Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 07, 1902, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,,Danskeren,«
et halvugenllig Nyhedss og Oplys
ningsblad for det danske Folk
i Amerika,
udgivet af
DÄNISH LUTH. PUBL. HOUSE
Blatt, Nebr.
.,Dansteten« not-Immer lwet Onmg oc
Lin-ag.
Iris pr. Aal-Sang l Te Foreuede States
g1.50; ut Udicmdet 82.00.
Vladet betaleg l Form-L Bestjlling Beta
lmg, Adresiefokandring og alt andet
angaaende Blatset adresieres:
DAXISH Ll."TH. PUBL. HOUSE.
Blatt, Nebr.
Revakwr: Hat-old Jenfeth
Ente-wo m the Post( dmce at Blei-. Nebr»
ss secondælasa malte-r
Advertising Rates made- knmsn upon
Ipplicutiom
s «
»4 ansicrcn·
bltver sendt til Zubsltibenter. mdtil udtryl«
selig Opfigelje modmges af l’dgi-«-erue og al
Gæld et Malt 1 Lvercnsstemmelie med Te
kaenede Statekø Postlcvc
Naok Lesenu heut-endet sig til Fell, der
anmeka tBladet, knien for at lobe hos dem
ellek for ut ma Ovlysningek o:n det avettes
rede. bei-es de alnd omtale, at de jaa Aver
tigsementet jdette Mad. Tet vtl være til
qenfidtg Nym.
Tct 6tc Aaksmøda
»Den forcnede danfke cv.-lnth. Kirtt
i Amerika« givkr Mode i
Racinc, Wis.
Alarsmadets form Daz e.
Rai-ine, Wiss-» d. ö. Juni 1902·
J Aar bald-er Den forenede sanfte
Kirteiit«31ar5:nødei den Bri, som
udenfor Tanmart tceller de fleite
Danftere blandt fine Jndbnagere —
og, fern ved et af Disfe Tilfælde, der
fer ud som en — Tante, er den dan
ske Kirte just oaiaa i Fcerd med sit
Aarsmøde fammefteds.
Men di er not stilte oed mere end en
Bydel alligeveL
Raeine har nu altsaa staffet Plads
til det største Antal Tanfte fom no
gensinde dar opholdt sig i en By irden
for Fcedrelandet —- og Racine har ta
get vel imod alle disfe mange.
Jøvrigt er der itte kommen naer faa
mange til Modet her, fom man tunde
have deutet. Vistnok paa Grund af
en lidt Utidig Frygt for »Kopperne«,
som optrceder hist og her i Byen, er
adskillige Venner blevne hierinne.
Saa beklageligt dette er, findet vi
dog deri een Grund hderligere til hur
tigft at fende 'nogle Meddelelfer om
Aarsmødets Gang. Mange Benner
rundt omtring i Samfundet er jo ser
lig i Aar en hel Del spændte paa,
hvorledes Modet vil forløbe —- og vi
stal lige med det samme meddele, at
endnu er alt gaaet i Fred og god For
ftaaelse.
En Del Gæster var allerede ankom
ne i Lobet af Tirsdag d. B. Juni —
og der holdtes derfor orn Aftenen et
opbyggeligt Mode i Emauskirken, hvis
Menighed hanpaataget sig at holde
Aarsmødet, medens de tvende øvrige
Menigheder medhjcelper til Jndivar
teringen af de mange Gæfter.
Det egentlige Aabningsmsde hold
tes i Gaar Formiddag i Emaus Kir
ken. Her forrettede Samfundets For
mand Pastor G. B. Christianer Al
tertjenesten som sæddanlig, hvorpaa
Paftsr J. P. Raarup fra thkosh,
Wis» prædikede oder Fil. 2, 1——11.
Emaus Menigheds Prceft, C. H.
Jensen, bød Deltagerne Veltommen,
og Borgmester Higgins udtalte paa
Bhen Racines Vegne nogle gode On
ster.
Derpaa brsd man op til Aar-Zinsbe
« Pladfen, ude paa Hpjstolegrunden —
for at indtage Middagsmaaltideh
Pladsen ligger noget langt fra
Bhens Centrum og mange Gestee har
derfor en temmelig lang Bei derud —
men da man kan blive deeude fra
Motgenstunden til efter Aftenzrnaab
tidet, stadee det ikke at faa ritt Be
nene lidt. Paa Pladsen er det tejfl
et langt Beeeddehus med Botdpladä
til ea. 300 Mennester —«— og her forei
gaat Vespigningem men alle Forhandi
ltngsmsderne holdes i et ved Siden al
rejst Tell.
deldtgdis hat det været Tsrvejrz
pm end lidt koldt — ellees maatte di
have thet ind til en af Kiesernr.
Heer-de t des grjnne —- med den
dlu Dimmel hdclvende sig over den
mass-de Lendd lhsegtsnne Kro
M Ist di pd es Held-m Pladi Mdt
« fee Redewe- og for Samtater indbyei
. Use-. des hei- et udmærket hhggei
. ;M , IMTF s M
ME-««Mi«aTiT-Mueg
E IX W bekom, da es stsr
« III-Seen- Jus-W
lf
fom kommet og guar — efter Lejlig
ded. Senere hen —- og navnlig paa
Sondag denter mun en meget talrig
Stute fta omliggende Byer og Ny
bygder, saavel sdm mange fra Stedet
feld.
Af ftemmeberettigede er hidtil un
lomne cu. 110, deruf cu. 60 Pers-steh
Neffen Lægfoll.
Aarsmødets forste Samling siete i
Gaur Eftermiddags med Affyngelfen
af Luthers S:alme Vor Gild, han er
suu fast en Borg; efter Von og Jud
ledning af Formanden slred man der
næst til Arbejdet.
Der bled ftraks dulgt en Nomina
tions5- eller Valgkotnite — destaaende
af folgende 5 JJZedlemmer, Præslernez
J M. Hausen, Kr Anker og H Hun
fen, samt Læg-Ombudene Hans Mel-i
sen, Racine, Wis» oge -..P Sroenfen,l
Albert Lea Minn i
Suufnart denne digtige Komite var«
dulgt oplæfte Formunden Pastor G.
B. Ehristiansen sin
Jndberetning.
le denne«sful her tun fremhæves de
reelle Punkten at der i Aurets Løb er
inddiet 6 nne Kisten i Kennatd, Ncbk.,
Cleur Creek, Jll» Eugene, Ore» Platt
Co» Nebr. (Tilbygning) samt i
Bluir, Nebr. og Custer Co» Nebr.
Prceftefdrflnttelser dar stete; og Pa
stor P. J. Ostergautd hat foreløbig
mnattet nedlægge Embedet pau Grund
uf ngdom.
Moderlirkens Udvalg hat som be
lendt mistet sin Formand ved Pastot
Bish. Bele Død — og der spørges nu
Im, hvem Aursmødet lun udpege i
Stedet.
De tidligete i »Kirkebladet« delendt
gjorte Forslag om Oprettelfen af et
Missionsruad fremsattes. Tillige om-»
kaltes i velvillige Oird den Nytte, sont
,,Dfl.«s Forhandling anguuende Pre
stemunglen havde btugt og kunde brin
ge.
Det meddelte, ut 5 Kandiduter an
søget om Ordinution.
Saavidt vi pua dette Tidspunkt
tun Renne, er det folgende Moral-:
Kandiduterne Chr. Ehristensen, Ord,
Nebr» J. Scott, N. P. Sorenfen, L
Larsen og J. Madsen — og 2 Prcesler
fra andre Samfund spger om Odiu
gelfe; den ene er Pastor Nymp, lib
ligere Præst i Melodistkirlen i Racine,
Wis» for Tiden er han under Arbejde
med at paabegynde en luthersl Mis
sion i Chicago, Jll.
Ligeledes nævntes det tidligete
meddelte angaaende ny Kraft paa Jn
diunermissionen og Spnrgsrnaulet
om Odetlagelsen uf Pastor Winthers
Japanmission.
Her stuttedes denne Dugs Form
ningsmsde — og efter at have india
get Aftensmaaltidet og samtalt med
Venner og Kendinge begav man sig til
Kirserne Der holdes hver Aften
LMssde i alle 3 Kiefer.
Torsvag Formiddag.
fortsatte Formanden med sin anbe
retning: vi frembcever, at der omtaltes,
hvorlebes man fra Danmark lan Venie
ca. 2000 Kr. aarlig til Hjælp for en
Mormonmissinm —- men vor Kirle
mangler Manden til Gerningen — i
hvert Fald for ØjeblilleL Ligesaa
henftilledes angaaenbe en Slibspræft,
som lunde præbile paa de dansie Ut
vandringsslibe, gryende Planet om et
Hospital i Denver, Colo» i mulig
Forbindelse med Dialonissegerning
—- og Oprettelse af et Missionshjem i
en Storby i en af Midtftaternr. —
Den sidfte Tanle omgaas Pastor H.
Hausen med.
Der foresloges endelig Nedsættelsen
af en Komite for Grundlæggelsen nf
et Alderdomshjem.
Stolesagen var indgaaende onitalt
i Jndberetningen; mcn der var iniet
sterng nyt; kun, at Forrnanden ben
ftillede, at de private Stoler i Hm
chinson, Minn» og Racine, Wis,
burde have dort Samfunds Anerken
delse, moraler Støtte og Folleiz Bel
Jtllie.
Fra Eli Horn Menighed fortlaa
striftligt denö Syn paa den den-ceer
de Stoles Fremtid. Menigheden
1) unstet hverken at købe Stolen, ej
heller at drive den paa egen Regning;
2) men den vil ftptte Højstolen time
ligt og aandeligt; Z) udtaler Ønstet
om, at Pecestestolen flyttes fta Blaie,
Nebr» til Ell Horn.
is- « se
Senere fremlagdes Selretærens,
Pastor L. Johnsons, Jndberetning.
Deri fremhcevedes bl. a., at Jndbe
retningeene fra Præsterne var meget
mangelfulde, som de stedse hat vieret
—- men af Tallene lunde dog lcefez,
at 1) tun Halvbelen af de, der dsbeö
indenfor vor Kiste, msder ftem til
Konsttmatiom detimod et Rai-verbe
ssget vpllet i Forhpld til de konstruie
rede Mehlemmets Anteil; de Meng
ybendet Antal ee ogsaa voller
Komiteesr.
Eiter Nomiuatton af Rats-Komi
« seen blev fslgende Komiteer nedsatte
of Aar-neidet
s———
Komike, Nr. 1: Præstetne A. M.
Andersen, N. P. Simonsen og Fri
moot Mpllexy samt Lag-Ombudene:
Otto Hausen fta Argo, Nebr., og N.
,-P Jensen Oshtosh,Wis
Til denne Komite blev fenete som
Grundlag til Forstags Fremscettelse
henlagt Formandens Jndberetning.
Komite, Nr. 2: Præstetne J. J.
Kildfig, J. P. Naakup og J. Weder
fen, samt Lceg-Ombudene Rasmus
Haner, Ell Horn, og J. Johnsen,
Elear Creek, Jll. Til denne Komite
henlagoes Stolesagerne.
Lin for Miooag indgav den fra
forrige Aarsmøde ftaaende Stolelo
mite (Kr. Anker, Th. Jersild og L
Laursem en udmceriet Jndberetning
om Borneslolefagen Den benlagdes
til Komite Nr. 2.
Til Komite Nr. 3 et nomineret
Prcefterne L. H. Kjær, Th. Jersild og
C. H. Schmidt, samt Læg-Ombudene
Chr. Christiansen, Vermillion, S. D»
og Mittel Anderer, Rncine, Wis. —
og til Ordinationslomite er nomine
ret: Præftetne J. Gertsen, H. P. Jen
sen, H. Hausen osg P. S..Big, samt
Læg-Ombudene: Simon Botm, Hut
chinfon, Minn» Nis Peterer, Bloom
ing Prairie, Minn., og H. P. Madsen,
Hampton, Nebr.
Men disse Valg vil førft kunne af
gokes i Morgen Formiddag
Direktionen for Danish Luth. Publ.
Houfe bar ved sin Fokmand Paitor A
M. Andersen aflagt Bereining om
Aatets Trift; Paftvr Anker hat som
Forftander for Stolen i Blair ligele
des aflagt sin.
Jlf denne frembæves, at Stolen hat
haft 91 Elevei i Aarets Lob — og at,
naar de udeitaaenoe Beløb medregnes,
balancerer Regnsiabet med 520211
Overskud.
J Boarb of Truftees’ Jndbetetning
oed Paftor Christiansen fremkom en
Art Redegørelse for Kirleraadets
Stilling til Pastor P. S. Bigs to
Svar — og der henstilledes, at Sam
fundet lun ital have 2 teologisie LE
rere. —- Dekimod fremlom der intet
angaaende det i fm Tid i det officielle
Flirteblad ossentliggiorte Forslag an
gaaenoe Paftor Harald Jensen.
Il· Iß Ist
Tette et i lort Sammendrag de
vigtigste Begivenhedcr i Aarsmødet
til Dato.
Det interessanteste tommet senere.
Vi maa bei-for lade voke Venner leve
i Spcendingen cndnu en halv Uges
Tid —- men saa lan der fotmodentlig
meldes om Resultater.
Med Hiler i Hast! befalende Gud
vort Samfund og dets Gerning samt
alle Venner. Ebers
Harald Jensen.
Magens Abkalmm Sommer.
Den belendte danfte Vræft Johan
nes Zibiger, efterlod sig oed sin Død
for nogle Aar siden en :I·lta-ngde over
ordentlig interessante Livierindkinger.
Disfe blev senere, i Folge hang eget
ante, gennemfet og udgivet af hans
Plejeføn, Forfatteren Karl Gellerup,
men der var dog enlelte Vlfsnit, som
ved Bogens Udgivelse for et Aarstid
siden maatte udlades, af Hensyn til
endnu levende Personen Der gaar
nemlig en meget fri og ufotbehvlden
Tone gennem Bogen, Pastor Fibiger
hat ilte altid taget lcempelig fat paa de
Personer han omtalte.
Et af disse Afsnit gjalot den ogsaa
her i Amerika meget belendte Lcegpm
dilant Magens A. Sommer. Efter
hans Død for nagle Aar siden er Pa
slor Fibigekö Erindringer om denne
mærlelige Mand, og hans noget stat
pe Bedømmelse af ham bleven affenj
liggjort i »Dansi Tidsflrift«, hvoref
ter vi her gengiver dem.
»En ejendommelig Stillelse interes
serede det mig at gsre Bekendtstab
med i Nutiden, i Oldtiden havde jeg
ham allerede fom den faler Profet.
Den omtalte veltalende Stolelcerer,
Magens Sommer hed han, var en pcen
ung Mand med et fint Væsen, og be
søgte mig temmelig tit, det lod sotn var
han min scerdeles Ven. Saa greb
KierlegaatW Aand hom, og i sine
stoemende Aftenforsamlinger fotlyndte
han den nye Reformatton, den rette
grundigex »Bei med Præstetne, sicet
de lange Kjoler af dem og lad dem
rende i Trøjent Beet med Wirken, tag
den til en Koftaldl Dauben er en Sjat
Band, og Konsirmationen et gement
Snyderi o. s. v.«. Da han havde dre
vet dette et halv Aarg Tib, fyntes Ov
righeden itte om ham, og da han var
konstitueeet Hjeelpeloerer, blev han sagt
op. Han gtk til Kolding og stildrede i
Avisen, hvilken grum Forfslgelse han
havde lidt, Ptcefteene havde jaget hanc
ud af Byen. Der var dog ille stet
ham andet, end at Pastor Delveg et
IPae Gange havde vceet t hant For
samltng og havde talt tmod han« pg
saa ladet trylle et Art om hans Bild
fee-elfen
’han.deog nu Landet rundt, upaai
H
wivleltg fuldt overbevist otn sit apo
ftolfle Kalb. En trift Vinterftumring,
da jeg var gaaet ud ad Landevejen, saa
jeg hani komme vandrende med sin
Huftru; som altid omhyggelig tlædt
vippede han paa Taaspidserne, medens
bang ftattels »Søster i Gut-« traflede
afsted i Zølet med fm tunge Bylt. Ta
lian havde hilft dnvt ned tilJotden med
et fortrutkent SmiL ftod jeg noaet og
sag efter dette nnderlige Par, sont de
forsvandt i Tannen, og tænlte paa,
lworvel disse svavende, men altid for
iiqtige, fværmerifte, inen altid beug
nend Etridt satte hen. Evnet gjorde
et Itasmonift Jndtrnt paa mig: jeg hav
de ddg holdt nf den Mand og dentet
mig noaet af dann
Zaa var det et Aars Tid eitel-, at
det bnntede stnaat oa befledent paa min
Ter, og paa Takt-fielen viste sig He.
Sommer, neiende dnbt med et af hellig
Kcerlighed drinende Jlasnn Ydmyge
liq beugt til Ende vaa Kanten af en
Ztol fdrtalte lian mig nu med fromme
Zuk, hvorledes ban havde naaet den
sande Naadens Stand« bnn fyndede
Elle niere. Det var jo bcrligt, fvarede
jea, oq begnndte at underspge, om der
dog itte sittlde være en exegetifl Pfeil
tagelse i. at han til Etatte for sin Tto
beraabte sig paa de betendte Ord i 1.
Joh.: »Hver den, sont er født af Gnd,
innder itle, lan ilte snnde.« Ja, naar
Livet er fuldtommengjort i Guds Kart
lighed, men er det det? Den famme
Apostel siger jo ogfna, at »den, fom
since, han er uden Blind, bedrager sig
feld, on Zandbeden er ilte i ham.« Er
det ille en Foreftillina, Te bar dannet
Dem i Tereg bedite Ojedlitle naar De
ft)ntes, at De i saadan Oploftelse itte
ntere tunde sunde. Ln jeq satte bam
Forfkellen paa Retfasrdiqqørelie i
Troen og virlelia Helltggørelfe nd fra
binanden. Nef, fanledes var det ille.
Men fra en bestemt Tag og Time hav
de han itle syndet bverten i Tanler,
er eller Gerninaer: han linvde paa
ssn ensomme Vandring saaledes nd
arcedt sin Sond, at hans ,,Lomme
tørllasde hande vceret fom en Karllnd«,
Da nu var hans Znnd fuldtommen Ve
gen fra ham· Han terrede ssne Tan
rek med sit Lommetørtlcede, og feg:
lunde overbevife mig om at det virtes
lig ille mere var som en Kartlud, menj
vant og rent. Zaa fit han Ztrasse-i
vrcedilen, om lwad det er at mode somi
en Farisaser for den, der dog maattei
vide, hvad dette er. Den tog han med
den yderste Grad af Sagtmodighed, og
fejlede afsted, endnu i Toten med et
lærligt Euk, bndende mig »en Brodets
Haand.« Haanden lan jeg gerne give
Dem, sagde jeg, fotn enbder, der kom
mer til mig, men ilke, soin hdad De
taldet en Brodethaand, og jeg lullede
cergerlig Deren eftek Ihrem og strev
efter et Pak Soing ot) og ned ad Gul
vet, videke paa min fande Profet, idet
jeg dog var den falsie talnemlig for, at
han havde foriynet mig Med en Model
til den Figur, som jeg hat kaldet Na
hat (Slange).
Det var ikle blot ham selv, der var
bleven saa fnldlonimengjort, han havde
dannet sig en ilte faa lille Menighed afj
syndefti Brsdre og særdeles Soff-H
det, saa vidt jeg Ved, endnu udfolderi
dekes pletfrie Vandel adslillige Steder
i Jylland. En af dem var vor Kolle
pige, en smal, venlig Bondepige, der
var hos os, lige til hun ved vor Af
gang til Kobenhavn under Strømme
af Tauter fulgte os til Vognen. Jeg
havde oftete ssgt at drage hende tilba
ge til Ovetensstemmelfe med Lautm
gen, men fslte mig overdunden ved at
jeg virtelig itle var i Stand til at paa
vise nogen Fejl ved hende. Det slulde
da verte, at hun satte Pligten mod
Gud oder den mod Mennester. Naar
hun stulde i hellig Fotsamling, lod
hunHus og Mad være det, det var,
hvad Geefter der end flulde bevcertes;
og deri tunde min Hustru ingen Stin
defrihed se. Men da jeg ilte ved, om
Teologien hat faaet det Punkt tilstteel
lelig afgjort, lod jeg hende Ftihed for
mig Syndet.
De havde en af Sommer besiiltet;
Forstanderinde, en Sypige, sont sad ij
en enlig Stue, eller rettere i sin Seng,;
da hun var saa vætlbruden, at hun kun»
ved et Par Krytler lunde sterbe sig over?
Gulvet. Hun var en af mine melt hem.
givne Sestre i Gud. Men nu va: hun
kommen udover Lovens Gransen hun
holdt Forsamlingee i sin Stue og pro
fetetede, talte formodentltg vgsaa i
Tunge med sin heitpibende Stemme.
Politimefteeen var nu Loveng Mand
— at, ille i Naadens Stand — og
hat-de lange set bittett til de helliges
Mangel paa Forstaaelse af slesvtgst
Ret. En Morgenstund forlyndte faa
Sssiet Kotleptge mlg med Vullety at
SIster Anna var neuster-et Det gjotde
mlg bittetllg ondt for det ltdende Men
neste, og thulommende hereens Ded
om at des-ge dem, der et t angseh
tlede ieg til Arbeidshuset hvot jeg
kandt hende paa en haaed Madeat t et
stummelt Lukas lovsyngense sin Fal
les. Ieg gis da hjem og strev et eftev
ttyllellgt Stev til den hsle Jusittsr
raad om at Konventttelloven formenti
i
flig itle var- at anvende i sag-san
Strenghed paa en ftattels Pige, fordi
hun saa nogle uitadelige Bedeføfrre
bos fig, saa meget mete som hun nag
tet sin stadige Sygdom flittig og W
kelig tjente sit Brod; uden dog at be
rste den rette Forftaaelse af 1. Joh
som Justitsraaden da heller itte paa
tog sig at tilvejebringe. Hvorpaa jeg
sit det Svar, at i Henhold til mine Op
lysninger var Delinlventen losladt
Hvad jeg skønnede faa meget mere paa,
som jeg del vidste, at jeg ogsaa var ble
ven regnet til dem, der ikle forstod Nes
vigsk Ret, siden mit forargelige Vers:
»Gut-s Rige er aldeles itte at ligne
ved en Raadhussal«.
Profeten selv saa jeg nu i en Del
Aar itte noget til. Den vantro Vetden
fortalte, at han paa sin apoftolisie
Vandrinh forte fnart en, fnart en an
den Søfter med fig, endog flere paa en
Gang; men hvad siger ilke Djævelenö
Bern? Det visfe var, at da det ille var
lnttedes at rejse nogen Folleftorm mod
Præfterne, saa han sig nodt til altid
tlarere og mere nidkcrrt i Aviser og
Pjecer at afsløre, at de itle blot i tri
stelig, men ogsaa i rent borgerlig For
ftand var Forbrydete, sorn for deres
Snyderiek og andre Misgerninger for
tjente Lovens strengeste Strasse. Saa
tog den verdslige Øvrighed sig af ha1n,
og han maatte fiere Gange gøre Bod
i Fængslet. Han følte sig ogfaa taldet
til Statsinand, ptæditede i Henhold
til Ap. Gern. 2, 44 Kommunism,
holdt Foltemøder paa Kobenhavns
Nørre Fælled, og ftillede sig endelig til
Rigsdagm men de ugudelige Vælgere
forstod ille det Program, at det nye
Jerusalem synlig var i Fcerd med at
dale net-. Sau git han til Amerika,
men tom snatt igen og indrettede sig
som lldvandringsagent, hvorved han
ntter fit Btnderi med Politiet, fom
ngorde Væsen af det Ord, itte at for
fordele sin Bruder i nogen Handel.
(S1uttes.)
W
cumatmg
im
Misnonsmarkcn
Ftvindelige Missionærer
n n e r t e n d t. Det er interessant
at tanzte Mærke til, ftriveg fka
Tnftlnnd, at JJliLiiionslredsene i
dette Land aradevis hat opgivet
den tidlinere herftende Uvillie mod
Lptkiaelsen af lvindelige Missio
nærer vaa Missionsmatlem og de
Missionckter, iom hat delt denne Uvilss
lie, hat ligeledes indrømniet dens
1lbillighed og anmoder nu oin at faa
tilfendt tvindeline Missionærek med
næiten korende Vedholdenbed Resul
tatet af denne Forandring er dobbelt.
Pan den ene Side et Trangen til win
delige Missioncerer tiltaget betndelig,
da dernæft er de tyste Kvinders Op
mærtsombed i særlig Grad bleven ret
tet paa Hedningetvindernes Tilitand
og Trang.
·- - «
En Bibelftole. J Toronto,
Kanadm sindes en Bibelfkole, fom le
des as Dr. Elmoke Hart-is. For gan
fte nylig hat den sluttet sit 8. Aar.
Stolen tilhører ille nogen bestemt Be
tendelse. Sidste Aar var den bespgt
af m Elever i Dagslolen og af 179
til Aftentlassernr. Deus Hand-for
maal er at danne Mænd og Kvinder
til at optage et Arbejde i Herrens Vin
gaard herhjemrne og ude.
Siden Skolens Aabning i 1894 er
50 as dens Elever gaaet ud som Ydre
Missionæker. Fire af dem er døde,
deraf to, sotn mistede Livet i Kina un
der Botseroprøret. To et vendt til
bage til detes Hieni, Nesten pkædiler
nu Evangelieti Tyrtiet, Armenien,
Indien, Kinn, Japan, Mellent- og
Sydafrila, Sndamerila og mellem
Nordveftens Jndianete. De arbejder
under ti Missionsselflabets Auspicier.
Tredive Aar i Japan. For
80 Aar siden i Japan blev Bibelen
ttyttet hemmelig og man vovede tun
at ndsende Bsger af den efter Natteng
Frembtud. De, sotn hat-de med dette
Arbejde at gsre, tisilerede derved de
ees Liv. Nu er der et lristeligt For
lagshus i Yokohama, som ttyllet og
folget Bibler, ikke alene i det japane
sisle Spkog, men ogsaa paa kinesifl,
loteanst og to Dialelter af Sproget
paa Filippin-Øerne. Sidste Aar blev
der i Japan alene uddelt over 138,000
Eksemplaret af den hellige Sltift,
hvilket er 39,000 Etscmplaret mere
end det foregavende Aar. Der er i
iJapan en »Bibel-Forening« med ca;
l10,000 Medlemmer, som hat forpligs
tet sig til at læse et specisicetet Afsnit
af Biblen hver Dag i Auen
i- s- i
EtMigsionsofferafSpes
dals le. J Bladet »The Jndian
Standort-" fortæller en Missionæe
ftlgentm
Paa en Tut til Kokan Distriltet, l
bet vesilige Indien, sont vt til Byen
Poladpote, hvor der et et godt Asyl
L ...—.—S
«ka Spedalite, med Plads for henved
90 Patienter; det underholdes af et
sceregent Missionsielstab .
i Da vi antom til Asylei, fandt m de
»Spedaliie siddende paa Jotden, ven
iende paa, at Modet stulde begynde.
De sang nogle Bahnen og ieg ialte
til dem om Bibelselflabetsz Atbejde.
Jeg holdt ikle rigtig af at omtale no
get om Gaver til Arbejdet, da jeg
viDite, hyor fattige de vat. men eftet
en Stunds Tøven omtalte jeg det dog
Paa en ganite almindelig Mande. Al
tskig saa inaet var jeg fcerdig med at
tale, for til min Oberraikelie Kante
ten, sont ogian er spedalit, bentede en
Metalskaal, og rundt i Fotiamlingen
gil den saa hurtig sont muligt og fra
alle Sider klingtede Kobberstillingetne
i den. De snges itraalende Ansigtet
havde maasie det svagefte Zkæt af
fielmit Ziadeirnd, eftersom de iaa,
hvvrledes de havde overrasket Bibelfel
stabet.
Dei gjorde et iaabant Jndttyk paa
mig, at jeg nceppe vidite, bvad jeg
flulde gøre ellek sige, da jeg modiog
Pengene; feig følte Taarerne itige mig
til Dinkne og en underlig Fornemmelse
iHalsem Jeg sagde halvbojt: »Man
Gud velsigne dem!« men jesg tunde in
tet Ord mete faa frem.
Rollektem som bestod of ene Krabben
mentek, udgjorde tiliammen sem Ru
pees· Hvor lom Pengene fra? Lad
de Spedalfle of egen Tilflyndels
gaaet til Kateleten on bebt om at faa
Lob til at give noqu til Bibelselsla
bet. Jngen af dem havde Benge, men
alle sont een beitemte sig til at und
vcere en bis Del af deres Portion Ris
for den Dag, og bad san, om at maatte
faa Verdien detaf i Penge i Sieben
for. Dei blev dem tilftaaet, og hver
Mnnd beugte ssn Mønt meb til MI
det og lagde del i Skaalen. Hvor de
res opoirende Sindelag beilcemmer
os, som hat i Oveeflod og giver lar
tigt.
s I I
,,Egen-Missions«-Bevæ
gelsen. Alle de ugifte tvindelige
Missioncerek og nogle af Missioncerer
neå Hufttuer i de Ptesbnteriansle og
tongregationale Missionsielslaber bli
ver underholdte af enkelte Ritter eller
Jndivider. Saaledes underholdes
550 Missionceter af den presbytetiam
fle Ritte, ligeledes 250 af »American
Vom-« Mission-erer, samt et iiori
Antal af Missioncerer udgaaede fra
lignende Keedse i England-.
f,
migfortælle det· For Misdet lmvde4
s
B Ogcr
til »
nediatte Prtten
Nebensiaaende Priser er Netto,
poktofrit tilsendt, men gælder tun sau
lcenge Oplaget vatet, da vi ilte lau
flasse flere til de Prisci·
Slriv strats, inden Bogerne er uds
folgt, de salges hurtigt. Listen for
andtes for hvert Nr.
Mynstek Dr. J. P. ,,Meddele!sen af
mit Levnet« med Portrcet 298
Sider i Omslag, Nebsat fra S1.80
til 40c.
Lejlighedstaler as Bistop H. Matten
sen 466 Sibet i Omslag Udgave
1884. Nedsat fra 8220 til 60c.
Einar Christiansen. Frslen Bodil og
heut-es Proben 172 Sider. J
Omsiag Nedsat fta 81.00 til 40c.
Kristoffer Jansen. Ametilansle For
hold. Fern Foredkag: Nordmæns
dene i Amerita, Kirlelige Forhold
o. s· v. 159 Sider. J Omslag.
Nedsat fra 80c til 20c.
Balkenheusen. Regnebog for Meilen-.
llasser. 50c. Nedfat til 25c.
Dunst Haanvordbog. Anden meget
for-gebe udgave. 218 store Sider
i Omslag. Nedfat fra 60c. til 20c.
Dr. H. Martinsen. Dogmatisle Op
lysninget«. Andet Oplag. 104
stote Sider i Omflag. Nedsat ft.N
60c til 20c.
Jakob Knudfem »Cromwellg Dat
tet«. 182 Sider i Omslag. Pan
fint Papir. Nedsat fra SI.00 til
30c
Hans Knudsem Jesu Kristi Agnel
ser, udlagt og fortlarede i Bibellæss
ning. 926 Sider i OmIlag. Nev
sat fta 8320 til 80c. Solidt indb.
81.80.
V. Schaubo: De ti Bud. Krislelige
Foredtag fra Bethesdm 244 Si
der i Omslag. Nedfat fta 81.00
til 30c.
»Morten Luther opfattet af Streu
Kirlegaard«, ved A. Listov. 165
Stdn-. Nedsat fra 81.00 til 20c.
Martensem »Den iristelige Dass-,
betragtet med Densyn til dct baptis
ItiilståofptrgsmaalX Nedsat fra soc
N. P. Mahlen. Oce. en Fortcelling.
J Omsisg. Nedsat fra 20c til 10c.
Jord, hav og himmel. 82·75. Neb
sat til 81.20.
bonI-h kath. Publ. heut-.
Ist-sk- ltedr. f