Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 23, 1902, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
stirtcsagcn i Sau Frankisco.i
i
I
l
I
En Jndiender i »Bien« fttiver:
Jan Ztanciszco 14 suli 1902 «
Or. Redattør! Hjettelia Tat fort
Tetee Artikel Da Fotsdat fot Laut-«
telsen af en danft tuihetst Menigbed ij
San Francisca Vi, der et Danstes
on elftet dort Folt oa ModetgmaaLl
sølet as doa bedst hjemme i Vor eaens
danste Kitte og Fotsamling. Tet fin-?
dei- jo nu sittett i manae fotstelligel
Kittet i Ean Francisco Danste og
jeg petionlig tender mange, det gaatl
alle ntulige Ztedet uden at have noget
titteligt Hjem i aandelig Henfeende,
og at der tominet megen Usundhed ud
af en saadan Omslatten, tendet jeg as
egen Etsating; de fainme Fothold i
aandelia Henseende et jo sont utegel-l
mcessig Nating fot Legemet, der kom
met vist meget lidt godt ud as en saa
dan Leben het og det; tillige hetstetl
det vel intet Steds paa Jotd Jaa nie-i
gen Fotvitting i tittelig Henseende.
sont netov i Amerika, og det et jo en
søtaelig Sandhed, at mange af den
Grund holder sig botte fta Kitten.
Undstnldningen et stedse, hdad statt
man tto, mens tun een Tto ftelset,
Troen paa Jesus —- og at han sindes
i alle Afdelinget as Ritten og tan sin
des af enbvet crtlig fogende, et sittett
estet Guds Ord; men vi, det et døbte
i luthetst Kitte og horet til den Kitte
afdeling, bot blive det, thi selv om det
et manae levende, døde Ptcettet, san et
det sandelia oasaa et ftckttt ttistent
Liv i den luthetste lKitte.
En Mand fortalte mig en Gang, at
Grunden til, at han itte vilde gaa til
luthetst Kitte mete vat, at det vat li
den Aandelighed, men det vat og et
sittett nieget af den Flugs, som et
Kodelighed En Ptceft vat for en
Tid ssden til et Mode i Los Angeleg,
hvot den betendte Dr. Eoncadine talte,
og en Mængde Menneftet der laa nd
sttatt paa Jotden, hylede oa stteg: Oh
Jesus, oh Jesus! i Timevis. Han
spurate en Mand, hvad det vat fot et
Mede, dg denne svatede, dette et »a
teal Holn Ghoft Meeting.« Ptcesten
bemættede, at der vat vist ogfaa en god
Tel Kødelighed, da git sin Vei; pet
sonlia hat jeg set det samme flete Gan
ge.
Naat vi set tilbage 1900 Aar, fta
Beanndelien vat det tun en lille State,
det fulaie Mefteten, men den votsede,
og i Daa et det Ritter fnatt odetalt
paa Jotden Bibelen et ovetsat i utal
tige Iowa Mesteten blev totsfæstet,
men ud fta ham ait en Kraft, sin gav
Tusindet og Tusindet Stytte til at
lide de fotfætdeligste Pinstet fot hans
Otds Styldx i Bancete dode han, det
havde btagt Ettendelsens Taatet i saa
mange Ljne og nyt Liv i Menneste
hjettet. Kejsetens Segl sattes paa
Graden, og hans Soldatek stod Vogt
at Fthgt sor, at hans Disciple ftulde
ftjcele hans Lig. Stattels Disciple
sptedte til alle Kanten fotfætdede over
Mestetens Tod« han vat itte mete. —
Saa totn Paafteinotgen; undet Tot
den og Lynild væltedes Stenen fta
Graden. Soldatetne sttcemtes bott
fta Graden, da en lyslevende Stittel
se, Jesus, der vat dsd, steg ud, hans
Ord, at Dsdens Lamtet var btudt,
vat gaaet i Opfyldelse — det blev
Pinte —- fst han ovfot gav han Bud
at vidne til alle Jotdens Foltestag, vg
saa fot det danste Folt gjaldt dette
Bud. Maatte det her i San Fran
eisto blive en saadan Pinse blandt
Danfte, faa ville vi med fulde Hjettet
fttcebe og satnle en stot Menighed. —
Der tan jo begyndes smaat —- Rom
vat itte bygget paa en Dag. Vi hat
jo intet stott Sangtot, sont i de ftote
Kittet, det ttcetter Mennestet, men vi
hat jo Gudö Otd og Sattamentet for
tyndt til os i dort eget Modetsmaah
vi hat en af Den sotenede Kittes bedste
Breiten am han endnu fotelsbig tun
tommet een Gang om Maaneden, saa
haabet vi i Lebet af nogle Maanedet
at det blivet til at fast Atbejdr.
Hetmed en indtteengende Opfer
dring til alle Danste. Kam nu med
totelsbig den 4de Sindag i Maaneden,
denne Maaned den Me i Latfens
hall over Tivoli Tafe.
Elias.
Fr. W. Krummacher.
IN eiser- Jnod. sus
100 bin-site We. III-d di O MI
Ccsse It
Chr. siehe-It
Simutt mob- wr. J sum VIII IIQ »
Sultans-. i
i
i
plag. Christian Settveti
Sjælefkat.
saht-. t- thd.1224 og tm- Stdn
Skks such
Dank-t- hous- PIdL soc-.
M —
c ZDOD - ·DO«TB ODGDODODC
Z Dansk- Amctikanslcz
SIEBELde SICH-DICHTE
Uhyggeligt Trab. Avoca,
Ja» Juli 9. — En afholdt danst Mond
ved Navn Fred Johnfon, ældsie Son
af Deputy Sheriff A. Johnson, blev
i Dag bræbt i John Carstens Saloon,
medens han forfogte at ftifte Fred mel
lem nogle Mand, der var kommen i
theile. Drabstnanden er et ungt
Menneste ved Navn Carl Hektor, tun
21 Aar gl.
Johnson lom i Flg. »D. D. P.« ind
i Soloonen sammen med nogle andre
Dunste, der alle arbejder i Avoca Me
jeri. Der opstod en Trætte med en
Mond ved Naon Swift, som Hektor
akbejdede for, og Johnfon gik hen til
de stridende og forsogte at ftifle Fted.
Pludselig addrod Carl Hector: »Jeg
tilloder ikke nogen Mand at flaa min
»boss«!« —- og flog i det fatnkne John
son, hvetn Slaget tom aldeles uforbe
eedt, til Gulvet. Da Johnson, for
tumlet og foroiktet, provede paa at
rejfe sig, spartede Hector ham brutali
i Hovedet. Johnson sank sammen og
genvandt ikke Bevidstheden. Han dode
lort eftek at han var bleven boaret
hjem. Dkabsmanden er arresteret, og
efler den forelobige Undersogelse afgav
Juryen folgende Kendelse: Fred John-J
fon lom til sin Dod ved Slag og Sport
paa Hoved og Legeme af Carl Hector,;
dog trok vi ikle det stete med stehende-!
tisk Overlceg. i
Hektor er bleven fat under Tiltale
for Drah.
Johnson var en flittig og arbejdsom
Mand, afholdt af alle, der kendte ham.
Han var 34 Aar gl. og efterlader sig
Huftru og tre fmaa Sonnen Hektor
er Son of en fhv. Formen Han har»
aldrig vcrret betragtet som egentlig
ond, men er belendt som en noget vild
og hensynslos Korallen
Cytl0n. Den 5. Juli blev det.
danfte Settletnent ved Basford, Nebr.,
i Fla. »D. D. P.« hjemsøgt af en
Cytlon, fom toni fra Sydvest. Niela
Ehristiansen sit alle sineBygninaer din
trent odelagt af Itormen Videre git
den til Nielsz Povlsen, hvor den tda’
Huset oa tnuite det fuldftcendia, der-?
fra til Franl Teman oa Louis Dein«1n,i
hvor den gjorde ftor Stabe vaa Brig-;
ninaerne. Hog Jatnes Larfen tog den
alle Udbnaninaer og anrettede liaeledesz
megen Etade lcenaere Nordøft i Ret
nina af Decatur, dog vide5 itte, at no-»
gen Mennefter toin til Sladr. Mr.
Niels Povlsen, som itte var hjetnme,
da Storknen rasede, blev meaet over
rastet, da han fandt sit hyagelige Ung
larlehjem samt Husudsthret odelagL
Leerbech Konsui. Embeder
sont lønnet danst Konsul i New York
er blevet overdraget til Oberstlsjtnant
Leerbech, der i et Aats Tid har be
ftnret det som lonstitueret. Denne
Udnaevnelse vil sittert vætte Tilfreds
hed blandt de Dansle i New York,
soin ved Jndgivelse af Adresser til Re
geringen har itsttet hans Kandidatur.
Konsul Leerbech hat tidligere virtetz
ved det danste Konsulat i Gtteborg ogi
hat strevet vel assattede Blatmrtitleri
til den rdankte Presse vm attuelle Han
dels- og szartsspsrgsmaai. !
Sorgeligt Ulyttestilfæl
d e. Axtell, Nebr» Juli 7. — Medens
Andrer Sprensen i Sondagö mejede
Rug, loin hans lille sire Aar gl. Søn
ind under Msaslinen, og for Faderen
tunde ftandse den« var Barnets venstre
Haand afstaaret ved Haandledet. Den
lille Dreng bliv i Fig. »D. D. P.« hur
tigst muligt fsrt til Axtell, hvor LE
gerne amputerede Armen lidt neben
for Albuen. Trods det siore Blodtab
udftod den lille Dreng Operationen
udmcertet, og der er det bedste Haab
em, at han tommer fig.
H j e m m e. Vor Landsmand Dr.
Max Heniuö fra Cicago er for Tiden
paa Reise i FedeelandeL
Dreht af Togei. Spreu M.
Christensen, en gammel Danster, blev
forleden dreebt af et tut-kommende Ets
prestog tekt ved B Street Statidn.
West Oatland, Cal. Den gamle saa
Toget komme, men blev faa besippet,
at han, i Stedet for at træde tilbage
fra Stinnerne, traadte lige foran To
get. Lotomotivet tastede ham hijt op
i Lasten, hvorefter han rullede ud i
Banden hans Legeme blev frygtelig
lemlæftet, og han bar uden Tbivl dId,
inden Legemet rullede i Sten. Chri
stensen var en nieget afhuldt Mand;
han havde vieret her i Landet omtrent
15 Aar og efterlader sig voksne Birn.
Afdsde var fsdt i Ballum, Slesvig,«og
blev 84 Aar gammel. «
Fra San Francisco. Mr.
og Mrs. M. J. Jversenö enefte Parn,
Wilhelm Mart, afgit forleden ved DI
Jden efter langere Tidö Lidelser, striver
»Bien«. Den lille Dreng, der tun
-blev 72 Aar gammel, tom for nogle
Aar siden nheldig as Sted ved at salde
oa forslaa sig saa sleint, at hele Unber
lrovpen blev latnmet, saa han hverken
tunde aaa eller staa. Forgaeves hat
bang Forceldre prøoet alle mulige
Midlet for at faa ham helbredet, og nu
bar Doden sluttelig gjort Ende paa
hans Lidelser.
Dødgsald i Haywards.
Mrs. Anna Kathrine Hohn, en af de
ældsie dansle Settlere i Ncerheden as
.Hanwards, Cal» dsde Sondag den 5.
Juli i sit Hjem og blev begraoet Dus
dag den 9de Juli. Mes. Halm var
født i Slesvig, lom sammen med sin
Mand til Aamerita i 1858, har siden
vaetet bosat ved Haywards. J sit Æg
teslab hat-de hun to Born, en Søn og
en Datter, men begge er dsde. Hendes
Mand» døde for 7 Aar stden. Mes.
Holm blev 78 Aar gammel, var frisl
og tørig lige til det sidste. Hun var
en cedelmodig og vennescel Kvinde, ag
tet og æret oar hun as alle. Weg-tadel
sen foregik fra hendes Hjem Onsdag
Kl. 1 under stor Deltagelse. Pastor
E. Selsoe fra San Francisco talte i
Husei paa Engelsl over Heb. 13, 14 og
i Kitten over Hebt. 9, 7. »Bien«.
En slem Forlegenhed. En
dansl Pige ved Navn Dietz antom for
leden til New York samtnen med sin
Søster og dennes Mand og site Born.
For de forlod Danmarl, blev det sor
talt dem, at det ilke vilde blive tilladt
Emigranter, som havde mere end tre
Born, at landstige i Amerila, og for
at hjælpe sm Softer ud as den formo
dede Knibe paasiod derfor Frølen Ditz,
da de lom til New York, at dei ene
Barn var hendes. Da i Folge Jud
vandtingslooen en uaift Kvinde med
Vorn ilte lan indoandre, blev der nd
stedt Ordre til, at Festen Dietz med
samt sit Barn skulde sendes tilbage til
Danmark. Pigens Bestemmelsessted
var Sleepy Ene, Minn. Kongres
mand McCleams Opmærlsomhed blev
henledet vaa Sagen, oa det lylledes
ham at faa lldvisningsordren suspen
deret og en Undersøaelse anstillei. Som
Folge af denne bleo det tilladt Pigen
at fortscette Rejsen, men formodentlig
vil hnn i Fremtiden passe sig for at
udgioe sig for Moder til en andens
Barn.
J Reno, Cal» odelaade en Jlde:
brand forleden to Hufe, tilhørende J.
ff. Lind og Alfred Nelfon. En 16
Maaneder gammel Datter af den imst
ncrvnte indebrakndie. Tet rnatedes
forft, at Barnet var blevet reddet, og
Forældrene løb rundt fra Hus til Hus
for at iøge om dereg Stat. Deres
Fortvivlelfe, da dei forkullede lille Le
geme fandtes, kan derfor bedre fattes
end bestrives.
Om 4. Juli-Festen i Ko
b e n h a o n skrioer »Politiken«:
»Fortk) of July«, Dagen for den
amerikansle Uafheengiahedserklæring,
den Dag, der i Amerika er endnu mere
end Grundlovsdagen hos os, hvor alle
crnerilanste Drenge fra den tidlige
Morgen assyrer «sire-crackers«, og hvor
der er et oceldigt Halloj over det frie
Land, som tun Aineritanere kan holde
det, blev fejrei af Amerikanerne
i Kisbenhavn og deres Venner ved en
Banket i Hotel ,,Ph-nix.«
Festialen, om Ainerikas Uafhængigs
hed 4. Juli 1776 som et Produkt af dei
bedste i Dniidens Bevaeaelser i Eng
land og Frantrig og om Amerikas nu
vcercnde Storhed, holdtes af General
konsul J Freemann, den tidligeke nd
mærkede Professor ved Madifon Uni
versitet, Wisconsin. Fho Konful og
Bankdirektør Gyllich talte varmt for
Kong Christian den 9de, Konsul Free
man for Præsident Roofevelt, af hvem
han gav en ypperlig Karatteriftik, til
Dels Eiter personlige Erindringer. —
General Christensen, der stulde have
talt for Praksidentem var til alles store
Beklagelse bleven forhindret i at kom
me.
Fremdeles ialte Kommissæren for
Verdensudstillingen i St. Louis i 1904
»fot de nannte Riger, Dr. Wennertrsny
der i Dagenö Anledning var kommen
ned fra Stockholm, for »ihe Louisiana
zPurchase«, det vil sigedeigamle Loui
»fiana, der ksbteö af Napoleon den Sto
re og omfattede hele Landet Vest for
IMississippi. og for Udstillingen i St.
iLouiC Paa denne vil der blive an
ivendt tre Gange saa meget, iom den
Gang betalies for hele deite Besten,
eller 160 Millioner Kronen
Endelig kalte Hsjefteretssagsprer
Ulf Haner for Konsul Freeman, der
havde bidraget faa meget til at udvikle
Samkvemmet mellem Friftaterne og
Danmark; Danmarks Udfsriel til
Amerika var mer end fordoblet i hans
Tid. Blandt andre Tilftedevcerende
var Asger Hamerik, Grosserer Carl
Melchior, Fabr. Anker Heegaard,
Gross. J. Jsrgensen, Or. Krebs, Or.
Viktor Holmes, He. Jacobsen og man
ge andre Damer og Herrsr af den ame
rikanske »Koloni« og deres Bennen
s— f
Fra :IJer-. Dr. P. Lauritzen,
fotn i Begynbelsen Of Juni rejite til
Danmark, er der indløbet Meddelelse
om, at hun har naaet Kobenhavn eiter
en heldig Reise. Umibdelbart :er:
Ankomsten maatte hun underkaste sig
en Operation, som blev ndført af en as
Københavns dygtigsre Wurqu og
som forløb meget heldi"gt. Vers-. Lau
titzen bliver behandlet paa en Privat
klinik, og de sidste Efterretningcr gaar
ud paa, at hun er i god Bedrmg.
Den rigeste Dansker i
Amerika et i Fig. »D. D. P.« Pe
ter Larsen i Helena, Mont. Hans
Fokmue anstaas til 10 Millioner Dol
lars, som hovedsagelig er anbragte i
Mivet og Jetnbaneanlæg. Han er
født i Middelfart Egnen og kom over
Atlanterhavet i 20 Aats Alderen. Han
er nu 53 Aar gammel. Hans For
ældre var Almuesfolk, og han begyndte
sin Karriere her i Landet som Arbei
der paa Dæmninger og Jernbanean
læg. Saa blev hcm Underentreprenør,
blev interesseret i Miner og et Medejer
af be største Solv- og Blyminer i Ame
rika. Han stildres som en stille, meget
tavs Mand, der passer godt paa sine
Benge, men i Stilhed fkal han udfolde
en ftor Godgørenhed, særlig mod sine
egne Arbejdere.
»Frclsc«,
j Troslsrrc for Lkegfolk.
) Noglc Udtalclscr oni
l
l
Paftor Billi. Vcck striver i »Den
indtc Missionstidende« 25 Aug.
1901.
,,75relse, Troslære for Lckgfoll«, af
annepræst Chr. Lynge, er nu naaet
til 11. Hefte og anbefaleg fremdeles
varmt til Udbredelfe af og blandt
Vennerne. Den faas i alle Boalader,
samt hog den indre Mission-J lldsen
dinae. Vill)·Bect.
»Den indre Missionstidendc«
,,75relse«, Troglære for Lægfolk as
Chr. Lynge, Eogneprcefi. Det er et
betnoeligt Viert, der med det udkomne
forste Heefte her er paabegnndt. Tkoos
al Utodftand mod Guds Rige er vor
Tid dog meget optaaet af triitelige og
tirtelige Zpørgsmaai.
Dei gamle Zpørgsmaal: ,,.stad
er Sandhed?« luer alle Vegne. Mod
standernes Vaaben bliver for bvert
Aar siarpere. Te forvirredes Flot,
fom hockten ved ud eller ind. men lis
ber om og afstedtommer Forvirring
med taagede Lærdomme, synes ogsaa
at tunne sinde Jordbund mange Ste
der. Paa den anden Side begcerer
Herren-Z levende Menighed med vol
fende Jver Klarhed over saa et og saa
etandet Punkt i den triftelige Læte
— en Trang, der hat givet sig Udslag
i de mange Fokhandlingsmøder med
praktisk, dogmatisl Tilfnit. Der er
ingen Tvivl om, at det foreliggende
Vært vil komme til at yde en god
Hjælp i Retning af at give Menighe
oens Trosliv mere Fafthed og Klar
hed, ja, tilføre den luthekske Aand i
vort Folk nyt, frislt Blod. Eiter de
tre fsrfte Art at dømnie, fom jeg hat
haft Lejlighed til at gennemlcese, bli
»vet det en solid lutherst Bog, strevet i
et saa letfatteligt Sprog, at den tan
læses og bruges som Haandbog ved
mangen Lejlighed af enhver oplyst
JLcegmand Særlig Betydning vil
Bogen faa for dem, der staat som Le
Hdeke i Samfundene.
! Bogen er forfynet med et unbefa
lende Forord af Paftor Vilh. Beck.
IPtisen er meget billig — 20 Øre pr.
Herste. Der ventes 20 Heefter. Metat
te nu Tilslutningen blive stor!«
AxelBiilotv.
Pastok A. Fibigeki »in-ist Dagbl.«:
. . . . »At Fors. er gaaet til det
med en redelig Villie og gennem
ttængt af Ønsket om at maatte kunne
rette den dansle Menighed en god
Gave, meettes tydeligt genneni Jud
ledntngen, hvor han got Rede for Bo
gens Plan. J vore Dage, hvot Ang
ften for »Dogmer« er bleer et lige
frem Stitord, er der siltert not Trang
til’et Bart af denne Art, og sæklig
Missionceket og Samfundsledete vil
kunne behøoe en saadan Vejledning
til Hjælp over for de mange utlare og
forvittede Noster. sont tundt om hie
ver sig."
J Omslag 81.60. Jndb. 32.00.
bonI-h kath. Publ. heut-.
sites-. liebt-.
De gyldne Fodtpon
En kristelig Ullegori
sI
Ellen.
V stock I crust-I. Iris s sente
l)emivh Luni-. Publ. Eunoe-s
ittqu Nedr.
H
Is- cutbser t
High School
g Gollege.
Esel-m cui-»
aabncs den lä. Lttuber d. A. og vil blive
ledet i lutljcrikskriftclig Aand. Stolen
eths as The Lutlicran High School and
collezxe Association. en Korporation,
hvis Mehle-innrer tilbsrcr den luthcrfke
Mit-ce. Al llnderviening paa Stolen, med
Undtagelien nide ipeciellc danske Fag ben
llsrende til ·olikoleafdelingen, bliver paa
lEngelsL E olen har folgende Afdelinget:
, collegecoukse . ans-tm
!
«
Academie course « 3 ;
Prepakaloky course « l « I
Tuch-es course « Z «
Business Coukse « l «
Sbokthand and Typewtiting course
· . . as lAar.
Taqu hosflolcmveliiig. l
Musik og Saug. ;
i
. llnder Pinterterminen vil der blive en!
weciel Astemtole for unge Mænd o Zwin- ;
der i Raune, sont arbexder oin -agen.’
Fremdeles vil her for Elever paa Stolen, ;
vom ikke er contirnteredh blive givet Kon- «
firmationsundervtekning, saa at d»e, sontl
oniker at blive konntmerede, kan saa An-«
lednmg dertiL ;
A Kost og Logi erljoldcs paxx Stolen for en «
lille Betaling. Etolebygmngen er ny ogk
tidsivarende i alle Henleender, den er for- T
fynet med Steam Heut, City Vcater vg)
elektrisk Belysning.
Vi venter mange nf eher, fkasre unge·z
Lin nærmereLIplysnmger og Ratalog henit
vcnder man scg til en at undcrtegnede.
Be avede unge Mænd og Kvinder
N—B—« me gode Vidnesbnrd, sont ikkc hat« ;
Midler til at studere for, vil vi hjaslpe"
med Penge okbetale 50 Mit af Reisen ljcrs
til Racinc. cktiv til en af os desangaa-;
ende. i
Prof. l5. (5. Nelloth C. O. Jenseit, I
p. t. Ekandinavia, Wis. 1130 Mound Ave. »
Racine, Wis. »
DctKgL Tanfkc « ; —
Konsulat «
nimm 407——l(,«8 Rea Esmlcs Blcig.
«.ai Tenrtmrn m Rundslph El» EDUARD- Jll
»M
s
l
L b "
l
H
l « O— l MTUIYIEUOL
cata osuo « »sam
csc.«ury steol Russ- Nm FORle
In sit Mit-oh Käs. ove- 17821812
Readlä tue-volk- suck Nat-miss- old-It
es Ihren-baut with sauste-. but-L
dorthin-. but bot-k- smt kaute-s- ou
Ist-th. Gast-added 10 you-s- Ist-Ist
475 III-. Only 822.90. Tot-Ins ISQO est-K,
bslauoo pay ablo 33.00 s. month, so tatst-s
sst. Sdlppos tmmcdlstely on receipt cl
IS.00 sub Dis-usw« Wo trust- bog-It
poopls lot-stock in all puts of the World
Cssh est-sonnt 81-50 ou Zank-. Ekel-di
Ofen-es 81.25 tot- eaod 600 uns-. Sei-s
tot- tkso unless-, but this II the stut
sst but-t- svus osmch Wo tits- sc
Sonn-or- Illlvots Nun-M Its-D
GEITUIY s MWWTWIS · co
csst D t50 Satt st. Louis, Ill
sorg og Glædg
miÆM WMs
cum-sto
SMIOWU
Det ny Testament
Von-M Cl
Dr. T. Skat Rørdanr.
Gebt indb. 45 Ets·
Summe med Anmækkninger til Dplyss
ning for Itistnc Lægfolk. Jndb.
i 2 Bind 84.00.
MMI tats. Publ. som BUT-« TU
coper or ceetotaler. o. k.
En Mand, som drikker,
kan blch tcmpcrance,
uden at fole Trang til Nobeler af beruscude Trikke, der
nydt til Luerknaal fortcercr baadc Sjæl og Legeme,
naar han drikfcr
Crown Malt Ale,
der er anbefalet af Lceger, Truggister, Kemikere og
Præster overalti de Forenede Stater som
es Den bedste Temperance Drik ge Je
der finde-Z og den eneste i Verden som indeholder Zllets sunde vg
lncerende Bestanddele uden at vcere i fjerneste Grad berufende.
Skriv efter Prislifte og Anbefalinger til
BELLE clTY BREWING co»
1507 STATE sTP-. RACINS, Wls.
Il- .- Esp- s» s » s s» Esp- J» s - .. Im J L» s»
E H »H»
,
t O- Holcler De s O
Samiunclets Blaue?
,,- Danskcrcnk
Nyhedsblad, udkommcr to Gange ugentlig,
kostet tun 81 50 oin :)1arct.Det cneste
daniLe Nyhedsblad, der udkommer
to Gange om Ugen.
—...—.
»Dansk luthersk Kirkeblad. «
Officiel Organ for Den forcncdc danske ev.
luth. Kirke i Amerika, udkommer agent
lig og kostet tun 81.00 om Aaret
»Die Unges Blad 1 Amerika«
Særlig for Ungdomnien, udkommer en Gang
om Manneden og kostet bot om Aaret
»...—.
»Børnebladet. «
Et illustrerct Blad for Bornene, et udmærket
Vlad for Sandagsikoler, udkommer
ugcntlig og kostet 50c om Aaret.
—-.———:== S nd auc Bestiulngck UI :——.—:=:;
DANlSH LUTH. PUBL. HOUsE.
I a a BLAlR NEBR. a c a
. - QÄMQQQÄEÄÄÄÄ
'
sh
ask-: