Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 01, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .,,Donffcren« udkommor book Onsdag og Lördazh
No
It FUM »,
t
Onsdags-"(Udgave.
ern«., On«daa d i Its-»nur
RIEMANN-M
ime f
,,L IanskereM kostet kun 81..-")() per Uargang.
11tcAa1a.
' Mcrihä »
« a Washington
Washington, Dec. 25. —- Leslie
Mottimet Shaiv, Jowas nuvcerende
Guvernør, vil blive Finansminifter
Gageg Efierfolger. Folgende assi
cielle Medbelelse angaaeride Kadmus
stifte foreligger:
Guvetnor Shaw af Jowa vil blive
udnaevnt til Finansminifter. Der vil
D ingen Forandring ste i Agerbrugsmis
nistet-Embedet, idet Selketæt Wilfon
fta Jowa vedhlivende vil fylve denne
Stilling.
Ostens sine Menneslet synes at
mene, at en Mand saa langt veft fra
soin Jowa absolut maa vcete baade
gwn og dum, en saadan, fom Possen
de lunde tjene som en Slags Hofnat
i det Roofeveltste Kabinet. Det tager
disse noget bigotte ,,Øfterboere« lcenge
at leere, at mange af vor Tids dygtig
sie Mænd lommet fta Besten, fre.
Smaabyerne, ja endog fta Farmene.
Begge Aongresseng Afdelinger hat
sendt Lntønslningek til Prcefidenten i
Anledning af hans Valg af en Mand,
saa vel slillet til at fylde den muste
lige Plads.
Washington, D. C» Dec. 27. —
Et Privattelegrain fra Paris antri
der, at bei nye Direktor-it for Parla
malanal- Kompagniet vil einscette
for de For. Statets Be et be
stemt Tilbud om at feelge Kompag
niets samtlige Eiern-ele, indbefaitet
Loncegsioner og udført Konstitu
tionsarbejde, for 840,0()0,000, den
Verdi, hvortil Walletloinmissionen
aniatte Panamatanalen, Mastiner
in. m. «
«- Ronaregsens Hus har, saavidt man
lan erfare, opajokt sin Mening, som
aaar Ud Paa at foretrælte Nicaraaua
Rutcn, nanset hviltet Tilbud Panas
inalanal zeompaaniei maatte frem
fcette. J Senatet sieies derimod at
vckre dein, som er villiae til at taae ei
af PanamaianalSelflabet fremsat
timeligt Tilbnd under Lvnvejelsn
» ««0-—.
Er mild mod Filum
Washington, Der Li-. —— Flina vil
blive efteraivet 81H,()()(),W() af de
825»«««,W», som de Forenedc Stater
sorlanaie fom Stadegcrfiatnina for-»
Ødelasaaelse af ameritanfle Borsiere-Z
Liv Da lijendom under Boreruroliahei
deine i Aaret 1900. ;
Denne Fotandrina er ajort, farbi»
man eiter nøje Qverslaa i denne Sag«
er tommen til del Resultat, at de For.’
Staterg lldaiftcr til Herr oa Flaades
sammen med den liDte Lverlaft i
Rina, magelig ladet sig dcklte af 7
Millionen «
Paa sammt xtd hat den amerikan
sle Reactian en Anclse oin, at de an
dre Magtek vil søae at drage sig
denne Ædelmobighed til Gabe oq
tvinge ziina til at fordele de iilovck5
blevne 18 Millionet mellem dein,
hvillet freinfor alt maa forhindtes, da
det udelullendc er af Hensyn til det
allekede bebyrdede Rina, at Famu
dringen er foretaget, og da alle de
implicekede Magtet med Undtagelfef
af Japan hat forlangt meget mete,
end de lunde tillomme. »
Det gælvek derive am at hitte paa»
en Maade at ordne denne Sag paa,
der udelultet en faadan Muliglyed.
Endnu er man intei Resultat kommen.
til desangaaende; inen Setreiær Hals
speluletet derpaa.
Togfammcufmd.
Chicngo, Jll» Dec. 29. —-— Et Teg
sammenstod fandt Sieb paa Chicago
Fa Nordwestern Bauen mellem Omaha
,,Flyet« et Istgaaende Passagertog og
et Fragitog 60 Mil vest for Chicago.
Der opkom Jld strats efter Sam
menstsdet, og to Passagervogne og en
Sovivogn blev opbrcendte. Fire Per
soner blev dræbte og henved 29 mete
eller mindre haardt kvæstede eller stol
dede af Dampen.
To af de dmbte var Mr. og Mrs.
George W. Rubin fta Omaha. Man
den blev saa ilde tilredt af den losladte
Damp, at han dsde en halv Time ef
ter at Sammdnstødet havde fundet
Steh. Hustruen fortes til Chtcugo,
bvor hun under fvtfcerdelige Pinsler
døde paa et Hofpitai. !
Den tredie af de drcebte var en uug
Mond B. O· Nicholls fra Council
Blusss, der var paa Vej til Chicago
fot at holde Bryllup. Han telegrafe
rede fra Ulyltesftedet til sin Fotlovcdq
men set hun ankam var han dad.
En forlert Stilltng af Sporene for
aatsagede Sammenftødet.
De tusinde Ting.
En meget mcertelig Histo-»
k ie. J North Hat-m, Minn» tevede tit!
Isidste September en ,,Pige«, der underl
Navn af Lillian Carver tjente sit Op
hold ved Batberhaandvcerlet.
i Lilltan Carver var opvotset i Byen
l og havbe fra Bakn af vceret kendt spm
»Ptge, tndtil «hun« nu Ved sit 80te Ast
zpludselig ettlærede at »hun« var en
»Mand.
Fortlaringen lyder paa, at Mode
ren var Ineget stuffet over, at hendes
«førsteføvte itke var en Pige, og besiut
lebe i dette Stytte at have sin Villie,
hvotfok Barnet fra den spæde Bam
dom blev tlædt og behandlet sotn en
Pige. Bat-net votsede til og havde i
mange Aar ingen Forstaasclsc As Sa
geng rigtige Sammenhæng.
Jmidlerttd blev Forllædningszn ham
besværlig, blandt andet fordi han, der
som Kvinde tog sigi godt ud, blev vift
en Opmættsomhed fra Mændene og
Fottrolighed fra de unge Pigek, der
var ham imod —- og han befluttede at
vise sig i sin fand-e Stillelse For at
undgaa vcette llbehageligheder. For
bavselsen var not itke saa stor endda,
for mange havde begyndt at fatte Mis
tante, da hcm —- ttl Trods for gam
mel Baue —- dog var en Smule »man
dig«.
At han føler sig langt mere tilfreds
i fm rigtige Still-elfe, et felvfølgelig.
zylere Stagg Oderrasleb
se. Dile d 19 Dec. — En veltendt
Jakmer i Lincoln Township gjorde
sig i et svagt Ljelrlit stnldig i en me
get dum Stren. Han lovede sin gode
Hustru, ai han vilde berede sig selv en
Overrastelse for Julen ved at købe sig
nye Wird-en Han rejste ind til Byen
og lobte leædeme, og paa Hjemvejen
sit han den tyse Ide, at han stulde
orone det saaled35, at det blev hans
Huftru, som Overrastelsen berebte5,
ven, at han spadserede ind til hende
med de nye cheder paa. Han tørte
ind i et strat nacr en Beet, som rinder
gennem bang Farin, og endstønt det,
var tolbt, aftlcrdte han sig be gamle
stlceder og tastebe dem i Banden Han
buttede stg ned sor at lage de nye che
der; men Pullen var rullet as under
ve15. Han var itte ret langt fra Hu
set og lørte det Stytte, som var igen,
i Firspring Det tog ham slere Mi
nutter at fortlare sin Hustru, at det
var Lin-verne, og ilte Forstanben, han
lsavde mistet.
Thomas W. Kittelson og
hang Son, Thomas Kittelson jr.,
mødteg for farste Gang i Sommer i
Nome Guldininer, og sorud for dette
Mode havde Faderen ingen Anelse
om, at han havde en Son, og Son
nen, som i saa niange Aar intet hasvhe
hørt oni sin Fader, ventede aldrig at
trcefse hani. J Folge Mr»Kittelsons
Fortlaring forlod han sor 30 Aar
siden sit Hsecn i Ridgeway, Jowa, sor
at søge sin Lykle blandt Bestens Guld
gravere. Kort efter sm Afrejse sra
Hjemm—et, horte han, at hans Hustru
var ded, og da han troede, at han nu
stod alene i Verden, tæntte han itle
mere paa sat vende tilbage til sit gamle
Hjem
Ester 20 Aars afvekslende Held sonst
Guldgraver og Prospettor rejste han
vm Foraaret 1891 til Alaska og slog
ssrst Lejr ved Forty Mile Creei. Se
neke reiste han længere indi Landet og
tym tilsidst til Circle City.
Det var medens han drev om sum
sur for Tini-I — Wurm-W Winke
Wisse of Tat- syrap, det bedste Vostemtdi
del pas Joche-h bclbreker en Fortislelse paa
Lten Dag, hvis den brugeo t Ttvr. Ase og soc-,
sProspeltor i blicerheden as Jndian
Creek, at Kittelson mødte sin Søn
’Den Omstændighed, at begge havde
»samme Navn, bragte dem til at stifte»
Bekendtslab, da da det viste fig, at den;
unge Mand horte hjemme i Ridgeway,»
som for saa mange Aar stden havdek
værei den ckldres Hien1,tom del til en
naermere Fortlarina, som bragte hele
Sandhseden for Dagen.
Gamle Kittelson fil nu at vide, atl
hans Hustru, efter hans Aftejse, havdej
ssdt en San, uden at han nagen Sinde
var bleven undetrettet bekom. Fadee
og Sen er nu paa Veer til deres
gasmle Hjem i Ridgeway samtnen med
en Fcetter og en as Mk· Kittelsons
Brødtr.
Sampsons Sygdsom· Ur
bana, Jll» Dec. 27. — John B
Weels, Champaign, en personlig Ven
sas Admiral Sampson, hat modtageL
et Brev fra Mrs. Sampson, der er!
Spur paa et Bkev fra Walz hvokil
han uvtane sin Medfsikise med Aas
mitalen i Anledning as Angrebene
paa ham fta Admiral Schleys Tilhaen
geke. Mis. Sampson svarer:
»Am-e Or. Weelsc Admiral
Sampson er for syg til helt at sorstasa
Deres ovewtdenllig lcerlige Brei-.
Men hvis han var rast not til at sor
staa det, vilde han ønsle at talle Dem.
Han holder-saa me .t«af alle ,,gamle
Dage« og Spalt, som vedlommer Pal
myra (Pa « ra, N. Y» er Sampsond
Fodestedx s Brev viser at De
res Ophold isHeften ilke hat gjort Dem
blind for Sandheden i de scneste Be
givenheder. Det har glaedet mig at
se Deres Fremstilling as det sandes
Falta, sont De hat opfattet dem. Min
kaeke Ægtefcelle et aldeles udslidt un-l
der et langt'·«Liv, helliget til hans.
Pligtek· Legemlig hat han det godt
og er tilfreds; men hang Hierne cr saa
trat, at den aldrig met-e lan blive nd
hdilei.
Elizabeth Burling Sampson·
Juletræ foraarsager Jld
los. Cl)icago, Jll., Dec. 29. — Et
Juletrce, paahcengt med brændbare
Sager, tom i Brand og antcendte en
sekgiEtages Bygning, hvori hienved
20 Familiet lcvcdsc. Jldien fpredtes
saa hurtigt, at flere Mennester nied
Nod og ncrppe undlomz der var nein
lig tun en fælles Trappegang i Bog
ningen, og denne blev hurtig spærret
af Flatnmer og Reg. Da Brand
mcendene ankom, fandt de Bseboerne
tlyngcnde fig til Vinduegtarnie og
Brandstigek i den yderste Frygt. Hur
tig blev Stiaekne sat op til dem, men
leke blev slseint forbrcendte. Staden
anslaas til 8100,000.
Arv for Fridtjof Nanfen.
Chicago, Dec. 21. —- J Folge en Sien
delse, sum Dommer Cuttling i Dag
afgav i Stifterettem tilfalder en Fick
depart af Matthias Blessings efter-l
ladte Formue Dr. Fridtjof Nnnsen,z
den betendte arltisle Forfter. Vlies-tl
sing var en veltendt Chicagomand,
svm døde for flere Aar siden, efterla
dende en Formue paa 5350,0000.
Gammel Jndianerlvinde
d s d. La Crosse den 22de Dec. Ne
such-kah, maafte den celdfte Jndianer
i Wisconsin, om itte i Bei-dem døde·
her i Gaar, 128 Asar gammel siges
der. Hun var Moder til Reh Smote
og John Sherman, to fremraaende
Ktigete i Winnebago - Stannnen.
Sherman lom her til Byen i Dag fra
Baums Ø, hvor hans Stamme har
ligget i Lejr en Tid, for at faa fat
i en Begriavelsesbesørger. Beqravek
sen vil ftrats finde Sied, og Kisten Vil
efter indianst Stil tun blive sat to
Fod ned i Jotden. Den gamle Squaw
hat von-et Leitens «Matrone« fau
længe fom Stammens ældste Medlem
tan erindre. Jngen ved hvem hendes
Fokældre vat, men Sonnekne trot, hun
tom fra Nebraska.
DR. MLEF PAIN Pli.U
Et l)urtigt, fikkert oq paalideligt Mit-del
for syq cllck neer Hovedpinc, Nummer-ten
Mavepine, Nun-claim Nrrvøsitct, Jrritabi
met. : Sonst-Buch Gigt, Semira. Jndchols
der hverken Opiunc eller Morfin og ritt-kla
der ingen flemme Eitekvirtningcr. 2 - Dusiss
25c. Pan Apoteter eller scndcs af Du.
IMtugsMgmoAL Oc-., Buch-Im lmljimn
« «Ud landet. »
El Mcstcrstyttc as De Wet.
Den brromte Bocrgcncral tilfojcr
Euglcrndcruc ct ftort
Tals
London, Dec. 29. s— Allerede i et
Par Dage har man her vidst, at den
bersmte Christian De Wet igen har
tilsøjet den engelsle Heer et aloorligt
Nederlag; man vidste, at Kampen hav
de sundet Sted Juleasten, Dec. 24. —
ved Zeefontseni i den østlige Del af
Orange-Fristaten.
Dette Neberlag er lommet saa me
get mere ubelejligt, som man i Eng
land allerede havde hengivet sig til
Forestillinger om en snarlig Fredslut
ning, ved hvilken Boerne nsaturligvis
stulde have nogle Jndrømmelser, men
miste der-es U-ashcengigl)ed.
Forelpbig er man nu slusfet i For
ventningerne om, at Boerneg Mod
stiandsevne var væsenlig lnætkset.
Angaaende Kampen ved Zeefontein er
der nu fra Lord Kitchener selv kom
men udførlig Esterretning — og selv
efter denne er det en enestaaende Ulytlse,
der har kamt de engelsle Vaaben.
Selve Ksampen vidner om en hartad
ukrolig Ensergi hos Boerne og en for
lxådsende Æventyrdristighed hog deres
geniale Hanf-ten
-En engelst Afdeling frivilliat Rotte
tk paa 3 Kompagnier, tommanderede
- Major Williams (i den lommando
oende Oberst Fereinians Fraværselse)
Vde forstanset sig i en glimrende,
zcert Stilling soppe paa en Fjældtop.
hod Syd dannede denne en brat
Slrænt, mens den imod Nord løb
jcevnt ned — her laa L-ejren.
Der var opstillet en 2 Kanonen og
Vagten holdt Udkig til alle Sider —
oasaa ved Slrænten til Sydsiden.
Det Var Maaneslin —- tlar Nat.
Boerne lom gansle lydløst —- ingen
ansede deres Ncerhed —— og ad den
bratte Sydstrcent tlatrede de under
De Weis Anforsel op til Toppem holdt
Mønstrina der i al Stilhed — og Kl.
2 um Ratten anareb de pludselisg For
posterne vcd Strænten
Der lrlev inaen Vanil, thi sørend
Englcenderne var blevne llare over
Situationen saldt de eftersom de sink
tede ud af Teltene. Der dræbtes nee
st-:n alle Osiicererne.
Lieutenant Harw fil atlurat aabnet
Jld med den ene Flamm, saa ramtes
han i Hjertet as en Quale. Den nas
ste, Lientenant Wahren, tog Hat-Ins
Pladg men faldt i sammse Nu.
Halvdelen as Enalcenderne blev paa
Pletten, drckbteg eller sank-Idee cller to
ges til Fang-c Den and-en Halndsl
singtede Da naaede Broen over Gland
floden.
Boerne forte Kanonerne Da Immer-—
ne med säg, samt flere saurer-: Offi:
cerer.
J Folge siitchenerg Meddelelser
faldt der H Officerer og 50 wenige,
rnen 8 Officerer saaredes og 4 samtng
De faarebeg og fangneg Antat aaar
ov over 150. Major Williams selv
fald-t.
Jkte sjorten Mil borte stod de kei
serlige Hestsolt· — De hørtse Slydnin
gen Kl. 4.30 og Kl. l3..'3s) var de nan
ede Valpladsen, hvorefter de satte efter
Boerne.
Men disse havde da alleredsc bragt
stg i Sitkerhed i Omegnens Klippe
land, hvor det leite Rytteri slet ikke
kund-: optaaie noan Kamp.
st- st It
London, Dec. Ist-. -—— General De
Wet hat tilbagefendt de Fang-er, hcm
tog ved Zeefontein. Man er her stcerkt
optagiet of nye Fredsrygter.
Det forlybcr, at Lord Kitchsenier hat
’fc1aet frie Hænder til udsen Lord
.Chamberlains og Lord Milners Mel
Tlemkomst at forhandle om Fredsbetim
’gelserne. .
General Louis Botha har saaledes
salletsede modtaget Forsikring om, at
Boernes afbrcendie Fakmgaarde sial
At sur-re en Forkoletfe i m Dag.
Ums Luxatl re ltmmm Quiulno Billet-· Alles-po
tesetk tllbsgeleveker Mag-ne, void dem-. Msdbel staat
Fell. END-ones Nov-trinkt er paa hoc-r Æstr. 25c
blive opbyggede paa Bekostning af
den kejserlige Kasse.
De banlyfte Beerførere faar Lov til
at Vende hjem i Løbet af 12 Mann-e
d-er, regnet fria Fredsslutningsdatoen,
og i samme Tidsrum stal der gides al
mindelig Amnefii. ogsaa til overbevistc
Kap-Oprørere, —— undtagen i Tilfcel
de af Overtrædelse af Krigsreglerne.
Den eneste praktiste Vanskelighed for
Tiden er Spørgsmaalet om »Selv
styret«; men selv her stal Englcenderne
være villige til at bøje sig.
——.—0
Tyfklands Jndbyggccantat
Efter hdad det officielle Blad
»Reichsanzeiger« meddeler, var Resul
tatet af den sidste Folketælling i
Tyskland, den 1. December 1900, at
det tyske Rige hadde 56,365,178 Jud
byggere, deraf 27,786,247 Mænd og
28,629,981 Kvinder. Siden 1895 er
Befolkningen tiltagen med 4,087,277
Personer af begge Køn.
»Den danfkc Forcning til Evan
gelictø Forkyudclsc for nor
difkc Søfolk i frcmmcdc Havne«
agter at oprette en Sømandsmisfions
Station i Riga og Libau. Den an
satte Prcest skal bo i Liban om Winte
ren og i Riga om Sommeren.
Dödssstrasfcu i Norgc.
Fra Kristiunia bereites: Odris
tinget hat begyndt Behandlingen af
dct nye Straffelovforslag, hvori Diebs
strassen er afstaffet. For Bibeholdeb
sen af Dødgstrassen ftemte 25 af 85.
Hvor er Vuggcn?
Ziong Osmr af Sverrig-Norge har
udlovet en Bselønning af 10,000 Kr.
til den, fom kan finde en Vugge af
Guld, sotn sen tyst Forste 1720 stam
fede Dronninq Illrike Eleonora. Sti
bet, fom skulde bringe Vuggen til
Sverrig, strandede paa Øen Tjøpug
Klidder og gik und-er. Vuggen bliev
reddet, men er siden sporløst forsdun
den; sandsynligvis er den bleden ftjaa
len. Man ded, at Vugqsen eksisterer,
mcn hdor? De 10,(L)00 Kr» fom
Fiong Ogcnr loder Finderen, skal not
gøre sin Virkning, hvig Vitggen vir
telig er til at opdrive
anciw Heil-red.
Rom, Dec. 29 —- Pave Leos Hel
brcd er en sinnend-e Rubrik i alle Adi
ser. Vi fkynder os derfor at meddele,
at der atter gaar Rygter om Pavens
nærforestaaende dødeiige Afgang.
Dcnne Gang skal det, ligesoin ve« alle
iidligere Lejlighseder, var-e paalidieligi.
Fiopper i London.
London, Tec. 29. —- Her rafer en
kiioppeepidenii, fom siicdse breder sig.
Der er 687 TilfccTVJ tixsker Los-gebe
l);1ndlin,;.
Vii ikchsiÆzEZk
Kobenhavn Dec »T. —1000 frem
ragende Mænd af politiste Pariiek og
all-: Samfnndgtlsagser hat nedlagt
Protest mod Salgei af »Dansi Best
indien« iil die Foreniede Staier, uden
ni Land-cis Befolkning spørges til
raads. Protesten, som er overleverei
Fiongem Regt-ringen og Rigsdagm
anmoder om, at der optages en Folke
afstenming.
St. Thomas, Dec. 27. — En
stor Deinonfimtion foretogses i Chri
stiansted, Den St. Croix, i Gaar Ef
iermiddags. Repræsentanter for de
Jndfødie, Embedsmændene og Pian
ieejierne var til Siede. Refolutioner
vedtoges nied Opfordring til Dan
mart om, at inslsføre Reformer og
Forbedringer i Øserne og hæve dem
op fra den ydmygendc Siilling, hvori
die nu lcenge hat befand-et fig. Det
freiiihcevedes, sat de vanfke Underfaat
ier vaa Øerne ikke ønster iai Øerne
ftal sæiges, men at iommerciiellg in
dustrielle og sociale Reformer indfø
res under danft Flag. Resolutionerne
udialer Tillid iii, at Kong Christian
og hans Ministerium vil overveje disse
Kran. Der var Procession med MU
sik gennem Christianstseds Gader, og
der tsaabies Hurra for Kotigen. 900
danste Flag vajede. «
t"IJ«JZkITJZ-sKL-I—
Konflikten mcllcm Tyfkland og
Vcnczucla.
Et Ulrimatum.
London, Dec. 30. —- Frsa Berlin
meddeles, sat man der unser det for
givet, at Tystland i Løbet af de førsti
Dage vil udstede et Ultimatum til Be
jnezuela — og at et krigersk Angreb vil
»paafølge øjebliktelig.
Foruden Krigsftibene ,,Vinsetsa«,
»,,Jalke« er 2 Øvelsessiibse og Krydfe
ten »Geyser« bleven beordrede til
Laguyra.
Dog er den diplomatiske Forbindelse
mellem die to Lande endnu ikke afbrudt.
Mellem Tystland og be Forenede
Stater er der næret en tilfredsftillende
Overenskomst med Hensyn til Tysi
lands fremtidige Optrceden i Sagen.
Der har ellers vcetet stumlet en hel
Del angaaende en mulig Krig mellem
Tystland og de Forensedies Stater —
paa Grund af Jndbbandingen i de
amerikanste Forhold.
Men de Forenede Stsaters Gesandt
i Berlin, Andrew White, erklærer ad
tryttelig. at den Art Rygter er det
vcerfte Nonsens-, han endnu hat hørt.
Han gjorde tilligie vpmærksom paa, at
Prcesident Roosevelt er m personlig
Ynder af det tyfte Folc, tyst Filosofi
og Litteratur.
Flrigcn mod Jcrnbnnernc.
Helena, Mont» Dec. 80. — Den af
Guvernør Van Sant faa heldigt paa
begyndte Krig imod Jernbaniekongen
Jim Hills Sammensiutningsplaner
.overfor de forskelligse paralelle Jem
»baneplaner, er nu ført vfdetse ind i
Nordstaterne.
J Dag famledes alle Guvernører
fra Nordveftstaterne til Mødse her an
gaaende virksomme Forholdsrseglser
imod HilL Den eneste Guvernør, sont
hold-er med Hill, nemlig Gun. White
Hfra N. Dat» mødte ikke.
Von Sant blev valgt til Mødets
Prassidmi. Endnu cr der ikkse vedtas
get nogen biestemt Optræden·
Finlandø Ruf-.
Helsingfor45, Dec. T?(«). — Tre her
vcerendie finske Blade er blevne for
budte og adstilligc andre scr beslaglugte
for sen kortere Tib. Reqeringen for
følger ethvert Udtrnt for Misset
ffe:-Dstab.
Missionwrmord
London, Dec. ZU —- Shanghai
Korrespondentcn til ,,Daily News«
telegrafserer, at en Missioncer· og en
. Del indfødte Kriftne er blevne Iner
! de ved Ring Sha Fu i Kan Sou Pro
Vinsen, hvor Prins Tuun og General
Tung Fuh residieren Den sidstes
Soldat-er skal have udført Morden-e.
! kfilipincknes Monomi.
H Washington, Dec. 80. —- Efier
IForhanDlinger mellem Krigsminifter
Root og Senatorerue Lodge og Platt
vil der blive indgivet Forsiag om en
Mængde økonomiste Fokbedringer paa
Filippinerne, saaledies skial der gives
JKoncession paa elektrisk Lys, Jeru
« bauen Telefoner o. s. v.
Ovrrsvömmclfc trncr Ostern
Oversvømmelse truer Osten.
Atlanta, Ga» Dec. 29. —- Regn
er falden uophørlig i de sidfte 48 Ti
mer, og alle Vandstrømme fler over
deres Bredder. Megen Ejendom er
bleven ødelagt og Tab af mange Men
nieskeliv befrygtes.
Dset østlige Tennessee er truet af en
alvorlig Ulytte, der endog synes at
stulle overgaa Overspømmelsen sidste
-Maj, da 8 Mennesteliv git tiabck, sam
-m-en med to Millioner Dollars i
Ejenbele.
Jernbanietrafiken mellem Knoxville
og Ashseville er helt umuliggjsott. Ten
nessee-Moden hat nasaet 38 Fod og
stigIer stadig.