Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 23, 1902, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Danfkereu.«
Onsdag den 23. Juli 190·.).
Giesskkjkxifcffkk.
B l s i k, N e b k.
cavstjenestee og Moder afholdes i Blsir
Rufe edeagekiß-1uthetste Kirte til fslgende
IM: Dvet Stadagx hsjmesfegndstjes
Use Kl. 10.30, Glut-gnug med sprud
de Sktiftemaal den lfte og Zdie Spa
rgut Maaaeden). Aftengndstienefke Kl.
7 Aste Sendag i Maaaeden tillige
Uns Katekifaticn af Ungdommen; Zdie
Indes i Maaneden tillige need Foredtsg
III Dedningemigsiouens historie).
segelmcessige Mide l Riesen pqa Ovees
daz- hver Onsda Aften Kl. 7.30: Vi
ie tuing. hvet otcdag Ufteu Kl. s:
Unsdomcmsdr. verandeu Ftedag Eiter
uiddag Kl. 2: vindemsde (eftee Tut i
Dimmenex
Ietigionsfkole for Born over 10 Ast
III-das Kl. 9.30.
Sindqggstvle hver Spudag Fokmiddaq
Ob 9 i Rittern
hat-old Jenfen
Priest.
A t g o, N e k— e.
Gndstjenefte den 2den Sendag i hver
Aas-new at. 10.30.
Dscald Jenseit,
Prakt.
Kenner-D Nebe.
Gudgtjeneste den lfte og sdie Studas c
Idet Magus-d Kl. 10.30 Form.
Kr. Baker«
Ver-L
L m a h a, N e b t·
J Pella danste ev.-lutb. Menigheds Kitte,
North 262h Stteet (imellem Gram vq But
detty holdes hsjmessegudstjeneste hvet
Studag Fokmiddag Kl. 10.30 v Afterr
sudstjeneste M. 7.30. Studcgs ole cl.
2.30 Este-d Piqemsde hvet Tenqu II
mt Kl. 8. — Alle ete hierielig velkomne.
G. B. Christianfeu,
Werkst.
Jopch 2219 N. 26211 St» cmabch Rede.
Blair, Nebr.
J Gaar ægteoievei .Uk’r. Antrer
Bakka Of Lmaha til Ebriftina Llfen
her fra Bnen. Vselfen fokegit i Bru
dens stem, Jorqu Lisens Vaa Zourb
Stteet og udførres af Paftor Harle
Jener.
De nvgifte uger Bolig i Lmaba,
hvor Brudgommen bar et queri.
—- Jobn McQuarrie bar ex ftort
Oplaq af Bngninqimatetialer og
Kul til laveste Weisen
—- Naar du Vaagner Om Morgenen
-og føler fom fved Enden af e: umste
ligt Liv, Munden fnldt med Jld,
Sjcelen fyldt med Sorg, tag da Rocky
Mountain Tea. Virkfomt Lcegemid
del. Farnham F: Sampson
—- J Fredagg Aste-Z ankom Ver en
Søn hos Paftor Harald ;ensen«:. Der
er nu 3 Drenge.
—- Bliv ikke overtalt til at købe no
get »lige faa godt« som Rocky Monu
tain Tea, som faas hos Madifon Me
dicine Co. Der sindes intet som dette
-35 Cis» hverken mere eller mindre
Farnham E Sampson.
—- Mk. Streu Jensm som hat che
tet paa Bespg i Danmark, Europa,
kom hjem hettil forleden Aften. Mr.
Jensen vgr meget tilfreds mev sin Tur.
—- E. C. Pietce er den bekendte le
bende Fothandler af alle Stegs Mob
let, Sengefjedre vg Madtasee, Bar
mevogne o. s. v. Hatt vil feelge bil
skligete end de store huse med glimtende
Katalog.
— Miss Anna Nielfen, som er an
sat ved Danish L. P. House, kom til
bage hettil i Gaar efter nogle Ugers
Ieeierejfr.
—- Det fylder ud de tomme Blut-sey
sudjcevner Rynterne i Ansigtet og faar
Woferne titbage paa be falmede Kin
«der. Dette gtr Rocky Moutain Tea.
As Ets. Fatnham ä- Sampson.
— Mes. Lautine Christiansen im
Omaha ankam i Gaae hettil paa Be
fsg ho« sin Moder, Mes. Marie Chri
sstiansetu
Rundska s
costs Use-e iswt Otte- nn
W. West III st. s
EMUUMI stoss- «fU;.MF
OWIOHW e m Wiss
I- I. state-,
Ist-fiel Visite-II
III-tout o
UND MAY-» ERST-III
sc M
- MS ds- Inn-ex He- . C « u· o«
Ist-W ess
Smger Sy-Mafkme.
M ps M. Afdrag for fuld Betaling
Eule Mstinekisiansfu Os.00 i Afdras
Or. Use-net pg jagen Reuter foklanges
Wie Rastiem OTOO og ov. Nye Mastinet
if andre Fabrik-net 812.00 og op.
s. c. Rom-« sen-.
Blau-, Mem-.
Stie- og Korn er Penge.
MUUWD Stock Poe-d vil for indre
Ghin-ne o are 7
kostet dst v .Sclges
Ofsvr. .uPrcfeu er 50 pr.
WM come-U Zins-. Is
Korrespondancer
T
Audubon, Ja.
Zondag den 18. Juli bavde vi Bor
nefeft bos Osten Nielfen, ca. 4 Mil
Nord for Hirten. Vi mente, at Bot
nene vilde glcedes end mere oed at faa
faadan en Koretur. Til at befordre
Bornene derud Var arrangetet 2 lange
Hoftvogne, hoer forspcendt med 4 boide
Heite, disfe tunde da give Plads til
de ca. 40 Born. Vognene var pyntede
lmed Blomftergtont oa Flag, naturlig
dis Stjetnebanneret hojest og Donne
.brog bestedent lidt laoere· Klotten
QZ forsarnlede Toaet sig ved Ebr. Jen
sens og z Time senere satte det sig i
Beocegelfe ad Feftpladfen til. Vi hav
de godt Vle og en meaet ftøn og del
lyttet Bornefest Under hoje og singge
sfulde Trceer. Student Nielfen botdt
da allerforft almindelig Gudstjeneste,
shverefter man spifte til Middag. Efter
Miodag flog Bornene og de unge sig
los til Leg og anden sommelig Mor
ftab. Et Par Gnnger Var ophængte i
’de hoje Trceet, de haode not at gore
med at fætte Folt tilvejrs, især var
disfe da, som rimelig, meft befatte af
JBornenr. Paftor Weismann baode
Tlovet at ocere til Stede om Eftetmid:
fdagem men da di havde Ventet til Kl.
Z, og ot horte, at han var kommen til
Stade med sin ene Fod, besluttede vi
sat begnnde Eftermiddagsmodet. Niet
lsen sit da allerforft Bornene til at Vcete
de ydende, nogle fremsagde da noget,
de havde leert baade enteltois og i
Grupvet, andre ftørre og mindre Grup
oet sang for os. Efter dette talte et
Par af Menighedens Mænd nogle Qrd
til Bot-nette, hvoreftet Stud. Ntelsen
stuttede med et lille Ord, henholdsvis
til Boknene, de unge og de celdre.
Student Ntelsen reiste Tagen efter
til Spencer, hoor han ogfaa stal holde
Stole. Det er tredie Sommer, han
hat holdt Stole her, og umuligt er det
jo itte, at han tunde komme igen og
hjælpe baade Lastdommen og den gode
Gerntng frem i Botnenes Hjerter. Gid
det tunde hlive saadan til Fremgang
for os alle, at vi tilsidft tunde komme
med til Botnefeft i Himlen, da var Li
vets Reise itte fotgæves.
—- En lille Ptge hat nylig holdt sit
Jndtog hos Laut-its Andetsens.
— En Fristelse er det naturligvis at
komme næt til en Portion tillavet
Enebætdritte, især vaa en varm Rats
tid, da det baade lugter godt og sma
ger endnu bedre: men naat bare man
dritter med Mande, saa er det itte den
ocetfte Fristelse at falde i. Kun 25
Cents for 125 Glas. Tilsalg hos Chr.
Jener.
— En Stole-Teachet, helft dasnst
amerikanst. kan faa Pladsen at holde
Stole i Douglas Centke Stolehus til
1. Sep. Man Inster helft en, fom tan
fhngr. Linken et gennemsnitlig 885
pr. Manna-. her er tun 14——16
Born og en god Difciplin.
C h r. J e n f e n,
Scheel-Director.
Latimer og Coultet, Ja.
Pastot A. S. Nielsen, Nazareth Me
nigheds tiltotnmende Prass, sont hat
vcet t paa Rejfe, opholdt sig her hos vs
nogle Dage. Han prceditede fotrige
SIndag i Missionshuset og Mandag
Aften holdt han Mode samtnen med
Pastor Hansen samme Sted.
— Korrespondenten snster at gske
optncerlfom paa, at han aldrig hat stre
vet, at Paftor Fecthenburg fo r h e n
hat vatet Præft i den norsie Synode,
men at han e r Ptatft i den norste Sy
node.
End-va, Leward Co» Nebr.
Det er lange siden jeg hat set noget
i ,,Dansteren« fta Cotdova, Leward
Co» Iher tnen da der nu et særlig
Anledning til at lade here fra os, saa
yil jeg strive nogle faa Linier hersta.
Det var nemlig en Htjtidsdag her
den 12. Juli, Pastor J. Martussen og
Huftrus 25-Aarö Bryllupödag, og til
denne Anledning havde hele Menighe
den og Venner famlet stg i Kitlen Kl.
2 Eftm. Paftot Lund fra Hampton,
Nebr» talte og lagde fcerlig Vægt paa
den store Naade Gud havde ladet Bru
depatret vederfare. ngaa til For
tsatnlingen talte Paftor Land et vatmt
,Otd. Reiten af Estermiddagen blev
Haa beugt til Samtale og Sang.
J Pastot Markussen havde ladet et
stort Telt opf-:e, hvot Mes. Markus
sen serverede med JceLCreem Lemn
nade, Kage og Mad «i«""tigt Maal til
130 Gestein Menigheden og Venner
havde til denne Fest indsamlet 876.00,
for disse lebte Mendene Paftor Mar
tuisen et Hatnesi, som kostede 833.00,
og Kvinderne Mes. Markussen et
Splvsst til 831.25, Resten blev givet
glessesrssrklek111sU.i-Zh- RGO-— thhs ,
.YYU-J IIHHU OU Uf--U(Zs«kkni I)I«I Igsss
usw«-set lktsnsszxn til H·-Hus—sl iiiin »g
-·i.- lil drn nuntc«lxs-«s Upiii .1"«- Aru
««.t Jf ihre-s- znchsclis HJ t, s-«"x ih«
Dass-. .
Jtncrxkcllskts kutsesliht k. H h x » x (-k- jjszkp »F Uhr
4(«kt·»l1(««o S Kilffthrls 7" H«« LJ HY .I»,x«1» llYHljUrJ
. (-t'-Il·l«g ULHSPZPLVL
clon Rasse Itsr lt)kt«l-Iu«t. hist er
hlot kcn ihm-.
IOWWWFJMUCMO .
;
paa Den gode Harmoni mellem Ptæsten
og Menigheden. Pasior Markussen
bar virlet her i Menigheden i 32 Aar,
oa oi hat alle Grund til at talte Gud
for den gode Tjener han gav os. For
uden Vaitor Lund og Huftru var Pa
stor Nielfen oa Huftru fta Weit Su-.
periok. Wis» til Siehe Tal, Venner,
for eders Befoa oa iom snart igen.
dem i Penaenr. Det er et aodt Beois
l
l
i
i
I
E n D e l t a g e r. i
Lack, Wis.
Høhosten er i fuld Gang i denne
Tid paa disse Egne. Udbyttet er me-l
aet riaelig i Aar; men det lniber med;
at faa bet heftet, thi Vejtet et lidt usin- »
Dig, og her fattes tillige paa Arbeit-s
traft. Samen fer ogsaa lovende ud, og
hvis ikte Haglftotme ellet btændende
Vatme, som vi dog ikte hat videre
Kenditab til Daa disse Egne, indtræf
fer, vil her blive en stor Haft. Hvad
her bar staaet tilbage et Majsen: thi
Kulden og Regnen hat hindret Prits
ten, men sivfte Ugeå milde Vejt hat
fremmet den i en betydelig Grad.
—- Nogle Ejendomshandelet hat
fundet Sted her i det dansie Settle
ment i den senete Tit-; Anton Lauksen
i West Danmart hat folgt sin Fakm
til H. P. Rasmussen, Benson, Ja., for
Kobesum 84,400; til Farmen bot-et
ca. 140 Acres godt Land, hvotaf ow
lring det halve et opdytlet, Resten et
Slov. Bygningetne er gede.
— Rastnus Nielfen, Bone Me,
hat folgt sin Fatm til en Mand sta
Jowa for sUIJOz dertil hatte 150
Acres godt Land, 50 Ackes er opdytlet
Byaningetne er gode. (
—- Tet ek nu itte til Hvetdagsbtug,l
at her passetet Nyheder i Settlementet, »
saavidt mig betendt. Slulde man for- 7
tcelle, hver Gang her kommer et frem
med Mennesie fta en anden Pladö i
Bei-g, ellek hver Gang her lomtner en
lille Nytommet tilhuse has Falt, saa
frygter jeg, at det hele vilde lande i
Papitsturvem da det vilde optage for
megen Plads.
—- Vot nye By Luct volset da be
standig lidt. For Tit-en er der to Hi
tellet under Opfsrelse og tillige en
ftsrte Bygning, hvoti der sial drives
Drygods-Fottetning.
—-·0-.--—
Malt cller Kod.
J Landbrugåbladet »Wallaces Far
kner« sindes en Artikel af folgende Jud
hold: De hsje Prifer paa Fidemidler,
og sarlig Kod, butde for Arbejdstlas
fens vedtomknende lede til Undersp
gelse af billigere Naringsmidler. Ei
af disse, som for de fleste et let tilgten
geligt, er Malt.
Illinois Agerbrugs-Fotssg-Station
hat nemlig undetspgt vg faftliaaet, citl
Malt er langt billigere end st til del
nuvatende Priser og leitete fordsjelig. i
Der sige5, at en Quart Genneknsnits
malt indeholdek omirent samnie Na-?
ringsvardi sotn I Bund-ist« det vil
sige, at god fund Malt, med Floden i,
uden Tilsatning af Band, er lige saa
billig til 5 Cents Pundei sont st er
til 7 Cents Bist-et. Der sigeö viderep
at fon! Fedemiddel er stummet Malt
halvt san meget vard, sont Malt med
Flsden i. Naar Malt salges til 5
Cents pr. quatt, og st til 12z Centö
Pundet, tan der altsaa tsbez 5 quatts
Malt foe 2 Bund Kod. Eller naar
ftp-d et 122 Cents Pundet, saa er ny
waltet Malt vard 9 Gent-I pr. quart
som Fodecniddel Alligevel antager de
sieste, at Malt et en Lutsusartitel og
mener, at vare Itonomist, ved at salge
Malten og ttbe st i Siedet. De
overfer gansie, at de Elementer, som
er fornsdne til Legetnets Opholdelfe
er langi billigere i Malten end i Kod,
og at Malt indeholder disfe for Lege
met noddendige Bestanddele. Dei et
paa Grund af dette Fejlsym at der
forholdsvis bruges saa lidt Malt til
Fsde i dette Land.
Jrlandeten tan med Lethed opdrage
en stor Bornetlot naat han hat rigelig
af Malt og Kartofler, ameritanst Flast
og Mel.
Pianoer og Otgler.
«dssss
mindre musikalste Jnsirumenter folgt til lav
Bei-, letie Willan
D s xmw M- Ists-e- Muslc co«
Smukkc Fakmr
n- til EJ g i der fkorc dnnskc Ecttlcmcnt
v(-df3i115!:kt,«.lkcln.
Lille dort-Hinz
BUT z« »in Tollars Ur, Arn-«
llbfmt tm qod Host.
Eimdt It!mm,gudtVnnd,ng:llculd1m«d.
X l-. Tc.so-11kuk1:cs Land ! Flur. solan
lcdtqct tnd minc Veskcndtgowlsuy et Wirst
titfrchtn
Un and EIngtcforrssmum for Enta.
Tr: u· Raums, sum Hex-as:’1111c1i!«111c-re,
Im Ewigng Tanstc immer IM, i lwert
Fald Mc- ndcn Inmct le Iris-L
Ekrkv cszq fim cnlmcr LthgIning.
I. O L:T(si:c1·qaard,
Buxj 154 Ruikm, Nein-.
om Dagcn
og drrovcsr ( ital-Im Forticnefke
gammerervj«11nvrr,iomtas
gesr Aqchur for vorc kame
Ufte, Hummq Londickwe te
ltgwsc Div. Blut-den Fugen
M Io.
0 2öcs 1leBEFTFIVlAQJZII
.·Al l-, Ulle
Jernbaneliste. s
M
Zweng st. Paul,
minnenqu « owed-.
s ) (l ji ;- a.
Nr. 7. Ums-im Passe-user . . . 7.54 FmL
- 1. do. Ju. . . . 10.32 —
- 5. do. klo. . . . 8.10 Est.
X 0 r d pa a
- 4 "l«u"jn(’1t;- Passenger . 7.16 Prin.
- 2. sch)ux(it)1asseneer . 2.4!I Ect
8. Umnha Kissen-Jst , . »Ist-) —
-
Fo. So . me no da so So . p.es
V o st 1- a a.
Nr. W. Lincoln Psmsenger. . R,01 ka
Js. Bluck lile Pass. . ;j«25 Eit.
« st I) a s.
ZU. Mo. Wille-v Pass. . . RAE Fug
L. Nile-Fu ijjkAL . . LW ER.
schJlMVlM
MERMN UNPS
Its-ke. nye og Intrliggautsmle
10.000 Tons Dobbelukruedsmpek
Excassll
sfsssk in NSW VORU
cost-lagen d. 6. August.
Messer-te silletprlur.
Pia-Inn sit-Ils- fks Ohio-sc
2 Dis- million
med kennemcaøende To . tust-n Gaul-ibid
Zestem Denssnskest »F miser-d 83 l lad
Iltklvnlass Use. sue vl lum reget-vers
Plsds lot em. lcOdl l Ac. It De psa
donne
Nordens stät-sie Dsmper
eklsoldek alle Nntltlsbekvemmellsbesler.
Vi its-let alle. com lieu-kon- ev l· stkejse
bjem til riet stutle Lan st tllsbk se elle
besø e os. lot kenn-un Tut-e os solch-Isa
dlce )ply-mlasek.·
A. Uoktenseth F- 00.,
General Wettern Possen-e Ase-nis,
126 E- Kinzie Sie-, cblcsscy lll.
shaudlnavlslte Fett-e st- nu lud-muss
Skal De reife —
-..— til Siedet Ist
eser itzd for hie-go, faa bed Dikesslokule
Agent give Dem Billet fra cmaha til
Thier-so mei
chlcsgo, Milwsukee F
st. Paul Benen, ·
den kortest mellem disse to Byer. Tog paa
denne populære Baue fvrladek Union
Des-oh Dmaha, hver Dag og hat For
bindelse med Zog, som komme ind paa
Union Pacific Bauen, Burlington, F. E
G M. V. o.s.v.
Prcegtigt udstyret Tog med Pakt-ds
Sovevogne, ,,Buffet« og Biblioteksvogne,
og Prisen er ikle høiere end andre Banetd.
Angaaende nærmere Oplysninger med
Henfyn til Bemer, Priier, o·s.v· flriv til
P. A. NASH.
General Westens Ase-n
IHLF Eskgsm st-- omslssss Egg.
Atvefaget i Danmatl des-met af
KgL Daan Vier-Komm,
Theo. Olscn,
Omhm llcbr.
Status for
The Luther-an High
school and College
Association.
Rat i ne, Wis.
tslendouu
Etolegrnnd: 12 Lotter n 825«.»» ZJMWU
Zkolebnanjng ............ .. 27,()««.ut)
l
I
140 Butter nasrd Elt. Fest-»L- stät-»O
InltVasrdc SSZMNWU
l
(
Gall-:
Mwld pcm Lotte1«....8 Leut-tun
« « Bngning .. 1»,U»»«m
Anden Gæld . . . .. . .. 5,«»».m
seen-km i
-. ---—-.---- l
Netto Vcr1«dt.. ........ sll,0»0.»0»
l
Tonne Beet-di sordclt vaa 400 Attier gi-;
ver altsaa bver Aktie, sont saslges for 825,
en Beet-di as over 8100.00.
Prisen Pan Lotterne, der ügger san at
sige tnidt l Vyem er sat alt sor lavt, og de
ville tunne sælges til itte san saa tnsinde
Tollers ntere end den her angivne Værdi.
Tet vil hetas see. at naar vi udbnder
Aktiet til Ealg, er det ikte sor at bede
Folt yde noget sm- intet, men vi giver en
reel VcerdL iom intet Kompagni for har
tilbndt sine Aktleltoldere
Man tnnde saa syst-gez storsor vil J
da scrlge Attierne, naar de llar saa stor en
Bands-» Tertil svarer vi, at det er for at
saa saa mange sont mutig as vort Folk in
teresserede i Stolefagem
Vi bar deksor ogsan en Paragras l vore
Boot-, som sorbyder noaen at holde knere
end 25 Aktien denne Beftcmtnelse er tagen
for at hele Vwrdien ikte ital komme paa
nogle saa Hemden thi det vilde jo viere en
god Forretning sor nogle enkelte at tage
dct bele, dette vilde vi sor Sagens Styld
sorbindre.
Tesuden kan tun Lutheranere blive
Atticholdere i stomoagnietchvilten Bestems
melie er tagen sor at Stolen ikke nogen
Zinde itnldc blive en ikkeslutherit Stole.
T i r e kt i o n e n
XV. Dust at hver Aktie Paa 25 Tollars
hat en teel Beet-di as over 100 Dollars. og
makes oel, at bver Lot er nu 5»—l»0 Toll.
mere veer end angivet i vort Status —
dette er itte Humbug, men Virkeligbed og
Sandhed. Te, sont vil tobe Attier, bedes
henvende sig til Vastor C. h. Jener eller
undertegnede. Vi beder baade gnmle og
unge at tage Aktier eller kobe Lutter
Anton Hansem
Itinzie Part, Racine, Wis.
Den mest mulige
Bekvemmelighed !
erltolcler sllx sont r jset mecl
Amen-on ums-s
Mutpeke til eller sz
NEV YORK ol( PHlLADELPHlA.
Sikker og hurtig Forbjndelse tnset
Uge mellem
Amerika og sveki e, Not-se, Das-mark
, Samt klatsch
AUSKICAN thcs Dampeke et- be
kendt tot- de ualmindelig For-le Be
hvetnmelighedek. Sonn Any-des Pan
Sage-komis
Reiz Selv ellek send eite- edeks Ven
nek med en at Apis-ach Lust-'
ptægti e Dann ere, saa ekl siltte
pas at ltve til keds.
Money Orden Seudes til Slcndmlxzs
VlsN prompt og billi t.
For Odem-- og Jekngane tisek til
skriv o- ellek aærmeste gent for
Anstelan Lins.
International Nav. co»
com- Vurbcm ö- Washington sti»
entwo. su
Hist-An oquoL
Hutchinson. Minn.
«-Hs1(-s«-.«-1—L«-.:H -«7 s« « · f« «
’«- th: TnkEsstEr I « «
L)':1-!---—».-· ,,. » s -:·««
« .X«tt't«1«·:11,H«-s«s«·’ « I«-- «
F grinnhkt ,
,- , . «
i..11111·-.-.,-:-.
Eis-s .X,i«)«k. « ’"«"« - J
. H« «-t
Mwnik NL I(x«1us«’-"
I11t'11!t«!«.
Spllcgisiep siks .x »
Icackemtm H. .x .
Zommereiah 2 - — s-. .- -
normal« .:-—. .x .
MuzicH x-.
Manuslcraining x;-.—-. .: «
nktp IR- Anr.
Von-eitle Seonomv -« .....1
« s--,; . Uc- .X.sk
Sivll sewice, » « ..x.-.
(«ULI.I«J(EEIlÄLIJssrnl1n«-I.t.t’--ss
Sten- ng Jlurstisisp lkzgnjnzz -I«s:x««.s
FUJ stuf. ins-il Y:s-n-l«st« lxl UH Llss
n«1«. Altimx tsr ti(1--x«»-«n-1-- lj1s-k—
triedk lkelzpningu SI«-;«nh·-.IO. s.z-«l
Ytsntjlnljmk Inn-hast« l) »T- x s!-«l
des-. u. ki« r·
Drin- t,«rcn jnkurpurssnst dlxsslsn nss il
Ri-! til ist Myosin-uns niprfumtssrnis
H..I Ug H. Ä.
I)(«1 fussh- ;I-"Ir11;.-«t«k«11.1"«s.: ks L’-«'k·
fu«-ung-(-mkrin;.x(1e«n11..lm.: LIM
lestin Nr. l er Einen-ils- i («1«-l1z· -««n«l
Nitvn «.-.x .X(It"t«.-.-«.- un.
For nikrmcns (,)1-1)-nsn.;«—1 XII-n
nrntlrr miin si-; IH
H. w. Foghk, « .,
Hutchinsom Minn.
Nu er dct Tid at kobe,
da vi hak faqei vote nne
Ulllmckllllkck.
Vi hat alt, hvad Te aussen
Kam md og gw og reixxkgbev us. at laoe Dem
spare 25 til 40 rCt. vaa our You-«
Sas Bros.
M bemls HEFT-. Ilsrtier Nr alle Osncivwkukten
Vor nye
Smc dcfortctning
Ins Tisi· II. Umriss Unwetiks mee)
et nu neben og anbesateg txt Junos
mcknds Ssgnmg. Lll Stegs H fragst heu
hstende Arbefve udfmes hinng og n: mo
dMM WEI- N. Johnien Le Co»
Blan. .ss.eb:.
Vis Te Unsick en bome made Ak
bejdsvogn ellet Tores Vung
fotnyet, en Bremsc vaa Vog
nen og at anden Stags Vogni og
Gtovimedarbeive, henvend Dem til
C. A. Hoff, stets
E Dki F. R. Stewart.
E wage og Mang
u out della-I lutes
I Stille og Staun.
Tke as Fort-sinken If Post s. Zwi.
m give-· Im mi. so
Nyjt Veto-nur« Mut-g ausscheidet-« sei-sing
— fertime :- - :: :: :: :: :: :: ::
Et Museeuttäa af Unbere.
Vawwishevq.
If Deus Vase-fu« Votum-. Dokt. Unl
Maiwssssse
Mit-ist til-sum Ia est-usw ists-Miner- sls stot- to
Wdtder. M W sei-tm Mos M Iris hast«-A
» --
NIZU Interesse-It es nudetholdende Læsaing ipk Ung
UIUIMLOOOIOIIII
Jord, Hatt og Himmel
ellet
Bethensaltetö Unbere.
II falls oq livttgtis Beste-wette of alt, betet tutkeligt i Insekt Kontinent pet
Istdktohett i Lethe-Ohnm- og den fliettubeiqtte bunt-et
Ver-set indeholdek
soc-abends Aventye pag Land og Dav, Navatuadige Opdagetier of Bei-den«
We Wer-i alle Ttdialdre og sum-tells- Fotteelier t hvert af Naturen thr.
Den outsatter Jordan weit fremroqende Mier Irre-, alt, der er takattekistist soc
Menesteslægten, Dyrenr. Fasten- og Insekt-eng ste; samt en tivlig Besicivelfe ai
Æwsihavey detStxlle og Jus-ists hav ogsshqveue, Dybets Uhyrer. ptqgti
sptde Ssstæl og Manier-, ejenvpmtuetige Fiste og Judvaoneke as Bande-i Leiden,
mwietige Oceanstrsmme etc» tillige med Sols og Stietneiyitemcts forbavfende
Icuomener. Der heie ndgsr et rigt Statt-imme- af alt, iom et vtdundettigt oq
mtkeligt m seiden, i hat-et. Luftett og Etuernr.
II denkh DERva Rom-kop- DOIL Theol» fokiqtter of fleke hemmte
Fette-.
VOM hat over wo imtttte Jlluftrationer. er Hm store Siver, og kostet pau
eng-M e r des-sc elegant tndbunoen tun 81.20, poktofcit ttliendt.
VANIIH Luft-L PUBL. HOUsc, Stil-, Nil-II