Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 11, 1902, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ea kristcn Bkamiuo Jordcfkkrd
i Daninakt.
l,,Rklsll. Tz:k?3.«v.
Den Untie, trjstne B: -.:-1i::,
sinn,fi::x!:u·ii,1Its-n :"l .s-i
Miisicnikk JEAN-n --«" «
- ;e.:.:.;«:jse sic.
’ « r— x w .
Mkslconsnciknernex :—."e. » --cl,-e:
n
:..s·s«e Fikkfirllkfcl
lirtegaaxdm unde
sang Essi. J. In
stell-e :i?—LE
Zuncurxetx
fegfmrsse
qc..:rd, :·::sl«,«- «
chtter P.
tør Wink-Jl, VII-III Is«
mange as .s:.:oc:s«j.:’:c:15 :1
lfftcr J: Talnten .,;L!t:?:
on F-.:re« Ju- krffzmqery
til Bauen U :-1.:s::11"e:-.:1«!IIIIIsJJeLI
Text IT. thxzdr i -j:r «.: Irr chr
.«Ls.:r—:-;-. e:
· -
. .
:). l«:):::tenen
d
-»sp s, »s» ..(
L
i Den Danke Mitte i
var Sondng Morer
is sz N
x ·. « · . . 's i
WHle I kas Im Itl Ill, .
» .« c, .:.1 Du ren
« v (’ ·- ·
e Its-Hi. then Den sue-trage wert var
Muth-in re: 7"Scn ftulde op
» Ju
It
"
! »
H m
1
-
s»
s« »
-
if »
cJ —
Der Iølsre kanns-, .:»:-.- Zum
rkred osza Besen-: ,,.t Ho,
r Ida Hart-» flal ikke beftætnmez.
Uka Var ijoasivan Hm
at sendet osg tunkstabirig, altid Den
.orf:e can sit Hold. Hart legte Un
dervisning bis-S LIJiiksiJnærerne men
ban bar fernere selo sagt, Jt Im nozen
et Flur for bang Dach bavde spurqt
him, om kmn aatede at lade Fu bebe
»«ilde ban trat-se d tragtet ket sorn en
Fokncrrmelfe mod bang Beaavelfe og
S -
IIHJH cis-o mspsskexe qq
untqu « us
H «- g
J
so- ejj
,
.«-:::sk»:«ec .«i..
«et It leve Wa, Da Migfmnærerne
.7.Yrtek—e hast« at ban Var If Sand
bed, del-for stod det dem quxa Flatt,
at Imn for eller fenere rnaqtte blive en
Keinem tbi den, der er Jf Endlich
kmr Forjættelsen Han faldt i en
baard andorm oq Da Inn kom ssg
isten, begnndte Sandbeden at faa
MIgt i dam. Flere If note danfle
Missionærer bar faaet Lov at ocere
nvget for beim, og de bar alle udtalt
Gliede over de Timer, De km tilbragt
samtnen med dam.
Da Sandbeden rigtig sit Magt i
darn, befluttede han ct lade sig hobe.
Han vidste, hvad det tostede. Westas
ningen tostede ogsaa Kamp i bans
eqen SjæL thi han vidfte, at hcm
maatte brnde med sin Kaste, bans Fa
milie vilde forstøde ham, hans Hu
ftru vilde forlade hom, hans Moder
ligesaa, thi ellets vilde ogsaa de blive
udstpdte af Kasten. Men hans Be
flutning var fast og han sagde, at han
aldrig havde forttudt det. Han kom
ikte efter sin Dach til at se med EV
rovceernes Zim, hcm faa tværtimod
godt deres Fejl og Mangler, men et
var der, som aldrig glippede for ham,
og det var Jesus.
Kort efter sm Daab blev han syg,
og han var da sttaks klar over, at nu
vilde det hedenfke Folt sige, at det var,
fordi han havde ladet sig døbe, ,,men,«
fsjede han til, ,,de ved jo ikte, hvad de
siger.« Han var hos flete af Missio
ncererne under sin Sygdom, laa ogfaa
vaa Hospitalet, men intet hjalp. Der
for besluttedes det, som et sidfte Mid
del, at prøve den lange Søtejse. Saa
reiste han med Herman Jensen, og nu
maa vi begrave ham, den fsrste Hin
du i dansk Jord.
Menge Haab er bleven stussede ved
hans Død. Der var stillet ftore For
ventninger til ham og hans Fremtid.
Mem ventede, at han, Haar hatt nu
blev kendt med danste Forhold, siulde
blive en Hjcelp og Stttte for de unge
Udsendinge herfra. Men det Ord,
han sik med sig ved sin Daab passede
paa ham til det sidfte.
Hans Huftru, en ung Kvinde paa
22 Aar, maa nu hele sit Liv leve fom
Enke, og tundt om hende vil det lyde,
at det er Guderne, der hat hævnet sig,
fordi Sambasivan lod sig dsbr. Hun
hat-de gledet sig til hans Hjemkomst,
da hun agtede at foeny Samlivet med
ham og saa maaste senere blive en
Leisten Nu vil hun snart faa at
pre, at hun et Enke. «
Grade sammenbindee, ogfaa her.
En af de sidste Gange jeg talte med
dam, sagde han: »Zum-e jeg tale
Spieget, vilde jeg sigu J ital sende
mai-ge nd, thi Danktetne hat fertige
Wingellee for at vinde Jndieenef
hatt Hi det ikke sagt, meet han- Grav
stal teile til o- vm vor Mist pvekfoe
hist-mu- De steil m- utet-, sk hop
som tm pas Jesus- stsl M- WIN
· te- det me et o- felv ellet
1
Taleren sinttede med Bsn for Sam
da wank- Husttu, der om en Ugestid
il erfare, at hun er Ente, og at ben
des Barn ingen Fader hat mete at
Zum maatte faa den Tro og det Haab,
Heut-es Mond hande, og at det Ord,
Fkan ftk med i sin Daub, ogsaa maa
opfnldes paa heade.
Eiter at Salmem »Hvor Gud mig
inter, gaat jeg glad« var sangen, bat
Provft Heiberg, Præfterne Fibiger,’
Holl, Iriis Berg, Hotnbech og Mis
sion-er Herman Jenseit Den blomiter
smnkkede Kiste til Graden. Paftot
Ostenfeld forteitede Jordpaalaitelfcn
Ig Missionær Herinan Jensen bragte
Missionsvennerne en Tat for deres
Kærligbed mod Sein-basian Han!
dorte til sit Fædrelandg Adel eiteri
Kot-eh og Gud havde adlet ham eftet(
Aanden, maatte hanss Grad blive etj
Bindeled mellem Menigheden her og i;
Indien. I
Med Salmem »Herr-Ins Vermu?
ingensinde« sluttede Den gribende HIj-(
xidelighed. (
—-0-— -...—·
Unclc Sam Filubbctr.
Un Der Loe rfk r-.f: In »Te: rsngsie
Taer :.ark« fJ r trrller VII-Dei »sieben
.-L1DU« .
Ter fix-des i Hoden h sor. en lan
J:m—:—fereninn, kwkcs : Tilrckrekse bist
NOT IN ARE-J »J! DE «k!kc1!c, chn fDM
i sit ejendommeii ae »Hier kam-te Til
sniit kt te er Taner uinxerei sm: at stifte
ner..-.-..t».b tned Lg de: san meget
. ere f:-71 Deng Grund-lag i a! fin
Ilnqdomrnelizcxhed er fas- fundt som Ve(
. « .1z; »
,,1lncle Zam Klubben«, der er Trif:
:e: for tre klar ssden as en bekener
Elantermefterö Zon, befraJr cf ca. 40
Medlemmer mellem 14 On L« Aar, eg
deng Program er folgende:
Alt keformere Klædedragten Den
ffle qørez sen bewem oq fundbedsfm
sent-e forn muligx ingen ibid-se Ewdi
ler eller tmie Eli-Oper
Alt viere for absolut Ilfboldenhed
anen Llltobol Under nogensomhekst
Form.
»Ur fremelfke Udboldenhed, Tristigs
hed og Znarraadigbed. Man driver
Med stor Kraft al Flugs- Eport, opfe
qer smaa Æoentnr oq indgcme Bcedde
maal, hvor Jndsatsen bestandig er en
Lmqang Kasse plus LEreIL
Ilt spge ved gensidig Vejledning
kwer for sig at udnytte sine Ævner
vaa dedste Bis —- med andre Ord, at
drive det til noget her i Verden. Der
holdes Diskussionsmøder og Sam
menkomster, hvorved Medlemrnerne
stiftevis oplæfer forssellige Vetter.
At blive optagct fom Medlem af
,,11ncle Sam Klubben« kræver bl· a.
folgende Betingelser:
At Være fnldt fjorten Aar
At kunne lobe en engelsi Mil uden
Standsning, samt marschere fem dan
fke paa samme Vis
At blive absolut Afholdsmand,
samt desuden aflcegge endnu et Par
Prover, der er en Foreningshemmelig
hed. . . .
Lige overfor oz sidder Foreningens
nittenaarige Formand, et kont, Ungt
Menueske med et smalt, alvorligt og
meget energist Ansigt. En oegte ame
rikansk Sportsmandstypr.
Vi underkafter ham et lille Forhøn
,,Hvor tilbragte ,,Uncle Sam Klub
ben« sin sidfte Sondag?«
»Bi var itke alle samlede, men en
Del af os var paa en Marschtur til
Fureføen.«
,,Hvad morer J jer nu med paa san-.
dem en Tur?«
Aa,« svarer han med et besiedent.
Smil, »for det fsrste morer selve
Marschen os jo. Bi synger under-J
vejs. Saa holder vi HviL spiser og
dritter, leger lidt, holder Brydekampe,J
gør maaste ogsaa af og til nogle Spil-;
opper. . . . Nat-, ja, saa taget di os!
maasie et Bad, og gaar hjem igen. Det
er det hele. Vi morer os for Resien
altid udmcerket!«
»Men sig mig en Gang« —- spsrger
vi —- »er J nu aldrig paa saadan en
Tut kede af, at J ikke kan drikke jer
et Glas Øl ellet saadan noget?«
»V! hat tonstateret, at vi baade be
sinder og morer os bedre, naar vi in
gen Spiritus nyder. Vi er stadig op
lagt til al mulig Morstab og fsler oz
aldrig trcette.«
Smaa Meddelelfer.
Diamantbtyllup. Denne
sjældne hsjtidelighed fejredes forleden
af Aftcethmand Niels Poulsen og
Hustrry Staudetborg Mart.
Zeiger-staune paa Bieg
ninge Kitkegaard Postkne
stet Geistern i License henvendte sig i
Iid til Kristministetiet med An
dskui sm, at dem fremtidig vilde
W Miksefpldelseu as de fcldne
stigm- Oem pas Orts-singe Kitte
Ha Mkstmiuistetkei et der un ind
WWI m, at en fanden
L
Vedligeholdelie feemtidig vil sinke
Sied.
Eiter stedfunden Jstandfættelse af
Mindesnmerlerne og Gravfiedet vil der
den 6. Juli blive holst en Mindefefl
paa Kirkegaarden.
Do d zfald. Aarhus, Mai 22.
—- Overretssagfsrer Schwenn her af
Byen er i Ganr under et Bei-g i Al
tona afgaaet vebf Toben, kamt af et
Hierteflagz 56 Aar gl.
N y e K i r l e r. J Bangsbostrand
blev i Folge ,,F:ederilshavn Avig«
fokleden nedtagel Grundsten til en nn
Kirle af Past. G. D. Dresler. Kir:
kens Atlitelt er He. K. Warming, Kel
benhavn. Staren hat til dens Opfe
relse bidraget 18,500 og Menigheden
benved Mit-»O Kr. Kielen oil eftet Be
stemmelfen være fæedig 30. Not-br.
—- J Vorupet blev i Folge »Thist.
Il. Av.«.forleden Onsdaq af Provil
Madeluna nedlagt Grundsten til en
ny Ritte.
H e d e b r a n d. Ranperg, Mai 22.
— J Gaar Eftetmiddags Kl. 5 ad
beod Ver en heftig Jldebrand i Heden
Vest for Hern ved Mariager. J Lo
bet af et Par Timet var 300 Thr.
Land Hede afbrcendle. Jlden er paa
sat af en 4-Aars Deeng, der morede
sig med at stille Jld flere Siedet Ved
8-Tiden var man Heere over Jlden.
J Nat er der holdt Vogt ved Brand
stedet af 50 Mand.
Den myrdebe Pige begra
ves. Aarhus, den 24. Maj. Den
myrdede unge Pige begravedes i Dag
under flor Dellagelsr. Folget kalte
mindst 1000 Menneliet. Forstandet
Simonfen og Pastor Knuppek talte.
En Marmorsten tejfes paa Graden
med Jnflkiptiom »Jngen sendet Das
gen, for Solen gaar rieb-«
Btcendt Guard. Fotleden ov
ftod der Jld i Propkielaer Strivers
Gaard i Omtnestrup ved Motte.
Guarden nedbrændie totalt. ,Jntet
1levende beendtr. Gaatden beboedes
Taf 3 Akbejderfamilier. Mandene ar
bejdede paa Ommestrup Teglvcerl, som
ligeledes tilhster Peaprietæt Sltiver.
Dei nieste Jndbo eeddedes. Jlden op
stod i en Haltnftal udenfor Gaaeden
ver-, at en 7-Aaks Dreng legede med
Tand-stillen Bygningekne vaee assu
retedr.
Ulnlle paa Zoen — 2 Fi
ilere drutnet. 21albora. Mai
Z4. — Fra Bloths meddele5: J
Moran tidlig rejite Binden og Seen
sia Vludielig. Der blev ittats beist
FaresignaL og Redningsbaaden bleo
gjort klar til Assiitance. Paa Hader
dar der 15 Baade, alle fra Stagen og
THøiem En Baad sagte at aaa i
Land oed Blothus, men kæntrede over
Renten; de to Mel-nd af Beieetningen
forfvandt strats og ere ilte senere
fundne, den ttedie flød vaa en Aare, til
han blev bierget af Redninqsbaadem
Te andre Bande ere i Lobet af For
middagen alle tomne i Land langete
iydpaa, og ere indenior Revleme sei
lede til Blokhus.
Evampen i det nye Raadbus i
Kobenhavn Da det hat viit sig, at
Svampen itadig breder sig i Prokura
ningsvæsenets Kontorer, bliver disse
nu udflyttede og midlertidig etablere
de i Kældergangen ud til den aabne
Guard.
En bidsig gammel Konr.
En 60-aarig Kone fra Solbjerg Rau
mose var forleden kommen ud at asre
sin Have 1 Stank-, og blandt andet
tlappede hun Gærdet op. Derved tog
hun feil og kom til at skovle ind i Na
boens Urtebede. Denne —- hendes
Svigerfadex —- vilde itle finde sig
deri og gik nd for at jage hende bott;
men hun vilde ikte vige, og tilsidit drev
hun Svigerfaderen et Slag i Hovedet
med Spaden, saa han styrtede til;
Jorden. Han henligger nu i en be-l
tænlelig Tilstand. Lægen syede Saa
ret sammen, men lunde iovrigt itkej
udtale sig om der Fatlighed, og dai
Monden er 87 Aar, kan det jo altid
blive farligt nol. Sagen er meldt til
Politiet. «
Sjcellandske Dialektotd.
H. N. Boesen hat i »Neestv. Tid.« stre
vet et lille Stykke om ejendommelige
Sprogfotmer hos Beboetne i Egnen
omlring Tuteby.
Han udtaler, ati denne Egn erl
mange yppetlige, gamle danste Otd
gennem Tidetne blevne bevoredr. Ei
Ord, sont N. M. Petersen i sin Lim
raturhistprie ans-m som fuldstoendtg
tabt for det danste Sprog, trivesi
bedste Velgaaende der paa Egnen.
Dette Ord et » freve«, f. EN- »Jeg
gjævede not for, at det vilde gaa sca
ledet« (oldnotdist esa), nyt dunst
»jeg fotmpdede not, at del vtlde gaa
sanledes«. Endvidete ,,stven«
(Daandfuld), -,Uvetum« (Vognport),
»Das-m« (Davee), sammelt-aufs
.,Dagverd«, og mange andre Ord, som
der oilde fore for vidt at nævne. En
hvek, der lever der paa Egnen, bar
imidlertjd meget let oed at for-ge
Eimlingem Ordene lyder xo hver Dag1
rundt omtring
Men den Dag dil maner komme, da
alle disse ptægtige, gamle danste Ord
fokivinder. Vor Tid er jo nivelletew
De Da dringet det ene Pust efter det an
det fm Byetne ud over Landet. Lg
kmad der et dorte, er todt. Dette er«
fein meqet mere betlageligt, som di
iavner Zamlere as sjællandsie Dia
iettord i meget høj Grad.
Inderne er i den Henseende langt
lieldisxere stillede, idet Mænd som Tr.
Feilderg, Knud Stytte, C. A Schme
add, Ei. St Blicher oa andre gennem
Tiberne bar opfamlet en Mcengde ind
fte Dialettord og Otdfotmer og der
oed silret disfe fta at gaa i Gletnme.
Lignende Samlete vilde i det ind
øitlige Sjcelland lunne getre en sterbe
lesJ rig on dætdifuld Host.
To Dage og en Nat naa en
s de D. To Stensistere fra Aarhus
tom for nogen Tid siden til at spille
Robinfonroller ude paa en ede Sand
holrn i Aarhusbugten
De var en Lordag Morgen med enl
lille Dcelsbaad qaaet ud til Zen, der
dekret- Navnet Mejholmen, for at heute(
Strandsand Banden maatte de
lass-ge for Anker et Par Hundrede!
Fadne fra Holmen, mens de git is
Land i Jollen.
For de degnndte Ardejdet, teg de en’
Tut omtring pas Holmen, men da de
stulde i Gang med Jollen, dar den
dreoet til Sos og laa og vippede san
langt ude, at det itte var muligt at
naa den.
De to Mænd befandt sig i en tet
lilden Situation. Overtoj, Mad og
Dritte var ladt tilbage i Dreischna
den; de haode tun et Var bare Næverl
og et Var Slovle, der itte var dem til
stor Nym. Knlden bed og Sulten(
nlagede dem. Det eneite
Len bavde at byde paa, var Strand
mengek og S,æll)unde men med de to
Stovle var det ilte muligt at tommeI
nogen af dem til Lin
De forsøgte at tiltalde Hjælp for des
forbifejlende ved at binde en Sljokte
paa et Slovleslaft fom Nodflag, men
Signaket blev itte Haaagtei. Hele
Lordag Nat maatte de to Mænd for-.
blioe vaa Holmen, lebende fretn og
tilbage for dog at holde sig nogen
lunde danne.
Fskst Sondag Aften tom Hjælpen.
De to Mund hat i Fig. »Aathus
Stiftstidende« ilte haft nogen MeenT
af deres Eventyr. I
En Zinleinspettøt su-»
fp e n D e r e s. Stoleforholdene i
Brenderslev hat i det sidste Aars Tid
været itle faa lin af en Standalex
mellem Jnspektør og Lærete og Lærer-’
inder hat der vastet Krig paa Kniven,
og Vette Fort-old er naturligvis itke
undgaaet hverken Forældres eller
Born-Z meærlsonxbed.
Nu er Assæren indtraadt i en Im
Fafr. For nogen Tib siden blev der
af en sorbenværende Lærer vev Sko
len indgivet en siarv Klage over LE
rerne pg Lærerinderne. Hvilken For
binbelse der et mellem Jnspektøren og
denne Klage, kan Bladet itfe oplyse
noget om, men not er det: Forleden
famledes i Bronderslev Amtmand,
Zioledirettion og Ziolekommissiom
det bestemtes, at Førftelceter Evend
Rasmusfen fra 22 Mai indtil videre
zer fuspenberet som Jnspektørx Finde
’lcrter Geertfen er besiikket i Judith
Jantagelig forbi han er den. ber bar
«været minbft indblandet i Steinen.
Engobhusbond. Jen Om
tale i »Naka. Tid.« of Forsprgelses
anstalten i Nakslov heddek det bl. a.:
En 40aarig Karl, der i Januar Maa
ned blev indlaqt som subsiftensløs,
efter siden sit 18. Aar at have haft
over Hundtebe Konditioner, blev i
Siedet for at hjemfendes til fm For
sørgelsestommune i Vendsyssel an
beagt i Hemdan has en fvrsiandig
Landmand, hos hvem han hat rettet
sig i den Grad, at Husbonden efter 8
Maaneders Provetid festede ham som
Staldkatl for en Sommetlsn af 200
Kr.
To Motmonagitatorer
hjemsøger i denne Tid Grinbstedegnem
De melder sig fom Missionætet, og
Falk iror da almindeligvis, at det et
Jndkemissiouceree og giver sig i Tale
med dem. Deres specielle Leere holder
Hysmiddollakjinigyek
MS Mike-de selt- ewige-Iebt: lsstonvi
en Desgl dem mple neu-tue und Ils
HW oberer-I or t d s
felsiils easy-erretten Instrng Tktkizer .« .
We Immer sur-He- unmla n Freier«
Entnahnleuæeyiujeäxee soyd « rette
.........- »p- H27.25I2«3·I9373T:"
Trist- site-m set tat-, plv cittäåtsjueesw etls lse MI
desslees den-I -teteeelt, nettes ke
cksIWs Its 51 , sei-e des-, III.
de forelobig for sig selv, indtil Offetet
er modent nol. Paa Filstov Mart
bar de faaet Jndpas i et Par Fami
lier, der efter Forlydende allerede stal
oære omtzeti
En fin Klintspiller. J en
Stole i Aalboxg hcendte det forleden,
at en af Drengene spillede Klinl med
en Mont, som valte en tilstedeocerende
Lærers Opmærlsomhed.
«.Hvor hat du den fra?«
,,Je-g bar lobt den af en Dreng for
et gammelt Udftillingskatalog.«
Og tin, svirrede Monten imod
Planleværlet og ud i Grufet igen.
,,Lad mig se den en Gang til,« sagde
Læreren Og en ncermere Undersp
gelse øgede hans Miste-nie. Monten
blev bragt til en Guldsmed, som un
derspgte den og erlleerede, at den hav
de en Guldværdi af 13—14 Kr.!
Dei var en«gammel dansk Dulat fra
NR fom saaledes var bleven ind
ranaeret mcllem Bulselnapver og ts
de To-Ører.
Det vil not blioe oansieligt at for
folae dens Historie tilbage i Tiden.
Greo Frijs paa Llntomo
bil. —- Et Sammenftod. For
leden foretog Grev Magens Frijs en
sie-reine paa sit nye Aulomobil fra
Aarhus til Frijfenborg. Undervejs
modte han en Fragtvogn forspeendt to
Heile. Jdet Automobilet ncermede sig
Voanen og Greven drejede til heite,
blev Fragtvognsheftene bange og
sprang hver ud til fin Side. Den
Heft, som veg nd foran Automobilet,
var i ncefte Øjeblil lørt over og drcebt
vaa Stedet· Greer spurgte da
Fraatmanden, hvad Heften flulde lo
sre? »Im Kr.«, svarede Fragtmaw
den. ,.Værsgod,« sagde Greven oa
ralte hcrm Penaene.
Hammelbanen bliver god.
Det vifer sig allerede nu, at Hammel
banen er stærlt fogt, og alt tegner til,
at Dritten slal blive lonnendr.
Den ordincere Driftsindtægt er nu
henimod 500 Kr. om Dagen. J de
sire Tage fra Pinselørdag og til Z.
Pinsedaas Aften var den genaemsnit
liae Jndtægt pr. Daq ea. 800 Kr» og
dog var det tlart, at det lolde Vejr
ilte havde loltet de egenilige lyftrej
fende ud.
Pastor Bjarnefem der 1sie
Pinfedag havde Forftegudstjenefte i
Gudum Kirle, mærlede under Predi
lenen nogen Svimmelhed, og stsnt
ban dereftet følte sig itle saa lidt svag,
fette han dog Gudstjenesten til Ende
og begav sig derefter hjernad uden Led
sagelfr.
Da han allerede var lommet i Nekr
heden af Præstegaarden, faldt han
imidlertid om paa Vejen, idet en let
Lammelfe i venstre Side of Legemet
hindrede ham i at holde sig opxejft.
Da man i Prastegaarden omsider seng
stedes over hans Udebliven,, ledte man
efter ham og fandt ham liggende paa
Vejen. Lægen blev strals hentet, og
efler hans Udfagn er der grundet
Haab om, at han fuldlteendigt lan
komme sig igen, hvis intet nu use-rud
set indtræsser.
Nlllml -WlEsTERN
Bauen
P» F- ä- bl. V. li. li. er den bedste
til og im
Snllrtroemackerne
NowNebmllm
II sksmilnsvef, com cte blos-no tiksvrmsesdcl
Mit-to Ums-mil. lnvldnm at Les or dem gut-»Ist
Ame-sit s m Its hell-roch ,
US Mksllsslls.
b o Inn Ikugsds i Eis-mass n« mun- Do
bar-«- ’l’llfg-l(lo« sit-l Leg unders0«0 sung-so
pg slgo um« nprtstlgo Heman
. MØKcKs 9REchlNllc,
Iss W- 123 bit-« - - NIQW chch
Don-T Be Poet-Tot
C
Tit-; the Jena«-m otlslsul
Rockf UOUNTAIN ft.
Masse only by Muts-ou Most
"- clne co. Mscll Ohms Wis.
- Itpr you well Our Incl
msrlc ein km euch pscitss
Pklce. s certa. Nove- o
tatsä. Accept no sub-Oh
mss-·s«sks»s«- lude. Atl- vksuf stilchsti
Danmatts Dokt.
Stskrelsi M Komm M!
l forstellige Form, Ufer Uns sein-l
bann, Byet, Kwstædet ossla In.
samt alle bewdeligm LandIbyeh
re Gan-we pg Klkten
Tllssdes poa en Papltwlle M
frit sit 45 Ets.
vom mi. M. Ism,
Bist-. Ist-.
R . I . P . A . N . S
Der et nenne noqu Stegs Syqdom, lvm Mk bllsek
hjalpen ved Grasen sl RTPAQPS Tal-ate
Sslqes sf soviel-re In thI. satte et not lot ei
almladellqt Tlllsldr. En Famllleflaste til 00 Ets. et
no! til et helt III-.
IIc ITSWAI «
FIO (Icsscpäl·chl’ck.l
eeulæte Belönojvg
chicago Ue ingeo 1893
og enestd Guldmedaille
dsliIIingeo 1898.
Höfe-te Belötmia
I
I
I
Höjeste chog cost
I
I Omaba
Weste Belöaain come Ækesptæmä
Paris Ugdsåsingea IM
Adieste Belönniug o- eaeste culdmedaille
Bushlo Udstillinqen I901.
2000 kramen mea«lllek»«kelo·nnlnger.
cui-m »Mit-g liessen Weste wen-Is
m me m soc-.
. THE DE UVAL sSPARATOR co.
— - . III
essssas Cis-IN vom-»t
JQILZIXM ".:"«;:;:U « SHLLFJFHZV
. I « Us- . » - »
IIAIZIITTIGH wir-Impu
J den dansle Koloni Paa »Soo« Bauen
IWARD c0UNTY
NORD DAKOTAi
Dmtrent 1000 Dansle hat taget
Land i denne Kolon3, udvalgt af Kir
kesamfundets Komike, og af disse hat
allerede de fles.e bofat stg der. Endnu
Lan der faas godt Land til »Harm
stead« der.
B i l l i gt Slovland i Wisconsin,
med udmærlel Jord vg rigeligt Band.
Det bedfte naturlige Græsland i Ame
rika, særlig stillet til Mejeridtift IM
velsom til almindeligt Agerbrug.
En ny Baue er bygget til det store,
gamle dansle Settlement omkrins
Luck, Voll Counly, Wisconsin. Her
lan endnu faaes meget, godt Land bil
ligt; beliggende ncrrved Kittel-, Stoler,
Mejetiek og gode Veje.
Lave Jernbanepriser til Lands-gere
Sltiv efter Landlort og illustrerede
Fortlakinget til
l). W. CASSEI)AY.
Land and lndustrial Agsnt "s»«" Ky.
Mint1tksinoli5. blinkt
-k
«
Badsi for —-—-----.-7
— lndvoltiena.
Ovid de Me bat en eefelsæssig innig smaqu Idee
tan, er De los net-to- « but-He Techixåtv Boten-J
de- oee es . u est ee
Je BUT-e eelathgr. VI- lemfte, dedfte Munde-i
holde Systema mit pas et at tagt
cANDf
OATHARTIO
Spis dem ligesom candy.
sei-»me, Netto-It isaqee qodt qte que«
SMekille, iq wessenqu lkke Ente-te er spat-e
ITB os 50 eu. ze- sox· Stett- estet in Beweise-is
mäuq os en lille » on- Snudtsed Nod-rette
Inst-»so Its-of 00.. one-um ell» New You-(
-:- Hold Blodet rent. sk
Ncrvøfe Mænd!
Ast-esse as et wem stetem ten-es sen
sit me vom ten-mer til hin-w Jn
: M o. O. D., in en Neuem spannt-up
» ’ steh Iemn ou- M statt
Form-lite- mtq Mc mcsd tmasialvem Der Umw
»m Mem-ot« iom Liskkenmd for tu- xcmscr 1 funkle de
sanacsmskeleivqe for at kunnt- fmnacre dem ten-s
Menge. Jus bo( en eegie stetemv Dritten-« as m
dueha staats navni Ue e. Jaij eint-lot den under et Be
W i Gomit-laqu Da et fnqxocdk Im fulrftsrnru sm
Felqerne ess ungdommelig Wer-stand cTasse-tax We eve
fvaqbed, Warum-etc oaaklm kukvnnneliey talIt Mand
dom.Nebs1aqeuh(-v o. f v» bvorai 1eg lett 1 sie-r Aar,
ein-! at im her I Londet havde vorm-ir- binmrdrr as
Toll-m paa Epesmlsftm Bade. Junitutm m andre
Votemivler nl hmensjkmtr. Eiter at nmnge andre,
ver focgævee tmvoe vrsvet alt nmlsgt, nqimx « blevne
hxulvne vcb dem- chrnnddeh besinnen qu in lnxude
andre: oq Ins-»der as Landen-new ksmsi alt i rette
Land er lisveuve Vtvnek om time Lmzesauodexo merk-i
full-e Eatnikadek qu sendet Mit-ist al den-u- mas
keltge Ren-m killiqe mer flere cvlmsnnqee alreies
Fett til alle, der beben-e m o itrive nl mig. To tun
as den tthvk med ein e ekostumg poa » qobt
AvoteL For mit Veso-c orlaager qu 50c, imar Te
et della-ehrt llndek ins-en cmffcentitgbhedrt fortku ee
ieq meke end vennetille entn, oq Te eiolek den t ke,
fskeud Te er faldsmudla Mulden oa tun vordere den
Ixenessr. leg bar mon Dem-» spat i du, at Reeevcen
qg come-un erne get-dessem oq te hat intet at br
tale, set-end « e er elbkepet, oq da kuu 50 Geme.
Min et den nieste site sausen-U e Ueeeph der
salv des ils-abend taq tem Mai or Apollen-km
der clv der Jst Viere-M eset »He repemedkmest
iom Los emap soc serv Me, men kost are Vehandlms
See ellee for at kukme iende Mediem c. 0 l).. fom
e alt-et legt bemit. tiefe samt- tee ieanaeker den
nqe heu- Hfte tollen-, let ad baue Welle feiger
ans Idkeife til andre lt e las samvtniq edel-se
m De strep M noqu of dMe cg hierinnen vce
site bange for at fleive ul In C. qeq er innen dummes
maqek es tm insect »So-um« a acget Siege M st
muckte Ins Zeuge ellee pag-hinkt Dem Neuem sont
s e.
Delikt vll Stri- tra0, o
Me alle ete seiensetr. Ihrem-« De im Why «
C E. IENTSON- Bot 732, Ghin-m Ul.