Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 07, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    XCVI (
« cssko «
Eltksooy G
- O
,,Danskercn« udkonnncr bver Onsdag og Tördk1g. TOLdagS-Tldgaves ,,Dxmskcrcn« koster kun 81.5(p per Zlargang.
—Nr. 45. Blaity Mr» Løtdag d. 7. suin EWL 11tcAarg.
i
E
I
i
l
!
Amerika-«
En By odclagt qf en Vulkan.
San Francisco, Juni G. — Dam
peren »Palena« bringet Meddelelse
om not en By i Sle Amerika, soin er
bleven ncesten fuldstcendig odelagt nf
vullanste Udbrud. Det et Retalbulen
ved Foden af Mount Tacona i Guate
mala. Den er begravet under Lava,
Aste on Sten, og henved 1000 Perso
ner er onitomne.
Vulkanen hat længe truet. Den
Is. April var der i Egnen omtring
den et heftigt Jotdstcelv som sdelagde
Bnen Quezaltenanno og siden den
Tid hat Vultanen daglig haft fmaa
11dl)rud, niedens en tung Sty nu og
da ifvrængt med Flammet fra Kente
ket bang trnende over den-J Tor
Mnngc nf Retalbulens Jndbyggere
slngtede fra dereijs Hjekn for Udbruddet
og undgit fnaledes en sirwktelig Ded.
Egnen omlring Byen er i Miles
Lmtteds dikttet af Laoa og Afte, on
ClyampanicoBugtem som er 25 Mil
frn Viittnnen dar fom en tnl findende
Masse-, fna iuld af Affe var Vandet
Tornado i La Croosr.
La ists-. ,1Li:., xuni Li. - Lin
trnttfonnet -t1), der san ud fcsm en
Jldstotte, ail nennein Bnen i Gaar
Aftes sil. Wis- oq udbredte Rasdfel
blanot Beioltninqem som flnqtede til
Kældere on Basementis for at undana
Staunens Nasen. Tores-: Radfelg:
strin kleo drutnet af lldejketsk Lunis-,
idei den rev Tanene fra Bimninner,
fcri Deke Fixeinvetraser pf. "N)re’stss Ldes
lcka«.e! se insor den git »
Ter tom en Bereminn som, at des
Axt-Ia Bin-r De Zeiss-, THE-» on!
Bromnsdille, Minn» dar its-dehnt, oni
at innnne Mennester var dmbt
alle Telefoner on Telenraitraade laaz
nede. tunde man itte komme til Bis-«
hed om, bdorledes det ftod til der
For La lsrosfe Befvltninn var kom
met si1 eitet sin Forftrættelfe tom der
atter en Bereining om, at
Kvindex on Born lna dode otnlring»
paa Gaderne i Te Sotd on BrownI- i
ville. Man fit et Relieftog i Mang, i
on medenss Uveiret endnu rafede, bar
det as Sted for at bjcklpe.
J La Crosie bleo flere Mennefler
toæitet: men man tror itte, at nagen
sit droebende Stabe.
Ei maskieligt Luftsyn ledfaaede
Uveitet. Føkst steg der i Veft ov sorte
tytte Stock, hvorfra der ftød mægtige
an men det var blitftille. Pind
selig hortes en øredøoende Larm, og
Totnadoen var der. Et Dieblit se
nete viste der sig en trattforinig Sky»
som lignede en uhyre Jldfsjle Dent
dalede udenfor Hub Saloon og syntesj
at elsplodere Dei var da, Paniten
stod paa Hojdepunttet Folt troede,
at Verdens Ende var tommet.
Tre Sporvogne fulde af Delegater
til Odd Fellotvs Konventionen, fom
nu holdes i La Ctosse, ftandsede ved
Foxutb og Main Streets, da Uvejret
l
, for at lade Passagererne trcede
ud. Disse blev enten tastet ovetende
ellet banret af Stormen et godt Styl
ke, saa de laa spredt over et helt Konr
tal.
Lynet ilog ned et Pnr Steder; men
Jlden blev sluktet, for nogen Stabe
var antettet.
To Koatterer paa Main Street er
fulde af Vraggods. J hele Byeng
sydlige Del blev Tagene revet af fmaa
«Bygninger, og stote Tretet blev revet
op med Rohen Man trot, at det
eneste, sorn reddede Byen fra fuldstcen
dig Undetgang, er, at den ligger i Ly
af san mange Ballet.
i
Oderfvsmmelien i Jociet
Joliet, Jll» Juni Z. — Joliet er
hiemssgt af den von-sie iOoerfvsmmelse
i sin historir. Oele den nedte Del af
Byen er under Band, og fleke Menne
sitt stal vcere omtommet. FletesFesp
mtlier slap saavtdt fra det med Livet.
Adstillige Huse blev styllet met. Oele
Sporvognstrasiten et indstillet. Flete
lldstylninger hat fundet Sted paa den
elektriste Linie mellem Joliet og Chi
cago. Snese af Beboelseshuse hat
flere Fod af Band i de nederste Eta
l
Mayor Bart hat fatnmentaldt By
taadet til Etstramøde for at fatte Be
slutning om Hjcelp for de husvilde.
Fabtitter og Butittek over hele
Byen staat under Band. Mange Ga
det et ødelagt, idet Brolcegningen et
lftyllet væl. Jernbanetne besinder sig
Li en hjaelpeleg Fotfatning. Form
ningekne et lammet, og alle Stolet er
kluttet Borgrnefteten hat fat sig i
»Epidsen for Jndsamling af Penge til
de hjemløse
Epidcmi.
Fort Todge, Ja., Juni Z. —- Folt
i den lille By Ellgwortl), 18 Mit øst
for Fort Dodge, fthgtet for en Epide
mi af Hundegalstah. En Mand er
dod, og otte andre ligget paa Pasteut
Hofpitalet i Chicago, fom Folge af at
vtere bleven bidt af en lille Hund«
Tenne Hund blev bidt af en Mynde
for et Pat Uger siden. Baade den lille
Hund og Mynden blcv dtæbt, men
itle for Hunden, sont var hele Bnens
Kæledcegge, havde bidt 12 eller 14 Pet
sonet an flere Hunde. John Oleson,
en af Je føtite, iom bleo bidt, viste
Lerdaq Tymptomer paa Hundegal
stud. Tand-m blev han beugt til Pa
steur Jnitimtet i Chicago, og Man
dna dode han under de forfætdeligste
Smertet.
Da Efterretningen om dette lom til
Ellivorth valte det den itøkfte For
fætdelse, og nceste Tog btagte 8 af de
Menneiter, son-. var blevet bidt, til
tshicagn Blandt disfe var H. Seher
fon og Andtens Janu· Hvet eneste
Hund i Ellsnmtth er blevet drcebt paa
Befnling af Byraadet.
c.
Mmkcligc Historicr..
New York, Juni 5. — Den norste
Danmbaad Donald, paa Reise fta
Baues med Ftngt, antom i Gaat til
Philadelphin, og Kaptajn Warnecte
fertalte folgende· Vi var to Dages
Rejse fta Baneg og otntrent 30 Mil
fra Watlin Sen i det catribifte Hau,
da vi saa en flhdende O. Jeg, Skyr
manden og nogle Mattoset toede hen
til den« Tusindet af smaa Aber
sprang omtring paa Stranden, og da
vn ncermede os, hegyndte de at hom
bardete os med Kotusnødder. Vi fan
gede to af Dyrene.
Den ncefte Dag ovdagede vi en an
den flydende Ø og git i Land. Denne
Gang blev di modtagen af en Dedu
tation af Paxegøjet med en glimrende
Fjetbedcetning.«
Kavt Warnecte ettlcerede, at Ub
btlsddet paa Mattinique havde revo
lnticineret hele Difttiltet, og at de
smaa Landftytter havde stilt sig fka
en eller anden ubeboet Q
En fammenlappct Mund
Rome, N. Y» Juni fi. — Georg
Varus-, en Veteran paa 71 Aar, er en
levende Kuriøsitet. Han hat deltaget
i Borgerkrigen og den mexikansse Krig;
og de Dele of hans Legeme, som ban
i disse Krige har mistet, oq som er ble
ven erstattet af knnstige, efterlader ham
onnrent i samme Stilling som Ida-n
dekens gode gamle Kniv med de nye
Blade og StafL
Hans Hovedfknl er botte og etftattes
af en Sold-»Stal«, som paa den den
stre Side naar helt ned til Bret. Fern
Ribben er taget ud af hans venstre Si
de og en Del af den venstre Hofte er
borttaget. Begge hnns Ben bar vceret
brasktet to Steder, begge Albnled er
borte og ligeledes den venstre Knec
ital.
Paa Grund af de fem Ribbens
Borttagelse blev Hiertet flyttet over i
højte Side for at vcere under Bestyts
telfe. J Brnstbenet sidder en Kugle
gemi; den kunde ikke borttage5, da
den var for nær Hovedpulsaatem
Han er desuden blind paa det ene Øjr.
Af Udfeende er Monden hIL set ro
bust og ftcerk ud og kan gaa uden an
den Hjcelp end en Stol.
s OSUDOEOCGDODODOSI
: Daitft-Atiikritattsk. s
CIJQODJAOUVUGUQHGOKU
Familien Boye· J »Arm
kita« meddeler B. L. Witt, Cedar Ra
pids, Ja» at den sprfte Standinav,
som bosatte sig i Jowa, var en danst
Mand, Niels Christian Boye, født
paa Lolland 1786. Han nedsatte sig
i Muscatine 1837. En Bruder af ham
var Jngeniør og udvandrede til Ame
rika, hvor han blev Stats Surveyor
for Staten Virginia. Han fik en stor
Landstrcetning sont Lan af Staien,
men døde uden direkte Arvinget. Bro
deren,Nie1s Christian, havde været
Røbmand og Herregaardssejer i Dan
mart, men mistede sin hete Fortune
under Napoleonskrigen og drog til
Amerika i 1827 med sin Familie for
at irrer-e Aktien efter Broderen. Dei
lnktedeg itte, og han drog da til Iowa,
hvor han forft var Fak:11er, fenere
Købmand; han døde 1849 i St. Louis
af Rolem En Søn af ham bot i
Jotva City og er Vogtrytter, og hans
Søster bot bog ham. En anden Søn
blev Lcege i New Orleans og døde som
Feltlcege i Sydftaternes Heer. En
tredie Søn blev i Daiiniari, da For
ældrene reiste beredet oa bleo opdra
get af en Onkel. Han bleo Læge og
Var den ineget beiendte Operatør
Clauditte-« Volke, sont i 1879 døde nær
Beile
O
Te standinaviste Riaer
vil iite ofiicieit deitaae i den store Ub
stilling i Et. LonisJ 1904, men der vil
ingen Mangel blioe paa standinavifk
Reprasfentation llostillingstornmiss
sionen bar i denne Tid en liosending i
Zi-Jiidiiiat)ieix, Mk. Wennetstrum en
betenbt seien-IF Journakisk og Politiker
fra Jown, sont indtil for nnlig hat
detlædt Posten som Statens Arbejds
tommissæn Han nieddeler, at ban i
de tre Riner bar faaet Lofte om Del
taaelfe i Udftillingen fra forskellige
Jndnstrigrene, og at navnlig mange
danfke Firmaer vil dettaxir. Enden
dere vil der fra Danmari komme en
itor Samlinq .Kunstsager, foin vil nd
trireve stor Plads.
Ll a r s rn o d e r. Nacine er fnld
af Kittefolk i denne Uge, strivek »Fol
tets Aois«, idet »den danfte ev.-luth.
Ritte« afholder sit 25. Aargmøde i
Bethania Kirke paa Silber Street,
med 38 Prcester og 175 Delegater og
Besøgende til Siede, og ,,det forenede
danfke Kiriesomfund« holder Aar-s
Konference i et ftort Telt ude i Kin
zie Part, hvok der ligeledes er oprejst
et Spifetelt, hvor alle Detiagerne, 4 a
BUT-, vil indtage deres Maaltider. Der
er Prcediken i Byens site dansie Kir
ier hele Ugen igennem og paa Sondag
vil begge Konventionerne holde Fri
luftsmøder for deres respektive Til
hcengeke.
Ecilqet afDanslVestin
die n. Kobenbavm Maj 29. — Kong
Christian bctr billiqet en Proklam
tion, som forloenger Fristen for Stad
fæstelsen af Traktaten om Salget af
Dansl Vestindien til de Forenede Sta
ter til 24. Juli 1903.
D ø d s fa l d. Ratten til i Tots
dags afgik Mrs. Peter Solberg ved
Døden as Smallpox i Racine, og Liget
blev begravet famme Nat i al Stilhed
uden at Familien sik Lov til at se ben
de. Hun var 84 Aar gl. og efterlader
Ægteftelle og 4 smaa Born. —- Sam
mc Aften holvt Sundhedslommissio
nen Mede, samtnen med Byens Ma
vor, og bet blev befluttet at indslcerpe
KvarantcenesReglementerne og arte
5tere hver Person, der forlader et Hus
fom er under Knarantæne. Endvidere
lseftemtes det at lulle det offentlige
Bibliotel for et Tidsrum af to Uger,I
for itle at Sniitten stal sprede sig gen
nem Udlaan af Bogen og i Mellemti
den vil hele Biblioteket blive desinfi
ceret. De i f. Uge vedtagne starpe
Forholdsregler hat haft til Folge, at
mange fljulte Tilfælder er lommet for
Dagens Lys, og da der holdes streng
Knarantæne, haaber man snart at
ftulle faa Epidemien staut-set
— En yngre dansl Fortetnings
wand, Fred Petersen, afgil i Tots
dags meget pludselig ved Dødeni
Omaha. Peiersem der lun blev 86
Aar gl» efterlader sig Ente og to
Bern. Han var en stille og flink Mund
afholdt af alle, med hvem han kom i
Berøring.
Begravelien fandt Sted i Lordags
paa den danste Kirkegaard
—- Bager J. P. Jørgensen paa
Vinton Street i Omaha fristede i
Sondags Morges den tunge Skæbne
at miste sm Hutten, Elfe M. Ingen
sen, 32 Aar gl. Mrs. Jørgensen
havde i lange Tiber verret bunden til
Sygelejet af den snigende Sygdom,
der gjorde Ende paa hendes Liv. Mr.
Jørgensens mange Venner vil med»
Sorg og Deliaaelse erfare det Tab,
han og hang« lille Datter har lidt.
Benravelsen foregii under sior Del
tagelse fra Hjemmet til Laurel Hill
Kirkegaard »D. D. P.«
—- Mrs. Anna J. Hauge, Hustru
til Pasi. L. Jorgensen Hauge, døde paa
Hospitalct i Lllbert Lea, Minn» efier
2 Ugers 3ygdom. Hauges boede i
Albert Lea, inedens deres Børn gik
paa Statean Normal Stole. Siden
har de boet vaa Sioux Jndianerneå
Land. En SM, Ansgar, er Ranch-"
mand derude, og den ældfie Dotier,
Dagmar, bar i flere Aar veeret Lee
rerinde ved Stolen i Fort Pierre, S.
Dat. Den Was-e Daher, Georgia, er
ogsaa Lærerinde. Mrs. Haupte Var
paa Besen i Lillbert Lea, da hun fik den
Zygdom hvoraf bun nu er ded· Hnn
var 67 Aar. Hendes Mond var en af
de førfte danfle Baptister, som neb
fatte fig ved Clark’s Grove, Minn.
—- Cbr. P. Hansen, en Zur-lustiqu
fasrlig kends fordi hnn i nmnge Arn-;
bar oasret Billeitør ved Operahufet i(
Raeine, afajt i Jøndags ded Døden i
en Alder af 50 Aar. Hart led af eni
forunderlia Stmdotm idet hans ene«
Ben var fuldstcendig forstenet før han
døde. »
—— Den 19-aarige Fred Jenfen chde
paa et Tog paa Northern Pacific Ba
nen i Jamegtowm N. Tak. Han var
paa Veer til sii erm i Albert Lea.
J St. Paul blev der holdi Ligsnm og
det blev fundet, at den unge Mand
nøde af Vattersoi.
Rast faar godi Lon. Wale
ingtom D. C» Juni 2. — Gen. Han
mood, Kommandani ved Marinelorp
fet, har folgende ai sige om Løjinant
Rast: »Rast var en fcerdeles lovende
ung Officer. Uagtet han iike havde
Anledning til at udmærle sig paa
Slagmarlen, udmcerlede han sig paa
andre Maader. Dei er uvisi, am den
døde Officerö Lig kan blive bragt her
til Landri, for to a tre Aar er gaaet,
hvis det i dei hele taget er muligt,
naar man tager Hensyn til den smit
somme Sygdom, hvoraf han døde.«
Gen. Haywood sagde, at Forsøg vil
blive gjott paa ai bringe Liget hieni.
Dei kommer an paa, hvorledes Sand
hedsvaesenet i Manila og San Fran
risco ser paa Sagen.
Mrs. Rast, Løjtnant Rasis Eule,
er nu i Phelps, N. Y» hvortil hun
reiste, da hendes Mund blev beordret
til Filippinerne.
Dei forste traadløse Te
legra In til Danmatk. Direk
tør for »Der fotenede Bryagerier«, B.
Dessau, der er paa Tilbagerejse fra
Amerika til Europa, hat forleden sendt
sin Son, der holdt Fødselsdag, folan
de Teleatann »Gratulerer, brillant
Reife«, pr. traadløs Telegraf.
Bret Hatte i Danmark. J
Llnlednina af Bret Harte’s Død strivet
»Dannebrog«: »ngaa i Danmark
hat Bret Hatte vundet en talrig Liv
sekredss med sine fortræsselige Studier
If det broaede Kalifornia-Liv i hine
Dage, da Alverdens Eventnrer skuldel
derhen og grade Guld. En Del af,
hans Fortcellinger foreligger paa
Dunst i en god Gengivelfe af Robert
Watt.«
Nordamerikaan Littera
tut i Danmark. Paa den Gyl
dendalsie Boghandels Foklag er i disfe
Dage udkommem »Den engelsie og
den nordamerikanske Litteraturs Hi
storie i Omrids«, af Dr. Adolf Han
sen. ·
Udlandet
Bocrfrcdcn.
Pretoria, Juni S. — En hel Del
af Boer - Repræsentanterne afrejste
herfta i Gaar Eftermiddag og Aften.
De gaar tilvcerks med at indkalde fine
Kommandoer. Dei vil medtage et
Par Ugers Tid.
i « d
London, Juni Z. — Nu, Kloklen
4.30 Morgen, begynder Londons Be
folkning at gaa til Ro efter en Nat
af Jubel og Festligheder, fom Byen
nldtig har set Mage til, skønt Jube
len over Mafelings Undsætning, den
17. Maj 1900, lommer denne ncer.
Og alle Samfundistlasser hat della
get med lige stor Jver.
Frcdsundcrtcgnelfcn.
Pretoria, Juni Z. — Underskriften
af Odergivelsegdoluinentet var en
Scene, fom var gribende i al sin Sim
pelhedz doblselt gribendc, fordi den
Var san simpel Tokunientct var lagt
paa et Bord, og efter at General Kit
ebener og Lord Milner havde under
skrevet, kom Boer-Delegaterne ind og
nnderstrev, den ene efter den anden
under den dybeste Stilhed. De 10
chersTelenater, sum underfkred, var:
For Orange Riner Koloniem Te
Lisett, Liiver, Herzog og Vrebner; for
Transoaah TCchml klingen Reitz,
Louig Botba, elarey, Lukas Meyer
og Kroah —
Tyfkland og Voerfccdcn
Berlin, Juni Z. — Ten tyske Press
seg Benutrlninger om Freden i Syd
afrita er holdt i en teminelig spotten
de Tone. Manne Aviser fremhæver i
forstellige Ordelag den samtne Tonle,
at det vilde være bedft for Englands
Ære, om der lslev jublet saa lidet som
Innligt. I
London, Juni Z. — »Times« figer
i en Artikel om den tyske Presses Bit
terhed over Boerfreden, at den be
smrler blot,— hvad man før vidste.
England ved nu, hvor dets Fjende er. -
OpliIITCapc Town.
Cape Tonm, Juni 3 — Premier
ministeren i Kapkolonien, Sir John
Gorodon Sprigg, forkyndte, at Kom
niminifter Charnberlain havde nich-.
delt ham, at Fred Var afsluttet, me-!
dens der Var Møde her i Guar. Siri
John ertlcrrede, at det ,,at berøve Op
rørerne deres Sternmeret vil slaa vore
Fjender i Hufet ligefaa virkningsfuldt, i
sokn de er slaaet i Felten« Han udq
btedte sig vioere i en Tale paa to Ti
mer, inen opdagede, at han havde det
overvejende Flertal mod sig For
famlingen i Saleu uiste dei, og Mæiig
den udenfor kastede Vinduerne i Resj
geringsbygningen ind med Steue. l
Nu Uro i Oftrig Ungarn. i
Wien, Juni Z — Lernberg, Ga-!
liciens Hooedstao, var Skuepladsen
for blobige Opløb i Gaar Afies; de«
ftod i Forbinbelse med Murerne67
Streite Kavalleri og Jnfanteri send-1
tes ud for at dcemve Utolighederne, og ;
mødtes of en Regn af Sten. Trop
perne svarede med at styde. Mange«
af Urofiifiekne, deriblandt en Kvnde
l
saaredes, mange livsfarligt.
J Nationalforsamlingen interpel
leredes Premierministeren om Sagen
af den Deputerede Daszynski. som
sagde, at 15 Llrbejdere Var dræbt og
5 dødeligt saarei uden Foranledning.
Opløbet fortsattes i Folge senere
Telegrammer efter Midnat« oa til i
Dust Morges, oq flere Børn drcebtes
under et Stormangreb af Hufen-en
Oprörct i Kan missen
Tien-Tfin, Juni 4. —- De hernie
rende Jesuitetprwster er Hjemmel for
den Meddelelfe, at Oprøret i den syd
lige Del af Provinsen Chili et i Til
tagende. De siger ogfaa, at visse
Landsbyer i hetvcerende Distrikter
skød den keinesifke Regetings Reime
fentanter, da disse opfordrede Optis
rerne til at nedlcegge sine Vaaben·
Æresgave til Kitchcner.
London, Juni 4. — Kong Edward
bar henstillet til Parlamentet at vise
Englands Taknemlighed mod Lord
Ritchener for hans heldige Tilende
bringelse af Krigen ved at overrcekte
ham en Gaoe paa 50,000 Po· Ster
ling. Kongen har samtidig givet
Lorden Titel af Viscount.
Meningerne om Haedersgaven er
dem; nogle, blandt dem de irfle Med
lemmer, vil af al Magt modsætte sig
Ideen. Andre har forundret sig over,
at Summer kun er fat til 50,000 Pd.
og ikle, som i Lord Robert-s Tilfælde
100,()00 Po Sterling. '
Et senere Telegram meddeler, at
Underhuset beoilgede det forønskede
Beleb»
:- -i· «
J Briernes Steuuneafaioning for
eller imod Fredsslutning var 54 Stem
mer for med 6 imod, og Glceden ni
rede fig liae saa strerk hos Boerne, fom
bos de hjemadoendende Englændere.
General Botha, Delaren og andre
Frejser til Europa for at famle Penge
! til de nødlidende Borgere.
sc Il( s
Durban, Natal, Juni 4. —- Lord
Kitchener er afrejst fra Sud-Afrika,
oa Gen. Lyttleton er Øverftbefalende
for den engelske Heer sammesteds.
bis sie Il
BriisfeL Juni 4. —- Et Telegratn
melder at Mr. Krüger er syg og niaa
lsolde Sengem
Ongcnde Vulkan i Sud
Amerika.
London, Juni 4. — Et Telegram
meddeler, at 75 Personer blev dræbt
ved et vulkanff Udbr"uo, fom fandt
Sted i Distrittet El Gran Chaco i
Sind Amerika. To Landsbyer blev
ødelagt.
El Gran Chaco Distriktet dækker et
ftort Areal af Land i Volivia, Chili
oa Argentan Republillernex det er
for Størstedelen beboet af omflafken
de Jndianerstamn1er.
Stjaalcn Kroudiamant.
-
Stockholm, Juni o. — Der gaar
et Rygte oIn, at man har opdaget, at
en af Krondiamanterne er« forsoundet.
Den saonede Sten er en Rubin paa
255 Karat og har desuden en lang Hi
storie. Politiet i alle Europas Ho
vedstæder er blevei varslet om at holde
Øjnene oppe.
Vil bclönnc Gomcz.
Havanna, Juni 5. — General
Maximo Gomez er af Hufet bevilget
en livsvarig Pension. Gomez har
imiblertid i et aabent Brev tilfkrevet
Senator Carillo, hvor han udtrylker
sin Tal over den fmukke Tanle, men
beder Carillo at bruge sin Jndflydelse
i Senatet til at faa udfat Sagens vi
derc Beha:1dling. Gomez har, fom
hele Revolutionshæren, Ret til Beta
ling, figer han. Men han vil ille fon
trcrtkes frern for sine Kammerater, og
heller ikte vil han sætte Regeringen i
Knibe ved Muligheden af Pensions
krav fra andre, som den ikle kan op
fnlde.
80 dræbtc.
Tueson, Arizona, Juni 4. —- Op
standen mellem Yaqui Jndianerne bre
der fig. En Troppeafdeling paa 73
Mænd fra General Torres Heer, fern
forfølger Jndianerne, blev lokket i
Bagbold og 80 Mund blev dræbt, og
Reiten med Undtagelfe af cen Mund
faaret.
J et iencre Slaa Var Merikanerue
Ieicht-tret 50 Jndianere blev paa
Valpladscn.
En virksom Vulkan iRusland.
Banc, Juni 4. — Gusygran, en
Vulkan i Nærheden af Landsbyen Ko
bi, Kaulasia, har været i Virlsomhed.
Udbrudbene ledsagedes af en Larm
fom Kanontordem Egnen omtring
Vulkanen var indhyllet i Flammen
med Undtagelse af nogle Faakeflolle,
fom blev odelagte er ingen fætlig
Stabe forvoldt.