Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 04, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    s--««,'- .
f
l «- ,,,..
WANT-New
( - ; L - - -
»Dansk"crcn« udkonmtcr bver Onsdakt og Lördag.. OnsdagS-Llogave ,,D»1nskeren« koktcr kun sIHU per 21argang.
Nr. H. ijzy Nein-» Lnsdag d. 4 Juni Ums-L 11tcAarg.
III-Meride
En Ulykkcrnks Manard.
Nceppe en eneste Dag i Maj Maaned
er bengaaet uden at efterlade sig Beut
ninger om Død og Øoelceggelse i en
eller anden Del af Verden, striver
»Skand.« Nebenftaaende Lifte angi
ver tun de mere betydelige Ulykter:
the Maj: en Tornado hjemsøgte
Byen Decku, Indien, og de omliggen
de Distritter. 416 Mennester omton1,
og Avlingen blev Idelagi.
8de Maj: Vulkanudbrud paa »Der
ne Martiniqne og St. Vincent voldte
over 30,0s)0 Mennesters Tod og ode
lagdeen ftol Del of begge Ler.
Mde Maj: 23 Pers-mer blev dræbt
og 202 fanret ved en Nafta-Etsplo
fion i Sheridan, Pennsylvania.
Hde Mai: Budftab indløb om, est
det britift-indisie Dampstib »Camor
ta« var gaaet under. Der var 650
Passagerer om Bord foruden Bescrt
ningen. Kun 20 blev reddet.
17de Maj: 8 Personer blev droebt
og 6 sauret under et Oprør i Atlanta,
Ga. .
Wde Maj: Mellem 75 oq 100 Men
nefter ontkmn, og umnadelig Stabe
anrettedes of en Tornndo i Texas.
Stormen fortsatte nordover. standen
de Tød og Ødelæggelse i andre Sta
ter.
Jstde Mai: Mellem 150 og 200
Lin sit tabt ved en Grube-Etsplosion
i Goal Creek, Tenn.
Ende Maj: lsn Storm ledfaget uf
Stnbrnd bjernsønte Cincinnnti cg om
lisggende Distritter. Sets Mennesier
blev drcrbt, on Gjendom til et Belieb
at over en Million Dslhrs blev ode
Istle
22de Maj: Den nordøftsige Del af
»Jon ted stor Stabe ved Ovetfvøw
meist-.
173 Mennesser blev levende beqravet
i en Grube i Fernie, Britifks Colum
bin.
24de Mai: Dele as Illinois, Ne
bmssa, Missouri, Kansas og andre
Statcr biemsøntes af Tornadoer, Sty
brud tsg Haglbyger, fom anrettede ftor
Stude. Flere Mennefter satte Livet
til. .
26de Maj: Ets Mennesier blev
drcebt og slere tvæftet under en Stoyn
i S. Carolina.
27de Maj: En Person blev dræbt
og 100 kveestet ved Sammenstyrtning
af en Platform i New York.
J Central-Amerika er Tusinder af
Mennester omkommet ved Jordtælv.
Jljukommct MkKitIlcy.
Musicgom Mich» Maj. 31. —- De
totationsdagen blev mange Steocr i
sætlig Grab en Minoedag for Mc.
Kinlem saaledes blev den forfte Sta
tue af Præsident McKinley afslørct
her i Gans-. Statue, Pedeftal og Sok
kel blev foræret Musiegons Stolebern
af Charles H. Hactley og kostet WO
000· Statuen er af Bronce, i over-un
tutlig Størrelfe og foreftiller Nie-lin
ley, som han stod, da han holdt sin fid
fte Tale ved Udstillingen i Bussato.
Statuen staat paa en Pedeftal af Gra
nit og er omgivet paa s Sider af en
Granitforhojning. Pan den fjetde
Side et der ingen Forhsjning. Sok
kelens Gulv et i Mosaik. Bimb
hugger Chatles Henry Nielhaus i
New York hat modellete«t den.
Mellem 5000 og 6000 Besngende
kom fra alle Dele af de Fotenede Sta
ter for at deltage i Hojtidelighedem
En militckk og civil Patade, hvoti 2,
500 Mennestek deltog, var et af Num
rene Paa Programmet. Statuen af
siøredes af site unge Kvinder. To var
Døtre af Beteraner fra Borgettrigen,
og to var Dotte af Veteraner fra den
spann-amerikanste Krig. Festtalenl
holdtes af Clarence W. Segsions.
Buste af Nie-Unten
Philadelphia, Pa» Maj 31. — En
Bufte af Ptcestdent MeKinley t Bron
ce blev asslotet her i Gaar af Phtladels
phias Arbejdere oed Byenö Postvcesen.
Postmefter Clayton McMichal modtog
Gaven fra James O’Sullivan, Pec
sivent for Leiter Carrtets McKtnley
Memorial Association Forhenvce
«
rende Generalpoitmeiter Charles Einv
ry Sinith var Dagens Taler.
Blomfter paa McKinleys
G r a v.
Canton, O» Maj 31. — Mange
smutte Blomster blev lagt paa Wil
liam McKinleys Grav i Gaar. Der
ibtandt var en ftor Krans med hvide
Blomstersfra det Hvide Has.
De fpanste-ametitanste Betetaner
satte et sfeldent smukt Vlomsterstytie
paa McKinieys Grav.
Tornado i Sud Dakota.
Deadwood, S. D» Juni 2. Terra
ville og Central City hjemsøgtes Lor
dag Eftermiddag af en Tornado, som
ødelagde 20 Bygninger og anrettede
anden Stabe. Flere Mennefker tom
til Stadt Blandt dein er Everett
Peterer i Terraville.
Tornadoens Bei var 150 Fod bred,
on hoor den git, tog den Ruh og Stub,
Den begnndte i den vestlige Del af
Lend. Familien Lougpres Hus i
Terraville blev baatet af Stornien
100 Fod, medens Foltene var inde i
Hufei. A. Lougpre, Huftru, Moder
oa 3 Born lom alle til Stadr. Dei
var vanfteliqt at faa dem frem fra
Ruinerne af deres Hug.
Tabet i Terraville er 8150,000.
Man bande tivejr over hele Block Hillg
Lordaa
J minnen pan et Lig
Warrenå ville (7enter, —O, Mai 31 —
Jotm Zinks Heste bragte hans Lig
l)jeni, fom det sad stin og ubevægeligt,
med Zinks lille Søn Pan Siedet, efter
at Lvnet havde drasbi ham. Ved DO
ren til deres Hieni, lwor Heitene stand
fede, sit den 4saarige Dreng iøsnet
Faderens Ia,1., on Liqet faldt tilbage i
Voanen·
Zint bande pløiet bele anen, da et
Tor denvejr bcay ndte. Hnn sihndte sig
da hieni. Han havde sin lille Søn
med fig, og ioet Heitene travede benad
Beim laqde ban Armene om sin lille
Dienen For de var kommen halvvejs
hiern, toin der et Lon, fom traf Far
meren lieie i Anfigiet og drcebte ham
san hurtig-it at ban blev siddende i den
Stilling, hvori han fad, da Lynstraa
len traf darn. Heftene tendte Bejen
og bragte den døde Fader og hans lille
Søn sittert frem.
Moderen sprang ud for at tage imod
sin Mand, lidet anende den Ulytte,
som var hcendet, for hun saa ham fal
de baglaends. Ved at se nojere paa
bam, opdagede hun, at Ansigtet, Hal
sen og Btystet paa den døde var fort.
Drengen var ikte kommet det mindfte
til Stude. Han sagde, at der ikke var
noget stættt Tordenstrald paa hele
Vejen. Ellets vilde lHeftene vcere ble
ven sky.
Mccrkclig Operation.
Cbicago, Jll» Juni Z. —- En
meaet interessant Operation blev
Mandag foretaget paa det norske Ta
bitha Hospital, idet en ung Mand,
Otto Bosel, som for tre Uger siden
blev alvorlig forbrændt ved en Ets
vlosion i L. Wolff Mfg. Co.s Fabrik,
blev underkastet ,,Stin Grafting« for
en nsædvanlig ftor Del af" Legemet.
Jkke mindre end 29 unge Mænd blev
anvendt til at tage Smaastykker af
Skind fra, men der var ingen Man
gel paa ftivillige, for ca· 200 af Ar
bejderne ved Wolsss Fabrik havde til
budt sig at undetkasie sig den werte
fulde Opofren af en Del af sin Hub.
Operationen lededes af Dr. Moore un
der Konsultation med Hospitalets LE
ger. -
Den unge Mand, som er spdt i Chi
cago af tysie Forældre, havde mistet
Stindet paa Benene og Ryggen, og da
han blev indkagt paa Hospitalet for
tre Uger siden, næredes der ikke meget
Haab om, at han kunde komme sig, vgl
om Hudplantning i og for sig ikte lern
ger er nagen Sjceldenhed, er der bog
i meget faa Tilfælde gjort noget For
ssg paa at fotnve Stint-et paa en saa
stok Del af en Patients Legeme som i
dette Tilfceldr.
De 29, fom ofrede Stykker af dereg
Hub Mandag, vil blive efterfulgt af
andre, for det vil blive nødvendigt at»
foreiage Plantninger i minvst tke Af
delinger med en passende Tids Mel
lentrum
k Los-Osts- sb-. o JZODOZHSC
ZDaust AmerikauskC
UJCLOOXDIXZU OUDOQUTIMZ 0
En Storindnstri.
Under denne Ttierftrift hedder det i
»Beste Amtg Foltele «
Tørringegnen bar i en tort Tid
haft Beføg af en Mand, der hurtig bar
vidft at tillcentpe sig en fremragende
Plads paa Stokinduftriens Omraade
Hans Navn er Niels Anton Leisten
sen, og hart er født paa Stovgaatds
Mart 1866, bvor hanH Fader, forhv.
Ganrdejer Kriften Jenseit, endnu lever
ved Torring Statiom
Hans Karriere er folgende: Som
Dreng bavde Niels itte tnindfte Lyst
til Bondearbejtse, fladiq syglede hcm
nied industrielle Legt-; han bngede
Veirntøller rn. in» faa man allerede
den Gang sporede, lwor lmn nmatte
lmlse sit Virtefeldt, on Niels Anton
Kristenfen er senere kommen pna fin
rette Hylde
Zorn 14 Aar-J Dreng kom ban i
Leere i «"ejle, lwor lmt flit tig besøgte
Tegneflol en
Eiter ndstaaet Læretid kom han til
Ftelsenltcmn til Vttrttteister öl- Wain
on fettere sont Soldat paa Orlogs
lmkrfiet, hvor lmn arbeidede som Teg
ner Ha Konktrnltinnstontoret, tog
derefter bettete Maitiniftelsatniner, meft
ved Fritidgitnderinqep hvoreiter der
fr« «ndenriqgminifteriet tildeltes batn
-tipendi n n for ,ylid
lxss re: sle Lan til Enqlnnd bvor
lIstn tnq Plnds Nu en stor Damper
sont tredie Illkaflinrnefter — ncetmest
fsr «.t læri fre rxiltede Spec-n -——, og
fink «1««dtnl1efrs1tte Lin Spanien Ita-:
Eies-» lsrjlcnl sankt, anlitt , Ltile Llsietk
tin-law f. V.
It lwn torn Mem fil l)«1n Plde
fern teonftritltør ihm et Kontor i Lon
don: i denne Etillina lenftrnerede lian
det nne Bank-Darf for staltnttt i «n j
Dien, on i en Alder af« 92 Aar anfatte5«
lmn som lebende Konstrnlt nr for en
Zlistdstmpnmfkinafdeling i Liverpool.
J Um rejste han til Amerika, hvor:
kan lslev telnifl Fionfnlent i Clticagok
«le)0-—lt.«’:, dereiter telnifl Konsnlent
i Milmnntee, og i 1896 beqnndte bnn
exten Forretninq tned at fabrilere elek
trisle Sporvoqne med et af hnm felvi
opfnnden Luftbkemseapvamt, hvorpaa
ltnn bar Patent i onttrent bele den eini
liferede Verden, sna at han nn bar nd
taget ialt ca. 80 Patente-n Ved disfe
Luftbremseappamter opnaas større
Sitterhed, større Hurtighed, og der
tan bennttes større Vogne. J 1897 fil
Forretningen eget Vcerkfted, og den
etableredes under Navn af »Kriftensen
Engineering Company« i Miltvaulee.
Den begyndte med 25 Mand; men den
ek i den kotte Tib, den hat eksifteret,
Volset med en saadan — felv i Ame
rika ulendt —- Hurtighed, at den nu
beslæftiger 600 Mand, og tuns elektri
sie Sporvogne med de af ham selv op
fundne Luftbremseapparater er nui
Birkfomhed i de For. Statetz Canada,
Mexico, Australien, Kapstadem Eng
land, Franlrig, Tyflland, Sverrig
o· s. v.
For at man lan gsre sig et Begreb
om Forretningens Stsrrelse og Om
fang, stal jeg ncevne folgende Enten
heder: N. A. Kristensen udbetaler
hvee Lsrdag 20——25,000 Kroner i Ar
bejdslønz der betales gode Lønninger,
flere tjener 16——18 Kr. daglig for 9
Timerö Arbejde, og der fabriteres dag
lig for 15—20,000 Kroner eller for
ea. 2000 Kr. i Tis«en. Mastinfabrik
lens Gulvareal er over 8 Tonder
Land; alle Mastiner drives ved Elek
tricitet7 Dampmastinetne til at drive
de elektrisie Dynamomasiiner hat 750
Hestes Kraft, og der er i Fabritken
Støberier for Jeru, Staal og Mes
sing. I
J Forbindelfe med Fabriklen haves
et privat Hospital for Ulyllestilfceldez
men dette et heldigvis hidtil benyttet
ganste lidt. Der er Gymnastilsal for
Arbeit-eine, og i et Lefeværelse er heu
lagi Fagstriftee m. m. Mtltvaukee,
der hat 300,000 Jndbyggere, ligger
ved Michigan Sien, og paa denne S
ligger en Lystdamper, der maa benyts
,tes af Atbejderne t Frittden. Fabrik
ken hat sine egne Badeanstaltee og et
LVarmeappctrcit af egen Konstruktion;
del er indrettet faa findrigt, at Tem
peraturen i Fabritten er den farnme
hele Tagen igennem. Om Vinteren
opvarmes den tolde Luft, der ledes
aennem Reit, Veb Spildedamp, og om
Sommeren ask-les den vatme Luft
oed Hjazlp nf koldt Band.
Naar hertil føjes, at Fabritken hat
sit eaet Telefonsystetn, hooroed Lederen
lan telefonere til alle Afdelinger, og
de forstellige Afdelinger tan telefonere
til binanden uden at benntte Central
ftationenz at den hat egen Telegraf
station, faa at den baade kan modtage
og affende Telegrammerz at der fører
to Sidespor ind i Fabrikken, et for
indgaaende og et andet for ubgaaende
Fragt m. m. m» saa vil man forftaa,
at del er en storslaaet Virlsonibed, der
er Votset frem i saa kort en Tit-, og
den taenkes dog betydeligt udvidet i en
ncer Fremtid. »
Niels Anton Kriftensen hører til
«Selfmade«-««Follene, til dem, der uden
Kapital, men ved en jetnfastVillie og
en stark Energi har vidft at tillaempe
sig en fremtagende Plads paa Indu
strien-s Omkaade og det i utrolig kort
Tib.
Søger Stilsmisfe. Niels
Larien i Trenton, N. J» hat efter 16
Aars Ægtesiab ansoat om Stilsmisse
fra fin Huftru oa angiver sosn Grund,
at lnin foretrcekker Mandsarbejde
fremfor kvindeligt. J flere Uaer ad
Ganaen, siaek ban, bot hnn paa sin
Farm i en tyt Skov i Vermont.
H je m t o m m et L i g. Tanwst.
»Octa«, der indkom til Aalbora forles
ben, inedjørte Liget af H. D. Ben
Diren, sont i en ca. 40 Aar bar opboldt
fia i Amerika. Han døde for nogen
Tid siden oa cfterlader sin Formue
til sin Familie i Untier-, tnen bestemte
farntzidia at han vilde begraoes der.
Pastor A. Dan i Bosion harI
ä Fl. »Dann« modtaget Kaldelfe fra
Et. Elefnng Meniahed i Chicaao.
Pastor Brockmener, Menighedens
nuocerende Priest, oil snarest muligt
efter Aarsmødet reife til Danmart.
Zum det Uil erindreij anlaade Bei)
Eisen for en Tid fiden CEaav mod Pa
ftor Tyetjær, Redaktør af ,,Firisteliat
Taabl.1d«ittøbenhavm fordi Pastoren
E sit Blad batme omtalt B. L.L« Brude
tampe fomHnmtmaLforeftillinaet For
Ieden begunnte Eaaen i Hof- og
Ztabsretten. Et af Paftor Dnetjasrg
Bidner er den Or. John F. Schmidt,
Der i Amerika en Tid lang var Bech
Olsens Jmpressario, men fom fenere
kom i Sttid med B. L. og derefter blev
Jmpressario for Roeber. Det er paa
Basis af Jobn F· Schmidts Paaftan
De, at Pastor Dyetjcer hat udflnnget
Den Bestyldnina mod Becb Olsen, at
hans Brybetampe er Humbugsforeftil
linger.
Mifs Anat-»Han sen, Datter
If vor betendte Landsmand, fhv. Lo
komotivfører Hans Jenfen, hat forte
ben gradueret med mecertet Karakter
fra Statens Normaxxstole og søaer An
ferttelse fom Leererinde ved Omahas
ossentlige Stolen »D. D. P.««
Ulytkestilfælde. Hans
Jenfen, Ungdomsforeningens Parasi
dent i Racine, kom forleven til Stude,
idet han havde et Sammenstød
med en anden Cytle-Rytter, der kam
farcnde ned ad Butten ved Mead Str.
Brer som han var gal. Jensen blev
slynget hen ad Gaben og fit Ansigtet
flemt ramponetet og begge Cytlerne
blev fuldftændig tnuftr. Den vilde
Rytter tom itte til Stadt-.
—- Danfte i Amerika stænter na
turligvis itte dansk Blantspærte en
Taute; dog vil vi gøte opmærlsom
paa, at Kobenhavneren Johansens
Blantsværtc er paa hver Udstilling,
sidft t Paris, blevet tilkendt baade
Sølv og Guldmedalje, striver »Nordl.«
— Mr. Howatd Gould, der et Par
Gange tidligere hat gceftet Kobenhavn
med sin elegante Dampyacht »Niaga
ka«, og hvis Frue under sit sidste Op
hold der tøbte hver Stump af Hebe
bosyning, der fandtes tilsalgö i Byen,
vil atter denne Sommer aftcegge KE
benhavn et Bett-g.
U- d- las n d e t —
Frcd sluttct.
Bocruc fnldcr tilföjc.
London, Juni 1. — Krigen i Syd
Afrika er forbi. Hele London er paa
Benene, Gaderne Inyldtende fulde af
begejftrede Borgete, fom af deres fulde
Hjerter og Halse synger »God save the
King«.
Lord Kitcheners Telegrarn, som be
lendtgjotdes fra Krigsdepartementet
Kl. 5, meldte, at Boerlederne havde
antaget Fredsvilkaarene og unt-erstre
oetOvergivelsesforlangendet. Nobe
den bredte fig i Lobet af faa Minutter
over bele Knngeriget.
Virkningen var øjeblilkelig og vid
underlig. Den trykkende Følelse en
Kriq, færlig en langvarig, lckgger over
et Folk, var som bortblæft, som om
Boerkrinen var den eneer Bnrde, hver
enkelt Jndivid hcwde haaret paa, sau
ledes følte enhver Lettelsen, da de
plndfelin fil nt vide, at den var stand
se?, og man bengao sig til de Vildeste
Glædcsntringer. som langt vvergik
faadanne Temonstrationer, fom fandt
Eted ved de store engelfke Seite, fom
f. Eis. ved Ladnsmitb eller Mafeling.
s- i- :
Om Fredsbetingelserne
hedder det:
For sels Uger siden, da Fredsunder
bandlinaerne begnndte, indleveredes
folgende Forslag fra Voernes Side:
Beboerne fkulde godkende en brittisk
LordsCommisfioner med en Poet
Iverstbefalende , som begge skuldc vcere
lwfiddende j Prcrtoria.
Landet skulde deles i Distrikter, med
lsritlisfe Distrilts-Embeds!11ænd og en
V:set-Fcomite, vxlgk ved almindelig
Elennneafgivning nf Borgerne, me
deniå den enge sie Regetingjkulde have
Veto-Reh De drittifke Embedsmcend
fknl Være i Stand til at tale Boernes
Eprpg.
Johannesbnrg skal gengiveå de en
Jelfle Bebocre med«fuldslændig brittisk
Ztyrelfe.
Il- -l· sk
Nr Zkaoeksløgboldelsekf11m paa
cnindft 1(-I,0«·«-I,OW) Lftl. skal fordeles
If blandede Fiomiteet
Vlfvæbninq af Hckren fkal beqnnde,
saafnart Den førfte Ladning af Bon
fanqer er sendt tilbaqe til SnDafrita.
Jngen Kriqsskat skal paalignes.
Beqqe Evroq fkal anerkendes i Sko
lerne, Raadbufene og i officielle Dota
menter.
Omtosmingerue ved de fndafrikan
fke Garnisoner fkal bæres af Eng
land.
De nuværende Boerførere fkal be
bolde deres Ztilling faa Vidt som mu
ligt.
sk -i- «
Faa Dage senere efter en Konse
rence med Udsendinge fra England,
blev det bekendt, at Boerne ydermere
fokpligtigede fig til at antage følgende
Betingelser:
De vil ikke gøre absolut Uafhængig
bed en ufravigelig Betingelfe, hvis de
tan komme til Forftaaelfe med Eng
land om den indre Styrelse af Landet.
Forvisninger og Jnddragelse af
Eicndom stal ophæves og inddraget
Ejendom gengives Eferne med Gedi
gørelfe for privat Ejendom ødelagt el
ler taget af Englænderne.
Fuld Anerkendelse af Statsgæld
samlet før og efter Krigen og op tik
Dater for Lord Roberts Amtes-ci
Proklamation.
Ik Ilt Il
Endvidere forlanges Amnesti for
alle Kap-Koloniens Oprørere. Lisz
ladelse af alle politiste Faugen
En bestemt Dato, paa hvilken alle
Boerfanger sial vcere sendt tilbage til
Sydafrika.
En Repræsentant fra en ellep to
venligsindede Magter stal se til, at
disse Betingelser overholdes.
Krügcr faak erdsbudfkabct.
J Folge Telegtam til ,,Daily Ex
Press« fra Utrecht, Holland, blev Mr.
Krüger underrettet om Freden i Aftes
lidt efter Kl. 9. Han havde fovet.
»Min Gud,« udbrød han, da han
hørte Budstabet, »er det muligt.«
J Den gamle Høvding haaber at blive
tillndt at vende tilbage til sit Folk;
men der er itke megen Sandsynlighed
for, at han faar sit Ønste opfyldt.
J øvrigt har Fredsflutningen ramt
Iham som et tungt Slag, og han af
’flanr at distuten Sagen med nogen
lsom helft.
Hollandste Blade betlager, at Oder
Hgivelse blev notwendig, men er dog
» enige om, at Fred var bedre under nu
JVcrrende Betingelfer end fortsat Krig.
IDct frnnfkc Kabiuct rcsigncrcr.
l
» Paris, Juni Z. —- Det sidfte Møde
laf WaldectMousseau Ministetiet blev
nfholdt i Dag. Præsident Loubet
modtog den endelige Refignation af
KabinetteL Han opfordrede dem til
tat forblive i Stilling, indtil Deres Ef
terfølgere kunde blive valgte.
. Taft bcgyudcr Arbeit-et
Rom, Juni 2. — Pavens Sekretcer,
Kardinal anpolla, havde i Dag en
Sammenkomst med Judge Tast, Gu
vernør for Filippiner Lerne. Bisiop
Thomas O’Garnmn fra Sioux Falls,
Z. Dak» fungerede som Toll.
Helc Venezucla fi Oprör.
Wilch11stad, Curacao, Juni 1. —
General Plato-J, Lederen af Lprørerne,
landede Pan Venezuelnsjs Jordbund
Den LI. J;I"iaj. Onn lum fra Trinidad,
rvg havde mel) sig f:;,5()(s) Mund; denne
Hær Var samtnensat af Revolutions
mcend fra Staterne Carupano, Camo
na og Barcelona. Maine-: marscherede
Inod Caracao, Venezuelas Honedstad,
lmorfra han er Dmlring 14 Dagsmar
scher fjernet.
Fra alle Kanter lommer der Efter
retninger om nye Oprør i Venezuela
mod Prcesident Castro. Forhenvce
rende Prwsident Blancos Familie har
nægtet at betale det Bidrag af en Mil
lion Francs, fom Eastro forlangte, og
er rede til at flutte fig til -Oprørerne.
General Uribe, Colombia-Revolu
tionens Leder er i Caracao i Konsi
rence med Castro.
En Kuldchølgc over
Nord-Europa.
Om fvære Enestorme meldes der i
Mai Maaned fm forskelliqe Egne af
Europa. J Paris faldt der faaledes
Sne Kristi Himmelfartsdag. ngaa
fra de franfte Departementer meldes
om svære Snefald. J Byen Chartres
og dens Omegn rafede en voldsom
-3neftorm en hel Time, faa et flere
»Centimeter tykt Snelag dækkede Jor
den. Termometret sank om Natten
under Frnsepunktet. Flere Steder be
frvqtes det, at Frugthøften sial være
spoleret, idet Pcere- og Æblettæer,
som nu netop stod i Blornft, bar lidt
en styg Medfart i Kulden.
Ogsaa over hele Tyfkland hat en
Kuldebølge sat ind. Langs Rhinen
ligget der Sne overalt. J Køln sue
ede det bele Tirsdag i forrige Uge fra
tiblig om Morgenen til nd paa Afte
nen.
ngaa fra Briissel meldes om Sue-s
fald. Temperaturen har der i en hel
Uge vceret meget lav, cndog under 5
Gr. Celsius.
J forriqe Uge hjemsøgtes London
af en Kuldebølgex det regnede og hag
lede og Temperaturen gik paa 20 Mi
nutter fra 8 Gr. C. ned til 1,5 Gr. J
Skotland Var det famtidig bidende
kolbi, og paa mange Sieder havde man
Snesiorme. J Lochdale-Diftrittet vi
ste Termometret minus 5,5 Gr. C.
For Faareopdkættere og Landmænd
hat Befret anrettet megen Skadr.
DR. All-Es PAlN III-U
Et hurtigt, fikkekt og pqalideligt Middel
for syg eller new-s Hovedpinr. Rygsmerter.
Mavepine, Neuralgia New-find Its-inhi
litet, Ssvnløshed, Gigt, See-Man Indehols
der hvecten Opium eller Moan os eitequ
det ingen slemme Effervirkninger. 23 Dost
25c. Pan Apvtekek eller fendes as Da.
Mit-Es vath c-).· Eil-han« lockst-a