Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 23, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WAGNEme
»Danskcrcn« ndkonmwr lwer Onsdag Og Tordazh OnsdagS-mdgapc.
Nr 77. Plain Nebr» Lnsdag d. 2:3. Oktober lWL
,,D.1nskeren« kostcr knn SLZH per 21argang.
mdr Aar-g.
, Amerika
En gammel Stole.
New Hoden, Conn» Ott. 20. —
Yale Universitet begyndte i Dag Fest
iigheden i Aniedning af Stolens 200.
Aars Jubilceum. Dei bemærtes om
de forstellige Ceremonier, at de var i
fertig Grad af religiss Karatter. ;
Man famledes til Gudstjenefte, der
bar Prwg af de gode gamle Ny Engq
- land Tiber, da Stolen blev indstiftet,3
da nogle faa Prcester samledes og op-i
sendte inderiige Bonner om Held og
Lntte for deres Foretagendex de gamle:
Salmer fra den Tid biev sungne, og
tilfojes i Avisen, ,,traftige Præditener
led.«
Bnen var i stiveste Stads i den hof
tidelige Anledning og i fuld Bevidst
hed om dens egen Betndning som et
»Lcrrdotnrnens Centrum«. Hovedfar
verne var blaat og grøntz blaa Dra:
periee indfiettet med gronne Guitton
der; of andre Farver sacis tun »the
ftar-spangled Vanner«.
Qg ilte saa underlig, at man judi
lerek. For 200 Aar siden, altfaa i
Aaret17t"t1,begyndte Ynle Stolen
fom en lille spæd Plantning, indtil
den nu hat votset sig til et tæmpestott
Trie, der, hvis man tor blive i Lignels
sen, ncesien breder sig over hele de For
enede Stater. Kunde Jndttifterne se
Yale llniveesitet, som det nu er, vilde
de se deres Banner oin Held og Vei
signelse for Foretagendet i rigeligt
Mach opfyldtr.
Hsjtideligheten begnndte Ssndog
Form. med Gudstjeneftr. Eiter en
Sang as Koret feerntagde den ftore
Forsamling i Foreninq Feder vokl
Præsident Hadlen leite fta Bibelen,
og efter Te Deucn fang Forsamlingen
tilsammen den 14. Salme, hvorefter
Pastor Ttoicheli fra Hartford predi
tede.
Slutningsscingen var »J love Tky
Kingdoni, Lord«, streven of Pastor
Timothn Divight, der vor Stolens
Foritander fra 1797 til 1817.
Pan stimme Tid holdteg End-stie
nester i adftillige andre as Byeng Kir
ter. Blandt Pradilanterne det, notd
neS Past. BatterihaiL der havde sit
Æmne: »Gammel Tro og ny Kund
flab«. Hart sagde bl. a. med Henfyn
til den om sig geibende Religion-Elys
hedt
»Ein Mond tan"fnnes, at han godt
tan fuldfylde sit Livs Besteinmelie
uden Kristi Ziele, og den vældige Jud
sindelse, som den har vaa Mennestei
slcrgten, enteltvis og som et bele· Der
vil lonime en Tid i hans Historie, do
han vil opdage sin Fejltagelse, og hvis
han er i Stand til at se gennem si
eget lille Vindue, vil han se« at den
store Verden mai-. hvis den agter m
beliotde sine dyeebaeeste Statte, have
en Religion, der oplsfter sin Stein-ite
okn Eoigheden bag ved den soeiale
Moralitet, og fattee Evighedshaa
betö Lampe ind i den morte Grav· —
Ved Modets Fortseettelse om Eiter
iniddagsn talte Past. Geoxge Pakt
Zither om »Yaie Universitet i dets
Seeheld til Teologi og Missionen«.
4 L
Solon-ord.
Fra Chicago kommst lange AMI
spalter om en Katlighedsbistotir. der
for Kvindens Vedkommende endte med
Selvmord.
Man systes at være opfylbt af Med
lidenhed med sit-indem en Mes. Ni
choll, der foklod Mond og Born for
sm nyc Tilbpjelighed.
J et Brev, hun strev efter at hun.
havde taget Giften, der drehte hende,l
par-staat hun, at de
for hsit til, at de tunde stilles; dersok
valgte de at do stimmen.
Monden, der er Tandlæge og gift
med en Minde, hvio Pigenavn er An
beter, bot i Chicago, hvor Familien
Nkcholl ogsaa boede. Tilsyneladen
de levede Mer Nicholl det bedstr Sam
liv med sin Mand, invtil hun
msdte denne Doktor Butnett, der
faa komptet sit hende til at tilsidescttte
kja agte for ingenting hendes helligste
Plkgter mod Mund og Born. J
Parret havde forleden Aften indlos
Jeret sig paa Marlborough Hotel i
Thier-go, og Mes. Nicht-C der længe
tnvdc twnll pna Selvmotd, fil ende:
.ig Burnett til at indvilligr. Hun
tog Moksin, og da man om Morgenen
lom ind i VerelseL fandtes hun dad.
Doktoren derimod var levende om
end svag, han havde taget Morsin,
hnen et utilstrcekkeligt Konntum til at
deæbe sig felv. Han havde ogfaa sau
ret sig selv, men ille farligt, med en
Hattenaal Det fynes, som om Selv
mordgplnnen hat vætet ham imod, og
at han tun paa Sltømt hat villet føje
hende.
At han saa ikle ogfaa havde Mod
on Modstandshjerte not til at set-hin
dre Mrs. Nicholl fra den gtuelige Ded,
:r jo underlig.
Da Mr. Nicholl blev undettettet
om Historien, dlev han aldeles fortvivi
let. Han hnvdse ingen Anelfe om det
bekslende Forhold, og tkoede i Dr.
Burnett blot at se en Ven af Hufet.
—-»- - - «-- — —-——
Stor Dampck funken.
Detkoit, Okt. 2s). — Den state
Stanl«-Pagsagekdamper «Citt) of
Cler«:land«, sanl paa Lavvande i De
twil Floden i Morges Kl. S. De 176
ombotdvcrrende Passagerer bled alle
reddede.
De fleste as dem var netop til Fro
toft, da der pludselig mærledes et verl
digt Sied, der ryslede hele Slibet, og
Vandet dcgyndte at ftwmme ind.
Øjeblikkelig styrtede Folk assted til
Trapperne, og slere as Passagereme,
der hadde dastet sene til at staa op,
mnatte halv paallckdte vade gennem
en Fod Band·
Dei gav en Smule Ro, da Kaptajs
nen erllætede, at Slibet befandt sig
paa Lavvande, og der var ingen Grund
til Frygt.
Slibet sank. og i lort Tid naaede
det Blinden, og stod nu støt og rolig,
medens alle Passagererne dar i Sil
lerbed oppe paa de ovekste Del, hvors
fra de siden blev ilandsat.
«0-- —
Brandnmub falbck i Jlbcn
(5hicago, Lit. 21. -« Fern Brand-s
mcknb, ber sfob paa Toppen as en III
Fob bøj Stige i Færb meb at flutte
Jlben i en Bygning, ftmtebe plubses
lizi hobeblnlbs neb fra bet høje Stabe,
og inb i ben bkænbenbe Bygniiig, ibet
Stiqu tncektebe over, og bet var tneb
stor Vanfleligheb, at man sit bem red
bet.
Vngningem ber var opsprl af Mur
sten, og fire lftager hof. begnnbte at
brænbe tiblig paa Morgenflunben, og
fnart var ber, til Tkobs for ben lib
lige Time, en ftor Mennessemckngbe
for-fanden De fein Mænb blev kom
manberel op paa en Stige, sat mob
Muten of bei brcenbenbe Hug for at
forhinbke Jlbeng Ubbrebelse, ba man
Ineget fnatt indian, at selbe Bygning
qsen ilte stob til at rebbe.
De ilalrebe op niebbrinqenbe en
hing Vanbsiange, men veb hvert et
Trin ivajebe on bøjebe Stigen sigx be
llatrebe bog vibere og stob iilsibst paa
Toppen og rettebe nu en Vanbftraale
inb i bet flammenbe Jlbhav.
Da plubselig harte-Z en Rnagen ne
benunbee bem som af beistenbe che
vceel, og i nceste Dieblil forslob be for
fæebebe Tilsiuete, at Branbmænbene
var Ansigt til Ansigt meb prem
Stigen bsjebe sig langfomt, nu hur
tigete, og i nieste Øjeblil styrtebe be
fem Meenb neb, tilfynelabenbe lige neb
til ben visse Dsb.
Deres Kammetatek forlob Dies-lik
lelig bekes Slulningsarbejbe og flynb
le sig hen til be forulyikebes Hierin
En for en fis be bem famlet op og
bauten ub en blsbenbe, soebtcenbt og
bevibstlss Masse. Dei synes nceften
et Mitakel, at en eneste af dem be
holbt Livel, men be site stap meb ybee
Saat og Slkammee og kunbe eftet et
lille Pust genoplage Atbejbetx ben
femse bekimob, Chatles Bariiez sit
Benene og Føbberne saa ilbe iiltebt,
at han maatte hast-es bott paa en Am
bulance.
Hasvnii-Kvinbernei Klub i Hono
lulu bebatterebe bei Svørgsmaah »Er
bei bebst at lage Rocly Mountain Te
hebt ellet lolbt?« Dei er gobl paa
«begge Wachen Spttg Meisterer
qud staunten ital koste.
To Hundrede Millioner bliver Pri
fen paa Nicaragua:Kanalen mellem
Nord- og Sydatnetita, i Folge Komi
teeng Rappokt, der snntt as Konnte
ens Pkæsident, Vice Admiral Waltexy
vil blive overgivet til Ptæsident Nonse
velt.
Musksxnxouo altsaa, efter hvad Ko
miteen efiek omhyggelige Qvetslag over
de mange fotftellige Arbejder hat tun
net cestiniere. Summen er forholds
vis stor, —- meget starre, end nogen af
dse foregaaende. Mr. Menocal, Jn
geniok af det gamle KannLKompagni.
tcknlte endog, at knellem 60 og 70 Mil
lionek vilde dcette Omtofiningerne
Ligeledeg er 118 og 125 Millioner ble
ven nnslanet til forftellige Tiber; nu er
det altsaa bleven til 200 Millionen
Sonn Grund for denne ftørre Sutn
et ogsaa det, at man hat i Sinde at
gsre Knnnlen 85 Fod dle i Siedet for,
sont de tidligete Planet var, tun 30
Fod, og fanledes tnuliggøre Passa
nen nf større Slibe, ja, de itokfte Sti
be tnn gaa igennen1.
As de to Knnalprojettet, Panama
og Yticaragua, er Panancatanalen den
torteste og derfor ogsaa den billigste7
den er neinlig tun 46 Mit lang, og dil
i Folge stomileens Newport tunns
fnldføreg for 814s),»m,000. Oektil
totnmer, at Udgrndningen et for dens
Vedtommende megei leitete end for
Nicnmqnaistnnnlen
Denne sidste et noget ncer 190 Mi"7
lang, og det bliver onnsteligre for Sti
bene at dass-re den, cis den Onsstrsn
dighed vil fokhøje ngsitrnnce:Ointoft
ningerne for disse.
Derimod vil den blive naskkncke de
For. Statet, hviltet sidste jo naturlig
vis taler nieget til den-: Fordei.
Komiteen hat imidlertid fuldføtt
del-es Beregninger over de to Projetter,
on det dil san beto pan Kongtessem
bvilten del siden blider.
JcknbaneUlnttr.
Salt Lake City, Ott. 22. — Frn
Pocatello, Jdaho meddel-s, at »The
Otegon Short Lineg« Postiog m. l
et iorulyttet i Eftermiddagg. gönn-e
Lotoinotivfsreren ongtbøderen dmbi
tes paa Siedet. Toget ftyriesde ne-« at
en 20 Fods Donnning.
W—
Miso Sinne-Sagen
FionsiantinopeL Osti. 22. --— Vor-s
man itke i be forfie kommende Ei Ti
mer fnur llnderretning fkn de Misfio
nckrer, soin er nde nt ser efter Miig
Sinne og Mine K. E. Tsilta, vi: nzr
blive senbt flere Ijkigsionasrer ud. Miit-.
hat bog iite trussei noqei beitemt Euer
af Modernes Ophoidgsied; og Gigiiin
gerne er alifor talrige til, at man hi·
folge dein.
Sofin, Vulnarien, Lit. ZE. Dei
nieddeleg her, at Mine- Tfilia, der som
betenbt nrdtom med en Daiter kort
efter, ni nun on Miso Stone var bit-v
ne hingebe-, er afgaaet ved Doden i
FangensiabeL
Tit ,,Daili) Mail« i London med
deles fra Wien, ai U. S. Generalton
jul Dickenson hat fnaei llnderreining
fra Hnrdek om at Miss Stone er ble
oen sei ved Jakoauda, paa tyrtist Per
riioriuin, omttent 2 Timers Vej fra
den bulgarisie Grænsr.
Wien, Okt. 22. —- En ny vom-as
fkende Meddelelsr. »Wiener Jour
nals« Korrespondeni i Sosia eitle-steh
at Miss Stone er bleven fanget ikte of
Revere, — men af en Afdeling iyrkist
Kavalleri -— paa Sultanens egen For:
ansialtning.
Paniki ei Theater-.
Louisville, Ky» Okt. 22. — Der
blev oinei en liden blau Flamme ved
en Masiine i Temple Theairet i Aften
»- og desaaksags reistes der Raubei:
Brand, Brand. De fiere Hundrede
Tiisiuere blev rcedfelssiagen og stor
mede inod Udgangen, hvorved over 20
Pers-mer blev hankdt kpæstede i
Trængslen. Z af dem er nu i Livss
fan
Befordrer Opiagelsen of Nærings
iiosserne i Systemei, reniet Blodet,
styrter Nerver og Musklet; giver og
vedligeholdet HelbredeL Den state
Medicin, Nocky Mountain Tea. 85
Cents, has Apoteketen.
dDUXdIDUKdOsTUSs-OU«OT
, O v . 0 v
; Tausk-Amerilanst. Z
OVOVQDQDGODUGOSODO
I« AarsBrylluo Mr.P-.
ter B. Petersen og Huftru fejrede i
Fla. »R. P.« dereg lltsaorige Beni
lupgoaa. Ægteparret nithog i den
Anleonina i bete-H hygaelige Hieni,
Ss2f5 Racine Str» talriae Lntønstnins
net oa Gover fka dereg mange Venner
i Raeine, som tilbragte en oberst beha
gelia Aften hos den gceftfrie Beert ca
Brettinoe.
Ulnttestilscklde· Den selsi
aariae Willie Rasmussem hvig For
icrlore lsoer 822 Prospekt Street, Reui
ne, olev et Osser for et Ulyttegtil
selbe-, idet Baghjulei paa en med Jord
belasset Vogn torte over bang Brnst
og tilfojede ham saa alvorlia Bestadi
gelser, at Døden indtroaote noale faa
kTimer efter. Kasten var nden Einst-.
I ,,Racine Posten-«
Doo und-er nhnaaeliae
»Dmsta-noigheder. Paa et Ho
spital i Chicaao døde forleden Mig.
lMinnie Mart-, der tioliaere hat bcet
Li Racine og da var gifr med en Mond
oed Navn Gullie. De nærmere Om
!sta-ndial)eder ved Dødssaldet er føl
iaendc Den afbøoe havde siegt at bi
; lcegae et Slaggmaal mellem hendeg
l Ægtefælle oa hendes Søster, Mr5.
LHoloordx Denne blev scia opbragt her
koveiz at hnn areb en Gryde med to
gende Lud, der stod paa Ovnen oa
tastebe Jndholdet over Søsierem som
nu er oøo under haardse Lidelser. Den
hidsige Stvinde er sat under Tiltale.
Te to Spstre er danste.
l utykeestitfcktde. Thomas
iWolfi. Racine, der er bestæftiget bcd
;Ploosabriten5 anravninggnrbejde,
ltoin sorleden i Fla. »R. P.« alvorlia
stil Stude; en Dynatnitpatron, der be
Hmttedes ved Sprænaninaen as Jord:
Ertrags-en, elsvloderede meb soa stor
stilist, at Lustirntket tastete liain over
s inioo Haanotaaet paa Mastinen, book
Ioeo denne satteg i Gang. Wolffs
jstlirder blev indvitlet i Hjiilene, og før
? man tnnde faa befriet ham havde han
ert)olbt teinmselig alvorlige Kote-steifen
, En betendt Dansker· Mr.
: Jolm Bana fra Hainilton Co» Nebra:
»stei, er i denne llae i Beføa i Racine.
IF manae Aar var John Bang ffcr
tnano Paa Oarowarefabritten her i
Born, indtil han reiste til Nebrasta,
noor han nu eier en sinnt oa veldnrtet
Farm pao 200 Acreg. Blandt Sitari
neg Dansle bar Mr. Bang talriae Ben
ner, striver »Racine Posten«, oa hnn
tun bellædt sorstelliae Tillioghrerv i
herocerende For-minnen naonlig Da
nia og Hamlet, for hvilte han hat va
ret Prwsidentx endvidere hædrede hans
«.1.ltedborgere ham oed at verlac- ham til
Moclem as Byraadet. tlnder sit OP
:nold her var han Gæst bog Mr. og
Mm Rsnsholt paa Washington Ave.
s Hustru sorsvinder. Bag
s len, Okt. 15. —- Lordaa Morgen be
savnote Crit Christiansens Kone at
bcrre sig sorunderlig ad. Familien
bot i Settion Nr. M i Town of Pine
Late, en halv Mil sra Teclla Passion
tor. Hendes Mond ait til en Nahm
Ole Henry, sor at saa Hjcelp, og da
han vendte tilbage med Oles Son, vor
hans Kone forsvunden. Mr. Christi
ansen et 70 Aar gammel, hat været
aift en Gang før og opsostret en Fa
inilie as 9 Born, men har intet Barn
ined sin sidste Rom, som er 45 Aar gl.
Hun havde en Softer, som boede i
Montevideo, hvorsra de tom til Bel
»trami County for tre Aar fiden. Me
Idens hendes Mond var sravaerende es
ter Hjcelp, pyntede Konen sig i sine
beoste Klæder og sorlod Hufei. Nog’e
Spisevarer stod i en Papirdose paa
Bordei; hun havde ojensynlig tcentt
pau at tage dein med fig, men glenit
bet. Den bedste as hendes Hierbei-rag
ter var tarvelig, og hun havde ingsn
Penge. Hendes Mond trot, at hun er
sindssyg, og han get alt for at finde
sin savnede Kom, hvis Fornavn var
Anna, striver »Der-nah P.«
E Udlandet.
F Frngt for Kinn.
London, Okt. 21. — Europæiske;
Fløbmcend i Shanghai og Hongkong11
ler overbeviste om, at der tun befrygtesz
nye Uroligheder i Kina —- og denne
Mening deler ogsaa General A. W.
Greely, som nu er i London paa Til-’
fbagerejse fra Filippinerne. ;
J Man har ingen Tillid til den Une
Hifle Riegerings Forsikringer om Fred
Hog ingen Fute, da den faktist tun har
litbetndelig Magt til at hindre nye Ud
slvrud af Frennnedhadet, og vel ilke en
s Gang endnn ønsker at afvcetge en sau
; dan Mulighed
! si- -s- si
» Peli1m, Okt. 21. — Naat Enke
lseiferinden om fort Tid møder Prins
China on adfkillige af Vicekongerne i
Byen Rai-Tend, Hovedftaden i Pro
»vinsen .Ho-Nau, ventet man, at der
« nil blive udncevnt en ny Tronarving.
Den nuvcerende er Prins Tuans Søn
Pu-Chun: men da Tuan er landflng
tin paa Grund af Deltagelfe i Mede
kceniper-Opstanden, fynes Enkekejser
inden stetnt for at faa Turms Søn sat
Jud af Sonnen
Hun bar nu kostet Øjnene paa en
veritnbel Deltager i Nævekæmpernirs
Oprør, hvis Navn flal være——Peitze(?)
Han er noget aandsvag, men forøvrigt
Nevø of Tuan. Sna Peitze eller Pu
lsliun turde blive Hip som Hap. Hvil
let den høje Dame vel netop pønfer
paa.
Finlqudo Räd.
Stockholm, Okt· 21. — Det finske
Senat har besiuttet at fremme en til
lsmren ftilet Masse-Begcering fra det
- finste Folkz Begæringen udtrnkker Fol
»letg Migfornøjelsse nied den nne Heer
lov for Finland, som Russerne just
; hat ftetntvunget.
« Begæringen vil nu blive forelceft
: Cznrem oq dennes Svar imødeses med
ftor Spænding.
Den Iiicerkcligc Reig.
Kingstom Janiaica, Okt. 21. —
Her inodingne Bkeve fra Panama er
tlcerer, at de colunwianfke Oprørere
sibste Tirgdag led et føäetigt Nedserlaq
Der i Rasrhedm Oprksrerne samler
sine Fircefter i en Lejr i Ncerheden,
og beime de stridenbe Butter sorbereder
siq til en ordenlig Holmqang. Ders
nied fkulde saa Sagen blive nquort
Japan og Rnslano
Yetohamm Ott. 21. —- Den japa
nesiste Presse er meget ophidset over
den nne russiste Forstaaelse anganenke
MnnshurieL Pressen fordrer, at Ja
pun stal sitre Korea-J Unshængighed og
Minos JntegriteL «
Matquig Jtos Pakti søger as al
Magt at lægge Sten i Vejen for Mi
nisteriet for at deres egne Mcend tan
komme til Fadet igen.
Dct franskc Kabinct
Paris, Ott. 21. Dct franste Par
lament samledes i Morges til ordinær
Sessiom og paa mange Hold antages
det, at denne Session stal se det lang
vorige Ministerium Waldect-Rous:
scans Endeligt.
Sagen er jo, at i Frankrig gcelder
det omtrent lige need en Forbrydelse,
dersom et Ministerium bliver over et
halvt Aar gammelt.
Og da Waldect-Rosseau nu mod al
Ministersædvane synes at viere en
fkygtløs Mond og allerede tan begynde
at tcelle sin Kabinetstid i Aarevis, bli
ver en gængs Pariser sorncermet paa
sine flyqtige Landsmoends Vegne.
» ’Ministeriet Waldect-Rousseau har.
so en AchillshceL hvor det kan saateö
og sældes. Det et dets socialististe
Mel-lein, M. Millerand.
. Saasnari der et en Streite i Far
Evandeh spaar tloge Folt Ministetiets
jDeth fordi Millerand maa folge So
cialisterne og Arbejderne, mens de ton
servative Ministetmedlemmer, fremfor
alle Premierminister Mandat-Raus
seau selv maa forfvare de konservative
Jnteresfer imod den røde Revolution.
Og Frankrig hat just nu en Streite
oppe i Nord. Altsaa kan ethvert klagt
Hoved forn scedvanlig spat-, at nu er
det ude med Ministeriet.
Om det faa er del alligevel, er en
ganske anden Sag.
Rimeligvis fpaar de kloge galt, vg
saa denne Gang.
Frankrig og Tyrkiet.
Paris, Okl. 21. — Frankrig tøver
ftadig med at faa sit Pengemellem
vcerende med Tyrkiet opgjort. Jkke af
Frygl for Tyrkietg Magi, ei heller af
Mangel paa god Villie.
Snurrigt not er del af Frygt for, at
Tyrkiet ftal gaa sin Opløiznina i Mo
de, hvis det tvinges til a: Male den
Lommeftilling.
Magterne har saa arebet til Iet ikke
hell usædvanliae Tidsfordkiv, at dris
le bekymrede Noter mal-Indes um«
hvordan den flemme Pakt handler ildc
med al Tro og Love.
Hvad Tyrkiet jo hat gjort alrid, og
formentlig vil vedblive mcd en god
Stund endnu.
Jlke en Gang fornyede Raebsler l
Armenien kan vcekke de eumvccisie
Stokmagter fra Striveri til Handling.
De Wct ich.
—
Durban, NalaL Okt. 21. —- Dei
forlyder nu igen, at De Wer et Däd
Oa havde man ikle det Falknm i
Baghaanden, at en Gang man hatt ja
dg, vilde slet ingen fceste Lid til Ryg
let
J del transvalste Gesandtslali i
Haag tror man ikke et Ord af Histo
nen.
Oprør paa Samar.
Washington, Okt. 22. —- Flaadede
partmentet har Dagg Dato modtaget
et Telegram frei Admiral Rodaers,
qaaende ud paa, at der er udbrudt et
oirlsom Oprør paa sØen Samar, hvor
for Rodgsers bar fendt »New York«
derben med 200 Marinefoldater. Om
trent alle Marinere vaa Samar skal
passe dræbtr.
Dei anwqu at Uroliahederne ster
lig hat fundet Sted vaa de tre Punk
ter Cathbalogan, Bafey og Volan
qiaa
Manila, Okt. 22. — General
« Sbaffec tillægger ikle dette Oprørsfor
» søg noaen videre Betydnina. Det oil
ncepvc komme til aaben Kamp noget
Stedää
Bullct degradchsct
London, Okt. 22. —- Sir Redverz
Ballen den ominøfe Hcersprer fotEn3
lcenderne i BoertrigensBegyndelfe, du«
fornnlig holdt en Tale, hvori han bl·
a. flrwtindjagende meddelte, at han i
bøjstegen Person havde tilraadet Gere
ml White at overgive Ladysmith til
Boerne.
Bnller fnnes at have oillet prale med
denne for Englænderne nogel uhygge
lige Afsløring, men nu hat han faaet
Sonn
Buller er nemlig bleven afskedigsrt
fm sit Embede og sat paa halv Gage.
J hans Sted er General French WI
let op, fra det Øjeblik, da hans Hjcelv
i Sydafrika ikke laengere lræves.
Buller stal have en svær Mave, sac
det er vist vaerst med den halve Gag-.
Folcr ny Livslnft
Tungsindige, scere og pessimistifle
Personer er stig, fordi deres Blod og
Leder er i Uorden. Hvis De hat en
Ven, som stadig er grætten —- kan
hænde De selv er — anbefal Dr. Pe
tsers ,,Kutiko« og fe, hvot alt vil lysne.
Denn-e Medicin her etsisteret i over et
Aarhundrede, og i hele denne lange
Tid har den aldrig staaet Fejl.s Jn
gens Blod var nogens Sinde san for
giftet, at den itle lunde rense det; in
gen Lever saa trceg, at den ikle kunde
regulere den. Dr. Peters »Kurilo«
lcelgeö ikke af Apotekere; can kun er
holdes af Lokalagenter. Ellet strlv
til Dr. Peter Fahrney, 112—114 So
Hoyne Ave» Chicago, Jll. »M