Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 08, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -.h III-. E
sc
»So-F v
zu m J c TM
Dunste ic 1« udkommer lmci wnsdag 03 wärde O thXZV-T Id(J-;IVC. »D.mskercn« kosser fu« Esl ZU per 2101«gmlg.
N1«,:3. Plain THE-ein ., stisxsdsikE TI. s Fäsiu III-: NOT-» 1·mM«·g«
( -
. -
Amerika z
Eu Huoniodck mencr tat the
lost Tiencstcpige Problcnitnct.
Der er en Boardinghusvcertinde
i Chieago, som pasastaar, at Piger
itte er halv saa godse til Hug
arbejke som Mcend. Hun satte to
Avertissementer efter Tjenekhjcelp i
Avisen, det sene sor en »Mellen1pige«,
det andet for en dngtig Mand, som
vilde bistaa med at vasle op, rede
Scnge ca aøre lignende Arbede
Nceste Morgen begyndte Aufs-gerne
at melde sin. Der var næsten 100
Masnd ca en eneste Pige. Und-ersi
den var der op til sein Mænd paa
en Gaan i Gange-L Jtle en eneste as
dein san nd som en Landstrl)aer.
»Bei var for Størsterelcn diene,
Pyntelig ndseende Mænd,« sande Hu
setg Vcettinde. »Det gjordc niig saa
ondt for nogle as dem, hvor stuf
sere de saa nd, da de dorte, at Pladsen
rat besat."
vtoale us Vgltasndene havde spadseket
T» s Mit see at sporae est-er Posten.
Dei mirrieliae er, at Uns-gerne ilte
paa noan Maade gjokde Jndtryk af
at Vcere Felt, som dritt. Te Var
heller itte snsiste nedbrudte, Inscn trch
imod Mel-nd i sin bedste Lllder og
traftiae. Alle sagte-, at de hand:
haft en Dei Erfating i Hugarbeid3.
En harr; arbeitet paa Mai-shall Field
Brianinakn «D-e asssedigede en Del
If c:«,s.1xf,k: har, »Da d.t October en
leoizi Winter for min, hviiti jea ilte ser
til at Waffe mig noget udensor mit
FOR-«
»Im rat Mastinist i en Flamng
nina,« frag-:- en enden. »Jnspelto-J
rerne lon1, ca da de sandt ud, at iegj
itle hanc-.- nogen License-, maate jegs
just-lade Posten, slønt jea snntcs ais-l
winket godt oin den-«
En as Meendene bad, da han horte,!
at lsiladien var optaaet, Pixken i List-i
ltnet nin iekn Cente til at lsnnne til-s
bage til Biptn sor. Hnn Winde nej,«
men den unge Mand, som band-: saaet
Posten, fande:
»Vieeåsaod! Jeg hnster not ten i
Tid, da jea ielv niaatte trasle tilsod«:«,"·
ag dermed aav han desn nlseldiae Lin-l
ssaet l« (5ents.
»Dette," siaer Husmoderen, »er ba
te et enleli tsieempel pan Den nve
Mandg ndinceriede Egenftaber. Naar
han er sterdig med et Stutt: Ardsjde,
lonnner haa og spsrg:t, hvad han der
efter tan gere, og hidtil hat jea ille seet
en eneste as de sure Miner, jeg er bleven
vant til fka Pigerne i den senkte Tid.
Jeg haaber, at jeg hat dceret sna hel
dia nu at finde en Lvsning as Sei-Irge
Innalet mn Hjeelp i Hufei.
Den unge Mand er svensl. Han
hat arbsejdet paa Jernbaneanlceg og
i Tømmerlejrh har saaet en meget god
Opdragelse hjecnme sta, er ugist og ser
meget godt nd. Liaesom de andre
Aus-gen ertlcerer han, at Kost og Logi
er et meget vcerdisuldt Tillceg til Lon
nen, og han, ligesom de andre, siger, at
Vanstelighederne ved at finde noget, at
leve as Vinteren over er en as Hedw
grundene til hans Villighed til at mod
tage denne Stillina. De sagde alle,
at det itte tan nytte at arbejde for
81.50 oin Dagen en Dags Tid eller to
og saa gaa ledig i slere Dage igen mel
lem hver Gang, man havde noget at
gøre.
»Jeg vilde natutligvis sorettcette
en Pige i mange Henseenderx men hvad
stal jeg gere? Unge Piger bruger
Stsrstedelen as sme Penge til Klædetz
de hat Bessgende stadig voek og er oste
findest-se i sit Arbejde. Hvis man
siger et Otd til dem, vil de ganste ro
lig patte sine Ting samtnen og gaa
sin Bei. Der ee suldt op as Ting, jeg
lan bede min nye Hjælper at gere,
fom en Pige vilde blive forncermet
ovet.«
It helbeede Ls Griffe l 48 Tit-ein
Zur-N Mit-ve- er ngt Wams-s winn
Wlos of Teu- Sykup mod denne stygtelige
os fertige stude Naar den beuge-s grim
dist es i Tibe, vil den hell-rede et Titsaelde i
48 Tit-ter, vg lot Hotte,som folget La Grippe,
vil den nirapiqelta biswe. Vkis Mc os soc.
Prof. Oftcdal rcfigncrcr.
Minneapoxis. Minn., Jan. 6. —
Professor Sven Oftedal, fom i 28
Aar hat været Professor ved Angs
butg Seminar, fremlagde forleden
Afstedsansøgnina for Boakd of Tru
steck-.
Boardct vedtog Beflutninger om at
anmode Professor Oftedal om at tagt
den tiibagse. Lignendc Beflutninger
bleo vedtaget ved et Mode, sont blev
holdt as Priester og Lægfolk under Fe
sten ved Jndvielsen of den«nye Stole
bi1anina. Dis-se Bseslutninger blev
orerrait ham.
Prof. thedal »blev føbt den 22de
metg 1844 i Staoanger, Norgr. git
nd fra Kristiania Universitet i 1871
o«·.: bleo i -872 taldt til Lcerer ved
J- 1878 bliev han valat til Mediem
af Skoleftyret i Minn:apolis, hvilken
Etilling han band-: i 10 Air J 4
Hlnr var han Boardets PrcesidsenL J
11886,da et ossentligt Bibliotek op
Jett edes i Minneapolis blev han af
Legislaturen vsalgt til et af Bibliothe
ists ,,Ci)arter« Mk blemmer; han hat
været Formand for Biblioteiskomi
tcen. Det nuværende Hojstolesystenx,
man hat i Minneapoti«s, og Brauch
-nsicmet i Minneapolig ossentlige
BibliotcL striver fig fra Plane-. lag
as ham.
Prof Oftedal bar oasaa hast-et en
ivrig Afholdsniand. idet han itiftede
den forfte norftse Afholosforening i
Minneapolis.
Dei er itte Meningen, at Prof.
Ofteoat stal fratrædse sin Stillinq
strah-» han vil forticctte sit Arbeide til
Stolskaarets Bluman Hans Eiter
maud vil blive vakat ved Fritirtens
Aarsmodie aceftc Sommer. ,,Stand."
-«-I-- -
En uan Millionkcr sont «
Arbcjdctx
(5hillacitl)e, Ltio. —— Alt rette er
faa iiickrlelig, at det fortjener Otntalc,·
» i og for fix-, sanfte ti:crrtcli·qt. Den
unqe Mand, Ewig Mann er Bertrand
Bell, er i niange Sense-Inder en Origi
r!—.il.
than set en Zmi af New York Lapi
taliften lfdtmrb kli. Bell, der tillixie er
Direttpr for Baltimore ä- Ol)io Jem
lmietnmpakmi. Slønt lian tun er
førtt i T-)t««?:«ne, lnr lian dng sijokt lik
faringier net til at fnlde en hel Month
Hang sprste Bedrift efter endt Sto
legang var D-;ltax1elfen i en Norwan
fckm Derefter var lmn met) som
Motiv-irr i den spanft:atneritansle
Kriti. Sau iil han Plads sont »Skr
tion-Hand« Pua Northern Pacific, oki
senkte tom han ind som Mastinlærling
i Baltimore clb Ohio Baums Wertste-;
der.
Det er ganske mccrteligt at se den
unqe Millionær, fort og sodet vg flin
nrnde af Olie som enhver andeu, koni- ’
me ud af Vcertstederne —- ile til sit
Hjem for faa lidt senkte paa Akten-Ins
i Livljole og hvad ellers betet til Af-i
tentoilette at bevcege sig i Byens fineste -
Krebse. I
Saaledss mener lpan at uddanne fig«
til gennem en faglig Uddannelse ati
forderede sig til at ovettage fin Faders I
Fokretning.
—--—--.—O -.-—-———·..
l
l
En ny Scags Bedrageri. l
Chicago-Tyvene hat opfundet en ny
Maade at »tjene Penge« paa, som de
i længere Tid hat praktisetet medi
Held lige for Politiets Øjne. Det er
mellsem de fyge og lidende, fom tommer
til Chicago for sat spge Lcegehjælp.
Man Inøder saadanne fyge paa Sta-.
tionsen, spørger deltagende til beresl
Besindendex omtaler en eller andenl
dygtig Doktor ogi tilbyder at føre denl
syge til ham. Som Regel modtages
et saadant Tilbud med Taknemliglyd
og Rsesultatet er, at Offeret tommer af
med sine Mage, men ingenlunde med
sin Sygdom.
En Mant- fra Arizona, der var
bleven bidt af en Stank og reiste tilJ
Chicago for at spge Hjælp hoö denj
betendte Dr. Lagotio. fortæller sm
Lidelseöhistorie. l
J Kansas City Dom en gsammel4
Maiid. Delikt-di med hvidt Haar og
jet ærværdigt Udfeende ind i Tage-L
Han gav fig i Samtale med Arizona
Monden — harte hanxi Historie og lo
vedke at staa ham bi i Chicugo, det kun
de han san meget lett-ere, fortlarede
han, som han just var Lagserios intime
Ven
Aniommen til Byien anviste den
»gamle Mand« dsen syge et Hotel,
hvorpaa han vilde finde Dr. Legetio.
Gansie rigiig indfandt der sig snart
en bvj, ftatselig Mund med Briller, som
angav sig at være Dr. Lagerio.
DIn fygse blev nu ,,behandl-:t« og be
talte MON, men opdagede senere iil sin
Sorg, at bei hele havde været en Sow
dzl fra Ende til unben. Han fandi
sibcn den rette Dr. Lageria. der tog
ham und-er B-ehandling. og imidiertid
er Politiei Paa Spor efter den ,,gamle«z
Mond og Doktoren. ;
;
chm fknl undc Ærm j
Washington, Jan. G. —— Som til-J
ligere meddelt hat den engelste Kongej
fendi Jndbydelse til Prccsident Nonse
veli om at sende ire Reprcrfqnianter
fra Amerika iil at overværse Kronings
letideliglzeden — henholdsvis fra
Flaaken og Hirten. samt cn spsecial
Anibassadør til at repræsentew bei
askierikansle Zoll
Der hnr været wegen Tale om Els
Præsideni Wehelaut-, ng Tanlkn hari
oundei Bifald ovscralt, saa del er noli
mutig, Præsidcnten vælger l)-am. Som!
de to andre hnvde Adisiiral Dcivey og
General Mileg viiinol liaft set svagt»
Izu-ab om at faa an til at figurere,
men deri biev de bog stuff-:de. Som?
Island-exis- slieprcrfentani udvaslgch
Ermvjiigsliicld, da er Rotnmandpr afi
den europcrisle Sit:.1dron, og General»
61)sxl)ii, der er tagen til Rande-i bei
Hvike .Lms, sidcn Mich Llffæren, sial
repmseniere Hast-ein
DekuiiifiieäciugM
QW ssspswsw
Et V o c r m ø d e. Cleveland, O.,
Jun. U. —- Et licerncnligt Møde, hvori
4000 deltog, holdtejs i Clevelcmd i
Smidagg Eftermidbag. Som Talen
optraadte Ziongresmmid Lentz, Paftor
Augqu Franz, William J. Brycm og
Manor Johnfon. En vediagen Reso
lution vil blivse tilstillet Præsidsent
RoosevelL
EnstrængMenigl)ed. West
Harwicl), Masc- Jan. 6 -—— Fordi
Rev. Erneft Ehasc, Prckst i en Baptisl
Kirkie, spiklede siroket og Golf blev han
of Llliciiigbeden affat im sii Einbede.
De form-T at slig ,,letfærdig« spukt
fømmer fkg ikte for en Evangielieis
Jst-Wurst Jmivlsertid bot Prassten
endmi i Præfleboligem denn-e ejes nein
lig af et af Menighedsmedlemmerne,
en rig Mand, der blev san ærgetlig
over Menighedens Handling, at han
gii ud af ben, samt giav Ptceften Loh
til at bebo Præsteboligen, faa længe
hatt ønskedr. l
Vorne -- Hospitat Jbabo
Sprian Com, Jan. (;. s-« Miss
Helen Gould fkal have faact VIn stimkkc
Tnnke at opretle ej Sanatorium her
for We Born fra New York. Hun bar
tobt en stor Grund, hvorpaa hun til
Foraaret vil paabegynde Opførelfcn af
It Sommerhjem paa 12 Værelser.
Miete i Schley Sagen? ---«
Washington, D. C. Jan. 6. —-— Admi
ral Schien vqr i Dag i bet ,,l)vibe
Hus« i Følge Ordre fra Prcksidcntm
Sannnenkomsten varede omkrinq tre
Knatter, men Abmiralen afsiog at siqc.
hvad Forhanblingernc drejedse sig om.
AmerikasDiamantenVen
dens trse ftørste Diamant-er er bleven
todte af Amerikanere. nemlig »Hope«
fOk 8250,000, »Brundwicl« for 8200,
000 og den tvedie for 8125,000. Kis
berne maatte alene i Told betale den
nndelige lille Sum af 825,000 for
Diamanterne.
- —«-- Mos- -——. .—
M tmere en Isrkslecfe s m Dag.
Bkua Lnxnthm Rmmoculntne Viller. AlleAw
»Im illbaqelevekek Jenseits hats dem Mino-I staat
» gesi. Its-Orma- Ravnemet er paq over Afte. km
Langt Ægteskab. Eldora,J
Ja» Jan. 6. —- Sin 72de Bryllupsbag’
bar Ægteparret Mr. og Mrs. J. L.
Robinson i Sibley fejret. De er Dist
not det Par, som har vætet lcengst
gift i hele Nordvsesten. Robinson er
sont i New Hampshire i 1808 og Mr5.
Robinson i Maine i 1810. De blev
gift-: i 1829 og er begge endnu i Be
siddelse af godt Helbred.
J ZU Aar var Robinson Fredsdow
mer i Corin:h, Me. J mang: Aar
var han Medlem af Legislaturen i
Maine, og da Borgekkrigen brød ud,
hvervkde han fig i 8de Jnfanteri af
szslainc Frivillige, sont ssinere bl-ev Jste
TJZainie Artillseki. Ved Petergburg,
Va» blev han alvorlig faatct i Sink
rskrctL Mrg. Robinfon var en af de
forfte Lærcrindcr i sin Fødcstut, til
hun i 1d29 bkev gift.
Z e l v j u f t i t H. Denv3r, Colo»
Jan. li. — Dener Borgere har nu
Vesluttiet St tage sig felv til Rette over
for Forbrydelfetne. Under et stoxt
Lujxigsemøde otganiseredeg i Guar en
»«.)larvaagenl;-3dgtomite« til at gøre
Brkgttjenesle i then, Dg over T-3,()()0
Mund forpligtede sig til at bevccbne
frn og gøre en Ende Pan De Forbrydel
spr, sein i r-: sidste Mann-ever lm været
san stor en Stændsel for Bysen
Dct blev besluttet at nnbringe en
cilatesPatrulje hder Aften for at bi
st det regulære Politi, som hat vift
im ude af Stand til at faa Bimt med
Tsorbrybelsernez og Forslaaelsiin er. at
l—:)ilten fom lzelst Person, fom grilies i
:;:,'s.-l::ci cller Loerfald Paa Fiviiider og
Born, flal lnnches øjseblittelin, Uden
zlxzmnig til Ler og Dom
:J?« J r d D- g S e l D m o r d. »Wale
ingtsxn Jan· 5 s-— Tit er en sprgsrlig
Fixizdssgcrning men sanrt ci- Det des-—
vorsrxrc, at Vlntallet af Zelvtnord studig
tiltager her i de Forenedc Staier. J
Aaret 1901 var der ca. 7,P-()0 mod
6,75.3 i Jl»;)0, og i 1889 5,P-40. Sidste
Aar var det 5,85l, Mcend og 1,395
swinver, der begit Selvmord; det er
fra nlle Samfundsllasser at denne
forgelige Ist breder sigx der er fau
lisdeci i Statistitlcn nckvnset BI-; Lceger,
ti- Priester, l« EIN-stets li Journa
lister, « anlører og 1 Professor.
Elf Aufs-gerne til Zelvmordcne an:
girciy Tungfindiglkeo Z,lN), daarligt
Helbred (118, Sind-singe 674, Familie
ftridigheder 541, Drit MO, ulyllselig
dicerligbed ENGEL klccstsixtgssorger TIT,
andre ulendte TIlarfanJr l,li4k’..
Af altnindelige Mord i de Foreiiede
Ztater fletc Der liblte Aar 7,852 mob
-«-3,275 i stun. Beoasgzsrnndene irr for
re flesxe Tilfækde folgende-: Stridinsps
bedek og Staggnmal 4,l34l5, Utendtse
1,291, Trit 820, Skinfyge 284,
Drcebte af Landevejsrøvere 12l:).» Eist
syge 174, Barnemord 14l·), Opscetfig
heb mod Politict 15?4, Opløb Blä, Selb
forsvar 2:-2, Streif-er LU, andre Aar:
sager 12.
Nicaraguag Stilling. —
Mannqum Jan. 4. --—— Den lfte Jan.
bl:v Nicaraguas Konqres samlet og
Præsident Zeloza nieddeler i sin Be
retning til stonqregsem at Regseritk
gen hat indgaaet en foreløbig Traklat
need de Forenede Stater angaaende
Bygningen af en lianal
Bedre end Ægypterne.
Mempis, Jan. L. —-— Eharles B. Louis
fria Memphig tnener at have opdaget
en Maadse at bslsamere paa, som helt
ask Ægypternes til Stamme. Thi vel
tundie de cegnptiste Mutnier bestaa i
Aarhundredier5 men de strumpede ind
og tabte til Dels Ligheden med et Men
nestr; Mr, Louis psaastaar nu, at ved
hans Maade at balsatnete paa vil Li
gene kunne hold-: fig glat og pcent, sotn
det er lige efter at Dødep er indtraadt,
ilke heller behøver hat-. de mange Svøbt
og Bandancy sont Atgypterne beugt-e.l
Hans Behandling af Ligene udvik
ler en til Dels forstenet Tilstand.
Prøve foretoges med en Hund, der-i
30 Dage efter Balsameringen saa ud»
siom den Dag den døde. Kroppen er
ftiv, msen helt naturlig —- og intet
Spot af Form-adnelse.
Silsas M. Moore død. Chi
csago, Jan. 2. —- Silas M. Moore, en
iaf Chioagvö most tendie Forretnings
mænd og en Pioner i Assurance og
,,Real Estatse« Forretningsen, døde
Nytaarsdag i Catifornia, hvortil han
var tejst for at assisinte sit Helbr-ed.
Mr. Moore er tiendt som Stifteren
af den amerikanske Hjælpeforening for
Arnxenicrne. En af hans Døtrse, en
Mrs. Gaties er gift med en Missionær
i Harpoot, Tyrkiet, og baade Mr. Ga
tes og Hustru var Vidnse til det tyrki
sie Blodbad der. Gennem digse to
vakted den amerikansbe Rigmands Jn
tercsgse for Armenierne.
En Gæst fra Himmelrutm
m et. —- Denv-er, Jan. 2. — Sidste
Lørdag Aften mentc man i Qmegnen
af Denk-er at have erfasset et Jord
skcklv. Det synes nu, som om Rystel
sen foraarsagiedseg af en M«eteorsten,
fom er faldkn til Jordm Nogle Børn,
der gik tvcers over Matten, stødte klem
lig paa et Hut 100 Fod i Dian1seter,
som aldria før hat været der.
Bornense var bange for at nærme sig
Hulleh faa cndnu vsed man intet om,
brav det indeholdsm men en via-usin
belig llndsersøgielse er affendt til Ste
r:t, oa man ril senere hørie nærmerse
am Meteoren. "
En Ladning Dynamit. —
Philadclphtm Pa» Jan. R. — Den
norske Dampbaad »Sophie« sejlede i
Dag ind i Delaware Havn med den
farligse Ladning cif 500 Kasfer Dy
namit, 9853 Dante Minwekrudt vier er
raa Vej til Caibarien Cubcn Der er
Folk,foI-1 er meget interessiert-de i Lad
ningen, og vcedder rask væk mellem
t)rerandr3, at Skibset aldrig vil naa
Befiemmielscgstsedet. Dei er Inange
Aar siden at denne Hahn saa et Skib
i sin Ncerhed med den Ladning; ver er
Dynamit og Krudt nok til at sprcenge
en hsel Stat i Luften, menes der.
Hotel nedbrcrndi. Storch
ligl)t, Nev» Jan. 4. — Hotellet her
nedbrændte forleden Dag. Eierinden
af Hotellset, Mrs. Bulloct, indebrændte
sinan nied sme to smaa Born. En
lille 12 Aarg Pige blev slemt forbrændt
xg tcm næppe leve.
RoofevelttilSyden.Wash
ington, D. E., Jan. 4. —- Præsidenten
km tænkt at foretagse en Riejfe til Ub
stillingen i Chatlestowm Sud Caro
lina midt i Februar Maansed; der gø
res allerchse Forberedelser til Turen
og flere af Ministrense agter at følgic
Præsidenten paa hcle Riejsen.
Mary E. Wilkins som
B r u d. Randolph, Mass» Jan. 2.—
Den bei enbte nmerikanske Forfatterin
»J, Miss Wiltins, som Rygtet saa tit
hat forlovet, ja endog gift, bar nu
endielig qjort det til Ssandhed, idet hun
Nytaarsdag blev viet til Dr. Free
man.
Skyder i koldt Blod.
Emingfield, Ohio, Jan. G. — John
G. Sadlier, Jusprklør paa et Jeru
msrtstcd, blev i Daa studt og øfeblikke
lig drwbt as en Mand, som han havde
afskediqsei. Morderm John W. Ken
nm sen Former- af Profeksiom er ar
restercL
Sadlier forlod sil Fionlor og bleo i
Wangen mødt af Rennen, der havde
liggct pcm Lur efter ham i længere
Tib. Der lød fem Stub, hvorpaa
Mr. Sadlier styrtede ind i sil Kontor,
udbrydsende: Jeg er fcrrdig. —- Ken
ney gjorde det, og sank død om med
bet samme.
Spsanierne siger altid ,,i Morgen«,
Da biet er ika bar-: deres Jde i at qøre
Forretninger, meu de praktiscrser del
ogsaa i dereg daglige Liv og naar
som helft de hat noget at udførc. Det
te er Grunden hvorfor de amerikanske
Vaaben viandt slig en glimrende Sejr
baade paa Land og paa Sø.
Der skulde vcere en Lærdom i dette
for dig, som tænker: ,,Jeg vil vente!«
Hvis du ønster at ovetvinde Kong Al
kohol og Kong Kulde samt deres Ar
meer af Sygdomme af ethvert Slagö.
Benyt dig i Dag as det liberale Til
bud, sotn er gjort af Lundin Fe- Co.,
2443 W. Kinzie St» Chicago, Jll., til
dig, som en Abonent paia »Dansteren«.
Lces deres Avertisssement og goa til
’Handling.
X Sidfke Nyt
vvvvvvvavvvvvvvvvvvvvsvs
Oprör i Gang.
Colon, Columbia, Jan. 7. — De
sen-eftse Meddelelser fra den Columbi
cmske General Caftro tyder paa, at han
befindet sig ved Pefe, meng Oprørerne
bar slaaet Lejr vied Los Tablas.
Et Skib, som just er ankommen til
Panan1a, meddeler, at, da die forlod
Vlgua Dtilce, blev txsr kccmpet vejd
Log Junius, ved Pesc.
De Forenede Staters Krydfer »Phi
ladclpl)ia« nnkrede i Gaar op Ved Pa
Hunnen
Mund sicjfcrhof.
,
Washington, Jan. -. — Følgsende
Teiegrum blev i Tag modtaget i
Udenriggminifjeriset fra Mr. Conger i
Peking, Kinn:
Hoff-et ankom i Dag Kl. 2 til det kei
serlige Palad5. Der herskser fuldstcen
dig Orden over lzsele Byen.
Pnuammsimmlm .
Washington, Jan. 7. —- General
sekksetær for Panamafelfkabet, M. Edw.
Lamprse havde i Das samtnen nzsed bet
franfke Gesandtskabg Kanzler, M.
Boeufve, Fortrcede hos Admiral Wal
kier i dennes Egenfkab af Formand for
den isthmiste Kund-Kommission
M. Lanwre bekrwftede, at Panama
Telstabset vilde staa Ved sit Tilbud om
at fcelgie ud til de Forenede Stater« for
s40,000,000.
Kanalcn i Hufei.
Wtsljingtom Jan. 7. —- Forhand
lingen angaaerch Lovforslath om en
NicarammiztanaL nabnedes i Dag as
Mr. .f)epk;::«1, der er Formand for
»den tueltssxnstatlige og unenlandste
Handelgtmnmigsion«. Hepburu talte
2 Timer i Trick og besiceftigede fig
navnlig mied Dct mccrkeligse Tilbud fra
Panamaselssabet Oan fandt dset højst
migtrnkeligL at dem nu hsavde scenket
sin Solgssum fra 3109,000,000 til
« — tun V4(I),0(")(),s)sil). Han ansaa dette
Tilbud ncrrmcst for et kluntet Forspg
pan at forhale den hele Sag —- og
JHusietS Medlemmszr mente aabenbart
J dset samme — at regne efter dieres Bi
sfuld til Hepburus Tale.
Dsesudsen kom Panamafelftabets Til
l bud akkurat — forfent.
Diplomat-Middag.
Washington, Jan. T, — Præsident
og Mm Rooferclt qav i Aften en
pfficisel Middag for det diplomatifke
Zi»prps. TEIII
Dette Var deres forste officielle Mid
dag. Es
Korrespondenterne er højlig slagne
over die gældendse Diplomaters fine
Uniformer — dem, de nu the baaret
Magen til hhert eneste Aar.
,,-.5·n ZEIT-Jud er iiic erier end han
sum si!1,"
er H qummclt Ord, der indscsholder me
gikn Sandhelr Men hvor nmnqe fin
des der ikke, som baade føler sig oq ser
ud ældre, end de virkelig ser, som Folge
as en eller anden Syqdom Dr. Peters
,,.Kuriko« er en Velsignelsse for fvage
oq übende Den første Flaskc vil beni
sis dens Veer som et helsegivende Mid
dseL Diet vil være sen Ovserrastelsc for
bem, der itke kender til dse fortjenstful
de Egenskaber af dette gamle, velprøve
de LasgemiddeL Den er its-e cn Apo
;tekermedicin. Specielle Agsenter for
handlser den, eller den kan erholdes di
rekte fra Fabrikanten, Dr. Peter
Fahrney, 112-—114 So. Hoyne Ave»
Chic-ago, Jll.
extra udfsqte Frusts as
200000000 craamcnttmey Astr
frnqtlsassc, Roset, ankmtkaser. Mark Udmmket
Lands-. Mem Fang hukkiqt. Den-il lsnnesiq atsqa
vor-c kaser. Alphs Nur-W co» Als-um Ul