Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 09, 1901, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DAUMUFHW
Kitketaadets Ophævelsr.
s
Eu Same im Bist-v Fu Hei-um«
»Notdjylland« meddeler:
Da Kultusministetiet ved kgL Re
foiution sornylig ophævede Kitketcnp
det, spltes det as mange Gejstlige sokn
et Sktidt mod Etandens taadgivende
og medbestemmende Ret i tiktelige
Spotgsmaai. Man spurgte, om der
itte vilde blive sat noget andet i Ste
det, og fra entelte Sidet fremsattes
Onste om Lprettelsen af en Institu
tion, som blev ligestillet Kitkeraadet,
selv om den itte besav Statens Anto
tisation.
J den Anledning aflagde vi et Be
spg hos Aalbotg Bistop, som s slere
Aar hat været Mel-kein as Kirteraai
det, allerede sorn Professor ved der
teologiste Fakultet, og bad harn med
dele os, hvorledes han stille-de sig til
denne Sag.
Vistop Riselsen udtalte da omtrent
fslgendc
»Nam- Kirtetaadet ved tongelig Re
solution er ophæoet, saa er der ophæ:
vet; og Der tan itke være Tale om en
Neotganisation. — Noget ander er,
sast de bissoppelige Sammentomfter
fortsættes, sanledes som jo er sket si
den Reformationen og tegelmæsssg bog
os hat fundet Sted aarligt siden Haw:
tredsernr. Dis-se Sammentomster
hat activ betet uafhckngige of Kitte
taadet, idet lwerten den teologiske el
let juridiste Professor bar vætet til
Stede, ej heller er der fort nozqen Pro
tokol. Man bar bennttet Lejligbes
den, hvok man var kommen sammen,
til at drpfte be SpotgsmaaL der altid
vil være of Interesse, men, som sagt,
med Kirkeraadet som saadant bar-de
de intet at staffe.« ,
»Vil disse Sammentomfter give sig
Udslag i Henvendelse til Regeringen?«
»Damit kan der slet inte: siges i
Øjeblittet. Rimeligvis msdeg De ind
ste Pistoer i Aacdus, —- men jeg
ttor endda, at man vil vcelge en anden
Tib, end hvor ellets Kisteraadet sam
ledes, for at undgaa ethvert Skin as
Demonstration — og soreligqer der
saa noget, vi gerne vil have stem, sac:
vil der maasie fremkomme et Falles
eller enteltvise Andragender, men der
otn kan man intet sige endnu. Lg vi
vil selvfslgelig —- uonset Det stete —
ndsve vor kirkelige Pligt til alle Si
Rtxtt « ? · «
En Lampe-braun
Kallundbokgthanden.
Som tivliqeke tetegnfxsk medrielg
hat Kallundborg By været bjemfpm
af en vældig Jxologq De nu med Po
sten antomne nøjete Medeelelfer ri
set, at benne Brand er den storste i
Monds Minde i Danmart.
Falgende Hovedtrwt tan meddeles:
Jlden opftod i et til Bis-»Hm Kro
ners Vætdi anllaaet Ttælaftvarelai
get og sprang derefter over i Mattig
gende Bygninger.
Kallunvborg, den 23. Sept» Kl. Z.
J Diebliktet brænder Rad-Hund Th.
Hansens, Bsdker Schmidts og Gros
serer Ditlevsens Ejendomme i Cor
dilgaden. Dei føtstnærmte Steh er
omtrent nedbrwndt.
—- Kl. sk. Jlden raser mcd »for
cnindsiet Kraft, og i Liebliktet staat
mange Magasiner og Baghuse op til
Hovedgaden i lys Lue. Brandwund
stabet atbeider ufortrodent, men man
er fuldstændig mag:e51os. En Damp
sprsjte fra Kobenhavn er ankommen
og arbejder vaa at redde en bestemt
Ejenvom fxx Jetvev at begrænfe Jl
den. s
Hidtil er Bøvkermester Schmidts,
Ksbmcendene Th. Hansens, Michael
fens og Lassens Ejendomme fuld
standig nedbmndte. Selve Belast
handelens Ejenbom blev reddeL
HolbceL 23. September, Kl. 5,45.
Foruden de tidligere ncevnte Ejendow
me et endvidere folgende nedbtændte:
Schjttt. P. O. Hausen-T Ksbmand
T. h« hanfenz Uldhandler A. P.
Latsens, Michaelsens, Ditlevsens, En
seftu Asmussens, Bsdket Schmidtö,
ernktæmmet Lunnings. Apoteket
og Bauten er stættt teuer-.
Jlden tafet for Øjeblittet med
suspewinvstet Heftighed.
Id Jeran og Lander sit-m
sm M Zeit-steter til spen.
si- ss Em. Jlben hebt-set estet
Il prlighed fra, at en Akse et
M mit-.
« W W sig steinhart Hidm
Jk W i Wiss af Missi
« , : Mut-MS Its-last
: t- W W W
" W, W
mussen havde Fortetninger. Entwi
dete et brcndt Konsul Coldings,
Ksbmand Michaelsens og Tobaksfa
brilant Manniches Ejendomrne Her
til tomrner en Mengde Bagbngninger
og Magasiner med ftore Oplag as
Ksbmandsvarer. Paa Trcelafthandei
»lens Plads brcendtse omtrent Im
Tsmmetstabler. Konful Coldings
Kullager, fom brcenm ornfattede ca.
13,000 Thr. Kul. Hog Konful Col:
ding antun-IS det, at der er brænzst
Seh og Foderstosser for 1s,)«.s«s Kr.
Dei er Koarteret paa Den sndliae
Side af Cordilgare, som er brcknlm
Kallundborg, IX Sept» Fel. UT
’ kan haaber nu at have begrasnfet Jl
den, hvad angaar Bngningerne up til
Gaben. Stormen bar jagt fia nean,
hvad Der bar bidraaet til at fund-Te
Jldens Frenrgang. Der er alter ov
nanct Telefonforbindelse og delriis
Teleqrassorbindelfr.
Kallundborg, R. Sept» Kl. 113z.
Jlden bar nu brubx fiq iaennem en
Zidsebnaning til Uldbandler Christen
Nielsens Ejenbon1, Der omtrent er
nedbrænb1, oa den tut f-.:t i Flonsul
Colbinag flore nnopfsrtc Ejendmy
bvori der er Fiomisrchtaler on to Lei
ligheder. Endvjdere bar Den fa: i en
Eibklwanina ti: TDULEfrsinder Man
niches leendmn Man flacher nu Pa-:
Vderliaere Llsssstance fea Kobenbavn,
on at der maa lxstkeis at begrænse Js
Den, naar rien enden Tampsprojle an:
Tommer bertii.
— Kl. Exil-. Kl. 11,-'-20 anlom den
and-en Tamvfprøjte fra Fiebenbavn
Den were ftratx net- til Hasen-en hoc-:
den th Lvstillina. Herfra blev Der
laat Zlanner ov til Hovedgabem ca
man overdasnger nu Konful Holdinak
nne Ejendom med Band for at stand-Te
Jlden her. — Tet blasfer endnu stattz,
om end itle faa meaer forn i Efrers
mir-dag.
, — Kl. 1,««"-30. Tet er nu lnltedek
Brandvckfenet at slutke Jlden i Kons
sul Coldings Ejendom, Der bog bar
lidt meget af Band. Tier er lineledesjs
lnkkeves at flulle Jlden i Tobatgfpins
Der Mannicheg Eidebygnjng. Brand
væsenet, der bar begge Dampsprojter .
i Brug, arbejder nu pag at Hutte Jl:
YVen i Side: og Bagbngningerne til
lKonful Coldingg Ejenbom og i Mi
chaelfeng Efterfelgers Patbus. Ter
med antaner man, at Jlden er bei
grwnfet til de angrebne og nedbrænrste
Siedet
Lm antryltet af denne Lampe
brand flriver en Korrespondent Ta
sigen efter Branden bl. a. folgende:
»Du forste volvfomrne Storrnløb
mod Telegraflontorerne og Statåtei
lesonen er afssaaet, og Spandingem
der ved Et-Tiden i Nat havrse naaet
»Hsjdevunktet, Da Konsul Coldinasz
HVilla var bleven angrebet af Juden,
slappedes pludselig ved Eftertetnin
gen sm, at man ved Den nne Damp
fprsjtes Hjcelp var i Stand til at be
grænfe Flammehavet
Tier bliver da et Øjeblils Ro til at
overstue Idelckggelfen og hele Zwean
Valplads.
Man lan paa en Maade Tige. at
Rollunvborg Jerdzanestanon afsluner
foen ned mod Havnen og Danner BU
;ens snbvestlige Granse. Byeng Ub
lftrætning gaar i Retning S. O. N. V.
; Nord for Jernbanestationen i Vir- »
Ileligheden uden nagen egenllig Jfolm
tion laa saa Savværlet, med tilde
rende Oplagspladser for Brædder og
Brænvsel samt Konful Colvings nol
som omtalte Kulbunler. Endvidere
var paa dette vidtstratte Areal for
flellige Pakhuse og Varelagere, bl. a.
Kornoplag, beliggende, uden nagen
som helft indbyrdes Adsiillellr. Dei
hele maa nærmest have set ud fom var
Frihavn »en miniature'« minus Bas
sinerne.
Dette tJndustrikvartee beareensedes
saa mod Nord-Ost af Storegadens
Privatbygninger og Handels-kommen
af hville faa mange blev fort-triebe af
Luetnr.
Hvis vi nu forudfceith al Binden
i Siedet for lndostlig havde meet
norvvestlig, vilde Jernbanestationen
med alle dens Udbygningee være ble
ven et Nov for Jlden, hvad man
nemt kunde oveebevife sig otn ved blot
et Øjeblik at iagttage Jlden fra Bas
negaarden.
Ved llsTiden fes der hetfra läge
som en vid Mart, hvot man fejtet en
lmpofant St. Miyaftensfesp Alle
Bygningerne et»neaclig paa dette Tit-ö
puntt falvue samtnen pg et blevne til
rygeuve og flammend Basl, der et
latet, spat sstcmvfet Mittel for Sten
gatest euvnn steigende sey-ringen J
Wer-i vestre Udkant llgger Instit
»Gott-jagt still-under og beendet stille
og til-ist M en klar bhchvsld Flam
sse spuken Miit net en Wahrsag
TM
W sc M s Mit MU albe
»
J Zinsen-e af, at Vian i Sees-il
havde været notvvestlig vilve Lucrnel
have tastet sig over Jetnbamsiativnen,
og Stokegoven vilde da maaste bete
bleven teddeL
Det vilde vel omttent vcere Hip sont
Hap, begge Siedet stod der sioke Beet
dier paa Soll, tun at det ene var
Statens og Det nnd-set Privatejendom.
Enhvee as de to nannte Wink-ket
ninger er stæbnefvanger under en Jl
debtand for en Bn fom Kallundborg,
der hat en Længde of 1800 Alen, nee
vens Bredden tun vaa et enlelt Steh
er III-) Alen.
Gast vi nd fra, at Stadem sont
der mentes, tommet op i Nætheden
as be to Millionet, da er det otnttent
Herivdelen as sanetlige Bygningeks
Vckkdi i Kallundborg, fom anstaaes
til 43 Tlllillionen Der er, om man vil
et intommenfutabelt Regneftylle, da
Vater vg Esselter udxzm en stor Del as
det bestadigede, men det et dog ganste
interessant til Belysning af Bran
dens Birtninget.
J Kallnndborq ee det fCIIVIigt den
almindelige Messing. at Branden saa
lange fra hat været til Stabe for By
ensI Trivfei. at den nceemest vil vitte
som et befriende Pult, og bringe nyt
Lin ind i Fotretninaerne. der stal havel
von-et temmelig Don-e paa det feneke
Der var da vgl-Ia tun de ferneste af
de Brandlidte, fom Katasttofen traf
i Hjettetøddeknr. Rundt omkring
hotte man »Man God Tag Brand
lidte, ja Du var del ilte led af, at du
fit noget med.«' og set-a en let spsgende
Behandling If hele Zagen fta beggeH
Partei-. 4
Hvem der er fertig glaty et selts
folsgelig Hotelvætternr. Hos dem bat
Ille De brandlidte slaaet siq ned time
ligvis for en meget lang Tid."
Sladens Stpkrelse lan envnu itke
deftemt opgives. man antaget, den
oil del-be sig til benved lz Million
Kronen
Med Jernbanetogene antommet der
ftadig en Mangde Ilsenneftet fta hele
Qmegnen.
Sinon Mcdvkleller.
Plukfelisl Vorn Emb. Rai
snuszs lleterfen i lelnale fmrtebe for
leben pluksseliq om pack sin Matt,
im : If e: Ox. r!eflas:, og var døb mir-:
tet samme. Hat-« var for tte Wap
neriee sslen solt-Den qift eftet at have
Ideenqu km wadete Gaarln Oan
Jlek tun 46 Aar gl.
St Eaign om to Alleman
lee. J Llnledning of Illeddeleliee
Im den ljældne Alteelavle i Stadil
Rirle oplnfer en Jndfenver i »Es lve
leblIs at AK ter: Vlen i Zahl slirke
Jed Ellve flal Verse Magen til Its-sit
Ritkesp
Ist Sonn fortæller, at Altenavket
Te i deil oig Zahl Heil-let oprindes
’ig bar dort samtnen og smmmer fra
England, hvorfra de var røvede If en
Bein-, der tog dem meb til Teman
worden han seilede meb fm Fla..-.De,
llkinfen led imidlertid Elibbkud og
nndede med sine Silbe del-:- ried Rest
knsten ud for Stadil og Delg intie i
Benehugtm
Bande som Tal for, at Stadil og
Zahl Kikler havde tjent lom Somm
ker, og tilljge sotdi Sognemænbene
De paagasldende Siedet havde væket
llrinsen bebjælpeliq meb at fcm Gne
Zlibe teddede, helle han Altettavlen
nellem de nckvnte Kirler.
O r V i n a t i o n. Ved Lehmann
1en i Aakbus Domlitle den 25 Zep
:embet, oedinetede Biflop Dr. Cha
sen eftetncevnte teologille Aandivaxeex
li· Jensen, beflitket til Kapellan Pto
loco for Ebeltoft og Draaby Wenig
bede:, J. Terlildsen, bef.iktet til ver
lonel Rapellan for Gylling Menighe
Der, B. Nordentoft, der stal viere
Præst for den vanlle evangelisl Unber
fle Menighed i Cedak Rapids, Jowa,
Nordamerika. J. P. C. V. Mollm be
siitket til oevinetet Kateket i Zuverl
cia, F. Wiltrup, bestiklet lil personel
Kapelle-n for Slydebjetg og Orte Me
nighebet i Fyens Stift, J. V. Witt
Hansen, der sial viere midlertidig or
dinetet Medhjalpet has Sognepræsten
for Nind Menighed l Nibe Stift, og
A. Westergaard, bestiktet til Sag-Je
pecekt for Sljekn Menighed i Nil-e
Stift. l
—
Kitkefotfatningisptths
m a a l e t. En Krebs af Jndre Mit-?
sitms Benner hat bellustet at samtnen
talde et Delegeretmjde den 30. Otto
bet d. A» hope nun san vidt mutig vli
ltge alle de Winde Squnnd l Jndee
Nil-Hon- Lejt reist-senkend
Dei er Winken es Were sit
Miit buh- W oin Wenig
Mmäv es Spitzt-malte on- Me
MM so des SMM lM
pas-km ess- W s » «
d-.
100 Kr. ti! »Jndte Mis
5 isn«. For nagen Tiv siden hat-de
den motsomtne Kittestiissj Pastot J.
N. Montad lovet. at han vilde give
100 Kr. til »Im-te Mission« sau
Hfremt det tunde bevifes ud fra
IGkundtvigs Strifter. at denne nogen
Sinde tent ud havde stkeveh at Tros
betendelsen ftammede direkte fta Hek
tens Mund
En Halb-Grundtvigianet fotn Pa
stot Motten Ponwppidan fette fort
eine Bevifet i sit Blad »Fei: Wir-neg
bmv«, men beklagede fotsvtigt. at
»Jndre Mission« saa stulde have de
100 Kr.
Pastor Monkad vil bog itte gov
lende Pontoppidans Bevis uden vi
dete og bat detht tilbudt en Vollz
gift, sauledes at han vcklgek ern, og
Pastor Vilkx Beet een Ptæst til Dom
mer: de 2 Dommere vcklgek detnctst
selv en tredie til meand.
f Denne Voldgift vil agbenbatt nu
Jkomme i Stand: thi i Montads Blad
»Da-Ist Rittetibende« for 22. Sept.
lasse-:- følaendxn
II REGNING.
km Til
ismkkklis fonmäas kok . Usitkvttdige Ist-. Putok Rom-C
den tmde Naiv-I i Unmut-h hat«-um« is.
l Folgs- Tslhml i »Don-ils l(iklu-tithsml·-«
Nr. III il. A Sp. III »z; i Folgt- Uszsssctisu i
..l·1«t VitlsIk-.-«1I)Itl«« Nr. 17 sichs Los
l00 Krone-:
Eli-THE PrasshsxsmrcL tltsn IF-. kippt.
X·ll·ll. »Eka
Form-mit k. JUHI Fun- s(l, its-In- bis-Jus
i Dann-mic.
Te- jeg opfatter ovenitaaende sont
et Lttitc om den as mig foreflaaede
«Itcsldz1jft, tmk jeg for mit Vetttommew
de henvettdt mig til Paftor P. N. Pe
tersen i VII-getan mer« Anmodning ottt
it vckke Den af mig udmeldte Volds
ttkkontmen »D. FUva Læfete
l itotttoidelig blive Unbetrettet om
Eggeitg videre Gang.
J. H. Msnrad.
Den banfte Vetdensme
ite r. Paris-, 22. Sept. Ved Ent
lelvbene i Takt vm Vnen Paris store»
Pris, Lobetsz Lckngde III-» Meter-,
blev Tsanfteren Th. Ellegaard Nr. 1.
Ellegaardg Tid i Lobet over 2000
Meter Var 4 YJkinttttet It Setunberx be
sidfte 200 Meter tsrte hatt pcta 12
Setunden
Guldbrnllup. Totgdag den
lä. Lttobek tan Huemand Hang An
dreaer og Huftru, Magiebm i Flg.
,.Lfttj. FUle fejke bete-J Guldbml
lup. Begge de to stamle et koste og ro
rige, og Hang Blut-realen er endnu,
trodz fin hsje Alter« i Stand til at
Rote sit Arbejde part sZIholtm hoc-r
hatt hat haft sitt Virtsomhed i manxte
Aar. J Bogens Anledning agter
Byeng Beboere at indtmde det ast
værdiae Guldbtubepar til et Fest
maaltid i Maglelw Fotsamlingghuå.
Hans Andreosen et en italmindelig
Vygtig Hugftidsmand, og hat for
Husflidgsager faaet Pmmie baade ved
Landmanvgforfamlingen i Odense og
ved Amtgudstillingen i Vordingbotg.
Hatt bar endnu itte lagt Vetttsjet
pact Hylden.
Dreht of Toget. Toqet syr
fra drcebte forledett Eftetmiddag en
Mund ved Brot-. Den aidøde var en
gammeL tunghsr Hugmand ved Navn
Zeit-H Peter Pevetsen, som pasfetede
Stinneme umidbelbatt formt Ingri.
Mastinen gav Monden et faa ftættt
Stsd, at hatt bebe paa Stedet.
Wilh. Bects Sngdom
Dagene sorud for 25 September hat!
Paftor Beet haft det meget daarligt (
Hatt er bog atter lidt appe, men han«
et meget svag og hat slet itte tutmet
arbejdr. Hatt vsser meget.
, Udnævnelsr. Under 20. Sep
tember et Sognepmst for stling og
Flynder Menigheder i Ribe Stift, h.
A. E. O. Busch bestittet til Segm
ptætt ved Bot Frue Kitte i Odenfe.
Pastok Busch er veltendt fta sitt
Nunvtejse blanvt de dunst- luthetste
lMetttghebee herover.
!
iUlyttettg Haut-selig Guard
Feier Ole Oliens knotige Dotter as
Thittlunde blev foeleveu overtttt af
et Les Sirt-· Der blev terttet ved
Das-w udenfot Gan-deu, pg t en Bim
te lss salut, spat loa ved Stdeu af en
Stat, havve den lille Ptge gemt fig.
ca Darl, der tatet net-de ota sinan
sWtse, ttkte tnv over hatt-teu«
tat-lebet at cis-leise sit over sende»
satte-, der MU, et has M
»m- zmet ist-. Mes- usw-til
L
til sin Statt den lille, der steats var
dsd.
Husknandsftolem Ved et
politisi Msde i Aalbokg udtalte Land
btugsministek Ole hqnsen sig votmt
for, at Staten siulde ststte Opkettel
sen af en god Hnsmandsftvle, hvotfta
der tunde bibttnges foa mange Dus
mcnd sont muligt de Kundsiabet, som
et notwendige ttl Udnyttelfen af detes
Hnsmandsbrug Eiter hvad det for
lndet i »Aalb. Amtst.«. agter Land
brugscninifteren nu at nedfctte en
Kommission, der stal odervejeSpsrgs
mai-let om Optettelsen of en faadan
Stole. Udnævnelsen of Kommissio
neng Medlemmet vil timeligvis fnatt
ste.
150-—200 Tdt. Land bkændt.
Fotleden ingttogeg i Folge »Mit-e
Stiftst." et Par stokre Brande, der
paa Grund af Flammen-new vide
Udftmtning maatte vckte Heide-- eller
Mosebrand Det Var degge Dele: der
var netnlig Jld i Vejen ftore Mose
cg i Tirslund Hede Ist for Holfted
Jlden dannede et mcegtigt Flamme
hav, der den pcm Ratten virtede i hsj
Grad imponerende pan famme Tid
Ifom man doq ndiltnaklig nmatte cengi
ftes for det stadig tiltagende Otnfang.
Thi det et itte let at begtænse en
Brand, lwok Flammetne allerede steg
tildeij von en Flade of itte mindre
end ca. Is- Tdr. Land. Branden be-i
grwnsedes do heller itle for næste Dan, «
eftet at der var nfbtændt et Tetmn afj
löfk 200 Thr. Land Mose. l
com sckdvonlig er Jlden opstaaet
ved Ufotsigtighed. En Arbejdsmond
vsnt bestckftiget med at javne et lille
Stytte Mosejotd og antændte noget
Lnng, sont var i Vejen for Arbejdet,
men i den ftætte Blatt greb Jlden om1
sig med san kivende Haft, at Mandenj
itte tunde begkænse den. !
Fanden ded. En ældte, gift»
Kvinde, Kitsten Matie EggeksganrdJ
der boede alene i et Hast TimringJ
fandtes i Folge »Heru. Foule for-;
leden liggende dsd i sit Ratten. Na-»
boekne havde itte let hende i et Par;
Dage. Den afdsde var noget infol
ben til Trit. (
Botding Hirte. Fotledens
opftilledes et Pibeorgel i Botdingt
Kitte; det et bngget hos Andreasen ii
Ringtsbing og et stcentet til Kittens
as Partituliek P. Andetsen af Not-·
land
V a a de s t u d. »Fyns Tid.« kan!
desvcrrre 1neddele, at et Menneste hat
mistet Livet ved Baadesiud paa Jag
ten.
Det var i Havndtup, hvok Streite-l
mand Jstgen Pedetsen en Eftetmid
1-·»« Its . lar. TM uuge VIII-MS Bei
se gik af.st: Ehxddet mmte Jskgm
Pednfen i M me Lack.
Hm km ijxhlbke Lan-Ies- erre
III-IV bin Im til Enge-miser i Rinas.
Aste-r ou Ilksnskspfkenk blev stkrrtt be
f!«1dI«.kke Dcd Eknksch Mcxkskn led
fivrt Weder N runde Taf-s smetc
pag fuhr-»- med et uan Ammeer vaa
bebe ban.
«- m z, » xszz » ,
??(sr dtI dow?
t- IWT "-« »I- Tovknd Jana-sonnka
toter-o . I.« 7.: -«
in I is sp« ks un · -« Tun-Ihr
ckenk spross- sum
· ·
br- vilncdll bxhlsrtll lIINlHII U. si Nun « Mil« II I-«
f
J den Dom Koloni can »Seid-· Bauen
IWARD cOUNTY
NORD DAKOTAs
Lvek 600 Dunste hat taget Land C
denne Zwian udvalgt as Kirkefami
fundets Koniite, og of diEse hat alle
rede de siefte bosat sig det. Endnu
Lan der faas godt Land til »Hu-ne
stead« der
Der tiltrænges dansse Forteiningäs
mæiib i Den nne By ,,Floxton" (Post
ville P. Q) i Sittlementet
Den Ifte og Bdie Tirsdag i hvek
Maaneb falqu paa de flesie Siaiioner
billige Returbillettet til Lands-gen
eller de Lan faas fta Minneapolis til
Land-et veb at henvende sig til ,,Soo«
Baums Landtontok.
Liqeledes have-J Ptætieland i Min
nesota og Dakota, og billigt Stoy
lcmd i Wisconsin og Michigan pas
»Soo« Jernbanen. Lade Jetnbanco
miser. —- Sttiv eftek Landtori vg
illustretede Fortlatinger til
D. W. CASSILDAL
Land Jud lndustrisl Akkan «soo"R1.
Minnoisty,liu.ds1itin.
!
s
Vi Galan
40 Bund
sniftalifkrkt s»
Ettlfcr for VI
k« « As « ! «': : ' "i
h: U. In « l- « .- s -.
h« Isnxsi ists Hi I l’-c-.( l -.-.-«.l31.
« · » t-« t K
yer Z st jma ur
Astlpmalene bringet oicbtiktclig Lindriug og fuldi
stirndig Helbrcdelfe i alle Tuferldr.
g g g Frit tilscndt pag For-langendc. s g g
W« Ekrtu TIcnUn uq Ahn-Zik- tudcliq. »Hu
Ti-: er nszqencinq hg »Wind-im Ktne'.
set hunoex set-Enkelin Bindung. cndogi
authe- vkeme innen-« set innre-I,
.nnu(1ue unsre Fing feilen
Wen («. R LxIellS sta L(1lXa-·c1bo(«,s(ll.,
ist-on: Weis two-nasse as »Mit-kam
ihn-' niodtaget Igov Ltden sen Lan
sflesknoe lwot loknemmelig keg er vor
den ksuiikth sont keq hat mobmgct ved
Hirn-. Jeg um« en staut-, leenket meb en
main-z Folg og Und-nat W Aa- Icg
not-ve, at xeq aloug unde Uwe mst Jeg
km ern-) Tslokxtsgvement otn Drltnedehe
fo· bssnne Ittiksseltqe oq unetnlkc Entz
Dom. Ruhme-» og noeve, .I baove i ge
su sncae1,inenzeq oilve bog Haue du.
s-- Os: sehnte gis-; set. sind
nng en noe Flaftr.
Mo Tr. Mem-is Wcchilm Zsckabbc of
»«o·s9. ka1»«««·sks.s.vett
New Dokt, Z· Jan 19·,"l.
Tr. Laie Medicine (Eo.:
Miede Hei-»F Ebers ,,dls1hma Kak«
eke! ndmmtet Mit-del inov Atthma og
llity Fand oq dets Lmnmcnicmnng
lindket for alle Nesocttlighesdek iom ct
iocdundne med Afthmm cctg Gattung
er iorbaoiende os vtdundekltg.
Eilet rn have unsers-ge den meget nur«
jun oi nge, at Any-nahm« Indeholder inzen Lpnnn Mein-« euoio oun kuu next-m
- Ebers Rev. TI. AckokrtoWeid)tek.
- »s.-.
Uvon Spsin s, N. «.».. l. e . «
III. Iaft Brod. Medicme Co.: g « z bk Mu·
Ackkde Henekk Jeg on stkive denne Anbeialitig. iotdi ieg man que der da jkg tm
owmt »M- «A»h»m4«»-z ulshkkjuthk Vickntnq fo- Held-edeln of Anhmm Mut winni
hat veem plaget med krankpagng Anhma de sivite 12 Aar. PS hoode jelv opqsvkk I» ku
»» he»k»« qg andre hav-- ogfaa ndtsnn detes Les-gekauft Da san jeg edeks « Stils pas
.p»g Leu-due paa ILFU Gehe s New You, og ieg todte nehmt-Im en Masse Einsaman
Dua begynoe at btuae des omkting ped den ler November Neu nimkede inau Form-;
Umgeg« Da hun hoobe beugt en «« laste, nat hnn omtienc hel redet, og hun er nn hell M
m fanden-» Sygdomzugw IV Hei-but leg can anbefale senneMedIcin nl qlls com er
. etc «
L. D. Pbelps,M. I).
5.
Ok. fofi Bros· Medicine Ep. : Feh- lWL
Æædr H»mz Im vgk ptqgkt qf sieh-no i 22 Aar. Jes bat proper utallige Midlek
Um »Um »p» kq qu leg edekd Aventiiement og prsvede meo en qufsr. ca sit nn-,
onna ».b»»»m« IN b» Hpm sphk qi kdeks ftp-e Masken og ieg et megn tJZnemme t '
»e: hat Familie-, site » sen, cg hat Me kunnet atbejde i iekcs Tun- Nu et ieg task o ins-«
«ki,kjd i Farren-innen hoek tag. kenne Anbeialing man Te beuge, vekipm i e san g
Vopalz 233 Nivington St« S N « V b « «
07 chi M- St wewJJasI City.
plagte ai den-te pgdp-m
Genesis- seim im no Verlassen-.
opnkt sei see-. gekip sie-amti- nn me Tals-r gekos. Les-mum- co. n f
But M st., New York Ost-« «