Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 12, 1901, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    H
,,Danfkeren,«
ei halvugentlig Nyhedsi og Oplyzs
uingsblad for det danfke Folk
i Amerika,
udgwet as
DAXJSH l«l"l«H. PFBL HOUSE.
Blatt, Ixebr.
.,Dsnftktea« antun-met hvkt Ouddcs os!
Lamm.
Iris pr- Umsan I Te Fokeneve Steuer
Clsmx til Udlandetsscjfu
sladet bete-les ( Forstw. Besullth Bets
lmg. Abtes-einanan og alt endet
aruuaeiidc Blotiet adregiete6:
DÄNISH LlkaL PL’BL. HOL’SE.
Blau-, Nebr.
I
Reden-n Haraxd Eeniem
Ersten-d at the Post ( Ufice at Blau. Reh-.
Is Mund-THOSE cui-net
Advent-sag Rates made kuuwu npuu
sowie-Uma
,,Tanfkcrei«s«
bliver sendt m Subsinvek.tcr, mdiux udtkyti
selig cvfigelje modtach of lädqucrnc og al
Gæld er betalt, 1 cvekcnsszcumksije ruck- Te
Fotenede States-s Positur-e
Naat Bessern-: heuvender sig til Fou, der
soc-steter thdet. uns-u for at tvbr hos dem
cller for at las Lpiusmnget om det avertei
rede. bebe-s de amo nannte, at de iaa Aver
nszirmemet idem War-. Te: ou veretil
Ieujimg Myrte.
Et mørkt Billedc.
Englændrrne fkygtkr for R sultai
terne as Vorrtrigcn.
London, Lit. si. — Frederil Herri
fon holdt et Joredraa ern England Un
Boerlriaen for en irre-get nor Ists-am
ling.
Endslønt Taleren Var der flarpefte
kritiserede der enge-ler Etandpnntt i
denne Saa, var der flet innen M od:
sigelse, enen meget snarere anoari
fta den opmcerlsomme Tilboterflare
Mr. Hnrrison paafrod, at England
bloder sig seld lanafcsmr til døde me
dens Regeringen sljuler Eandbeden
med falste Fremftillinaer og Redorter.
Han sagdez »Im Forsøg bar derer
gjott i site forflellige Lande vaa a:
udfsre, hvad vi nu i to Aar dar nrøver
paa i End-Afrika: de rniginltedeg alle.
Philip den Anden as Spanien i
det 16. Aarhundrede var den forfte.
Som Herster over umaadeliae Midler,
den sterer S-- og Land-:Milirari51ne
og ftaaet bi af Spaniernes udelte Pa
triotisme. prøvede han i 80 Aar paa at
undetlregge sig Holland.
Alt hvad han opnaaede dar Geruhig
hed for sit eget Land, medeng Holland
blomftrede politill og nationalt merk
end nogen Sinde for.
J det 17. Aarhundrede acuoptog
Ludvig den Fjoriende der For-eraan
de, der lagde Spanien ode. Han rui
nerede det fransie Monarli. oa Frank
rig gil ncrsten med i Lebet, men Hol
land volsede sig stor dg start
Georg den Tredie af England pro
vede ded Uforsiammethed og Ydrnnael
set at nndertdinge vor-e amerikanfke
Kolonisierz ban drev dem nd af sit
Rige og bragte Slændfel og Tab over
sit Falk.
Rapoleon den Tredie af Frantria
apofrede 100,000 Fransimænd for at
defæfte franst Overherredsmme over
der splidagtige, urolige Melsilo: men
deite Land mandede sig op trods sin
Splidagtighed, floltedeg om deres
Selvslcendiqhedg Banner og luldlafte
de den langt mægtigere Voldgmands
Planet-.
Saaledes læter Historien os den
ufravigelige Sandhed, at et hvidt Fall,
hvor stort og mægtigt det end er, lan
ikke volitisi tilintetaøre et ander·
Tvcertimod —" fmaa haardfsre Natio
ner trives under Tyranni og Angreb,
medens deres Angribere enten opgiver
Kampen eller fynter samtnen i Find-r
ting og Udmattelsr.
Bi maa lale til Boerne om ander,
end Underlaftelse, eller jeg vover ab
paastaa, at ingen Englander vil leve
-og se Enden paa Krigen i End-Afrika
Jeg raaber det ud til mine Lands
mann til Regeringen, at stoen Nervo
levns Tid hat ingen saa ftor Fare
fvcvet over vvre Hoveder. Hvor stal
vi vende os for at sinde Mand, der
san fm og ud as Faun. Jeg ved m
Me. Lad os hande, at Tilstanden vil
fremlakde en Leder, der san styre ret i
Um stcbmzvangre Alls-«
hat-Ins og Utilfredshed over Rege
UW Maltatltse Krigsfttelfe ben
Oft U ss da ndi gabenlyh bitter Kri
- Ä M W handels- og Verand
Waisen-e sendet-ergattern- i
sWIse Winters-er im nnd sen
Mit ICUW Ist Wkcket
M QIFIIGIUWMUII
: III- K «- w Mitte se
, — . , II, , M
sie-: Tit-pl I« ow
g--——
net iadfet Idet utetfætdige i Reigen
eset en Opgkvelse as det engelste Oper
hettedsmmr. Detes Forlangende et
tun, at dette Resultat flal fstes igen
niekn og det i en meget næt Fremtid
uden Denfyn til Omlostninsey idet de
nemlig indse-«,at en langvatigKtig, ilte
alene ruinetet Sydaftita, men værst
of alt — drabet Stotbtkttaniens Han
del«.
s- t- s
Til denne og lignende Kritik, der i
Massevis regnet ned over Regetin
jgens Krigsførelse fotsvater Ktigsmii
nistet Brodetict sig ivtigt. Lord Kit
chenet hat, paaftaat Mk. Brodetict,
faaet alt hvad han hat fortangt til
Ktigens Forelsr. »Vi hat med et
tundt Tal 200,000 Mænd og 450 Ka
nonet i Syd-Aftila, og 100.00()Mcend
et under Ovelfe herhjemme. Vi hat
ingen Vanfteligbed ’ved at holde dem
vedlige og fvatet ncesten øjeblittelig
enbvet ny Okdte fra Kommandsrerne
Der ade. Og alligevel stvldesz vi for
baade der djemme og ube, at Krigsåvkti
fenet et Stvld i den langsomme Frem:
aang. idet der et Mangel pasa Fell og
)Ammunition!
I Mk. Btodeticl givet detnæft en lille
Lvetsigt over Arbeits-et oa llbgiftetne,
Ktigen michs-ten Tier nenneg Pto:
riiant for 314Dss1 Perle-net i Fotbin
delfe med Ktigen, Feder til 24R.«"«I
Hefte og Muldvt, 69 bevckkxelige Ko
lonnet« fuldftænbig etvivetede e. i
Martern og hvet Maaned lommet en
Fotfvning af 1s),0s««) Oeffe.
Lord Kitchener gives i et og alt
ftie Handel-. da Kriqsministetiet bat
Tillid til hatt-J Kriasfotelsex men faa
flal man ogfaa fe sig for og ille kom
me med Kritik paa utette End·
Heilbton, Orange Nivet Col-Inn.
Lit. 7.
Ttelten af Kitchenetis Spionet et
bleven tagen til Junge as Bockne.
-—-—-·.---.
Fka titeds til mein-.
J leofileneö Txae nieddelte T- ts.
fra Kredg til site-by Martern-: dir
statt-de fka med alle Inn-«
Meddeleliei da Beictdrinagmidler
Date ineaet :)eivckrliae. Ourtizwrekier
td ita bdiäte Tiger-I oa Uaeng NU
beder farer tned Unneth Hast: Post
Vceien med Tantp oa lflettrisitet til
Vinae ita Etatictt, bvor Postbudene
staa rarate til at brince «3«taetne otn
trina til bder Mandis Tot; laadant
hats-de man itte i de Tage. Lilien en
Tan hadde man: Tranaen til Falles
itab, Tranaen til at »forlttnde« Da
»forsare«, lwotledes det stod til i de
forstelliae Kredit
Var det med Hensnn til Lasten eller
med Hensttn til Livet, var det med
Hensyn til Arbeide eller med Hensnn
til Lidelser, var det noaet istaeliat eller
noaet alckdeliat, iaa ttcrnate man at
meddele oa at dele med andre Guds
Born; og denne Trang ovettotn alle
Besdærliglteder, sotn dermed dare for:
bundnr.
Naar en Paulus ved sitt Tertius
ellee ved eaen Haand med Vind oa
Sdærte havde iorsnnet sit kostbare
Stylse Patmttts eller Peraatttent med
de behøtiae ngfiavtæiler fra Ende
til anden, saa maatte Seiter Phcebh
Meniahedens Tjenerinde, ellet Brod
tene Tnchicus og Onesinius, Mem-ahe
deng tro Tjenere af Sted tun derei
Ben og hie ved Havets Finster, indtil
Vejr og Bind, Handelgfoltg da Sei
solts Jnteregser fpjede fta samtnen til
at alide ud i den forønstede Retnina.
Nu lctn man i en Haandevendina
med en Betostnina as mindre ettd fein
Cent ftrive en Meddelelse lcknaere end
den« om hviltett Herrens Apostel ad
bryder med BeaejsttingI »2e bviltet
langt Bren, jeg bar strevet til eder med
min egen Haand!« lGaL ,.11) J
Lebet as nogle saa Timer ian den
vare tryltet og omdelt og læst as Tit
sinder i flere Hundrede Mileg Om
treds
Men mon vi nu ogsaa benytter os as
disse Begunstigelset, sont vi burde?
Man vi, sont vi burde, benyttee os as
at vi i Den Forenede Kikte har site
Blaue, som stedse ere billige til at brin
ge Meddelelser ska Krebs til Krebs,
hvotledes der leeres, let-es, arbejdes og
lidest Man Trangen til Fallesslab
intedeiotrttnes, sont den butde i Be
tragtning as evenncevnte Fordelet
Bist not itlel Bote Redalisree ere
vist not alt for tneget henviste til
»help-youk-sels«- Systemet, til selv
at maatte skasse baade nyt og gamntelt
til deres respektive Blades
Dei stal itle sege- som en Anklage
used Bladene og de Mem-, vi hat
valgt til et tedigete dem; meet hellen
spat en: sstst til ntig selv og dein-il
til alle andre i dort Samsttnd, sont
cis-M Iris i dem Stylle Elends-law
J W Tid holdes der Fressw
der, yet-r hver Lieds blaudt andre
W sechs-edler est Entweder-te
Weis-ib- Meu tm file seit
lgijsp M m im Jst-reife es
Mast-s et se Im- ttee at u est-«
»Um-EIN —W
l- I
das Fremstilling af denne vigtige
Sag?
At »vi havde et meget velsignet
Krebsmsde« og detmed Punktum. et
iftc not. Vi man, saa godt det ladet
stg gove, meddele andre livt af Bel
signelsen.
Jsg ved ikke i Lieblikket bvot mange
Kredse der ek i den fotenede Kitte; men
jeg ded, at en Beketning fta hvekt
Kredsmsde i Aaret vilde itke fotringe
f. Ets. »Dansieren«s Verdi som
Samfundgblad.
Lg selv om der ftadig var lidt flete
enfoldisge sunde LUZedbselelser fra alle
Krebse, om hvorledeg der Icveg og vix
tes, faa vilde det itte heller stude.
P. P. Th.
—.-.A- —.-—-- ——-—
Den luthetfkc dionfetenee !
i Land
Jndttyt og Resultate-r
ni »Taqdladkts«g Konsidondond
Ten lutbekite Konserencez bevcegede
on indlicldirige Tage er nn fordi. Her
i sind-Indern snæritier entnu en Del
ilieæiterncknd nordfra eller indfra out
lrinq for at lage et Jndtrnl nted djem
ira Etsrftaden iiodenlndn Men
isrnblemerne er dorte. den store Sie-re
ira Lund itruniver for hder Time, der
quat, ind til Ernennon der attet of
Ziilirnigieng Binde idlittes til En
teltindidider. Men —— Feititeinnin
qen sidder os- i Blodet, on nanr vi atter
er nnaede hiern, ltder til sit, dil den
iom en beliaqelin Baciqrnndgfotnemi
melfe endnu lasnnk note fig gældendr.
Hdnd der er tominet ud of dette
Mede? Tet er jo ai den Elias Sing.
der itte ladet fia mindan 1elicz paa
dise eller maale nd i ?llenvis. En
bver vil iorniodentlia oniaa definere
Moder-«- llddntte dem fm Bis-. Dei
dar man Leid til. Men der er visie
Tirin, der ladet siq konf:-.:tere. Dem
er det, der neeldser orn et finde nd of
den droqede Magie ni Eidevirtninger
oq Zidereinltater. Ln med Henan
til dette Mode er det niuliqt at kons
itatete vi-: se glitt-ne Resultaten der
liaaer llart i T.c«en oki drasenterer
n: ield fom obj ettide Kendsnerninger
for Medetg Itarntter okq Jndhold
Forst: den itdre Teltagelir. Dei
er not dcerd at lckgne Meerie til, at en
Bedreqelse inne denne, med et fao be:
iteint uddrwziet Program. bar tunnei
fanile et itedie ftørre on itørre Anteil
Deltaqere. Frc den ene Konserenre
.il den anden er M edleminerneg Antnl
fteget i nie-net detndelig Geld Nu ved
denne lit. Konserence dar Antallet if
dem naaet nd til 155-—14(«I. Naar
mcm faitbolder, at en Mænxwe Beim
Jere bar inacittet idretnne lange Neifet
esg note itore Beioitninger for at tnnne
være med, didner dette um« i hvitten
Grad Interessen er levende for den
Zag, Konserencerne vil ssge at frem
me. Det man her erindres, at den
Ziele Bemgelie allerede er ontttent en
Menncfienlder gnrnmelx on det, at den
i den forlphne Tid bar ideendt sine
Arme ud over stedie iisrre Landsm
raadet, inne-J at viie, at den itte — iom
faa mange andre of den Slang Fore
tagendek —- er dienen celdet og fvoztlet,
men hat Frerntiden for fig. Den neite
Konserence dil fandsynligvig blive nfs
holdt i Tnssland oq det er at denke,
It adftillige of dem, der i- Lund dar
nodtaget saa manqe frngtlnre og ri;e
Impulsen itle vil foripcnme Lejtiglie
den, nnar den næfte Gang tilbnder fig.
For Tanmarts Vedtomtnende bliver
Sagen ganite viit noget mere lomnlii
:eret. Men det sinl doxi her udtales.
Jt de tnfte Deltagere er optraodt sur
deles tattfuldt og nndelig under hele
Konserencens Fort-b — hvad der jo
itie altid pleier at vckre Tilfceldet, hvor
de optrceder i Iællig med andre Natio:
naliteter. Man hadde Fslelfen of at
oeeke i Selstad med udvalgte Foli,
med en Eliteskate as Tnsslands Krist
ne, der var langt ijernede im de verm
melige Foteftillingee oin peiviligeret
tnst Gudftngtigdcd eller den tyste »Nei
lerteiitendvm«s brutale og bcovtende
Reime-zielte Vi havde Lejlighed til
at tale med en sammel, graunet Prcesi
om disse nyere sindsfvage Fremd-tin
der paa den tdste Kristendoms hien
mel, og han iog Afftand frei dein sotn
det rene «Unsinn«. De Fett, der be
satte of Peensserietj usigelige hop
mod, get Gud til en tysi Nationalgud,
givet itie Msde ved disfe Konsum
eee, dels fotdi de i dei hele og store
tilhster den unerede preussiste Kitte,
need lwilken Tdstlandd Latheraneke
spm betendt intet dil have at gere. deld
fotdi de, den de wvede ,at fremlotntnet
need deeed Instit-elfen Iiedlillelig vilde
biide Hist Nil-ask Og hvad der er pig
tism ee dem, at det vistuot hos en
five Mengde as de Deliagem der kom
met m Konteeeneetnr. vieleltg stude
sorndseetningser for Forli-gelten of«
hdad det et, der holder ei Dansie M
dagh Dresden di me ved ftetntidiqe
thii Iunde fa« iali
nd need des des didse Sing. deesm
Ie- sei III-se M Hee- til sen-;
tit
;II.II.W1M
t 1
stand for Behandling i en lille Piece
f. Els» sont kunde omdeles blandt
Medlemmerne, saa entwei, der vilde,
tunde gsre sig betendt nied Sagernes
virtelige Stilling i Sondekjnllands
dansitnlende og dansifolende Egne, —
dilde der maasie tnnne vceee noget
Haab om, at der ad denne Bei —- naar
det hele ftete tierlig og lidenstobslost
— tunde stabes en Steinning blnndt
vote lutherfte Trosfæller i Tyftlond,
som eftetdoanden tunde indvirte pao
den ossentlige Mening og saoledes
komme os til Gode. J etlivert Til
fælde aabnet der sig ved diese luthersse
Konserencer en Vei. sont tan bennttes.
selv om man tan være nenig mn Maa
den. Og det er vist itte omdispnta
bett, at det er bedre at brnge de Lejligs
heder, der tilbdder fig, til at frennne
der gode Zag, end at holde sig tilbage
i Bot-sinnen bvorved man let ndlcetter
sin for at blive diitonseret nf de andre
Nationaliteter, eller « nnar man sta:
din er i ioinefsaldende Minoritet —
tnn at blioe taget Henimt til »en dass-:
innt«. Lttthcrite Kristne ni den ægte
on gode Art bar ftere Forndiætninger
for at tomnie hdernndre i Mode pnn
Foritnneliens on Stimpatiens Veje end
de, der tnn tunne se paa det dortst
tnste Mellemveerende qennem volitilie
Willen Tet er innlint, at den Pas
ssoitet oq Tilbnqetmldenbed som nist
not swrtegner de fteste dankte Ariftnesz
Holdning oderfor dizse Konserencer.
on som er san nnturliq on foritaaelig.
ril holde sin endnn en Tid lnnnx men
derfoni de entelte danfte Teltnnere
lunne hjemdringe Jndtrnttet of Rede
bondlied til Forltaaelse on fnntmtetist
Teltonelse, bliver det et Zvorqsmanl
okn di itte flulle gribe til og fom et
Bisormaal for vor Teltngelse i Be
vænelien arbeide for vor Livsiag.
Eis er der dette nt limitater at
rien lntlierlte Krnfrissions Lioztnnter
zku kenne Lonierence link oiit fin at
txt-re fiiilleoendr. Ter er dem, der
jtte tror det on ilte Vil tro det. Men
Basis-: ledereg ned diese Moden Der
-:r non-It imponerende i dctte, at en
triitelig eller tietelig Konfegssom der
tin inart er Hm Qlar gammeL oifer sin
it mre innledes i Pant med det regte
triiteliqe, at den blioer den Fauc,
bdoroxn de forltelligfte lntherfle Lan
Dek triitelige Jntelliqenss on Tro tan
iainle fin. Bande i Tostlatid, Ton
-n-.t:t, leotge og Ederrin er Luther
kommen ftærtt trnet. Men netod dette
tjener til at anbenbcre den sei-sie Ved
bannen oed den nnmle Betendelle bos
Elle dem, ltdem det er oin positiv Kri:
stendom at gere· Te tvfte Lntbemnere
bar itte blot Papigmens massive Kir
te tcet ind von Liret of fig. men frem
ior alt alle de nnete teologifte on reli
oioie Amdgretninqen lwille det er om
at nore ot fordertdle det tonfessronelts
lntäierste til en lustig Zlittelse i flog
rende (’-«1ev.-.i:dt. Der er visfe Jnseti
ter, hin-J indre Organigme pag trnd-:-.
og tdikrz er gennemdraget as Lustw
nnler. Tet er fand-inne Lufttoncxler
nf .,t"ki Foritninn«, of »fri religios
Tro«, eller inmd man nn lalder det,
man hat legt og ftadig soger at an
bringe i det litthekste Troslegexne. Detl
er, for at det tan ,,oande friere«, herv
der man. Men det et disle Lusttana
ter, Lutheranerne as positiv Farve itte
btndet sia om. De fvcetler Legemet,
got det statt og holdningsloit og nde
if Stand til at nde Modftandsttoft
den Dag, det blæfer op til Stettin
Der sial aandeg gennem de lovlige Or
zaner og itle oed Hjtklp af tnnitige
littedarnter.
Dei er dette, der er diole lutherste
Ronferencerg ganste ejendommelige
Koraltermcerte nt det er den namle,
tedatoede Lutherdom, hele dens posi
cide Folde, der begejitrer og stimmen
öindee. Det et den. der er Normen
For Odervejellekne og Ledeftjeknen for
stritittew Dei er den. der elste5, for
di dens Tilstmltelighed itaar fast for
dem, det lever i den. J dybeste For
ftand er det hele derfor en tlar tonser-?
dativ Bedcegelse —- mcertelig i en Tid,;
da man mener, at intet tan begao sig
nden det, foin folget med Tiden og sta
dig stiftet Farbe med den. Meerkelig
detved, at denne Bedhcengen ved det
gamle samtidig foreneö med Bei-Mi
heden om, at dette gamle pasler til de
stiftende Tiders og Slægterö dybefte
Behov —- i Formen ejende den rette
sevcegelighed, i Jndholdet lig selv ligt.
Denne positiv-lutherfte Sommenslnt
ning er detfoe en tietebevarende og
litteopretholdende Deo-gelte as en be
tydelig Kraft, lom i det Aarhundtede,
der nu et degyndt —- Omvæltningers
net rastlsft lebende Setel — vil tunne
fan den streste Betydning. Ogsaa i de
andre Lande ee det positin eller ton
fesstonelt luthetfte fteertt tkuet, hos
pl og i Norge as Subieltivisme og
Mem-un t Soereig af Settvcsem
Ren det et multgt, at det vil vife lin,
It det Ding mod tonfeittonel Mete
ltghed, der t mgne strebte givet tin
enbttvife es ofte tatende Evang, t den»
lntheefle Maseeeneeievsgelfe vtl tun-e
to- et admeeetet W·
Indnu ee dee at inw, at den
———I
k—— .
EMangsoldighed as Sperialtdnserencer
«som asholdtes ded Fallesmsdet, viser.
at man i den luthetste Wirte oed hdad
det er at arbejde, at tage alle de mang
soldige praktiste Opgaver op, der er
Ilagt sor Kirtens Dok. Den latherste
FKitte bar alle Dage hast tdietististe
Tilbsjeligheder. Men Tiden krcever
Arbejde og treder Arbejdets Deling.
Og paa alle Omraader as ndre da in
dre Mission, vaa alle Felter as Men
nestelivets Nod da Jammer har den
lutherste Kirke sorssat at seette sit Ari
bejde ind. Interessen er vaagen sor
at bringe Evangeliets Læaedom og
Kætlighedens Hjcelp ind overalt, hdor
der aabner sig Rum sor dem. Dette
Gerningernes Krastbedis er det, som
tiltaler Mangden mest. Oa det tan
itte undvcrres· Men Kilden til det
er den levende dg saste Trosoverbedis:
nina. Dersom vor Kirke ogsaa paa
Litteraturens eraade tunde vise en
tm Kraft da Aandgoverleaenhed, vilde
den have Haab am i disse dansteliae,
for manae Mennesters aandeliae Lid
saa farefnlde Tiber, at tunne opleve en
nd Blomstrina.
Ell: Horn Posskole
Udc Ekoleaar begmrder l. Tec.
Ists-l. llnderdjgning Pan enge-ist ug
dansk for Begnadier og Viderekonp
ne, Masnd og zwinch H Tollars
for 4 Uaers Rost, llndervisztting.
We, Varme og Zeitg. Striv til
V s« Mel.
Elk Horn, Shclby Co»1"
Forlang Katalog.
,
Skmdderweud Mikqu
En not-Ecke Ssmddu kqn faa siq igt It
bejle Vcd a: hcanide m; inatest aus-Äms til
Xnklhhplll Tanij L co»
ZurThfjtskL Ihm-.
s
I—
Eli-Music cermofium
iilssgemer. des- tslg r vor
ciie of melcinl V.
Lstmx stunk ihn-nur« Uni- Itsm rn
l-J. tx- I- -ss («I-. III-: Uns-EIN KXlI-.IE
til AL! M Ilkt k. I I 13 I« l,0n« thHt Hi
nl lIi l·«s-H«i«. Ists-ist« link-kl
mzkkkkik Shicsgo gis-e homo.
H
f
Stort Stobcgovs-tldfakg.
FOleosslulm -·t- «-’ Ruhe-i s; h Hi , III-Ies
stssn IT, stE Evas-nun I- Ins-»I
·-1»-«-i isimn p-« «I s Insl IIV.75
wiss-I bis-h Its-J Eisan - — Nil-·
«u-n th Z . XIV-»Im; « II hithl
Wiss-Pt. I«.I« n« hol .II-7I
Pistsdsshiloisdls JNHHL .« « ’"--h«""
- n IJIUl I . b·«--s-H" f F hifh
.. »Nun ·«- kpx .I20·50
»Im
ex. Ins-H Uh I
m ni at WIN
ZAJTJ MJ um
Ost-Um Jst.
JUDSON A TOLMAN co»
»sp- k c-« »P; 11xh Is. II .t Ill( Abt-«
f
U
lIMlMMsUMNs
)
I
l huniggkaenue Passage"- og Post-Damp- e
EKSKU RSION R
I til det
!
I
c
GAMLE LAND
szos ’ ON Z·15«Of(f!ANJ
«CoMM0NwEALTH - s is«—«---- «DoM-NION"
Je - .. « «:» « 23 okt ks s mem sskssmlsks 19.0kt. KI. 9 Form
· · » » «cAMSRoMAN"
NEW ENGLAMD ! «- «·««« »i» s-- »sj i 26 Okt. kl Sfoknh
:» «««. «5 Nov kl. SIOForm «VANCOLVER’
·«·—'·««"·«««’16N .u. F .
storjul Ekskursi0n: «Do»«»«,«» » ss ssm
« » · « » sslsssssrskl 23. Not-. kl. 9 For-m.
NEW ENOLAND -I.- MI« «cHAM3R0MAN-s
»Ifgäsk s. 4. Dec. KI. I.IO Eftm. Hi Isr J- n so Nov Fu q Fo»v
His.sl««ls«-I51H(«Us«l Inst DoMstoN-LIN EN» H11«I(t slIlsJIti I«
;1!!(- 1««l--Ins« fis-Zu ims—l«ghss l«-y. lfur Kur-h- e:«. l«1:--—s «--»( tllqussnst
l«.««H·-k —«-H"Ix M Hut-« l.««!-.;slsst:s nlssk ksllesr
RchARDS. MILLS s- 00-. «-I V k«-U--A«-s-.x·«.«·
69 Des-dem Syst-h 0»-c«;0. «
Fri Asthma Kur
Astlpmalene bringet oicbliktelig «invring og inw
stcrndig Helvrevelie i at Ttlfæum
g I I Frit tilsend t paa FOle xcndcn I C C
sog-» Ekkivxicauuog:-1drcsr ti)dclia-·M
Fu k: Wqchmq ltg »Nochan Inn-«
T-- tsrsksgn oxrttsklklsq Bindung, mdcqs
mitsk Muts Erim-Um Tit kunnt,
neun uue andr- Intg Teiln.
Ist-JU, tu F Lxseussm·L«tUaIixbg-s,311·,
smocn Weis tsxaoistaite ai »Mit-um
wu« modmgu taon Orden· geg san
skfe Ehrve, wo( tafmsnxmrlcg seg er for
Nn Zinsin is, Iom N; hat zur-magst md
»Hm-, Jeq unt en Stein-, wirket nnd m
dumtkg »Dng Da Ilnbnmt l» Stac- Zisq
umri- xn qu sinnig vilvc tslioc unk. sz
sn ins-» «.I11)-11is«e«necn mu shstheksstse
»r« Dsn n- sk: kkkklsqe nq Ums-cic- Iris-;
dom, :«t-Umm» Dg kroche, Z lpauve 1 qk
Ist 1nemsk,men;ux wide doq xsmuc det.
Tit nun Inn-müsse Malo Det. Seud
kmg en fjok Maske
Nsv Tk.Mokri-1Wemsler, Icabbi «-.»i
»So-ig. Anat Agnel-« Oktave-I
Neu- gdokL Z. Jan ji«-L
Tr. Tau Medusas Nin-:
Akt-ehe Hnmk Usan »Anmu« It n«
net ubmckxtcz Mal-del mod Akt-um og
lluy lässt-L og detö Salniiirttscrl.111s-;
Rudrer for alle Beivctlighepcx, Its-n u
soibundne mev Any-na. Irr-:- Bist-sing
ck forbavseude og vtdundetltg.
Eiter at have underisgt den ins-get nage,
san oj »ge, at .Anhmalene« inoehalnn illzzen L ou
Speis
UII
kOI III
III-III
1I. Drum-h Klocotomt euer Mit-en
Rev. Ir. Mont- Wehmut
? mit Springs. N. Y» i. Ich-. Mi.
»Dr. Teil Bros. Medimte Co.:
Ækede Herrn-! Jeg ml ist-ne den-te AnbefalMO MVI Its mso Ite det, da ieg has
proper ebeks »Afthmatene«g unremtlde Vitkmng WI« VIII-»Um Cf U khMtL Wiss Daim
hak vom plagte med kkqmpagkcg Any-Ia De üvsteUACL Its bste selv sog-ve- ac ku
Tcece heade, og andre have ogioa nimmt dem Ohms- «-«I TM Its edetl Stils pas
esees Bindue paa WI. Mode : Rer »Im-L ug ieg ksble sltbllkkslsg en zlaite .Nf1hnsaleixe«.
hun begyaoe at btuqe det omkmtg ued den ler Novembeb Jea mattede inem komi
dcingesk Da hun haode butqt m « Laste· out III-U IMMM WIMVCL IS bunfec nu e« fti
for iaademue SI- domstegir. Jeg Iler at ikg san MMIII OMIIMLUMI III sllh fom et
plaget as decme pgdp-m Orts O- D. P h elps, M. l).
. s. Fest-. 1001.
Dr. Toit Brot« Medieiae Go. : v «
Æiede Herkul Jeg Mit If Afkhmc i 22 Ast Its but Ittvet utcllsge Midia
!men engen man-. Dq iqq je ers Ankunft-nett og pkjvede used en Flam. cg sie Lin
xdring sieblilkelig. Je b I m km ai ehe-I sinke Muster-, es les et megei t- nomine-is
IJkg hat «- milie, site Z- , es hat We tut-km qrs e1de i fe» stat. Nu et ieg kqsi ps km
’c(vejve i « unmittqu tt Das. Temte Andeutung was De bkugb sktfpm c e knu.
» ; · « ten St. S NO .
ON WHAT » « »sp. s-. «..?33.k«««».
Its-Inst- fesm me hu formt-ein«
I
Opspxmmb erkiv siehtimceq cic: Da. Ins-r Buochotoms o()., w
sur tm st» New York Oly.