Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 12, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    . MARTwa
N - ..
- n s tm . ,
e ««« Tot dagS-mdgave' »Danskeren« kostet kun 51.50 per Uargang.
Dammtm s i- mer hver OnSdag og cördag
Nr. gpo - " E E E Blum chr» wrong d.12.s.)cpkic 1902. E E j··ii«cäcakg.
Amerika
Fra Kongrcsscn
Washington, April 10. —- Reprce
fentantens Hus fortsatte i Dag For
handlingen om Geiifidigheds-Trakta
ten msd Ruba.
Payne søgte at faa vedtaget, at
Forhandlingen stiilde voere stuttet til
21de April, men Tawney (Minn.)
forlangte, at man stulde holde sig til
Dagsordenen Forhandlingerne trock
ker fvcrrt i Lanadrag, endstønt Kon
gressens Tid nu er saa kostbar·
«- ys y
Wafhington, D. C» April 10. —
»Ship Sitbsidy«- Fortlagxet mag be
tragteg som begraoet for denne Ses
sion. Hverlen Frne eller Hanna lieg
ger Stjul paa, at de, efter at have
under-spat Stemningen i Hufet, sinder
det tloaest at lade Forssaget hvile.
il- sli ei ssi
Washington, D. C» April 10. —
J Senatetg Mode frenisatte Depew
fta New York Forflag til Ændring
af Forslaaet om direkte Balgaf U. S.
Senatorer. Depelvs Forslaa Inder:
»Kvalisitationer for Boraere, bereti
tigede til at ftemnie paa U. S. Sena
torer oa Reprwfentanter til Konaregi
sen slal vcere ensartede i alle Stater,
og Monate-Zer sial have Magt til at
gennemfpre denne Artikel ved heu
sigtssvarcnde Lovgivning oa Magt til
at sorge for lovlig Forteanelse over de
Borgere, som er berettigede til— at
stemnte, for Ledelfen af saadanne
Vala oa for Bekræftelsen af Resulta
tet.« sd I
J sin Tale for Forflaaet ndtalte
Depetv bl. a
»En Det Stater bar ved forflellige
Paafund hindret en Trediedel, en
Halvdel eller endml flere af Borgere,
der er anerkendte fom saadanne ved
de Forenede Staters Konstitution,
fra at udove deres Stemmeret. De
stedlige Grunde, foin har ledet til Bed
tagelsen as disse Forholdsregler ded
toinmer itte ncerværende Diskusion
Vedtaaelsen af disse nye Konstitutiæ
net i forstellige Stater hat imidler
tid ledet til en Bevægelse i Komms
sens Hug og i Staternes lovgivende
Forsamlinger for at faa cendret Re
præsentationen i Huset fra at hvile
paa Befoltning til at hvile paa Stem
mer. Men hvis en lille Kredi- af
Seloherstere i en Stat ved Senator
spalgene tan sende den famme Repre
sentation som en as de store Stater,
New York f. Eis-, sont har Stemme
ret for alle voksne og ipvrigt konsti
tutionelt tvalisicerede Mand, this
Stater, som hat beredet Halvparten
of Borgere deres Stemmeret, flal ha
ve den samme Stemme i denne For
samling sont Pennsylvania og andre
Stater med fka fem til 10 Gange saa
sior Befolkning og ined fuldt konstitu
tionel Stemtneret, da bliver Stillin
gen utaalelig.«
Washington, D. C» April 10. -—
Senatet vedtog i Dag Forstag til Be
dilgning for PostvæseneL Dei sam
lede Bevillingsbelsb er omtrent
8150,000,000.
—
Washington, April 11. —- En darin
Diöput fandt Sted i Senatet i Dag
fremkaldt ved Diskussionen af
Spsrgsmaalet om folleltg valgte Se
natorer.
Mr. Depelv besthldte de fydlige
Stater for Valgspig og erklttrede, at
hvts rnan var gaaet redelig til Brei-ts,
vtlde de fleste Senatorer derfra viere
republtkansie.
Aarlia Opgør.
Til Iste Mai fkal Deut-b
Luth. Publ. Hause have sit nar
ltge Opgilr. Alle, fein staat til
Nest-mer for Vlade eller Miser,
bedes indfende Belöbet sum-est
umligt og seneft inden lfte Mai.
DANISH i.UTiL PUBL. HOUSE
IMM. NEBIL
De infinde Ting.
Dristige Ungmøer. San
Franeisco, April 10. — Louise
Saufs og Grace Fosland, som for
nogen Tid siden indgit et Væddemaal
om, at de ftulde fotetage en Tut fra
Chicago til San Francisco med en
Kapital af 45 Cents, er nu ankom
men her til Byen. De ertlærer, at de
foretog Taten uden scerlige Dunste
ligheder, og de brugte itte Fsdderne
De bad aldkig om nogetz men naar
nogen tilbøb dem Hjcelp, tog de imod
den. De lom den 24de Marts til
Omaha. Deres værste Provelser Var
naar de stulde stjæle sig fri Reise til
paa Jembanerne. Psaa Vejen mellem
Chicago og Aurora, Jll., sultebe de
i 4 Dage.
En ,,Rin g.« New York» April
10. — Der vil blive dannet en nyl
Jndustri-Ring med en Kapital afl
8180,000,000, indbefattende følgendez
Kompagnier: Simmins Hat-Maus
Company: Bigelow cfc Dotvsey Com
pany i Bofton; Firmaet Williunh
Bingham, Cleveland, Q; S»ppl·:e5’
Hardwake Compant), Philadelphiaz
Pacisic Hardware E Steel Cosnpany,·
San Francisco: Marshall LIJiills'
Hatdware Company i Dulnth; Bisse-!
low Fi- Dowfe Compmty i Postuan
Van Camp Jernrnre di: Jetntonmanii
i Jndianapolis3; Geer-u Trikch seen-s
varefortetning L Denn-r; Jancyi
Simple, Hill Fc Conwany i Minne
apolis, Minn· est -. I
s I
—
l
Valatomite. Washington D.I
C, April 10 —- Republitanernrs tun-«
zrressionelle Valalomite har ck-1!»)a!ai’
de aainle Etnbedsmcrnd, nemliq: Mon
aregmand Babcoci fra Wisconsin.
Formand l5te Gnng"): Konaresmnna
Sherman fra Ner York, NæftforJ
wand; Kongresmand Overstreet fra
Indiana, Setretær, oa Col. W. B.7
Thompson fra Washington, Knsserer.»
E n d e l i g. Ner Yorl, April 10.H
—- Miss Ellen M. Stone antotn i
Dag her til Bnen med Emigrantsli
bet ,,Deutschland«. Hun stal strals
paa Forten igen, idet hnn er engage-;
ret til en Foredragsraette over hele
Landet Hun stal paa den gæfte ca i
100 Byer. i
T o M o r d. Detroit, Mich·,.
April 10. —- J Lobet af de sidfte 24»
Timer er Byen her bleven opsiræm
met as tvende Mord.
Dei ene paa en ung Pige, del anbet
paa en celdre Mand: men der er nahen-I
hart ingen Forbindelfe mellern de to«
Forbrydelser.
Den unge Pige, Carrie M. Jennett,
Datter af en velhavende Møbelfnedker
blev funden drcebt ved Midnaiötide.
Hun var frygtelig lemlcesiet; man har
arresteret en Musitlærer, Professor
Miller for dette Mord· Han fandtes
veb Visitationen at have Blodpletter
paa sit Indern-L og en blodig Ølse
er fundei i ermmet. Pigen stulde i
LIbet af nogle Maaneder have veret
Moder — og Politiet soger heri For-.
tlaring til Mordet.
Professoren hat itle tilftaaet.
Dei andet Mord er mere gaade
fuldt. Mr. Hehwood fandies om
Motgenen dræbi nogle Alen fra sin
Baggaard. Hans Ssn fandt Liget,
og en William Jenes, der har boet i
flere Aar hos Familien, er arresteret
paa Miötantr. han nagter dog alt
og Mrö. Heywood paasiaar, at Jones
bar hjemtne hele Ratten.
Dr. Talmage ligger for
Ds de n. Washington April 9. —
Den bersmte Præditant Dr. Talmage
ligger meget fhg, og man venier hans
l Dsd hvert Øjeblit. For en Maaneds- l
« tid siden foretog han en Rejse til Sy
den for at genvinde Krafter efter en
Tut af La Grippe, rnen han blev i
Sieben for mere fyg Tilsivst blev han
angreben af hiernefocblødning, og der
er ncppe nogen Mulighed for den
gamle 70-aarige Mands Helbredelfr.
transfer dessen ca unt-um
Iort stets-u.
Latr-Liveer o unlne Villers kurerer ensior
Ist-m paan pag Zinsen uzelbredeth tnqeu set-klas.
E n sto r K o ne. Sparta, Mich
April 9. — Mrs. Nancy Austin døbe
i Dag i en Alder af 79 Aar. Det
var der intet mærteligt i. Dei mer-g
lelige var hendes Størrelfr. Hun
vejede 500 Pund og bar Prisen for at
væke den størsie Kvinde i Staten. Hun
var 72 Tommer omtring Livet og
tunde med Nod og naeppe pasfere gen
nem en almindelig Doraabning.
Ameritanst Stib gaaet«
under. San Francisco, April 9.
—- Meddelclse iomrner om, at det ame
rikanste Stile Jroquois, kommanderet
af Kapt. Thompfon, er gaaet under i
Japa-Fakvandene. Ombord var Sti
bets Befætning i alt 82 Mænd, og da
Telegrammet iniet melder om deres
Redning, frygier man, at de er gaaet
under med Slibet.
Drcebt af Toget· Grinnell,
Ja., April 10. — Mrs. John Malpi
fon og hendes Soigerdatter tørte over
Sporet, just soin Toget kom; den cel
dre Kone bleo pjeblittelig dræbt, den
unge sit alvorlige Kvæst’elser; men et
tre Maaneder gammelt Spædebarn
siap fra det uden en Skramme.
sa n d t. Greenbury, Ky» April 10.
— For to Aar siden fandt George
Wortman i sin Lade et Kallunæg, paa
Stallen af hoiltet stod Forbogstaoer
ne til hans Navn med tydelige Bog
ftaver, hans Fødselsaar, samt en Da
io for hans Død. Denne Skrift
Voldte Mr. Wortman en Del Uro.
Forleden Dag bøjede han sig for atl
dritte noget Band, da en Pistol faldt
ud af hans Lomme ned paa Gulvei,
den git af og Studdet ramte ham
med øjeblittelig Dpd til Folge. Da
Mærteligt —- hvis det r
l
toen var den paa LEgget angivne ]
Ameritanerehædres l
Edinburah, April 11. —- Universite-i
tet her har i Daa gioet Doktorgraden(
i Jus til Professor James ved Har
vard og Praesident Schurmann vedl
Cornell.
General Hampton døensj
d e· Columbia, S. C» April 11. —i
Den fra Borgettrigen belendie (lon
fodererede) General Wabe Hampton«
ligger uden Tvivl for Døden. Hanl
er 84 Aar gammel Hampion lom- «
manderede under Borgerlrigen den:
berømte Kaoalleri-Delinq, lendt tin-!
der Navnei Hamptons Legion, særligs
belendtfra Slagei ved Bull RunJ
Han deltog ogfaa ved Seven Pines,
Antietam og Gettyöburg.- J 1876«
bleo Hampton valgt til Guvernør over
S. Carolina og 1879——91 var han
denne Stats U. S. Senator. Han
er Sonnesøn af den i 18.o 5 afdøde
Revolutionsgeneral af famme Navn
Prcesidentens Reise. Sa
lisbury, N. C» April 11. — Press
dentens Afrejse fra Charleston har
lignet et Triumftog. Ved Byer og
Rmaastceder havde Follet samlet sig
sangS Jernbanelinien for at hylde
Præsidenien. Ved Columbia, S. C.
var der stot Begejsiring, navnlig hos
Studenterne, og Proesidenten erklec
rede, at vel var han en god Amerika
ner, da han kom til Syd Carolina,
inen han var .n bedre, da han forlod
den.
Ved Chester blev han tvungen il at
holde en Tale, og ved denne By nd
talte han bl. a. med Henblik paa«
Mecllenberg Erllceringent
»Jeg Met, at de fortjener at lal
des Amerilanere af Amerikanere i en
særlig Forstand, og en hsiere Ros
kan ille givesiher i Landet.«
Flod- og Havneloven·——
Washington, April 11. — Floh og
Havneloven blev fuldfort af Senatetsl
Komite i Guar. Der foreslaaes en
Udaift af s70,297,439; deraf slal
8320,000 anrendes ved Missouri
Floden.
De, der hat læst og glcedet sig over
»Valdemar Sejer« og »Pkins Otto af
Danmark«, bar en lignende Glaede i
Beute ved Læsningen af »Kong Erik
og de Fredlose«. Den vil komme i
«Danfleren« i en næt Fremttd.
Hjem me igen. Washingion,
April 10 — Miss Alice Roosevelt
vendte i Morges tilbage fra Kuba.
Hun havde moret stg udmcerket paa
Turm
Vinterhveden. Washington,
April 11. —- Nebrasia og California
hat de bedste Udsigter for Vinterhve
den i Aar. Hvedens Forhold den 1ste
April i Aar opgives saaledes for .e
sorskellige Hvedestater: Nebraska og
Calisornia hver 93, Missouri 91,
Illinois 90, Michigan 83, Pennsylva
nia 82, Jndiana 81, Ohio 77, Kan
sas 73, Texas 72, Oklahoma 67 og
Tennessee 60
l
l
i
l
Truende Fare. Tucson,
Ariz., April 9 — Syd- Pacific Ba
nens «Sunset Limited« undgik i Af
ien en overhængende Fare.
Syo Petroleumsoogne var komne
løs og køkte i susende Fart ned ad
Hovedsporet
J Lobet af et Kvari iers Tid veniede
man Passagertogei, og Faren for
Sammensiød var ovekhcengende Den
asvcrrgeres 1 sidste Øjeblii ded, at Pe
trolentnsoognene ved Relliio blev le
dede ind paa ei Siiftespor justs om
Passagertoget iom brusende ad »Hi)
vedsporet.
Filippineriominisfio
nen i Fejde med Avismæn
d e ne. Manila, April 10. —- Derl
er vældigt Røre i herocerende Avis-l
lredse som Følge af, at Redaltørenl
og Eieren af »Freedom«, en hervce-I
rende Avis, er arresierei. Grundenl
hertil cr, at han offeniliggjorde enl
Ariilel sra ei amerikansi Tidsslrift,.
og for det første erklærede sig enig ogi
dernaest sagde, at alle hervcerende Api-»
sek hak ophøkt at støtte Fikippinek-l
lommissionen, ,isaer naar Beviser sors
,,carpet- bagging« og Rygier om
«grast« var for mange til at gørc dei
behageligi at støiie den. «
Angrebet er i Lighed med det i den
spansle Avis »Volcano«, hvis Redak
-tør blev mulkteret 4,000 Pesetas, rei
tet mod Filippino - Medlemmerne as
Kommissionen og i del hele iagei mod
Filippinos, som indehaver Embeder.
Der synes aabenbart at vcere en sam
let Bestrcebelse fra Pressens Side for
at drive alle Filippinos nd.
De io Filippino - Medlemmer af
Filippinerlommissionen sagst-get nu
Redaltøren as »Freedom« under Op
rørsloven. Dei har oaii sior Harme
blandl AoismændenH som i Dag hav
de ei Mode, hvor der beslutiedes at
sende en Komite til Kommissærekne
og proiestere mod Foranstaltningerne
samt at sende et Telegram til Prcesk
deni Roosevelt og opsordre ham til at
tage Slridt, som forhindrer Kommis
sionen sra at beuge Oprørsloven til
at bevise »Majestætssorbrydelse«.
Umenneslelige Forældre.
Den 4-aarige Maggie Ward i Dadu
que bkændie ihjel lige for sm Moders
Øjne; men Moderen var saa drulken,
at hun ikie lunde hjælpe det slaiiels
Born, hvis cheder var bleven aniændt
sra Ovnen. Dei fortcelles ogsaa, at
Forældrene fortsatte med deres Drit
leri ester den srygielige Heer-helfe
Bed Begravelsen var de ligeledes be
rusede. Deres andre Born vil blive
taget fra dem.
Jugenmnns ,,Koug Erik og de
chdløse«.
Ofn lott Tid vil en anden af Inge
manns Romaner blive paabegyndt i
»Dansteren", nemlig »Kong Erik -g
de Fredlbsse«. Den omhandler den
bevægede Tid i Dawmatk, der fulgte
paa Erik Glippings Mord, og en
fjcelden interessant Personlighed er
den unge ridderlige Kong Erit, der
ved Siden af sin Kærlighcd til Glim-I
mer og Ptagt, aldrig kan glemme eller
tilgive sin Faders Mordere, hvoraf
den vigtigste og frygteligfte er den be
rømte Høvding Marst Stig, hvig
Navn er saa velkendt fra Folkeviserne,
der ogsaa hat besunget hans to DU
res ulylleligc Skæbne.
Ellets behøver Jngemanns Roma
ner næppe mete nogen Anbefaling.
Folk hat vcd denne Tid Iært at fætte
Pris paa dem.
X · ««in-d«laii""8je»t7ss
Frcds-lldfigterne.
Prætoria, April 11. — Prcrsident
Steijn samt Generalerne De Wet og
Delarey kørte i Dag sammen til;
Klerlsdorp, hvor Schalclburger,3
Reih, Lucas Mejer og Louis Botha
allerede opholder sig. Baade Trans
vaals og Ot.ange-Fristaternes Repre
sentanter hat hele deres Stab med fig»
og Englandetne har desuden siilleti
Æresvagt for dem. .
Der blev nu i Dag afholdi en Kon-l
ference, som man antager vil medførei
varig Frev. 1
Frcdcn sluttct?
London, April 11. —- Bladet »The
Financier« ossenliggør et Telegram
fra Prætoria om at Boerførerne stal
have antaget Fredsbetirigelserne.
Disse er blevne telegraferede til Bo
eknes diplomatisie Agenter i Entopa.
Mange lignende Rygter spredes i
Aften rundt om i London.
si- t si- .
London, April 10. — Krisis-mini
sier Broderick omtalte ved Unverda
seis Mode i Aften den Konserence,
som nu findet Sted i Sydafkila. Men
Regeringen havde endnu ikke movin
get nogen Underretning om Fredsfor
handlingerne.
si- -s· w
London, April 11. — Op til Efter
middag i Dag havde den brittifke Re
gering ikle modtaget nogen 11nderret-I
ning til Belrceftelse af Fredsrygterne·
Bladene Paaftaar imidlertid, ai Bon
førerne er gaaet ind paa Betingelferne.
(
Uro i Belgicn.
BrysseL April 10. —- Den gcerende
Tilstand her er nu siaaet ud i halvt
Oprør·
Efter Spettakler mod Kotigen i
Gaar tog Siarer af Socialister By
ens Gader i Besiddelse og holdt dem
til i Morges, da de blev adspredt ved
gentagne Angreb af bseredent Politi.
Mange Personer bleo faarede. En
Politibetjent blev studt gennem Ho
vedet. Hans Kammerater havdse op
brugt deres Ammunition og flhgtede.
Den faarede Mand blev sparket og
ftenet. En anden Betjent søgte Sile
i en Reftauration, fom Socialisternh
derefier plyndrede. En Lampe eksplo
derede og Bygningen blev sat i Brandl
og nedbrcendte aldeles.
Vsed Notdbaneftationen stødte en.
anden Siare samtnen med Politiet; enl
hel Del Slud veksledes. UrostifterneF
flog en Betjent til han var bevidftløs.«
De lob ham ligge i denne Tilstand.
Man venter atter Uroligheder i Af
ten, og Jnfanteri og Kavalleri er ind
kaldt.
Socialdemokratiets Generalraad
har besluttet at erklcere almindelig
Streife den 14de April. «
s- iis si
Amfterdam, April 10. — Tele
gramrner frsa Bryssel og andre belgi
sie Byer tyder paa de førgeligfte Til
stande. De Tropper i BrysseL som»
laldtes ud for at undertrykke Socia-J
lifiurolighederne, gjorde faktist Mist-l
ieri. Mange af Kompagnierne komi
ud med Socialifternes rsde Flug i
Siedet for med Regimentfaner og
fang Marseillaifen og andre Revolu
tionssangr. Landeværnet holdes t!
Barakterne, og de regulcere Tropper
hat faaet uddelt starpe Patronet.
II sit III
Regeringen er alvorlig forutoligei
over Opløbene, og Kong Leopold fryg
ter en Fornyelse af de blodige Opløb
i 1893 eller -af de revolutioncere Tit-l
ftande i 1899. Rimeligvis vil man
prøve at dcempe Uroen ved at ind
rømme den almindelige Stemmeret,
fom Socialdemoiratiet hat kceknpet
for.
Rnslqnds Rustninger.
London, April 10. — »Times« hat
et Telegram fra sin Korrespondent i
Odessa om, at Ruslands Sortehavs
flaade stal mobiliferes i Slutningen
af Juli, og Depoterne i Sebastapol
modtager ualmindelig ftore Ladnin
ger af Materiel for Flaaden. Korre
spondenten mener, at den fsamtidige
Mobilifering af Ruslands Flaade i
Østersøen og det forte Hav fortscettes,
og Kontentreringen af enestaaende
store Troppemasser nord for Odessa
betragtes som meget betydningsfulde.
1- III - III
Den transsibirifle Jernbane hat i
over en Maaned vceret fuldt optaget
med Affendelse baade ved Dag og ved
Nat af russifkse Tropper til Kinas
Nordveftgrcense. Nu affendes en
Mængde Kanoner og andet Artilleri
Tilbehøn ’
Ogsaa et Brut-. ,
Bern, Schweitz, April 10. —- De
diplomatiske Forbindelser mellem Ita
lien og Schweitz er afbrudte. Grun
den hertil er, at Schweiß hat neegtet at
give Oprejsning for en Artikel der
ftod i et Genferblad og fom holdt paa
Anarkisten, der drcebte Kong Umberto.
Forbundsraadet bad om, at Ita
liens Minister maatte bli«ve hjemkaldt,
men den italienste Regerina ncegtede
at gøre dette, hvorpoa Schweitz’s Re
gering og derefter Italiens har erklet
ret de diplomatiste Forbindelser for
afbrudte.
Nyt Forsög.
Port au Prince, Martinique, April
11. — Der er afsluttet en foreløbig
Traktat mellem Frankrig og Benezue
la i den Hensigt at faa hele deres gam
le Mellemværende ordnet og de diplo
matiske Forbindelser mellem de to
Lande vil blive genoptagne fnareft
muligt.
Ocrncs Salg.
St. Thomas, D.«W. J» April 10.
— »St. Thomas Bulletin« udtaler sig
angaaende det af det dansie ,,No-sale«
Parti rejste Krav om et Plebiscit:
,,Hensigten er tun at tafte en Del af
Anfvaret over paa -Øboerne. De kan
ilte gøre det om, som er gjort; derfor
vil Plebiscitet kun føre til en Forba
ling, fom ingen sonsten Befolkningen
bar haft nok af Spørgsmaalets uhyre
skadelige Virkninger. Der-For vil den,
bortfet fra Partifølelse og andre
Synspunkter, have Spørgsmaalet af
gjort een Gang for alle.
I is III
København, April 10. —- J Dag
fluttede Landstinget sine lulkede
Moder angaaende de vestindiste Øers
Salg. »No sale« Partlet spgte at
kuldkaste hele Forslaget, men de fit
tun 28 Stemrner mod 85. Majorite
ten er for Salget paa Betingelfe af,
at der førft ster en Folkeafstemning
paa Øerne.
Ogsaa en Hilscn.
Brysfel, April 9. —- Da Kong Le
opold i Dag kom kerende paa sit Au
tomobil, tort efter at han var him
lommen fra Biarritz, blev han sm
ringet af en Stare Socialifter, som
svingede med deres Flag og raubte:
Lcenge leve Republitlenl
Der gjordes intet Forspg paa at
gvre Kotigen legemlig Harm; og Au
tomobilet kom lylteligt igennem Ska
ren.
The Wall street Journsi
giver Rand og besvarer, uden Betaling, en
hver Forespørgsel angaaende Pengean
bringelfe; underloger Aarfagerne tilPenge
markedets Beweguer fremlægger Kends
gerninger, der bestemmer Værdien af Ga
rantien analyserer og"gennemfer Jeru
bane- vg JndustriMapporterx har fulds
ftændig Fortegnelse over Ejendomsindtcegs
ter; noterer aktive og passive ,,Stocks« og
Obligationen holder Fortegnelfe over be
sencste Salg af Obligationer og For-time
sten ved Jndsatfer efter Priserne.
Den, fvm daglig raadforer sig med The
Wall street Journal, er bedre i Stand
til at kunne anbringe.fine Penge fiktcrt og
fordelagttgt og give Rand besangaaende, ·
end den, soin ikte gar det.
Udgives daglig af Don-, Jones d- co»
44 Brot-d st» New York.
(Wall Smts ældlte Nhhedeagentum
zs ons sam; Hi soc en Magnet-.