryssel te
legraserer, at som Resultat af en
Kouference mellem forhenværende
Præsident Krüger og Generalerne De
Wet, Botha og Delaren vil Krüger
tege Assked som Boerncs Leder. Ge
neral Bot-hu blev enstemmig Vclgt som
Boernes fremtidige Foren
Il- III I·
Bloemfontein, August 27. —- Et
Lokomotiv, som sra et Sidespor, løb
ind i et Tog, som sørte Boerflytninge
til Johannes-barg i Gaat. En hel
Del Kvinder og Børn blev drcebt.
Cyclonc.
Barcelona, Spanien, Aug. 27. —
En forsærdelig Cyclone er gaaet hen
over Byien Felanitz paa Øen Majotca.
Uhyre Stabe siges at væte anrettei.
Huse er ødelagte og Menneskeliv goa
ede, tabt.
I
Frankrig og Kanada.
Paris, Aug. 27. — Kanadas Per
mierminister, Sir Wilfrid Laurier og
Fininsministeren Fielding, besøgte i
Gaar Præsident Loubet og tilbragte
det mefte af Dagen hos ham paa Slot
tet Rombouillet. Den fransie Ubert
rigsminister Delcasse var ogsaa til
-Stede. Der gaar Rygter om, at
Hovedhensigtm med de kanabiste
Statsmænds Besøg er at aabnc Un
derhandlinger om en omfattende
Gensidighedstraktat mellem Frankrig
og Kanada. . - »He »
Kolcraen i Øftindicn
raser med tiltcgende Magi, 200 dør
hver Dag. og Lægerne er faa og udue
lige.
Ttl Sulg.
120 Arres, 2 Mil fra Station. Pris 82,100
cller 82,700 med Besætningen, om Hande
lcn sker inart. Om llndcrketning skriv til
qus M. Jenseit
Shcnningtom Monroe Co» Wis.
Sincdcforkctuing.
Et vrlinbrettet, velbefat og velbespgt
Verrksted anfka folgt før 10 Novb. Af
Helbrcdshenfyn vil den nuværende Eier
gaa til en Farm.
Ruskin P. Q: 154. Aug. 1W2. «
J. L. Westergaakd,
Landagent.
!
Z
;
I
Z