Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 01, 1902, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    s
Virtsomhed paa Serum- Therapiend
, mraade og fornemlig under Hensyn
til Anoendelsen as Difteritis-Serum,
et as de Midlet, hvotmed ondartet Sy
gelighed og navnlig Dpdelighed blandt
Born i vote Dage er blevset kendelig
hæmmet.
Hollanderen van’t Hoff sødtes 1852,
studerede ved Polntenilum i Dclft
samt ved Universitetserne i Lenden,
Utrecht, Bonn og Paris. Kun 25 Aar
gammel blev han 1877 Lektot i Kemi
ved Amsterdams Universitet, og 1878»
blev han Professor satnine Steds,;
laldtes 1891 til Universitetet i Ver-;
lin, hvor han endnu er Professor-.
Han hat gjott sig betømt ved en Rast-1
ie videnslabelige Arbejder. Alletede;
1875 udgao han ,,Chimie dans’
l’efpace«, hvori han søgte at fortlare de
saataldte fysilalsle Jsoinerier ved Hy
Pothesen om Atomernes Stilling i(
Rummet, den senete »Steteoieini« J
1878—81 udgav han «Ansichten über
die otganische Chemie« samt højt var
derede Værler: ,,Etudes de dyna
mique ehimipue« og ,,lois de l’equilibre
chimipue«, hvorved den fhsiste Kemi
hat vundet betydelig i Udoilling. Han
hat fremde-les udsoldet en meaet fragt
bringende Virksomhed, hvad ,,Dob:
beltsatte« angaar. Fra 1887 hat han
dceret Medudairer as »Zeitschtift für
physikalisfe Chemie« i Leipzig. !
Røntgen er berømt not soin Opda
get af X:Sttaaletne. Født 1845
Rhinptovinsen blev han 1869 Doktor
i Ziitip, detnæst Docent og Professor
i Fysit i Strafgbutg, fta 1879 i Eies
sen, fra 1885 i Würzburg.
Han havde vundet nogen Sinnent
sonihed ved Elgperimenter med stætte
Ttyl, da han i 1895 opdagede de an
fprte Straalet, der jo almindelig lal
des med hans Navn, og som i flete
Retninger have stot Interesse, men il
Le mindsten vistnol endnu stedse bot-Z
ende Betydning i den praktiste Lage
kunst.
Sully Prudhomme staat indensor
den moderne fransle Literaturvetden
ensom Paa en Tinde socn den filoso
siste Tanies Digtet.
Han et fodt i Paris 18.':59, var be
steint til at blide Telnilet og studerede
derfor i sine unge Aar særlig Mathe
matit og Natutvidensiaberne, nien slog
sig saa, — efter allerede at have
nemgaaet Ecole Polytechnique — paa
forst Sptog og Literatur, fenete Jura
og Filosofi. Saaledes ethvetvede han
sig en omfattende og grundig Dan
nelse, der genspejler sig i hans Digte.
1865 udgav han sit føtste Bind
»Stance5 et Poetnes«, der strats gav
harn en anseet Plads blandt Datidens
Digtete. Dereftet fulgte«»Les Ein-eu
ves«, en Samling Sonettet, fnatt bit
te og mutte« filofosisle og fulde as
Smerte, snatt lyse og vidundetlig fine
Stemningsbilledet, snart svulmende as
Kraft og Energi; «Les Ecuties d’Au
gios«, den slønne Samling »Solitu
des-« (1869), hvoti Digteten stildtet
Hjertets Ensomhed under alle For
hold: »Jnipressions sur la guerre«
(1872) og »La France«; ,,Les
Destins« o. f. v. o. f. v.
»An Zenith« et et stotslaaet Digt,
en præget Hymne til Videnslaben
fuld as Stolthed over de Resultater,
den hat opnaaet, og i ,,La Justice« so
ger han Retfcerdigheden ovetalt i Ver
den og findet overalt, at de Datwinske(
Love behetste Vetden. .
Desuden udgav han bl. a. et stottl
Brett paa 4000 Vers ,,Le Bonheut«,
der er en Stags videre Udvilling afl
Faust-Sagnet.
—- Sully Ptudhomtne hentegnes
paa Grund as sine Poesiers plastiste
Form ofte til »Parnas-Digtetnes«
Gruppe, og denne hat uden Tviol vg
saa haft en ikie tinge Jndflydelse paa
ham; men hvad Formen angaar, er
han dog langt snatete en Tilhcenger as
den llasisle Stole, niedens han, naar
tnan set hen til Jndholdet as hans
Vetter, staat alene, selvstændig og i
Grunden itle lan siges at have nogen
Forgcenger.
Han et, som alletede nævnt, den fi
losofisle Tanles Digter: han vil slildte
Mennestets Sjæl og Hiette i alle dets
Rurelset, og Menneslehedens Historie
og Naturen ere de Emner, han vælger
sig for sin Kunst.
-—--—- --.
Bruder du dig
oin, du er stist ellet syg? J Stedet for
at føle dig tret og udslidt, i Siedet for
at have Viert og Smertet, vilde du da
itte heller føle dig stist og ung? Du
kan vedblive at føle dig elendig «og
udygtig, og ingen anden end dig selv
tan finde Fejl, men hvis du er trcet
af at leve paa denne Bis, tan du for
andre det, om du unstet. Hvorledest
Ved at faa en Flasle af Dr. Peter s
»Kurito« og tagie den regelmcessig i
Itlge Amtöningetnr.
Det er ille eni Apotekermedicin og
tan tun erholdes gennetn »Kuriko«
Agenter ellet direkte fra Fabrikanten,
Dr. Peter Fohrneh, 112——114 So.
Wahne Ave» Chtcago, Jll.
E Danfl- Ainerikansk. sj
MS
Frygtelig Dad. Jakob Ja
cobsen, en Grubearbejder i Bull Dog
Minen ved Great Falls, Montana,
satte Livet til paa en sørgelig Maade.
Han hsavde anbragt Dynamit i sets
Hullet i Banden af Shaften, og da
han flulde llatre on ad Stigen for
at komme bott, før Etsplosionen ind
iraf, mistede han Fodfæftet og faldt
til Bunds netop som Dyncmilen eis
ploderedr. Hans Legeme blev
flcengel, og der fandtes ikle ander deraf
end smaa Ben- og Kødstykker
Den danik-amerikanfle
Pianist og Komponist Hnllcsted
aav den lfte December en Koncekt i
Konkertpalæet i Kobenhavn Blatt-nie
er enige om at rose hans virtuosntces
sige Færdighed som Pianist og hans
enestaaende Herredømme over Jnstrn
mentct. Programmet bestod hovedfa
gelig af hans egne Kompositionek, men
Kritilen mener, at han ek starre som
Pianift end som Komponist. Bedst
lyltedes hans Sangkompositioner.
Mr. C. Elaudius, Fader til en
»i San Frincisco belendt Landsmann
Mr· P. Claudiug, er nylig ankommen
dertil fra Kobenhavn Det er hans
Agi at tage varigt Ophold hos sin
,Søn.
» —
. Myrdet og plyndret. Salt
Lake City,Dec.18. Ligetaf James
B. Han, Selretær for Pacific Lumber
Company, fandtes i Morges, netop
itilbceltet af Jord, paa et noget øde
Sieb ved Siden af Rio Grande Jem
:banens Linie, i Ncerheden af 13. Si
J Mandags Aftes aflagde Hay Be
spg hos en Bygninasentreprenør ved
Navn Peder Mortensen, der bot paa
l2210 Walunt Ave» og fil en Regning
paa 3,800 Dollars betalt, fom Mor
jtenfen styldte til Kompagniet. Mor
tensen modtog Kvitiering for Pengene
og Hay sagde ved denne Lejlighed, at
han straks vilde gaa og betale dem over
til Kompagniets Bestyter. Det var
det sidste man hat set af hom.
Da han saaledes uforllatlig for
svandt gik Rngiet førft, at han var
lstullet af med Pengene. Fundet as
Liget i Dag visekz hvor uretfcerdig
.denne Mistanle var. Ei gabende Saat
i Ligets Baghoved er tilstrwtleligt
Bevis for at der foreligget ei Mord.
Politiet gaar ud fra, at Mordeken ellet
»Morderne maa have faaet at vide, at
Hay havde modtaget den stote Benge
sum fra Mortensen, og at de derefter
"passede ham op paa Hjemvejen og
myrdede hont. Hat) var 31 Aar gl»
beliebte en fremragende Stilling i
Mormonlitlen og besad sin Principals
lfulde Tillid. Han lom hertil fra Au
istralien for nogle Aar sitzen
l e
l I- st- -- i
l
»Bituben« meddeler senere at Bygs
linefter Peter Mortensen i Salt Latr
tCity er arresteret forn migtæntt
jfor et Mord. Der er enkelte
graverende Omstændigheder, fom
taler imod Mortensen, f. El5.:
Fodsporene ved Mordstedet pasfer nøjs
agtig med Mortenfens Gummigalo
ther; ligeledes figer Politiet, at den
Spade, fom blev benyttet til at grabe
Hullet med, tilhørte Mortensen, samt
at Mortenfens Revolver havde to tonl
me Kanne.
Søggmaal mod en Afdød
Siout City,18. Dec. En meget used
vanlig Process er i disse Dage bleven
anlagt i Monona County. Dei er en
dod Mand, der blivet fagsøgt for
Brud paa Ægteftabsløfte.
Misg Mary Christiansen var i tre
Aar Hltsholderfte for en Former og
Entemand ved Navn Frant Trunk
Sidfte Juni afgit Crum ved Døden,
og nu feiger Miss Christiansen Boet
for 750 Dollats i Stadeserftatning
for Btud paa Ægtestabsløftr. Hun
paastaar, at Crum havde lovet at gifte
sig med hende i Eftekaaret 1900, men
undlod at holde sit Lelfte.
En betlagelig Ulytte min
te« forleden Onkel Hausen-Z Huftru.
Mks. Haner var saa uheldig i det
glatte Føre at falde paa Gaben og
bkcettede i Faldet den ene Hofte, og i
meget lidende Tilstand blev hun bragt
til sit Hiern, hvot hun blev forbundet
af to Lager. »D. D. P.«
D r a b. Atlinson, Nebr» Dec. 19.
-—— Under en Trætte pack Gaben blev
Peter Haner af Spencer, Boyd Conn
ty, studt og drcebt af tin Svigerspn
William Parier. Parteiöhusttu hav
de l nogen Tid boet i sin Faders Huö,
og det var i den Anledntng Trcetten
opstod.
Sumpfes posteln es unt-wer
Iok ol e lenf
Laxstlwslsmnmc u n Ine- Billet cum-er enFo to
lelie pea etwas. anetkpelbktpelth insensemttns
En vanvittigs Selvmords
so r s - g. New Rimchond, Wis» den
18dc December. Niecs Peteksem hvis
Forstand er temmelig medtggeh blev
i Gaar bragt bei-til sra West Superi
or web et brætiet Ben. Han har gjort
et Forng paa at taki-r sig selo as Dage
i Hospitalsasdelingen ided St. Croix
ICountyg AsyL Med en Lommelniv
star han en stor Flakngc over Halscn.
Han tilsøjede sia begab-en Knivstik i
Hovedet og den net-re Dei as Kroppen.
Han blødte sotsasr«Deliq. Det videZ
endnn ikks:, Im ha« tan sontme sig.
Sang sin Sonnesang. St.
Paul, Minn» 19. Dec. Christian Tho
mas Christensen stod i Ast-es soran et
Spejl i sit Værelse og sang »Du, Du,
liegst mir am Herzen«, oa da han var
scerdig med Sangen, stød han stg en
Kugle i Mund-en og døde øjebliktelig.
Christensen ejede en Saloon og en
Restauration. Hans Hustru sortæller,
at han i slere Aar hat verret under
Lægebehandling, og at han led af en
Byld paa Hiernen.
En uheldig Mand. John F.
Hansen,Racine,dseriFjor mistede stn ene
Haand i en Haktelsemastine ude ved
Horlicks, kom i Fla. »F. A.« atter galt
as Sted sorleden og henligger nu’paa
det danske Hospital med Armstumpen
brcellet ovensor Albuen, oa sit tilliae
sin ene Skulder as Leb som Folge as
et Sammenstød med en Sporvoan.
Hansen, der bor paa 12· St., vilde ko
re sine to Døtre ned i Byen en Asten
sot at aøre Jndkøb til Julen, men idet
de naaede Port Ave. tom en Sporvogn
med tivende Fart og sør de kunde slippe
over Sporet ramtes Buggyen med
knusende Kraft. Alle Tre blev slynget
langt op i Lasten, men tun Hausen
kom alvorlig til Stab-e, idet Pigerne
ncesten som ved et Mirakel slap med
sorholdsvis ubetydelige Slrammer.
Vognen splinttedes og Hesten, der
slap løs og løb løbsl, blev ogsaa en
Del stamseret. Sporvognsselsiabet si
ger selvsølgelig, at Hansen ser var
Stle i Ulytten, idet de paastaar, at
han iile lunde styre Hesten Paa Grund
af at han hat mistet den ene Haand.
Peter B.Nielsen er bleven
valgt iil Direktor i et nylig oprette.
Assurance-Selskab i Miltvautee, »Ehe
Universal Casualty Co.«, der begynder
med en Kapital paa 8100,000, son
man allerede tænker paa at forroblr.
Selskabet, der assurerer særlig sor
Ulykkestilsælde, vil begynde sin Birk
somhed til Nytsaar i 20 sorstellkge Sta
ter. Dets Forretningssører er V. A.
M. Mortensen, der er en velkendt As
surance-Bestyrer ska Minneapolig
Deres eneste Søn drulner.
Chr. Olsen og hans Hastru fad for
rige Onsdag i deres Hjem i
Racine, Wisconsin; deres eneste
Søn Andrer var ittie kommen hjem til
Aftensmaaltidet, hvad oer undrede
Forceldrene. Bed at gennemlæse Adi
sen, faldt Olsens Øje Prn en Beut
ning om, at en ung Mond v» orulnet
samme Eftermiddag ved at lød- paa
Støjter nær Main Str. Broen, ng
hans Navn antoges at være Olssik
Gteben af en frygtelig Anelse, men;
Udsen at røbe noget for sin Hustru, ilc-i
de Fadeken til Thorfon Fc Hansensi
Mokgue, hvortil den Fokulylledes Lin.
var bragt; og et eneste Blil var not
til at overbevise ham om, at hans ene-«
ste Søn var ded. Dybt nedbøjet von-;
»drede han hjem, hvot hans Hustru
Imodtog ham med det Spørgsmaalx
iAvisen siger, at et ungt Menniefle ved
iNavn Olfen er drutnet; hvem mon det
tan være?« Taarekne, der strømmede
fta hendes HEgtefcelleS Øjne. var deg
værre et altfor tydeligt Svcuz og halv
bevidstløs segnede hun onl. Ved Lici
synet oplystes det, at Anbrew Olsen,
21 Aar gammeL og et andet ungt
Mennesle, George Bassinger, løb paa
Sløjter paa Floden ved Main Str.
Brier paa den usilre Js; den braft og
begge sank i. Det lytledes Bassinger
at llamee sig til Jskanten, og ved
Hjælp af et Tod, fom Brosvingeren til
tastede hom, tom han i Land, hvori
mod Andrew Olsen itte lom til Sym.
Kapter Hyttel kom til med Fisletmw
peten »Emmsa Blicher,« og efter lam
gere Tids Segen fik han ved Hjælp af
Baadhsaget denget den Forulyttedes
Lig frem under Jsen og bragte det til
Redningsstationem men ethvert Lins
tegn var felvsplgeligt udsiutt. Afdøde
var tlllige med sine Forældre komm-en
fra Danmart for en Del Aar siden
og arbejdede ligesom sin Feder i Mit
chells Vognfabrit, hvok han var lcndt
og afholdt som en flittig og brav ung
Mand. Begtavelsen fandt Sted i Fre
bags fkä«Methodist-Kitken paa Racine
Str. iTOverværelfe af et talrigt Fil
gki " »Racine-Posten.««
»Du hell-rede en Isrtiölelse i een Das.
Vkug Wurm-»Es While Wlao of Tut
syrup, det bevfte holtemiddki sog-: Jordan
25 og 50 Muth
AI
Ulytkestilfcelde paa Jeru
banelinien. Munan Mer
Dec. 29. — J Gaar Morxres blev
Dansteren Lars Jensen, der i 14 Aar
lxsar værct Sporopsynsmand raa Fre
mont, Elthorn, Mo. Balle-) Linien
her, dræbt af et sstgaaende Tog, ude
ved Linnietutven vest for B.)-n.
Pan Grund af et Jernbaneubeld ved
De Soto Var Linien Bluts-Damhi
ufarbar — og Morgentoget fm Oma
ha til Sioux City fik du Lov til at be
nytte Banelinien Om;l):-A:II-nk.iton
Kennard-:Blair.
Dette var Lars Jenssn uvidende
om, og han samtnen med Christ Lar
sen foretog altfaa sin Jnfpecering of
Linien, hvok der ikke peniedes Tog føk
efter Kl 8 til fædvanlig Tid
l Toget, der var gaaet sca Omaha
Kl 9 Morgen over Arlington kommer
Haa pludselig brusende ind imod de ?
spaa Troillen —- lige ved Kurven. De
Jopdsagsede Futen, saa at Jener fit
xraabt til »Chrift tom ud af Sporet«
L— felv fit han Trollien halvt uo, —
jan kanite Togets Kofanger lmm og
idræbte ham pack Stedei.
f Han førtes et hundrede Alen frem,
Haa ftandsede Toget, men Jensens Lin
’var udslukt. Slaget havde kamt i
Tindingen.
Hans Ledsager var sprungen af,
men tom ogsaa noget til Stabe.
Den ofdøde, der var en velagtet og
afholdt Mand, efterlader fig Husiru
og 8 Born; bis-se i Alder fra 18 til z
Aar. Den celdfte Sen, der opholder
Hig i Californien er bleven telegrasifl
thjemkqtdt
! Bftgravelfen fandt Sted Tirsdag
)den 31. Dec fra Emaus danfte luth.
Kirte i Kennard, hvor Paftor Anker
fra Blair forrettede Jotdfæstelsen.
Den afdøde var Medlem af den
dsansie luth. Menighed i Kennard —
Iog saavel Menighedsmedlemmer fom
than-Z øvrige Venner er dybt rystede
’orer hans bratte og førgelige Dei-.
i It- slt st
! Kennard, Nebr» Dec. 81. — Christ
!Larsen, der var sammen med Lars
»Jensen paa Trollien ved Ulhklen i
"Lørdags, er nu kommen sig saa godt,
lat han har tunnet vaere ude. Form
srene i Anledning af Ulytten tog sin Be
gyndelse i Gaar.
En danstsødt Missionær, sont har
studeret her i Amerika og vceret nd
sendt som Hedningemissionær as Pap
tistcrnes Missionsselstab, er sornylig
afgaaet ved Døden, da han paa Gen
neinrejse sra Missiongmarken hertil
opholdtsig i London.
Hans Navn er Christian Nielsen,
født 24. Marts 1863 i Jomsruens
Egsede paa Sjcelland.
Christian tom under et Kot-en
havnsophold i B-erøring med den lille
lutherske Frimenighed der.
Han sit under Paavirtning dersra
Lyst til at blive Hedningemissionær
— mentsoreløbig blev han 1887 nd
sendt som Kolportor.
Neste Aar rejste han saa til Ame
rita, hvor han imidlertid sluttede sig
til Baptistlirlen, og blev da nceste
Aar optagen paa den danst-norste
Vaptistskole i Chicago, hvorsra han
1892 tog Asgangsetsamen.
Samrne Aar blev han gift med
den i Bergen, Norge, fodte Sine Ka
thrine Finwall og begge blev udsendte
as Baptisternes Hedningemigsionssel
stab.
Efter et Besøg i deres Hjemlande
reiste de til Mentza Mantete i Kongo,
og hersra sit de senere da de havde lærts
de derboende Negeres Sprog, anvist
Missionsplads ved Kenjila, hojere op
ad Kongosloden.
Summen med Missionær P. Fade
ritsen og Hastru arbejdede de her en 4
a 5 Aar, da de aflagde nyt Besøg her
i Amerika, ——— navnlig as Helbreds
hensi)n. De masatte lade Bornene bli
ve i Chicago hos Bedstefaderen Past»
Finwall — og derefter optog de atter;
den vanstelige Gerning i Afrita i
1898. !
Der samledeg en ret talrig Meniggi
hcd —— ca. 700 Sjæle — Paa StedetJ
men i Aar tog Fehercn ganstc Oder-!
haand. J
Forst døde Hustruen, i August 19()1,1
og da Nielsen nu med en lille esterladt
Dotter vilde rejse til Chicago, over
mandede Sygdomssvæktelsen ham i
London.
Den asdøde har en Broder P. L.
Nielsen bosiddende i Chicago, samt
Forceldre og slere Søstende i Dan
mark.
Død as Krazst Fru Matie
Stillmann, He. Arlitett Johan Still
manns Hustru, døde i Machags vaa
det norsle Hospital i Btoollysi Hun
døde as Kraft, 37 Aar gamnseL Ders
var ingen, der anede, at denn: smulte,
srisl wdseende Winde bar Paa denn-ei
forsadrdelige Sygdom; den viste sig’
tun soc lort Tid siden. Fru Still
mann var sødt i Holland og tilhorte
der en«anset, velhavende Familie. J»
Holland gjorde hun Betendtstab meds
sin Mand, vg. der blev hun gift. Se-;
I
nere opholdt Ægtepiarret sig i Reben
haon, og snart leerte den opoakte Fru
Stillmann at tsale og skrive Dunst siom
en Jndsødt Hun var et siort anlagt,
rennesælt Menneste, der tnodte Livets
Med- ogModgang med en frisk Natur-s
Bøjselighed og Styrke. Da hun kom her
til New York for 14 Aar siden, ung og
liolig« flink i Sang og Musik, var det
en Glcede at komme, hoor hun var til
stede. Her var hendes Omgangskreds
omtrent udelukkende dansk. Hendeg
Mand og tre Børn overlever hende.
tft as Bornene, den ældste Datter, er
bleoet opdraget i Kødenhadn hos sin
Bedstemoder, den fra det kgl. Teater
bekendte Fru Laura Stillmann. J»
Morgen Ventes Datteren hertil, og dent
stakkelg Pige vil da først horc, at heu
des Moder har vaeret syg, og at hun
blev begravet Juledag. »Nordl.«
Den danske Arkitekt Hr.
Ernest Laub, der bl. a. hat bygget
Brooklyns Pasthus, bleo i Flg. »Nord
lyset« fornylig udnceont til ,,Super
intendent of Construction of Public
Buildings, Treasury Department.« J
flere Aar har Hr. Laub vceret i Rege
ringens Tjeneste og bosat i Washing
ton. Han er nu ansat i Elmira, N.
Y» indtil det nye Posthus der er fcer
digt. Bygningen bliver udført i ita
lieng Renaissance, helt af Sten nd
oendig, brandsri, Staal-Søjler og
Staal-Bjælker, indvendig Marmor og
hvidt Egetræ. Elmira Posthus vil
koste ca. z Million Dollars.
Venter at faa sit Syn igen.
Ved Dunst Centralkomites Mode i
New York i Torsdags besluttedes dek
at sende Delegeret til ikke-reprcesente
rede danske Foreninger for at søge en
almindelig Sammenslutning iværksat.
Komiteen til at assistere den blinde
Kemiker He. C. Schon rappsorterede,
at Hr. Schon ikke ønskede at blioe hjul
pen til nogen Fsorretning, da han ven
tede at faa sit Syn igen; han onskede
kun de ved Festen indkomne Penge nd
betalte. Det besluttedes at udsbetale
Pengenie og dermed stutte Sagen. En
midlertidig Jndsamling, som viar sat
i Scene for at den omtialte Form
ning kunde startes, faldt selvfolgelig
dermed. Et Forslag om en Understøt
telseskasse for trcengende Dunste ben
vistes til Drøftelse i de respektive For
teninger med Pligt for de Delegerede at
rapportere til naeste Centralkomite
mode. »Nordl.«
Pludselig død· Charles An
dersen, en Arbejder i en Skofabrik i
Beloit, Wis» døde pludselig, netopsom
han var kommen ind i Fabrikken for
at begynde sit Arbejde. Hierteslag var
Dødsaarsagen Han var 38 Aar og
esterlader sig Hufttu og to Born.
»F. A.«
Hotpcdpine
Syg Hovedpine, netvøs Hut-ed
pine, træt Hovedpine, katarrhalft
Hov-edpine, Hovedpine, der kom
mer af Sindsbevægelse, i Korthety
alle Slags Hovedpine helbredes
hurtigt og siltekt med
Tr. »F ’ilks’
Pam Ptlts.
Ligefaa alle Slags Smerter som
Rygvært, Neuralgi. Sciatica,
Gigtsmerter, maanedlige Smerter
o. s. v.
»Dr. -"s·i1ss:s’ P in Will-J es nmd bsms
»Hu-M I W;ll«" sljzs ( IML W. 7.811«t-sss«uk,
Nimnnp »m, sum ,,T sc Our-nur« mm
Hnsnn n» »Hu-s PO- «d"i!!c N I.I«!t
antu txt sl1s.«
»R. Mut-ZU Pin Bill-.- triiscr iststt
L- .-("h- ji«-man etc-I M JUL sen sk« nl
Duq fein-sen « Flur-« Es s-(: um« uc en
Hcr t111·kehave dun 1-ed.paundc1s.. Un
kucr kn P1«1 :(- » sskmr m ohnucszrme
Wut tun-r a ritt s. nis Tuctmgnc Den-«
Äms-. Jud e swhnmn («t)«cu«;o, Jll.
Ved deres Brug er Tusinder of
sztennefter blevne satte i Stand til
at gaa til Selstaber, til Kitte, til
Tcotec, tejfe o. s. V. med en Følelse
af Velvære. Som et Forschyggesk
fegmiddel, naar de tagt-g ved An
makschen af et Tilfcklbe, er de ad
mcerkede.
Sirlacs at alle Apotheke «-5 Ewig Jsccnto.
lfsk Wes Medic-It co« EL.KIMM. WI.
NEL kli- WESTEM
BOUGU
b, E. scan R R. erbenbedstc
ttlogfm
de mcst frugtbare Agekbrugss
distrilter I
—i.-.
Nektars-km
,
25 stumm-seh som ske bin-n hold-odon
Jus-w Its-neu bald-m at Les or den sag-to l
Amon son- Zw Ist-the .
IIMlEU US åltksllsslls.
Im bis-those Ist- bm l sit-met osautdo
both-»sp- Vokos Tut-I o out Jus avckondso san-me
us stss mtn npklktlso net-las
« Møncscs Man-mag
US W- III sit-. - - sc ISW kosts
Sfijgc helbrkdes
Svagc vinder Kræftcn
I
En mwcrfuld Ltpjkcixir opdages
as en vereint medic-tust Vicen
fkavsmand com Inn- for
entwn Symptom
Mærtværdigc Helden-user- der
liqner Mir-isten —- Osmi
deus Languvethcdj
Gnade los-.
Læqemidlet send-b Mk Malt-, com findet
Nara og Ader-fe.
Estek carclatt.1e, taulmodiqc Granskningrr og Stu
dick af Fortidens ftøvede Striftcr sisa vol sism Eis-e
simrntrk paa Rundan Lasusvxdrnfkabe Ocnraade, et
Tr. Jan-leis W. Kidlx Ws Balle-J Armut-up i Fort
Wahne, Jud» U. S. A» i Stand til at ossentliggste,.
—
- www- -
DI. Janus W. List-.
in han bar fnld Bis-lud for ak bat-e updaqct Livets
Elektr,—-at hatt rev Hjælp as cn n1nstertstMixtar,
Ewig Sammeniastning han atem- kmbrh og iom hsn
nu killavck sont Re7u tat ai non-lang Sagen efter
dem livgivendc Mit-del, er i Stand til at hell-rede alle
oq cnlwer as de Sngdotnnic, sont Ort meinte-stetige Le
geme lidet af. Tck gika ingen Tvivl om Doktor-as
Lpriqtiqbcv i deine Sag, og sc mcrrkrligcs hell-redet
sesr, fom han baglig ndfmm inne-z at vckce et tem
miclig gvbt Bevis versor. Hauc- Paastande graut-er
siq vaa Fund Famqu og qrnndig Ersatqu under es
masueaakig Lcrgcpralfis. Der kostet intet at pksve
hause Wem-link ,,Livgclexir«, sont lmn tatdrk sit Lege
middssh da hatt paa Aamoduing icndcr enmser lidenve
Iok deraftil at ovcrbcoise dem om t.-::: CL-« nl at
hellste-des man lsbcr tin-for itke minvste Nisikv. Nosle
as de anfsrte Oklbredclick er mmkt Incrrtvætdiae og
vildc aceove blivc troct,hvii31kte vaatidehgc Persona
aslagde Vimusgbmd twka Halte var kostet met
Krnttcmr og gaasst vmlrinsI, ester at have benvttet
Lcexemidlrt to cllcr kkr Ganqu Zum-, dcr var Heka
gionr ov iom uhtlbrcdcligc as Steuers Lege-, er
blevm qrttaivct Oclbrcd oa sit-met Rheumatisme
(Gi.1t),Ncuralgic-,Moor-, Hirn , Nun-z Altw- og
Hndfngdomme jam: Bikkceusiiusr fcrspindrk skm vcd
TknllcrL Hrvevpiicr, Rom-cert, chvofitm Feder-—
qudutnme, Tæri1m, koste-, Forkolclsc, Nimmt-, Ka
tarrl), Bkouku vq alle Svgdonnne i Halse-n, Lunge-ne
ellrr andre Livsokqancr fjcmes vaa sorlsavfrnde fort
Tib. Delvis number-, Lokomotor Ataxia, Butter-seh
Podogrch Hiertcinqc og dæmortpoitser Infercs huctiqt
og vakigt· Tette Mit-del tcnfcr hle Syste!nct,Blo
oet iaa vcl for-I Glut-crer genovrettor normal Nerve
kya(t, Blodomlsbkt o« suldsiasndigt Helbkev ncksten
øxcbliktelig. Du- et ingkn ,,Pcton-Zunse ist-« hob
Livrtø Elcxir —- allc oq onlwcr hats Ist-n sammt- Rytte
diskui. Scriv ftkakz eftct Lasgemidlcn vet sendes frit
til enhver lidcuscn Opgiv,hvi1mi Enge-um De lidet
as, og et sillert Mit-del detimod v-.1 blivc sent-f Dem
frit mcd omgaaende Post
)
Louisville 82 Nashville
JernlsanknLFFMSJTMLLIIIT
Winter
Turist - Billctter
et au til Salg M
Florida
so Golf
Kyftem
Striv eftet Oplysninger til
C. L. Sinne,
General Pass. Akt-ist«
Louisville, Ky.
COE
Send Dcrcs Adresse
til
Co Es Stou.,
cum Possen-et Ase-In
Vorm-dich Ky»
og hsn vil fkit sende Dem Kors,
illustretede Skkifter og Prisliste
over Land og Fakmei . . .
Man Tennessee, Alabamky
Mississippi og Florida.
M sw- Wts m
lim- hvok III hats hllvs
Its l hmäst ts- Sklave-fortkli
dsk. Its-Wale Inst-suspe
lsk, dot- tho Ists-d ou. Iow
« p- Ot und-suec kosten l m tos
msslstm III-d M Inst- Dtmo soll
-dq1-M(loi.snmt’c-an M
tloIs lud-how di simpolt W
mlüdisl som hol Watte tava os
dok Iloko Ast-I Licht-e
ask lot-d Impukuw set-Dil
sslv Ins-s costs
MIIIS MM Ils
Det Kgi.TZanfke
Koniulat
Room 407—408 lieul löst-no Izldxp
di. as Denan oa Raitdotvb Sk. zwicqu Ja