Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 04, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    UUJKEXEU
Tördags- Mdgave
Blatt Nebr» Lmdagd 4. dumm 1902
,,«)mskucn« kostet fu« IX. .-')() per Umgang
llte Aarg.
Amerika
Nntaarsdag c dct Hvidc Hug.
Washington, Jan. 1. — Alle übli
-gete Nytaatsdage blen, naat man ta
get Henij til de besøgendes Antal,
helt ovetgsaaet af Nytaatgdagen 1902,
og for Præsidenten, det maatte jagt
tage den gode gamle Stit med et
Haandttyt at modtage og give sine
Nytaatglsftet, hat det vætet dtøjt not,
naat man betænker, at ikle mindre end
8,1«0 Peisonet denne Dag passetede
ind og ub af det Hvide Hug. Og Ani
fen paastnat, at da den sidsie Gæst var
sorsvunden, fyntes Præsidenten itte en
Smule tritt.
Man opdagedH sont man saa tit hat
gjott for, at det Hvibe Has, cetvcetdigt
og hajtelstet fom det et, bog er altfot
lille, sætlig ved faadanne Lejlighedet.
Nationen et jo ogsaa votset op til
en Kcempe fta den Dteng den var, da
det Hvide Hus blev bygget og indviet.·
At det et altfot lille, kan det jo itte(
gøte for, det maa verre de ttevne Lon
givet:, der med en lille Smule Anstren
—gelje kunde tejse et Palads, der vilde
sage sin Lige i hielt Vetdew
Men Ametitanetne elstet det Hvide
Hug, jom De elstet Mindetne fra
Wasliingtons og Lincolns Tib, og set
helft« at Prcefidenten bot netop der.
Det inbte af Hufet sttaalede i en
Ovetftob of elektriste Lus, Blomftenj
Planter og Guirlanbiet, der var dtapeJ
rede fta de svazte Finndelabte i Bittens
Mit-te ti: Vasagene og lange nied dem»
Og en san btoget State som den« der
Nttantsuag toinmrr jom Gekst til det
Hvivs Duk, Erz ijæident nonet anbet;
cted warst Ptcesibenten stot og ftcktk, »
med sit Vinde nbe Smil Da sit je rnfaste
.Hs.1ai-Dtri1t, et und; ttiden et altfor!
optiatig fast, Lan-:- Dujtrin siniience
krick tmnii Ztiiltsrc jtolt as Vani, jæv:
nente Veicn fot kam ist-IV sin fine Takt,
som kcxi sicctte Mund uiidsettiden sav-"
net. NaIst i Rang et Ruhme-Hde
lennnctne —-— atvotlikxz konnt-, on de
tcö Frnet i stivJste Stadt-. Divlo
Hintern-: i deres aihdttesxiete Unifot
mer, nmd hvilte Hon fteretg Dom
nretne Immer en iieesten hebtejkende
Illkobfxisminzx s— Lidt klod et the: de
Vise Listen-D fis; nd i rsen qlimrende
Stark lidt nde of Tjtxopottionem
sum oqha und-stritten betes Damme
Scia tonmiikr De uniform-trete Herr: og
Flaadeofficcten tmjbtnstcde og stine,
meb deres Epanltttet og Bitt-kamen der
bcctks med en Føkelse af, at her irr
Land-Its zieme - Foltets fotjtc fot
saa at feiges Iftet af Senatotet on
Foltetinqgnictnd, der regnet den Singsz
Tinq for intetx Vettalenkjed,Pe1-:
sonlig Jndflydelfe er eftet deres Sims
niaade det egeutlige attraavctrbigei
Livet ——-- og Sttømmen votsck —- og
Modscttningetne ask-set hvetanote i
stadigt vetglende Forstellighedz man
fant et godt Begteb om en tepublitansk
Regeting. Og bog staat de det, Tu
sindet i Rad og ventet taalmodig paa,
at de, Lande«-· egenttige Hetsiete, stal
faa Lov til at ttykke deres felvvalgte
Leders bannt-.
Amerika-inne nætet dyb AND-hig
hed for Autoriteten, ikte mindst, fordi
de selv hat lagt den dens Eier i
Hande.
-. -.-—-... -«--·.--s » -«.-....
En Million til cn Skolr.
En sinnst LIJtultimillionoJr Robert
Libanon hat tilbudt 81,00«,0l)0 til
Qprettelsen As cn fmnst tetnist Stole
i Forbindelse med Univsrfitetet i Chi
cago Tilbudpt blev qjort gennem Le
baudyg Agent til Præsident Hat-Per,
og denne svarede, at det var just, hvad
der tiltrængtes, saa Sagen blev snart
ordnet.
Stolen stal være en Del af Univer
sitetet, og Bygningerne, som Lebaudy
vil betoste, stal reises paa dettes »Tum
pus«.
Stolen stal være i særlig Grad
franst. Studenterneg Antal stal be
lsbe sig til 600, alle Graduenter fra
franste Stola-. Den franste Rege
ting vil udvælge dem, og vil hvert Aar
sende 200 hetover. Deus Stolegang,
Reisepenge og Ophold betaleg af den
Traum Regertng.
Flere beksndte Franskmænd her i1
leerika er meget interesserede i Sa
gen og medvirtet til Plancns Udsprek
fe; iblandt dem nævnes Henri Meron,
den franske Konsul I Chicago.
..-... .
Sotk Ulykkc paa Ser
40 Mennesker omkotnmer.
San Francisco, Jan. Z. —- Tidlig
i Totsdagg Morges stete der et Sam
menstød i rum Sø mellem Dampeken
»Walla Walla« og et utendt Stib.
»Walla Wah« unt cg adstillige Pas
sagerser druknede, man antog den Gang
henved 20.
Med Besætning og Passagserer havde
»Walla Walla« ca. 120 Mennesker om
Bord.
Det var i Daqbrcekningen, at Sam
menstødet stete; et Jwrnstiky form-wen
lig et fransl, duktevc pludselig fkem af
Taagen og løb med sit Strog lige ind
1 «Walla Walla«, hvorefter det fejlede
videre.
Pagfagerer og de fleste af Mandska
bet var til Køjs. En Del af dem blev
knuste ved selve Sammenstødetx Kap
tajn Hall git neb samtnen med Stil-ed
men blev fenere sistet op, —- uden denl
mindste Stramme. 1
En Baad, der var sat ud, blsev fyldtl
ntcd IJU Elkäennsksjpy osxx die bleD III-: rcds E
dede af Dampcrcn «Dispatch«. j
Senere fandt man, at Tnbet as
Mennefteliv Inn-satte værc i hvert Feld
det dobbeltz d. v. s. over 4(I; micu mu- ?
ligoig er nogle af dem i Live endnu —"
ude pag kaet i de n ene af Skibets
.Nedn nqsbcsatxe i
- l
-.44«-444444444
De mfinde Ding.
kmffff ffffsfff Wms
Pressidfxxicnkz Datter
i
t
(
i
i
i
thIleixsztth Hznkx sk. Messer
L:—i:t;-:Z.:: unter i Bisse THE sur-et »
inmitt- «..«;:,.: ;i::-:: VJJWLA o; paa
Its-since Tom-irin d;«-..n tm- nxg an ;
EIlUlI ! «tsske1?sik.’2?i THE-Js.«-"s.’:lc Widle
gkt Irr sen jsssute .«tij:«e, orn m
,,c-,8De« b ejsecsjkxss mjsps zthrtph Der lin
«(,1 cxso « M I-. X-. l::n«c», its-To Wort
TK : tisik e Hei Zur-t, v. Hollkbstk tm
orre qi :t .’.« iixs ;)ts:-cs.L-:lt cexk clxgunte
»"—» sspnzkfix l os - tsun vil tenmielig
sittert Ostern-nun c Llnniodninnem
W jse ren til tin-: i: Hand Verspr; Vene
3neln net-se san jin-get.
tin E. t Tiskrn Der. (:·n M and
sm Vssszcn Ums-J Wann navncs ittes
ital i New York forføkie pna at fna Zin.
pitnlister til nt fastte Penns- i et Binne
fnretemsznke, der naslder intet mindre
end Lpforctssen nf en M (!) Etnget
lmi Stoikxorbnqtiiiin. Bnningen wen
tcs cspføkt pan Butter til et Belieb As
TI),1:()«,»()».
stirtetnnt nioden PrassL
zinnsnis Sim, Dec. ZU —--- En Bctptist
JProzst, Jameg Vl. Heath, sont beskylbes
Zinr at bar-: faaet Etilgmisse fra sin
IHusiru i New York pna ulorlig Maade
jfor at tnnne giste sig med en sivinde
sfm Kansas Cim, blev i Tag udstødt
Taf Prckstestabet og afsat sra sit Em
bede i Calvnry Baptist Mitten
Ei Rand as 8 Ptcester, der stnlde
dnmme i Sagen, fandt Heath styldig
paa tre Punkt-er, og deres Rendelfe bi
faldteg af hele Menigheden
I Rendelsen udelukter ham itke alene
) fra at tagte en Præstegerning, men han
er ogsaa banlyft som Medlem.
Rendte itke Prcesidenten.
Washington, Dec. 28. — En ung
Mond drev forleden mnkting i den zoo
logiste Habe. Han bad en Mand, san
mødte om en Tændst«it, som han og aa
sit, blev oven i Knbet budt en Cigar.
lDe kom i Tale fammen, og det viste
sig, at de begge havde vcetet i Mon
tana, hvillet de var enige om var et
»storart-et Lan«d«. Den unge Mand
tilfsjevu »Du var i Grunden Lock
ningen af en Besirivelse beruf, fotfat
tet af Mr. Roofevelt, nu Præsident,
som bragte mig til at tejse derop, og
det glcedede mig at fe, hvot korrekt
hans Bestrivelse of Landet var.« —
«Glceder mig at hmf sagde den anden
og gis derpaa vibere.
Stratsz est-er antasiede en Politibe
tjent den unge Mand og spurgte nys
gserrigt: »He-ad sagde Prcesidenten?«
—- Det var nemlig Roosevelt, den unge
Mand havde talt med.
En Feged skudt. Caspet,
Wy» Jan. Z. —- Nytaarszaften undslap
4 Forbrydere fra Fcengslet her — og
Fuged Ritter satte strats efter dem og
indhentedc dem 75 Mil hersta. Men
sra en stjnlt Stilling skød nogle af
Forbryderne paa ham og camte ham i
Brystet, saa han henligger nu haardt
saaret.
Der er nu udsendt en Afdeling Po
liti og frivillige for at paagribe de 4
Miend 150 Borgere herfra er gnaet
paa Jagt efter Forbryderne, da ingen
føler sia ikya for Tyveri og Mord,
saalcenge hine er paa fki Fad.
Pest i et BøtneasyL Lin
coln, Jll» Dec. I—3l). — Oder 100 Til
scrlde af Smnatopper er tonstateret i
Llsylet for sindssvage Børn i Lincoln.
Man havde antaget Sygdommen for
Chictenpox og havde ingen Forsigtig
hedgregler taget.
Formanden for Statg - Stint-bebs
lommissionen, Dr. Egan, blev til
taldt. Han ertlcerede øjeblikkelig Stig
dommen for Knppet og tog de strcens
gest-.- Forhotdsregler.
Der er over 1000 Børn i Asylet for
nden Vlsyletg Pers-ovale, der udgms
182.
Manne Aarg Sparestil
l i n a e r s t j a a l n e. El)ic-.1ao, Dec.
Isl. - — To ganile Kvinder, begin-e over
7« Aar, fix-der i Unbest-: Sorg ist«-W
:1t here-s Penae :r biet-In dem fraitjaai
ne. Den ene tabte nassen Forstanden
nf Fortvivlelse
Summen var tun lille, lnn benved
skilllL Mis. Altare-in 77 Aar sammel,
ejer :t lillc HULJ pack Waller Str. Da en
as liendeis Strick er lejet nd til il.iirs3.
Leu-Eisen Mrix Mist-in rar just
anaet nd for at bescae ei: Son, der
Fichte i iort :«(isk.1nd --— on nasppe havde
tin-i fi):i.1di Jjnsct for is- Mel-nd til-d
End on innsanxcx link-: :n Also-J i Dei
litt-: Wiss-. Frei Mii- EULoran tca de
Isllllh sen-. be faikxst Haaran Pan Vor
«net, Da bog- LI·I:’r-:-. Lebensart fand: de
ist-ZU Da en Nin-J i en Piina, Der Nr
ziemt und-er Jlommodsm
Politiet mein-.- at viere pna Spur
sfter Tot-me
J o r d f a s t e l s e. Gar-idem Uc.
Tit-, Dei-. THI. Ved Fortsundesfenatm
.!·s»’illinm J. Lemellcs Vearavclie jung-c
rede fnlaeiite Pia-nd som Zorn-entar
ssxnllerx («-.t:ne1nlndjudani Gurt-im Gin
dcrnnr Pudels-, isteiieraladontat
Nriaziz Striacsmniiisi Revi, Pia-si
dscnt Sag-satt fra Pennsylvania Bari-m
ng Clemens Il. lijriislam Prassidmt for
International Naoiknlistk Kompaan
En Julegave uden Ravm
Jndiaiiapolis, D-:c. Zö. —-— Da Postve
tjentene Ved Midnatsstid sknlde sortere
Julepaiterne for de udaaaende Zog,
siandt de en Kunz der hverien band-e
Adresse eller Fri-no:rier. Inan tunde
husle at have taget imod den. Da Kur
ven blev lagt paa Siden, faldt en Mal
ieslaste ud as den. Man aalmede da
Kur-den oa sandt et Drenaebarn, Um
Htrent en Uge g-amn1selt, oinlmgaeligt
indpattet i Flonnelstøj og i rolig
s Søvn. En nnden Mcelkeflaste fandtes
i Larven. Politiet blev tilkaldt og tog
sig af Barnet· Poftsunitionæterne er
itte i Stand til at satte, hvotdan Kur
ven er kommen detind. Dei antaaes,
at Moderen hat sat den ind i Lotalet
og sat den ned ved Siden af den store
Hob af andre Patker, udcn at de trnvle
Betjsente hat lagt Marte til hende.
LouiöLange,derien Aarrcelle
hat Vertei de For. Staters Konsul,
first i Anaaberg i Satsem siden i Bre
men, er dsd i sit Hjem i St. Louis.
Afdsde var en Søn af den for en Dei
Aar siden afdsde Udgivek af det be
tendte tyste Blad »Abendschule". L.
Lange, der tun blev 47 Aar gl» var
Grundlægger af Chicago - Bladet
«Rundschau«, et politist Ugebbad.
Blatt-di ter Lutheraneve her i Landet
usd han niesen Inseelfe vg- Agielsr.
- s
jin-»in III-I Fä« —· ff s- hfs H- H
HETansk- Amcrnaml
OIHMIIJWIIT WITH ....... TMW II- IliWNDIHIsu : K
Vildehaveen Kone. ,,Jeg
har en Farin, og min Onkel har en
Saloon, som jseg skal arbe, niciar han
idørz jeg sog-er efter en Kone Vil du
ihave mig?« Dette lidt bratte
Spørgsmaal rettedes til 56 Piger,
lStenografey Bogførere o. s. v, rundt
om i de forsiellige offentlige Bygninger.
i Omaha og Spøtgeren hed Albert
Hausen og er fra Avoca, Iowa
Haufen havde —- faaledes lyder Hi
storien da —- været inde paa Raadhui
set for at faa en Ægtesiabsbevilling.
Da hnn til-ev spurgt om Brudens Nat-in
spurgte han forimdrei, oin ilte han fit
heute samtnen ined Bevillingen. Han
fortlatede, al han havde felv haft en
Pige, men de blsev uenige, og san var
.han tejst til Omaha for at finde en
"Pige, der var langt sniuklere end alle
Anoca Pigerne.
Han vilde ilke have en rødhaaret
Pige eller en Enke, ellers kunde det være
zdet saniine hvordan hun ellers var.
Han blev ført ind til Domnier Vin
;ionhaler, fom lodede at vcere ham be
zhiælpelig Og tilfammen fnlgtes de
ad for om niulig at finde en niellem de
; paa Raadhuset arbejdende Damer.
Den føtste var en sniul, blond Pige
hun hørte Spørgsniaalet, rødinede,
kalte oin, at det var saa pliidselig og
fakide nej tat; det gik ligesaa l)o;- den
ncefte, indtil de alle dar adfpurgteH
iieZn Svaret dar altid nej, ornx
end det blev fcigi paa forslellig M ande.
Sna prøvede de Pigerne paa »Eity
Hall«. -—- En Pige spurgie, hvad en
Farinerg iioiie flnlde bestille, oq da
nnn bled forialt at linn blnndi andel
stiilde malte 10 sie«.:, sagde bun nei(
ined det sainine l
Du alle Pinerne lier 1-c. r »Du-rede gil
de til dct offentligc Lsi » in- el, niei
Simrene dar alle nej Saa bl ev
Hans-In gerne iliq on iaasl ist-, at Dinan
Piqerie var vintiqe, lian vilde slei ikke
l
ic?
l
i
4
!
i
have dem, og rcjstc hjem Jalt forciog
hin Dis Fiiericr i lzsd Miiiiiiter. (
!
Dø d- f i l » «!.li1;«.LeiioSk-«rexifciii
frn Nin l? liire B. i: , døde af Lunge-i
»Um-It- Oft r llni en Unes Snneleje.!
Hnn efleilader sin site Binn, lwnrafl
re Sonn-: r. HZ iii im blnndi Cliani
blniriu ei kinlie S i lese idi knin linkl
drei dir i Lilien i inindii -« Aar si»
at idel sen findt Slcd Sondnq Cfierinl
fra Mlink-Ins Mich der Dir iinsieii’
fnldi nf delt iq ndc Vie: iii ;-«. r: De!: n: t:
Ulsdiide var fi l kendi, da lniii i inanne
Ilai lnz de kamt eii ins-net bei mit-l
wnlif prsisz
H k-. n D-! l : n m e d D a n iis (-. r l.
Fu Mobixnliszcin tcslzgmfercij ut Tini
mark-:- Jndfisrscl fm de Ihren-Ihr Eta-«
l-Jr Or met ldctiktscligt i de sidiic im Aar.
lfnsrllc mustikinfle Biner scr lilism
inmct mwilasm og ins-e Vlrtitlcr findet
liDt efter lidt ch til De danle Marte
den —
owcszsor Tinziclitnkz der nnlic lslev
ndnasvnt til Professor i flandinavistk
Sproq og Literatur ved Nord Datotag
:Etcitgltlli«csexsilet, er. nu cnilonnniet til
stelbctihann for cit limqe siq citer Stu
diet af Olk-.icrft riq andre Grene af
Esaus Fug Ucd tlcbcnlancs Universi:
tet.
F o r f v u n D e n. H. O. Peters-:n,
der før lmr dreviet Forrctning i Fest-Jus
Falls, Minn» er bleven borte i Sue
ftormen sorleden i Wyoming Man
hat opgimt Haabet om at finde ham.
Forfatteren William El
lerl) Channingier bød i sit Hjem
i Concord, Mass. Han var den sidste
af de fire nckr forbundnse Forfatt«ete:
Thoteau, Hawthornie, Emerfon og
Channing.
Løjtnant Rast kommet
hjcm pa a Belog. Washington d.
29. Dec. Løjtnant O. H. Rast, de
For. Staters M-arinekorps, er i Wa
shjtigton und-er Ordre til at begive sig
til Cavite. Han hat sværet stationseret
i New York og blev anvist Tjeneste am
bord paa «Olympia«, men denne Or
dre blev forsandret. Han agter at gpre
et Ophold i Minneapolts og St. Paul
pasa Bejen vestover.
DansternecererenAmeri
la ne r. Nebenhavm Dec. SO. — J
Kebenhavn døde i Aftes en amerikansk
Tandlcege. Dr. Allanro Read, der har
vceret bosiddende i Byen sidsen 1860.
Han Var sødt i Pennsylvania og var«
anset for en as de bedste Tandlæger i
siebenhavn Blandt dem, der søgte
lxam sont Tandlcege, var hele den dsanske
og svenske Kongesamilie, Enkekejserin
den af Russland og den engelske Droni
ning.
Den afdøde asslog alle Ordenstitler
og andre Æregbedisninger og beholdt
sin amerikansie Bogerret. Kranse sra
den tongelige Familie vil blive lagt
paa Dr. Reads Kiste paa Vegravelses
vagen.
Dødssald Mes. Berggreen,
Ell Horn, Jotva, er dgd efter slere
Aars Svsaghed.
En g«odJ-nlegave. St.Lukes
Hospital i Racine, der stden det kom
i Heenderne paa den dansie Hospitals
styrelse, er bedst kendt under Navnet
»Det danste Hospital«, fik i Flg. »Fol
leis Avis« en stnuk Julegavse i Form
af en Bankanvisning pasa 85100(), til
at betale udestaaende Gceld med, og
den cedle Giver var ingen and-en end
Mr. Win. Horlicl, der sidste Foraar
stcenkede Hospitalet en Tilbygning, som
tostede ca. lit7000 og blev oprettet som
et smutt og Varigt Minde om hans
Datter Alice, der døde i en una Alder
ned et Ulylkestilfælde i Stolen. —
——— l
Hjem fra Filippinernse.l
Brøndaraver Larsens 22saarige Søn,
Jameg Larsen, koni samtnen Ined sin
Lamm-trat Bernhardt Lands-en tildagse
sra Filippinerne betids til at spise Ju-»
lenmden i Hjemmet i Racim Biegge
tilhørte de Racine Militslnmpaani un
der den spansle stria da var med Eo»
F. i Florida i Sommer-en 189R. Sam-;
me lsfteracr lud de sia indrnllere i den
r.-s,ntla-ie Hast og efter at have gern-em
aaasst titstrntstolen i Fort Stiellinn,
Minn» blev de indrnlleret i Co. J» R.
Jnfanteri Regiinent, da blev sendt til
Manna for at slaass Ined Filippinerne.
Witz-; fit de not as, on tea Del i manne
not-nn- Ltasrnmdslep nier: fandt daari
litt Frirtlrininxn Hebt-, Stralsadsscr da
Zi!11-;·sf:l:ervasrre nt ana intod end selbe
Rinden-z Zinalen Je slap dna hel
flknrct dersra oa kom tildan tned Li
rikt, men Larsen laa paa Lazarettet i
I-: Maaneder da slnudsen har endnn
Felix-ten i Blodet og lider meget as den
teilde Winter. Larsen adaneerede til
zweimral Da blev lovet Seraeant Stro
kist!e, txt-ic- h.1n vilde lade sia indem
texe for atter Jst Aar, men lian afslog
Jälbuch da han net ønskede at se sm
Diemsravn iaen. Beqae taler doa saa
sniant am at de ntnliaviiJ aaar tilbaae
iasen eftersom stlitnaet her ei- dein for
tnldt, men de bliver not fortrolia tned
kltiiåsconsiniJ haarde Vintre ester nt de
l)ar opholdt sia i Hiennnet i noan Tid.
»Folket"g Adis«.
U l) y g ge l i g D ø d. Peter Ersti
stiansoni Chicagn døde Torgdag Af
ten. Han drak liae før sin Død en
Pint Whisly i en Slnrt oa dette an
taaeg at var-e den direkte Aarsag til
hans Ded, skønt Coronerlcege Sprin
aer, som blev tillaldt fort efter, er
klcerede Dødsaarsaaen at vaere Iebt
dannelse omkring Hieriet
Christi-anson dar samtnen nted en
Del andre i et Drittelag, da Christi
anson og Anderson lvm til at dispa
tere om, hvorvidt det var niuligt at
tøtnme en hel Pintflaste i et Drag.
Christinnson satte Flasten for Munden
da tømte den. Nogle Minntter ester
saldt han død om. Christianson var
Enkemand og esterlader m fem Børn
« under 10 Aar. Han var nnlig kommet
tilbage fka Nordre Michigan, hvor han
havde atbejdet som Jst-m i Winter.
D ø d s fsa l d. Jaclson, Dec. 27.
—- En belendt Landsmann Hans
Baumgaards Hustru, er asgaaet ved
Dødem Familien levede i sin Tid for
slere Aar i Omaha, men har i de sidste
10 Aar boet her i Minnesota. Afdøde
var ssdt i Beten i Sanderjylland Do
as Ægteparret Baumgaards Dstre et
gifte med Ssnner as gamle Smn
Ntelsen, der i sin Tid indehavde det be
tendte Standtnasvian Hotel i Ombe. -.
Udlandet.
Stærk Sucfald.
Kristinnia. Dec. «-Ii. — Flere Jem
baniesr hat paa Grund af det starke
Sniefald vceret standsede i over en Uge.
»o
De veftiudifkc Øcr.
Fløbenhavm Dec. 31. ——- Fra Reben
havn 11!-:ddeleg·, at der alter dannet et
Kompagni, fom har i Sinde at for
bedre Forholdene i Dansl Veftindien.
Der tcenteg ivcerkfat en Dampfkibsfor
bindelfe en Gang hver Maaned mellem
Danmarl og Central Amerika anl
bendie St. Thomas. Kompagniet tau
der over sen Kapital paa 4,000,000 Kr.
Skønt Bestemmelse endnu ikke er
tagen angaaiende Salget af «Øernse, vil
Dampfkibsforbindelsen fcettes i Kraft
saa fnart fom mulig. Direltør for det
danfte afiatiste Handelsfelsiab, Gene
ralkonsul Anders-en, er Formand for
Kompagniei.
Panamakaualcn.
Paris, Dec 31 — Aviserne her in
dehvlder lap q-: A: .itler om den Tal-e,
fom blev Holdt ved Aktiehavernes
Mode den 21. Dec. af den ftore Aktie
baner i Panamakanalen, Bauern-Wa
rilla. J sin Tale fremhcevede han fii
iliærdiae Ardejde for at famle Penge
til Fortfcettelfc af Ranalarbejdet, men
Refultatet bleo tun føraelia lille, idet
der kun traut-de sia faa; Summen Var
2()(;,(i()u Franc-T Han knien-cr, at Ak
tielialsernc niaa ajnoptaae Unterhand
linaer nied Washington Den sidste
Udrsej er: indsen den 7. Januar at
frcmfastte et aodt solidt Tilbnd otn at
fix-lass for 314f),()(«nj),i·«-O, eller under
rete den amtrilnnfte Ranalkommis
fion inn, at den selv maa bzfteinme en
Pri1,f r lvil ten den vil anhxfale Ra
nalerk
Argentina og Cl)ili.
London, Dec. T:1. — Dsr er iniet
nni furcfaldct mslkn Arie ntina og
(Tl)ili, men D s: 11i tifk flmeg Stil
linacn at I.».«-c1«i-.T-ik.n »ich a hat in
arn If di- Land-II Ildf-Ikidii1ae faaet Un
3drrretnina fra der-eis- Reaktina
Men Vlijnsniit kai- szndnendinaer mod,
at thiden wenns sc- til Englands
Bot ft, syno: bctiæfte t.
-.-.-.—-—-·-O—.——————-—
Russland isg Kiiuck
X
Primi» Dei«.k31. —- — Der war Ryg
ixs l1!-ndi te kiixisiftc lfmbcdssmænd om,
at dcn usisists IULinister Lrgsar hat er
t:-;rr;t, u! l)oi««« itic Trakiaien Inellem
Fiinu ug Rustund er afflniici Enden
Iscntaar vil Russland afbrndc alle Un
dcrlyzndlinqser III-ed stim, og beholdse
.«;I»Ikanchnrict sum lovmccizsiq Erstaining.
CO
Tyfklnnd og Bruczuclm
HLiJasl)inaion,"h - C» Dec. :-!.1. —- J
Dag sendtc Statsminister Hay en
LNote til den tyfke Regering paa For
;i1111cdniitq af Tysklnnds Hsensigtx at
winge Veneznieia til at indfrie de for
!faan·e Gcrldsforpligtelser til iyske Un
’dsersaatter. Jndholdet af Noien var
overengsiemmendse med de mundtlige
Fnrhandlinger, som er bleven drøftet
uf Prassident Noofevelt, den tyka Am
bagfadør oq Statsministeren.
Sau vidt man ved, bar Minister
Vowen i Caracas faaset Flaadsedemom
ftrationen udsat, for at Tyskland kan
faa Tid til at tænke nøjere over No
tens Jndhold.
En tust-Umriss Alliancc.
London, Jan. 4. —- Lørdags Revyen
for i Dag indeholder en begrundei Ar
tikel for at Tystland og England bsr
indgasa Alliance for at dæmme pp mod
det amerikanste Overherredsmme.
stand er o en o Ums - f «
. setzten-: « «
HIZMZMMRMHMO Its-'s
R s.