Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 25, 1901, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Jul.
Nu ringes ind den gamle Jul
fta alle Kirtetaarnr.
Nu lsftes af sit Ktybbestjul
det Barn faa sink. det Born san Todt,
det Baru, der hat os alle mødt
fom Faden-as end-asan
Han ligger i sin Modus Arm,
den faste, stætte, Imme,
og vtømmcr ved sin Modus Barm
saa spæd endnu, faa vorsichtig
om Fred og Ftyd og Velbehsag
for Gud saa blidse Dromme.
De Dromme harvel andre haft
og siden maattiet misse.
Men han gik frem i Aandens Kräft,
føa ingen brast i Ord og Baad.
endstsnt ved Fjenbiers onbe Rand
hans Hierte maatte briste.
Nu tinges ind den gamle Jul
med mangt et Barneminde.
Og den, der dybt i Hiertets Skjul
saa mange brustnse Damm-e beer,
ham bringes de nu atter mer«
han sial dem frelfte sindr.
Edv. Blaumüller.
-—,-.. —
s
!
i
!
8·«« Ak«
ist-Cz ssxkaland
Text ers-. Te ;»r vft
As Izu-Juni Aha
Den aImle Brot-It asbnete den ans
komnse Posttaste Da bit-It mode te 4
get Apis-: rn-: ev c-; IIIVer dem til-«
Provftirtkcn CI Musellizn nen, .k han en
stor Find ett I.c)1.Inres-r., forsrglet meds
Dor« «-. Use s ens Heil. !
«"«-:.«»V !««!! :-.«! INS« seid-Z ban.
»
»Und -E :"».1 ·;.
Rednan . »Di. ,-. ,
og III I IT «".! ZIZ ins: amt- VII-stan
Sinkt-It s.:t ?«-.1:I Ittxizx : zwa Vreveh
Lastende Ttr - VII-set, einset- tknxk
forsiqtia Lr".s:.:«-s.. ftp-Um et trvkt
PaxIs for» Ins-. Herren-H et: START
»Ja fIk .» »’.«E: cela-se
fra Nrædi «:- :.«-E.3I tre Is- i III-IT
— — -- XI I«· ,:T·:tstzs1:e
kkt leirfk :k·. «·
Lmn ins-H LIEan s set-. ng
stal Papiret i Sspsw szbnekse en:
Bordfkutse II ki« Its-Je Eiern disk-i ch
lutkedse den.
»Ob« var dtm sxsuristi Akt-«
inden Lug sm Rai-T
»EN DIHTIPPIITEHst stung TIF
sten.
»anka? MINI- dev Its· J chzstsc
Provfincem THE-: Ess- lsun Ist-e sit !
get -:«- r., o: da Rot-Denn i «L5l..:::
fænqctensx bei-Isi- Lxspxcriffrmkcix
gletntc knm et Ljsltik Zog-ep
,,.TJ!:I, s-:-s."« sITIZeJe hun Ost lque
Avisen fri: set t««.: Irrt-sc »Te: II
de satnrrk tetinze OBERON-L EDIT
skczl (.7 »van l!i—s Jst III-. I::is-3fo«
Provsten svcrede Heller Itte nu, wen
eng-Im Nztninzsrn If Ime Iznter vie-:
halvt sur sixI sciv «It fis-: ,,T«.Tan mag
lyde Glxd mer-e Ink- .E.Ze nekark
TIT»a1»t«ss-»t3 to«
Var der itke ncaset Eis ioe ende -
emne, oq bei statthstde keksor
selb. Provstinden gis til m
gerninq, og VII-sites forbybe de
Aviserne.
Men Kapellanen, som hat«-be set,
hvad Kundgøretsm aiztt ait uroiig
op og ned ad GulveL TitsIrsst spurgte
han:
»Agter Farbrotssj rttkeliq ikke at
vplæse Kundgsrelsen?«
»Nej!« svarede Ver-Osten
»Bei er jo itte min Saa, men Far
btor tunde faa Ubehogelighedser deraf.«
»de kunde de gsre mig?«
»Men er det kloth Er det Ret at
udseette Hirt-en Ifot Fakt, og derigens
nem maaste hele Laut-et? J Sarde
Ieähed da Sag-en ille detved san hiel
pes. Dei er promogulert og Landgjprt
- , i use Laubets Mitten-V
- Provsteu havde talt used Apistik for
W; un lag-de heut den fta sig
Isc- W, tpg Still-me as og sag-de
- »Ach bot aus«-at, at det alletede er
- Wie-et pg- osssentlig aplæst andet
Sieh-, san et dct W, der ikte an
-U·Ik mis. De maa selv bete Anspa
Tjtt Urspr. Miit Mening et, at hat
m first oplæst pet, swa maa man
Malt anbet, som de bitter paa at
sich geend.
Md bei kloge eller satlige I Sagen
Mk, saa tillad Inig at spiege: »Er
ne,til for at vi indensor
M Muse sich sotswre st, ellet et
s-«
M
g; ,.»,
Es«
XIV
« .
CI
II) "«I
: -
J
III
g i
Impo- stets-He
beim-list
www eilt
ågä
»Is- Fatbwt heut-let naturligvis,
"om Farbror unser for ret. Jeg vit
Ie bate —- —«.
»Der er det, og her bliver det«, spa
cede den ggmke Provst og laasede
Skussen, i hvilken han havde tagt
Brevet fra Domkapitlet, og lob Neg
len forsvinde i sin tummeligse Wittfr
lomme.
Dia riet alletede vg! sent, og Kam
lanen trat fig tilbsage tis sit Loh-poc
telfe, blæste Provstrxx Lampen ud og
git ind i sit Sovekammex for at lægge
sig til Hoff-. De to folgende Dage
taltes der ikke videte om Sagen.
Men om SIndagem da Kometen
Tom med Kundgsrelseme til Predi
keftokem markede Forsamlingen, at
Provften hvissede ham noget i Oret
Kantorkn gii bog ved Alteret ind i
Satriftiet og tog en i fotgyldt Ram
me indfattet Strivelfe og bat den op
paa Ptcedssestoken og lagde den formt
Proosten. Da denn-e med hsj og traf-(
tig Stemme havde læst, hvad der stob,
bar Kanjoten den tilbage til den
MADE hvor hxm hnvde t.1«:»-:t dien.
Dei var den Deklaration, der er op
kkckngt i alls- Finlands Ritter vaa
fvienfk og sinsi. book den russiste Keifer
bat lovet sat overholde Finlands gam
Ze Forfiatning.
-.»—- .
Londonske La get
, -
y.
- VI ·...« «.?kil.c1k’k:iili.
» --s-J.-i ttiix « H.-..-s
, « --,(1tens- . Eint-se !
rig- DIng som forleben ilctc kijcm !
i; Jus Ver enzix Irrt-. itte t;«r b it ist«-I
qet Sideftvtte i Aithicr, ji ins-site Bei
i :: belt Aarbundreie Man tJn tun«
vanikeiigt foreftille sig Virtninqcn af!
en fcg nöter angs es:!.i:si;!iz:. ««s«-;D·13: i
Hex-.ic:uiq:«««se:1:::iic-ith Iris «.:
Ltsndrns Tit stetsr re nei— til :«-.:s«i s Id«
ZU erigelixe Nil, II diene ’Ll:e(.1 Crs
omttent som bei hzlve af Fon. Min
Timke fis-I mi disse i::;-. iIIV :I.Izil!:;::kr.2
som et travlt beste-stin i den im:
lige Themsfta-, ofte lanat ska den-e
Sigm Pan sk- («-.::7.:, istnc «
BUNTER l:-: nfrkte i e: ZUZ erte, spie-i ir: F
jei WITH-» ist-It ciektrift LIIE is« I
Ist-ge at Lande« Istzn fee Istilie sc : «
fsle fiq frcm nscis TJTHJJT ei Ret. l
Laubs-; Ist-e kund Stämme-, Tod III-«
ur-: ca UNDER-.- iikiit Li-: iti-’ cjl TJ
. . iom ve» «
ng :Es:fpr:.:pki-k:ss. I
-i Den fidte Jus-II
its- If Ulnltesxtix
- - V m i i:-. :
III tri! »J- ssstxx Fsr »Di-: vet
!·:ni:e, sit-et ers . . l..««1 Of ren, its-L
km fis-ist« sit Das-. itzt-Heu itte txm timte
fis-i For plxene merke og Forvirtingeni
Je exists riet-, (-,«-;’-i1."is,:· Vlf han«-: ZEIT-«
ilptsraq ester
lm wegen Sne rundt omtrina i Mai
Time Jeg var new-o Paa Vej til mit
.«j-3m, da pag en Gang et teet hvidi·
Taageslsr saentebe siszx rieb over Bven
og lgiiimede al Farbsei. Dei var,
som om der piudseiixx blev bundet mig
et Lommetsrtlæbe for Einen-:- Jeg
hat-de endnu et godt Stylte Bei til mit
Hieni, og jeg miitede al Evne til at
vejlede mig. Jeg fette mig ftem og
iom til en Mur. Jeg gil fra den vg
lsb paa en LugiepceL hvotcif jeg stut
tede, at jeg endnu var paa Fortovet.
Saa hskte jeg et Dyrs Sussten tæi
ved mit Oce. Jeg breiede Hovedet
og knnde lige akkurat steer Neer
og Øjnene af en Heft, Ørene tunde jeg
site fe. Dei var en Cad, ssotn netop
dtejede ind pag Fortvvet. Jeg sprang
tilbage og var ved at inuble over to
Bem, iom holt-i hinanden i beendet
ne; de grceb og raubte om Hieb-. De
var neiop paa Vej hjem fra Stolen,
da Jungen overfaldi dem. Jeg vilde
hjælpe dem, satt godt jeg- formaaede,
men med et var de bieven botte for
mig; jeg hstie dem tun grade i Niet
heden; men des-es Gkaad werd-pedes
samt af alle Stegs andre Raab. KI
tettjet fis-die femme-h Kustene ban
dede oq Hex-die; matt httie Politi
betjenieuei Hirtng Fltjtm og Tau
gchzeu i alie Winkqu de m de
W Jesuan heimste
AWMMH GORDIEN-bei
hele M ei Mit hekvede
Jeg Hob Hist es ice-M- mis m.
an en gaben Der; den fette til et
Vertshns, hivot jeg gis ind. Her sit
ieg at vide, hvoc jeg vak: heldigvis
ganste i Ratheden of en nnderjoedfst
Jetnbanestaiiom med hvilket Betts
huset havde Fokbinbelse med en pie
blikkexig dannet »Drengekædse«. En
fandnn besinnt i et stkaks ned Jungens
Jndttceden dannet Geled af DrengeI
ellet unge Mennesietx de ftaa i san
lang Afftnnd sen hinnnden som neu-(
ligt men bog fauler-es at be danne enJ
lebend-e Atiadnetrnmx san at man ded«
at Passere den ene eftet den nnd-en i
Sitkerhed Lan net-n ,,Kædens« Ende
punkt.
Jeg nanede heeefter Mieng Sin
tienen, men Køtselen paa Jetnbanen
fokegit kned den ftptste Langfomhevz
den heksiende Forvitting havde ogfnsa
fokplantct sig under Jordan Jeg
kund-e dog inwing tote omttent lige
til män Dier: men felv pen: den gnnste
tokje Stkcekning jeg hnvde at gan, et
Pen- 3kkidj, sont jeg tkoede at innne
gen i Blinde, gik jeg fleke Gange fejL
Saa vibt den tnske Ferse-nnd De
Bereininget, sont benne Gang lyder
fra Landen tnder pag ganstse lignen
de FokholL J flere Dage hvilede af
Trafit De, Tom tunde blire hiean,
vor-ern sig ifke nd. Pisa Teattene
mode-;- Stnespillerne site. hvnd ogfaa
var overfkødigt· eftetsom der seh-fil
gekig injej Publikum nat. Skolegang
var der itke Tale am.
Der hat ved nenne sotn End übli
gcre Lejkigheder bist sig. at »Liebe
drengene« gsre forteinlig Ikntte, og de
got derive agsna gvde Fortetninger.
ngna Ha de meFS ndfntte Siedet
innig-S- Themsen og red Dokterne hat
Tier Ver-It formeeet Jene-etc sont hat
afvcrrgei Inange Ulnkäerx alligevel et
adskillige Menneskzr Aas-edit läge nd i
Flor-In eg druknevr. Nod-en gst pp:
Endsetn Lgsnn Edbgåustewe Unt
Ler sig cfte samtnen fee et operere i
Fnllckiknh Die toter bggkeftek hinun
den i en lang READ den fort-esse
Banns Knsk case vers Sie-sen nf He
sten Iningende -n Unitel i Haanden
vg unsican ftigkgige Addnkselsmab
De snsmniige stbrckndere gst
ilke Nntte under en san nävoeslig Lon
23 lnser ikke i ire Knar
Exeen unar Brændeten
. , f: - c; den negne Gnsflnmme
: fis exists hin-wer biet Me
- gxncrkig Sie-sage medfsrer
. , nkkceg en Meene Fotbrni
e« nir. In Häuschng Hinter III
Inkfsp WNeHer fsem for at fen de
fortziik eIe 1.·,-e:-—;- Grim, til Deljs Uni
forvi Fried-ei Eberes- Gsatn, til Dei-S- nn
der xnxegieienkse saf at dicke hjckxxe
VIII-« Pxnnesiring e: Online-eng og
eficr in skcrek Dinge gør Themsens
Lxrvsestskonege Ligssfkete nitid en fix-t
lig rig Hist
III-IS et egenjlig kein i Efjeraneei xg
Vinterxxgsxnnedekne ne den londonsske
Txtaxxg engang imekkem wirke-der see-as
onnarkei. Die-i et en akknindekäg Ame
fress· :-elfe, at Londxsn sxtid er Antei;
If Tit-! its-. Dei tidiige Fokanr og denz
Lan-Je Spinne-er et fes-in Regel heekiges
vg solklaee Agtsiiden London er da
ogsgitx en ezf de Styx-streben Tom hat
den aliekgnnsiigste Denke-ask Even-I
cent nt opnisr. !
Den bettzgtede Sange, Tom nogleE
Gange one Aaret nflægger Million
bnen sit fengstede Befes, opfre-der i to
forskellige Skags Knebel-on en gnl ej
ler en how. Den gnkes Farbe ee paa
faldende for enhvee dee fast-e Gang
set den; den et tixneed dann og synes
at have en unmkig kvækende Legt
Den hvide ligesont get blind.
Dei er Inn faa Hunde-eine Aar siden.
at de nieset ondattede Sang-et bei
ginndie at optreede i London. Man«
fester nn alt-Mist pag at organisa
en fystenntis Sitterhedstjenesie over
hole KSW i Titfteipe as de
pluvfeligt opfre-Ende FoJMItTelser
af Dagen Ig Millwnees plnvfelige
Vlindhed
«« ..
keck-Er lng
Last og fu«-. l
Jordskælv ledsages som be-:
kendt i Regelen af voldsomme Lydj
der bog besirives meget fotskselligt. Ein
engelske Fysiker, som hat anvendt me- l
gen Tid paa at studere Jotdstæ!o, hat
for nylig i et ensgelsie Tidssirift öf
sentliggjort fme Jagtaogeiser osq Stut
ninger om Jordsiælvslyden. !
Almindeligvis sammenligner matJ
disse Lyde med en tung Rullen sotn4
en svcer Vogns Insel hen over en
Stenbro, undertiden lydet de sum
Tordenstrald eller som et pludselig
stcrtt Vindsttd, svm en tung Stensj
Feld eller fjetne Kanonftud. Bed·
Jordskælvmidipunttet hstes et verl
digt Brug, men i detö Nærhed lyder
det alletede helt audevledes. Braget
indirekt-n i Mit strats i M Øjeblik,
da Joch-siebet er heftigt. J tangere
Afstaikde lyvet Jokdstælvdvrsnme
Tom en fing Sie-dem
Lyden as Jordftælv hsces Mc sc
sW III-Hi dick i Eurppa i sie-,
y- gri- -
stattt Dtsn og sluttek med et lignende.
Helt anderledes er Fotholdene bog
pas-: Japan, der er blevet kaldt Jord
ssælvenes llassisie Land. Selv de
heftigste Ryftelser fotegaar htt ncesten
lydlpsi. Den paagældende Videni
Hab-?de wettet-, at Grunden bertil
mag jenes i en mere los vg elasiist
Tannelfe as Jotdlagenr.
Elektriciteten som Tinte:
vogter. Den zoologifle Heide i
Cincinnati besiddek et stott Antal
Dyr. spm Havens Bestytelsc ikle me
ner, det ek nsdvenvigt at passe scr
lizqt paa, nemlig Kalte, Mus, Rottet
o. l. Disfe Dyk havde valgt stg den
sæklige Sport at klatte over et ca. 4
VII-en hsjt Staaltmadsgitter ind i del
state Fuglebuk, og mangen sjælden
Fugl var som Folge berufen flpn Dag
fvrfvunben, tun eftetladende sig nogle
fmaa Fiel-. For at taade Bod her
paa henvendte man sig til en Ttlniket.’
og estet bennes Fotstag fotetoges spl
ngndc Der blev ttullet to temmelig
Istcekle Kobberttnade kunvt om den
spvetfte Rand of Staalttaadshegnet,
jomlrent 4 Ctnr. oven over bette, og
fstramt spcendt. J Vogterens Hus
Her Der et Haandtag. og med et Greb
jkan han sende en elektrisi Sltsm gen
Hnem Traubene, som et statt not til
xgtundig at lutete enhver Kot og
EMUST for Lyften til at siigie ind i Fug
HlebureL Sau fnatt Dyrepasferen
.fotloder.-Ouset.og navnlig ved Mot
lelks Frembrud blivcr den elektriste
Strom M i Gang, og Fuglenc besin
bzr si-; sauledes vaa Grund of den
crer dem vaaqende lklektkicitet full
starndig silre for dietes Fjender.
Julen nætmek fig. En Iille
Pije bar allekede sttevet fm Dustesedi
dsx Tit sine Forældre strev hum.
»Es fga bede jeg hig. leere lillej
t. Dm its-: til Julegsgwe at give;
, en lille Bruder ellet Sgstetz je«g
ki! sssg gerne have en frevelig Jul.«
incs- var en GenslemaIL
ckn Lesen der spurgte en Dteng om
Mosesf Kannen sit det Spat: »Hast
var en Gentleman!"
Osg die saa Lætmn bad Ekeven be
stand-e dist, fulgte folgende Syst:
»Jo. da Jsethkos Dom kam til Ban
Tsea ssx crt Is-: Band, find Hyrdseme
Ist-n i Besen, wen fca hjzlv Mose:
dem Hi-: faqur til Lord-me Dime
ne fskst!«
.—..-—
It hellt-de La Griffe i 48 Auer
Jntet Mit-del et ligt Wann-III VII-us
Wie-m ut Tat- Ayrup mod demn- frkateksge
og saftige Sygdom. Nqar sen tin-ges grun
digt og i Tibe, vil den bclbrcdc It Tsifælde i
HIT kämen og sok Doitcjom fes-mer La tsxrippky
vil den :- mvmksic bin-ich Puc- LZx ca suc.
XV
E
sk-) s Es
as E Es
- «
JTII Jst« EsskOLx Hi ;«:: »Im-« Besen
·T-’:.«".-«!; D COUNTFJ
Not-ZU DAKOTA
Tut Wiss-« T mis-: syst tu AS .::D
Ums-c Hi«-i.;:i, Hex-Jst of ZU r!3sk!
sum-eis. « sinkt-H III Of cisses hu All-:
rede de säestc busth szz Lin-. (»·n«:-:-.k:
Un der fang grsot Lxsxd til ,,.««)-»:::
freud« dek.
Ter fiktmsnges dcnsse Jorrekninqiy
mcrnd i den Mc Vn ,,Florton« Gesi
ville P. Q) i Zettkcmentet
Den 1s1c og Itdie Tirgdag i th:
Macmed scrlgesJ pca de skeste Stationn
billige Returbillettek til mndsøgm
cller de kan fang fu M nnezpolig til
Landet vcb at henvende sig til «-Soo'
Baums Landkontok.
Ligeledes hancH Prcrrielcmd i Min
nespta og Ida-tot :, og b i l l t gt Stoy
lond i Wisconsin og Michigan paa
»Soo« Jetnbssmen. Lstve Jembanes
pkifer. --—.(Ztriv efter Landkokt og
illustretede Fortlncinger til
l). NO CAHHEDA Y.
Land and lmluxtriul AUNU «s»»" Rp
MinnNu-(-l1s.. Mjnr
Bi stets-er
40 Bund
ktyftalifetet s
Zullkr ist 31
, inmtoyvkeflplonmlvqm
m ask-som- Pnier Bak
disulde Erst-atmet len
rs im til um minder
mh Nr mit-unter for
Ansamva dich-mil
le·» vcn ihm-Esset vg
sittlika hours-des De
kca Ins-imm- Tkrci ye
Ittsmser. III ivtt Ist
Mqtmtms Nu mstksts
Mqu im sur-to erst
kk Iil feste Den- um k. Meinst engs- st Ist-klar ges
ter. I ist«-n d e- » hat-ists co
ll. 0 Inn-»te- »- sc JiJlilscdkm CM ais-, Ul
IEÆ --g-d. WANT THE-TM H
FMW US MERMIS
hMu
sri Asthma Kur.
Astlmmlcne dringcr øicbcikkelia Lindrung og fulds
stwndig Helbredelse i alle Taschen
C I- I- Frit tilfend t paa Forlangendc C o S
III-« iZikriv Navn og Adresse tydcl ig. skng
Te ek- ingeminq Jg »Nimm Knie« «-«-,:—«« : ,
Tet dringet Inbhskeha Umonst-, mo g THE-:- FIEDL- , E- ,
aa I de unsre Zum-we De Im r c-, me
imok alle andre ng teilst-. FOIH TK
Rev, U. F Weils fm thlwlcidae sil« . jvg
skmccr tsveig Brod-nasse as »Am-uns -« FOR-D III-ARIEL
Kn e« moomgu Iqssd Orden. IN km » « J. ;
ikke Its-ve. tief-r tokncmxmng zrg kk mk
den Lmntskg ioxn Fq km onst-Hast ter
vene. Im un en sind-, uknm nie-» ssit
nuattiq Hals og Astbmui 10 Mk ch
nochr. m M sinnig vude time mit. Jeq
Iaa ever-R FITNESS-mein om Held Held
for demn- Ost-Amme og Ums-tilde Sim
bom, Wut-um«- og not-de, J hwde J at
ins mqu imst Zkg v lde bog du«-se het
stl mm kasnastklie stalo bei åssn
nng cn imk Ismssr.
Neu It. Mokkis Tskkhsiuz IIkJixbx of
.(song. Anat senkt-, it mes:
New Rotf, 3 F in Itrk
Tr. Tmt New-im- H .:
Ast-de Haus-« (Jcciz.,I-tii::x-1 mik«
et et udmmch TM In L sum it Its-«- n.; ,
llisy FHUL si- dstis Innres-.- .!1«c.:k:s4 « « Es v
lmdier iin aus -"-,-5v«.tljgtis.sm«: Hm er cvssv , M...
foibundnr meo Aus-un Dem Tknlzmhk .
et fokbov ende o- vkdxmdetltg. IIULI.
Esm m have under-out d-nme1 t not-,
kan vk We at Mich-traten « inveholner nmm Opinnn Rom-h Mord onn xllu Its-LU
tsms :.Ikeo Tr. Mornssvncbku
zslvon Epkingg, R. ;s).. i. fuhr. lWL
O. Eos Bis-S Pichmk Cu.:
Ast r« »Hu- i! Im m! strin deunc :’111tn-fal(ng· fordi jcg ums esse dct M ;eq knt
merkt n .I«:- »Es-w muckte-"- :!:kds.ssf:ub.- Wirtinqu mk yeltncbrhc as Aslhmo. Hin Ihr-Um
h -k- v - « Naku mcd r usimoqng Anhsna de fione Iz- :)l11. .kcg baude jclv vkszcht m ku
mctyesstw ogmtch Tun oqsm uduwk trk s VasksshnnL II san Im »du-i 39112 MS
educ- -?-(«skuc Mst HI MIN- VI I« « -tk, »s! ieg todte vielmka en Hatte «-.s(-:hs-s—12eke«.
»Hu-I bi-; IN -I’ Num- dsl Ortes-Nu md un lsie siovemhu Jssg mit-ihn wrne Person
hinsank i« . ins-i baut-sc bnw -:i Ehe-L ssak hun nmnisnk bellst-Ist sss Mit a .: bin M
fH 8-v(1ks««!-·ne andmncucsxn Ja Wir-« n! xcg kim anbka Num- u- »Du-Or ! us: -1«!2-· »Ist et
Ehe et es deute Eindr- -. Hdoscø .. « . (.- . Tvi V. ls
.,v—h. E«"«i.
T . Takt Vr H’keb:c"mc M -
Afka HMUY JHZ VU IT I-; ! :1- .’llll.»m112".« Um. I II km: vix-nis- titxtt « Meister
men nur« no. Ia jJs1: c. ch-. ,;z,,·.1.«.,.«.z»»«;k U l.Y-..-«.D»z zwd m Im t» J- « »z· sm
drum Nehmt m« »Na Ins """" YFH -!" FU« UNE »Um-L N ITJJ H Izu-IT LNC · nkc iq
m b Uns-ruhe me »He-m M d: si"«- tm- cct m ejois i Mi- kro-» Ni- k: w mit zig kau
m- »An jms u m u Hm but-I TM Icum Enkemli.skx nun chriixxkzhnnu .- ks st.
Wes-El Itki R uns-zum Ei 5 N auf- sn t,
si; i’.:-«. :.«- :
E, -«’·. ZU T BILD
sptovefssfke sent-i sitt pay fortaagendb
Lpsm del We. Sknv sichUrIeg til: »Ic, «l’.U-"l" »Hu-L M.s-1)"·l’(ks. ("«I. 79
Eins-I limh st-, Nisu- York Uhu
o
lc
Saiten læg mit st
Ist Mut-n com Ni- Tause, -(·
Tåtlmd til dig og axlel
is- «.
NIZFU I
IN WIN- CHL ps. .1'Tske:- JUN
lissnstki.1!ck Jlls U
« .;1 Uesnmct Irr
..
UUHUHFI si
«.«—«-;-:-sn nis-:
UTJUIJ
t...·
k-; ;I1:;:.,
«1ig.s-;:)H.
km next es-, ,!:ZH1-htissf, us vom
kaut-Je « nsr U ist-: ers- zirku
1’.’.,k! k : L. -:" Iris-! s-: I kei« H
l««««·.Is«1tssii.m-s»ck H; J OEIW ts-, s.- HL Ic
III-. .k(:!.:i- Uskmil T.H · r!«- Links
« . ·
set-«
H 1
. . Jvrr tin-gu- ts- :
l--nkfs". Irr ks-,’-ck-e-- . -:1.s»:r:-s: . JOH
Tc hu rct R »Nimm-TI- Vistsrsikhnx -- c-- Will-:
Lin-Unt- »san« Hunn- s I Its-kam Yåoks :-;, m
tmlsn s ,-".;’!c«·-- Tor-!- Ost-« Wut. T;..:!-;:: at zssikkk
tin-, s: s Eins ks s:;--. sen-! Te Sin csntscka
»Im-«- fsl ! In of
1«n»1.«k» s.;s--;t-"s;:1d
»Ist-W « . soc
.’1eZI!TU--’ k-« ,- H 7:.-:k« «
·mss — ( Ins-Hei sk zza
-:::(-.·n·uk:s -1.'r: ;-h.1:n;»--Hn-g:«i -- s r« «-H II . H - ;. :« »
EchksiFNHTksz III-»- .n-i- .-: at for s ·e·-- s HH U;;»,·-z;z» « stim
:«!.-.au11n24et'.’i;:. .
Emper en- twin- ksxrk !-:-»2 III .- ns 1si««rh·ss7-h te ins-» I c-- Fug rig- U nun-,
En: kendsr hizc g Frist »mus- «; --in Ins-« vol-km- mäl spr- ·l«« az s-« ’
visitsiglukekctaue makliak time-soc s. 11 :
ne nist- Mco sic« du m Irr-c- Beamte-. « 3 s«1.» n!
Ubdnw gs nczh Siren- kd Trich-sez r.
Mi. J :I-u.sk:·.Un:-sk-.-1us E.M1-:ok,zkmsn: Mexi
( u M: I-: Lu- shkncsm c-» im lstl beku- Jnkrstflc
Exka ras, ei . n Mk sum-! sum Tun-u u« It .-.»
Hm- mk sk:-1-51Nevfoid ai Mus- Eocnn n: sk. ( u Un
» Ucc- un
I Erz-nd m « gims m fu«-r Wust As u
.".JI qer
m tyan Tal hsk km Dis-lö- dim hu s.
sum Leser-s Hirt-Mart
C l tu M« ::, Ums-r
Au s. Eises-. J A. Hei-me
L- Des Musik »Wie-is IM- diew- cr ;k.«u:.«!epe
Urs. M. sommors,
»Unm- «
W 1 ,
CHUaLJ des-: kä! Jlte ljdskxtt sinnt-m
im MS
les-Iri
IN
—«.«- .I«’.-:s, K. C. sung-, Texts-L E)x:.c;:. sent-et
kurs Mrmnkskk dar Hishi-: -..1 Maus-« in Aner
kenoszk in tu- Ums-sci- her n m hwcnr - keinem
M ein«- ciiow Damen-I -s, sum cr« cum annk mq
durstig-knien tun wka- T studthsteumz cu n es
nickt-du«
Ihre-EIN
Nutresllsnmn
Box, B. l)., lml., F. s
A.
, .
Wut. Muismley
Vor Mattprmsidents bekomme
lige Livghistorie af Mut-at Halsted, i
trebive Aar Pmsidentens perfonlige
Ven, Forfatter as Borgeririgens Hi
storie, skubag Historie m.m., er txt-kom
men. Dei er en fandfærdig Berei
ning om Mordet, J Dsdens Skygge,
Bottgang, Begravelfesceremonietne,i
tillige med hans spukeme Dtengeal-!
det, Studentetdage, som Soldat,
Sauf-ter. Statsmanb, Guvernsr vg»
Prcksident, om de Principcr, han for
fcegtede, og de Triumfer, han op
naaede, og hans Liv i Mem-net
Jndeholder ogsaa Anartisme, denö
Historie, Jndsiydclse og Faklighed,l
samt Motdetens Livshisiorie.
Fortrinlig illustretet med kaltige
Villedkr eftet originale Fotografker.
Bogen faas paa engelsi eller banst,den
kostet tun Uns-O i For-nat 9k—7h
Tomme. 464 Sider 12 Tomme M,
med sint ophcevet Billet-e, Guldtryk
paa Mut-et
Danmnrts Kutt.
Stsrtelse 23——28 Tommer. Trykt
i fotstellige For-Ich viser tlatt Jeru
baner. Byet, Ksbstædet og Flatter,
samt alle betydelkgere Landsbyey stic
re Gaarde og Witten
- Tilseudes paa en Papikrulle perio
Mt for 45 Ett. "
Bedst for --—-i
—- lndvoldsna
M Do Mk dar es tsqellsmfm sit-d Eil-Cenka Dort
s De M kIet ul Hm PH- Dolls Musen l
Due- oI vor soc Desweave Mist-r sure th
tiqc Mik- et icmgr. Den leitest-, zum Mast-e at
holde ehster-m ceat pag It at tagt
.- OANDY
e
ATHARTIG
.- »ko.-.»·7-3)’ : s
»Mng
spis dem läge-am cis-Kiy
swl . , WMO, s ,
Smktrk Ittkiek »Mit-www III-Tr- :t trog-Psy
lcs zer- oq Its-C ver Vot« Ohio emst in Brit-einsp
nlm oq en nur Zog esse zum-Hec- khikscsc e
Sssaumz M »Im m« com-wo HI« sit-w vom-.
-:- Huld Bisdet rent. ---
sALVE.
« ·sslknkusats
M«""-k.’äk.’3««sk »Es Zu »u.
Sei-Iso- ho
f I U 0 I- sk N.
97 W.W.st. F Juno-. U . J
pKls Isc.
It- Msom Sava si- udmetltct tot
W. bylckibkzyxätvvlo mi. oft-sum
tun W ·
du- Oitw « os s s s
TU entwer- m ins-endet- 25 scat- i
tw, IF fis kam sstvsa trit.