Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 11, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V zu U J IF G rc E U«
« L - ! X
,,Danskercn« ndkonnner lmcr Oktsdag Og iördazx OanagS-.c1dgave0 »Danikc1«cn« kostet- kun 81..-")() per Zlarqatch
Nr. M. Blum Nem» Lngdag d. H. Juni limi. 11tcAarg.
A
»Mitte. Omegnen as Emporia, Kan»
«
vsvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvs
Skæbcnsvangctt Sammcnstod af
Skib«e.
Dnlnth Minn» Juni T. —- Wyde
bact Damperen ,,Tl)omas Wilson«,
fort as Kapt. Cameron, blev ncestcn
staaret tvcers oder af Dampstibet »Ge
orge G. Hadley«, fort as Kapt. Finge
tald, en halv Mil syd for Tulnth Ka
nal i Dag, og 9 Mand drutnede. De
Mand, sum onitom, tilhøtte Natvag
ten. De fit itle Tid til at komme ud
af twserne, for Stibet git til Bunds-.
«Wilson« sejlede henimod Kanalen,
da »Hadlen« stulde nd af Fianalen
Begae dar lastet. Netop som »Hab
len« dar lotnmet ligeoverfor »Wilson«,
fit »Hadlen« erre fra en Bugserbaad
orn at aaa til Zuperior. Lieblitlelig
Vendte den sia for at gaa ind til Su
perior og ail lige paa »Wilson«.
,,«"tilson« ait ned saa hurtiat, at det
saa nd, sorn om det maatte være umn
ligi for ncgcn din Bord at blide reddet.
Et Lieblil laa de td Bande Lein Yade
fra liinandenz det nceste saa man Be
satningen om Bord i »Wilson« taste
Filaderneas sia on boppe nd i Vandct.
En af »Wilson«-J Bescetnina tastede
Redninakbøjer nd til dem, som sprang
nd. Tet stimme gjorde Mandslabet
paa »Hadlen«.
Den lille Stund, »Wilson« holdt sig
odpe eiter Sammenstødet syntes Sti
bet at blioe holdt opp af »Hadley«s
Forstavn ,,Oadley«s Styteapparat
Var tommet i fnldstaendig Uorden ved
Zacncnenftødet· Zlibet gil kundt i en
Cirtel flete Gange. Det opdagedes
da, at »Hadley« ogsaa var i en stinken
de Tilstand, og man tunde se, hvorle
des Besatninaen tastede Klæderne og
mandede Baadene. Men da ,,Hadley«
var suntet til en Fod fra Dættet, syn
tes Synlningen at ophste, og Mand
ftabet gil om Bord i Stibet igen.
Bnasetdaade naaede »Hadlet)« aktu
rat saa betids, at de tunde slæbe den
i Land. Den sank, just sont Forstw
nen berøtte Land.
Rigclig Regn i Besten.
Miteliell, S. D» Juni T· —- cyo
Tommek Regn faldt i Gaar i denne
Egn, og Bnens Gader foevandledes
til itride Strømme. Vandet i selber
kte staar i mange Huse ncesten op til
Gnlvet i Stueetagernr. Hundtedc as
Ttæek er blcest ned, og manae S ya
ninner ei- mere eller mindre bestadiget.
If O O
Des Maine-Ep, Ja» Juni T. —" Ved
det stætle Regnsiyl i Gaak i den mid
terste Del as Staten, votsede Wolf
Creet, en lille Sirt-in naer Ttaer, som
undertiden er næsten tot, saa den bled
over en halv Mil bted· Den rev med
sig Gcersey Broer og alle smaa Brig
ninger Paa den-Z Ves. Coon Erret, en
endnu mindre Beet, svulmede op til en
stor Flod og pdelagde en Masngde
Jernbaneejendom. Sporene paa
Nortbwestern Banen har faaet en slem
Medfart. Den nye Stenopgang til
Burlington Banens Bro ved Traer er
vadstet bott. Extensionbroen vest for
Tkaer hat givet sig adskillig. En hel
Tel Kreaturer er dtutnet. Fleck Fa
miliet maatte slytte ud sine Hufe, da
Oversvemmelsen kom.
Omkting Matshalltotvn et det vg
faa slemt, og der er adskillig Oben-eg
gelse paa den unge Avling. J Glad
broot var der et formeligt Slybrnd,
og Sporene baade paa Northwestern
og Gteat Weitem Bauen blev vadstet
ud; ligeledes Northtvestern Banens
Bko nær Gladbrvol. Da den sejlede
nedad Strømmem tøknede den imod
Great Wettern Banens Bro og sdelag
de ogsaa denne. Majsagkene staat paa
flere Siedet under 4 Fod Band. Kre
aturetne reddes ved Hjeelp as Baade
Den 7-aatige Bonisord Langdon
faldt fta Toppen as et the ned i Van
det og deulnedr.
si- iii «
Kansaö City, Mo» Juni 7. —
Voldsomme Negnstorme antettede stor
Stabe i Dele as Kansas og Oklaho
ma Toeödag, og den paasslgende Oder
fvsmmelse giotde Staden betydeltg
s
ted vcerft. Neasho og Cottonwood
Ritters git over Breddetne og satte
Hundreder af Mit med Farmland un
der Band. Tnsinder af Kreaturer
deutnede og Hundreder af Familier
nmatte ftygte fm sine Hiern.
Ik st- st
Mount Carroll, Jll» Juni 7. —
Carwll County blev i Gaar hjemspgt
of den anden ødetæggende Tornado i
Løbet af tre Aar. Flere Farmbygnin
get btev ødelagt on Baptiftkirten blev
stemt ramponeret.
If is If
Rensetaer, Ind» Juni 7. —- J Ren
felaer btcv et Husz ødelagt af en Tor
nado i Gaste-, og tre Mennester bode
tig tvcestet.
Sammcnftpd mellcm Streiter-um
Huntingtdm W. Va., Juni 8. —
En IJlinefotmand bled drcebt, og man
ge andre Mineembedsmcrnd blev sauret
i en Kamp ded Keyftone, sont fulgte
paa et Forsøg paa at dride Minen med
Nontlnion FDlL Embedåsmcrnd ved
Mitten git personlig derben og ordtede
Flotte af Streiten at fdrføje fig.
Foltene trat sisg for en Stund til
baem men tom senere titbage, beneb
net med Klitbber on Revoldere, netop
som Fornuendene og et Antal Non
tlnion Fott. som Var samlet ved en af
Etmtterne, ftod i Begreb med at stige
neb.
To af Streiterne stød ftkats paa
;Ftotten, og en Mond fatdt om dødetig
faatet. Mange Stud btev vetstet, og
da en af Formændene var bteven
dræbt, og andre taa dødetig saarede
paa Batten, trat Formændene og Non
ltnion Mcendene sig titbage.
Streiterne spredte sig ad, og Simif
fen og häns Fott er nu i Arbejde med
at spge efter Ledetne. Keyftone er
Hovedtvarteret for Streiterne, og de
paradetede for Sammenftødet med
Musittorvs i Spidfen oder Marterne
omtring Minen.
Omtring 60 Personet af Grabent
bejderne i Flat Top Fettetne strejtede
i Guar. To Mænd siges at vcere dtcebt
i Poratontas Fettetne.
RoofeveltogStrejten.
Washington, D. C» Juni. —- Pre
sidenten havde i Dag en lang Konse
kence med Senator Hanna og Arbede
tommisscer Carroll D. Wright med
Hensnn til Kulstrejten og hvad Rege
kingen tunde gøre i Retning af dens
Bilceggetfr. Pkæfidenten er rede til
naat som helft at komme tithjcetp med
alle Midlet, som staat til hans Rau
dighed.
De tusinde Ting.
Giver sin Ejendom til
D o w i e. Henrn Rose, en velhavenke
Røbmand i Ztreator, Jll» hat siæntet
John Alexander Dowie Ejendom og
Montantet til et Beløb af 850,00().
Kanitidig fejkede han sin ,,Omvendel
se« nied at brænde sit La er af Stin
ter og Tobak, tilsammenfor ca. säm,
sordi »Pkofeten foragteve diese Artik
ler og fokbyber Nyoelsen af dem,
Baade- Rose og hans Broder George
W. Rose, fom ligeledes er velhaoende,
Og son: hat tient sin Menge sein Real
Astate Handler, vil rejse til Zion City
og bo der Reften af dereg Dage.
En tredie Beboer nf Stteawh erd
Benkendorf, overdrog for nogle Maa
nedet siben al sin Ejendon1, beftaaende
af flere Forme, til Dotvie, hvis Agent
i Streator synes at være en mere end
almindelig dygtig Mand·
Stor Jernbaneulykte. Al
pena, Mich-, Juni 8· — Et Detroit 83
Mactinac Etstursion Tog med otnkring
700 Mennesler mødte en Ulykle ved
Black Riner i Morges tidlig.
August Grosinski dtæbtes paa Ste
det. Louis Peppler, Otto Kannowsti.
Ernet «Segatsii og Charles Mundotss
kvceftedes livöfarligt; 42 andre af Pas
sagekerne sit mindre Bestabigelser. Alle
de tilstadekomne bot i Alpena.
Ulyklen indtraf ved at Togets Ten
det git af Spoeet og ttak site af Togets
tolv Vogne efter sig i Gruften Ets
kursionen var fotanltaltet af »German
Aid Society i Alpena.«
Den højeste Rødpris, som»
nogen Sinde er noteret paa Martedetl
i Eiour City, blev betalt den 5te di.
To Ladninger Kreatnrer bleo solgt sor
87.15. Dette er 15 Cents mere end
det højeste, soin negen Einde før er ble-l
vet lsetnlt der.
Not en gatnrnel For. Sagi
nam, Mich» Juni 7. — Daniel Smithq
døde i Dag i en Alder as 111 Aar das
site Manneder. Mr. Smith bar al
drig drutlet berufende Dritte eller w
get Tobal; men — han straaede Nat
oa Dag. Kl. 830 om Morgenen vari
lmn staaet op for at taae sia en sriskV
Situa, dar vendt tilbage til sin Sengj
hvor han senere sandtes ded. s
Mr. Emith dar uden Tvidl den celd-s
ste JJiand i Michigan Han hat verrei»
med i Fertgen med Mexico oa slere Jn- Z
dianerltige; i sin Unadoni dar han«
I.liatros. I
Han tendte baade Nelson og Eolling-T
wood personlia da talte iom en indviet
om Lampen mellent ,,3l)annon« og4
,,Tl)e Clsesapeate«, omltord paa bvil-«
ten bang- Fader oa Broder bled drwbLj
Mnrer i Kansas. Topela,L
Kansas-, Juni R. —- Mnrerne bar Vist
sitt saa talriae i de nordliae Counties·
as Kansas, at de er bleoen en hel Lan-!
deplage, idet de trner med belt at ode
læaae Hveden oa Alsalfa Avlen.;
Alt Plantelio i adstilliae Fods LIM-l
lteds as deres Tiler er ødelaat. My-I
rerne er en starre Slags, end nogen1
Sinde for set i Kansas. De sormeteH
sia med sorbaosende Hurtighed, ogi
Farmerne bruger alle Midler for at?
udrydde dein. De er en Plage baadel
i Byerne oa Vaa Landet oa angribes
baade Mennester og Dor.
»Libertv Bell« stal hjenttk
Charleston, S. C» Juni 8. — Den de-l
rømte Frihedsllokke afgit i Dag paa
en speciel Jernbaneoogn for at søres
til dens Hjemby Philadelphia. Tet
gamle Mindesmcerle, som er as saa
ftor historisl Verdi, ledsaaedes as en
Komite as Chntlestons Vorgese.
Barnerovere bruger en
L a s s o. Chicago, Juni 9. ——— Ester
sem Forsøg paa at bortrøve et as L. J.
Herzogs tre Born, lnltedes det endelig
Noverne at slnnge en Lasso otntriksg
Halsen paa den 13-aqrige Georg Her
zog og trcette ham ind i en lullet Vogn.
De tørte et Stntte Ves, da Drengen
i et ubevogtet Dieblit med Fate for at
btcelle sin Hals, sled sig los og doppe
de ud as Voanen og undslav.
Prslitiet bler ojeblittelig sat i Bech
gelse, men enden Resultat. Roderne
var sotlænast itndkomne.
Forbistorist Kiste sun
d e n i J n d i a n a. Windiall, Indi
ana, Juni O. — Medeas nogle Grøfte
gradere var i Fcerd med at arbejde i en
stor Greift stødte de imod og opgravede
en stor Kasse, som lignede en Ligtiste.
Den er meget større end Ligtisterne nu
oin Dage, men lignek dem i Form og
Udseende.
Siderne og Bunden er slade og glat
te, tnedens Langet er hvceloet og hat
en Sammenføjning op i Midten, saa
det set nd, som oin den var dannet as
to Stykter, meget solidt og sint sam
mensøjede.
Kisten giver en hul Lyd, naat man
banker paa den, saa det antages, den
indeholder Stsoet as en as Landets
tidligfte Jndbyggere.
Ncek ved Kisten sandtes Stenøkser,
Stenpilespidser og andre Indiana
O.ldsager. Sandsynligvis indeholdek
Kisten Støoet as en eller anden berømt
Høvding.
Den meetkelige Kiste er bragt til
Byen, hvor dens Jndhold vil blioe un
dersøgt.
NaarBantenslytter. Chi
cago, Juni 9. — Syv Millioner Dol
lars i Penge samt Not-r og Obligatio
ner til en Beerdi as 820,000,000 blev
slyttet i Dag fta Metropolitan Bank
til Nationalbanten. Det var et hef
ttdeltgt Optog, som ledsagede denne
uhyre Rigdom gennem Monroe Str»
idet den ledsagedes as Meend bevæbnet
til Tantieme
Kisten hvis Jndhold gjotde dem saa
Udlandet
Takkcgudstjcncstc i Prater-im
Pretoria, Juni 9. —- Taltegudstje
neste i Ilnleoning af Reigen-Z Ophør
holdtes i Tag paa Pretdria Tom
Mariae Boere og Byfolt var fande
de Udenfor Pladsen, som var indhegnet
ined Reh-, og hvor de britiste og Poet
tropperne befandt fig.
Da Lord Kjtcbener beiteg en Taler
ftol og odiordrede til tre Hurraer for
Kotigen, tdlev diese gidne med Begej
string.
Ærtebispen af Cape Town ledede
Gudsljenesten, af andre var tilstede
General Baden Powell, Ladn Methuen
og sleie hesjtstaaende Personen Cerc
monien slnttede rned Affnnaelsen as
»God snde the Fiinn«.
Boerferernee aabne Brev til Bor
aerne oxn Fredkslutninaen er intensi
J Slntningen lyder det:
Nu, ca her er Fred, on feld dm det
ille er en saadan Fred, som vi ltavde
bnnbet paa, lad osJ doa aaa, bodr Gnd
førcr o: Vi tan med add Eamdittig
lred ertlcire, at i haldtredie Aar har.
vi tænipei Vaa en Maade, smn er tun-J
trent uden Eidestnkte i Oistdrien Lad
os nu be rttaste alle bitte Følelser oai
lære at nleknme og tilgide, san at de dy- «
lse Saat, som denne Kria har til føjet
os— loin FOU, lnn blide legte.
———-—.-— I
Svcnskcrnc snigev sig fra i
Militcrrtjenestcn i
Lindenbaum Juni 9. — Ernigratio
nen fra denne Havn hat naaet et gan
ste enestaaende højt Tal i Aar. Stor
stedelen as Emigranterne er bog unge
Svenslere, sont rejse bdrt, før de ind
taldes til Soldaten
Lco Tolstoi bedro.
Yalta, Krirn, Juni. 9. —- Grev Tol
stoi er nu meget bedre og han tilbringer
en Del as Dagen i fri Luft.
Konzert as Saxcn meget ing.
Berlin, Juni 9. — Rong Albert af
Saxen har Vceret meaet syg i lcengere
Tib, og paa Grund as bang høje Alder
havde man itte stort Haab din, at han
vilde komme sig. J Llftek blev han
dnarligere, og man mente Enden Var
ncer; inen i Morges var han meget
bedie, sad op i Zeitgen, røg en Cigar
og ønslede at gennenigaa nogle Rege
ringssagen Læaerne frngte imidler
tid, at det lun er en midlertidig Bed
ring, og at Tilbagefald vil tornnte me
aet pludselig.
Vcntcr Minister Brun hjem.
Kobenhavm Juni 9. —- Constantin
Brun, den danste Minister til de For.
Statu, Ventes oin tort Tid tilbage til
Robenhavm Man taler noaet om, at
Mr. Brun ønster en Udnævnelse til
Pariser-Legationen, inen nt Regerin
gen formodentlig vil onste at han sor
lilirser i sit nuværendc Eint-ehe i Wa
shington. Løvenørm den danste Mini
ster i St. Petersborg, vil blive udncevnt
til Pariserlegationen. Den nuvaerende
danfte Minister til Franlrig, Heger
man Lindenkrone, gaar til Berlin ved
Sommerens Slutning.
junge, at det tog fire Mund til at løfte
een, flyttedes fra Bauten i WomanDs
Temple, med al Fart gennem Ga
deme og indsattes i Bauten, ng man
aandebe førft lettere, da Rigdommen
var nbe af altfor friftenbe Ncrrhed af
Publikum, fom nnssgerriqt havde sam
let sig for at Lage de inbholdäsrige Ki
ster i -Øjesyn.
lOPerfoner dræbt i Jlde
br a n d, Chicago, Juni 10. —- J
Gaar Eftermiddags nedbrændte St.
Lukas Sanatotium. Der var 60 Pa
tienter i Bygningen, da Jlden udbrød.
Ti af dem mistede Livet og henved 80
blev farlig forbrændtr. Frygtelige
Scener fandt Sied, idet de ulykkelige
forspgie at redde fig. Jlden opstod i
Kælderetagen og bredte sig med stok
Hurtighed.
·
C ODOD « v C- ODODBSODC
Z Datijt-«Llitcerikaiist. s
GipCdOJsEOUVIGODOSCD O
F r. R a S m u S se n, Montreal,
der den 5te Juni afrejsie til Damitan
har, i Folge Kanadabladet »Danne
brog«, i Forening med en anden Dan
ster trufiet Arrangementer, hvorved
den danste Kvindeforening i Køben
havn vil fort-ges interesferet i at sen
de Tjenestepiger til Kanada. D’Hrr.
mener at tunne opnaa gode Resulta
ter. Ved den danste Journalisttongres
i Kobenbavm der afholdes i Løbet af
denne Manned, vil Or. Rasmugsen del
tage som ,,Dannebrogs« Reprcesentant
og vil da sandsnnligdis holde et eller
flere Foredrag nm Forholdene i Ka
nada. «
D ø d s f a l d. Mormonen Niels
Peter Enggaard døde i Fl. »Bikuben«
den 27de Maj 1902 i Logan, Cache
County, Utah, on blev begravet den
29de. Afdode blev født i Jylland,
Danmark, den 2den Feptember 1821
og etnigrerede til Zion i Aaret 1861.
Oan efterladcr Hrkstrn, 8, Børn, 24
Bornebørn og 5 Borneliørns-Børn.
— Frei Manistee, Mich» strivesis til
,,Dann.« Pinfedag jordedes under
ftor Deltagelfe Mrs. Johanne Mar
grethe Andersen, Motten Anderfens
Hnstn1« i Manistee. Mråz Andersen
dar et mangeaarigt, Virksomt Medlern
nf den danfke Menighed her og Var en
nod og trofast Huftru og Moder;
nesarfomhelft der blev kaldt paa hende
til Hjælp og Deltagelse i Menighedens
Arbeide, var hnn rede til at møde og
havde al Tid et muntert Smil og et
oenligt Ord paa Læben. — Det var
Lungebetændelse i Forbindelfe med
stærl Nervefvættelse, der d. 15. Maj
gjorde Ende Paa hendes Liv, efter at
hun i flere Dage havde chenligget nee
ften helt bevidstløs.
Jkke mere end 14 Dage i Forvejen
hensov en anden af Menighedens
mangeaarige Medlemmer Martha Do
cothea Nielfen, Jens Nielsens Hustru,
efter faa Dages Sygelejex hun hørte
til de stille Kvinder, der fremfor noget
Steds vil blive savnet i sit Hiern, men
ogsaa paa hendes Plads i Guds Hus.
E n S ø n af John E. Haufen, City
Editor ved »Deseret News,« døde i
Torsdags af Starlagensfeber. Han
our 10-Aar gammel og en ualmindeligt
begavet Dreng. Hans Navn var Jules
Verner og ban var, nagtet sin unge Al
Der, allerede i 5te Klasse i Stolen, stri
ver «Bikuben.«
Blandt dem, der i forrige Uge tog
Afgangsetiarnen fra Cedar Falls
Højfkole, var Whthias Boysen og
Mathilde Peterfen, og blandt dem, der
forleden tog Efsamen fra Hamlins
Businefs Collekm var Martin Hen
ningfem Christiane Peterfen, Arletta
E. Johnson og Hans- C. Smith.
Rasmus Troldahl i Joli
et. Rasmus Troldabl blev i Dommer
Steine Ret dømt til Stammhede
vaa ubestemt Tid og kommer saaledesw
til at faa mindft et Acer Ophold i
Joliei. Denne Dom gælder kun den as
MrT Hansen mod Troldahl anlagte
Sag.
De danste Baptister i de
F o r. S t a t e r begyndie, oplyfte Pa
ftor N. L. Christener ved Baptifternes
Jlarsmøde fotleden i St. Paul, Minn.,
deres Missivnsvirksomhed i Begyndel
sen af Halvtredferne. Deres første Me-l
nighed ftiftedes i 1856 i Wisconsin; nu
har de 55 Kirker med 8800 Medlem
mer, medens mange danfke Baptister er
indtraadte som Medlernmer i engelste
Baptistmenigheder. J det bele taget
ladet det til, at man skynder fig med at!
blive Modersmaalet kvit snarest mu
ligt. C. oplyfte fauledes, at paa faa;
Undtagelser ncer brugtes det engelsie!
Sprog i alle de dansie Baptiftmenighe
ders Sondagsskoler, medens de unge’
ved Moderne næstcn alle talte Engelst.
Hei Var «af den Mening, at efter 25
Aars Fotltb vilde dansktalende Bah
tister være anget, der høtte Fortiden
til. —- Han anbefalede ftcerkt, at der
blev sendt en danst Missionær ud
blandt de mange Dunste i Utah.
Taust Rittern-de Racine,
Wie» Juni 4. — Den danst-luthersle
Kirte i Amerika aabnede sit 25de Ams
mode her i Gaar med 60 Delegater, 35
Priester og 125 Beføgende
En gammel, kendt Omahaborger,
Hi· Hans Nikolaj Jensen, afrejste for
teoen paa en lcengere Rejse, fors
,løbig til Pacifictysten, siden rundt our
i kring i alle Veststaterne, striver »D. D.
P.« Dei er foreløbig hans Hensigt, at
"Rejsen skal firækte sig over tre Maane
der. For kort Tid siden maatte Jen
sen af Helbredshenfyn opgive sin her
oærende Forretning, og han vil nu,
som han felv fixier, »rejse til han enten
lbliver bebre eller vcerre.«
En danft : amerikaan
Eventyrek taget Ved Winge
beneti Kølienhavn Veoandet
Kriminallammer foronber Reiten fig i
disfe Tage i en mnitisk Asiaere med en
hjemvendt Dansk-Mexikaner, striver
»Politiken«. Denne, hvis Navn er
Lars Joran Nielsen, bleo for noale
Dage siden, da han ankom til Bnen,
anholdt paa Foranledning af Politiet
i Wien, der anmeldte ham for LEgte
fkabssvindel
Nielsen har for 14 Aar fioen vceret
straffet her for Bedrageri overfor gifte
tystne, formuende Kvinder. Hart var
forlovet med flere paa en Gang, men
forlod dem alle efter at have franarret
dem saa mange Penge som niulig for
saa ian at stifte nye Partien Han
bleo derior ftrasset to Gange, førfte
Gang meb ofte, anden med atten Maa
neders Forbedringshusarbejde
Efter udstaaet Straf rejfte han til
Amerika, og han har derefter fartet
omkring en Del, indtil han, efter at doe
re bleven gift med en danst Dame, flog
sig ned som Plantagebestyrer i Mexiko.
Hans Huftru kunte imidlertid ikke tan
le Klimaet, og det blev nøovendigt for
henoes Helbred at rejse hieni, i hvert
Fald for nogen Tib.
Nielfen befluttede da at leosage ben
de, og han sit af Plantageejerne en Fe
rie paa et halvt Aar. «
Men nu snntes det, som om de For
lovelfeseventyr, han bog i sin Tio blev
faa aloorlig ftraffet for, atter har fri
stet ham.
Han har nemlig gennem en Mate
skabsannonce i et Wienerblad søgt at
faa Forbindelse meo en Dame, en
franfk født Lcererinde, som opholot sig
i Wien, og da han nu var paa Him
rejien, lod han sin Huftru rejse lige til
Ftøbenhaom medens han under Fore
givende af Forretninger tog til Wien,
hvor han traf Lærerinden. Han lod
fig prcefentere for hendes Slægtninge,
og efter nogle Dages Ophold fortnim
ede han bende til at rejse med til Ko
benhavn.
Hendes Slægtninge havde imioler
tid fattet Mistanke til heim, og gennem
Wienerpolitiet søgte man verforOplns
ninaer om hani hog Kobenhavns Poli
ti. Saa kom hans mørke Fortid frem,
og derpaa fulgte Anmelbelse og Anhol
delfen.
Damen blev paa Nielsens Regning
sendt tilbage til sine Slcegtninge i
Wien, men angaaenbe Nielfen er der
nok endnu itke truffen Bestemmelser
anaaaende hans nærmeste Fremtid.
Rejst bort som Skibs
dreng oa vendt hjem som
Jernbanedirektør. Forb
den Dag antom til Danmart Jeru
banedirektør P. Jackson fra Australi
en paa Besøg.
He. Jackson (egentlia Jsacfen), der
i Fla. ,,Vestj.« for Tiden opholoer sig
hos fin Familie i Nykøbing paa Mors,
toa ud at sejle straks efter sin Konstr
mation for 43 Aar siden. Han for til ,
Søs i nogle Aar, indtil han omfider
bavnede i Australien, hoor han —- ef
ter 28 Aars Ophold —- har arbejdet
sig frem til at beklcede den Stilling,
han nu indtager.
Soerrigs og Norges Kon
g e. Osear den 2den er kendt som den
lærdeste Konge i Europa. Eiter heim
og med hans Tillabelse er Damperen
«Oscar 2.« oplaldt. Denne udmæv
« kede Dmper har allerede gjort to Tu
re over Atlanterhavet og afgaar frei
New York Juni 25 paa den Zdte Reise,
og mange Passagerer et indstrevnr.
Vi snsier dem en lyktelig Reise.