Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 12, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .
r,(. .
.« II II n J IF E X E U
--D0!«4skere« n« nd Immer lwex Onsdag og CI TOIOP gS-·c1dgapc ,,D1nsketen« kotkr kun 8100 per Jlargang
Nr. 74. , . Blum Nebr» Lokdaa d. LI. Oktober IWL mdc Aarg.
Eineriha
» »
Statt MU« for Luthetaucrc
Limm Ohio. -Jn.10.—— Det how
asarlige Msde If den .,(Fvangelical
Lukhktan Chuth of North-America«
holdes i disfk Tage i Lima.
Flete Hundkeve of Kirkens sverste
Embedsmcns fta alle Landets Egne
et til Siede.
J detes holvaquige Rappott give-;
Of FOUNDATION- Posivk Nonsen, fol
gende Oplysningku
Den luthetstk Riese kalte for 100
Aar tilbage tun to,Synode-t med for
boldsvis faa Prasser og Menighedet
og et Mehlemsanth as 25,000.
J Dag tt Zufall-i af Ptæstrr og
Menighed nackt IF til mange Infms
dek, Medlemsantn U uqqk pp i Milli
onen og den luthttsteKirte vors-et sta
dig.
Fm den statiste RSpott give-J fsl
gende Tal:
Af Prcrster et deti f 1,294, as Mc
nigheber ji«-IF og cadvetgcstetneg
Antal for det sotltb e Halm-at ek
451,544.
Der er 1.741 S ngssiolet med
WITH Lckrere og )I,846 Born.
Gover- til Missionens ftkstellige Grene
bei-her sig til 8273303 De tte ten-lo
gifte Seminariet hat 1J9 Studenten
og Ejendommene et paid-m til sei-Ju
ms). De setz Kollegin hat 2,017
Studenten og of dem fnbetedet 228
sig for Ptæstegetningen.
Der er 721 Pan Bttmhjemmene, og
M« paa Aldetdomshiemmnr. og 2,
, 703 Patientek i de syv hsspitaler.
J Diatonigseftiftelsen et der 4.0f30.
Den samlede Ver-di af Samsundets
Eimvom et 83,513,866, sporas 81,
176,561 gaak paa Skoletnx 82,387,
305 paa Bakmhjertighedcinsiitutiomc
Boakd of Hjemmemiösivvm reporteker
en Geld paa 812 ,000 betal
Arbejbgmarken et bkevet udvidei.
oa sieke paabegnndte Missoussiatiw
nek felvunderholdendr. Jaliet der 22
Wennetbeth Sange paa Mindag Af
2,480 Born i Ssnvagistolet
- «..------0
Eftctkctningek ont Mi i Stonr.
Washington, Lit. 9. lltcm hat
hart Kundftab om at is Stone
ooholder fiq i Viergegnen Iiaq den
tmtifle butktarisle Gtcn c Sidste
Lordaa var lnin i bedste V lsaendh
Des-nie beroliqenbe tfftetkh « g kun
de Statisbepartementet bring
Stoneg Slægt oq Vermit,
sul Tictinfon i Zcfia. Det
Hanbet om, at Bmidittetne
antaste Mifg Stein« men la«
i Fted til Losepengenc san u"
Statgdzpattementet hat a
Penqeatwigning lt)dende paa - hat-:
ve Su.n, til Spencer Ed « Lega
tiongss,tretæken i Konstantin . der
bar ligget i Underhandling RI
verne, og vil fort-ge at tvtnge dem til
at nedfcktte Summen for Mist Gottes
11dftielfe; men ielvsplgelig vtl petti
fidlte væte af ststit Vigtighed.
Posten, Ott. st. —- Man tynet her
at have faaet bestemt Lsfie o , at
Noverne hat ubsat Tldett fyt ge
summeng lldbetalinq· Mc uks
Familie et ved godt Haut-, da m km
er fulv forsitret om heut-et en lin
Redning. ·
Den indiamlede og assendte Sqm
bei-her sig til 857,0»(), og fotelizig
vil man ftandse Jndsamltngen og si
vente Nesultaterne i Bulgakieu.
KonstanttnapeL Ott. 9. —- En pitas
lidelig Repott meldet, at Mist Stan
med hendes Bevogteke befindet sig paa
Toppen as et Bjcetg ved Haltet-, m
ved den tyttiite Grænselinir.
Antallet af Banden, der tpq heut-e
til Junge, sigeö at vcte ts. Der er
taget Stridt til at omslnttt steiget
med tyttisie og bulgaritte Tut-MS
natukligvii mas man as MM til
Fang-us Sitterhed anvende bist-dek
ste Forsigtighev, da Novum ists-tm
for alt vll vtde at hytte USE-It
Stint). ,
New York. Ott. 9. —- Wm. Its-Is
fany, den ttnesisie Minister til de sor·
Statu, hat sendt 8100 ttl Summen
for Mist Stones Udfrtelsr.
s
De tusiuve Tats.
Til en McKinley Statue.
Cleveland, Ott. Ist. En Forening for
et McKinley Monument er nu orga
niseret og intoepdretet i FIlge Staten
Ohios Lode.
Foteningens FormnaL sont det ow
taleg i dens Love er altsaa ved ind
samlede ftivillige Bidrag over hele de
For-. Statet og Bitande at oprejse et
faadant Monument, der giver Udttyt
for Foltets Kerlighed og Agtelfe for
den mnrdede Prcesident. Der vil blive
givet alle og enhver Lejlighed Lit at
nde sit Vidkag, og Navn og Adresse
pag de ydende vil btive opbevaeet i
Foreningens Artid.
Monumentet vil blive opkejft i
Canton, Ohio, den By, hdoe McKinley
bavde sit Hjem gennem hele sin offent:
lige Ren-rieth og bvot han skden eftet
cget Onste blev begeavet.
Tit Wennerbetgs Ætr. Den
fvenste Befoltning i stikinneapolis ag
tek at atrangeke en Mindefest til Akte
for Gunnae Wenneebekg. den store
Komponist, som nylig døde i Sdetig.
Revtcefentantet for Byeng svenste For
eninget afholdt et Mode fokrige Tirgi
dag oq forderedende Artangementet til
Mindefeften bleVTrnfnr. Den vil mu
tigvis sinde Sted tidltg i November-.
Er ftoet Kot vit begynde at indove
Wennebekgs Sange paa Mandag Af
ten i den svensie Auguftana Ritte.
!
t
t
Kapperne i Wisconsin
Ulfblanlz Wis» fide Ott. --- ZU flere
Jiopnetilfaslde et opdaaet pcm Bad Ri
Dek klieiervntionem saa der nu ialt er
»W. Inan Villetter falqu fra Reser
vationen, oa Notthweftekn Bauen er
anmodet om ille ai ftandse sine Tog
I veb Reservationen.
’ Stateng Sunbhedsboard, Regel-in
nen-J icitibedgmcknd Da annndiahe
bei-ne i Asliland arbeider af al Maai
for at hindre Engdommen i at sprede
Tig. Ficke etgtka Politibetjente er sta
tioneret paa Reservniionen og hver
»Motan Vil en Politibetjent fra Asd
J lanb ana ambotd i Toaet ved Odanah,
oa hvig noaen qanr ombord der, vil de
iilke faa Tillabelse tii at stanbie i
; Ashland.
Jndianerne er allekede beanndt at
«fotlade Resetvationen ved Hjaelp af
»Baave og gennem Sloven, og de vil
i nden Tvivl bringe andommen tilNed
l lsliss Refetvationen, Banfield oa andre
istedet Reservaiionen ligger tun 8
"Mil fra Ashland, og der et en aod
Landevej deifra lige til Bnen. Ved
thenne Vej vil ver blive iat Vogt, og
»hvis det ttængeg, vil Vagten beuge sit
HWevckr. Dei hat vastei holdt hemme
Jlial saa lange. at siopperne var kom
met vaa Resekvationen, at bei antaaeg
at Hund-redet hat vætet udsat for
Smilte. «
En Former vini a· Jud-;
b k u d S t y v e. Loclpokt, N. Y. Olts
9. — To maslerede Revere brav i Af
tes ind i Hufet bog Feanl Holmam en
kig Feugt-Farinek, foin netop denne
Dog havde folgt Æblet for en Sum
af 81.185 og havde Pengene hos sig.
Niveene havde hart om bette; thi mens
de ivkigt genuemsøgte Hufei, bemitt
lede den ene: »Lav os faa ham til at
sige os, hvot Pengene er.«
Farmeten, idek opholdt sig oven paa,
ptsvede paa at fnige sig ned ad Trav
pekne og faa fai i sin Posse; men han
blev stanbset af Tyvene, der bandt
ham i en Gnngestoi. Han foesilrede
dem em, at han havde sat Pengene i
Bauten, men de lo ad ham og begyndte
a-. pine ham til at tilstaa. « De satte
Tæudftiliet til hans bate Fsddetz ind
iil hin ude af sig selv as Pine fagde,
di hsn bavde 835 i based dem lunbe
U fau· DI- tog de 835 og lovede hol
M ai soman silqu pg styde ham,
fis han vove at gsre Allakm.
DE halt Veb aggry vovede sig ud
«- Ave ikspfslgklli langt bot-te.
Leisnning for Nebraska
«:;1--Lineoln, ·t 9. — Tee Fae
- VIII MS Mit Kiels Gibfon hat
— UMWU Hi Gut-ernst Sa
: M den sei-Ins der af Loven
—
tilsiedeS Opdagere af Kullejer as en
saa stor Udstrcelning, at en Kulmine
lan fvnre fig pao Siedet. ·.
Efter Loven stal et inadnnt Kulleje
, viere itle mindre end 26 Tommer dybt
Log san nær ved Jordens Overflade, at
Udgtavningsomkosininger itke vil
overstige Profitten. s
Er Kulleiet af den lovbefnlede Be-«
ssassenhed ital ciaten udbetale Einem
nf Landet SUCH-L Disse Penge got
de tre Farmere altlaa Fordring paa.
Underspgelsen vil vife, om Leierne
fvarer til Lovens For-dringen i faal
Fald faar de strals Pengene udbetalt,
imidlertid har en Mænnde Heerden-J
delser as den Akt verret forgæves, da!
Kullejerne aldrig har haft den for-:
nødne Bonitet.
En Familie næsten kvalt
af G n S. Oberst Sol-»wes og Fa
milie fra Council Bluffs kom Dsden
nasr forleden Torgdag Aften ved Gas
fka del-es Kullnllelovn.
Meg. Saunders harte sin lille Pige,
der fov i et tilfiødende Verkelse, jamrel
sin og ftod op for at se, hvad der sei-«
lede denkst Oberst Saunders bang
nede ogsan on prpoede paa nl folge fin
Huftru til Borneneg Vckkelfe, men
faldt. Hnn lagde Mærle til, at Luf
ten var helt kvælende; han kom paa
Benene og prsvede at anbne Rollen
dørm men faldt igen, og da han lom
til Bevidftlicd lnn han paa en Sofa,
og bang Huflru fnd hos hom, badende
hnng Hoved
Doktoren markede Gassen, straks
ban lom ind, og Familien lom snnrll
til Krcrfter igen. Havde det ille verei·
for den lille Pige, er det tvivlsomt, om
nogen af dem var bleven reddede.
lsnnnsygdonndergsrhw
d e n so r t. Jolab Berliner, et Post
bud i New York, lider af en mærlelig
Engl-um« der gansse syneg uden fort
Lagerneg Kendflaln
New Yorls bedfte Lceger hat haftl
lmm under Behandlinq, men tilfnnela
dende then Resultat Svgdommen be !
lanthe for fem Aar tilbage, da ban
blev plnqet med en uudholdellg Slloel
over bele Leqentet, oa Stint-et ma!
Haandfladerne ogFodfaalerne beqnnd-’
le at revne.
Sacnlidig blev lkan mørlere i Du
den« oq trods Lassebelmndling abstie
be Svgdomcnen sin, faa han nu er
mittlere end en Mulat og mange Gan
qe til bang flore Afsln bliver nntaqet
for en Regel-, lwab der felvsplgelia on
scm maa Volde en hvib Mond mange
Forlrcrdigheder.
Straffet forSondansar
be j de. Merico, Mo» Okt. id.
Goodfren Minnen en Former, blrv as
sine Nabocr stiller for Reliem anllsuetz
for gentaaenbe Solldaatzarbejde Ter
var fern Punkte-: mod dam. XII-m
bavde floldkt Svin, lallet Trceer, sml
let Havre og Straa og smeltet Fehl
Pan de to sprste Punkter blev lnn
idpml en dee of MO
McKinley paa Poftlort.
Washington, Okl. 9. —- General Polt
mesleten hat bestemt at satte Billedet
af McKinlens Hoved paa de nne Polt
lokt, der vil blive trylle efter 1. Dec.
Stemplel vil indeholde Fødselg og
Dødsaarel, henholdövis til højre og
venstte, og Navnet McKinley vlive
prcentet under hovedeL Oven over
delte stal Ordene »Serieö of 1!d(-l«
staa og oven over dem igen ,,One
Cent.«
Brudl Lsfte kostet WANT
Vincennes, Ind» Okl. 9. —- lfn
Jurn vsmte i Dag Aron J. Jordan til
at belale Miss hannah Mayers Sm
000 for brudt Ægleslabölsftr. Mr.
Jordan havde værel forlovet med Mifsl
Mayers i 5 Aar og giflede sig saa medl
en enden.
Befordtet Oplagellen af Ader-rings
stosserne i Systemet, Ufer slodel,
slyrler Nerver og Musilm giver ogI
Jvedligeholder helbredei. Den slore
EMedicim Rocly Mountaln Tea. 85
I Cents, hos Apoieterem
III- Provenürnre as »Dansteren«
iendedsfritji
t- J
JostLDINdU ««-s-X.-.· X-..-x.s
Daitst-Antctikanfk. Z
JVCVCDCCSODOKZ CDOS C
Gamle Ane Nielfen doti.
Lordag d. 28. Sept. henfov gamle
Ane- Nielsen, som hun nu i Almindes
lighed tanzte-» skønt hun nødig selv,
trods sme 75 Aar, vilde betegnkg med
Tillægsotdet gannnel, i sit Hjem i
Manistee, Michigan. Hun er veltendt
i mange as de danste Menighedstredfe
herunte, da hun lige til det sidste halve
Aan Tid reiste meget omtring og hat
betont mange of de Dunste fra Dwight
til Syd Dakota. Stpnt hun ikte
tunde tale et Ord Cngelst, forstod hun
al Tid at klare sig paa sine Reisen
tiun hat i de 25 Aar, hun hat vceret i
Amerika, været 2 Gange paa Besøg
i Tanmart, og det gjnldt der ligesom
her, at hun havdc mange Venner tunDt
pmtring baade blanbt Præster og
Læafolh og naat hun var hjemme,
ftulde hun rundt til Dem alle; den fibfte
Gang opholdt hun sig meft bog Pa
ttok Rosenstand, som hat været Prcest
i Ultanistee· J det hele taget var Mrg.
Nietsen med ved enhver Lejlighed,
book der foregit noget i Kirke eller
Stole, og hun hat haft Lcjlighcd til
at høre og se meget godt i fm Levetid,
mere end de fleste i hendes Stand og
Stilling. J den fidfte Tid var hun
bog sin Datter og Svigerspn, hvor 2
andre as hendes Børn ogsaa bor, saa
at bun var omgivet af sine Born til
det sidfte. Det var en hurtig tærende
Lungesvindsot, der gjorde Ende paa
bendeg Liv i hendes 76de Aar; hun
var født i Bromme paa Sjælland den
28. Januar 1826. »Dann.«
Hvad deunge kangsrr. Fra
Daneben sttives om Jstandsccttelsen
of Stenhufet, der hovedsagelig er stet
ved frivilligt Arbejde blandt de unge.
Foruben det meget frivillige Atbejde
hat Det hele kostet tckt ved MO. Disse
Penge fit alle de unge Lejlighed til at
betnlc sient Aftm da der holdteg
et litt-: Mode til Jndvielfe af Hufet i
sin nur Stiitelsr. De unge betalte san
Andmt der nu tun manglcr noglc faa
Dollarsk »Dann.«
Gammel Danster dav. N.
Wogensen sra Rctvell —- »Gomle Wo
gensen« var bang seendingsnavn -——
Vøde i Fla. »Dann« stille den ZTde
Zept. og begravedeii under tmlntinbe:
lig stor Dettagelse den ZU. Hnn var
en as De trosafte ewle der hat bygqet
med sm chwndelsen paa alt dct bebste
her ude. !
O n e r e r e t. Pastor N. Haner;
blev opererrt i Vordem-A oq Operatio «
nen sorlob heloigt Ratten til i Ton-I
bagg on Sondag Fortniddag var han;
Ineget sw, men hung Besindende er nu;
san godt, som det ester Omstcendighe s
derne tan ventesk s
s
Pastor Tarpgaard, Huts
chinson, Minn» hat i Fig. »Dann«
opsagt sin Gerning her og modtngets
Kalb fra Menigheden i Sl)esfield, Jll.
s
En Ungdomgstolr. FraI
Newell, ga» strioeg i »Dann.« om en?
paateenkt Ungdomgstole, der for saasss
vidt et mete end just paatcenst, idets
der hat meldt sig et tilstrcrkkeligt Aus-T
tal Elever til, at en Leererinde, Jo:
hanne Msller, er antaget.
En uhyggelig Historie
meddeles sm Chicago, hvor Mes.
Minnie Ward sorleden tom op at trost
tes med sin Gesten Mes. Howard, der
et gist med en Mulat, og denne hældte
i Stridens Hede en Spand kogende
Band over Spsteren og stoldede hende
saa fotfcerdesgt at Kødet stiltes fra
Benene og den ulytkelige Kone døde
under stote Smerter. Mes. Howard
og hendes værdige Ægtescelle sidder
arresterei. Begge de stridende Parter
er Dunste og var tidligete bosat her i
Vorm hvot de hat flere Slægtningr.
Deres Pigenavn var Frost.
Yppede Kivog blev dreht.
En gammel danst Mund fra Omaha
ved Navn Riels Bettelsen er i Flg.
s«D. D. P.« afgaaet ved Dsben eigen
Mand ved Ilavn Schwitzer er anllaget
for at have inhrdet hain.
Nielg Bertelsen var meget lidt kendt
lsslandt de Danste. Han lom fra Ha
oerHleo i Sonderjhlland, men oingik
leg nieget lidt med de Dunste og Paa
7iode5 at vcere tnstsindet. Han, der
mr nogle og halvfjerdssinstyoe Aar
;1aininel, var noget af en Scerling; han
dar tenimelig oelhaoende oa ejede bl.
-1. et Par Hufe, oq med Lejerne af
oigse laa han altid i Strid.
Schloitzek havde boei i et af Bettel
feng Hufe, Inen var bleven jaget ud,
ca han ikle iunde betale Lejen. For
leden Dag var Bettelsen bestæftigets
ined sit Fortong, da Schwitzet loin
kmaende nied sin lille Pige. Bertelsen
antastede ham strals og beghndte at
lrceve sit Tilgodehavende. Det tom
til Mundhnggeri og Bett-elfen lastede
iførst en Mursiem der traf Barnet og
Eiern-Ist en anden der ramte Schwitzer
H Banden. Herover blev denne vred
Jog areb tat i den gamle Mand, der
faldt over iniod Statittet, og nahen
Jbart forfloa fig en Del. Hcm var dog
; i Stand til i noaen Tid efter at fort
T fartte sit Arbejde, men følte fig saa ilde
tilpas oq nnatte gaa ind, hvorefter
:l)an afail oed Dwøden
l Der er innen Tvivl orn, at Stødet,
lhan h1vde faaet, hat forvoldt hans
Ded, og Schwitzer blev arresteket og «
siddek nu anllagei for Mord.
i Hr.(5hristiandeLinde, der
ji en Aarrwtte var lnyttet til ,,Skan
dinaven« som Reporter, anlom i for
rige Uge til Chicago fra Minneapolig
for at overtaae Besthkelsen og Lokal
redattionen af »Posten«.
En danfl ,,Smørinand«.
J Flei. »Chicago Dairn Produce«
lhar vor belendte Landsmand, Mejeri
Inanden J. H. Monrad. som siden hang
Einbede fom agsisterende Mejetiloms
migsasr for Illinois udløb, hat haft
Ansccttelse ved Continental Creamery
(50., Topeta, Kans» fratraadt denne
Stilling. Han er Kandidat for Em
hedet som Jnfpektør for Mejeripro
duiter til Udførfel i Chicago. Or.
Monrad vil i denne Stillina færlig
beftæftige fig med Undersøgelser og
Regnstaber, medens den egentlige
lltjraderina af lfkgportsmørret vil bli
ve udført af en Vlgsiftenh soin er »Er
pett« paa dette Lmraade. En for
dette Entbede bedre stillet Mond end
Or. Monrad med sin grundige Jud
iiqt i Mejeriveksenct lunde nceppe fin
des-.
D ø d g f a l d. Dansleren Carl
«Jldolph Sjøbera afait ifl. «Nordl.«
red Døden i Brootlyn sidste Fredag.
Han var født paa Bornholm og lom
fom aansle ung Mund til New York.
Han var en dhgtig og opsindsom Ma
stinilt og var indtil lort for sin Død
Superintendent i Garving ftore Ma
slinfabrit i New York. Han efterlader
fig Huftru og ni Born.
Danfl·LIpfinde1-. Den dan
fte Tandleege C. L. Nelson i Seatile,
Wash» har opfundet et nyt «Cafh
Register«, fom roses for at vceke det
bedste, der elsiftetet. Dr. Nelfon si
ges at have afslaaet et Tilbud paa
810,000 for sin Opfindelse.
De dygtigste Mejerister.
Det højeste Antal Points i Minnesota
Stats Smørprøve for September blev
i Flg. »Ugebl.« opnaaet af Mejerister
ne E. L. Poulfen, ering, W. Thomp
son, French Lake, og W. A. Poulfen,
Grove City, men henholdsvis 97z, 97
og 96z Points.
—s-—-·0k———
»Im har voksel forfætdkliq
siden Mamma gav mig »Kurilo«,
den nvksaa morsomme Maade, book
spaa Therefa Syll, en lille Pige iI
Gardnetsville, Nev» udtrhkker sig i et
Bren, fom hun slkev til Fabrikanten
af Dr. Petets »Kurito« Dei set ud
til, at endog Bsrnene staunen naat
en Medicin er fovtjenstfuld og got dem
qodt Dr Peters,«,8,utilo« er ilke en
Apotelermedicim Den kan tun er
holdes gennem specielle Agenter eller
direkte fta Fabrikanten Striv til
Dr. Peter Fahrney, 112——114 So.
hoyne Avenue, Chiusi-, Jll.
Sidste Nyt
Tyrkiskc Troppcr kaldt tilbagr.
Konstantinopet, Okt. 11. — J Fslge
Opfordringer fra Washington er de
tyrtifte Soldatet bleven taldt tilbage,
da man med Rette frhgter, at Røverne
vil hjemsøge saadanne Magtforsøg
paa Miss Sinne.
Jimidlertid er en ny Opfordring
sendt ud til Folt om at indsende de
reg Bidragx i de fidste Dage er new
lig saa godt sont intet kommen ind, og
rndnu staat dc jo t Restance mied am
trent det halve Bett-h
London, Ott. 11. —- Bladet »Spec
tator« udtaler sig faaledes om Bott
førelfen af Miss Sinne-: ,,Prcesident
Roojevelt og Kabinettet paaftaar med
Rette at Sultanen er ansvarlig, idet
hang daarlige Regt-sing foraarsager
Da besthrter saadanne lovløse Bandes,
og Amerika hat i Sinde at forlange
Stadegerstatning fra den tyrkiste Re
aering. Maaste vil det endog over
stride de 811«,0()U. Ligeledes vil Re
geringen blive tvungen til at straffe
Ophaogmcrndene til de nuværende Be
svaerligheder, og eftersom Tyrtiet na
turliadig vil prøve at ftulte fra Mig
ferne som scedvanlig, og Amerika er
tragt af at hlive holdt for Nar, er det
meget mulig, at Raderneg Ugerning
vil have langt vidererættende Følger,
end digse Herrer havde tcenkt fig.
Men Sultanen vil jo not falde til
Føje, saa snart han mcerter, det er Al
vor.
De seneste Meldinger lhder paa, at
de affendte Tropper har sikaemt Ro
verne og gjort Underhandlinger med
dem næsten umulige, samt at de hat
flyttet Mifs Stone lcengere ind paa
tyrtist Grund. Jmidlertid et der in
gen Grund til at antage, at hun lider
nogen Overlast eller i vcerre Qmstæm
digheder, end Missionckrlivet mange
Gange føtcr med fig.
25 Mecnd levcudc begravct
i cn Minc.
Wheeling, W. Va» Ott. 11. —- Ved
en Etsplosion i en New England Mine
ncer ved Fairmont forsvandt henved
25 Mcend. Ekgplosionen indtraf sil.
5 om Morgenm da henved ZU Mcend
arbejdede derinde. Der er intet Haab
on1, at de endnu lan vcere i Live; thi
nogle Muldyr fandteg døde ncer ved
Jndgangen. Hovedinspektør Malone
med en Del Mænd bekiyndte Udgtavs
ninggarbejde um Eftermiddagen Kl.
2: men endnn hat man intet hørt fm
dem.
———.—k.-————
Pcngcskali spkængt til Atomcr.
Beatrice, Nebr» Okt. 11. — Tidlig
i Morgeg blev Statgbanlen i Notla,
Kansas, sprwnqt i Luften ved Hjælp
af Dynamit. Det var erfarne Mcend,
der foretog Sprængningen, og de sit
ogfaa 815,000, mest i rede Penge, for
deres Ulejlighed
Saa snart Reveriet blev bekendt, te
lefoneredes der til Beatrice efter Ful
ton Blodhundene, der med specielt Tog
stulde sendes til Notla. De antom
fyv Minuttet før Togtid og blev strals
stuppet løs paa Sporet, og i Folge de
sidste Meldinger har de intet Besvær
med at folge Røvernses Spor.
Tornadp i Kansas.
Topeka. Kansas-, Okt. 11. — Kl.
Sz i Aftes, da det klarede op efter en
stark Hagel- og Regnstotm, hemmte
des en vceldig Tornado-Sly, der syd
fria nærmede sig Byen. Folk blev
dsdelig sorsltækket; Brandklotterne
llemtede og Gaderne fyldtes af jam
rende Staren Jmidlettid tog Skyen
en Retning to Mil i nordvestlig Net
ning. En Del Mænd fta Byen ttrte
straks af Sted til Scenen for Uvejkets
Rasen. De fandt C. Haarö Haß og
Udbygninger fejet fuldstonbig bott.
Familien havde ssgt Ly i Kælderen og
var undfluppen legemlig Bestadigelsr.
Skypumpen. bredte sig over 80
»tods« og fejede alt rent boti foran
sig. Tre Jetnbanespot, libende vest»
var revne op.
, «