Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 23, 1901, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ;
l Smaatrcel om Billi. Beet
Oan var tntet Hangehoved Og
han havde tun liden Respekt for saa
danne. Der var Talere, sagde han,
sont mente, at de gjotde det rigtig godt,
naar de ,,ftt Vandvckrtet i Gang« d· v.
s. sit Tilhsrerne til at grade. Men
han tillagde itte Stemningsudbrud
nagen asgsrende Betndning.
«- - e
Becl var vittig som tun faa. Jeg
tror overhovedet, jeg ingen har lendt,
fom en Brander eller god Vittighed i
den Grad laa paa Leber-ne Han
tunde bogstavelig itte lade viere, og
han tunde vel her gaa for vidt. Men
man tedede sig aldrig i hans Selstab.
si- e- «
Bect var pealtist. Derfor drev han
ogsaa fm Gaard selv og gjokde det
godt. Han havde itte Spor af Tro
paa, at Præsterne forspmte deres Lins
tald ved ogsaa at drive Avling. Og
han beviste i Gerning, at begge Dele
tunde gsres godt —· af ham.
Hans Kendstab til Landvcesenet
hjalp ham tit, sagte ban, i Gang med
Bondetnr. »Man tunde godt begynde
med at tale vm Mag og ende ved de
dybeste Ting.«
I I se
Becl var flittig og besad en ntrolig
Arbejdgevne omttent lige til det sidste.
Foruden at prædite hjemme var ban
gerne paa Missionskejser 2——.0- Dage
ugentlig, foraden at han redigetede
»Missionstidende«, »Annetfet« og
var Medredaltpr af »Jllustr. Fami
lieblad«. Og han var virtelig selv
Redattsr og flrev ved Siden detaf me
get i alle Bladene, samt lejlighedsvig
i andre Blade; desuden lotn der hvert
Aar Boger fea bang Haand. Endnu
i Aar er hans ,,Julegade« fakrdig.
Kammer saa hertil en Korrespon
dance med aarlige Bteve i Tusindvis,
Deltagelse i Administration as alle
Jndre Missions Fallesforetagender,
Dritten af Gaarden o. l. v., o· s. v.,
saa forftaar man itte, hvor han lunde
holde ud til det.
Og endda havde han aldrig travlt.
Der var naesten altid fremmede i
sszrglev Præstegaaed, og der var tit
mange. men aldrig stete, end at de alle
set godt as Vattens Selstab.
e- ei s
En uvurderlia Medbjcrln bar han
haft i sin Hutten, et Menfter for en
tristelig Prcestetonr. »Du er hende,
det har ajort mia til, hvad jeg er,«
sagde han. Vift er det, at hun har
verret mete for sin Mand og hang
Gerning, end ret mange Hultruer hat
tunnet viere for bete-zu Det bar i
Sandhed væeet et eigt og lytteligt
Samliv, de to hat fert.
ngaa Ægteparrets eneste Datter,
Festen Berl. saa vel sont sarlig den
Son, Ph. Beet, der er tkapellan niem
me, hat trolig staaet ham bi i hans
Arbejde, ligesom Fet· Beet sammen
med sin Moder hat været ham en tar
lig Sygeplejerslr.
.
Bectg gamle Nabovrcest og Stole
tammetat P. Nonne besagte ham for«
tige Sondag. De to gamle Prasster
tog en bevckget Assted med hinanden.
Vilhelm Beet havde et lnst, stejdiat
sangvinst Sind. Da han besteinte sig
til at btnde med sit alt sok verdslige
tlngdoinslio, indbpd han til et stokt
Bat paa Noadhuset i StalttnoborxL
danseoe paa Kraft, og git hjem og
tattede Gad, at det nu haode en Ende.
Wilhelm Beet tilfajede selv, naar
lian sortalte denne Dplevelse:
»Dette et noget af det, soni er nat
ved at Undke mig mest as det meget,
sotn Herren hat taalt as mig. Men
saadan tan man tun betre sig ad i sin
Opvckttelsestid, underligt not endda!«
I I I
Da Wilh. Beet soefte Gang stulde
pmdite til Visitats sor selve Bistop
Martensen, der sad i sit Flsjelsornat
min imellem de sorte Prastetjoler,
sttammede han sig estek sit eget Ub
sagn op ved folgende Tantegang:
»Det er nogle Syndere allesammen,’
sotn ttcenget til at stelses, ogsaa hatn
med i den Flajels Rjole.«
O ·- II ;
Gildet og Svik og Dans ved Bes
gtavelset vatte, som timeligt var, Vil
helni Beth ststste Focargelse.
Da saa en Daa man oven i Kabet
tocn dinglende sulde med en Kiste til
Graden, gav Vilheltn Bett sin Hatkne
Udstag i folgende ttastige Tale:
»Holt) dog op med at begtaoe edets
dtde sont Mennester, naar J dog levek
sont Dor. Lceg den dsde Ktop midt
i Stuen og lad de unge danse om den,
medens de gamle spillet KortPaa den,
og tag saa den dsde paa Ratten som
et andet Kreatur og biet det op paa
Kittegaarden og gtav det ned som et
selvdpdt Dar, og lad Ptæst og Degn
blive hjemme.«
Det var haard Kost, men den
bit-Ip
ii s
Bild Beet elstede sin Dusttu hsji.
Hishnn dar meget ftilfcetdig —- »den lille
« I
L « I J
indre Mission«, fom de taldte hende
paa Diatonisfestsstelsen, da hun laa
syg —- men hun udsvede alligevel en
betydelig regulerende Jndflydelse Paa
sin ftcette, blodtige Monds Tempera
ment vaa Grund af »sin funde prak
tiste Sans.'·
Det var en Tid, da Vilh. Beet dist
not var noget i Tvivl om, hvokvidt
han burde gaa samtnen med Grundt
vigianerne.« « II- -
Fru Beet sagde da til ham:
»Bliver du Grundtvigianer, er det
forbi med Velsign"elsen i dit Atbejde.«
Herom sikiver Vilh. Bett i sine
»Mindet«:
»Om Gud hat bkugt hende til at
afværge dette, ved jeg itte; bar han
gjokt det, stal han ogfaa have Tat for
hende for det.«
si- si si
Fra Vilh. Bects Reis-:liv meddeleci
i hans »Etindringer« folgende Til
dragelse fra et Sogn i Jnlland:
»Det var i det hele en hofft merkt
vætdig Inn denne Prwst· Jeg spukgte
hern, hvorledes det kund-e vere, at der
altid fad gamle Prcefter i det lille
Embede? Dertil svakede han forst:
»Jo. her ftal jo vcere saa tønt, det sigek
da Malere.« Og da jeg indvendte, at
han da itte tunde leve af den Stønhed,
sont andre tunde se her, men som han
telv endog itte synteg at have s«:t, spa
rede han: ,,« o, Fall het er gode mod
dekes Brett ja i de senere Aar ek det
gaaet noget tilbage. De faa jo, at der
var Barnedaab i Dag —- tun en Spe
:ie.« Og paa mit SpstggmaaL om
det var et Ganrdnmndsbarn? »Nei,
holdt! en Specie for et Guardmandszg
tman Nei, det var et Jndsidderbarn.«
Jeg indftød da den Bemærtning, at
pcm Sjcelland tunde det godt ste, at
fOfferet ved et Guardmandsbakns
lDotle itte tunde bei-be fig til en Spe
.-ie, hvortil tmn fande: »Im hat not
hatt det, at det stal staa daarligt ti.
der ovre i tirtelig Henfeende«.«
tinnstnercs Ouftrucn
! Lord Tennnson bar en Gang nd
talt: »Es-Orden vil aldrig lære at tende
en Tiendedel af den tttasld i hvilten den
staat til store Mcendg antnter«. Her
til spjer et engelst Tidsfttift, at det er
en Kendszgerning, rent bortfet fra den
» atmindeliqe Lpnmntting og Hjcklp,
lsoin antruerne nder sine Mænd, lwad
die-se ogtaa vitlig indes-muten at Ver
ten udcn dem vilde have nmattet nnd
naske mannt et Mcftervckrt on derei
·.It«·-gtefælle ftoe Aste
Det er saaledes naepve synoerlig
Hendh at Rndnard Kinlings teromte
HRecerional Hmnn aldrig oilde ltave
set Dageng Lns uden ved bang Hu«
straf- .fchelp· Kipling band-: otnstre
met det, men dar faa lidet tilfredz med
Idet, at ban med den støtste llviklie ta
stede Digtet i Papirturven, da det dar
fuldfokt Til alt Held for beim bleo
Papirtnweng Jndlwld nndertattet et
tSftersnn af hans Frneg tritiste Bsit
Hun saa ftratk, at det botttaftede Tigt
var en Perle af fjældenVætdi og holdt
fast ved, at det ftulde offentliggore5.
other-den hat derefter fætdet den«-Dom,
at det hsree til Kiplings vertdifuldeste
Digtninget.
Mascagni hat lige saa tneaen Grund
til at tatte sin opofrende antrux thi
nten hendeg Hjælp bavde han for
spmt den bedste og maaste enefte Lejs
lighed til at blive hemmt. Cavaleria
rusticana blev tomponetet paa etTidsZ
puntt, da Mascagni og bang Hatten
holdt paa at omtomme nf Sult. Vin
teren var bitterlig.told, og da der itte
mere fandteg Ved i Hutet og ingen»
lBenge til at tsbe for, tattede den unge;
Komponist i et Dieblitg Uagtfomhedi
og Fortvivlelse det nceften fuldendte
Opera Pattitur ind i Kantinem og
stod i Begreb med at tænde Jld pac
det, da hans Hatten i sidlte Øjebtit
ilede til og sit det reddet. Nogle Uget
senere var Mascagni bekømt over hele
Europa og blev hyldet og fejket fotn
en Kongr.
Den stote feanste Bondemaler Mil
let hat sin Hutten, den modige og tro
faste Catheeine Lemoite, at tatte for
sin Ver-entnele ltgefom Beiden ftyl
der hende nogle as Kunftneeens meft
stattede Kunstvcetten Forst eftek man-—
ge Aaks Kampe og ttyllende Atmod,
Aar, i hvtlke hans hultru ftadig tro
ctede og underhocdt heim, tunde Millet
lete et ltdet has paa tte Vertelsek i
Barbtzom for »en Gang at fort-ge at
vkæstere noget virteltg godt«. Det var
den Gang. han begyndte at male det
stsnne Fattigdommens Dtgt »Ange- (
lus«, tom den Dag i Dag hsrer til
Verdens verdifuldeste Malerier. Gangl
eftet Gang tastede han Billedet bott vgl
tvivtede om nogen Sinde at tunne faa
det fuldfsrt til stn Tilfredshed, og li- ’
ge sagt mange Gange stillede lsansl
Halten det tgen op paa Staffeltet og
forsnaaede ham til at kortfcette med
Arbejdet. En Gang blev han- saa li
denstabeltg opbragt fordi han ttte tro
ede at kunne fremättuge en bestemtj
IBtrtntng, at han greb en Kntv pg vtlst
s— —
de have sonderslcenget Lærredet, sau
sremt hans Hustru ille til alt Held
havde grebet hans Haand og hoode
saaet hnm til at gsre et fidste Forssg
kned Billedet. Saaledes gik det til, at
»Angelug« tilsidst sit en Plads paa
Loudr-.-5 Bergge
Løst og fast.
., « ..-....-·.., -7..-. —... - .. .
Mennestetg Haar og Rai
rasten Alle on enhver ded, at et
Mennesles Karatter tan læses as hans
Haand, men dzt er maaste itte saa be
stendt, at man oasaa lan lcese Karat
Iteren af et Mennefies Haar. Kanon
jebrunt Haar betnkcn at dets Eier er
i Vessddclse af et roliat Temperament,
Idlandet med Godmodighed Manier
hed on Oprigtigbed Helt brunt Haar
betnder god Dommelrast og almindei
lia god Form-ftp medeng tulsort Haar
detnder Stinsnae on Forrasderi. Fint
Haar betyder sornem FødseL glat
Haar, Inslhed on Karatterstyrte og
trollet Haar, Feinde og Elsldærdighed
Fragt er Medicin i mange
Tilscrlde. Appelsin og Agurter, ji
aen, Blonnner og Dabler virler asso
rendex Blonde-en Hindbcer, Pcerer, sure
Fiirseliasr og Hirtlebær derirnod sner
dende on stoppende, Dreier, Ferskener
da Meloner vieler urindrivende; Stil
telsbcer, Tyttebaer oa Ribg virter ap
petitdættende og stnrter Fordejelsen
og Blodblandinaen. Aabnede Fianer
ser et godt on gainmelt Omslagsmiddel
sor Bylder oa Verri. Æbler er nyt
eine mod Brælninger ded Søsnge og
i den sørste Tid as Svangerstabet.
Kotogneddens Mirlt gidek sorn Tran
nod Kirtelsnge
tsn rar Stil. J Vnen Dan
:noio i Esser Englands dliver der
lidert Aar dortgivet en Flcesteslinte til
zt Its-giean der ved Ed lan dedise, at»
de har vier-It liinanden tro, itte har
lmft noaen sstrid og itte onsket sigs
unist iet Aar og en Dag. Denne Stits
bleo indsort i Aar-et 1444, og onrend
itont den itte blev overholdt i mange
Ann blev den dog atter genovtnget i:
Rates ROH. Antallet af de enden-«
Ende har været sra to til ni Par.
tin fand Historie oin ens
E la n g e. » For site Aar siden op:
i)oldt vi oI i Zidnen Min Mond
nadde Forretninner i Byen og haodie
most min og dore 2 Born blive til
nane i Otuvernøreng Hade.
Jeg sandt snari et hetrrioende Sted
naa nogle Stcntlipder, hvorsra jeg
runde oderfe den smutte Habe. Ei
stort Tra- stod i Ncrrheden as det Sted,
;:-·c: opyoldi min, og inin lille toaarige
Treng lob on plultede Bloinster til
nig
Pludselig saldt der noget tungt ned
i mit Stad, og til cnin Forbavselse og
Tiicrosel sna jen, nt det dar en Stangr.
Formodentlin dar den salden ned sra
TraseL Jeg tnrde itle slytte mig, itte
strige og der toin inin lille Dreng lø
Lbende hen imod mig med Bloinster.
Uhyret ftratte sig og snoede sig til
Isidst om min Arm. Jeg bad atter og
Wer inin Trean orn at lobe og hente
For men han stod ulsevægelig stille og
stirrede von Slangen, der hdcesede og
ftratte Zungen henad min Haand
Det iorekoin mig, at der git Eimer-,
for nogen toni mig til Hjcklrx Til
sidsi fit jeg Øje paa 2 Herren der ilede
den imod mig, og jeg vidste ikte tnere
If niig selo, for jeg horte Drengen
sige: »Der tominer Fa’r.«
Der sorlod inere end en llge, sok
jeg tunde bedcrge rnin Arm og inin
Haand igen.
Ved en større Familie
ie s t, som en rig Knart gav sor sine
iattige, men unge og meget smutte
Zlægtninge as begge Kon, var der en
is Stnaltnlerne, der beinærtede, at det
var slønt at se saa mai-ge blomstrende
Grene rundne as een Rod.
Dertil svaeede Bat-ten sniilendex
»Ja, det er sandt; men hvor meget
skonnere vilde itte Grenene tunne
blomstre, hvis vasee edordgoeniotru
bloinstre, hvis selve Roden var under
Jorden.«
Den gamle sione var —
Politiinspeitorl Den proj
sisie Kronen-ins hat i disse Dage af
lagt Besøg incognito i Holland og bl.
a. gestet Amsterdam, hvor hnn beda
gede sig seit ugenert blandt Publi
tum.
Tysie Blade meddelek, at en gam
snel, sattig Kone stedse sulgte Prinsenl
i tort Asstand. Det var en som’
Kvinde sortlædt Politioverinspettor,
som utendt sulgte ester Prinsen. Den
ne Politimand spillede sin Rolle saa
godt, at en Heere uden sor hotellet,
hvot Kronprinsen boede, raste »den
sattige Kom« en Annele som Oder
inspeitsren smilende modtog.
Peæsten og Bispen. En
oelbekendt Bistop bebrejdede en Dag
en as sine Præstey at han havde vieret
s
til « jede ved en zaat der pw Siedet
»Ju, Deres Højærværdigw , saqrse
Massen, »jeg kan cu- ikte fnrftcckL At
per sxr were Snnd i at jage end i at kua
til VAL«
»Im forstaar not,« fvarerse Bist-IV
.-.rn, »nt De bentndkr til, at Te hat
Inn-I mit Navn nasvms mellent Drin, Der
Isn til Its-de nun tsjrcsvinde Ase Bal,
mkn jeg sorsikrer Tem, jeq var itke
Zugang Den bele- Vlften i samme Sol
fij de dansende.«
»Ja, Teres Højasrværniqlwn sau
lcrrv sik der nojnqtiq mig, im var ikte
In nieste Wurm Wa summe LULUrt sont
Jk1zxertxe.«
fHCrtdü dop??
m Tonne-v ca kamt-konisch hu 7:.:
: 11 1fvt«1n. s«7:n:.W:k,k.s
Lucilh km . Juni-fix
LTTIUDPUUJI :.H N
. zu Nu lni 11 sur «
sit-Ihn w
IW l»I Uns-I »p
EDI. lnnsmJunillustnutm -.«««·» «
M fætoer
40 Bund
kruftalifcrct
E nkkrr for 81
»F ritt kssk Xlix Iskxisxllclxnltlnlsf rst
G RANTQ U L ,AT. E D Willqul s .-ixk(’1tjltssk-t1’;’ltfflk
« s» m- !s’ !I!«»thnrsm·.
. G, AR s- Zu-; Dis ÄIUIUHM for
« » 1 i.-1nli«(. Ins Tumu
H« ukssr til-H »in-: Tk
tut rupft-IN T fu« Ve
-«.«r Eh km« Im
UHH wwan is« M
· 1n««-;«nmtlamnmct U
ks Hk kksce Tun nmil IN m- s- Lk u « I- km Ums-I
!e"1. UssissinklsIclsnntths( u.
Id. u. liupnrttssp A Jud-li- s-—.("lti(-«;—n. lll»
JDONT BE Foohcm
lzsk the genuine otiglnsl
ROCKY MOUNTAIN TEA
Mmlc onl) b) Madison Medi
cin« c» Hain-un Wis. li
lsssseps zcsu uIell Our Its-le
«l-. cu. on each Use-age
« »ja den-I- ol
Äcskpt no sub-U
Ii -.s»str drum-lu
s: s. 11 stinsljuqisi vg.
VÆRDIFULDE sALvEL
s — . s J Mit kam es II
s-«s»s«.;x:;is;;:ss-,- »Es-. M-.
smlges hos
R U 0 l-. BE N.
97 WIN. st. Ba-y0nvo. U. J
PRls 25c.
Pru Olseas sitle or udmokket kot
bmndsam. bylder. gamse sank gezollt-.
Skjmgsop. Saat-e brystvorter og alle au
dke huelsygdun11110.
Til cnhvoix sum indsender 25 rentsi
l««1«jnm-rk(,sk«. vil Yi spndc Salve-n krit
Symaskineu
lBilligc Prier
»Begriffe«-W Ne- I.
Pris: 816.75.
Godc Mafkincn
Vi set os i Stand til ut bringe vare
stete nogle fpccielle Tilbnd paa søxfte
Klasse-s Symasltner, i Folge en Kon
tralt, bi bar med Fabrikanten af en af
de bedste Emnafliner, der fabrileres.
,,Tanftcrcn« Nr. l er i alte Maa
det en god, soljd oq billig Smnafline.
Den syr l)urtiqt, nden Stoj, bar 4
Etuffxr og er af nyefte Konstruktion.
Der gives l« Aars Gatanti paa Ma
stix.cn. Enhver Kober vil blive fnldt
tilftedz med en saadan 31)mastine, vg
ftulde den llle viere tilfredsstillcnde,
k n den tilbagesendes.
»Danfkc1«cn« Nr. 2 et absolut den bcdste Sytnafline, der fabrikeres, og
kan maale fig med lmilken som helft Masiine til langt bøjere Pris. Den bar
titlxge den Fordel ftetn for ,Tanskeren« Nr. 1, at den kan lnttes ned.
Trceark ejdct 11dfares3, efter Kahn-eng Lnsle, enten i Eg elle: Va Imddktrm
IF den Laike Koloni vaa »Soo« Bank«
l WARD c0UNTY.
NORD DAKOTA
Lver 600 Dunste hat taget Land i
denne Koloni. udvalgt af Kirtesum
sundets stoinite, og as disse hat alle
rcbe de flefte bofat sig der. Eudnu
tun der faas godt Land til «Home
stead« der.
Der tiltrænges dansie Forketning;
masnd i den nye By ,,Floxton« (Post
ville P. O.) i Settlementet.
Den 1ste og Zdie Titgdag i hver
Mcmned sælges paa de fleste Stationet
billige Returbilletter til Lands-gen
eller de tan faas fra Minneapolis tit
Landet ved at henvende sig til »Soo«
Baums Landkontot.
Liqeledes haves Prcetieland i Min
nesota og Dakota, og billigt Stoy
ixmd i Wisconsin og Michigan Pan
,,Soo« Jernlmnem Lade Jernbanc
:s-rifer. —- Striv efter Landtort og
illustrercde Fortlaringer til
I)·w. (:Assi(:i)AY,
ant aml lndustrial Agssnt «Soo" Ri.
J·iinnc:molis. Minn.
F
» .««.:..:.S »Es .
Use T ?Z-2-2»..» må Z. DE T
THE ..-»»»F.—::e:7, Ja Ins-»- D
EZ»--:».- mHZS Z- 7,- III-»
HIEJISJP ZE— Y» --2-—:».«»«7.
GRET- ««,«-«—s. o. .. P
Tkn licromtc Ideal
Brod Wiafkinc
er vel lendt i Tanmari.
tssnhvcr Fondmoder
har Bruq for en.
Koffer tun VUM
Agmter wisse-L
Scnd IS'-I me) bluksqszs Uner
til
II. p. Skssrom C go»
IJ7(-I«;H«l .xvt«., VII ("A(E()
Pianocr
on Okglck.
Ihm qw mtg Anleh
inngniotgwcsplngs
s . usuguangamsuheisssi
, m og Bunnn onu
"k mai og man Ital Is»
, dem um«-n bar bwtc
’ - Besteigen-II m nilmrska
Lulng nasn se Im
net bund Te ømhsk
Pmnn rllu Tun-L
Cksskl til-Inland,
M n s-s;«i-.s. Nin-.
, L »spqu
-()( N«.!T-«I Aar-sus
.H-I.H-«-1«w· H «
v
,,Tanstctcn« Nr. 2. Pris: 818.75. -
Vi sial gerne besvare alle Spørgsmaal med Hensyn til disfe Masiiner og
give Oplysninger frit. Sttiv tun til oH og vi vil give nærmcre Fortlaring.
Belsbet bebe-z sendt med Bestillingen.
Tit ovennavnie Prifer maa Koberen læqae Fragten til deres nærmeste
Jernbanestatio.t, Fragt-u er 95 Gent-z for hvcr IW Mil ou bekaleö ved
Modmgelsem
Til saadaune, som mulig kaute-, at vi ille lan levere Masiiner til de
Ivantc Prifer, flal beikrwkkes, at enhver Kober-, fom ilte flulde finde Masti
nerne i enlwer Henfeende fom bestrevne, kan sende dem tilbage, og vi stal
øjebtitlelig returnete det betalte Bei-b samt Udlæg for Fragt etc.
Ætbsdigft
Danish Luth. Publ. House.
Adr. «Danskcrcn«, Blair, Nebr.
TM Zis- F
« EIN
, - b I
» s z F Bctnl, naar Dr ck fuldstændiq ·97
Ocnd Lin-m Kruge tilfreds ach Modlagclfctb ' « :
0 o
For hinle at mdfmc von- Varrr og unmqu tll unt- zlundcr Og Agisntn, qui« vl dcttc
Zlnmrtrdc Ilion-D W nun-r Puls-mer til en Værdt as Immle of Douai-T S:«11d.Tc1-rsz Nat-II,
Ame-Jst- 0 f nasrnusstc Ohms-:- lltmwn og m vll icnoc Dem splxlmdc TWIL EUÆM Mk IMMli
i 14 umm amphkmm Hksk flIid Nicht Des-te Ur, ople Mem lomlaL llvllkell De sinkt-U san
uovl cl Ur, iom et lil 830 00. Nin-numele for 5 Aar nusd twm llk: at m reparcrcr der udcn
Muttan ellka vom-r dct for ct um Inn-J tust Im qaar g dt. lfn anlssbklaat slqdc og eher-m lssn
, - regte Slscfstrlv V« rvkk MU, lfu galt-betagt Nnm taro Tem- Nznnh Mithllmnt Ilnaw W
Lsnilllant Brust-I al, 4 qulohclaulk kkksMklvaU M M Muka YWYWVUMWVV « Vom Hm Affekt M WI UNDER-We M
hell-. og findet Te den fordclaanqste wandelt ijo Lrvctsd, betal Optik og EIN-trinanIII-WE- cllM tktcj en Ewig. VI Pulket blok
nl Te unbefalcr ne til Trer Vgniusr Tolle unllst mcn Dann-w okwnliusml Ur, l Itsde fok Ek PkkkeUk kostet ski. «2. VI kalt icndk
M lde Posten- hviø Te jisndck os Pritgcms mcd 35 Cle. tskstm til Frmcaskkeu
kax hvad voke Annder starr. Vi har Hund-redet af fnadanne Vidnesbykd.
« . . H« « » sonsva umsr m findt- «Ilitu.1 mmrt lsxdnz ssno « Im lmr mobtzmrt Von-nun Dr llsndlcs lll min, Im man link-, Inst er den del-ich
« lRIg stärcsltlllstlmilftlikkl:tltld:-«:llli:k: litt Lst lle nildis Ilkls sckulr Vatiusrksnvm lot IS'-Mk Month-L Im Iltsslkllllnds varng Ringen folgte im stkakii for sum For UkIIt
Jsl II k — J. z u is e, Vitmcna Mitm. lau W tmt SUIU a«1rioIIIlIi-lst, ni: bist holle Eine icm qod Ttv som, » XII-W W
1 lzmkhkkhmwfcr all-im- vct1·v, hygcd del llule kostet-(- miq, oq Clgarene c! lau noli-,
. . . , stkax Dr tsc den hkklilnslns Vrie umko. staflor J. losu W um«-n um mr wart . m vrd Eimer m· Stdn-r for noale Ren-um 00 der
TnsssllfcetJflmåmllsqlHelllksltniltklkqschrllaa Te lau irr-lass iaa lvlllml sont Den-s Illljud end-m n« gelbendly »Hm-dri- dvm med ok. iqmnus
« - a » Cz Wi l l I a m s , Elmeiorkx Votum N i IT M A h l t- k- Bstlkkvkks IMM
Msnm Drin nu aiuoleismto, riterium M Music ck sldltc Gang, dctqives. Des garnle kedeltgv HaiioelghIIS.-Dett e Fltm a » h c lt lq enn e m ve d ekb E fllq.
eqsb N.»»k»,x»s»g cy» 327 Last Sollst-Im Ohio-Im